Page 1

1

พระตำหนักดอยตุง


2


3

พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เ วณสันเขาของเทือกดอยนางนอนระดับความสู งประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของสวิ ส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเ ป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทื อกดอยนางนอนระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง

การเดินทาง

    พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงรา ย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เ ดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริ การรถสอ งแถวสี ม่วงบริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที


4


5

ภูชี้ฟ้า


6


7


8

ภูชี้ฟ้า

เป็ นแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด ของจังหวัดเชียงรายและเป็ นจุด หมายปลายทางของนักเดินทางที่ชอบความสวยงามของ ธรรมชาติและยังพอเรี่ ยวแรงที่ฝันอยากจะมาสัมผัสกับค วามงามของสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ ภูชี้ฟ้า ถ้าพูดถึง ความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากหนักกับหลา ย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทยแต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอ ดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความประทับใจ ให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็น ก็คือความ สวยงามแปลกตาของหน้าผาสูงที่ยนื่ เด่นลอยออกไปใน อากาศ  สายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลยผ่านไป 

ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพขอ งดวงอาทิตย์สีแดงที่กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออก มาท่ามกลางทะเลหมอกหนาและหุบเขาน้อยใหญ ่ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้หลั่ งไหลมาที่นี่ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะมีนั กท่องเที่ยวมาก มายจากทัว่ ทุกสาร ทิศ เดินทางมาสัมผัสกับ อากาศหนาวและชมความงามของทะเ ลหมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้าอย่างไม่ขาดสา ย  โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว   บนยอดด อยสู งแห่งนี้แทบไม่มีที่ยนื ถ่ายรู ป   ทะเล หมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภูชี้ฟ้ า   ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ใด ๆ


9

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง


10


11

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง

ได้รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยา ลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจดั ตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของ รัฐที่มิใช่ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด ำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิ ดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิ ดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ ำเร็ จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยังความปลื้มปิ ติสำนึกในพระมหา กรุ ณาธิคุณเป็ นล้นพ้น 


12


13

วัดร่ องข่ ุน


14


15

วัดร่ องขุ่น เป็ นวัดพุทธและวัดฮินดู

ที่จงั หวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบนั โดยเฉ ลิมชัยคาดว่างานก่อสร้างวัดร่ องขุ่นจะไม่เสร็ จลงภาย ในช่วงชีวติ ของเขา[1] วัดร่ องขุ่นได้ตน้ แบบการสร้าง มาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน[2] เฉลิมชัย โฆษิ ตพิพฒั น์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่ งต่อไปนี้คือ ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้าง งานศิลปะที่ยงิ่ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวติ ของอาจ ารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็ นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา

พระมหากษัตริ ย ์ : จากการเข้าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชั ยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริ ยะภา พทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิ ดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ จึงปร ารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะปร ะจำรัชกาลพระองค์ท่าน วัดร่ องขุ่นแห่งนี้เป็ นวัดพุทธ ซึ่ งสังกัดอยูใ่ นฝ่ ายมหา นิกายไม่ใช่วดั ฮินดูเหมือนดังที่จวั่ หัวไว้ในวรรคแรก ซึ่ งนัน่ การนำเอาวัฒนธรรมแวดล้ อมของตัวเองเข้ามาผสมผสานหรื อถูกอิทธิของศาสน าอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้าง ก็เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่ องขุ่น เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน”


16

[แก้]ความหมายของอุโบสถ สี ขาว : พระบริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้า สะพาน : การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พทุ ธภูมิ เขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจ สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 กึ่งกลางของสะพาน :เขาพระสุ เมรุ ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุม้ พระ อริ ยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา


17

วัดเวียงคำกาขาว


18


19


20

วัดเวียงคำกาขาว

ตั้งอยูบ่ า้ นเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สู ง 10 เมตร อยูบ่ นอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้อีกจุดหนึ่ง


21

สามเหลีย่ มทองคำ


22


23


24

สามเหลีย่ มทองคำ

(อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอ ยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สา มเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่นำ้ โขงตัดผ่านชายแ ดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแ ห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองค ำยังมีทิวทัศน์ที่งดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอา ทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทอง คำเป็ นที่รู้จกั ในฐานะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อ ระหว่างประเทศ แต่ในปัจจุบนั มีความสำคัญในท างเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็ นแหล่งขนถ่ายสิ นค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย สามเหลี่ยมทองคำในส่ วนของประเทศไท ย อยูใ่ นเขตบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรื อขนาดเล็กขนส่ งสิ นค้าไป ยังประเทศจีน และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทยไปทา งตะวันออกเฉี ยงเหนือ จะเห็นหมู่บา้ นในฝั่งลาวอ ย่างชัดเจน ส่ วนทางพม่าซึ่งอยูด่ า้ นตะวันตกนั้น ไ ม่มีหมู่บา้ นหรื อสิ่ งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ บริ เวณดังกล่าวยังเป็ นที่บรรจบกันของแ ม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวก ที่เรี ยกว่า สบรวก

บริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติด อาวุธอยูห่ ลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่ งปลูกฝิ่ นและผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโ รงงานผลิตเฮโรอีนและกระจายอยูต่ ามชายแดน ส่ วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ น ขบวนลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุม้ กัน ว่ากันว่ายาเสพติดและฝิ่ นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วย ทองคำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็ นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสามเหลี่ยมท องคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่นำ้ โ ขงด้วย นอกจากนี้ยงั นิยมนัง่ เรื อเที่ยวชมทิวทั ศน์จุดบรรจบของพรมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) น อกจากนี้ยงั สามารถล่องแม่นำ้ โขงไปเที่ยวทางตอ นใต้ของประเทศจีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อนบ้า น ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง


25

หอนาฬิ กา


26


27

หอนาฬิ กา

หลังใหม่ของจังหวัดเชียงราย โดยความร่ วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ตวั หอนาฬิกามีสีทอง มีเสี ยงระฆังบอกเวลาทุกชัว่ โมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิกาจะเปลี่ยนสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคารจะมีดอกบัวค่อยๆโผล่ออกมา และบานออกในที่สุด เป็ นที่ตื่นตาตื่นใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้ ารอเวลานั้นๆ


28

531153076  
531153076  

5311530762222