Page 1

Ja som a Bolonya: ara què fem? Casa de Cultura, Girona Miquel Duran, Universitat de Girona, 6/10/2009 http://miquelduran.net

http://edunomia.net


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

El procés. Per què Bolonya?

Ciutat on se signa, el 1999, la Declaració clau que obre el procés.


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

El procés de Bolonya com a instrument per enfortir l’educació superior europea en prevenció d’una globalització de l’educació. Els documents que van marcant el procés: Declaració de la Sorbona . Maig de 1998 Declaració de Bolonya. Juny de 1999 Comunicats de Praga’01, Berlin’03, Bergen’05, Londres’07,...


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

Els documents de Paris, Bolonya, Praga, Berlin, Bergen, Londres,... són declaracions d’intencions compartides. Cada estat ha de desenvolupar el seu propi sistema universitari de forma que tots acabin convergint.


La Caputxeta Bolonyaire Vermella • Caputxeta Recercaire Vermella: l’Àvia Societat està esperant que la Caputxeta li porti el cistell del Coneixement, però el Llop Informàtic l’enganya perquè, en lloc d’agafar el Camí de la Reflexió, agafi el Camí de les Presses. Després se la cruspeix. • L’enlluernada Caputxeta Bolonyaire Vermella forma part del col.lectiu de persones que veuen Bolonya com a una nova forma de màgia. Ara bé, igual que en realitat els mags només són il.lusionistes, la Societat ha de saber aprofitar intel.ligentment les noves formes de fer docència, començant per la Universitat i continuant per la resta de nivell educatius


• El Periódico, • 22/11/08


Progress in implementing Bologna targets measured in scorecard grades (one is the best score; five is the worst) University Systems Ranking: Citizens and Society in the Age of the Knowledge Lisbon council Policy Brief, 2008


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

El procés de Bolonya com a instrument per enfortir l’educació superior europea en prevenció d’una globalització de l’educació. Els documents que van marcant el procés: Declaració de la Sorbona . Maig de 1998 Declaració de Bolonya. Juny de 1999 Comunicats de Praga’01, Berlin’03, Bergen’05, Londres’07,...


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

Els documents de Paris, Bolonya, Praga, Berlin, Bergen, Londres,... són declaracions d’intencions compartides. Cada estat ha de desenvolupar el seu propi sistema universitari de forma que tots acabin convergint.


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

Convergència en dos àmbits: 1.En l’estructura del sistema universitari. Tres cicles: Postgrau Grau

Màster

1

2

4 cursos

1-2 cursos

Doctorat 3

Elaboració tesi


Els màsters: “Las Arenas” de Bolonya?


El triangle de Bolonya • Recerca • Internacionalització • Postgrau/Màsters/Doctorat


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

Altres característiques de la nova estructura:

-L’acostament de la Universitat a la societat: el paper de les competències. -Els European Credit Transfer System (ECTS): 1 crèdit = 25 hores de treball de l’estudiant. -L’increment de la mobilitat:La comparabilitat de titulacions (suplement europeu al títol).


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants” Convergència en dos àmbits. 2. En les metodologies docents: La docència vista des d’una altra òptica: realitzant unes

L’estudiant ha d’adquirir unes competències…

…activitats d’aprenentatge…

…continguts. en relació amb uns


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants” Convergència en dos àmbits. 2. En les metodologies docents. Conseqüències d’aquest plantejament de la docència.

1.L’efecte de la Universitat ha de ser l’aprenentatge ⇒ el centre del procés és l’estudiant ⇒ aprendre és responsabilitat de l’estudiant. 2.El professorat ha de facilitar els aprenentatges, guiant-los.


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

3. El paper del professorat passa a consistir en proposar als estudiants les activitats d’aprenentatge que més els puguin ajudar a aprendre. 4.Creiem que la diversificació dels tipus d’activitats ajuda a l’aprenentatge.


Es fa més farragós el treball de professorat? • Enquesta a Anglaterra: • 55 hores/setmana – igual que en els darrers 30 anys... Però amb més dedicació a la géstió (docent, recerca, ...)


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

5.Canvis a la planificació docent


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

6. El paper de l’estudiant passa a ser necessàriament actiu: la suma de treball amb professor + treball sense professor, ben planificada, és la clau de l’aprenentatge.


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

7. Les competències transversals són les més valorades en el món professional. Aspectes relacionats amb... -L’expressió oral i escrita. -El treball en equip i la compatibilitat. -Les llengües estrangeres. -El compromís ètic i la tolerància...


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

8.Suposa major implicació de l’estudiant. No més hores de treball: 40 setmanals. 9.Les eines virtuals prenen un paper important: les utilitats de La Meva.


L’Espai Europeu d’Educació Superior. “El vostre paper, estudiants”

Tot plegat en nom de...

-Una major cohesió europea. -Un major apropament de la Universitat a la Societat. -Un increment de les possibilitats de mobilitat d’estudiants i de treballadors: el vostre mercat de treball és Europa.


No és Bolonya (El País, 25/11/08) •

El cambio de las titulaciones para convertir las diplomaturas, licenciaturas e ingenierías (que eran de entre tres a cinco años) en carreras de cuatro años si pasaban a ser Grado, y de uno o dos, en el caso de los Máster. Ésta es una decisión de Gobierno español. La mayoría de los países han establecido el Grado en tres años y el Máster en dos.

La Declaración de Bolonia no habla de privatización de la universidad. Anima a los países a buscar los mecanismos para invertir más en ella, pero no detalla cuáles.

El precio de las tasas de las matrículas los decide cada comunidad autónoma en función de una horquilla que aprueba cada año la Conferencia General de Política Universitaria, vinculada al Ministerio de Ciencia e Innovación.

La apuesta por un tipo de enseñanza pública o privada no tiene que ver con Bolonia. En España, la financiación depende de las comunidades autónomas.


Sí és Bolonya (El País, 25/11/08) •

Las enseñanzas deben estructurarse en Grado, Máster y Doctorado en toda la UE. Han firmado esta declaración 29 países.

El objetivo es la homologación de las titulaciones en toda la UE de cara a facilitar la movilidad de estudiantes y profesores.

Otro de los fines es clarificar la formación recibida por los alumnos de toda Europa a la hora de buscar un trabajo en los países miembros de la Unión.

Los títulos deben incluir un “suplemento al diploma” en el que se especifique con detalle lo cursado por el alumno.

Las enseñanzas se estructuran en créditos, llamados ECTS, que se obtienen no sólo por horas de clase, sino también por el trabajo realizado por el alumno fuera del aula.

Establece principios generales, básicos, no entra en detalles.


• Salvador Cardús • La Vanguardia 26/11/08


Què farà de nou la UdG el 2009/10? • Ja s’està fent primer! – Publicitat i Relacions Públiques – Medicina

• Ja s’han fet proves pilot a molts de centres • Ja es fan moltes assignatures amb la nova metodologia docent • A Bolonya ja s’hi és...


Què farà de nou la UdG el 2009/10? • Propostes noves de grau – Biotecnologia – Criminologia – Estudis Culturals i Comunicació – Pedagogia (ajornat al curs 10/11)

• Canvis de nom • Algunés titulacions esperen al 2010/11


Preguntes habituals • Què passarà amb les actuals diplomatures? • Què passarà amb els actuals estudis de només segon cicle? • Es faran estudis nous? • S’introdueixen els nous estudis any a any o tot de cop? • Etc.


Miscel.lània edunòmica estiuenca •

• • • • •

Undergraduate education has changed, let’s accept it and move on(THES) sobre si el que demanem als estudiants és realment allò que en podem esperar (es podria relacionar això amb la qüéstió de les notes a la selectivitat o a l’examen de competències bàsiques de primària). Ideological rift divides managers and managed parla dels acadèmics (o altres) que fan funcionar les universitats, i dels acadèmics que són governats (academic managers, managed academics). Una frase interessant: Education is about learning and scholarship, not marketing fads. Tech-transfer staff match top professors on pay exposa la importància de la direcció de les oficines de transferència de tecnologia. Arizona State U. Details Plans for 3-Year Institutions. Si Arizona State va a 3 anys, quan la resta són a 4, no s’està anant cap a un sistema 3+2 més europeu? Segueix havent-hi el dubte sobre 3 o 4 anys per a un graduat. Online Learning, at a Pace exposa noves formes d’ensenyament a distància, en aquest cas pas a pas. UHI’s Gaelic-language strategy sets standard parla de la nova política d’ensenyament en gaèlic a una nova universitat escocesa. Potser s’hi pot aprendre alguna cosa en temes lingüístics. L’Enric Canela fa unes interessants reflexions sobre la Selectivitat:Algunes reflexions sobre les PAU (Selectivitat) que aporten apassionats comentaris. Tabé parla de Garmedia i els estudis científics, amb una encertada reflexió sobre el punt de vista de la Ministra. I per descomptat, el web del curs d’estiu de la UIMP Inventando la Universidad 2.0, i que mereix menció a part. Al twitter n’hi ha hagut força moviment amb el hashtag #uimpuni20


La Universitat Supercomplexa (CIDUI sense Bolonya) •

The supercomplex university is a university in which its core assumptions and principles are continually interrogated • The spaces that comprise this university are continually in-themaking. • Nothing is frozen, or inert or exhibits discursive power/ ideology, seeking to dominate (science/ religion/ bureaucracy/ …) • This is a university that welcomes difference – of thought, of action, of identity • R & T are continually on the move; new patterns, new shapes, new engagements • – as the university and society come to new accommodations with each other • Seeing R & T as clusters of activities can help to reshape and realise anew the university in the modern age.


Qui pugui, que aconsegueix el doctorat; qui no, que senzillament que faci docència igualment • A favor i en contra de demanar el doctorat com a requisit per fer classe. En el rerafons del tema hi ha el valor que té el doctorat per a les empreses i per a la pròpìa societat, més enllà del valor emocional i el reconeixement a la feina feta (i de la capacitació per a la professió d’investigador). • Debat entre el govern i la gestió de les universitats. Tenir un doctorat no comporta pas necessàriament ser un bon gestor, i menys en un moment com l’actual en què tot el sistema universitari està sotmés a plans directors, estratègics, contractes-programa, indicadors, treball per objectius, avaluació, etc.


La web 2.0 genera nuevas profesiones autodidactas •

• •

-Community manager: Es el gestor de comunidades. Autor de blogs, artículos, podcasts, vídeos y screencasts. Se encarga de proponer todo tipo de temáticas y su función va más allá de los foros. Además, tiene interiorizado el espíritu de la compañía y reporta directamente al comité de dirección de la misma. Se denominan también On-Line Marketing Strategist o Chief Blogging Officer. -Experto en usabilidad: Se trata del especialista encargado de comprobar que la web de la compañía funciona de acuerdo a los objetivos diseñados. Hace que el entorno sea más sencillo para los usuarios. La mayoría provienen de Informática, con enseñanza en el extranjero o formación autodidacta. - Diseñador de nuevos entornos: Son especialistas en diseño gráfico o licenciados en Bellas Artes que han estudiado programaciones específicas de la web 2.0. -Expertos en posicionamiento en buscadores: Son programadores SEM o SEO, y hacen que las páginas de internet acaben en las primeras posiciones de los grandes buscadores. En opinión de Carlos Cabezón, responsable de IT Adecco, esta perfil de programador está muy demandados y para acreditar sus conocimientos suelen aportar experiencia, ya que tampoco existe enseñanza reglada. Pero no son los únicos. Los bloggeros, los moderadores de videojuegos, los especialistas en marketing viral o virtual empiezan a ser puestos de trabajo cada vez más reclamados.


Mapa conceptual 2.0


Crisi: Molts d’estudiants • Increment d’estudiants pertot arreu, en especial a la Universitat de Girona • SI no podent treballar, els joves (i adults) estudien. • Transformació d’una dificultat en una oportunitat


• Els deu punts d’aquesta Declaració de Praga de l’EUA són: • • widening opportunities for participation in, and successful completion of, higher education • improving researcher careers • providing relevant and innovative study programmes • developing distinctive institutional research profiles • shaping, reinforcing and implementing autonomy • increasing and diversifying income • enhancing quality and transparency • promoting internationalisation • increasing and improving the quality of mobility • developing partnerships.


EUA Bologna Handbook - quatre idees principals: • • • •

Understanding Bologna in context Introducing Bologna objectives and tools Implementing Bologna in your institution Moving beyond Bologna: what about the future of the European Higher Education Area? • i després de Bolonya, què?


• Gràcies a tots vosaltres • Gràcies al CDL[.cat] (+JD)


http://facebook.com/miquelduran

http://twitter.com/miquelduran

http://flickr.com/miquelduran http://youtube.com/miquelduran

http://miquelduran.net

http://edunomia.net

Presentació Xerrada CdL 6/10/2009  

Xerrada "Ja som a Bolonya. Ara què fem?", Casa de Cultura, Girona, 6/10/2009

Advertisement