__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

September 2018 | Jaargang 17 - Nummer 3

12

Emma, Hidde, Angelique en Marie Louise over hun toekomst in of buiten de Noordoostpolder

22

Column: kennisontwikkeling via een ‘Academyaanpak’

IN DIT NUMMER O.A.

4

Wethouder Wijnants over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

14

Een ‘rondje werkvloer’ bij leerbedrijf van het jaar Suplacon


2

ARCHITECTUUR INTERIEUR BOUWKUNDIG ADVIES ENERGIE ADVIES

Tijdelijk mensen van buiten de regio aan het werk? Wij hebben het betaalbare alternatief voor een hotel.

WWW.VAKANTIEPARKEIGENWIJZE.NL

Vakantiepark Eigen Wijze • Schoterpad 1 • 8314 RA Bant T 0527 261899 • E info@vakantieparkeigenwijze.nl

Advertenteren in de volgende INTERCOM? Bel Femke! 0527 - 27 46 00

Advertentieruimte 1/2 pagina 190x130 mm


Info

Bedrijven Actief zet zich in voor álle ondernemers in de Noordoostpolder.

INTERCOM is een uitgave van Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN) Redactie Huib van der Wal (tekstschrijver) Ronald Vissers (T-BB) Femke van Velthoven Jelle de Jong (TAN) Henk Pals voorzitter Bedrijven Actief

Coördinatie en redactiesecretariaat Femke van Velthoven Advertentieacquisitie Femke van Velthoven Ontwerp en opmaak ComSi BV www.comsi.nl Oplage 1.600 Deze uitgave wordt verspreid onder de ondernemers in de Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Foto voorpagina: Emma Lenderink, Hidde van Ulsen, Angelique Maarssen en Marie Louise Keur, op weg naar een toekomst in of buiten de Noordoostpolder. Foto: Pim van der Maden Adresgegevens BAN Noordzijde 6a 8302 GL Emmeloord Postbus 29 8300 AA Emmeloord  0527 - 27 46 00  info@bedrijvenactiefnop.nl  www.bedrijvenactiefnop.nl

3

Column

column

Colofon

Onderwijs & Arbeidsmarkt in de Noordoostpolder De BAN heeft de kwaliteit van de arbeidsmarkt als speerpunt van haar beleid gemaakt. Onder arbeidsmarkt verstaan wij; onderwijs, (inclusieve) werkgelegenheid, bereikbaarheid en infrastructuur; woon en werkklimaat; uitstekende kinderopvang maar ook een samenhangend aanbod van cultuur, winkels, horeca en sport. Dit keer een heel magazine gewijd aan onderwijs in de Noordoostpolder. Een aantal spelers komt aan het woord. In welke richting ontwikkelt zich het leren? Hoe investeren ondernemingen in het opleiden van hun medewerkers en welke rol heeft of neemt de overheid en op welke manier. Een leven lang leren Diverse branches worden landelijk gevoed door kenniscentra en brancheorganisaties die het onderwijs meenemen in de transities die door digitalisering en robotisering de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Lokaal worden clusters gevormd van scholen en andere organisaties om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en beter af te stemmen op de praktijk. Werkgevers moeten, net als bijvoorbeeld ‘leerbedrijf’ Suplacon, het opleiden in eigen bedrijf een structureel onderdeel van hun bedrijfsvoering maken. En een nieuwe manier van leren mogelijk maken voor studenten en werknemers in het kader van een leven lang leren.  Een onderneming krijgt hierdoor meer grip op de kwaliteit van haar medewerkers. Hierdoor kun je als bedrijf ook flexibel reageren op andere veranderende behoeften in de markt. Learning by doing Educatie kan ook worden aangeboden via een digitaal leerplatform en wordt daardoor minder plaats- en tijdsafhankelijk. Daarnaast bieden andere referentiemodellen ook mogelijkheden het onderwijs te innoveren door een transformatie van minder formeel

naar meer informeel leren. Hierbij wordt een groot gedeelte geleerd door te doen, door van anderen te leren en daarnaast natuurlijk de noodzakelijke theoretische kennis. De omvorming van de akkerbouwopleiding van Aeres in samenwerking met het Agrofoodcluster sluit hierop aan. Door learning by doing is de student volop aanwezig in de bedrijven. Daarnaast hebben ook docenten de mogelijkheid kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen in de sector. Kortom de ontwikkeling in het onderwijs is dat deze informeler wordt en vaker dichtbij de werkvloer georganiseerd wordt. Door wederzijdse kruisbestuiving worden de kwaliteit van de opleiding en docenten verbeterd, wordt learning by doing standaard onderdeel van de bedrijfsvoering zal de kwaliteit van de afgestudeerden verbeteren. Ik zou zeggen een uitdagend perspectief! En nu wij! Vanuit de BAN maken wij ons sterk voor een goed vestigingsklimaat en het stimuleren van economische groei. Een goed ontwikkelde arbeidsmarkt is de motor achter groei! Ik ben het met Hans Wijnants eens, als hij zegt dat we stappen kunnen maken door vernieuwend, baanbrekend, grensverleggend en ondernemend te zijn. Laten we de arbeidsmarkt waar onderwijs een belangrijk onderdeel van is op die wijze in de Noordoostpolder benaderen. Vanuit de vele thema’s die de arbeidsmarkt kent en de vele initiatieven die door marktpartijen genomen worden is enige regie wenselijk. Niet zozeer om te sturen maar meer om te verbinden en doublures te voorkomen. Een taak voor de BAN om samen met de gemeente, namens onze leden, waarvan een groot aantal in diverse clusters vertegenwoordigd zijn, het bedrijfsleven te vertegenwoordigen.


4

Info

Lees meer over de intentieovereenkomst ‘Toekomst in de maakindustrie’ op pagina 21

Het NLR is het centrale instituut voor luchtvaarten ruimtevaartonderzoek in Nederland

Wethouder Wijnants over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Verbinden, ondersteunen en waar nodig de regie nemen Foto: Evelien Fotografie. Tekst: Huib van der Wal

,,Het college en de gemeenteraad zien de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ook als uitdaging. Wij willen op dit terrein verbinden, ondersteunen en waar nodig de regie nemen.’’ Dat zegt wethouder Hans Wijnants, die onder meer economie en onderwijs in zijn portefeuille heeft. De afgelopen vier jaar had de wethouder dezelfde onderwerpen in zijn takenpakket. Voor de komende vier jaar heeft hij daar ook nog de Participatiewet en de WerkCorporatie bijgekregen. Een perfecte combinatie. Want het onderwerp aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ziet wethouder Wijnants veel breder dan alleen scholen en bedrijfsleven. ,,Het gaat om een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen meedoet.’’ ,,In het gemeentehuis zien wij ook dat er in het bedrijfsleven en de zorg veel vacatures zijn die niet worden vervuld’’, vervolgt de wethouder. ,,Daarbij toont ons jongste arbeidsmarktonderzoek aan dat we relatief veel 45-plussers hebben die laagopgeleid zijn. Dat onderzoek laat tevens zien dat er nu veel banen zijn die er over tien jaar niet meer zijn. Dat baart ons zorgen en daarom zijn we in het gemeentehuis overgegaan tot actie.’’ ,,In de markt zien we veel korte termijnoplossingen. Wij willen vanuit onze verantwoordelijkheid vooral aan lange termijn-oplossingen werken. Hoe zorgen we ervoor dat het menselijk kapitaal in onze gemeente optimaal voorbereid is op de toekomst? Een leven lang ontwikkelen hoort

daar zeker bij. Waardoor we bedrijven en mensen in de Noordoostpolder houden en nieuwe inwoners aantrekken. Gemeente, onderwijs, bedrijfsleven en vooral de mensen zelf spelen daarin natuurlijk een bepalende rol.’’ Concrete plannen De gemeente neemt waar het gewenst wordt de regie, brengt betrokken partijen bij elkaar, in verschillende combinaties. En dat leidt tot concrete plannen. Zo is op 16 juli de intentieovereenkomst ‘Toekomst in de maakindustrie’ ondertekend door vertegenwoordigers van het UWV, de WerkCorporatie, ROC Friese Poort en de Vereniging Vrienden van de Maakindustrie, een club van grote zeven metaalbedrijven in de Noordoostpolder. De intentie is om mensen die moeizaam aan het werk komen, die geen opleiding hebben voor de maakindustrie, functiegericht door het ROC en de bedrijven op te leiden. De betrokkenen mogen daarna kiezen waar ze willen werken. Deze zomer zijn de mensen geselecteerd. Hans Wijnants: ,,Grote vraag is natuurlijk of dit gaat lukken. Maar als het werkt, dan kunnen we dit vernieuwende concept uitrollen naar andere sectoren, bijvoorbeeld naar de zorg.’’ Wethouder Wijnants heeft ideeën genoeg. Hij denkt aan een leer-ontdeknetwerk, vergelijkbaar met het NETwerk Noordoostpolder Energieneutraal en aan een “creative campus”, waar jonge

mensen kunnen wonen en werken. En hij wordt razend enthousiast als hij denkt aan zijn bezoek aan het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), in juli. ,,Wat een fantastische high tech-omgeving! Dat we dat in de Noordoostpolder hebben weten nog veel te weinig mensen. Wellicht kunnen we daar een HBO-dependance van Windesheim oprichten, in combinatie met het NLR.’’ Sommige polderbewoners denken dat de Noordoostpolder een slecht imago heeft, anderen menen dat onze polder alleen onbekend is. Hans Wijnants: ,,Hoe dan ook; we moeten nog meer aan gebiedspromotie doen, vooral in combinatie met menspromotie. Pioniers in de Noordoostpolder, in de zin van vernieuwend, baanbrekend, grensverleggend, ondernemend, die vertellen hoe fijn het is om hier te wonen, te werken en te recreëren. We kennen er velen, van jong tot oud. Laten zij hun verhaal vertellen.’’ ,,We zijn nog lang niet waar we moeten zijn’’, stelt Hans Wijnants tot slot. ,,Voor alle partijen is het nog een zoektocht op het terrein van onderwijs, bedrijfsleven en ook op dat van wonen. Want mensen willen niet alleen werken, maar ook fijn wonen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid en ik heb goede hoop op mooie resultaten.’’


Info

Het cluster is gebaseerd op 3 pijlers: kennis, innovatie en business

Ieder bedrijf uit de open teelt of de periferie ervan kan toetreden tot het Agrofoodcluster

Cor van Veldhuijsen Directeur van het Agrofoodcluster

Foto: Pim van der Maden. Tekst: eigen materiaal

Business, knowledge en innovation

Het Agrofoodcluster Business, knowledge en innovation: dit zijn de drie pijlers van het Agrofoodcluster. Het Agrofoodcluster is een consortium van 30 bedrijven en organisaties in de (periferie van) de open teelt. Ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden zijn partners van het cluster. De aangesloten organisaties hebben hun blik op de toekomst en vinden het belangrijk om hun kennis en kunde de wereld in te brengen, zowel in de praktijk als online.

„Het verkleinen van de kloof tussen praktijk en onderwijs is één van onze hoofdthema’s”.

Aan het woord is de directeur van het cluster, Cor van Veldhuijsen. “Wij zijn gericht op het bedrijfsleven. Hier zie je dat de verbinding met het onderwijs en het delen van kennis een heel belangrijk thema is. Wat een bedrijf verwacht en wat een school kan doen, komt niet altijd met elkaar overeen. Het verkleinen van de

kloof tussen praktijk en onderwijs is een van onze hoofdthema’s. Daar hoort ook het optimaliseren van de samenwerking bij. Wij zetten bijvoorbeeld HR-adviseur en teamleider van school met elkaar aan tafel. In zo’n gesprek vliegen de aannames je om je oren, maar uiteindelijk kom je tot een betere samenwerking en een beter resultaat.” Het cluster probeert ook zelf zoveel mogelijk het onderwijs te integreren in de werkzaamheden: “We ontvangen studenten van bijvoorbeeld Aeres Almere, laten een afstudeeronderzoek doen door een student Commerciële Economie van Windesheim Zwolle, en ondersteunen bij het ontwikkelen van de nieuwe opleiding Plant & Business bij Aeres Emmeloord. Daarnaast kunnen schoolklassen ons kantoor en de bijbehorende kavel bezoeken om zo te kunnen zien waar voedsel vandaan komt. In een breder perspectief hebben we bijvoorbeeld op Potato Europe een studentendag met een functieroute georganiseerd waar zo’n 800 studenten op af zijn gekomen.

Wij willen laten zien welke functiemogelijkheden er zijn in ICT, techniek, logistiek, sales en noem maar op. De mogelijkheden zijn eindeloos, alleen weten heel veel mensen dat niet”, zo besluit van Veldhuijsen zijn opsomming. De onderwijsinstellingen Aeres, Van Hall Larenstein, Aventus en ROC Friese Poort zijn lid van het cluster. “Dit zijn zowel groene als algemene scholen. Dat is voor onze ondernemers interessant, want er is veel variatie in functies en achtergronden. Doordat de partijen elkaar ontmoeten en spreken, komen ze wellicht inhoudelijk dichter bij elkaar. Daar krijgen wij energie van!” Naast het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven houdt het cluster zich bezig met overkoepelende thema’s als kennisoverdracht, arbeidsmarkt, promotie, versterken van ketensamenwerking en het verder ontwikkelen van het merk World Potato City Emmeloord.  www.agrofoodcluster.com

5


6

...geeft smaak aan uw huisstijl.

Goed in vorm!

huisstijl

website

emmeloord

T 085 303 43 53

drukwerk

belettering

t 0527 624 622

grootformaat

vlag

kleding

divers

i www.mijnvormgever.nl

www.slotenexpert.nl

24/7

beschikbaar en bereikbaar Eigen technische dienst Van advies tot installatie & onderhoud groot assortiment Sleutels & sloten inbraakwerende materialen digitale toegangscontrole Advies, levering en plaatsing van sluitplannen

SLOTENEXPERT MEIJERING Nagelerweg 12 8304 AB Emmeloord

“Uw sleutel tot

veiligheid“


7


8

Info

ROC Friese Poort biedt regulier mbo-onderwijs voor jongeren en volwassenenonderwijs via ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Durk Bijma is vestigingsdirecteur van ROC Friese Poort Emmeloord en Urk

Foto: eigen materiaal. Tekst: Huib van der Wal

Vestigingsdirecteur Durk Bijma

ROC Friese Poort staat midden in de samenleving De samenleving verandert en het onderwijs verandert mee. Durk Bijma, vestigingsdirecteur ROC Friese Poort Emmeloord en Urk, vertelt in dit artikel over de vernieuwingen die op zijn school worden geïmplementeerd. In de in 2017 vernieuwde visie doet ROC Friese Poort (ook gevestigd in Leeuwarden, Drachten en Sneek) vier concrete beloften aan de lokale samenleving: - Friese Poort is het opleidingsinstituut waar iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen. - Wij verbinden ons aan de regio. - Wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf kunnen halen. - Wij lopen voorop bij de ontwikkelingen in het werkveld. In vier verhalen in deze thema-uitgave vertellen managers en docenten hoe de school deze beloften gaat waarmaken. De vestigingsdirecteur vertelt zelf het eerste verhaal, over een leven lang ontwikkelen. Durk Bijma: ,,Wij stimuleren bij onze studenten het ontwikkelen van een nieuwsgierige en ondernemende instelling, een zelfkritische houding waarmee je jezelf

blijft ontwikkelen. Stéphanie Boons vertelt daar in dit nummer meer over. Dit geven we overigens niet alleen mee aan onze jong volwassen studenten, maar ook aan de volwassenen in het cursorisch onderwijs.’’ Regionaal verbinden Een prachtig voorbeeld van ‘een leven lang ontwikkelen’, ‘verbinden aan de regio’, ‘het beste uit zichzelf halen’ en ‘voorop lopen bij de ontwikkelingen in het werkveld’ is het project ‘Toekomst in de maakindustrie’. Durk Bijma vertelt er enthousiast over. ,,We hebben een uniek samenwerkingsverband gecreëerd, bestaande uit het UWV, de WerkCorporatie, de gemeente, ROC Friese Poort, OBM en de groep Vrienden van de Maakindustrie, een club van grote en duurzaam denkende metaalbedrijven in de Noordoostpolder. De achterliggende problematiek is het tekort aan vakmensen. Het UWV en de WerkCorporatie hebben een groep werkzoekenden geselecteerd die niet specifiek voor de metaalsector zijn opgeleid. In acht weken gaat het ROC deze mensen, samen met de bedrijven, breed opleiden voor de sector. Na die periode krijgen ze een baan aangeboden bij een van

de bedrijven en wordt hun opleiding meer specifiek vervolgd, mét baangarantie. Dat laatste is natuurlijk heel bijzonder. Bedrijven steken hun nek uit door stevig in het project te investeren. ROC investeert door een opleidingsprogramma op maat te maken.’’ „Een leven lang ontwikkelen is de nieuwe norm”.

Het project ‘Toekomst in de maakindustrie’ komt vooral voort uit het feit dat ROC Friese Poort midden in de samenleving staat. Durk Bijma: ,,Wij zijn niet voor niets een regionaal opleidingscentrum. We leiden op voor de regio en hebben regelmatig contacten met alle genoemde partijen. Bovenstaand project komt voort uit een opmerking die een van de directeuren van de betrokken bedrijven maakte. Die hebben wij weer in een overleg gebracht dat wij met de gemeente hadden. We weten natuurlijk nog niet of dit lukt. Maar áls het lukt, dan kunnen we dit project ook opzetten voor de zorg, ICT of scheepsbouw en mogelijk ook voor inburgeraars.’’


Info

Meer info over de Routeplanner kun je opvragen via sboons@rocfriesepoort.nl.

De inhoud en duur van de Routeplanner wordt op maat gemaakt

Stéphanie Boons coördineert het project Routeplanner binnen ROC Friese Poort.

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

Door ROC Friese Poort zelf ontwikkeld

Routeplanner: meer aandacht voor ‘21e eeuwse vaardigheden’ Op ROC Friese Poort besteden ze via Routeplanner veel aandacht aan de ‘21e eeuwse vaardigheden’ van de studenten. Zelf de regie nemen, zelf verantwoordelijkheid dragen voor je gedrag en beslissingen. Het bedrijfsleven is er blij mee, weet docente Stéphanie Boons, die het project Routeplanner coördineert. ,,We horen van ondernemers steeds vaker dat vakkennis belangrijk is, maar dat ze vooral jonge mensen willen hebben die kunnen samenwerken, die open staan voor nieuwe ontwikkelingen, die willen leren.’’ „Wij garanderen dat studenten het beste uit zichzelf halen”.

Routeplanner draagt eraan bij dat één van de vier beloften uit de onderwijskundige visie van ROC Friese Poort, ‘wij garanderen dat studenten het beste uit zichzelf halen’, in de praktijk wordt waargemaakt. Stéphanie Boons is docent handel en ondernemerschap en focust zich daarnaast op het verder vormgeven en uitrollen van Routeplanner. ,,De kern van dit programma is dat we de studenten niet alleen willen

opleiden als vaklieden, maar ook als mens. Dat doen we omdat de samenleving daar steeds meer om vraagt. Vakkennis veroudert snel. Veel beroepen of specialismen die er nu zijn, zijn er over tien jaar niet meer. Het wordt minder belangrijk om ons op die vakkennis te focussen.’’ In Routeplanner, door ROC Friese Poort zelf ontwikkeld, zijn tien belangrijke ‘21e eeuwse vaardigheden’ (ook wel ‘interpersoonlijke vaardigheden’ genoemd) opgenomen, zoals kritisch denken, niet te snel oordelen, ontwikkeling van creativiteit, probleemoplossend vermogen, et cetera. Stéphanie Boons: ,,Routeplanner biedt onze docenten een toolbox waarmee ze op de juiste manier kunnen lesgeven, leerlingen op de juiste manier kunnen uitdagen. Bijvoorbeeld: niet direct een probleem oplossen van een student die daar om vraagt. Maar aan de student vragen wat hij daar zelf aan kan doen. Of nog beter: hoe hij zo’n probleem de volgende keer kan voorkomen. Routeplanner moet een mindset worden, voor studenten én docenten.’’

‘21e eeuwse vaardigheden’ worden ook gemeten; waar staat een student op dit terrein en op welke punten kan hij zich nog verbeteren. ,,Waarbij het niet onze bedoeling is om ons alleen op de minder ontwikkelde vaardigheden te richten. Het kan ook heel goed zijn om de punten waar een student al goed in is verder te ontwikkelen,’’ zegt Stéphanie Boons. Uiteraard is het nog wennen voor docenten en vooral voor studenten. ,,Soms hebben studenten er niet veel zin in. Een spiegel voorhouden kan nogal confronterend zijn. Onderdeel van Routeplanner is ook dat we vaker de samenleving ingaan en vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld in het kader van NL Doet. Studenten noemen dit al gauw NL Moet. Maar als we een dag bezig zijn geweest, zijn ze na afloop trots en voldaan.’’ Routeplanner is nu al een succes. Bedrijven vragen erom, de gemeente wil er meer van weten en Stéphanie Boons is druk bezig met het uitrollen van dit concept binnen de ROC-vestigingen. Voor meer info:  sboons@rocfriesepoort.nl.

9


SSVO heet nu:

Aangenaam, wij zijn Vario: een onderwijsgroep in de gemeente Noordoostpolder en De Fryske Marren. Vanuit verschillende locaties bieden onze scholen de leerlingen een maatwerkgerichte en veilige leeromgeving. Wij ondersteunen ze bij hun leerproces. Hierbij kijken wij voortdurend naar wat de omgeving van hun vraagt. Voor nu en in de toekomst. Wij hebben oog voor het talent van al onze leerlingen.

• Onderwijs voor anderstaligen • Specialist in het leren van de Nederlandse taal • Aandacht voor de leefomgeving • Doorstromen op eigen niveau • VMBO Theoretische en Gemengde Leerweg • Geen tussenuren • Voortreffelijke leerlingenzorg • Specialist in ICT-onderwijs en Economie & Ondernemen

WWW.CALEIDO-ISK.NL

WWW.BONIFATIUS.NL

• • • •

Mavo/havo, havo/vwo Study buddy Onderzoeksvaardigheden Versterkt talenonderwijs WWW.ZUYDERZEELYCEUM.NL

noordoostpolder

• • • •

VMBO Basis en Kader Kleinschalige school Doorgaande leerlijnen Realistische praktijkruimten

• • • •

Mavo, havo, vwo Nieuw onderwijsinitiatief De leerling stuurt zijn eigen leerroute Leren buiten traditionele kaders WWW.X-TUUR.NL

Vario verbindt onderwijs

WWW.VAKCOLLEGENOORDOOSTPOLDER.NL

vario-onderwijsgroep.nl


Info

De mensfactor staat centraal bij alles wat vABC doet

De trainingen kunnen in een open training worden gevolgd of inhouse gegeven worden

column

Een andere kijk op opleiden

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

Innovatief trainen en opleiden op de werkplek ,,Nadat ik ben opgegroeid in de Noordoostpolder en een periode in de Randstad heb gewoond, keerde ik met mijn gezin een aantal jaren geleden met veel plezier terug in Emmeloord. Om vanuit de polder verder te bouwen aan vABC opleiding en training en dan vooral aan de uitbouw van TWI 2.0, onze eigen unieke trainingsmethode.’’ ,,Met vABC ben ik al sinds 2001 actief in de wereld van trainen en opleiden. Al snel focusten wij ons op verbeteringsprocessen. En op het borgen van continue verbeteringen. Uiteraard werken we in ons eigen bedrijf ook continu aan verbetering en de borging daarvan. Zo kwamen we in 2012 bij de TWI 2.0 methode die compacte doelgerichte taken traint. TWI 2.0 is een trainingsmethode waarmee medewerkers op hun werkplek snel, veilig en op een gestandaardiseerde manier getraind worden. Het resultaat is dat iedereen op dezelfde manier zijn werk uitvoert, waardoor de kwaliteit altijd hetzelfde is en fouten worden uitgesloten.’’

,,vABC werkt met nationale topbedrijven als Johma Salades, Jacob Douwe Egberts, Siemens en M & G group, mede omdat onze methode door klanten zelf is gemeten en succesvol is gebleken. Bewezen is dat we 60% tot 80% minder trainingstijd nodig hebben ten opzichte van bestaande trainingsmethodieken. Ook is bewezen is dat er daarna foutloos wordt gewerkt. In onze trainingen en opleidingen wordt altijd aandacht besteed aan de waarom-vraag. Het mooie van onze TWI 2.0 trainers is dat ze gecertificeerd zijn. Aanvullend aan TWI 2.0 bieden we diplomerende MBO-opleidingen aan in samenwerking met verschillende ROC’s en AOC’s. Deze worden geheel op maat van de klant in elkaar gezet.’’ ,,Maar wat zou het mooi zijn om ook in ons eigen werkgebied klanten te helpen met trainen en opleiden. TWI 2.0 is bij uitstek geschikt voor het snel taakgericht trainen van uitzendkrachten in diverse branches. En ook voor mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt en statushouders.

Onze ervaring is dat die het fantastisch vinden als ze snel iets kunnen leren. Wat de uitzendbureaus ook weer geweldig vinden. De kosten vallen reuze mee en er zijn vaak subsidies te verkrijgen bij opleidingsfondsen. Ik zou zeggen: kijk op www.twitraining.nl of www.vabc.nl en neem vrijblijvend contact op.’’ Door René van Amersfoort Directeur vABC Specialisten in verbeteren

 www.twitraining.nl  www.vabc.nl

11


12

Info

MBO leerlingen gaan vanaf het schooljaar 2020-2021 ‘student’ heten

Tot nu toe zijn ruim 22% minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren tot 27 jaar dan in 2017

Hidde van Ulsen, Marie Louise Keur, Angelique Maarssen en Emma Lenderink

Op weg naar een baan of vervolgopleiding Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

Ze zijn jong, zitten nog op school, zijn bezig met een vervolgopleiding, of hebben net hun eerste vaste baan. Ze hebben allemaal hun plannen, maar weten nog niet of ze die kunnen realiseren. Maar bovenal zijn ze optimistisch. Ze studeren af in een wereld vol vacatures. We laten Hidde van Ulsen (20), Marie Louise Keur (18), Angelique Maarssen (19) en Emma Lenderink (19) aan het woord over een spannende periode in hun leven.

Dat is niet eenvoudig, want ik kom zelf niet uit een boerengezin. Als ik zelf boer wil worden, zullen mijn vriendin en ik naar het buitenland moeten verkassen. Tegenwoordig zijn er in Afrika nog wel mogelijkheden om boer te worden.’’

Hidde van Ulsen Hidde is de enige van het viertal die al een baan heeft. Hij werkt per 1 juli vast voor het akkerbouwbedrijf Tuinenga, waarvoor hij al vanaf zijn vijftiende los werk deed. Hidde heeft zijn mbo-diploma akkerbouw op Aeres gehaald, maar is nog lang niet uitgeleerd en zit vol ambitie. ,,Ik heb het heel erg naar mijn zin bij Tuinenga. Voor een deel van hun bedrijf schakelen ze over naar de biologische teelt. Ik vind dat heel interessant, vooral ook omdat de markt daar steeds meer om vraagt.’’

Emma Lenderink Emma Lenderink uit Emmeloord studeert aan het Deltion College in Zwolle. Ze is bezig met haar laatste jaar, verpleegkundige 4, en heeft het geweldig naar haar zin. Emma heeft een bijbaan in de Talmahof, op een gesloten afdeling van dementerenden. ,,Ik vind het heel fijn om mensen te helpen, te verzorgen. Met demente mensen moet je goed inspelen op hun stadium van dementie. Zijn ze zwaar dementerend, dan hebben ze het vooral over vroeger, soms over hun kinderjaren. Je moet daar dan in meegaan. Anders raken ze in de war.’’ De ambitie van Emma is om wondspecialiste te worden en de ‘kinderaantekening’ te halen en dan in een 24-uurs ziekenhuis te gaan werken en leren.

De in Nagele wonende akkerbouwmedewerker weet wat de markt vraagt, want hij heeft samen met zijn jongere broer ook nog een handelsbedrijf in groente en fruit. ,,Ik krijg daarvoor de ruimte van mijn werkgever. Heel fijn. Mijn droom is om dit handelsbedrijf uit te bouwen en daarvoor zelf mijn producten te telen.

Marie Louise Keur Marie Louise Keur is de enige van het viertal die de regio heeft verlaten. Zij is net begonnen aan de bachelor productie aan de Nederlandse filmacademie in Amsterdam. Het is een pittige opleiding, ervaart ze, waarin de studenten ook ‘diep in zichzelf moeten graven’. Als producent maak je deel uit van

een hele crew, die samen een film maakt. Marie Louise wil op termijn meer zelfstandig films maken. In eerste instantie denkt ze dan vooral aan documentaires, maar het mag ook fictie zijn. Ze heeft meer met arthouse, dan met commerciële producties. De kans is niet groot dat dit in de Noordoostpolder gaat gebeuren, al sluit Marie Louise dit niet uit, want ze vindt de Noordoostpolder een leuke en interessante samenleving. Angelique Maarssen Angelique Maarssen, woonachtig in Spanga, heeft een droom: ze wil het vastgoed in. Panden kopen, opknappen en verkopen. Ze heeft het er wel eens over met haar broer en vader en dat werk lijkt haar heel spannend.


Info

In de sector vormgeving, kunst, talen en geschiedenis werken relatief de meeste jongeren als zelfstandige (20 procent)

13

Emma Lenderink, Hidde van Ulsen, Angelique Maarssen en Marie Louise Keur, op weg naar een toekomst in of buiten de Noordoostpolder.

Ze heeft nog een lange weg te gaan. Momenteel volgt ze aan ROC Friese Poort de opleiding administratie en financiën. Ze vindt werken met cijfers ook leuk (‘kan ik later mooi de administratie van mijn eigen bedrijf doen’) en kijkt al met een schuin oog naar de opleiding vastgoed en makelaardij op Windesheim in Zwolle. Ze gaat het derde jaar van haar mbo-studie en denkt al aan een stage bij een vastgoedbedrijf in Emmeloord of Lemmer. De toekomst na haar hbo-studie is voor Angelique nog ver weg. ,,Misschien zit ik dan wel elders in Nederland. Ik heb bijvoorbeeld heel veel met Texel. Fantastisch eiland. Maar het kan ook Emmeloord of omgeving zijn hoor. Ik heb het hier prima naar mijn zin.’’

Sociaal Het sociale netwerk van Angelique zit in de Noordoostpolder en ZuidwestFriesland. Ze is in Wolvega naar school gegaan. ,,Maar het bevalt me heel goed op ROC Friese Poort. Ik heb een goede klik met veel studenten. Ze zijn vaak heel open en gezellig.’’ Uitgaan doet ze in Lemmer of Emmeloord, al vindt ze zich in The Bottom bijvoorbeeld al oud. ,,Daar zijn vaak zestien- en zeventienjarigen.’’ Vaak gaat ze even wat drinken en bijpraten in ’t Voorhuys of the Beachclub in Lemmer. Ze zit niet veel meer in keten. ,,Die zijn er niet veel meer omdat er streng wordt gecontroleerd.’’ Hidde is sociaal al diep geworteld in de Noordoostpolder. Hij heeft een vaste vriendin en trekt ’s weekends veel op

met een uit veertien vrienden bestaande groep. ,,We hebben natuurlijk veel verjaardagen, gaan naar feesten van Jongeren 19NU en soms ook naar het café.’’ Een deel van Emma’s sociale leven speelt zich af op Urk, waar ze met haar vriend in een vriendengroep zit. Daar gaan ze vaak wel naar keten. Af en toe bezoekt ze met een vriendin een café in Emmeloord, om even gezellig bij te praten. Marie Louise, die in de gezellige buurt De Baarsjes woont, komt steeds minder vaak in de Noordoostpolder. ,,In Amsterdam is natuurlijk veel te doen. Af en toe kom ik naar huis voor familie of een feestje van een vriend of vriendin. En ik ga altijd naar het Dijkfeest. Dan vind ik het heel leuk in de polder.’’


14

Info

Suplacon bestaat al meer dan 40 jaar

Suplacon levert elke week meer dan 800 verschillende producten aan ruim 300 klanten

Met directeur-eigenaar Jellard Koers doen we een ‘rondje werkvloer’ in Leerbedrijf van het jaar Suplacon.

Foto’s: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

Een ‘rondje werkvloer’ in het leerbedrijf van het jaar

Medewerkers Suplacon vertellen over opleiden en werken

Op de lasafdeling helpt Martijn de Vries twee jongere collega’s met een klus. Hij heeft zelf een fantastisch opleidingstraject doorlopen. ,,Ik was zestien jaar toen ik met een BBLopleiding niveau 2 bij Suplacon aan de slag ging. Jellard heeft mij begeleid en gestuurd. Ik heb voortdurend cursussen gevolgd. Via de CNC-machine, lasrobot en een cursus middle management ben ik in een leidinggevende positie terecht gekomen. Nu geef ik leiding aan de las- en montageafdeling en ben ik praktijkopleider. Het afgelopen jaar hadden we een leuk nieuw initiatief. Een docent van het ROC Friese Poort heeft een lascursus niveau 1 en 2 hier inhouse verzorgd. Alle zes studenten zijn geslaagd. Dit jaar gaan we dit ook aanbieden samen met collega bedrijven, weer bij ons.’’

Miranda Boxen

Martijn de Vries

Dit voorjaar kreeg Suplacon van ROC Friese Poort de erkenning ‘leerbedrijf van het jaar’. Een fraaie erkenning voor de aandacht die de co-supplier in de metaalsector aan het opleiden van medewerkers besteedt en de resultaten die het daarmee boekt. Op uitnodiging van directeur-eigenaar Jellard Koers en zijn zoon Antijn gaan we het bedrijf in, om met medewerkers te praten over het ‘opleidingsgeheim van Suplacon’.

Miranda Boxen werkt sinds januari 2016 bij Suplacon. ,,Ik zat nog op het ROC, maar er kwam toen een vacature administratief medewerker vrij waarvoor ik gevraagd ben. Ik ben inmiddels tevens receptioniste en telefoniste en heb nu een hele leuke baan. Mijn werk is heel afwisselend. Zelf begeleid ik nu ook stagiaires. Ik krijg daarvoor de ruimte van mijn leidinggevende. De eerste week heb je er veel werk aan, maar daarna valt het wel mee. Dan is één goed gesprek per week genoeg. Daarnaast kunnen stagiaires natuurlijk altijd met hun vraag bij mij terecht. Ik vind de mannenwereld waarin ik werk prima. Ze zijn duidelijk, roddelen niet. De sfeer is hier heel goed.’’


Info

Ruim 80 medewerkers leveren maatwerk in samengestelde producten en halffabricaten in staal, RVS en non ferro.

Jeroen Riemersma

Langs machines en tientallen meters lange stellingen belanden we weer op het kantoor. Daar zit stagiair Daan Zuidberg, zeventien jaar nog maar, eerstejaars student marketing en communicatie ROC Friese Poort. Hij is bezig met zijn eerste stage, tien weken voor de zomervakantie, tien weken na de zomervakantie. ,,Ik help met het samenstellen van de offertes en ben actief op Facebook en LinkedIn. Mijn opdracht van school is het leren kennen van de werkprocessen en verder heb ik alle vrijheid. Jeroen Riemersma is mijn stagebegeleider. Hij betrekt me bij veel processen. De sfeer is hier open en gezellig. Of ik hier in de toekomst ga werken? Dat weet ik niet. Ik wil na mijn mbo eerst nog een hbo-opleiding doen. Dan zien we wel verder.’’

Jeroen Riemersma schuift daarna aan. ,,Wij zijn erg tevreden over Daan. Hij heeft veel affiniteit met de stageopdrachten. Wij hebben daarom gevraagd of hij dit als vakantiewerk wil voorzetten. Dat gaat hij doen en Daan zal tussen de twee stageperiodes in totaal nog vier weken als vakantiekracht voor ons aan de slag gaan.’’ Jeroen heeft zelf ook stage gelopen bij Suplacon. ,,Zes jaar later ben ik gestart als vertegenwoordiger van Suplacon en onze online webportal Plaatwerk365. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Na de vakantie start ik met de hbo-opleiding E-commerce. Ik blijf stagebegeleider voor de opleiding marketing en communicatie.’’

Peter Grutter

Johan de Ridder

Arjan Feenstra Arjan Feenstra is de verpersoonlijking van het voorbeeld dat John van Oosten schetst. Arjan zat op de Praktijkschool in Emmeloord. ,,Ik heb veel last van dyslexie. Teksten lezen en onthouden is voor mij heel moeilijk. Ik heb de opleiding niet afgemaakt en ben al gauw aan het werk gegaan. Via John kon ik ruim drie jaar geleden op zijn afdeling aan het werk. Expeditie bleek niet zo mijn ding, maar de las- en montageafdeling vond ik heel erg leuk. Inmiddels heb ik mijn lascertificaat gehaald en volg ik al weer een nieuwe cursus. De afwisseling in mijn werk bevalt me super. Ik werk veel op de montage, maar wordt ook ingeschakeld op de lasafdeling. En soms kan ik zelfs John nog helpen met de expeditie. Mijn doel is om nog veel te leren en in dit bedrijf hogerop te komen.’’

Daan Zuidberg

John van Oosten John van Oosten is leidinggevende van de afdeling expeditie. ,,Wij vormen een beetje een aparte club binnen Suplacon, een unit waar veel minder met techniek wordt gewerkt. Bij ons gaat het om logistiek, om alles intern en extern op tijd op de juiste plek te krijgen. We zijn daarom een ideale afdeling om jonge mensen in het bedrijf op te vangen die niet goed weten wat ze willen. Eerlijk gezegd; dat zijn er best veel. Vanuit expeditie komen ze op allerlei plekken binnen Suplacon en ontdekken dan: dát lijkt me leuk om te doen. Waarna het bedrijf ze op die afdeling verder schoolt.’’

15

Dertig meter verderop zet Johan de Ridder zijn kantmachine even stil. Johan is een van de vele jongens die als tiener weinig zin had om te leren. ,,Ik was zestien toen ik van school ging om op Urk in de vis te werken. Zo’n drie en een half jaar geleden solliciteerde ik op een baan op de boorafdeling van Suplacon en werd ik aangenomen. Via een cursus heb ik niveau 2 plaatwerk gehaald. Nu ben ik bezig met niveau 3. Ik ben plaatwerker en bedien de CNC-kantmachine. Af en toe mag ik programmeren. Dat vind ik ook leuk. Ik heb het goed naar mijn zin hier. We werken met een leuke ploeg mensen. In de toekomst lijkt werkvoorbereider me wel een leuke baan. We zien wel hoe het loopt.’’

Met Peter Grutter ronden we deze serie interviews op de werkvloer af. Peter is afdelingschef zetterij en verspaning. Maar hij is ook praktijkopleider. Peter snapt heel goed dat het bij sommige jongeren ‘van ver’ moet komen. ,,Toen ik jong was had ik geen zin om te leren. Pas toen ik bij Suplacon kwam heb ik me via niveau 2, 3 en 4 en een opleiding middle management ontwikkeld. Nu begeleid ik veel leerlingen in wie ik mezelf van vroeger herken. Wij hebben momenteel een groep jongens die van zes tot twee uur bij ons werkt en elke maandag van drie tot negen op school zit, niveau 2. Pittig, maar ze zijn jong hè. Als ze gemotiveerd zijn krijgen ze bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Mooi om te zien dat de meesten die kans pakken.’’ En zo word je opleidingsbedrijf van het jaar!


16

Info

Er zijn 9 bedrijven aangesloten bij de Onderwijs Adviesraad IT

ROC Friese Poort zoek bedrijven die stageplekken of praktijkopdrachten hebben

Neem contact op met Rob Beekmans van het ROC, voor het bieden van stageplekken, maar ook om interessante praktijkopdrachten aan te dragen.  rbeekmans@rocfriesepoort.nl.  06 - 13 50 90 25

Tekst: Huib van der Wal

Onderwijs Adviesraad IT nieuw leven ingeblazen

ROC Friese Poort verbindt zich aan de regio ‘Wij verbinden ons aan de regio’. Dat is één van de vier beloften van ROC Friese Poort, die in de vernieuwde visie van het mbo-instituut zijn verankerd. Op de basale vraag waarom het ROC dit wil, antwoordt Rob Beekmans, per 1 januari van dit jaar opleidingsmanager uniformberoepen en informatietechnologie, heel helder: ,,Omdat wij graag zien dat onze studenten na hun opleiding in de regio een baan vinden. Daarvoor leiden wij ze op. Bedrijfsleven en ROC hebben elkaar daarvoor nodig.’’ De opleidingsmanager werkt momenteel hard aan het aanhalen van de banden tussen vooral zijn IT-afdeling en de IT-bedrijven in de regio. ,,We hebben inmiddels negen IT-bedrijven naar school gehaald en kennis laten maken met ons vernieuwde IT-team. Daarna hebben we ook de Onderwijs Adviesraad IT nieuw leven ingeblazen.’’ De negen bedrijven die inbreng leveren in deze OAR zijn: ACF Bentveld Emmeloord, MacHelp Kampen, Global ICT Emmeloord, Tolsma-Grisnich Emmeloord, Skrepr Urk, Your Source Kampen, SMT Netherlands Emmeloord, Xantes Emmeloord en Solcon Dronten. De reden dat deze bedrijven enthousiast aanhaken is volgens Rob Beekmans voor de hand liggend: ze zitten allemaal te springen om goed

opgeleid personeel en willen hun werknemers heel graag vasthouden. „Wij zien graag dat onze studenten na hun opleiding in de regio een baan vinden.”

Een van de eerste OAR-activiteiten was een Worldcafé, een brainstormsessie. Daar kwam meteen al iets concreets uit. Rob Beekmans: ,,Wij hadden moeite om stageplekken voor onze eerstejaars studenten te vinden omdat zij nog niet veel kennis hebben. Wij willen wél graag dat ze zo snel mogelijk kennis maken met de praktijk. Waarom niet de laatste tien weken van het eerste jaar stage laten lopen? Die kun je dan koppelen aan de twintig weken stage waar het tweede jaar mee begint. Dit gaat nu ook gebeuren. Een van de bedrijven biedt daarvoor in de tussenliggende periode zelfs een summercourse aan.’’ Praktijkopdrachten ,,Wat we ook meer zien’’, vervolgt Beekmans enthousiast, ,,is dat bedrijven meer opdrachten bij ons neerleggen. Zo gaat een groep studenten van ons kijken naar het veiligheidsniveau van systemen bij bedrijven in de Noordoostpolder.

Dat vinden die studenten geweldig en is voor de bedrijven heel interessant.’’ De opleidingsmanager roept ondernemers op om contact te zoeken met het ROC, voor het bieden van stageplekken, maar ook om interessante praktijkopdrachten aan te dragen, waarmee de studenten gemotiveerd aan de slag kunnen. De OAR IT komt in ieder geval dit najaar weer bijeen. De planning is vier keer per schooljaar. ‘21e eeuwse vaardigheden’ Waar in de afdelingen van Rob Beekmans in ieder geval hard aan gewerkt zal worden zijn de ‘21e eeuwse vaardigheden’, zoals kritisch denken, communiceren, ontwikkeling van creativiteit, probleemoplossend vermogen, et cetera. ,,Sommige ondernemers hebben zeer vakkundige werknemers in dienst die bij ons zijn opgeleid. Ze kunnen bijvoorbeeld een ingenieus programma ontwikkelen, maar vinden het vervolgens lastig aan een collega uit te leggen hoe je daarmee moet werken. Of weten niet goed hoe ze een project moeten overdragen. We maken dit schooljaar vier uur per week vrij voor het ontwikkelen van die 21e eeuwse vaardigheden. Dit vinden we heel belangrijk.’’


Info

Ruim 550 duizend mensen maakten in 2017 gebruik van wijkverpleging

Mede door het nieuwe zorgstelsel wonen ouderen langer zelfstandig thuis.

Maarten Walda en Euryanthe Breeveld zijn opleidingsmanagers gezondheidzorg bij ROC Friese Poort.

Foto: Eigen materiaal. Tekst: Huib van der Wal

In samenwerking met ZONL

ROC Friese Poort loopt voorop met zorgtrainingscentrum ‘Wij lopen voorop in de ontwikkelingen in het werkveld’, is een van de vier beloften van ROC Friese Poort. Dat kan het regionaal opleidingscentrum uiteraard niet zonder de bedrijven en instellingen. Een mooi voorbeeld van voorop lopen is het door ROC Friese Poort samen met Zorggroep Oude en Nieuwe Land in bedrijf stellen van een dependance, in Emmeloord, van het zorgtrainingscentrum. Maarten Walda, opleidingsmanager gezondheidszorg voor het jongerenonderwijs, en Euryanthe Breeveld, opleidingsmanager gezondheidszorg in de volwasseneneducatie, vertellen er graag meer over. De achtergrond van bovenstaand initiatief is de transformatie die er in de zorg plaatsvindt, de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken. ,,Het is zorgen dat, in plaats van zorgen voor’’, stelt Euryanthe Breeveld. ,,Voorheen leek het of de zorg voornamelijk aanbodgericht was’’, voegt Maarten Walda daaraan toe. ,,Nu moet de zorgverlener weten, of aanvoelen, wat de zorgbehoefte is.’’

Opleidingsavontuur Niet alleen het werken in de zorg verandert ingrijpend, ook de manier van opleiden. Uiteraard is er altijd al contact tussen ROC Friese Poort en het werkveld, maar in het geval van het zorgtrainingscentrum (gestart wordt met het zorgethisch lab) gaan ROC en ZONL samen een spannend opleidingsavontuur aan. In het zorgtrainingscentrum, dat in 2019 van start gaat, kruipen medewerkers van ZONL in de rol van de cliënt/patiënt en krijgen studenten van ROC Friese Poort de rol van zorgverlener. De verwachting is (in Zwolle is hier al ervaring mee opgedaan) dat zowel de huidige medewerkers als de toekomstige medewerkers op deze wijze het gesprek met elkaar kunnen aangaan over het werken in de zorg. ,,Want het is nogal een omslag die ze moeten maken’’, weet Euryanthe Breeveld. ,,Heel belangrijk is dat de medewerkers en studenten in een veilige omgeving het gesprek over het ‘nieuwe’ werken in de zorg kunnen aangaan.’’

Er zijn meer zorgterreinen waarop ROC Friese Poort voorop loopt. De basis daarvoor is de onderwijsadviesraad, waarin ROC Friese Poort overlegt met partners als ZONL, Coloriet, Talmahaven en andere zorginstellingen. Zo kunnen in het lesprogramma keuzedelen ingezet worden om aan de specifieke vraag van de regio te voldoen. „We doen heel veel in co-creatie met de instellingen”

ROC en ZONL hebben samen een zorgcarrousel opgezet. Zorgprofessionals kunnen daar workshops geven óf volgen. Doel is om kennis te delen. Euryanthe Breeveld: ,,We doen heel veel in co-creatie met de instellingen waarvoor we opleiden. Het doel hiervan is samen opleiden voor de zorg.’’ Maarten Walda: ,,We hebben in de sector te maken met een enorm tekort aan professionele krachten. We doen er met onze partners alles aan om mensen te boeien, binden en behouden. We staan voor een grote uitdaging, maar zijn er klaar voor.’’

17


18

Een kans geven aan iemand die het lastig vindt op eigen kracht een baan te vinden? De WerkCorporatie is het aanspreekpunt voor werkgevers in Noordoostpolder en op Urk.

Info

Benieuwd hoe u uw organisatie sociaal en inclusief kunt maken? Bel of mail de WerkCorporatie.  info@werkcorporatie.nl  (0527) - 63 35 43

Foto: Eigen materiaal. Tekst: Huib van der Wal

WerkCorporatie: begin van verrassend mooie resultaten

Stel je bedrijf open Met het motto ‘iedereen doet mee’ streeft de gemeente naar een inclusieve arbeidsmarkt. De WerkCorporatie vormt in dat streven een heel belangrijke rol. ,,Wij begeleiden kandidaten richting een vaste plek in een onderneming of niet commerciële instelling’’, stelt Elisabeth de Gelder, manager van de WerkCorporatie. ,,Veel kandidaten zijn afhankelijk van een uitkering of hebben een arbeidsbeperking. Als het de kansen op een baan vergroot, zorgen we ervoor dat kandidaten eerst sterker worden. Dat doen we op drie vlakken: met het verbeteren van hun werknemersvaardigheden, indien nodig op fysiek en mentaal gebied en met het

ontwikkelen van vakvaardigheden.’’ Wat de werkzoekenden van de WerkCorporatie natuurlijk vooral nodig hebben, zijn sociaal bewogen werkgevers die ruimte bieden voor mensen die wat meer tijd en ruimte nodig hebben om naar het gewenste niveau toe te groeien. ,,Wij zijn geen uitzendbureau dat alleen mensen in de kaartenbak heeft zitten die meteen complete vacatures kunnen vervullen’’, managet Elisabeth de Gelder de verwachtingen. ,,We hebben ook mensen die door ervaring groeien. Bied bijvoorbeeld ruimte voor een stageplek. Onze accountmanagers zorgen voor begeleiding

op maat. Daarna kunnen we kijken of er meer mogelijk is. Mijn advies is om dan niet te kijken naar complete banen, maar naar taken, naar werkzaamheden die iemand wél aan kan. Om zo’n persoon daarna verder te laten groeien. Met onze hulp en natuurlijk ook met begeleiding vanuit de onderneming zelf. De ervaring heeft ons geleerd dat dit vaak tot verrassend mooie resultaten leidt.’’ Enthousiast geworden? Hieronder vindt u een selectie van kandidaten.  www.werkcorporatie.com

Kandidaten in de spotlights IT-specialist en trainer

Heftruckchauffeur/Productiemedewerker

Zoekt u iemand die meedenkt, een training kan geven aan uw medewerkers en een gedreven sparringpartner is? Onze ervaren kandidaat lost complexe IT-vraagstukken op en heeft oog voor detail. Een uitstekende projectmanager!

Deze kandidaat heeft zijn heftruckcertificaat en eind dit jaar hoopt hij klaar te zijn met inburgeren. Hij verstaat en spreekt goed Nederlands. Een baan in een magazijn of op een productielijn past goed bij hem. Vroeg opstaan is geen probleem, bij hem staat voorop: zelf voorzien in het onderhoud van zijn gezin.

Vrachtwagenchauffeur

Assistent in de kinderopvang of onderwijs

Onze kandidaat haalt begin september zijn diploma vrachtwagenchauffeur. Hij is op zoek naar een baan als (internationaal) chauffeur. Deze harde werker staat te popelen om aan de slag te gaan. Hij werkt zelfstandig en hij heeft altijd zijn eigen bedrijf gehad. We brengen u graag in contact.

Deze veelzijdige dame heeft een afgeronde MDGO AW opleiding. Zij is een tijd werkzaam geweest als onderwijsassistent en in de kinderopvang. Daarnaast is zij jaren verkoopadviseur geweest bij een elektronicazaak. Ze is positief ingesteld en wil graag haar steentje bijdragen aan de maatschappij. Door haar een kans te geven doet u dat ook! Liefst op een kinderdagverblijf of bij een peuterspeelzaal.

Netwerker

Communicatiemedewerker

Op zoek naar iemand die weet hoe u subsidies aan kunt vragen? Die goed is in het onderhouden van contacten en die zelfstandig projecten begeleidt? Dan hebben wij een veelzijdige netwerker voor u. Met financieel overzicht, interesse in de sport en ervaring met het werken voor verenigingen.

Met een neus voor nieuws en een luisterend oor zoekt deze communicatieprofessional een baan met uitdaging. Hij bijt zich graag vast in een onderwerp van betekenis. Analytisch, integer en een politieke antenne: het sluit aan bij deze kandidaat. Hij heeft werkervaring in tekst en beeld, zowel on- als offline. Welk bedrijf geeft hem de kans om zijn kwaliteiten te benutten?

Meer weten? Bel 0527 - 633 543 of mail info@werkcorporatie.nl


Info

16 technasium leerlingen van het Emelwerda College doen mee aan de Young Solar Challenge 2018

19

Foto: Eigen materiaal. Tekst: Huib van der Wal

Rector-bestuurder Anne Leijenaar

Emelwerda wil een ondernemende school zijn ‘Samen ondernemend en betekenisvol onderwijs creëren.’ Dat is de titel van de in juni 2018 vastgestelde vernieuwde onderwijsvisie van het Emelwerda College. De samenleving is veranderd en het onderwijs op het Emelwerda verandert mee. Onderdeel van die vernieuwde visie is dat de school de samenleving meer het onderwijs in wil halen. Rector-bestuurder Anne Leijenaar is de bevlogen schoolleider die voor deze thema-uitgave van Intercom graag meer vertelt over de ontwikkelingen in ‘zijn’ school. Hij focust zich daarbij vooral op de relatie met het bedrijfsleven. Techniek ,,Er is op onze school al jaren extra aandacht voor techniek’’, geeft Leijenaar aan. ,,We weten natuurlijk allemaal dat daar in de toekomst voor onze leerlingen veel mogelijkheden liggen om aan het werk te gaan. Voor havo- en vwo-leerlingen hebben we daarom het Technasium. In een aantal lesblokken per week werken leerlingen samen aan opdrachten die ze van het bedrijfsleven krijgen. Betekenisvol leren dus. Na acht weken presenteren ze het resultaat van hun werk. Ze maken op deze wijze kennis met de praktijk en presenteren op een creatieve manier de eindresultaten. De opdrachtgevers zijn er vaak heel blij mee. Voor de mavo van het Emelwerda College is er een soortgelijk traject. Daar heet het onderwijsconcept Bèta Challenge.’’

Technasium en Bèta Challenge zijn succesvol geïntegreerd. Emelwerda wil dit concept daarom ook uitrollen richting de economische vakken.

voor leerlingen van havo 4 en vwo 4. Bij wijze van proef gaat het de eerste keer alleen om de leerlingen die in die week niet met de schoolreis meegaan.

Vakcollege Op het Vakcollege, waarin zowel leerlingen van het Emelwerda College als het Zuyderzee College les krijgen, is van oudsher al meer contact met het bedrijfsleven. Hier wordt voornamelijk praktisch onderwijs gegeven aan ‘jongeren met gouden handen, die werken aan een gouden toekomst.’ Op het Vakcollege is, in overleg met het bedrijfsleven, succesvol gewerkt aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo in de techniek. Anne Leijenaar: ,,Als leerlingen een technische richting hebben gekozen, moeten we ze daar ook voor behouden. Steeds meer leerlingen en hun ouders worden zich gelukkig bewust van het feit dat de techniek zeer uitdagende banen biedt.’’

Anne Leijenaar: ,,Wij willen graag dat deze leerlingen kennis maken met het bedrijfsleven omdat zij daarna een betere keuze kunnen maken voor een vervolgstudie. Vaak zien we dat studenten na een jaar al stoppen of switchen. Dat is allemaal verloren energie en geld.’’ Voor meer info over de stage: neem contact op met mevrouw M. Sijbom-Hassing (directeur mavo-havovwo), 06-29488040, m.sijbom-hassing@emelwerda.nl.

Emelwerda College zoekt stageplekken van een week voor leerlingen van havo 4 en vwo 4, in de week van 24-28 september.

Gezocht: stageplaatsen Emelwerda wil nog meer samenwerken met het bedrijfsleven, wil leerlingen en docenten nog ondernemender maken. Voor de week van 24-28 september zoekt Emelwerda een stageplek van een week

Ontdek- en leercentrum Er zijn meer ideeën. Anne Leijenaar haalt het ontdek- en leercentrum naar voren, waarover gemeente, bedrijfsleven en scholen momenteel brainstormen. ,,We denken aan een Nemoachtige omgeving, een leerzaam experiencecentrum op het gebied van techniek. Voor de eerste en tweedejaars leerlingen op de middelbare scholen en groep 7 en 8 van de basisscholen.’’ Samen ondernemend en betekenisvol onderwijs creëren kan het Emelwerda College niet alleen, stelt Anne Leijenaar tot slot. ,,Om dit te kunnen realiseren hebben we elkaar als overheid, onderwijs en ondernemers (de 3 O’s) hard nodig’’.


20

Info

Verslagen zijn ook terug te vinden op onze Facebook pagina

Volg ons laatste nieuws ook via NOPLINC

#datdoetBANook

#datdoetBANook Nieuws? Een primeur? Of iets anders dat de BAN leden niet mogen missen? Meld het ons dan zijn wij erbij om op de diverse kanalen verslag te doen!

Foto’s en teksten: BAN

Lobby koopzondagen

Officieus afscheid Klaas Houwer 16 juli bedankten we Klaas Houwer voor zijn inzet van de afgelopen periode voor de BAN. Klaas was algemeen bestuurslid en heeft zich altijd gedreven ingezet voor onze vereniging. Samen met Jeroen Beekman zet hij zich nog steeds in voor de centrumontwikkelingen in Emmeloord. Dit blijft hij aan de zijlijn nog steeds doen middels Centrum Management Emmeloord en de maandelijkse gesprekken met de wethouder. Klaas blijft een ambassadeur van onze vereniging, dat wordt nogmaals bevestigd door bovenstaande foto. Deze foto is gemaakt in tijden van de oprichting van de BAN!

Wat moet er op onze lobby agenda? Heb jij nog aanvullingen voor onze lobby agenda? Upgraden N50 - A50, bereikbaarheid gebied middels openbaar vervoer, lobby spoorlijn, doorstroming A6 en verbreding Kornwerdersluis + vaargeul staan er middels input al op! Wat mag er volgens jou echt niet ontbreken? We horen het graag!

Bezoek aan gevangenis Lelystad - Samen met VNO-NCW

We zijn met de gemeente in gesprek over de koopzondagen. Vanuit Bedrijven Actief en Stichting Centrummanagement Emmeloord (CME) hebben we het college gevraagd om de keuze voor de koopzondagen bij de ondernemers zelf te laten. Door het nieuwe college is echter de keus gemaakt om een keuzevrijheid per branche aan te wijzen tot een maximum van 12 zondagen (inclusief feestdagen). Dit is een vooruitgang! Echter merken wij, ook nu weer bij de inventarisatie dat consensus moeizaam is. Ook binnen de branches wordt er uiteenlopend gekeken naar de koopzondagen. Vanuit BAN en CME hebben wij bij de verschillende branches geĂŻnventariseerd naar de wensen inzake invulling van deze koopzondagen en hier een zo goed mogelijk en eenduidig advies van te maken richting de gemeente Noordoostpolder.

Afscheid Burgemeester Aucke Van der Werff Donderdag 27 september neemt Burgemeester Dhr. Aucke Van der Werff officieel afscheid. Ook via deze weg willen wij hem bedanken voor zijn inzet en ambassadeurschap voor de Noordoostpolder!

VNO-NCW organiseert op woensdag 24 oktober een bezoek aan de gevangenis in Lelystad. Mocht je dit interessant vinden of wil je er meer over weten? Noteer dan alvast 24 oktober van 16:00 tot 19:30 uur (inclusief buffet) in je agenda. De officiele uitnodiging volgt.


Nieuwe leden Alderse Baas Advocaten Alderse Baas Advocaten heeft iets te vieren. Het advocatenkantoor is opgericht in 1978 en bestaat dit jaar dan ook 40 jaar! Een prestatie waar we met recht trots op zijn. We zien dit dan ook als een mooie gelegenheid om ons aan te sluiten bij Bedrijven Actief Noordoostpolder. Het kantoor en de advocaten zijn verbonden met de regio en haar ondernemers en zijn voor iedere rechtzoekende laagdrempelig benaderbaar. De advocaten zijn in brede zin maatschappelijk betrokken en actief, houden van aanpakken en hebben een nuchtere kijk op de zaak. Alderse Baas Advocaten snapt ondernemers! Ik kijk ernaar uit om nader kennis met u te maken.

‘Toekomst in de Maakindustrie’ van start De pilot ´Toekomst in de Maakindustrie´ is om mensen vanuit de bijstand of WW op te leiden voor een baan in de maakindustrie. Bedrijven in de metaalsector, ROC Friese Poort, UWV, WerkCorporatie en gemeente Noordoostpolder starten de pilot omdat de sector staat te springen om gekwalificeerde mensen uit de regio. Het project is uniek. De deelnemende bedrijven werken samen om goed personeel te vinden. En voor het opleiden van de kandidaten wordt een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) ingezet. Het initiatief komt vanuit bedrijfsleven. In de Noordoostpolder staan veel mooie bedrijven die onderdelen maken voor machines, voertuigen, boten en diverse installaties. Acht organisaties hebben de handen ineen geslagen voor deze pilot: Zuidberg Frontline Systems B.V., Suplacon, Kamplacon, Kampstaal - GB Steel Group, Tolsma-Grisnich, Polder Staal, producties B.V., Machineconstructies Marknesse BV (MCM) en Geesinknorba B.V. De opleidingstrajecten worden gefinancierd vanuit het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM) en Servicepunt Techniek Flevoland. Gemeente Noordoostpolder coördineert de pilot. Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijk speerpunt van de gemeente.

AB Vakwerk Emmeloord Het regiokantoor van AB Vakwerk is, sinds het in 2016 gevestigd is in de Noordoostpolder, flink gegroeid. Het kantoor is gestart met 3 accountbeheerders, inmiddels werken er 8 personen op het kantoor aan de Duit in Emmeloord. ‘We zijn na twee jaar flink geworteld in de Noordoostpolder en hebben ons bewezen. Dit heeft erin geresulteerd dat we voor een groot aantal klanten een vaste waarde geworden zijn’, stelt Roemers. Onlangs is AB Vakwerk Emmeloord lid geworden van het netwerk Bedrijven Actief Noordoostpolder. Roemers geeft aan dat dit het juiste moment is om actief deel te nemen en bij te dragen aan het netwerk. ‘Wij delen graag onze kennis en kunde met onze relaties. AB Vakwerk is een coöperatie met de wortels in de agrarische sector en is specialist in HR-dienstverlening. Wij zien er naar uit om nader kennis te maken met de leden van de BAN’. Vanuit de vestiging in Emmeloord richt de personeelsvraag zich voornamelijk op bedrijven in de agri & food, groen, grond- weg en waterbouw, techniek én logistiek.

Persbericht gemeente Noordoostpolder

Foto van het succesvolle symposium van 2018

2 OKTOBER SYMPOSIUM BAN SAVE THE DATE! Als dinsdagavond 2 oktober nog niet geblokt is in je agenda dan graag nu meteen! Want 2 oktober organiseren JCI Groot Schokland, Rabobank NoordoostpolderUrk en Bedrijven Actief weer een symposium. Na het succes van vorig jaar met als thema #whtsnxt gooien we het nu over een andere boeg met het thema: Happy Business! Nieuwsgierig? Houd uw brievenbus in de gaten.

 Agenda SEPTEMBER LOCATIE 20 Ondernemersontbijt gemeente Noordoostpolder

Gemeentehuis

OKTOBER LOCATIE 2

Symposium BAN, JCI, Rabobank NOP-URK

Theater ‘t Voorhuys

21


22

Info

Blended learning is een mix van verschillende manieren van leren

Nederland behoorde vorig jaar op het gebied van innovatie opnieuw tot de koplopers in de EU

column

Foto’s en teksten: BAN

Kennisontwikkeling via een ‘Academy-aanpak’ Het in Urk gevestigde internetbedrijf Skrepr (onderdeel van Digital Natives) heeft een heuse Skrepr Academy opgericht om de kennisontwikkeling van eigen medewerkers en het optimaal begeleiden van trainees vorm te geven. Ook het onboarden van nieuw personeel als het eigen maken van de bedrijfsprocessen wordt via de Skrepr Academy geborgd. Rinke Brands, mede-eigenaar van Skrepr, geeft aan dat er binnen het bedrijf veel kennis is bij de circa 35 programmeurs en dat ‘georganiseerd’ kennis delen en het eigen maken van nieuwe technische ontwikkelingen door de Skrepr Academy mooie resultaten laat zien. Bij veel bedrijven zie je dat processen en instructies in saaie en soms nietszeggende stroomdiagrammen worden vastgelegd. Wij maken gebruik van blended learning en doen dat in de vorm van korte video’s waarin processen, afspraken maar ook kennisoverdracht wordt uitgelegd, aldus Brands.

Een voormalig MBO docent, Collin Koornstra, is het team van Skrepr gaan versterken om de Academy verder te professionaliseren. Brands ervaart in de praktijk dat medewerkers niet alleen voor Skrepr kiezen omdat het een ‘hip’ internetbedrijf is.  Goed opgeleide professionals en studenten  (trainees) vinden het vooral belangrijk om voor het bedrijf te kiezen waar een goede begeleiding is en een breed aanbod aan taken en mogelijkheden en bovenal waar men deskundigheidsbevordering ervaart. Van de 7 trainees die de afgelopen periode bij Skrepr werkzaam waren zijn er in middels 4 in vaste dienst gekomen.  Skrepr Academy werkt niet alleen aan de hard skills, maar ook aan de soft skills. Hoewel deze vaardigheden minder makkelijk kwantificeerbaar zijn dan hard skills, hebben ze een enorme invloed op onder meer de interacties op de werkvloer en op de klantrelaties. 

„Wij werken niet alleen aan de hard skills. De soft skills zijn onmisbaar voor een goede communicatie op alle niveaus.”

Zo zijn zachte competenties onmisbaar om op alle niveaus met collega’s en leidinggevenden te kunnen communiceren, om te onderhandelen met leveranciers, om een goede relatie op te bouwen met partners en klanten. Rinke Brands gelooft stellig in deze academy aanpak en is altijd bereid om geïnteresseerde ondernemers meer te vertellen over de academy en de achterliggende ideeën. Door Fokke Geert Hoekstra, Commissielid Team Bestaand Bedrijfsleven


23


STARTPUNT

van ondernemend Noordoostpolder NOPLINC is het digitale netwerk platform voor ondernemend Noordoostpolder. Vanaf nu kunt u wanneer en zo vaak u wilt contact zoeken met andere ondernemers.

Ontdek de mogelijkheden die NOPLINC u kan bieden. Niet voor niets ondersteunen BAN, OVG en RONOP dit door Gemeente Noordoostpolder geĂŻnitieerde initiatief. Via NOPLINC wordt u op de hoogte gehouden wat er binnen ondernemend Noordoostpolder speelt. Ontmoet andere ondernemers, verenig u door middel van vakgroepen, plaats uw berichten en vacatures. Stagaire nodig? Geen probleem, plaats uw aanvraag of zoek in het aanbod. Kortom genoeg redenen om u zelf nu aan te melden! NOPLINC kost u geen geld, alleen wat tijd. Ontdek zelf wat het u kan opleveren!

NOPLINC.NL

Profile for Jelle de Jong

BAN INTERCOM nr 3 2018  

BAN INTERCOM nr 3 2018  

Advertisement