Page 1


พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว อาหารพิเศษ สุก้ ีสตู รไต้หวัน พร้อมน้าจิ้มรสเด็ด , เสี่ยวหลงเปาที่ข้ ึนชื่อในไทเป, ปลาประธานาธิบดี ผูซ้ ึ่งไปทะเลสาบแล้วต้องชิม , สเต็กไต้หวัน พร้อม สลัดบาร์

กาหนดการเดินทาง 13-16 JUNE 2013 // 20-23 JUNE 2013// 19-22 JULY 2013(วันอาสาฬหบูชา) // 20-23 JULY 2013(วันอาสาฬหบูชา)// 9-12 AUG 2013(วันแม่) // 22-25 AUG 2013 // 12-15 SEP 2013 // 26-29 SEP 2013 // 19-22 OCT 2013 // 20-23 OCT 2013(วันปิ ยมหาราช) วันแรก

กรุงเทพฯ

17.00 น.

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์ เตอร์ G ประตู 4 สายการบิน TRANSASIA AIRWAYS เจ้ าหน้ าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป...โดยสายการบิน TRANSASIA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ GE868 ถึงท่ าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั

19.25 น. 00.10 น.

ไต้ หวัน – เถาหยวน

พักที่ : NOVOTEL HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า http://www.novoteltaipeiairport.com/

วันที่สอง เช้ า

เถาหยวน - เหยหลิว่ – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น–ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต  บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม


เที่ยง บ่ าย

คา่

แล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองเหยหลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่เป็ น แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรู ปร่ าง ต่างๆเช่น รู ปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือก โลก และการกัดกร่ อนของน้ าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่ งมีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพ ความประทับใจตามอัธยาศัย  บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น ซึ่งเป็ นแหล่งเหมือง ทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัย กษัตริ ยก์ วงสวี แห่งราชวงศ์ชิง มีนกั ขุดทอง จานวนมากพากันมาขุทองที่นี่ การโหมขุดทอง และแร่ ธาตุต่างๆ ทาให้ จานวนแร่ ลดลงอย่างน่าใจหาย ผูค้ นพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิง้ ไว้ เพียงแต่ความทรงจา จนกระทัง่ มีกรใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทา ภาพยนตร์ “เปยฉิงเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ภูเขาที่สวยงามใน ฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่ น จึงกลับมาคึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครั้ง ( ในกรณีที่เดินทางไปหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ นในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เมือ่ ไปถึงจุดที่กาหนดจะต้ องเปลี่ยนเป็ นรถShuttle Bus เพือ่ เดินทางขึน้ ลงจิ่ว เฟิ่ นคะ ) จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองไทจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็ น ศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้ มีความคึกคักอยูต่ ลอดเวลา  บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็คไต้ หวันพร้ อมสลัดบาร์ นาท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์ มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนทีม่ ีชื่อเสียงของ เมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่ านที่ชื่น ชอบรองเท้ า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ ได้ ทนี่ ี่ราคาถูกกว่ าเมืองไทย แน่ นอน

พักที่ : MAISON DE CHINE HOTEL 4 ดาว { http://taichung.maisondechinehotel.com/ } หรือเทียบเท่า


วันที่สาม

ไทจง - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาปสุ ริยนั จันทรา วัดพระถัมซาจั๋ง – วัดเหวินอู่ ––ไทเป– ตึกไทเป 101 (ไม่ รวมค่าขึน้ จุดชมวิวชั้น 89) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่ นา้ แร่

เช้า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม เดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ ซานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็ นศาสนาสถานที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกลั และวัด มหายานที่ธิเบต  บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบสุ ริยนั จันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรี ยบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยูใ่ นเขต ของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรี ย ซึ่งทางการ ท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพือ่ บูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจาก ผืนน้ าสู่ยอดเขาที่นบั จากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะ ภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์ เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุ ริยันจันทรา” พร้อมทั้งนาท่าน นมัสการอัฐิของ พระถังซาจั๋ง ที่ได้อญั เชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง  เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้นนาท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่  วัดบุ๋นบู้ ซึ่ง หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่ งความ ซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้าน เหรี ยญไต้หวัน และนาท่านนมัสการ ศาลเจ้ าขงจือ้ และ ศาลเจ้ ากวนอู ซึ่งถือเป็ นเทพเจ้าแห่งปั ญญาและเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองไทเป จากนั้นนาท่านอิสระเลือกชิมเลือกช้อปปิ้ งขนมของฝาก ที่ข้ นึ ชื่อของไต้หวัน ไม่วา่ จะเป็ นพายเค้กสับปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไต้หวัน ฯลฯ ซึ่งร้านนี้ เป็ นร้านที่มีชื่อเสียงและเป็ นร้านเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์รูปท่านประธานาธิบดีหม่าอิงจิ๋วเป็ นพรี เซนเตอร์ จากนั้นนา ท่านเดินทางสู่ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ า แห่ งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดย

เที่ยง

หลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของ แผ่นดินไหว และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็ว ที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้ ง แหล่งช้อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริ เวณตึก 101 ช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนเนมชั้นนา ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % (หากท่ าน ใดสนใจขึน้ ลิฟท์สู่ จุดชมวิวชั้น 89 ติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ) ได้เวลาอัน


เย็น

สมควรนาท่านเดินทางสู่  ย่ านช้ อปปิ้ งซีเหมินติง (สยามสแคว์ แห่ งไทเป)  อิสระท่านช้อปปิ้ งสินค้า หลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย  บริการอาหารมือ้ คา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุ กี้ ชาบูชาบู

พักที่ : SHAN-SHUI-YUE RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า http://shan-yue.emmm.tw/ อิสระให้ ท่านผ่ อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ น้าแร่ ธรรมชาติ ตามอัธยาศัย

วันที่สี่ เช้า

เที่ยง 16.00 น. 18.25 น.

พิพธิ ภัณฑ์ ก้กู ง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ค - สนามบินเถาหยวน

กรุ งเทพฯ

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์ ก้ กู ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ั กกิ่ง แต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวัน เพราะพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ าค่าในพระราชวัง กูก้ งของปั กกิ่งไว้ท้งั หมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่มีการจัดแสดง ของล้ าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติ ยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ าค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจาตัวเฉี ยนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ แล้วนาท่าน เดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค”  ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มี ลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่ กว้างขวาง ทาให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมือง ไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติ  บริการอาหารมือ้ เที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ ยวหลงเปา ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน TRANSASIA AIRWAYS  เที่ยวบินที่ GE867 ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ




**หมายเหตุ** รายการทัวร์ นี้มีแวะร้ านขายของฝากที่ขนึ้ ชื่อ3ร้ าน คือ ร้ านชา ร้ านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP

อัตราค่าบริ การ ปี 56 ช่ วงการเดินทาง

13-16 JUNE 2013 20-23 JUNE 2013 19-22 JULY 2013 (วันอาสาฬหบูชา) 20-23 JULY 2013 (วันอาสาฬหบูชา) 9-12 AUG 2013 (วันแม่ ) 22-25 AUG 2013 12-15 SEP 2013 26-29 SEP 2013 19-22 OCT 2013 20-23 OCT 2013 (วันปิ ยมหาราช)

ผู้ใหญ่พัก ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม

22,900 22,900

22,900 22,900

22,900 22,900

21,900 21,900

22,900

22,900

22,900

21,900

22,900

22,900

22,900

21,900

22,900

22,900

22,900

21,900

22,900 22,900 22,900 22,900

22,900 22,900 22,900 22,900

22,900 22,900 22,900 22,900

21,900 21,900 21,900 21,900

22,900

22,900

22,900

21,900

พักท่ านเดี่ยว จ่ ายเพิ่ม 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

หมายเหตุ *** โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับรายการได้ ตามความเหมาะสมและราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบินหากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสายการบิน อัตรานี้รวม  ค่าตัว๋ เครื่ องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน  ค่าที่พกั โรงแรมระดับมาตรฐาน  ค่าพาหนะนาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง  ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง  ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.  ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทางในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ *  ค่าวีซ่า ท่ านละ 1500 บาท


อัตรานี้ไม่ รวม  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด  ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ท่ านละ 150 NTD / วัน / คน (ลูกค้า)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รี ด ฯลฯ เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง  กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมจ่ายค่ามัดจา 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยืน ่ วีซ่าส่วนที่เหลือชาระก่อนการ เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  ในการยืน ่ ขอวีซ่า เพือ่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ ครบตามที่ระบุ พร้ อมส่ งมอบ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ น้อยกว่ า 15 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่ านไม่ สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะ ปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่ านได้ และท่ านจะต้ องเสี ยค่าธรรมเนียมใหม่ เอง หากต้ องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง) การยกเลิก * สาหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจา *ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 ขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทาวีซ่า หมายเหตุ * บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ * บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุ ต่างๆ * หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ ท่านได้ชาระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น * บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ * ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ ปรับราคาขึ้นตามจริ ง * กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ บิน บริ ษทั ขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่ จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ * มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น * หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การ จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เอกสารยื่นวีซ่า     

หนังสื อเดินทาง อายุเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน ณ วันเดินทาง รู ปถ่ าย 2นิ้ว 2 รู ป อายุไม่ เกิน 6 เดือน ถ่ ายหน้ าตรง ไม่ สวมแว่ นตาดา พืน้ หลังสี ขาว สาเนาบัตรประชาชน หรือ สู จิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ ามี ) สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจา เท่ านั้น ( ปรับบัญชียอดล่ าสุ ด ) ทุกหน้ าทุกแผ่ น


หนังสื อรับรองการทางาน / การเรียน (ตัวจริงเท่ านั้น ) ลูกจ้ าง : ระบุวันที่เริ่มทางาน , ตาแหน่ ง, อัตราเงินเดือน เป็ นภาษาอังกฤษ เจ้ าของบริษัท : หนังสื อรับรองบริษัท อายุไม่ เกินกว่ า 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันที่เดินทาง - นักเรียน / นักศึกษา ( อายุ 16 ปี ขึน้ ไป ) : หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ ( อายุ ต่ากว่ า 16 ปี ) : สมุดรายงานผลการเรียน หรือ บัตรประจาตัวนักเรียน  ทะเบียนสมรส / สู จิบัตรลูก กรณีไม่ ได้ ทางานให้ สามีทาหนังสื อรั บรองการเป็ น ภรรยาและรับรอง ค่ าใช้ จ่าย  ใบหย่ า ( ถ้ ามี ) 

หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุ ณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่มมายังบริษัทเพือ่ ยื่นวีซ่า เพือ่ เป็ นการป้ องกันการสู ญหายเนื่องจากขณะยืน่ เล่มเข่ าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้ องให้ เอาซอง ทีใ่ สพาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น คุณสมบัตขิ องผู้ท่ ไี ม่ ต้องยื่นขอวีซ่าไต้ หวัน 1. ตังแต่ ้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรื อสิทธิการพานักถาวร) ของประเทศใด ประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปนุ่ อังกฤษ อีย(ู Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยงั ไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้ า ประเทศไต้ หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้ หวันและสามารถพานักอยู่ในประเทศไต้ หวันได้ ไม่เกิน 30 วัน 2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้ างต้ น สามารถขอหลักฐานการเข้ าไต้ หวันได้ ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนาหลักฐาน ที่ได้ รับแสดงต่อสายการบินและเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน (กรณีที่ผ้ แู สดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศ ดังกล่าว ในข้ อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้ าไต้ หวัน) 3. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดงั นี :้ 3.1 เป็ นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มใิ ช่พาสปอร์ ต) 3.2 เป็ นผู้ที่ไม่เคยได้ รับการว่าจ้ างไปใช้ แรงงานในไต้ หวันมาก่อน 3.3 ตัว๋ โดยสารเครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารเรื อขากลับหรื อ จุดหมายถัดไปพร้ อมวีซ่าที่ยงั มีอายุและระบุวนั เดินทางและเที่ยวบินหรื อ เที่ยวเรื ออย่างชัดเจน 3.4 ไม่เป็ นผู้เคยมีประวัติเป็ นผู้ไม่พงึ ประสงค์ของสานักตรวจคนเข้ าเมืองของไต้ หวัน การขออนุญาตเข้ าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต ประชาชนในห้ าประเทศของอาเซี่ยนสามารถขออนุญาตเข้ าเมืองทางอินเทอร์ เน็ต โดยทาการ ตรวจเช็คคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี ้: 1. คุณสมบัตทิ วั่ ไป (ต้ องครบทุกประการ)  หนังสือเดินทางไทยที่ยงั มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ระยะเวลานับจากวันที่จะเดินทางถึงไต้ หวัน ไม่ใช่วนั ที่ขออนุญาตทาง อินเทอร์ เน็ต)  ต้ องมีตวั๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ เรื อขากลับ  ต้ องเป็ นผู้ที่ไม่เคยได้ รับการว่าจ้ างไปใช้ แรงงานในไต้ หวันมาก่อน 2. คุณสมบัตพิ เิ ศษ (ปั จจุบนั นี ้มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี)้ ปั จจุบนั เป็ นผู้ที่ (ก)ได้ รับอนุญาต (มีสทิ ธิ) พานักถาวร หรื อ (ข) ผู้มีวีซ่าเข้ าเมืองซึ่งยังไม่หมดอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรื อเชงเกนสหภาพ ยุโรป ประเทศใดประเทศหนึ่ง  ขณะเข้ าเมือง ต้ องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หากไม่มีจะถูกปฏิเสธเข้ าเมือง

asdsadasd  

asdasdasdasdsadasdasdsa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you