__MAIN_TEXT__

Page 1

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Elaboraciรณ curs 2015-2016 Aprovaciรณ en consell escolar 07-06-16

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


ÍNDEX A. INTRODUCCIÓ

B. PRINCIPIS I VALORS

C. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE C.1. Referència històrica C.2. Tipologia escolar D. TRETS D’IDENTITAT D.1. Procediments d’inclusió educativa D.1.1. Projecte Tàndem en art D.1.2. Treball per projectes D.1.3. Barcelona escoles més sostenibles D.1.4. Programa Èxit D.1.5. Projecte de reutilització de llibres de text D.1.6. Suport a la lectura D.1.7. Espai de deures D.1.8. Acceleració de la lectura D.1.9. Agrupaments D.2. Llengua D.3. Coeducació D.4. Confessionalitat E. OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS I ESPECÍFICS E.1. Objectius generals E.2. Objectius específics E.2.1. De l’àmbit artístic E.2.2. De l’àmbit de llengua E.2.3. De l’àmbit de les tecnologies de la informació i de l’aprenentatge (TIC/TAC) E.2.4. De l’àmbit matemàtic E.2.5. De l’àmbit del medi natural i social E.3. Objectius metodològics

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


F. FUNCIONS DEL PROFESSORAT F.1. Funcions i requisits addicionals F.2. Competències transversals G. AVALUACIÓ I PAS DE CICLE

H. COORDINACIÓ AMB SERVEIS I INSTITUCIONS I. RECURSOS I INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PEC

J. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS DEL PEC J.1. NOFC J.2. Projecte lingüístic de centre J.3. Projecte de direcció J.4. Pla d’emergència i evacuació J.5. Pla TAC J.6. Projectes específics J.6.1. Tàndem en art J.6.2. Escoles + sostenibles

A. INTRODUCCIÓ El Projecte Educatiu del Centre (PEC) és el document que, en l’exercici de l’autonomia del centre, ens permet fixar els objectius educatius, definir les estratègies per assolir-los, determinar els recursos que necessitem i definir els procediments per aplicar-los. Així mateix, està lligat a l’ineludible compromís, propi d’un servei públic com és l’escola, de proporcionar prestacions de qualitat. En aquest PEC s’establiran les fites que progressivament esdevindran objecte d’acció per a la nostra escola. Aquestes fites estan alineades amb l’objectiu prioritari del Servei c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


d’Educació de Catalunya, que és desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes, i fer-ho amb el principis d’equitat i de cohesió social. Tant el Projecte de direcció del centre com les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) han de contribuir a desenvolupar aquest PEC.

Així mateix, la finalitat del nostre projecte coincideix plenament amb la declaració del preàmbul de la LEC12/2009, quan diu: “Entenem l’educació com la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen. L’educació és la clau de les oportunitats per superar les desigualtats i per descobrir i aprofitar tots els talents de la societat”. També fem nostre, de forma especial, un dels objectius prioritaris de la LEC: “Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya han d’adequar llur acció educativa per atendre la diversitat i les necessitats educatives específiques del seu alumnat, promoure la inclusió escolar dels alumnes i adaptar-se millor a l’entorn socioeconòmic”. Cal destacar, també, que la missió de la nostra escola és aconseguir que tot l’alumnat, malgrat les situacions de risc i vulnerabilitat que pugui patir en alguns casos, desenvolupi al màxim les seves capacitats i progressi tant com pugui, oferint les millors oportunitats de participació i aprenentatge en un context de seguretat i confiança. Per aconseguir-ho, hem de procurar que l’alumnat tingui experiències reeixides d’aprenentatge a l’aula, per tal que pugui experimentar el plaer d’aprendre. Per a la nostra comunitat educativa és un motiu d’orgull el reconeixement que el Districte de Sants-Montjuïc i la ciutat de Barcelona ens van fer concedint-nos la Medalla d’Honor de Barcelona 2013 i, recentment, el Premi Ciutat de Barcelona d’Educació 2015.

Aquest projecte ha estat aprovat pel Consell Escolar en data ...... B. PRINCIPIS I VALORS Els nostres trets d’identitat estan formats pel conjunt de principis rectors que tots els membres de la comunitat escolar hem d’ajudar a construir de forma compartida.

PRINCIPIS

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


1. Compromís envers la creació d’un clima de treball cordial de respecte i confiança, basat en el diàleg. 2. El mestre ha ser el model de comportament que espera dels seus alumnes. Això es posarà de manifest en el tracte sempre afable i respectuós, tant amb l’alumnat com amb la resta de membres de la comunitat educativa. 3. Les conductes cooperatives, de consideració recíproca i de treball en equip han de ser el model per educar l’alumnat amb l’exemple, en un esperit col·laboratiu i democràtic. 4. Entenem l’acció educativa com a funció col·lectiva manifestada a través d’accions coordinades, coherents i amb criteris compartits per davant dels plantejaments individuals. 5. Prioritzem el desenvolupament emocional, social i cognitiu en un entorn de seguretat i confiança, on els alumnes puguin sentir la motivació necessària per esforçar-se al màxim dins les seves possibilitats. 6. Les diverses estratègies metodològiques es fonamenten en el respecte pels diferents ritmes d’aprenentatge i la influència de les situacions personals i emocionals que poden viure els alumnes en alguns moments. 7. Ens identifiquem amb una línia metodològica on l’alumne sigui el protagonista i agent actiu del procés d’aprenentatge. 8. Valorem la col·laboració i la participació de les famílies de l’alumnat com a factor que afavoreix la millora dels resultats educatius, ja que contribueix a la integració escolar i social de l’alumnat. 9. Creiem en el treball en xarxa amb tots els agents educatius de l’entorn per tal de garantir el dret a la igualtat d’oportunitats educatives, més enllà de l’horari i el marc escolar. 10. Ens comprometem al tractament de la diversitat cultural en condicions d’igualtat, així com a la revisió crítica i la desactivació dels estereotips de gènere, lingüístics, d’origen...

VALORS Assumim i promovem els valors del respecte i l’apreciació de les diferències entre les persones, com a recurs per promoure el desenvolupament de les capacitats personals, l’aprenentatge i la convivència en una societat heterogènia. Per això, la visió intercultural de la diversitat social és un dels valors principals que tenim com a escola, a més del compromís, la flexibilitat i la implicació en la consecució dels nostres objectius prioritaris.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


C. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

C.1. REFERÈNCIA HISTÒRICA L’Escola Miquel Bleach està situada a la part del darrera de la seu del Districte de SantsMontjuïc, en un edifici modernista obra de l’arquitecte Jaume Gustà i Bondia. L’escola va néixer al voltant de mitjan segle XIX, en una Barcelona plena d’efervescència industrial. Al barri d’Hostafrancs es va construir una de les fàbriques tèxtils més productives de Catalunya. Aquesta fàbrica se situava on actualment trobem el Parc de l’Espanya Industrial i molt a prop de la fàbrica Vapor Vell. El 1868 comença a funcionar com a escola. Amb data de 3 de març de 1894 consta el primer registre de correspondència adreçada al governador president de la Junta d’Instrucció Pública. És, per tant, l’escola més antiga d’Hostafrancs i Sants. El nom correspon al mestre pedagog de les barriades de Sants i Hostafrancs, Miquel Bleach Burunat (Sants, 1849-1900). Del context històric és fàcil deduir que, des del primer moment, l’escola acollia alumnat d’un barri majoritàriament proletari, fills i filles de famílies treballadores, que van constituir el nucli del barri d’Hostafrancs. Aquesta vocació s’ha perllongat en el temps i encara, actualment, continuem treballant per la cohesió social i l’equitat educativa. C.2. TIPOLOGIA ESCOLAR Titularitat: escola pública dependent del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). Ubicació de l’escola: l’escola està situada al número 24 del carrer Miquel Bleach, al barri d’Hostafrancs, districte de Sants-Montjuïc. Nivells educatius: educació infantil i primària. Nombre d’unitats: educació infantil, 3; primària, 6. Nombre d’alumnes: el curs 2015-16, any de redacció d’aquest document, l’escola té 58 alumnes d’educació infantil i 104 de primària; per tant, un total de 162 alumnes. Edificis i espais: l’escola consta d’un edifici principal i d’un annex. L’edifici principal té tres pisos i un soterrani. L’edifici annex consta de dues plantes. Té, també, dos patis, una sala polivalent, dues sales de reunions per cicles, un seminari d’anglès compartit amb EAP, una aula d’informàtica, biblioteca, una aula d’acollida, una aula d’EE, una cuina amb sala de menjador, una sala de mestres, un despatx per a l’AMPA, un despatx de secretaria, un despatx de direcció i un arxiu general. Serveis: menjador, activitats extraescolars, servei d’acollida matinal i classes de xinès.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


D. TRETS D’IDENTITAT D.1. PROCEDIMENTS D’INCLUSIÓ EDUCATIVA Per donar resposta educativa als reptes derivats de les característiques descrites a l’apartat anterior, tant els criteris pedagògics com els objectius i les actuacions prioritàries estan orientats a garantir l’atenció a la diversitat de l’alumnat en un context d’inclusió escolar. Els projectes i programes de suport que fem servir afavoreixen la implicació d’entitats i xarxes socials del nostre entorn, amb la utilització de les estratègies educatives i organitzatives específiques que fem servir i que defineixen la singularitat de la nostra escola. A continuació esmentem aquests projectes i programes.

D.1.1. Projecte Tàndem en art

És un projecte educatiu innovador de col·laboració entre la nostra escola i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Aquest projecte es va iniciar el curs 2013-2014. Té com a finalitat promoure l’èxit educatiu de tot l’alumnat utilitzant l’art com a eix transversal al currículum, per tal que els alumnes connectin amb el passat i reflexionin sobre el present, fent servir alhora l’obra d’art com a objecte patrimonial i com a contenidor d’emocions. Per aconseguir-ho, s’estableix una relació durant tres anys entre la nostra escola i el MNAC, amb l’assessorament, seguiment i finançament de la Fundació Catalunya La Pedrera.

Amb aquest projecte, els alumnes adquireixen competències relacionades amb el món de l’art i es millora la motivació, la dinàmica escolar i la presència del centre a l’entorn social. L’especialització en el món de l’art no comporta oblidar les competències bàsiques que tot alumne ha d’assolir, sinó tot el contrari, ja que és un element clau per potenciar-les. Els estudiants han d’acabar tenint un coneixement profund en aquesta àrea, al mateix temps que s’hauran de millorar els resultats generals dels aprenentatges.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


Un cop finalitzat el període d’implementació en què ens trobem actualment, el nostre centre educatiu ha de servir de referent per a altres escoles i entitats.

D.1.2. Treball per projectes El treball per projectes l’entenem com una metodologia globalitzadora que integra els aprenentatges escolars a partir de la vida quotidiana i l’entorn de l’alumne, del patrimoni artístic i científic, i de l’anàlisi de l’actualitat cultural. L’objectiu pedagògic d’aquest treball interdisciplinari és fer l’alumne responsable i conscient del seu propi aprenentatge i orientar-lo cap a l’aplicació de la recerca científica, tenint com a punt de partida l’art.

Aquest tipus de treball es fa tres dies a la setmana dedicant-hi una hora i mitjà per sessió. Les hores globals corresponen a les àrees següents: -Educació artística: visual i plàstica i música -Matemàtiques -Llengua catalana: implementant el mètode VTS -Medi natural -Medi social -Valors: treball en equip, empatia

D.1.3. Barcelona Escoles més sostenibles L’escola participa en aquest projecte destinat a crear un món millor i més sostenible, començant pels centres educatius. L’alumnat d’educació infantil fa diferents activitats, entre les quals trobem: crear un hort escolar i estudiar com reciclar els residus que es generen a les aules. A més a més, incorporem una mirada al món de l’art, des d’una perspectiva ambiental que enllaça amb el projecte Tàndem. Els principals objectius a assolir són: - Promoure la reducció de residus i la recollida selectiva al centre.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


- Conèixer el procés de recol·lecció dels productes de l’hort i fomentar l’alimentació saludable i equilibrada. - Aproximar els alumnes al món de l’art des d’una perspectiva ambiental.

D.1.4. Programa Èxit

El nostre centre participa en el programa Èxit, que forma part de la política educativa del Consorci d’Educació de Barcelona. L’Èxit és un programa de caràcter preventiu que vol millorar els aprenentatges bàsics i acompanyar l’alumnat en el pas a l’educació secundària. És un recurs al servei dels tutors per millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació del seu alumnat. S’ofereix a alumnes de cicle superior que estiguin motivats i que ho necessitin. L’assistència és voluntària. Aquest reforç el fan exalumnes de l’institut de referència, anomenats amics@grans. Els tutors, juntament amb els amics@grans, fan el seguiment de l’alumnat mitjançant reunions periòdiques.

D.1.5. Projecte de reutilització de llibres de text

La nostra escola participa en el Projecte cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material, segons el qual la comunitat educativa ha de fer un ús responsable dels llibres i materials de l’aula, per tal que es puguin reutilitzar d’un curs per l’altre; així, les famílies poden gaudir d’una important rebaixa en el seu preu. També es tracta d’una millora social, ja que afavoreix la cohesió social i l’equitat educativa, sense deixar de banda el medi ambient i tenint en compte els criteris de consum racional i sostenible i l’estalvi ecològic. Així mateix, l’alumnat aprèn a respectar el material comú. D.1.6. Suport a la lectura El programa “Suport a la lectura” és impulsat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB). Té com a objectiu fomentar la comprensió lectora i el gust per la lectura com a eines que contribueixen a l’èxit escolar i l’aprenentatge al llarg de la vida. El programa s’adreça a infants de 7 a 9 anys (2n i 3r de primària). Consisteix a fer tallers, un cop per setmana, d’una hora i mitja cadascun, després de l’horari escolar. L’alumnat fa

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


activitats a la Biblioteca Artur Martorell, en grups petits, al voltant de la lectura i llegeixen amb persones voluntàries de manera individual. Les famílies assumeixen el compromís d’acompanyar activament el procés lector dels infants, per a la qual cosa tenen el suport de l’equip tècnic del programa.

D.1.7. Espai de deures L’activitat educativa “Espai de deures” té l’objectiu de millorar l’aprenentatge, les actituds i la motivació de l’alumnat amb dificultats. Es fa al mateix centre, i va destinat a l’alumnat de cicle mitjà que ho necessiti i que tingui la motivació necessària per aprofitar-ho. Dues tardes a la setmana, durant una hora i mitja, un monitor i 2 o 3 persones voluntàries acompanyen un grup d’alumnes a l’hora de resoldre dubtes, fer deures i preparar controls. A més, es treballa la consolidació de coneixements, l’autoestima i l’autonomia, es fomenta la lectura, es treballen hàbits i es proporcionen eines i tècniques d’estudi.

D.1.8. Acceleració de la lectura Aquest suport tracta d’ajudar els alumnes a superar les dificultats en l’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de la lectura, relacionades amb la capacitat d’aprendre i de pensar. Entenem la competència lectora com la comprensió i l’ús de textos escrits, i la reflexió personal sobre aquests textos. Els objectius específics d’aquest suport són: -Accelerar l’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. -Desenvolupar la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, la lectura com a instrument d’aprenentatge. -Aprendre a reflexionar sobre el que s’ha llegit, saber-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i saber-ho compartir.

D.1.9. Agrupaments

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


Per tal d’atendre les necessitats educatives de l’alumnat al llarg del seu procés d’aprenentatge d’una manera més personalitzada, al centre es fan agrupaments flexibles de les àrees instrumentals a l’etapa de primària, de manera sistemàtica, en el mateix horari. A causa de la gran diversitat de procedències de l’alumnat de l’escola, així com dels diferents nivells d’aprenentatge que poden presentar quan arriben al centre, els grups flexibles ajuden a proporcionar una resposta educativa i personalitzada adequada a les necessitats de cada alumne. D.2. LLENGUA Al centre utilitzem el català com a llengua vehicular i d’ensenyament i aprenentatge. La llengua catalana és també l’eina de cohesió i d’integració de totes les persones del centre i el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. En aquest sentit, és clau que totes les activitats administratives i les comunicacions entre el centre i les famílies siguin en llengua catalana. Així mateix, tenim en compte la diversitat lingüística de l’alumnat i les seves famílies, tant per afavorir l’autoestima com per enriquir el currículum i les activitats ordinàries del centre.

D.3. COEDUCACIÓ Incorporem la perspectiva de gènere en l’acció educativa i gestionem positivament les discriminacions i els conflictes vinculats a qüestions de gènere. Així mateix, ens comprometem amb l’ús d’un llenguatge inclusiu i no estereotipat que incorpori la perspectiva de gènere en els diferents àmbits de la nostra gestió.

D.4. CONFESSIONALITAT

El centre és aconfessional. Promovem el respecte degut a totes les religions, cultures i tradicions per les famílies.

E. OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS I ESPECÍFICS

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


E.1. OBJECTIUS GENERALS -Donar a l’art una atenció especial, tant pel que ens pot aportar en relació amb el tema del projecte anual que estudiem com pel desenvolupament de les capacitats artístiques de l’alumnat. -Utilitzar l’art com a eix transversal al currículum que permeti als alumnes connectar amb el passat i reflexionar sobre el present, fent servir alhora l’obra d’art com a objecte patrimonial i com a contenidor d’emocions. -Contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. -Fer conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per mantenir i millorar el clima de convivència “ser capaç de prendre compromisos i acceptar la diferència”. -Ajudar a prendre consciència del valor del treball individual i col·lectiu. -Estimular les actituds de confiança, iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat i creativitat en l’aprenentatge. -Ajudar a conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena. -Facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, defugint dels prejudicis de qualsevol mena i dels estereotips sexistes. -Entendre i aplicar les competències bàsiques com la capacitat que ha de tenir l’alumnat per aplicar coneixements, habilitats i actituds apreses en diferents contextos, és a dir, en diferents situacions de la vida quotidiana. -Vetllar per l’assoliment de les competències bàsiques de l’alumne, entenent-les com a eines per integrar-se adequadament en un món complex i canviant i tenint en compte la diversitat de l’alumnat. -Prendre mesures d’atenció a la diversitat com ara adequar els objectius de les programacions a les característiques de l’alumnat; preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne. -Entendre la funció tutorial com una acció educativa que implica ajudar i orientar l’alumnat per tal de potenciar-ne el creixement personal, de manera que sigui més fàcil la seva integració social. També ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


grup de classe i a la implicació de tots els infants i les seves famílies en la dinàmica del centre. E.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS E.2.1. De l’àmbit artístic

-Ajudar a conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. -Mobilitzar l’alumnat en el coneixement bàsic de les principals tècniques, recursos i convencions del llenguatge artístic, així com de les obres i manifestacions més destacades del patrimoni cultural. -Proposar la utilització de diferents representacions i expressions artístiques i iniciar l’alumnat en la construcció de propostes visuals. -Estimular la creació amb paraules, amb el propi cos i amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques per a les representacions i l’anàlisi de la realitat, que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. -Ajudar a descobrir la figura humana i desenvolupar l’esquema corporal com una estructura viva, canviant i capaç de generar moviment. -Fer entendre que el cos ens explica coses i ens parla, tot fent la síntesi entre dos llenguatges: el corporal i el plàstic. -Proposar la representació en accions de grups, amb danses i jocs, i veure com el cos s’interrelaciona amb l’entorn, els objectes i les persones, expressant les sensacions i sentiments que provoquen. -Ajudar a desenvolupar en l’alumnat totes les capacitats relacionades amb el sentit o pensament musical per tal de potenciar-ne la creativitat en aquest àmbit. L’infant ha d’aprendre a manipular el so com un material d’aquesta forma d’art. -Fer entendre la música com un llenguatge que genera capacitats afectives, de desenvolupament personal, socials i intel·lectuals, i com a expressió d’una cultura determinada. -Proposar l’ús del repertori musical popular com a element de la cultura en la qual es desenvolupa l’individu, tant de la pròpia com de totes les cultures presents a l’escola.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


-Ajudar a valorar el diàleg intercultural i la defensa de la llibertat d’expressió en un marc de respecte i empatia per les altres comunitats i cultures, de manera especial aquelles a les quals pertanyen persones de l’entorn del centre educatiu. -Estimular l’expressió lliure i creativa dels nens i les nenes des dels propis referents, fomentant l’hàbit d’argumentar les opinions i justificar les afirmacions a partir dels indicis visuals d’una obra d’art dins del marc del VTS (Visual Thinking Strategies). E.2.2. De l’àmbit de llengua

Aquesta competència ha de ser atesa des de totes les àrees curriculars i activitats educatives del centre per al seu desenvolupament coherent i eficaç. -Utilitzar l’art com a mitjà per desenvolupar la competència comunicativa i el pensament crític a través de la metodologia de les estratègies de pensament visual (VTS). -Donar a conèixer i utilitzar de manera apropiada a la seva edat i circumstàncies tant la llengua catalana com la llengua castellana, així com una llengua estrangera, reconeixent el valor afegit de la seva primera llengua. -Desenvolupar en l’alumnat la competència lingüística i audiovisual com a eines per aprendre a aprendre. -Valorar la competència comunicativa com a clau de totes les àrees i que articula els aprenentatges que s’han de fer en totes les llengües. -Prioritzar la llengua oral quan es tracta de l’ensenyament d’una llengua nova per a l’alumnat, a més de fer servir diferents recursos didàctics, amb formats i suports variats i en contextos diferents. -Potenciar la competència escrita en totes les seves dimensions: receptives (lectura), productives (escriptura), de comunicació i de creació. -Potenciar la biblioteca (mediateca) i plataformes d’Internet com a dinamitzadores de l’aprenentatge lector i escriptor. -Afrontar els reptes de la competència plurilingüe i intercultural que, en essència, actuen adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural. -Ajudar a comprendre millor el món que els envolta, les altres persones i a si mateixos a través de la lectura d’obres literàries de qualitat i gèneres diversos (poètic, narratiu i teatral). -Treballar altres formes estètiques de la cultura que ens envolta, tant de tipus tradicional – cançons, refranys, dites, frases fetes, endevinalles, rodolins– com més actuals –videoclips o ficcions audiovisuals.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


-Utilitzar

recursos

comunicatius

específics:

explicació,

justificació,

interpretació,

argumentació i descripció. -Identificar el paper clau de les preguntes, les que fa el professorat i les que han d’aprendre a formular els nens i les nenes. -Adquirir les habilitats de comunicar i conversar per establir vincles i relacions constructives amb les persones i amb l’entorn. E.2.3. De l’àmbit de les tecnologies de la informació i de l’aprenentatge (TIC/TAC)

Aquesta competència ha de ser atesa des de totes les àrees curriculars i activitats educatives del centre per al seu desenvolupament coherent i eficaç.

-Familiaritzar els infants amb les noves tecnologies. -Identificar i conèixer les principals parts de l’ordinador, els perifèrics i les pissarres digitals, i el seu funcionament bàsic. -Promoure l’ús responsable de les TIC/TAC, fent-los conscients del risc que pot suposar-ne l’ús inadequat. -Ajudar a reconèixer les paraules clau necessàries per iniciar una recerca relacionada amb un projecte de treball. -Promoure la participació de forma activa en les activitats que es proposen, respectant i compartint les aportacions dels altres. -Fomentar la utilització de la pàgina web, els blocs i les xarxes socials de l’escola com a canal d’informació i comunicació amb les famílies i l’entorn. -Ensenyar a seleccionar la informació d’acord amb la credibilitat i el prestigi de la font trobada. -Aprendre a analitzar els diferents programes i les seves possibilitats per tal que els alumnes més petits en facin un ús correcte. -Donar als infants les eines adequades perquè s’iniciïn en l’ús dels ordinadors i per a un desenvolupament òptim de les seves capacitats.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


E.2.4. De l’àmbit matemàtic

-Fer servir la matemàtica per afavorir la descoberta en tocar, observar i comparar les característiques i les propietats dels objectes, dels materials, dels elements i dels esdeveniments. -Ajudar a establir relacions lògiques de l’entorn. -Facilitar propostes que els permetin comparar, ordenar i agrupar des d’una manera global i intuïtiva. -Proposar el mesurament dels objectes (mida, pes, capacitat...), i situar-se en el temps. -Ensenyar a recollir dades sobre fets i esdeveniments quotidians, i fer gràfiques, comparacions i interpretacions basades en les dades recollides. -Afavorir el coneixement de l’espai més proper i els desplaçaments, així com el coneixement de les figures i de les formes bàsiques en l’entorn quotidià. -Desenvolupar l’aplicació de la capacitat lògica a les preguntes i situacions que es formulen. -Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, resoldre problemes que requereixin la realització d’operacions de càlcul, adquirir coneixements geomètrics, fer estimacions i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana. E.2.5. De l’àmbit del medi natural i social -Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements al món en general. -Ajudar a comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen l’entorn, de manera que l’alumnat sigui capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir-hi elements de millora. -Promoure la comprensió de les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn per poder fer un ús racional i responsable dels recursos naturals tenint cura del medi ambient, i protegir la salut individual i col·lectiva com a elements clau de la qualitat de vida de les persones. -Ajudar a conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l’ésser humà, i adoptar comportaments que n’afavoreixin la protecció.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


-Fer prendre consciència dels grups socials als quals pertany cada infant, donant una visió àmplia i oberta dels diferents models de família i culturals que conviuen a l’escola per facilitar les possibilitats d’identificació de cadascú. -Posar en valor la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres i respectar les diferències. -Identificar els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.

E.3. OBJECTIUS METODOLÒGICS

-Utilitzar la metodologia com a instrument per plantejar processos, accions i activitats adreçades a assolir els objectius educatius. -Treballar per projectes, integrant els aprenentatges escolars a partir de la vida quotidiana, de l’entorn de l’alumne, del patrimoni artístic i científic i de l’anàlisi de l’actualitat cultural. -Treballar un projecte anual, a partir d’un tema triat pels alumnes, aplicant la recerca científica, amb l’art com a eix fonamental per aglutinar totes les àrees del currículum. -Dissenyar les activitats d’aprenentatge en contextos reals, significatius i atractius per als alumnes i orientades a resoldre algun problema o qüestió. -Vetllar perquè les activitats girin al voltant d’un fil conductor que les aglutini i els doni sentit de forma gradual i seqüenciada en un temps assumible. -Introduir una tasca final a la seqüència que tingui més d’una possible solució i que sigui assumible per tot l’alumnat. -Fer propostes d’aplicació, en contextos diversos, dels coneixements adquirits i amb recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana. -Seleccionar i organitzar els continguts i presentar activitats de classe amb els mitjans necessaris per tal que l’alumnat aprengui i pugui desenvolupar les seves capacitats. -Adequar l’ensenyament per atendre la diversitat, les particularitats i els interessos de l’alumnat. -Oferir propostes globalitzades, integrant els coneixements, donant funcionalitat als aprenentatges i desenvolupant l’autonomia personal en l’alumnat.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


-Utilitzar preguntes que desvetllin l’actitud investigadora dels infants oferint ocasions per crear, exposar, discutir i representar les seves idees. D’aquesta manera es facilitarà que l’alumnat s’apropiï d’aquestes eines. -Saber captar les curiositats que manifesta l’infant i les interpretacions que en fan, incentivant el qüestionament, l’elaboració de prediccions, la resolució de problemes, la cerca de respostes i l’experimentació amb desig i intencionalitat. -Promoure situacions en què els infants puguin confrontar els propis punts de vista amb els dels altres. Independentment de la correcció de cadascun, això farà entrar en conflicte els seus coneixements i estimularà la recerca de noves hipòtesis. -Facilitar els acords entre alumnes dels projectes de treball que volen endegar, per tal d’ampliar informacions i coneixement sobre temes concrets. -Organitzar ambients, racons i tallers destinats a activitats exploratòries. Es tracta de posar a l’abast elements de l’entorn que incentivin l’exploració sensorial de les seves propietats, l’experimentació i el qüestionament del seu comportament. -Incorporar la plasmació de les experimentacions de manera que intervinguin altres llenguatges: ho poden dibuixar, modelar, construir o representar amb el cos, poden posar-hi noms… -Fer servir activitats de la vida quotidiana que aportin el coneixement bàsic sobre l’entorn pròxim i la seva organització social, per tal d’entrar en relació amb materials, costums, formes de procedir i de comportar-se adaptades a la nostra societat. -Vetllar per la riquesa i la varietat dels materials que posem a l’abast dels infants, creant situacions i aprofitant aquelles que es produeixen dins de la mateixa escola. -Afavorir la participació de les famílies dels nens i nenes, que poden aportar experiències i coneixements des de seva experiència i visió de diferents temes de la seva cultura. -Promoure el coneixement i l’exploració de l’entorn més proper a l’escola com una de les propostes més significatives per als infants. -Planificar sortides, a partir d’una visió global del cicle, a l’entorn més llunyà a mesura que els infants es van fent grans per tal d’ampliar el coneixement d’aquest entorn a través de la vivència directa. -Aprofitar els projectes de treball, els centres d’interès, les celebracions i altres propostes significatives per ampliar informació i coneixement sobre diferents elements i qüestions del món social i cultural: els diferents rols que ocupen les persones per tirar endavant la societat, la diversitat de formes culturals que conviuen al nostre entorn (llengües, tradicions, folklore, indumentària, alimentació...) i les normes bàsiques de comportament.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


-Posar en relació l’infant amb manifestacions culturals diverses, tant les que resulten més familiars per ubicar-se en una mateixa cultura com les que ens acosten a d’altres. -Buscar formes de participació entre l’escola i la comunitat, establint un autèntic diàleg.

F. FUNCIONS DEL PROFESSORAT Som conscients que el valor humà més important de què disposm a l’escola és l’equip de mestres. Per això, donar suport, millorar, prestigiar i exigir el millor dels nostres docents és un dels pilars del nostre funcionament. Les funcions i tasques que desenvolupa el professorat estan relacionades amb el lloc de treball que ocupen en el marc organitzatiu de l’escola. La missió de les mestres i els mestres és programar i impartir la docència, amb els requisits ordinaris i específics de titulació i formació, i dur a terme l’atenció directa a tot l’alumnat, treballant en equip, d’acord amb el Projecte educatiu del centre i el Projecte de direcció, per afavorir la participació prioritària de l’alumnat des del principi d’educació inclusiva i coeducació. Per garantir la idoneïtat del docent que ha d’ocupar un lloc de treball i el correcte desenvolupament de la seva feina, a continuació especifiquem les competències professionals i els requisits addicionals que permetran desenvolupar amb èxit la tasca docent a la nostra escola. F.1. FUNCIONS I REQUISITS ADDICIONALS F.1.1. Funcions addicionals Les funcions addicionals són totes aquelles que hagi de desenvolupar el professorat, a part de les funcions principals i els requisits d’ocupació de treball d’obligat compliment relacionats amb l’especialitat i el cos docent. En el nostre centre, estan relacionades amb la complexitat derivada de l’alta mobilitat i la discontinuïtat de l’alumnat, de l’entorn social i econòmic desafavorit d’algunes famílies, de la pluralitat d’orígens i llengües familiars i de la singularitat del projecte Tàndem en art.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


F.1.2. Requisits addicionals Per poder desenvolupar les funcions addicionals, valorarem com a mèrits: - L’acreditació d’estudis relacionats amb l’art. - L’acreditació d’estudis relacionats amb l’atenció a la diversitat (màsters, tècniques pedagògiques innovadores...). - El coneixement d’alguna de les llengües d’ús de les famílies de l’escola (xinès, urdú, àrab, etc.). - La competència digital en l’ús i aplicació de TIC/TAC, principalment les relacionades amb el tractament de la imatge digital (edició de fotografia i vídeo); el coneixement i domini de programari educatiu; l’ús de la pissarra digital i les tauletes... - L’acreditació del títol d’anglès B2, C1 o C2, i formació en metodologia AICLE. - Tenir més d’una especialitat docent. - L’experiència demostrada en qualsevol dels punts anteriors. F.2. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS Per tenir un bon desenvolupament professional, a més de coneixements tècnics el professorat

ha

d’aportar

competències

emocionals,

relacionades

amb

el

coneixement dels altres i la gestió de les relacions amb els altres. Concretament: Gestió i resolució de conflictes Capacitat per tractar les persones i les situacions amb diplomàcia i tacte; reconèixer els possibles conflictes i cercar la manera d’arribar a solucions que satisfacin totes les parts implicades; afrontar els problemes, analitzar-los i identificar-ne els aspectes

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


més rellevants i les seves causes per tal d’escollir les solucions més adients.Treball en equip Capacitat de participar activament en l’assoliment d’una fita en comú. Capacitat per generar il·lusió i compromís entre els membres de l’equip. Tolerància a la pressió Capacitat per continuar treballant amb eficàcia en situacions de pressió ambiental, hostilitat o estrès, generades en la pròpia intervenció o en la relació amb la resta de professionals. Capacitat d’autocontrol Implica la capacitat d’autocontrol en reaccions emocionals i conductuals, per tal d’evitar les respostes impulsives o precipitades, que es produeixen sovint en contextos docents complexos. Iniciativa, autonomia i proactivitat Capacitat per actuar proactivament quan es presenta l’ocasió de fer-ho. Estar disposat a aprofitar les oportunitats. Perseguir els objectius més enllà del que es requereix o s’espera. Sensibilitat envers la diversitat cultural i social La capacitat per promoure valors positius i respecte a l’aula.

G. AVALUACIÓ I PAS DE CICLE L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua i global, amb l’observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius. Per avaluar, hem de tenir una visió globalitzada del procés d’aprenentatge centrada en el desenvolupament i la consolidació de les capacitats i les competències bàsiques.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


La finalitat de l’avaluació, en un primer moment, és identificar les necessitats educatives de l’alumnat, tenint en compte el seu progrés en el conjunt d’àrees del currículum per adequar l’acció educativa. El professorat ha d’avaluar tant els aprenentatges de l’alumnat com el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar, així com els processos d’ensenyament emprats i la mateixa pràctica docent. Les famílies han de conèixer la situació acadèmica de l’alumnat i les decisions relatives al procés seguit per aquest, així com el seu progrés educatiu. El centre té establert el lliurament de tres informes anuals a primària i dos a educació infantil com a mitjà d’informació a les famílies i registre dels resultats acadèmics. Si el progrés de l’infant no és l’adequat, la comissió d’atenció a la diversitat avalua i estableix les mesures necessàries que li facilitin l’adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder seguir el procés educatiu. En finalitzar cada cicle, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre el pas de cicle de l’alumnat. H. COORDINACIÓ AMB SERVEIS I INSTITUCIONS L’escola manté relació amb diverses institucions i serveis educatius per millorar i assessorar en la pràctica docent:

1-EAP: és un servei de suport i assessorament psicopedagògic i social al centre i a la comunitat educativa. 2-Centre de recursos: és un equip que dóna suport a l’activitat pedagògica del centre i a la tasca docent, tant en temes de formació com oferint diversos materials educatius i activitats motivadores. 3-Equips de llengua i cohesió social (LIC): és un servei de suport i assessorament en temes de llengua, interculturalitat i cohesió social. 4-Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC): amb aquesta institució es porta a terme el projecte Tàndem. 5-Xarxa comercial i social del barri: diferents entitats i comerços del barri amb els quals es porten a terme diferents activitats: concurs de dibuix; FirEntitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta i “El comerç i les escoles”.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


I. RECURSOS I INDICADORS D’AVALUACIÓ DEL PEC I.1. Context

- El Consell Escolar avalua el PEC a través de: Projecte de direcció, Pla general anual (PGA) i Memòria anual de centre (MAC). - Els cicles i el claustre fan avaluació interna: anàlisi i comparació dels resultats educatius de l’alumnat i propostes de millora a partir de les diferents avaluacions realitzades al llarg del curs. - L’equip directiu gestiona el pla anual en relació amb els objectius del centre, la imatge de l’escola, la participació de les famílies, la col·laboració amb l’entorn del centre i les institucions educatives externes. - El Departament d’Ensenyament du a terme l’avaluació externa del centre: anàlisi i comparació dels resultats educatius de l’alumnat i propostes de millora a partir de les diferents avaluacions realitzades al llarg del curs fent servir el Sistema d’Indicadors de Centre (SIC) i l’Avaluació Anual del Centre (AVAC).

I.2. Organització - Consell Escolar: valoració positiva del PGA i la MAC. - Cicles, comissions i claustre: reunions setmanals, quinzenals i/o mensuals. Actes i memòries. Gestió adient del temps. Implicació i participació de tots els membres. - Equip directiu i Consell de Direcció: enquestes de satisfacció sobre la formació de mestres i desenvolupament de projectes. Entrevistes personals a final de curs amb el professorat. Realització de les reunions i els calendaris previstos. - Departament d’Ensenyament: avaluació externa del centre per part de la Inspecció Educativa, que es concreta en l’Avaluació Global Diagnòstica (AGD). I.3. Processos - Pla anual general i Memòria anual de centre: avaluació del desenvolupament i dels resultats dels aspectes educatius de la programació general anual recollits en la memòria a través de processos participatius i propostes de millora.

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


- Avaluació contínua: cada docent és responsable d’elaborar instruments per a la recollida sistemàtica de dades sobre l’assoliment dels aprenentatges i l’elaboració de l’informe de la seva àrea per a les famílies. Els equips docents es reuneixen en junta d’avaluació per acordar les qualificacions de cada àrea i alumne i la qualificació global corresponent. L’equip directiu recull les dades obtingudes dels diferents recursos d’avaluació, les analitza i les valora conjuntament amb el claustre i el Consell Escolar. A instàncies de les autoritats educatives, el centre du a terme les proves d’avaluació externa i n’analitza i valora els resultats obtinguts. I.4. Resultats Són indicadors de progrés: - El percentatge d’assoliment de les capacitats i les competències de l’alumnat. - El percentatge d’alumnat que supera curs i cicle. - El percentatge de demanda d’escolarització. - L’estudi estadístic de la participació de les famílies: percentatge d’assistència a les reunions d’inici de curs i a les entrevistes amb el tutor, i col·laboració en els projectes comunitaris. - La participació en activitats, projectes didàctics i/o culturals proposats per altres institucions que s’adaptin als principis d’aquest projecte educatiu. - El reconeixement i els premis obtinguts pel centre i pels seus alumnes.

J. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS DEL PEC

J.1. NOFC J.2. Projecte lingüístic de centre J.3. Projecte de direcció J.4. Pla d’emergència i evacuació J.5. Pla TAC J.6. Projectes específics: J.6.1. Tàndem en art J.6.2. Escoles + sostenibles

c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/


c. Miquel Bleach, 24 08014 Barcelona Tel.93.431.99.31 Fax 93 431.99.31 http://blocs.xtec.cat/escolamiquelbleach/

Profile for Institut Escola ARTS

Projecte Educatiu de Centre (PEC)  

Projecte Educatiu de Centre (PEC)  

Advertisement