Page 1

Specijalizovani časopis za poslovna putovanja i kongresni turizam Jugoistočne Evrope Specialized magazine for business travel and meetings industry of South East Europe Broj 18 / maj 2015 / No. 18 / May 2015 www.SEEbtm.com

Aktuelno:

tema broja:

Sastanci dok hodamo

cover story:

Walking meetings

Well-being učesnika na događajima

Destinacija:

Da li je Dubai u potpunosti onakav kakav ste mislili? Hot topic:

Well-being of participants at events

Destination:

Is Dubai exactly what you thought?


uvod

u v o d

I M P R E S S U M Izdavač, produkcija i marketing: The Best Solutions Ljube Šercera 13/10 11000 Beograd, Srbija Tel/fax: +381 11 3960 388 Tel: +381 11 3098 468 Web: www.SEEbtm.com www.kongresniturizam.com, www.SEEmice.com E-mail: office@kongresniturizam.com Direktor: Ivan Milić Glavni i odgovorni urednik: Miona Milić Urednički tim: Svetlana Gavrić, Mirjana Jokić, Miroslava Jeremić Lektura: Lexica prevodilačka agencija Dizajn i priprema za štampu: Dizajn Studio Nemet Štampa: Štamparija Stojkov Tiraž: 3.000 Periodičnost: kvartalno Datum izdavanja: maj 2015. Broj 18 Godišnja pretplata za SEEbtm sa PDV-om i dostavom na adresu (4 izdanja) za: - Srbiju iznosi 2.500,00 dinara - inostranstvo 35,10 eura Zahtev za pretplatu dostaviti na e-mail: pretplata@SEEbtm.com Copyright © The Best Solutions; sva prava zadržana Iako su veliki napori učinjeni kako bi se osigurala tačnost svih informacija uključenih u ovoj pu­ blikaciji, The Best Solutions ne može biti odgo­­ voran za eventualne greške i nepreciznosti na­ stale u njoj. Za korišćenje bilo kojih sadržaja iz publikacije potrebna je pismena dozvola. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 640. 4 ( 497 ) ( 036 ) 338. 48 - 6 : 65 (497) SEEbtm : Southeast Europe business travel and meetings magazine : 2015 / [ editor in chief Miona Milić ] . - 18th ed. - Belgrade : The Best Solutions , 2015 ( Belgrade : Stojkov ). 96 str . : fotogr . ; 30 cm

Sedimo u kancelariji, na sastancima, u kući, pred televizorom ili računarom, sedimo u kolima, kafićima... To je mnogo sedenja za jedan dan, a u zbiru, mnogo nekretanja u životu. Većina ljudi je uglavnom fizički neaktivna i svoj dan provodi u nekoj varijaciji ša­blona opi­sa­nog na početku. Kako vi provodite dan? Bilo bi lepo da ste izuzetak. Znamo koliko kretanje i fi­zi­ čka aktivnost utiču na fizičko i mentalno zdravlje ljudi, međutim, manjak slobodnog vremena nam iskače kao op­ravdanje da često ništa ni ne pokušamo da uradimo po tom pitanju. Sve češće se postavlja pitanje i ističe važnost zdravlja, blagostanja, kao i harmonije duha i uma ljudi koji su u poslu. Ne možemo biti uspešni u poslu, porodici, odnosima sa dru­ gim ljudima, ukoliko ne vodimo računa o sopstvenom zdravlju i sopstvenim potrebama. To stalno zaboravljamo. Decenijama se zdravlje stavlja kao zalog za uspeh u poslu. Odbačeno u ćošak, kao stara igračka iz detinjstva na tavanu, koja nam više znači nego što smo svesni. Brzopleto donesemo odluku da ćemo se kasnije pozabaviti sopstvenim zdravljem. Samo da nam prođe frka oko projekta. Samo da potpišemo još ovaj ugovor. Samo da nađemo malo više vremena. Ne shvatamo da uspeh u poslu ne ide bez zdravlja. Ili da makar ne vredi bez njega. Vreme da se aktiviramo nije u neki ponedeljak, nego upravo SADA. Odmah ustanite sa stolice i prošetajte makar do prozora da udahnete vazduh i vidite kako su procvetale magnolije u ulici. Vratite se otvorenog uma za ideje kako da budete aktivni, zdravi i zadovoljni na poslu. SVI to možemo, a svakome je najteže da POČNE. Ali zato je rezultat – neprocenjiv. U ovom broju SEEbtm magazina daćemo vam konkretne predloge na koji način možete da utičete na zdravlje vas, vaših zaposlenih, zdravlje učesnika na raznim događajima, malim izmenama u uobičajenoj rutini, aktivnostima za koje je svako sposoban, promo­ visanjem i podsticanjem razmišljanja na tu temu. „Vodite računa o svom telu. To je jedino mesto gde morate da živite.” Džim Ron

Miona Milić, glavni i odgovorni urednik

Tiraž 3 . 000 . ISBN 978-86-87655-00-3 1. Milić, Miona [ главни и одговорни уредник ] а ) Угоститељски објекти - Балканске државе - Водичи COBISS . SR - ID 152412940

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015
sadržaj

s a d r ž a j

42.

Well-being učesnika

25.

Kanski festival 2015

33. Tema broja:

Sastanci dok hodamo 55.

Kongresni biro Dubaija

85.

50.

SEEbtm Party 2015 Novosti i događaji................................................5 Novo i renovirano...............................................14 Događaj: 71. godišnji sastanak Međunarodnog udruženja elektrohemije 2020 . .....................18 Aktuelne teme: Međunarodni filmski festival u Kanu 2015........................................25 Aktuelne teme: Kanski festival iz prve ruke . ...........................29 Tema broja: Pokrenite telo i um dok ste na poslu – Probajte sastanke dok hodamo . ....................33 Istraživanje: Šta kažu kompanije iz regiona za sastanke dok hodamo? . ............................37Zanimljivost:

Barista

Način života: Well-being učesnika na događajima ................................................42

Destinacija: Da li je Dubai u potpunosti onakav kakav ste mislili? . ..............................65

Hotel: Hotel Zlatibor Mona .........................................46

Aktuelne teme: Trke kamila ......................................................75

Primer iz prakse: SEEbtm Party – Skup kongresne industrije regiona u Beogradu ........................................50

Tema broja: Aktivnosti za zaposlene tokom i van radnog vremena..........................79

Kongresni biro: Kako se postaje vodeća destinacija za događaje, sastanke i kongrese? . ...............55 Hotel: Regent Porto Montenegro, Tivat . .................61 Primer iz prakse: Zadar domaćin svetske promocije BMW Grand Tourer.........................62

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

Zanimljivost: Barista – Vrhunski poznavalac kafe................................85 Rečnik pojmova . ...............................................91 Zanimljivosti .....................................................93


introduction

i n t r o d u c t i o n

I M P R E S S U M Publisher, production and marketing: The Best Solutions Ljube Sercera No 13/10 Street 11000 Belgrade, Serbia Phone/fax: +381 11 3960 388 Phone: +381 11 3098 468 Web: www.SEEbtm.com www.kongresniturizam.com, www.SEEmice.com E-mail: office@kongresniturizam.com Director: Ivan Milic Editor-in-Chief: Miona Milic Editorial team: Svetlana Gavric, Mirjana Jokic, Miroslava Jeremic Translation: Lexica Translation Agency Design & Layout: Dizajn Studio Nemet Printing office: Štamparija Stojkov Circulation: 3.000 Periodicity: quarterly Issue date: May 2015. No 18 Annual subscription for SEEbtm magazine, VAT and shipment included (4 issues) for: - Serbia 2,500.00 RSD - abroad (4 issues) 35.10 EUR Request for subscription please send to an e-mail: subscription@SEEbtm.com Copyright © The Best Solutions All rights reserved Although every effort is made to ensure that ac­curacy of information contained in this pu­ bl­i­­cation, The Best Solutions cannot be he­ld re­sponsible for any errors or inaccuracies conta­ i­­ned within it. For the content reproduction it is required to get the written editorial co­nsi­ gnment. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 640. 4 ( 497 ) ( 036 ) 338. 48 - 6 : 65 (497) SEEbtm : Southeast Europe business travel and meetings magazine : 2015 / [ editor in chief Miona Milić ] . - 18th ed. - Belgrade : The Best Solutions , 2015 ( Belgrade : Stojkov ). 96 str . : fotogr . ; 30 cm

We sit in our offices, at meetings, in our ho­ mes, in front of the TV or computers, we sit in cars and coffee shops... That is a lot of sitting for one day, and when summed up, a lot of inactivity in a lifetime. Most people are physically inactive and spe­ nd their days in a variety of the pattern des­ cribed above. What does your day look like? It would be nice if you are the exception. We all know how much being active affects our physical and mental health, but our lack of time serves as an excuse to often do nothing and not even try to do something about it. The issue and importance of health are becoming an in­ creasingly present topic, as well as are well-being and mental and spiritual harmony of business people. We can’t have success in business and personal relationships if we don’t take care of our own health and needs. We keep forgetting this. For decades, health has been used as collateral for professional success. Discarded as an old childhood toy in the attic, having more importance to us than we are aware. We hastily make the decision to deal with our own health at some later point. As soon as we finish an urgent project. As soon as we sign a contract. As soon as we find some ti­me. We fail to realise that health is a precondition for professional success. Or even that pro­fes­sional success is worthless without it. The time we should start moving is not Monday, but RIGHT NOW. Get up from your chair immediately and walk at least to the window to breathe some air and see how magnolias have bloomed across the street. Get back with an open mind for ideas about being active, healthy, and happy with your work. ALL of us can do it, and all of us have difficulties STARTING. But the results are indispensable. In this issue of SEEbtm, we’ll give you concrete suggestions about how you can affect your health, the health of your employees, of participants at different events, small cha­ n­ges to the usual routine, and activities anyone can do, and by promoting and enco­u­ raging thinking about this issue. “Take care of your body. It’s the only place you have to live.” Jim Rohn

Miona Milic, Editor-in-Chief

Tiraž 3 . 000 . ISBN 978-86-87655-00-3 1. Milić, Miona [ главни и одговорни уредник ] а ) Угоститељски објекти - Балканске државе - Водичи COBISS . SR - ID 152412940

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015
contents

c o n t e n t s

44.

Well-being of participants

27.

Festival de Cannes 2015

35. Cover story:

Walking Meetings 58.

Dubai Convention Bureau

88.

53.

SEEbtm Party 2015 News and events .................................................9 New and improved ............................................16 Event: 71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry 2020 . .................21 Hot topics: Festival de Cannes 2015..................................27 Hot topics: Cannes Film Festival First Hand ........................................................31 Cover story: Move your Body and your Mind at Work – Try Walking Meetings ....................35 Research: What Companies from the Region Say Regarding Walking Meetings? . ..............39Interesting:

Barista

Lifestyle: The Well-being of Participants at Events .....................................44

Destination: Is Dubai Exactly What you Thought? .........................................70

Hotel: Hotel Zlatibor Mona .........................................48

Hot topics: Camel Racing ...................................................77

Example from practice: SEEbtm Party – Regional MICE Industry Event in Belgrade ............................................53

Cover story: Activities for Employees During and Outside Office Hours.....................82

Convention Bureau: How to Become a Premier Destination for Events, Meetings and Conferences?..........58 Hotel: Regent Porto Montenegro, Tivat . .................61 Example from practice: Zadar hosted the BMW Grand Tourer World Premiere..........................63

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

Interesting: Barista – A True Master of Coffee....................................88 Term dictionary .................................................92 Interesting news ...............................................95


i

d o g a đ a j i

3D tura Hotela Zira iz Beograda

Jump Inn hotel iz Beograda proslavio prvi rođendan

Hotel Zira još jednom je obogatio svoje prisustvo na tržištu 3D turom, urađenom najnovijom Google Business View tehnologi­ jom. Trenutno se od centrale Googla čeka potvrda za spajanje Google Business View 3D prezentacije sa Google Street view-om Beograda čime će svi zainteresovani gosti moći direktno sa ulice da uđu na recepciju i obiđu ceo virtualni hotel. Prezentaciji se može pristupiti putem Google+ profila hotela Zira ili sa sledećeg linka: www.tinyurl.com/ZiraBelgrade. Poseban akcenat je stavljen na kongresne kapacitete hote­la, a klijentima je omogućeno da „prošetaju” kroz različite po­s­ta­ vke sala kako bi se na najbolji mogući način upoznali sa ši­ro­ kom ponudom Zira Kongresnog centra.

Jump Inn hotel, koji se nala­ zi u srcu starog Beograda, na uglu Karađorđeve i ulice Koče Popovića, proslavio je prvi rođendan. Za godinu dana poslova­nja, Jump Inn hotel je ugostio vi­še od 12 hiljada gostiju iz svih delova sveta. Turisti dolaze naj­ češće iz Evrope, iz Turske i Grčke pre svega, ali i iz Švedske, Ruske Federacije, Nemačke, Izraela, Švajcarske, Francuske. Protekla godina bila je poslovno veoma uspešna i hotel je za­ hva­ljujući kvalitetnim sadržajima privukao veliki broj domaćih i stranih turista i poslovnih ljudi. Na hotelskom pretraživaču trivago.rs, Jump Inn hotel rangiran je na 2. mestu najbolje ocenjenih hotela u kategoriji sa 4 zvezdice sa ocenom 90 (na lestvici od 1 do 100). Slično je i na drugim ug­­lednim pretraživačima (Tripadvisor, Booking) koji Jump Inn ho­­tel rangiraju u sam vrh luksuznih hotela u Beogradu.

Radisson Blu Old Mill hotel Beograd nagrađen kao arhitektonsko remekdelo

Hotel Constantine the Great nominovan za World Luxury Hotel Awards

Na 8. Međunarodnoj do­­ deli nagrada za di­­zajn (IDA - Interna­tional Desi­ gn Awar­ds) Ra­disson Blu Old Mill Hotel u Be­o­gra­ du nagrađen je u dve ka­te­gorije kao arhi­te­k­t­ onsko remekdelo. Studio Graft koji je odgovoran za dizajn ente­ rijera hotela osvojio je prvu nagradu u kategoriji „Renovation” i drugu nagra­du u kategoriji „Commercial”, među 1.000 dizajn projekata koji su konkurisali iz 52 zemlje. IDA (International Design Awards) je 05. maja 2015. godine na zvaničnoj međunarodnoj ceremoniji u Harmony Gold teatru u Los Anđelesu, uručio studiju Graft ove prestižne nagrade. Pored ovog velikog uspeha, projekat Radisson Blu Old Mill ho­ tela je ušao i u finale 11. dodele nagrada za hotelski dizajn (11th Hospitality Design Awards) u kategoriji „Hotel Midscale”, pored 560 projekata koji su konkurisali iz zemalja širom sveta. Inače, Radisson Blu Old Mill Hotel raspolaže sa 236 soba, uk­lju­ ču­jući i 14 apartmana, 6 konferencijskih sala, OMB Larder + Lo­u­n­ge (restoran moderne srpske kuhinje), Fitness & Wel­lness ce­n­trom i velikim parkingom.

Beogradski hotel Constan­­tine the Great, ko­ji je ot­vo­ren krajem 2014. godi­ne, našao se u oda­branom dru­štvu prestižnih hotela koji su nominovani za Wo­rld Lu­xury Hotel Awards. Nominacijom za World Lu­xury Hotel Awards 2015, hotel Const­ antine the Great je još jed­­nom potvrdio svoju visoku reputaciju i imidž, koji je stekao za svega nekoliko meseci i tako postao jedna od omiljenih destina­cija svih posetilaca glavnog grada Srbije. Lokacija u samom centru grada i kategorizacija od 4 zvezdice, kao i usluge i ljubaznost zaposlenih učinili su hotel Constanti­ne the Great jako privlačnim kako za poslovne goste, tako i za one koji žele da turistički obiđu najuzbudljiviju presto­nicu u ju­go­ istočnoj Evropi.

novosti i događaji

n o v o s t i

BASICS+9 održan u Best Western Hotelu M U Best Western Hotelu M u Beogradu, u periodu od 22. do 25. aprila 2015. godine, održan je Deveti beogradski samit interventnih kardiologa - BASICS+9. Ovaj tradicionalni samit iz godine u godinu evoluira u najznačajniji i najposećeniji skup interventne kardiologije u jugoističnom delu Evrope, koji okuplja preko 300 učesnika i 20 predavača iz celog sveta. Neki od najiskusnijih stručnjaka koji su učestvovali na samitu bili su Masahito Jamane iz Ja­pana, Alfredo Galasi iz Italije, Georgios Sijanos iz Grčke. Program održanog samita obuhvatio je predavanja renomiranih interventnih kar­diologa i prenose uživo 18 kompleksnih procedura obavljenih u Kliničkom centru Srbije, KBC „Dragiša Mišović“ i Kliničkom centru Niš.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015
novosti i događaji

n o v o s t i

Hotel Antunović Zagreb domaćin Droidcon konferencije

Droidcon, niz globalnih konferencija koje se fokusiraju na ino­ vacije i najbitnije novosti iz Android sveta, održane su po prvi put u Hrvatskoj 29. i 30. aprila 2015. godine, u Hotelu Antunović Zagreb. Ideja Droidcona je promovisanje Android platforme i stvaranje globalne mreže za programere, dizajnere i kompanije. Konfer­ encije se održavaju u 20 zemalja, a svaka od njih nudi vi­soko kva­litetna predavanja iz različitih delova Android eko sasta­va – razvoj i primenu mobilnih i TV rešenja, proširenu stvarnost, igre, implementaciju u automobile i još mnogo toga. Droidcon je uključio brojna edukativna predavanja, štandove na kojima su kompanije predstavile svoj rad i inovativna rešenja. Organizator, Troido - prva i najstarija nemačka Android consult­ ing firma, ugostila je više od 400 stručnjaka tokom dva dana konferencije u Hotelu Antunović Zagreb.

40 uglednih predavača i profesionalaca iz sveta na Reboot Develop konferenciji u Dubrovniku U periodu od 23. do. 25. aprila 2015. godine, na atraktivnoj lo­ kaciji, u Radisson Blu Resort & Spa Dubrovački Vrtovi Sunca, Reboot Develop konferencija je ugostila stručnjake iz sveta i regiona koji su govorili o aktu­ elnim i zanimljivim temama iz industrije video igara kroz edukativna i inspirativna predavanja. Sami organizatori ističu da je ove godine konferencija bila izu­ zetno zanimljiva i radi uvođenja posebnog B2B prostora, name­ njenog susretima i spajanjima ulagača i distributera sa game developerima. Ovaj odabir još jednom potvrđuje Dubrovnik kao jednu od naj­ boljih kongresnih destinacija sveta, i Dubrovačke Vrtove Sunca kao jednog od vodećih konferencijskih centara u regiji.

i

d o g a đ a j i

Grad Rovinj i Maistra domaćini Red Bull Air Race trke i UNWTO sednice U poslednjih nekoli­ko go­di­na, Rovinj je pos­ta­o neizbežna destina­cija za kongrese i veli­ ke događaje, u veli­koj me­ri zahvaljujući ja­kim investi­ci­ jama vo­de­će hrvatske hot­e­­l­ s­ke kompanije Maistra. Tako će 30. i 31. maja 2015. godi­ ne Ro­vinj još jedanput biti domaćin Red Bull Air Race trke, koja je pro­šle godine privukla više od 50.000 gledalaca. Zahvaljujući turističkoj ponudi kompanije Maistra, smeštajnim kapaciteti­ ma i iskustvu u organizovanju sličnih događaja, učesnicima i gledaocima će biti obezbeđeni odlični smeštajni uslovi drugu godinu zaredom, pored same organizacije takmičenja. Još jedan pred-sezonski događaj koji podrazumeva posebno zahtevnu organizaciju jeste 100. sednica UNWTO-a, koja će se održati u rovinjskom hotelu Lone. Sednica će okupiti oko 300 učesnika, predstavnika ministarstava za turizam iz celog sveta. Sednicu, koja je zakazana za 28. i 29. maj 2015. godine, pratiće raznovrstan propratni program koji će prikazati bogatstvo i au­ tohtonu prirodu turističke ponude Hrvatske i Istre.

Dubrovnik domaćin EuroHeartCare 2015 kongresa EuroHeartCare je godišnji ko­ng­ res Saveta za kardiovas­ku­larnu medicinsku ne­gu i sro­d­na zani­ manja (Co­un­cil on Ca­r­diovascu­ lar Nu­rsing and Al­lied Pro­fes­si­ o­ns; CC­NAP) ko­ji se ove godine održa­va u Du­b­ro­v­ni­ku od 14. do 15. ma­ja. Ove godine kongres će okupi­­ti više od 500 zdravstvenih radnika iz preko 40 zemalja. Za vreme trajanja kongresa, učesnici će mo­ći da prisustvuju na 16 sesija. Tema ovogodišnjeg EuroHeartCare kongresa je„Smernice i njiho­ va primena“, a neka od glavnih pitanja uključivaće poremećaje srčanog ritma i lečenje, prevenciju, zdravstvenu zaštitu kod bo­ lesti srca, obrazovanje zdravstvenih radnika, itd. Ovogodišnji kongres organizuje se u saradnji sa Hrvatskom ud­ rugom kardioloških medicinskih sestara.

Saradnja Crne Gore i Indonezije na polju turizma Hotel Splendid u Bečićima bio je domaćin sastanka ambasadora Indonezije i predsednika Crnogrskog turističkog udruženja (CTU). Tokom sastanka ambasador, g-din Hari Ričards Džejms Kandou izjavio je da su rezultati koje Crna Gora beleži u turizmu jako podsticajni, kao i da mogu mnogo značiti za razvoj turizma u Indoneziji. Ambasador veruje da Indonezija može mnogo naučiti od Crne Gore i zato će učiniti sve da intenziviraju saradnju u oblasti turizma. Prema izjavi g-dina Žarka Radulovića, Crna Gora ima potencijal za razvoj novog tržišta i spremna je za nove goste i za nova ulaganja, ali i da podeli iskustvo svoje turističke privrede. Sagovornici su se saglasili da je perspektiva za intenzivniju saradnju u oblasti tuističke privrede dobra i da postoji obostrani interes za njeno unapređenje naročito u segmentu edukacije i usavršavanja kadra, kroz saradnju Univerzitetskih jedinica dve države.SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015


i

d o g a đ a j i

2. Kongres Udruženja doktora opšte porodične medicine Crne Gore

2. Kongres Udruženja doktora opšte porodične medicine Crne Go­re sa međunarodnim učešćem održaće se u hotelu Mediteran, u Beči­ćima, u periodu od 27. do 30. maja 2015. godine. Cilj kongresa je da pospeši istraživanja i prenese znanja u opštoj medicini, da poboljša prognozu i ishod lečenja, olakša usvajanje novih veština i promoviše napredak u stručnoj edukaciji. Organizator kongresa je Udruženje doktora opšte porodične me­dicine Crne Gore, a među pozvanim predavačima naći će se uva­ženi predavači iz Crne Gore, kao i iz regiona i sveta (Slovenije, Hrvatske, Makedonije, SAD-a, Srbije, BiH).

1. Kongres endokrinologa i dijabetologa u BiH 1. Kongres endokrinologa i dijabetologa u BiH održan je u periodu od 23. do 26. ap­­rila 2015. godine, u Ho­te­ lu Holiday u Sarajevu. Neke od glavnih tema ko­n­g­ resa bile su urgentna st­a­­nja u en­dokrinologiji, neuroendokrinologija, bolesti štitne žle­zde i pa­ra­tiroidne žlezde, di­ja­betes, gojaznost, itd. Cilj organi­zatora događaja, Udruženja endrokrinologa i dijabeto­loga federacije BiH bio je da svim učesnicima omoguće uv­id i susret s određenim najaktuelnijim i najvažnijim dostignući­ma i saznanjima, kako bazičnim tako i onim poveza­nim sa svakodne­vnim praktičnim radom s bolesnicima. Udruženje endokrinolo­ga i dijabetologa Federacije BiH organizovalo je kongres radi razmene mišljenja i prakse stručnjaka koji se svakodnevno nose s borbom protiv ovih bolesti. Zajedno sa 1. Kongresom endokrinologa i dijabeto­ loga u BiH održan je i 1. Simpozijum medicinskih sestara za di­ jabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma.

1. Kongres oftalmologa Republike Srpske

Grad Ljubljana domaćin EUNOS 2015

1. Kongres oftalmologa Re­pu­blike Srpske sa među­na­rodnim uče­ š­ćem odr­žaće se u perio­du od 19. do 31. maja 2015. godine u Et­no se­lu Sta­nišići u Bijeljini. Kongres je organizovan od strane Udruženja oftalmo­lo­ga Republike Srpske, a očekuju se brojni pre­davači iz cele Bosne i Hercegovine i iz regiona koji će putem planiranih predavanja, brojnih kurseva i satelitskih simpozijum predstaviti najnovija dostignuća iz ove oblasti. Neke od glavnih tema kongresa biće: orbita, kapci, suzni aparat, rožnjača, vežnjača, katarakta, glaukom, trauma oka, neuroftal­ mologija, retina, pedijatrijska oftalmologija, itd.

13. godišnji sasta­nak Ev­r­o­p­s­ kog neurooftalmo­loš­kog dru­ š­tva (Eu­r­o­p­e­an Ne­uro-Op­h­t­ h­almology So­ci­e­ty - EU­N­OS) odr­ža­će se od 21. do 24. ju­na 2015. go­­di­­ne u Kul­tur­nom i ko­n­gre­s­­nom ce­n­tru Can­kar­jev dom u gla­v­n­om gradu Slo­ve­ ni­­je, Ljubljani. Ovogodišnji sastanak će se po­z­a­­ba­vi­ti svim aspe­ ktima neuro-oftalmologije. Na sastank­u će se odr­žati predavanja i poster prezentacije, ne­ koliko mini-simpo­zi­ju­ma na teme u vezi sa idiopatskom in­trakra­ nijalnom hiperten­zi­jom, funkcionalnim vizuelnim simptomima, optičkom koherentnom tomografijom, radioterapijom, vizueln­ im ha­lu­cinaci­jama i novim pristupima lečenju, kao i predava­nja o na­slednim optičkim neuropatijama, hronobiologijom, saka­di­ čnim pokretima oka i istoriji vizuelnog korteksa. Događaj će okupiti između 250 i 300 učesnika. Učesnici će imati priliku za dalje medicinsko usavršavanje namenjeno lekarima ili specijalistima, internistima i zdravstvenim radnicima.

novosti i događaji

n o v o s t i

1. Konferencija o sportskom turizmu u Grand Hotelu Bernardin u Portorožu 1. Konferencija o sportskom turizmu održaće se u periodu od 04. do 05. juna 2015. god­ ine, u Grand Hotelu Bernardin u Portorožu, u Sloveniji. Konferencija će okupiti istraživače, profesore, studente, stručnjake i profesionalce koji su zainteresovani i koji se bave sportskim turizmom. Cilj ove konferencije je da motiviše istraživanja i širenje dobrih praksi podržanih naučnim znanjem i da posluži kao platforma za veći broj multidisciplinarnih diskusija i kompara­ tivnih pristupa, uz unapređivanje znanja i iskustva radi podsticanja saradnje i zajedničkog rada među istraživačima i stručnjacima širom sveta. Konferencija teži ka tome da se naučna saznanja kombinuju sa slučajevima najboljih praksi u oblasti sportskog turizma. Na konferenciji će biti održana predavanja predavača iz Švajcarske, Velike Britanije, Novog Zelanda i Slovenije.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015
novosti i događaji

n o v o s t i

Bugarska je domaćin 3. Međunarodne konferencije o agrokulturi i hrani 3. Međunarodna konferen­ci­ja o agrokulturi i hrani bi­će odr­ žana u Elenite Holi­day Vil­lage, u Burgasu, u Bugar­s­koj od 01. do 05. ju­na 2015. godine. Neke od glavnih tema iz obla­ sti agrokulture odnosiće se na organsku agrokulturu, staklenike i hortikulturu, zgrade agrokulture, itd. Što se tiče oblasti hrane glavne teme će se odnositi na tehnolo­ giju i sirove materijale za proizvodnju hrane, nanotehnologiju u hrani i agrokulturi, zelene tehnologije u proizvodnji hrane, pri­ premu i pakovanje hrane, bezbednost hrane, itd. Konferencija je organizovana od strane Bugarske Akademije na­uka, Unije naučnika Bugarske, Naučne i edukativne fondacije Bugarske, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Srbije, Poljoprivre­ dnog istraživačkog instituta Tomsk iz Rusije, Nacionalnog poljo­ privrednog univerziteta iz Kazahstana.

4. Međunarodna konferencija o nauci, kulturi i sportu u Ohridu 4. Međunarodna konferen­ cija o nauci, kulturi i sportu biće održana na Ohridskom jezeru u Makedoniji od 22. do 26. maja 2015. godine. Organizator konferencije je Međunarodno udruženje za nauku, kulturu i sport (Int­ ernational Science Culture and Sports Association; ISCSA), koje okuplja članove iz 17 zemalja i čije sedište se nalazi u glavnom gradu Turske, Ankari. Govornici na konferenciji dolaze iz Nemačke, SAD-a, Srbije, Ru­ munije, Grčke i Katara. Neke od tema biće: Van svake politike: Da li sport za sve može da bude uticajan alat za mir u svetu?; Eti­čnost u sportu: Društveno-političko gledište; Sport za sve: Dru­štveni i edukativni fenomen; Povećanje kreativnosti u funk­ci­ ji učenja studenata; Opisivanje divljaštva u drugom evropskom kolonizacionom talasu; Fizička aktivnost i gojaznost kod dece: Načini integrisanja školskih programa fizičkog vaspitanja u 21. veku – rešenja i dileme. Prethodne konferencije održavane su u Ankari 2012. godine i u Antaliji 2013. godine. Treća konferencija održana je u Sarajevu 2014. godine.

i

d o g a đ a j i

54. godišnja IFATCA konferencija u Bugarskoj 54. godišnja konferencija ko­n­­trolora vazdušnog sao­ bra­­ća­ja (IFATCA) održana je od 20. do 24. aprila 2015. go­di­ne u bugarskoj presto­ nici Sofiji, u Kempinski Ho­ telu Zografski. Slogan 54. godišnje konferencije bio je „Kontrolori vazdu­š­ nog saobraćaja - srce sistema upravljanja vazdušnim saobra­ ćajem“. Organizacija ovogodišnje konferencije poverena je bugarskom Ud­ruženju kontrolora vazdušnog saobraćaja (BULATCA) iz So­ fije. IFATCA konferencije predstavljaju najadekvatniju platfor­ mu za direktnu komunikaciju između udruženja članova, kao i za razmenjivanje ideja i iskustava u okviru Saveza na me­đu­re­ gionalnom nivou. Osnovni cilj konferencije je pregled aktivnosti Saveza, a jedan od ciljeva Saveza je da se obezbedi dobra promocija profesije kontrolora vazdušnog saobraćaja širom sveta.

Međunarodna naučna konferencija Geobalcanica održaće se u Skoplju Međunarodna naučna konfe­ rencija Geobalca­nica biće odr­ žana u ma­kedonskoj pre­stoni­ ci, Skoplju, od 05. do 07. juna 2015. godine. Konferencija je podržana od st­rane Fakulteta prirodnih na­ u­ka i matematike, Evrops­kog udruženja geografa, Geograf­ skog društva Makedonije, Ge­ o­mapa iz Skoplja i Godišnje sku­pštine Američkog geografskog udruženja. Konferencija će se pozabaviti temama kao što su ge­o­grafija, obrazovanje, podučavanje, hidrologija, geologija i ge­o­na­uke. Međunarodna organizaciona komisija sastoji se od stručnjaka iz Makedonije, Austrije, Slovenije, Bugarske, Češke, Hrvatske i Slovačke.

20. BaSS kongres održan u Bukureštu 20. Kongres Balkanskog stomatološkog društva – BaSS održan je od 23. do 26. aprila 2015. godine u glavnom gradu Rumunije, Bukureštu. Tema ovogodišnjeg kongresa bila je „Novi interdisciplinarni pristupi u oralnoj i opštoj rehabilitaciji“. Organizatori su procenili da je kongresu prisustvovalo 800 učesnika iz svih balkan­ skih zemalja. Kongres je učesnicima pružio priliku da diskutuju o ključnim pitan­ jima naučnih i profesionalnih politika i strategija, pomogavši im da definišu način na koji treba da podstiču odgovorno ponašanje, promovišu stomatologiju na nivou cele Evrope i uspostavljaju lične kontakte sa kolegama iz drugih delova sveta. Program je obuhvatio predavanja i poster prezentacije, panel diskusije, seminare i praktične kurseve.SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015


a n d

e v e n t s

3D Tour of Hotel Zira from Belgrade Hotel Zira has enhan­ ced its presence with a brand new 3D virtu­ al tour, done with the latest Google Business View te­chnology. Currently awaiting fr­ om Google he­ad­quar­ ters confirmation for linking Google Busi­ ness View Tour with Google Street View of Belgrade which will allow everyone to just walk into virtual hotel from the Google Business View. Tour can be accessed via Google+ profile of Hotel Zira or via www.tinyurl.com/ZiraBelgrade. Special accent has been put on hotel’s conference capacities, and all clients now have a possibility to walk through the dif­ ferent setups and get closer with a wide range of Zira Congress Center services.

Radisson Blu Old Mill Hotel from Belgrade Recognised as Masterpiece of Architecture At the 8th International Design Awards (IDA) Radisson Blu Old Mill Hotel from Belgrade was awarded as a mas­ terpiece of architectu­ re by awards in two ca­tegories. Graft – the studio responsible for the hotel’s interior design – won the first prize in the Renovation category and the second prize in the Commercial category, selected among 1,000 design entries submitted from 52 countries. The official IDA ceremony took place on 5th May, 2015, at the Harmony Gold theatre in Los Angeles, where Graft was present­ ed with these prestigious accolades. In addition to this tremendous success, the Radisson Blu Old Mill design project was also shortlisted as a finalist at the 11th Hospi­ tality Design Awards in the Hotel Midscale category among 560 projects that competed from all over the world. Radisson Blu Old Mill Hotel boasts 236 rooms, including 14 suites, 6 conference rooms, the OMB Larder + Lounge (modern Serbian cuisine restaurant), Fitness & Wellness Centre, and a spacious car park.

Jump Inn hotel from Belgrade celebrated first birthday Jump Inn Hotel, located in the heart of Belgrade, at the corner of the Karadj­ordjeva and Koca Popovic Street, ce­ lebrated its first birthday. In a year of operations, Ju­ mp Inn Hotel has hosted mo­ re than 12 thousand visitors from all over the world. Tourists co­ me mainly from Europe, from Turkey and Greece, primarily, but also from Sweden, Russia, Germany, Israel, Switzerland, Fra­nce. Last year was a very successful business year and the hotel is due to quality services attracted a large number of domestic and foreign tourists and business people. At the hotel’s portal trivago.rs, Jump Inn Hotel is ranked on the 2nd place of best rated hotels in the 4 stars category with a score of 90 (on a scale from 1 to 100). It is similar to other reputable portals (Tripadvisor, Booking) whe­re Jump Inn Hotel is ranked in the top luxury hotels in Bel­ grade.

news and events

n e w s

Hotel Constantine the Great Nominated for World Luxury Hotel Awards Hotel Constantine the Great from Bel­grade, opened at the end of 2014, found itself am­ong the chosen, pre­s­ti­ge hotels which are nominated for the World Luxury Ho­tel Aw­ards. With the nomination for World Luxury Hotel Awards 2015, hotel Constantine the Great got another confirmation of its high repu­ tation which has achieved during a few months, and strength­ ened its image of becoming one of the most popular places to stay in Belgrade. Location in the city center, 4 star categorization, services and ho­spitality of the employees made hotel Constantine the Great equally good for business stays, as well as for the tourists visit­ ing the most exciting capitol in South Eastern Europe.

BASICS+9 at the Best Western Hotel M Between 22nd and 25th April 2015, Best Western Hotel M in Belgrade hosted the 9th Belgrade Summit of Interventional Cardiologists, BASICS+9. Year after year, this traditional summit has been evolv­ ing into the most significant and most attended event for interventional cardiology in South East Europe, bringing together more than 300 participants and 20 lecturers from around the world. Some of the most experienced experts who took part in the summit were Masahito Yamane from Japan, Alfredo Galassi from Italy, and Georgios Sianos from Greece. The summit’s programme in­ cluded lectures by renowned interventional cardiologists and live broadcasts of 18 complex proce­ dures performed at the Serbian Clinical Centre, KBC Dragisa Misovic, and Nis Clinical Centre.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015
news and events

n e w s

a n d

e v e n t s

Antunovic Hotel Zagreb hosted Droidcon Conference

City of Rovinj and Maistra to host Red Bull Air Race and UNWTO Session

Droidcon, a global developer conference series and a network focusing on the best of Android, took place in Croatia for the first time on the 29th and 30th April 2015 in the Antunovic Hotel Zagreb. The conferences take place in 20 countries and each of them offers high-class lectures from different parts of the An­ droid ecosystem, like mobile, TV, cars, gaming and much more. Droidcon offered a number of highly interesting tech lectures for skilled programmers and designers, who make up most part of its visitors. Some of the main topics included enterprise solutions and security, connected cars, smart home solutions and wearable devices. Organizer, Troido - Germany´s Android software company and consultancy, gathered more than 400 experts during that two days in the Antunovic Hotel Zagreb.

In the past several years, Rovinj has become an un­­avoidable destinati­on for congresses and lar­ge ev­ents, lar­gely owing to st­rong investme­nts by Ma­istra, the leading ho­ tel com­pany in Croatia. Thus, on 30th and 31st May 2015, Rovinj will once again host the Red Bull Air Race, which attracted over 50,000 spectators last year. Owing to Maistra’s tourist offer, accommodation capacities and experience in organising similar events, excellent accom­ modation conditions will be provided for the participants and spectators for the second year in a row, along with the organisa­ tion of the competition itself. Another pre-seasonal event that is particularly difficult to or­ ganise is the 100th UNWTO Session, to be held in the Lone Hotel in Rovinj. The Session will gather approximately 300 partici­ pants – representatives of ministries of tourism from all around the world. Held on 28th and 29th May 2015, the Session will be accompanied by a rich side programme, which will feature the richness and autochthonous character of the tourist offer of Croatia and Istria.

40 speakers and professionals from the world at Reboot Develop Conference in Dubrovnik The biggest game developer’s co­n­ference in South Eastern Eu­ ro­pe, Reboot Develop 2015, was he­ld from 23rd to 25th April at Ra­dis­son Blu R­esort & Spa Dub­ rov­nik Sun Gardens. The Reboot Develop 2015 gat­h­ ered some of the world fa­mous ga­me developer speakers and for the first time had a large spe­­ cial business to business area with significant number of pu­bli­ sh­ers and developers attending. Dubrovnik has a growing reputation as one of the leading desti­ nations for conferences and meetings in the region and Dubrov­ nik Sun Gardens stands out as one of the leading conference centers in the region.

Dubrovnik Hosts EuroHeartCare Congress 2015 EuroHeartCare is the an­nu­al congress of the Coun­cil on Cardiovascular Nursing and Allied Profes­sions (CCNAP) which will be held in Dub­ rovnik, Cro­atia from 14th to 15th May 2015. This year congress will bri­ng more than 500 healthcare profes­ sionals from more than 40 co­untries. During the congress par­ ticipants will have the opportu­nity to attend at 16 sessions. The theme of EuroHeartCare 2015 will be “Guidelines: care to implement” and some of the main topics will be heart rhythm disorders and treatment, prevention, heart failure care, health professional education. The 2015 edition of the congress is held in collaboration with the Croatian Association of Cardiology Nurses.

Montenegro and Indonesia Join Forces in Tourism Hotel Splendid in Becici hosted the meeting between the Ambassador of Indonesia and the President of the Montenegrin Tourism Association. In the meeting, Ambassador Mr Harry Richard James Kandou said that the results that Mon­ tenegro had been realising in tourism were extremely encouraging and that they can have great significance to the development of tourism in Indonesia. The Ambassador believes that Indonesia can learn a lot from Montenegro, and this is why he will do everything in his power to intensify their cooperation in the area of tourism. According to Mr Zarko Radulovic, Montenegro has the potential to develop a new market and is prepared for new visitors and new investments, as well as to share its experience in the economy of tourism. The discussants agreed that the prospects for a more intensi­ fied cooperation in the area of tourism are strong and that there is a mutual interest in its enhancement, especially in the segments of education and professional training of human resources through collaboration between the two countries’ universities.

10

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


a n d

e v e n t s

2nd Congress of the Family and General Practitioners Association of Montenegro

1st Endocrinology and Diabetology Congress of BiH

The 2nd Congress of the Family and General Practitioners Asso­ ciation of Montenegro, with international participation, will ta­ ke place at the Mediteran hotel in Becici between 27th and 30th May, 2015. The aim of the Congress is to boost research and transfer know­ ledge in general medicine, to improve prognosis and treatment outcomes, to facilitate the adopting of new skills, and to promo­ te advancements in professional training. The Congress is organised by the Family and General Practition­ ers Association of Montenegro, and some of the invited speakers include renowned lecturers from Montenegro, as well as the re­ gion and the world (Slovenia, Croatia, Macedonia, USA, Serbia, Bosnia and Herzegovina).

1st Congress of Ophthalmologists of Republic of Srpska

1st Congress of Ophthalmologists of Republic of Srpska with in­ ternational participation will be held from 29th to 31st May 2015, in ethno village Stanisici, Bijeljina. Congress is organized by the Association of Ophthalmologists of Republic Srpska. The participation of numerous lecturers from Bosnia and Herze­ govina and the region is expected. Participants of the congress will be able to meet with the newest achievements from this area through panels, numerous courses and satellite symposia. Some of the main topics addressed at the Congress are going to be: orbit, eyelids, lacrimal apparatus, cornea, conjunctiva, ca­ta­ract, glaucoma, eye trauma, neuro-ophthalmology, retina, pae­di­a­tric ophthalmology, etc.

1st Endocrinology and Dia­ betology Congress of BiH was held in period of 23rd to 26th April 2015 at Hotel Holiday in Sarajevo. Some of the main topics of the congress were emerg­ ency stages in endocrinology, neuroendocrinology, diseases of thyroid and parathyroid glands, diabetes, obesity, etc. The goal of the organizer, Association of endocrinologists and diabetologists of BiH was to provide to all participants insight into the newest and most important achievements and know­ ledge, to basic and those associated with everyday practical wo­rk with patients. Association of endocrinologists and diabetologists organized this congress in order to exchange opinions and practices of pro­ fessionals who daily deal with the fight against these diseases. Together with the 1st Endocrinology and Diabetology Congress was held and 1st Diabetes, Endocrinology and Metabolic Disease Nurse Symposium.

news and events

n e w s

Ljubljana is the host of EUNOS 2015

13th annual European Neuro-Ophthalmology Society Meeting EUNOS will be held from 21st to 24th June 2015, at Culture and Congress Centre Cankarjev Dom in Ljubljana, Slovenia. The meeting will cover all aspects of neuro-ophthalmology. At the meeting will be held oral and poster presentations, seve­ ral mini-symposia on topics concerning IIH, functional visual symptoms, OCT, radiotherapy, visual hallucinations and novel therapeutic approaches as well as lectures on the inherited op­ tic neuropathies, chronobiology, saccadic eye movements and the history of the visual cortex. The meeting will gather from 250 to 300 participants. Participants will have opportunity for continued medical edu­ cation for physicians / medical specialists, residents in training, healthcare professionals.

1st Sport Tourism Conference at Grand Hotel Bernardin in Portoroz 1st Sport Tourism Conference will be held from 4th to 5th June 2015 at Grand Hotel Bernardin in Portoroz, Slovenia. Conference will bring together researchers, professors, students, experts and profes­ sionals who are interested and involved in sport tourism. Conference aims to motivate research and dissemination of good practice supported by scientific knowledge and, to provide a platform for increased multi-disciplinary discussions and comparative approaches, enhancing knowledge and experience, to stimulate cooperation and col­ laborative work among researchers and experts from all over the world. The goal of the conference is to combine scientific findings and best practice cases in sport tourism. At the conference there will be lecturers from Switzerland, United Kingdom, New Zealand, Slovenia.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

11


news and events

n e w s

Bulgaria hosts 3rd International Conference Agriculture and Food 3rd International Conference Agriculture and Food will be held in Elenite Holiday Villa­ ge, in Burgas, Bulgaria from 1st to 5th June 2015. Some of the main topics from the area of agriculture will be organic agriculture, greenhouses and horticulture, agricultural buildings, etc. Regarding the to­ pics from food some of the main topics will be technology and raw materials for food production, nanotechnologies in food and agriculture, green technologies in food production, food pre­paration, food packaging, food safety and food security. This international conference is organized by Bulgarian Acade­ my of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria, Science and Edu­ cation Foundation, Bulgaria, Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia, Research Tomsk Agricultural Institute, Russia and Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan.

4th International Conference on Science, Culture and Sport at Ohrid

a n d

e v e n t s

54th Annual Conference of IFATCA held in Bulgaria

54th Annual Conference of Air Traffic Controllers - IFATCA, was held from 20th to 24th of April 2015 in the capital of Bulgaria Sofia, at Kempinski Hotel Zografski. The motto of the 54th Annual Conference was “Air traffic con­ trollers - the heart of the ATM system”. The organization of this year conference was given to Bulgarian Air Traffic Controllers Association (BULATCA) in Sofia. IFATCA Conferences represents the most appropriate platform for direct communication between Member Associations, and for the exchange of ideas and experience within the Federation on an interregional basis. The basic purpose of conference is to review the activities of the Federation and one of the aims of the Federation is to ensure that the profession of the air traffic controller is well publicized throughout the world.

International Scientific Conference Geobalcanica to be held in Skopje 4th International Conference on Science, Culture and Sport will be held at Ohrid Lake in Macedonia, from 22nd to 26th May 2015. The organizer of the conference is the International Science Cul­ ture and Sports Association (ISCSA) which have members from 17 countries and is located in Ankara, Turkey. Speakers at the conference are coming from Germany, USA, Ser­bia, Romania, Greece and Qatar. Some of the topics will be: Beyond all politics: Can sport for all be an influential tool for glo­ bal peace?; Ethics in sports: Socio-political point of view; Sport for All: A Social and Educational Phenomenon; Growing creativ­ ity in function of students’ learning; Depicting the “savage” in the second European colonization wave; Physical Activity and Obesity in Children: How to Integrate School Physical Education Programs in the 21st Century, Solutions and Dilemmas. Previous conferences were held in Ankara in 2012 and in Anta­ lya in 2013. The 3rd Conference was held in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina in 2014.

International Scientific Conference Geobalcanica will be held in period from 5th to 7th June 2015, in Skopje, Macedonia. Conference is supported by the Faculty of Natural Sciences and Mathematics, European Association of Geographers, Macedoni­ an Geographical Society, Geomap Skopje and by American As­ sociation of Geographers Annual Meeting. The Conference will cover topics like Geography, Education, Tea­ ching, Hydrology, Earth Science and Geology. The international and organizational committee consists of ex­ perts from Macedonia, Austria, Slovenia, Bulgaria, Czech, Cro­a­ tia, Slovak Republic.

20th BaSS Congress held in Bucharest 20th Balkan Stomatological Society Congress – BaSS was held from 23rd to 26th April 2015 in Bucharest, Romania. The theme of this year congress was “New interdiscipli­ nary approaches in Oral and General Rehabilitation”. Organizers estimated that congress was attended by 800 participants from all Balkan countries. To the participants congress provided the opportunity to discuss key points of scientific and professional policies and strategies, helping them to define how they should encourage responsible conduct, to promote Dental Medicine at the European level and also to establish personal contacts with colleagues from other parts of the world. Programme of the congress included oral and poster presentations, lecturers, round table, seminars and hands-on courses.

12

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


13


novo i renovirano Holiday Inn Express Belgrade – City otvara svoja vrata u junu 2015. godine Idealno lociran u starom delu Beograda, Holiday Inn Express Belgrade - City otvara svoja vrata gostima početkom juna meseca 2015. godine. Sa kapacitetom od 123 moderno opremljene sobe, 3 konferencijske sale sa prirodnom svetlošću i parkingom, ovaj hotel unosi novi pristup ho­telskoj industriji u Beogradu svojim Express konceptom. Na svega 10 minuta hoda od istorijskog centra grada i lakim pristupom gradskom saobraćaju, gosti mogu brzo doći do svih glavnih turističkih atrakcija, restorana i klubova. Za sve poslovne goste i dobar početak radnog dana na raspolaganju su besplatan Wi-Fi i doručak na bazi švedskog stola. Sobe za 2 do 4 osobe su pravi izbor za sve porodice koje žele da uživaju u lepotama Beograda.

Renoviranje konferencijskih kapaciteta u Hotelu Majestic u Beogradu Hotel Majestic, koji se nalazi u Beogradu, završio je sa procesom renoviranja konferencijske sale, kako bi u potpunosti zadovoljio potrebe organizatora događaja. Naime, konferencijska sala kapaciteta 80 mesta je u potpunosti prošla kroz proces renovi­ ranja, pa je sada kapacitet sale od 100 do 150 mesta u zavisnosti od postavke. Pored povećanog broja mesta, sala je opremljena i svom pratećom opremom (projektor­om, Wi-Fi internetom, DVD plejerom, mikrofonima, kabinama za simultano prevođenje, flip­ chartom). Dodatna prednost ove sale je i dnevna svetlost, pa je sala pogodna za organizo­ va­nje raznih vrsta događaja. Pored ove konferencijske sale, hotel Majestic raspolaže i sa još 2 manje sale kapaciteta od 20 do 30 mesta, u zavisnosti od postavke. U sklopu hotela nalazi se i restoran, koji je pogodan za održavanje različitih vrsta događaja, kao što su poslovni ručkovi, korporativne proslave i slično.

Hotel Premier Aqua izgradio etno naselje Vrdnička kula Hotel Premier Aqua iz Vrdnika je početkom 2015. godine obogatio svoju ponudu izgradnjom etno naselja Vrdnička kula. U sklopu naselja se nalaze bungalovi koji su dostupni gostima, kao i restoran koji je pogodan za organizovanje raznih vrsta događaja. Pored smeštajnog dela i restorana u etno naselju će se naći i dodatni sadržaji poput terena za golf čija bi izgradnja trebala da bude gotova do kraja leta 2015. godine. Shodno smeštajnim kapacitetima, ali i dodatnim sadržajima, etno naselje Vrdnička kula može biti odličan izbor za or­ga­nizovanje tim bilding aktivnosti.

Renoviranje Remisens Hotela Excelsior u Lovranu U 2015. godini Remisens Hotel Excelsior, kategorije 4 zvezdice u Lovranu (Opatijska rivijera) goste će dočekati u novom izdanju. Gosti će moći da uživaju u renoviranim sobama, lobiju, ali i u renoviranom bazenskom prostoru. Takođe, u sklopu hotela je i kongresni centar koji je takođe prošao proces renoviranja. Organizatorima događaja na raspolaganju su dve kongresne sale kapaciteta od 60 do 120 mesta, i 200 mesta. Pored ove dve kongresne sale, organizatorima su na raspolaganju i 3 manje sale kapaciteta do 25 mesta. Shodno svojoj ponudi i kapacitetima, Remisens Hotel Excelsior može biti idealno mesto za održavanje kongresa, ali i ostalih vrsta događaja.

Luštica Bay – Nov turistički kompleks u Tivtu Luštica Bay je nov turistički kompleks koji će se otvoriti na leto 2015. godine a nalaziće se u Tivtu. Luštica Bay je projekat u koji je uloženo 1,1 milijarda eura, a obuhvata površinu od 690 hektara. U sklopu kompleksa nalaziće se dve marine, sedam hotela, luksuzne vile na brodu, kao i oko 1.000 stambenih jedinica, a i 500 gradskih kuća i golf teren. Stanovnici kompleksa će moći da uživaju u pogledu na Jadran, crnogorske planine i Tivatski zaliv. Izgradnja prvog od ukupno sedam hotela koji će se nalaziti u sklopu kompleksa, pod nazivom Promenada planirana je do kraja 2015. godine. Inače, prvi stanovnik kompleksa Luštica Bay useljen je početkom aprila 2015. godine, a prema planovima investitora u naredna dva meseca ključevi će biti predati i ostalim stanarima.

14

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015


novo i renovirano Motel Kod Novaka iz Zvornika postao Hotel Kod Novaka Savremeni Hotel Kod Novaka koji se nalazi u Karakaju u Zvorniku, završio je sa novim procesom katego­ rizacije, odnosno prelaskom iz kategorije motela sa tri zvezdice u kategoriju hotela sa četiri zvezdice. Prelazak u kategoriju hotela se nije desio slučajano, već je ispunjen nizom uslova koje je ovaj hotel is­punio. Broj soba i njihova opremljenost, cene i naravno kvalitet usluga su jedan od tih preduslova koje ovaj hotel ispunjava. Jedan od jako bitnih razloga za promenu kategorizacije je i taj da ugosti klijente kojima poslovna poli­ tika omogućava organizovanje događaja i odsedanje u hotelima ove kategorije. Hotel Kod Novaka raspolaže sa 24 luksuzno opremljene sobe, kao i sa salom koja je pogodna za održavanje raznih seminara i sastanaka sa opremom za projekciju.

Sobe Hotela Hollywood iz Sarajeva kategorisane sa 5 zvezdica Hotel Hollywood koji se nalazi u Sarajevu, BiH, je nakon izgradnje dodatne 64 smeštajne jedinice, završio i sa novim procesom kategorizacije ovih jedinica. Naime, nove smeštajne jedinice hotela Hol­ lywood su kategorisane sa pet zvezdica, dok je preostalih 354 soba i apartmana kategorisano sa 4 zvezdice. Pored završetka procesa kategorizacije novih smeštajnih jedinica, hotel Hollywood je od 2015. godine postao i prvi hotel u Sarajevu koji je dobio Halal sertifikat za proizvodnju i posluživanje hrane. Kategorisanjem smeštajnih jedinica sa pet zvezdica i dobijanjem Halal sertifikata za proizvodnju i posluživanje hrane, ispunjeni su dodatni standardi koji u skladu sa novim trendovima zasigurno doprinose višem nivou hotelske usluge i kvaliteta.

Nov hotel u ponudi Ohridskog jezera Hotel Izgrev, Spa & Aqua Park je nov hotel koji je otvoren početkom aprila 2015. god­ ine na Ohridskom jezeru u Makedoniji. Hotel je kategorisan sa 5 zvezdica, a raspolaže sa 207 soba i apartmana kao i sa kongresnim centrom površine 1.250 m2. Kapacitet glavne sale je do 1.000 mesta, a sala je pogodna za organizaciju različitih vrsta događaja, kao što su kongresi, seminari, gala večere, itd. Sala je deljiva na tri manje sale i svaka je zvučno izolovana. Kapaciteti ove tri manje sale su od 150 do 300 mesta. Sale su opremljene i adekvatnom tehničkom opremom, kao i sa internetom. Kompleks hotela Izgrev obuhvata površinu od 90.000 m2, a u sklopu njega se nalaze i Aqua i Spa centar, koji predstavljaju odličan izbor za organizaciju tim bildinga. Takođe, hotel ima i privatnu plažu.

Hit Holidays hoteli u Kranjskoj Gori predstavili nove usluge za svoje goste Kranjska Gora je naširoko poznata po svojoj gastronomskoj ponudi, a kuvari hotela Hit Holidays, kao i ostalih hotela iz Kranjske Gore, odlučili su da predstave tradicionalnu slovenačku kuhinju na avanturistički, zabavan i interaktivan način. Oformili su „Tradicionalni kulinarski put Kranjske Gore“, koji je održan u selu Kranjska Gora, a bio je namenjen svima koji vole dobru hranu i ne libe se da probaju nove ukuse specifične za taj region. Kulinarski put je goste sproveo kroz selo Kranjska Gora, i na pet lokacija ponudio različite ukuse tradicionalne slovenačke kuhinje, sa fokusom na tradicion­ alne lokalne namirnice, i na taj način im pružio mogućnost, kako da se povežu sa istorijskim srcem regiona, tako i da stvore jače veze među sobom. Gosti koji su u Kranjskoj Gori zbog posla, na taj način su mogli da provedu vreme u netaknutoj prirodi, da imaju svojevrsnu kulinarsku avanturu, i sveukupno dožive iskustvo koje je kombinacija odlične hrane, svežeg vazduha i razgledanja prelepih predela ovog planinskog odmarališta.

Renovirani Tirana International Hotel & Conference Center U avgustu 2014. god., uspešno je okončana rekonstrukcija Tirana International Hotel & Conference Center. Vodeći albanski hotel dobio je nov i savremen izgled, a rezultati su duplo bolji od onih koji su predviđeni tokom faze planiranja. Orijentisan ka Business & Leisure opciji, ovo renovirano zdanje je u potpunosti pri­ grlilo svoje albansko nasleđe. Tirana International Hotel & Conference Center raspolaže sa 170 potpuno novih soba i apartmana, koji mogu da prime do 360 gostiju. Sve sobe i apartmani opremljeni su savre­ menim nameštajem, drvenim podovima, radnim stolovima, smart televizorima, itd. Ovaj konferencijski centar, ujedno i jedini takav u Albaniji, poseduje 15 vrhunskih konferencijskih soba kapaciteta do 2.200 osoba, koje predstavljaju remek delo hotelijerstva, a opremljene su uređajima poslednje tehnologije, kao i keteringom. Sa 35 godina iskustva, ovaj hotel može da samouvereno primi razne vrste događaja, a rezultat će neumitno biti izvanredan.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

15


new and improved Holiday Inn Express Belgrade – City Opens its Doors in June 2015 Ideally located in the central part of Belgrade, Holiday Inn Express Belgrade - City, to the guests opens its doors on beginning of June 2015. With 123 comfortable and stylish bedrooms, 3 meeting rooms with natural light and garage, this hotel enter a fresh perspective of hotel industry in Belgrade with Express concept. Located only 10 minutes walk from the historical city centre and immediate access to the public transportations, guests can easily reach many tourist attractions, restaurants and bars. Perfect for business trips with free Wi-Fi access and buffet breakfast for the good start of the day, the hotel is also great for family vacations with rooms for 2-4 people.

Renovated Conference Capacities in Majestic Hotel in Belgrade Hotel Majestic located in Belgrade, completed the renovation of its conference room, in order to fully meet the needs of event organizers. The capacity of the conference room originally was 80 seats, and now, after the renova­ tion, it is from 100 to 150 seats, depending on the setup. Aside from the enlarged capacity, the conference room is fitted with all necessary equip­ ment (video projector, Wi-Fi access, DVD player, flipchart, microphones, translating bo­ oths). Since it has another additional benefit, the daylight, it is more than suitable for all kinds of events. Apart from this conference room, Hotel Majestic has 2 smaller meeting rooms with a capacity from 20 to 30 seats. Within the hotel there is a restaurant, also suitable for different events, such as business lunches, corporate celebrations, etc.

Hotel Premier Aqua from now has and Ethno Village Hotel Premier Aqua from Vrdnik broadened its offer in early 2015 by building ethno village Vrdnicka kula. Within the village there are bungalows available to the guests, as well as the restaurant suit­ able for the organization of different types of events. In addition to the accommodation and the restaurant, at ethno village there will be many other amenities available, such as the golf course, which is going to be completed by the end of the sum­ mer of 2015. According to accommodation capacities, and additional amenities, ethno village Vrd­ nicka kula can be an excellent choice for team building activities.

Renovation of Remisens Hotel Excelsior in Lovran In the year 2015 the Remisens Hotel Excelsior, a 4-star hotel in Lovran (Opatija Riviera) will welcome its guests in a new splendour. Guests will be able to enjoy in renovated rooms, lobby and in a refurbished pool area. Within the hotel there is a conference center which has also been renovated. Conference center of­ fers 2 congress halls with a capacity of 60 to 120 seats, and a capacity up to 200 seats. Beside this two congress halls at event organizer disposal are also 3 meeting rooms with a capacity up to 25. According to its offer and capacities Remisens Hotel Excelsior can be an ideal choice for the organiza­ tion of congresses and other types of events.

Lustica Bay – The New Tourist Complex in Tivat Lustica Bay is the new tourist complex to be opened in Tivat in the summer 2015. Lustica Bay is a 1.1 billion euro worth project, encompassing the area of 690 hectares. The complex will have two marinas, seven hotels, luxury boat villas, ca. 1,000 apartments, and 500 local houses, as well as the golf course. Complex residents will be able to enjoy the view of the Adriatic Sea, the mountains of Montenegro and the Tivat Bay. The first of the seven hotels, named the Promenade, is going to be built by the end of 2015. The first resident of the Lustica Bay complex moved in in April 2015, and investors plan to hand over the keys to the rest of the lodgers in the next two months.

16

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


new and improved Motel Novak in Zvornik Become Hotel Novak Contemporary Hotel Novak located in Karakaj in Zvornik, finished up with a new process of categoriza­ tion, more precisely with graduating from category three-star motel in the category of four-star hotel. Changing the categorization did not happen random, it was filled with a number of conditions that this hotel fulfilled. Number of rooms and their equipment, price and quality of service are of course one of these precon­ ditions that this hotel meets. One of the very important reasons for changing the category is the pos­ sibility to host clients whose business policy allows organizing events and accommodate in hotel of this category. Hotel Novak has 24 luxurious rooms and a hall that is suitable for holding various seminars and meetings with equipment for projection.

Rooms of Hotel Hollywood from Sarajevo Categorized with 5 Stars Hotel Hollywood in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, completed with the categorization of the additional 64 accommodation units. The new rooms of hotel Hollywood got the fivestar category, while other 354 rooms and suits have 4 stars. Beside the new categorization and building the new units, hotel Hollywood is the first hotel in Sarajevo that got Halal certificate for food production and serving in 2015. With the categorization of accommodation units with five stars and obtaining Halal certifi­ cate for the production and serving food, are filled additional standards according to new trends, which certainly contribute to a higher level of hotel services and quality.

New Hotel Alongside the Lake Ohrid Izgrev Hotel, Spa & Aqua Park is a new hotel opened on Ohrid Lake, Macedonia, in April 2015. The hotel has a five-stars, featuring 207 guest rooms and suits, and the congress centre of 1,250 m2. The main hall has the capacity of 1,000 seats, and it can host various congresses, seminars, gala dinners, etc. It can be separated into three smaller halls, each of them being soundproof. These three smaller halls can be of 150 to 300 seats capacity. All the halls are fitted with the technical equipment and the Internet. Izgrev hotel complex extends to the area of 90,000 m2, encompassing the Aqua and Spa center, both being the excellent choices for the organization of team building events. The hotel also has its own private beach.

Hit Holidays Hotels in Kranjska Gora Presented a New Service for its Guests Kranjska Gora is well known for its outstanding gastronomic offer and chefs of Hit Holidays Hotels and from other hotels from Kranjska Gora, decided to present the traditional culinary of Slovenia to business and individual guests on an adventurous, fun and interactive way. They created “The traditional culinary jurney of Kranjska Gora” that is held in a village of Kranjska Gora and is created for guests that are keen of a great food and like to experience the different senses and tastes of one specific region. Culinary jurney takes the guests through village of Kranjska Gora and on its five locations gives them the different taste of traditional Slovenian culinary, focused on traditional lo­ cal food and helps them build the bond with the historical heart of the region and among themselves. To business guests this program provides oportunity to spend time in a pure nature and to have culinary adventure that combines great food, fresh air and great site seeing of the mountain resort.

Renovated Tirana International Hotel & Conference Center On August 2014, the mission to reconfirm Tirana International Hotel & Conference Centre as the leader of hospitality in Albania by building up a whole new modern and contemporaneous image for the hotel, ended successfully and the deliverables were just twice better then planed during the planning phase. Business & Leisure oriented, this newly fully renovated property embraces its Alba­ nian heritage. Tirana International Hotel & Conference Centre features 170 brand new guest rooms and suites able to accommodate up to 360 persons. All the guest rooms and suites are equipped with contemporary furniture, wooden floor, worktable, smart TVs etc. As the only Conference Centre in Albania it has 15 unparalleled conference rooms able to host up to 2,200 persons, a pure master piece of hospitality, with state of the art technology ad on site catering. With a total of 35 years of experience, hotel is confidently ready to manage events and make sure that the result is just excellent.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

17


događaj

71. godišnji sastanak Međunarodnog udruženja elektrohemije 2020

Beograd će na 5 dana biti centar elektrohemije sveta Srbija je zvanično proglašena za domaćina 71. godišnjeg sastanka Međunarod­ nog udruženja elektrohemičara - ISE. Ovaj petodnevni skup biće održan u sep­te­ m­bru 2020. godine u glavnom gradu Srbije, u Beogradu. Ovom prilikom imali smo čast da popričamo sa Dr Dekanskim na temu 71. godišnjeg sastanka ISE 2020. godine. O ugledu srpske elektrohemije, problemima sa kojima se susreće ova, pa i svaka naučna oblast u Srbiji i regionu, ali i upornosti, istrajnosti, i kako se one, na kraju, ipak isplate.

Ale­k­sa­ndar Dekanski

Organizovanje ovog skupa ima veliki značaj za srpsku elektrohemiju i za vra­ćanje ugleda „Beogradske škole ele­ktrohemije” koja je dugi niz go­ di­na bila jedna od najznačajnijih u sve­tu. Kandi­datura za ovaj prestižni do­gađaj, koji okuplja više od 1.500 člano­va asocijacije iz celog sveta, po­ dne­ta je od strane Elektrohemijske se­kci­je Srpskog hemijskog društva, na ini­ci­ja­tivu i uz zalaganje nacio­nal­ nog predsta­v­nika Srbije u ISE, Dr Ale­­ k­sa­ndra Dekanskog, naučnog savetnika IHTM-a.

18

1. Dobijanje kandidature za organi­ za­ciju 71. godišnjeg sastanka ISE je ve­liko priznanje za Elektrohemijsku sekciju Srpskog hemijskog društva. Koliko je bilo teško dobiti organiza­ ciju ovako prestižnog događaja? Sada, kada pogledam unazad čini mi se da i nije bilo toliko teško dobiti organizaciju ovog događaja, mada moram priznati da sam bio skeptičan. Jedan od presudnih faktora koji utiču na konačnu odluku o dodeljivanju organizacije ovog događaja su ugled i značaj elektrohemije jedne zemlje, a moram priznati da je ugled srpske elektrohemije proteklih godina drastično opao. Međutim, zahvaljujući do­bro pripremljenoj prijavi i svim pratećim dokumentima koji su sači-

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

njeni na veoma visokom nivou, ali dobrim delom zah­valjujući i Kongresnom birou Srbije i firmi CongrExpo sa kojima Srpsko hemijsko društvo (SHD) sarađuje du­gi niz godina, kao i mojoj molbi koja nam je obezbedila zvanične podrške kandidature od svih elektrohemijskih društava zemalja u regionu, us­pe­li smo da organizacija događaja bu­de poverena nama. I pored toga što je od sredine pa do kraja osamdesetih godina prošlog ve­ka elektrohemija u Institutu za el­e­ k­t­ro­he­miju (danas Centar u ok­viru In­ stituta za hemiju, tehnologiju i me­ta­ Podrška

Kandidaturu su podržali Uni­­verzitet u Beogradu, Mi­ni­­starstvo prosvete, nauke i te­hnološkog razvoja, više od 10 elektrohemijskih aso­ ci­jacija zemalja u regionu, te­hnički organizator agencija CongrExpo, Kongresni biro i Turistička Organizacija Srbije.


· 2015. god. - Tajpej, Tajvan · 2016. god. - Hag, Holandija · 2017. god. - Providens, SAD · 2018. god. - Bolonja, Italija · 2019. god. - Kejp Taun, Južna Afrika · 2020. god. - Beograd, Srbija

događaj

d o g a đ a j

Uspešnost te inicijative uverila me je da možemo organizovati i skup na naj­višem nivou, pa sam pre tri go­di­ ne inicirao apliciranje za organi­za­ci­ju godišnjeg sastanka svetske or­ga­ni­za­ cije elektrohemičara.

l­u­r­giju) i na Katedri za Fizičku hemiju Tehnološko-metalurškog fa­kul­te­ta do­stigla najviši nivo, tako da je u svetu bila priznata, cenjena i pozna­ta kao „Beogradska škola elektro­hemi­ je“, devedesetih godina prošlog veka pala je na vrlo niske grane. Do toga je doveo odlazak nekih od najboljih ele­ktrohemičara iz zemlje, a doajeni i sve­tski poznati naučnici, kao što su akademici Aleksandar De­s­pić i Dragu­tin Dražić su nažalost pre­mi­nuli. Uz to, njihovi naslednici su devedesetih godina prošlog veka više vodili računa o svojoj egzistenciji, ne­go kako da održe korak sa svets­ kom naukom, materijalni preduslo­vi i zastarela op­rema koja se nije ob­

navlja­la učinili su da se elektrohemij­ ske la­borato­rije u Be­ogradu pretvo­re od, mo­žda naj­opremljenijih u s­ve­tu, u ve­o­ma skro­mne i tehnološki zao­ sta­le. Ipak, i sa tako sk­ro­mnim mo­ gu­ć­no­­sti­ma srpska elektrohemija je pre­ži­vela. Neskromno ću reći da sam godinama, uz saradnju sa kolegama iz bližeg okruženja pokušavao da vratim ug­­ led elektrohemiji Srbije. Nakon sko­ ro deset godina angažovanja za­ži­veo je Regionalni simpozijum o ele­ktro­ hemiji, koji je prvi put organizo­van 2008. godine, a ove godine se nakon Srbije, Hrvatske, Rumunije i Slovenije po peti put organizuje u Bugarskoj početkom juna 2015. godine.

Prvi put smo konkurisali za organiza­ ciju skupa 2018. godine. Nažalost ta­ da, pre svega zbog male nemarno­sti u samom Srpskom hemijskom društvu nismo uspeli, ali insistirao sam da ne odustajemo, pa smo već sledeće godine aplicirali ponovo. Verovao sam da je najveći nedostatak naše aplikacije bila činjenica da nemamo veliki ugled u ovoj oblasti. Shodno tome, uložio sam velike napore da motivišem ljude koje poznajem da lobiraju za našu prijavu. I ovog puta je bilo uspešno, isplatile su se na desetine pisama koje sam poslao, Kongresni biro Srbije i Con­ gr­Expo su nam svesrdno pomogli da spremimo odličnu prijavu i rezultat nije izostao. ISE je međunarodno udruženje najvišeg ranga u ovoj naučnoj oblasti, okuplja naučnike iz celog sveta i svake godine održava sas­ tanak na globalnom nivou. Elektrohemijska sekcija SHD je jedna od najstarijih, najprestižnijih i najaktivnijih sekcija Srpskog hemijskog društva i dobijanje kandi­ dature za organizaciju 71. Godišnjeg sastanka ISE je veliko priznanje kako za sekciju tako i za Društvo.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

19


događaj

d o g a đ a j

2. Koje su osnovne prednosti i aduti Beograda koji su doprineli ovoj odlu­ ci? Beograd je još uvek jedna od retkih de­stinacija u Evropi koja velikom bro­ ju ljudi nije dovoljno poznata. Kako sam često znao da kažem kada sam obrazlagao zašto mislim da treba da konkurišemo za organizaciju sk­u­pa - naposećivali su se oni velikih i po­znatih metropola i kongresnih de­ sti­nacija, želeli bi da vide i nešto što do sada nisu. Ovaj skup se nikada nije održavao ni u jednoj zemlji regiona (ako izuzmemo Grčku), a procenio sam da Beograd ima i kapacitete i infrastrukturu za uspešnu organizaciju. Ne smemo izostaviti ni činjenicu da je Beograd još uvek jeftin grad ako ga poredimo sa sličnim destinacijama, i da je ono što Beograd nudi jednako dobro ali manje košta - od cena smeštaja i društvenih aktivnosti do troškova organizacije. Uz sve to nebrojeno puta smo poka­ zali da smo dobri organizatori i da je svako ko je bio u Beogradu na ne­kom sličnom skupu poneo samo dobre uti­ske. Na kraju, verujem da je i glas o dobrom noćnom životu Beograda imao, bar mali, uticaj na konačnu od­ luku.

sustvuje između 1.000 i 1.500 uče­ snika. Nešto ih je manje kada su sa­ stanci van Evrope (pravilo ISE je da je svake parne godine or­ganizator ev­ropska država, a neparne neka dr­ žava van nje). Na broj učesnika, naravno, utiče i sta­nje ekonomije u svetu, a mi se na­damo da će kriza do 2020. godine proći, i s obzirom na sve prednosti Be­ograda, da će broj učesnika biti bli­ži gornjoj nego donjoj pomenutoj brojci. 4. Po Vašem mišljenju, koliki značaj ova­kav događaj ima za Srbiju kao kon­gresnu destinaciju? Svaki odgovor osim - priličan, ili ve­ li­ki značaj, bio bi neočekivan i ne­lo­ gi­čan. Svaki dobro organizovan skup ovakve vrste mnogo znači za Srbiju (ne samo kao kongresnu, već genera­ lno turističku destinaciju), a poseb-

3. Koliko učesnika se očekuje na sas­ tanku u Beogradu? Zavisno od lokacije, ISE sa­stancima, kada su organizovani u Evropi, pri­

20

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

no za one koji tek nameravaju da organizuju ili konkurišu za organizaciju sličnih skupova. Naravno ovaj skup nije ni prvi ni na­j­ veći skup ovakvog karaktera u Srbi­ji. Zato smo i mi u našoj prijavi mogli na­vesti više primera dobro organizo­ vanih velikih kongresa i naučnih sastanaka, kao dokaz mogućnosti i spo­ sobnosti Beograda i Srbije. Nažalost, mislim da je sem Beograda malo kongresnih destinacija u Srbiji koje su u stanju da organizuju skup ove veličine, pre svega zbog loše sa­ obraćajne infrastrukture i nedovolj­ nih smeštajnih kapaciteta, sem mo­ž­ da u Novom Sadu i Nišu. Neće proći mnogo vremena, a re­če­ nica koju sam spomenuo na početku moći će da se primeni i na Beograd: „naposečivali” su se oni Beograda... Na primer Kopaonik ili Vrnjačka Ba­ nja bi mogle biti divne destinacije, ali ako vam nakon sat-dva leta treba još 4-5 sati vožnje da stignete do konačnog odredišta, teško da će ne­ ko želeti da dodeli organizaciju ta­ kvom mestu, čak i da može da smesti oko 1.000 učesnika. Svetlana Gavrić


event

71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry 2020

Belgrade will be the center of world’s electrochemistry for 5 days Serbia has officially been announced as the host of the 71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry – ISE. This five-day event will take place in September 2020 in the capital of Serbia, Belgrade. of Serbia’s national re­pre­sentative at the ISE, PhD Aleksa­ndar Dekanski, scientific adviser to IHTM.

Aleksandar Dekanski

This event will have great significan­ ce for Serbian electrochemistry and re­claiming the reputation of the “Bel­ gra­de School of Electrochemi­stry”, which has been one of the most important ones for many years. The candidacy for this prestigious ev­ ent, which attracts more than 1,500 members of the association from ac­ ross the world, has been appli­ed for by the Electrochemical De­partment of the Serbian Society of Chemistry at the initiative and with the efforts

On this occasion, we had the hono­ur to speak with PhD Dekanski about the 2020 ISE Annual Meeting. As well as about the reputation of Serbian electrochemistry, the challenges it encounters by it and in any scientific field in Serbia and the region, and about persistence and perseverance, and how they do, in the end, pay off. 1. The winning candidacy for the 71st Annual Meeting of the ISE represents a great acknowledgement for the Electrochemical Department of the Ser­bian Society of Electrochemistry. How hard was it to get to being ent­ rusted with organising such a presti­ gious event? Now it seems like it wasn’t that hard to be entrusted with the organization of this event, although I have to admit I was very sceptical. One of the deciding factors af­fecting the final decision on granting the ev­

ent organisation is reputation and si­g­nificance of a country’s electroch­ e­­mi­stry, but I have to admit that Ser­ bi­an electrochemistry has de­c­li­ned drastically in the last years. However, thanks to the application and the accompanying documentation which were prepared at a very high level, and in a great part thanks to the Congress Bureau of Serbia and CongrExpo with whom the Serbi­an Society of Chemistry (SSE) has been working for a number of years, and of­ficial candidacy support from all re­ gio­nal electrochemical societies ga­ Support

The candidacy was suppor­ ted by the University in Bel­ grade, Ministry of Education, Science and Technological Development, more than ten electrochemical associations in the region, technical organ­ iser CongrExpo, and Congress Bureau and National Tourism Organisation of Serbia.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

21


event

e v e n t

· 2015 - Taipei, Taiwan · 2016 - The Hague, The Netherlands · 2017 - Providence, USA · 2018 - Bologna, Italy · 2019 - Cape Town, South Africa · 2020 - Belgrade, Serbia CongrExpo gladly helped us to pre­ pare an excellent application and re­ su­lts ensued. 2. What are the main advantages that helped Belgrade to host this meeting? thered at my request, we managed that the organization of the event be given to us. From mid-last century to the 80s, electrochemistry at the Electroche­ mical Institute (now the Centre wi­ t­hin the Institute of Chemistry, Te­ c­h­­nology and Metallurgy) and the Physical Chemistry Department at the Faculty of Technology and Metal­ lurgy reached its high point and it was renowned and known across the world as the “Belgrade School of Electrochemistry”, but during the nineties in the last century its impo­ rtance dropped significantly. Our best electrochemists left the co­untry, and world-known scienti­ sts and experts Aleksandar Despic and Dragutin Drazic, unfortunately, passed away. In addition, their successors in the last quarter of a century were more engaged in finding ways to survive than keep up with global science. The material preconditions and outdated equipment that was not being renewed made electrochemical laboratories in Belgrade transform from perhaps the best-equipped in the world into very modest and technologically inade­q­uate. Still, even in these modest co­n­ditions it survived. I’ll dare and say that, together with

22

my colleagues from nearby countri­ es, for years I have been making at­ tempts to reclaim the reputation of electrochemistry in Serbia. After nearly ten years of active campaigning, the Regional Symposium on Electrochemistry came to life, organised for the first time in 2008, and this year, after Serbia, Croatia, Romania, and Slovenia, it is organi­ sed for the fifth time in Bulgaria at the beginning of June 2015. This initiative’s success convinced me that it is possible for us to also organise an event at the highest level, so three years ago I initiated our application for organising the Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. We first applied for the event in 2018. Unfortunately that time, due to slight negligence in the Serbian Society of Chemistry itself, we failed, but I insisted on not giving up, so already next year we applied again. Convinced that the biggest fault of our application was the fact that we lacked reputation. According to that, I did everything I could do to motiva­ te the people I know to lobby for our application. This time we succeeded, and the dozens of letters I sent paid off. The Congress Bureau of Serbia and

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

Belgrade is still one of rare European destinations that is unknown to many people. As I often used to say when explaining why I believe we should apply for the event, they’ve already visited numerous great and known cities and congress destinations, and surely they would like to see something they haven’t so far. This event is taking place in this region for the first time (excluding Greece), and it in my estimation Belgrade had both the capacities and the infrastructure required for successful organisation. ISE is an international asso­ ciation of the highest rank in this scientific field, bringing together scientists from all over the world and holding a global meeting every year. The Electrochemical Depart­ ment of the Serbian Society of Chemistry is one of the oldest, most prestigious and active departments of the Society, and the winning candidacy for the 71st Annual Meeting of the ISE serves as a great acknowledgement both for the department and the Society.


event

e v e n t The numbers are somewhat lower when the meetings take place outsi­ de Europe (it is an ISE rule that a Eu­ ropean country organises the ev­ent every even year, and a country out­ side of it every odd year).

Let us also not forget the fact that Belgrade is still a cheap city, so when compared with other destinations, its offer is equally good and less expensive – from accommodation prices to social activities and organisation costs. In addition to all this, we have proven many times that we are good at organising and anyone who visited Belgrade for similar events left with only positive impressions. Finally, I also believe that Belgrade’s night life reputation has at least a little influence on the final decision. 3. How many participants are expe­ cted at the meeting in Belgrade? Depending on the location, the Euro­ pean ISE meetings are attended by 1,000 - 1,500 people.

The number of attendees, of course, is affected by the world economy, and we hope to see the end of the crisis by 2020, and considering all of the advantages of Belgrade, we expect the number of participants to be closer to the higher mentioned number than the lower one. 4. In your opinion, what significance does this event have for Serbia as a meetings destination? Any answer besides “great or quite” would be unexpected and unreaso­ nable. Any well organised event of th­is type could mean a lot to Serbia (not just as a congress, but also as a tourist destination), and especially to those who are still just planning to organise or apply for similar events. Of course, this event is not the first nor the biggest of its kind in Serbia. That is why in our application we we­ re able to specify several examples of well organised big events and sci­entific meetings as a proof that Bel­grade and Serbia have both the pos­sibilities and the ability.

Unfortunately, besides Belgrade I th­ i­nk that there are few meetings de­­ stination in Serbia that are able to organise an event of this magnitu­de, mainly due to poor transportati­on infrastructure and insufficient ac­co­ m­modation capacities, except may­ be in Novi Sad or Nis. There won’t be long before the sentence I said at the beginning can be also said about Belgrade: they’ve already visited Belgrade many times... For example, Kopaonik or Vrnjacka Ba­nja could serve as beautiful destinations, but if after an hour or two of flying it takes you another four or five hours of driving to get to your final destination, it’s not likely that anyone will want to entrust the event to such a place, even if it would be able to accommodate around 1,000 attendees. Svetlana Gavric

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

23


24


Kanski festival obeležava 120 godina od začetka filmske industrije

aktuelne teme

Međunarodni filmski festival u Kanu 2015

Jedan od najprestižnijih i najcenjenijih festivala svetske kinematografije, Međuna­ rodni filmski festival u Kanu 2015, ove godine će doživeti svoje 68. izdanje. Festival će se održati od 13. do 24. maja, a na ovogodišnjem festivalu u glavnoj selekciji ta­ kmičarskog dela učestvovaće 19 filmova, dok će festival otvoriti film „Standing Tall”, režiserke Emanuel Berko. Ove godine u selekciji filmova naći će se i dva srpska filma - „Panama“ re­di­ telja Pavla Vučkovića i film „Zvizdan“ koji je hrvatsko-slovenačko-srpska koprodukcija. Domaćin svečanog otvaranja i cere­ m­o­nije dodele nagrada Kanskog fe­s­ t­ivala, kao i prošle godine, biće fran­ cu­s­ki glumac i pevač Lamber Vilson. Godišnje, Kanski festival primi pre­ ko 1.500 prijava za filmove, a samo nekolicina ima priliku da se predstavi na festivalu i učestvuje u selekciji za neku od prestižnih nagrada. Festival u Kanu se održava u Palais des Festivals (Palata Festivala). Palata je za potrebe festivala sagrađe­ na 1949. godine, na mestu da­našnjeg hotela JW Marriott Cannes, međutim kako se festival razvijao, 80-ih je izgrađena nova palata, koja je i danas mesto održavanja festivala.

Istorija festivala Početak Kanskog festivala veže se za 30-e godine prošlog veka, kada se ja­ vio veliki rivalizam Francuza prema fe­stivalu u Veneciji, jer se smatralo da su favorizovane zemlje Nemačka i Italija, kao i da samo njihovi predsta­ vnici osvajaju nagrade. Godine 1938. Žan Zej, ministar prosvete i likovnih umetnosti, pokrenuo je inicijativu za osnivanje kulturne manifestacije u Francuskoj kao konkurencija festivalu u Veneciji. Francuska vlada je posle raznih pri­ ti­saka pristala na ideju Zeja za os­ni­ vanje Međunarodnog festivala kine­ ma­tografije, čije otvaranje je bilo pla­ni­rano za 1. septembar 1939. go­ dine u Ka­nu, međutim samo dan na­ kon ot­va­ranja festivala izbio je Dru­gi svetski rat. Godine 1946. festi­val je doživeo svoje novo izdanje. Prvih par godina festival je održavan

· Kanski festival obeležava 120 godina od kako su braća Lu­ miere izumeli kinetoskop, što se i smatra začetkom filmske industrije. u septembru, zbog rivalizma prema festivalu u Veneciji koji se održava u to vreme, da bi od 1952. godine fe­ stival počeo da se održava u maju, što je tradicija i do danas.

Žiri festivala Za izbor filmova koji će biti prikazani u selekcijama Kanskog festivala, kao i za izbor onih koji će odneti nagrade, zadužen je žiri festivala, koji svake godine postavlja odbor direktora Kanskog festivala. Za stručnjake iz fi­lmske industrije koji zasluže mesto u žiriju, a naročito za predsednika žirija, to je posebna čast i prestiž.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

25


aktuelne teme

a k t u e l n e Žiri se sastoji od četiri kategorije: · igrani filmovi u glavnoj kategoriji · kratkometražni filmovi · Un Certain regard · Camera d’Or selekcija Čast da predsedavaju ovogodišnjim žirijem pripala je američkim redite­lji­ ma braći Džoelu i Itanu Koen. Čuvena braća Koen su 1991. godine os­vojili Zla­tnu Palmu za film „Barton Fink”. Organizatori ističu i simboliku u ovo­ godišnjem predsedavanju braće Ko­ en žirijem, jer Kanski festival obele­ ža­va 120 godina od kako su braća Lumiere izumeli kinetoskop, što se i smatra začetkom filmske industrije, pa će 68. festival u Kanu biti po­ svećen radu i zalaganju svih „cinema bro­thers“, koji su uticali na razvoj sve­ tske kinematografije.

Zlatna Palma - Palme d’Or Zlatna Palma predstavlja jednu od naj­značanijih i najprestižnijih nagrada u filmskoj industriji. Zlatna Palma je kao glavna nagrada filmskog fes­ tivala u Kanu uvedena 1955. godine i pripala je reditelju Delber Manu za film „Marty“. Do tada se do­deljivala nagrada Grand Prix du Festival in­ter­ national du film, koja se danas do­de­ ljuje kao zasebna nagrada i ima manji značaj od Zlatne Palme. Za Zlatnu Palmu se svake godine u ma­ju takmiči oko 20 filmova. Žiri sastavljen od raznih stručnjaka ki­ne­matografije dodeljuje nagrade u kategorijama za najboljeg glumca, glu­micu, najbolju režiju, scenario, ve­ li­ku nagradu žirija kao i glavnu na­gra­ du, Zlatnu Palmu.

na filmu. Ovaj program nazvan je „Wo­men in Motion” i biće ostvaren u saradnji sa francuskom kompanijom „Kering”. Kako su organizatori često bili na me­ ti kritika zbog favorizovanja muškaraca, ovom selekcijom će pokušati da izmene ove predrasude i istaknu ulogu i doprinos žene na filmu. U okviru ovog programa planirano je da se održi nekoliko panela na temu uloge i pozicije žene u kinematografiji. Takođe, biće dodeljene dve nagrade u ovoj selekciji - jedna će pripasti ne­ koj od ličnosti filmske industrije koja je značajna za doprinos žena u kine­ ma­tografiji, dok će druga pripasti ne­ koj mladoj rediteljki. Od kako postoji festival u Kanu, Zlatnu Palmu osvojila je samo jedna žena australijanka Džejn Kempion za film

Zanimljivo je istaći da su do danas Zla­tnu Palmu dva puta osvojili samo Alf Sjöberg, Francis Ford Coppola, Sho­hei Imamura, Emir Kusturica, Bil­ le August, Michael Haneke kao i braća Luc i Jean-Pierre Dardenne.

Women in Motion Na predstojećem 68. Filmskom festivalu u Kanu, biće predstavljen novi program posvećen ženi i ulozi žene

26

t e m e

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

· Wo­men in Motion - nov program posvećen ulozi žene na filmu. „Klavir” (1993. godine). Ove go­dine, prvi put film jedne rediteljke će otvoriti festival i to film „Standing Tall”, rediteljke Emanuel Berko. Pored velikog značaja u kinematogra­ fiji i filmskoj industriji, Kanski festival je jedan od najvećih medijskih manifestacija. Već po tradiciji, svetske filmske zvezde se posebno pripremaju za crveni tepih Kanskog festivala. Veliki broj ljudi se svake godine okuplja kako bi bar na trenutak videli svo­je omiljene filmske zvezde na crvenom tepihu. Miroslava Jeremić


hot topics

Festival de Cannes 2015

Festival de Cannes celebrates 120 years since the beginning of the film industry One of the most prestigious and respected world cinema festivals, Festival de Cannes 2015, takes place this year for the 68th time. The festival will be held from 13th to 24th May, and the main selection of the competition will include 19 films, and the festival will open film “Standing Tall“, directed by Emmanuelle Bercot. This year, the festival line-up will include two Serbian films, Panama by Pavle Vuckovic and Zvizdan, coprodu­ ced by filmmakers from Croatia, Slovenia, and Serbia. The host of the opening and award ceremonies at the Festival de Can­ nes, like last year, will be French act­ or and singer Lambert Wilson. The festival receives more than 1,500 film applications a year, but only a few of them get the chance to be pre­ s­e­nted and participate in the pre­sti­g­ ious awards competitions. The Festival de Cannes will be held at Palais des Festivals. Palais des Festivals was built in 1949 specially for fe­stival purposes where today JW Mar­­riott Cannes stands, however as the festival grew, a new palace was erected in the eighties that still held today.

Festival History The history of the Festival de Cannes begins in 1930s, at a time when great rivalry was instigated among the

French against the festival in Venice, because the opinion was that Germany and Italy were given advantage and that only artists from these co­untries were winning awards. In 1938, Minister of National Education and Fine Arts Jean Zey started the initiative to establish a cultural event in France that would compete with the festival in Venice. The French government, after pres­ sures coming from different sides, agreed to Zey’s idea to establish the International Cinema Festival, whose opening ceremony was planned for 1st September, 1939, in Cannes. However, only one day after the festival opening ceremony the Second World War started. In 1946, the festival was revived. In its first years, the festival was being held in September, due to rivalry with the Venetian festival that also ran that month, but in 1952 the festival dates were changed to May, a tradition that continues to this day.

· Cannes Film Festival is cele­ brating 120 years since the Lumiere brothers invented the cinematograph motion picture camera, which is considered to be the very be­ ginning of the film industry. Festival Jury The festival line-up that is going to be shown within the Festival de Cannes selections, as well as the selection of those that will win awards, is entrusted with the festival jury, appointed by the Festival de Cannes Board of Directors every year. For film industry experts who earn a place in the jury - and especially for the jury president - this represents a particular honour and matter of prestige. The jury is made up of four categories: · features in the official selection · shorts · Un Certain Regard · Camera d’Or

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

27


hot topics

h o t The honour to preside over this ye­ ar’s jury has been delegated to US directors and brothers Joel and Et­ han Coen. The famous Coen brothe­ rs won Palme d’Or in 1991 for Burton Fink. The festival’s organisers pointed out the symbolism in this year’s presiding of the Coen brothers over the jury, because the Cannes Film Festival is celebrating 120 years since the Lumiere brothers invented the cine­ matograph motion picture came­ra, which is considered to be the very beginning of the film industry, so the 68th Cannes Film Festival will also be dedicated to the work and efforts of “cinema brothers” who influenced the development of global cinema.

Palme d’Or Palme d’Or represents one of the mo­­st important and prestigious aw­ a­rds in the film industry. Palme d’Or was introduced as the main prize of the Festival de Cannes in 1955 and it was awarded to Delbert Mann for the film “Marty”. Up to this point, the award that was given was Grand Prix du Festival International du Film, which is today awarded as a special award and holds less significance than Palme d’Or. Around 20 films compete for Palme d’Or every year in May. The jury ma­ de up of various cinema professi­o­ nals awards films in categories su­ch as best actor, best actress, best director, best screenwriter, the jury’s Grand Prix, and the main award – Palme d’Or. An interesting fact is that, until now, Palme d’Or was won twice only by Alf Sjöberg, Francis Ford Coppola, Sh­ohei Imamura, Emir Kusturica, Bil­ le August, Michael Haneke, and bro­ thers Luc and Jean-Pierre Dardenne.

alised in cooperation with the French company Kering. The organisers were often targeted for giving unfair advantage to men, so they will try to correct these prejudices with this selection and draw attention to the women’s role and contribution in film. This programme is planned to include a number of discussion panels ad­dressing the role and position of wo­men in cinema. In addition, two awards are going to be given in this category - one will be awarded to a film industry personality significant to the contribution of women to cinema, while the other will go to a young female director. Ever since the start of the Festival de Cannes, Palme d’Or has been won only once by a woman - Australian

Women in Motion At the coming 68th Festival de Can­ nes, a new programme dedicated to women in cinema will be presented. This programme has been named Wo­men in Motion, and it will be re-

28

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

t o p i c s

· Wo­men in Motion - new programme dedicated to woman in film. Jane Campion for “Piano” in 1993. This year, a film by a female director will be shown at the opening ceremony – “Standing Tall” by Emmanuel­ le Bercot. In addition to being of extreme significance for cinema and the filmmaking industry, the Festival de Cannes also represents one of the biggest me­dia events. Now a tradition, inter­ national film stars are making special preparations for the Festival de Cannes red carpet. Numbers of people gather every year to, at least for a moment, to see their favourite film stars on the red carpet. Miroslava Jeremic


aktuelne teme

Najveći evropski i svetski filmski festival

Kanski festival iz prve ruke Da li želite da pročitate nešto o Filmskom festivalu u Kanu iz prve ruke? Kakva je atmosfera, gde se organizuju glamurozne žurke? Da li i u Kanu posao može da se dogovara u kafiću? Da li biste „žickali“ za karte u skupim večernjim toaletama? Ana Ilić je izvršna direktorka SFA (Sr­ pska filmska asocijacija) od samog os­nivanja i član upravnog odbora sv­ e­tske aso­cijacije AFCI (i od nedavno čl­­an sa­veta klastera pri Privrednoj ko­ mori Srbije). U tekstu koji sledi, Ana i njen tim spe­ cijalno za čitaoce SEEbtm ma­gazina prenose utiske i atmosferu sa Kans­ kog festivala. Osim Berlinala koji se održava svakog februara u glavnom gradu Nemačke, Filmski festival u Kanu je definitivno najveći evropski i svetski festival i market koji po glamuroznosti sledi od­mah nakon Oskara. Od 1947. godi­ ne kada je prvi put organizovan festival se, sa nekoliko godina prekida, održava svake godine u maju. U tih dvanaest dana dragulj azurne obale postaje univerzum sa mnogo pa­ralelnih svetova. Centralne festi­ va­l­ske ceremonije, mar­ket i pres kon­ ferencije odi­gravaju se u Festivalskoj Palati namenski izgrađenoj za festival 1982. godine na mestu nekadaš­ njeg kazina.

Zahvaljujući uspehu filmskog festi­va­ la, ali i televizijskog festivala MIPTV (os­novan 1965. godine) grad Kan je do­bio 2 dvorane koje su vre­me­nom po­stale dom mnogim drugim ko­n­g­re­ sima i skupovima. Duž obale oko Palea usidrene su jahte svetskih milionera i nanizani beli šatori sa paviljonima zemalja sa svih kontinenata. Srbija svoju kinematografiju promoviše u okviru Paviljona

jugoistočne Evrope, a Srpska filmska asocijacija nastoji da svake godine ostvari nove kontakte i deo svetskih filmadžija privuče u Srbiju. Ali možda najveći deo biznisa se dešava van Fe­ stivalske palate. Broj luksuznih ho­tela na kvadrat­ nom kilometru je je­dan od najvećih u svetu ali uprkos astronomskim cenama oni se pretva­raju u kancelarije filmskih firmi i sve vrvi od ljudi iz po-

Ana Ilić, izvršna direktorka SFA

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

29


aktuelne teme

a k t u e l n e

Da li ste znali?

Do karata za projekcije filmo­ va se jako teško dolazi, a od publike se zahteva strogi dres kod, tako da tokom da­na vla­da opsada crvenog tepiha od strane muškaraca i žena u skupim večernjim toaletama koji pokušavaju da poput autostopera „žickaju“ karte. sla, tako da vam se lako može desiti da kao turista pijete kafu dok za stolom pored vas Tarantino pregovara za svoj novi projekat. Glamur festivala zato decenijama pri­ vlači i ogroman broj turista svih ge­ ne­racija koji dolaze kako bi bili deo parade, slikali se sa svojim omilje­nim zvezdama ili uživali u proleću na francuskoj rivijeri. Do karata za projekcije filmova se jako teško dolazi, a od publike se zahteva strogi dres kod, tako da tokom dana vlada opsada cr­ venog tepiha od strane muškaraca i žena u skupim večernjim toaletama koji pokušavaju da poput autostopera „žickaju“ karte. Zemlje koje imaju kandidate za Zla­ tnu Palmu se utrkuju u organizova­ nju glamuroznih žurki na plaži ili u nekom od ekskluzivnih hotela, or­ga­ nizu­ju se promocije skupih brendova i automobi­la, žurke na krovovima zgrada i promocije svih mogućih vrsta, koje su deo marketinga na koji se troše stotine hiljada eura.

Film in Serbia u Kanu (promovisanje Srbije kao konkurentske destinacije za internacionalnu filmsku industriju)

Kako to izgleda iz ugla filmskog veterana možete najbolje pogledati u dokumentarnom filmu Aleka Boldvina „Zaveden i ostavljen“ (Seduced and Abandoned). Koliko je festival važan govore i brojevi: · 4 miliona EUR državnog sufinan­si­ ra­nja izdvajaju Ministarstvo Kul­tu­re, Nacionalni filmski centar i lo­kalne i pro­vincijske vlasti. · Preko 12 hiljada registrovanih uče­ snika i oko 4 miliona EUR pri­hoda od registracija. · 2,4 miliona EUR prihoda od najma sa­jamskog prostora. · 5 miliona EUR sponzorstva (najveći sponzori sa petogodišnjim ugovori­ ma su L’Oreal, Renault i Chopard). · 6 miliona EUR prava na prenos kupio je Canal Plus. · 2 miliona EUR direktno pokrovite­lj­

Srpska filmska asocijacija je nezavisna asocijacija pre­du­ze­ ća i pru­ža­­oca usluga u ob­lasti filmske, TV i ad­vertajzing pro­ dukcije koja po­sto­ji od 2009. godine sa ciljem da pro­moviše Srbiju kao lo­kaciju za me­đu­ narodne filmske projekte. SFA po­maže u povezivanju stra­nih kli­jenata sa domaćim produkcijama, razvoju sarad­ nje sa javnim se­k­to­rom na kre­iranju podsticajnog ok­ru­ ženja za filmsku proizvodnju i unapređenju kompetenci do­ maćih filmskih profesionalaca.

30

t e m e

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

Da li ste znali?

Broj luksuznih hotela na kvad­­ ratnom kilometru je je­dan od najvećih u svetu ali uprkos astronomskim ce­nama oni se pre­tvaraju u kancelarije filmskih fir­mi i sve vrvi od ljudi iz posla, tako da vam se lako može desiti da kao turista pi­ jete kafu dok za stolom pored vas Taranti­no pregovara za svoj novi projekat. stvo grada Kana, plus još tolika vre­d­ nost usluga javnih i komunal­nih slu­ žbi koje rade svakoga dana (policija, čistoća, vatrogasne slu­žbe...). · 194 miliona EUR je prihod koji os­t­ vari lokalna ekonomija za 12 dana održavanja festivala. Milica Božanić

Sastanak evropske mreže filmske asocijacije (EUFCN)


hot topics

The biggest European and global film festival

Cannes Film Festival First Hand Would you like to read about the Cannes Film Festival from the first-hand? What’s the vibe like? Where do glamorous parties take place? Is it possible to make deals in coffee shops in Cannes, too? Would you bum tickets in expensive evening attire? Ana Ilic is the CEO of SFC (Serbia Fi­lm Commission) since it was foun­ d­ed and a board member of AFCI As­so­ciation of Film Commissioners In­ter­national (and, as of recently, a cluster council member with the Se­r­ bi­an Chamber of Commerce). In the fol­lowing arti­cle, Ana and her team give a special account of the impres­sions and the atmosphere at the Can­nes Film Festival for the readers of SEEbtm magazine. In addition to the Berlinale, which ta­kes place every February in the Ge­r­man capital, the Cannes Film Fe­ s­tival is most definitely the bigge­st European and global festival and ma­r­ket that is right behind the Osca­ rs by its glamour. Since 1947, when it was first organised, the festival ru­ns every year in May, with a few skipped years. During these t­welve days, the French Riviera’s cro­wn je­ w­el turns into a universe wi­th many parallel worlds. The main festival ceremonies, the ma­r­ket, and the press conferences are held at the Palais des Festivals, which was specially erected for the

festival in 1982, where once a casino stood. Thanks to the film festival’s and the MIPTV festival’s (launched in 1965) success, the city of Cannes got two theatres that in time became home to many other events and gatherings. Along the coast around Paleo, you can spot yachts of international mil­ lionaires and rows of white tents wi­th pavilions of countries from all ov­er the world. Serbia promotes its ci­ne­ma within the South-East Eu­ro­

pe Pavillion, and the Serbian Film As­ sociation strives every year to make new contacts and attract a part of in­ ternational filmmakers to Serbia. However, perhaps the biggest portion of the business is conducted outside Palais des Festivals. The number of luxury hotels per one square kilometre is one of the hi­gh­ est in the world, but despite the­ir head-spinning prices they turn into offices of production companies and people from the business are swar-

Meeting of European Film Commission Network (EUFCN)

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

31


hot topics

h o t

Did you know?

Tickets are very hard to get, and viewers must adhere to a very strict dress code, so du­ring the day the red carpet is under siege of men and wo­men in expensive evening attires, trying to bum tickets like hitchhikers. ming, so it can easily happen that you’re sitting at a cafe drinking coffee as a tourist while Tarantino sits at the table next to you and negotiates his next project. The festival glamour has been at­tra­ cting great numbers of tourists of all ages for decades who come to join the parade, take pictures with their favourite stars, and enjoy the Riviera spring. Tickets are very hard to get, and viewers must adhere to a very strict dress code, so during the day the red carpet is under siege of men and women in expensive evening at­ tires, trying to bum tickets like hitchhikers. The countries that have Palme d’Or candidates compete in organising gla­morous parties at the beach or at exclusive hotels, expensive b­rands and cars are promoted, there are ro­ of-top parties and campaign of any kind imaginable, all part of advertising that costs hundreds of thousands of euros. You can see what it all looks like from a film veteran’s perspective in a new The Serbian Film Association is an independent associati­on of companies and service provi­ ders in film, advertising, and TV production that was founded in 2009 with the pu­r­pose to promote Serbia as a location fit for international film projects. The SFA helps con­nect foreign clients with local production companies, develop coopera­ tion with the public sector in creating an en­couraging envi­ ronment for film production, and improve the competenci­ es of local filmmakers.

32

t o p i c s

Festival is always a good time to meet fellow film commissioners - Ales Gorisek, Film Commission Slovenia

documentary directed by Alec Bald­ win, “Seduced and Abandoned“. The numbers also speak of the importance of the festival: · EUR 4 million of state subsidies are granted by the Ministry of Culture, the National Film Centre, and local and provincial bodies. · More than 12 thousands of registe­ red participants and around EUR 4 million of revenues from the regi­ strations. · EUR 2.4 million are revenues from the renting of exhibition space · EUR 5 million of sponsorships (the big­gest sponsors under five-year co­ntracts are L’Oreal, Renault, and Cho­pard). · EUR 6 million is the cost of the broadcast rights bought by Canal Plus · EUR 2 million is the direct spon­ sorship of the city of Cannes, plus ano­ther two million of public and

Did you know?

The number of luxury hotels per one square kilometre is one of the highest in the world, but despite their head-spin­ ning prices they turn in­to offi­ ces of production companies and people from the business are swarming, so it can easily happen that you’re sitting at a cafe drinking coffee as a tourist while Tarantino sits at the table next to you and negotiates his next project. com­munity services that operate eve­ry day (police, waste disposal, fi­re departments...). · EUR 194 million is the income the local economy realises during the 12 days of the festival. Milica Bozanic

Serbian and Korean crew of the film The Tenor shot in Serbia in 2014 (starring Natasa Tapuskovic and Dragan Micanovic)

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


tema broja

Novi načini vođenja sastanaka

Pokrenite telo i um dok ste na poslu – Probajte sastanke dok hodamo Hodanje je najjednostavniji vid rekreacije – nije nam potrebna posebna oprema, ne plaćaju se termini, ne zahteva fizičku spremnost i skoro svako to može da radi. A opet, značajno utiče na održavanje i poboljšavanje zdravlja, na kardiovaskularni sistem, cirkulaciju, jačanje kostiju i pročišćavanje misli i negativnih vibracija. Pogodite šta još? Hodanje poboljšava i podstiče i kreativnost, prema istraživanju Stanford Univerziteta. Hodanje podstiče kreativnost Kreativno razmišljanje je po­većano u proseku za 60% dok hodamo i ne­du­ go nakon toga. Takođe, ovo istra­ži­vanje nalazi još je­ dnu pomalo izne­nađujuću činjeni­cu, a to je da hodanje napolju i hodanje unutra, bilo u prirodi ili u monotonoj sobi na traci za trčanje, bez velike razlike utiče na pojačanu kreativnost. Bitno je da se krećemo. Međutim, kada je reč o fokusiranom razmišljanju koje zahteva precizne, ta­čne odgovore, stručnjaci sa Stanforda nisu ustanovili pozitivnu kore­ la­ciju sa hodanjem. Tačnije, oni koji su hodali su bili malčice lošiji od onih ko­ji su sedeli, u davanju preciznih, ta­ čnih odgovora na pitanja. „Ovo ne znači da svaki zadatak na po­ slu treba obavljati dok se hoda, već oni koji zahtevaju novu perspekti­vu ili svežu ideju, kreativni brejnstor­m­ ing, mogu da imaju koristi od toga”, kaže Opeco (Oppezzo), ko-autorka ove studije.

Istraživanje Stanford Univerziteta je­ ste dodatni podstrek da smanjimo se­denje, ne samo u slobodno vreme, ne­go i na poslu, na način da, recimo stan­dardne sastanke u kancelariji pre­tvorimo u sastanke dok hodamo.

· Kreativno razmišljanje je povećano u proseku za 60% dok hodamo i nedugo nakon toga.

Šta su sastanci u hodu? Vrlo logično, to su razgovori i sas­ta­ nci sa zaposlenima, partnerima, saradnicima... dok hodamo, šetamo, kre­će­mo se. Znači, umesto da sat vre­mena provedemo sedeći u sali za sastanke jedni nasuprot drugih, po­ ve­demo par zaposlenih, saradnika ili klijenata u šetnju. Na taj način, svi su „jednaki” i na „istoj strani”, bu­ k­va­lno i metaforično. Najefikasni­ji mo­gu biti za dvoje do četvoro ljudi, a ukoliko se od­vijaju napolju, jedini preduslov mo­že da bude lepo vreme.

Zašto sastanci dok hodamo? Dok hodamo, cirkulacija nam se poboljšava, udišemo više kiseonika, te­ lo se opušta, a mozak radi brže.

Okolina koja se menja dok se kreće­ mo, verovatno utiče na mozak da po­dstakne proces razmišljanja i da ga ubrza. Jednostavno rečeno, scene koje se menjaju oko nas, prouzroko­ va­ne našim kretanjem, podstiču naš mozak da se „pokrene”. Takođe, dok hodamo, okolina nam mo­že pružiti dobar podstrek za pod­ sticanje i opuštanje neobaveznog ra­­zgovora, koji kasnije može da re­ zu­l­ti­ra u neku novu ideju ili rešenje problema. Način na koji je uređen ne­ki park, istorijska činjenica ili događaj kojeg se setite dok prolazite pored nekog zdanja, neke zanimljive konstatacije da, recimo, ne postoje dve iste pahulje (ukoliko pada sneg) i da je šara na svakoj kravi unikatna

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

33


tema broja

t e m a

· Lideri koji su poznati po svojim „hodajućim” sastancima – Mark Cukerberg (Face­ book), pokojni Stiv Džobs (Apple), Džek Dorsej (Twitter co-founder), Barak Obama (trenutni američki predsednik)... (ukoliko ste kojim slučajem na nekoj farmi ili salašu), da dizajner koji je di­zajnirao NIKE znak je bio plaćen sa­mo 35 dolara za taj posao (ukoli­ ko prolazite pored njihove radnje ili neko od vas ima na sebi robu te m­ar­ ke)… Primera ima mnogo, i to mo­gu biti banalne stvari, proste kons­ta­ta­ cije onog što vidite, koje vode do aso­cijacija i recimo, prisećanja kako su globalni igrači preokrenuli u svoju korist, sličnu situaciju u kojoj se vi danas nalazite. Razmišljate li već nešto na pomenute teme? Uz to, bićemo srećniji i zadovoljniji. Znamo da fizička aktivnost (makar to bilo i „samo” hodanje), utiče na sma­njenje lučenja hormona stresa i povećava lučenje endorfina u mozgu (hormon koji je zadužen za poboljša­ nje raspoloženja i energije – tzv. hormon sreće). Na kraju, ali najbitnije – bićemo zdra­ viji. Svetska Zdravstvena Organizacija navodi kao glavni faktor rizika za pojavu svih bolesti – upravo odsus­ tvo kretanja i fizičke aktivnosti. Sedeći način života, kojem je dop­ri­ neo internet i „kupovina iz fotelje”, vr­lo verovatno će nam doći glave, uko­­liko odmah ne učinimo nešto po tom pitanju. Fizička aktivnost utiče na smanjiva­ nje agresivnosti i sklonosti depresi­ ji, povećava emocionalnu stabilnost, a takođe se povećava motivisanost za rad i adaptacija na promene. Ovo poslednje bi posebno trebalo da ima uticaja na menadžent da podstiče fizičku aktivnost svojih zaposlenih.

34

b r o j a

Dinamika i „pokretljivost” grupnih sastanaka Grupni sastanci i veća okupljanja u smislu seminara, konferencija i os­ta­ lih događaja, mogu da postanu „ak­ tivni”. Naravno, to zavisi od tema­tike i svrhe okupljanja, strukture učesnika, tehničkih mogućnosti i na kraju krajeva, želje da se tako nešto implementira. Dinamika događaja može da bude sa­ svim jednostavna – navesti sve uče­ snike da ustanu na neko vreme i da na par trenutaka izmasiraju oso­bu do sebe, a zatim se zamene. Jednostavno, a interesantno, zar ne? Pomoći će u održavanju pažnje ili fokusiranje na ono što sledi, a malo će i da razgiba učesnike i pomoći u uspostavljanju međusobnog kontak­ta. A izmamiće i poneki osmeh. Postavka seminara može da bude i takva da učesnici stoje i kreću se i me­šaju jedni između drugih, zajedno sa predavačem. Tako događaj može biti „u pokretu”, recimo – seminar. Dok hodamo. Moj predlog je da klju­ čni slajdovi predavanja, budu pos­ tavljeni u prostoru ili napolju kao iz­ložba, odštampani ili na digitalnim ekranima. A onda, slično kao kada tu­ri­stički vodič vodi grupu kroz neku pa­latu, muzej ili crkvu i objašnjava im, zastajući kod umetničkih dela i od­­ređenih scena i detalja, njihov zna­ čaj ili angedotu, to isto radi preda­vač zastajući kod postavljenog platna / sla­jda. Samo na seminaru. Sigurna sam da bi takav seminar privukao i

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

· Umesto da sat vremena provedemo sedeći u sali za sastanke jedni nasu­ prot drugih, povedemo par zaposlenih, saradnika ili klijenata u šetnju. dr­žao pažnju učesnicima i ostavio do­ bar utisak koji se pamti. Sve u svemu, hodanje je lek i hrana za telo i um. Uz to, podstiče razmišlja­ nje i kreativnost. Utiče pozitivno na za­dovoljstvo. Praktikovanjem hodanja za vreme poslovnih sastanaka, brejnstorminga sa timom ili samosta­ lna šetnja da razbistrite misli i nađete rešenje ili osmislite novu strategiju, pozitivno će uticati na vaše zdravlje, odnos sa kolegama i rezultate. Još uvek sedite? Miona Milić


cover story

New ways to hold a meeting

Move your body and your mind at work – Try walking meetings Walking is the simplest form of exercise – we don’t need special equipment, there are no fees, it doesn’t require stamina, and almost anyone can do it. Still, it has great effect on our posture and health improvement, our cardiovascular system, circulation, stronger bones, and purifying the mind and negative vibes. Guess what else? Walking also improves and promotes creativity, according to a Stanford University study. Walk for creativity Creative thinking increases around 60% while we walk and long after it. Also, this study revealed a slightly surprising fact: walking outdoors and walking indoors – whether in na­ tu­re or in a bland room on a treadmill – have no major differences in their effects on increased creativity. The important thing is that we are on the move. However, when it comes to focused thinking that requires precise, accurate answers, Stanford experts failed to determine a positive correlation to walking. Actually, those who walked performed a bit more poorly th­ an those who sat in giving precise, accurate answers to questions. “This doesn’t mean that any work ta­sk should be done while walking, but instead that those who are lo­ oking for a new perspective or a fr­ e­sh idea or creative brainstorming can feel the benefits,” says Oppezzo, a co-author of the study. The Stanford University study serves

as an additional encouragement for us to reduce sitting, not only in our free time, but also at work, in a way that we, for example, turn the stand­ ard office meetings into walking me­ etings.

What are walking meetings? The answer is obvious – conversations and meetings with employees, partners, colleagues... while we wa­ lk, stroll, move. Therefore, instead of spending an hour in a meeting ro­om sitting across each other, we should take a few employees, colleagues, or clients for a walk. This way, everyone is “equal” and “on the same side”, both literally and fi­ guratively. Walking meetings wo­rk be­st for two to four people, and if th­ey take place outdoors, the on­ly pre­condition is good weather.

Why should we have walking meetings? While we walk, our blood flow impro­ ves, we breathe more air, the body

· Creative thinking incre­ ases around 60% while we walk and long after it. relaxes, and the brain works faster. The changing surroundings whi­le we walk has incredible effects on our brain and encourages a faster process of thinking. Simply put, the lands­ cape changing around us, caused by our walking, encourage our brain to “get moving”. In addition, while we walk, the sur­ roundings can promote and instigate a relaxed conversation, which can later on result in a new idea or a solution to a problem. The way a park is landscaped, a historical fact or ev­ ent you remember while walking by a landmark, some interesting com­ ments, like the fact that there are no two identical snowflakes (if it’s snowing) or that every cow has a unique pattern (in case you’re in the country), that the designer of the

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

35


cover story

c o v e r

· The leaders who are known for their walking meetings – Mark Zucker­ berg (Facebook), the late Steve Jobs (Apple), Jack Dorsay (Twitter co-foun­ der), Barack Obama (US President incumbent)... Nike swoosh was paid only USD 35 for the design (if you’re passing by a Nike store or if someone is wearing their clothes)... Examples are numerous, and these can be trivial things, simple comments about what you see, that lead to associations and, for example, remembering how the global players turned the situation you are in today to their advantage. Are you already thinking something about the mentioned topics? Also, we’ll be happier and more sa­ tisfied. We know that exercise (even if it’s “just” walking) can affect the re­duction of stress hormones and in­ crease endorphin production in the brain (the hormone responsible for improved mood and energy - the socalled hormone of happiness). Finally, the most important thing – we will be healthier. The World He­ alth Organisation claims that the ma­in risk factor for any disease is pre­ci­sely the lack of activity and ex­er­ci­se. The sedimentary lifestyle, reinforced by the Internet and shop­ ping channels, are very likely to be the end of us, unless we immediately do something about it. Exercise affect reduced aggression and tendencies to depression, boosts emotional stability, and also in­ creases motivation to work and ad­ apt to changes. This last thing should motivate management to encourage exercise among their employees.

“active”. Of course, this depends on the topic and the point of the gathering, the structure of participants, technical conditions, and finally the desire to implement such a thing. Event dynamics can be very simple – you can get all attendees to stand up for a while and massage the person next to them for a bit, and then switch. Simple and interesting, is it not? This will help keep focus and concentrate on what follows, and it will relax the attendees a bit and help them establish communication among themselves. And it will also put smiles on some faces. The setup of the seminar can be so that the attendees are standing and moving and mingling, together with the speaker. So this event “on the move” can be, for example, a seminar. While we walk. My suggestion is to set the key slides in a space or outdoors as an exhibition, printed or on digital screens. And then, just like a tourist guide leading a group of tourists through a palace, museum, or a church, explaining, stopping at works of art or certain settings or details, pointing out their significance or telling an anecdote, the same can be done by the lecturer while stopping at the set-up screens or slides. Only at the seminar. I’m sure that such a seminar would draw and hold the attention of at­te­ ndees and make a good impres­si­on that won’t be forgotten.

The dynamics and “mova­ bility” of group meetings Group meetings or bigger gatherings in terms of seminars, conferences, or other types of events can become

36

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

s t o r y

· Instead of spending an hour in a meeting room sitting across each other, we should take a few employees, colleagues, or clients for a walk. All in all, walking is both a remedy and food for the body and mind. In addition, it promotes thinking and creativity. It can have positive effects on the level of satisfaction. By walking during business meet­ ings, team brainstorming, or walking alone to clear your mind and find a solution or come up with a new strategy, you’ll feel positive effects on your health, your relationships with co-workers, and results. Are you still sitting? Miona Milic


istraživanje

Fizička aktivnost na poslu

Šta kažu kompanije iz regiona za sastanke dok hodamo? Sastanci – u kancelariji, sali za sastanke ili kafiću. To smo svi probali. Ali, da li ste probali sastanke dok hodate, u zgradi kompanije, u prirodi ili nekom drugom okruženju? SEEbtm magazin je sredinom 2015. godine vršio istraživanje na temu održavanja sastanaka van kancelari­ ja, dok hodamo, tzv. „walking me­eti­ ngs”, među kompanijama iz regiona jugoistočne Evrope.

Sastanci dok hodamo – ZA Prema istraživanju, 66,7% is­pitanika kaže da nije probalo ovakav vid sa­s­ tanka. Međutim, svi učesnici u anke­ti, koji je­su probali ovakav vid sa­sta­nka, njih 33,3%, imaju pozitivne utiske. Smatraju da sastanci u prirodi pogo­ duju opuštanju i boljoj atmosferi i ko­munikaciji tokom sastanka, da su dinamičniji u odnosu na uobičajena statička okruženja. Ističu da se oseća­ ju puno prijatnije i slobodnije, i da se u znatno kraćem vremenu odradi sve što je zamišljeno i to puno kvalitet­ni­ je. Nema nepotrebnih monolaga / di­ ja­loga iz „udobnih naslonjača”. „Rekreaciju u kompaniji ne pra­ktikujemo u radnom vre­ menu. Mada je bilo ideja za tako nešto.“

Oni međutim, da bi bili uspešni, moraju da budu konkretni i sažeti. Kao nedostatak, ljudi koji su proba­li ovakav vid sastanaka, navode prob­ lem hvatanja beleški, i da pojedini uče­snici imaju problema da isprate ceo razgovor ili predavanje, van stan­ dardnog okruženja. Takođe, spominju i kako nije uvek je­dnostavno pridobiti sve učesnike za šetnju tokom seminara. Od onih koji nisu probali ovakav vid sastanka, njih 52 % bi volelo da pro­ ba, dok ostali ne bi, uglavnom jer smatraju da to ne može biti kvalitetan sastanak i da o tome donosi odlu­ ku rukovodstvo. Takođe primećujemo da su predsta­ vnici koji rade u kompanijama dosta raspoloženi da, ukoliko nisu probali, probaju, ovaj vid sastanaka, dok su zaposleni iz hotelskog sektora (hotela, agencija) manje otvoreni za tako nešto. Interesantno je da od onih ko­ji nisu pro­bali sastanke dok hoda­ ju, čak 58% to nije praktikovalo zato što im nije ni palo na pamet. Njih 30% je istaklo da će sada probati, obzirom da su dobili ideju koji bi želeli da implementiraju.

Jutarnje razgibavanje pored radnog stola ili u posebnoj prostoriji, lagana joga, gim­ na­stika u pauzama, neki su od predloga ispitanika.

Sastanci dok hodamo – PROTIV 24% učesnika ankete je navelo da ova­kvi sastanci zahtevaju dodatno vre­me, zbog čega nisu dovoljno efi­ ka­sni. Takođe, učesnici su protiv odr­ žavanja ovakvih sastanaka i zbog ne­ adekvatnog prostora kao i lokaci­je so­pstvenih kancelarija. Nerazume­ vanje i neodobravanje nadređenih kao razlog navelo je 10%, dok njih 8% smatra ovakav vid sastanka suvi­ še ličnim, pa ih stoga smatraju nep­ rikladnim i ne žele da mešaju posao i zadovoljstvo.

Rekreacija van radnog vremena i/ili u kompaniji Od svih učesnika u anketi, njih 20% ne praktikuje nikakvu aktivnost. Ostali (80%), koji su naveli da se ba­ ve aktivnostima, i to uglavnom van ra­­d­nog vremena, najčešće navode fi­t­n­es i vežbanje u teretani, zatim

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

37


istraživanje

i s t r a ž i v a n j e

Razlog zbog kog niste probali sastanke dok hodate?

Nije mi palo na pamet 58% Nedovoljno efikasni, neadekvatan prostor, lokacija kancelarija 24% Nerazumevanje i neodobravanje nadređenih 10% Suviše lično i neprikladno 8% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

pi­la­tes, jogu, plivanje, trčanje, brzo ho­da­nje, šetnju, planinarenje, tenis, bi­ci­klizam. Pozitivno iznenađuje visok procenat onih koji su naveli da se bave nekim vidom aktivnosti. Kao aktivnosti u kompaniji navode se organizovani, kompanijski tim bil­ dinzi, izleti, spa vikendi. Međutim, nije veliki procenat (25%) onih koji su naveli da kompanija organizuje ovakve aktivnosti za svoje za­poslene. Takođe primećujemo da ni­ko nije naveo mogućnost neke akti­ vnosti ili razonode koja im je na raspolaganju tokom radnog vremena ili pauze, regularnog dana na poslu. Većina kompanija u regionu je izgleda ipak daleko od Google koncepta.

Predlozi za kompanije – Koje aktivnosti uvesti za zaposlene?

Većina učesnika u istraživanju poziti­ vno reaguje na mogućnost uvođe­ nja rekreativnih aktivnosti u kompa­ ni­jama u kojima rade. Ispitanici sma­traju da je čak neopho­­ dno da kom­panije obrate što vi­še pažnje na organizovanje i osmi­šlja­va­nje do­datnih aktivnosti za za­po­slene. Čak polovina učesnika istraživanja mo­­gu­ćnost uvođenja rekreativnih ak­ ti­v­no­sti u kompanijama povezu­je sa tim bilding aktivnostima. Organizaci­ ja ti­m­skih aktivnosti u priro­di, sportske igre i wellness vikedi su najčešći odgo­vori ispitanika vezano za aktivnosti zaposlenih. Timski duh i jačanje odnosa među zaposlenima, kao cilj za­jedničkih aktivnosti, je još jedan od najčešće navedenih odgovora. Samo 13% učesnika istraživanja sma­ tra da je poželjno da kompanija uvede neki vid lagane rekreacije u toku radnog vremena. Jutarnje razgibavanje pored radnog stola ili u posebnoj

Ako se pitate koje aktivnosti da uvedete za svoje zaposlene, najbolje je – da ih pitate. Mi smo to uradili i evo šta su nam zaposleni u kompanijama u regionu rekli. Sastanci u prirodi pogoduju opuštanju i boljoj atmo­s­ fe­ri i komunikaciji, dina­mi­­ čniji su u odnosu na uo­bi­ča­ jena sta­ti­čka ok­ru­ženja. Ispitanici ističu da se osećaju puno pri­jatnije i slobodnije, i da se u znatno kraćem vre­ menu od­radi sve što je zami­ šljeno i to puno kvalitetnije.

38

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

„Nisam probao ali bih voleo kada bi što više ljudi preferi­ ralo ovaj vid sastanaka.” prostoriji, lagana joga, gimnastika u pauzama, neki su od predloga ispi­ta­ nika. Ovakve mogućnosti bile bi op­ci­ one za zaposlene. Najmanji procenat učesnika u anketi smatra da bi kompanije trebalo da osmisle određene aktivnosti koje bi zaposlenima bile na raspolaganju u to­ku ili nakon radnog vremena. Na­vo­de se predlozi za pravljenje po­ se­b­nih prostorija u kojima bi za­po­s­le­ ni­ma bili dostupni fitness pro­gra­mi, pi­la­tes lopte, raznovrsne za­ba­v­ne spo­r­t­ske aktivnosti kao što su sto­ni fu­d­bal, stoni tenis i sl. Ovak­ve pre­d­lo­ge su dali ispitanici ko­ ji su zapo­sleni u velikim kompa­nija­ ma, koje imaju mogućnost ovakve vr­ste orga­nizacije. Takođe, ove vrste ak­tivnosti pozitivno utiču na zbliža­ vanje zaposlenih i timski duh. Istraživanje je pokazalo da 17% ispi­ tanika smatra da bi kompanije treba­ lo da pokriju troškove ili obezbe­de po­puste na fitnes ili sportske ak­tiv­ no­sti po njihovom izboru, koje bi upražnjavali van radnog vre­mena. Propusnice za bazen i mesečne karte za fitnes su najčešće navedeni predlozi. Miona Milić


research

Exercise at work

What companies from the region say regarding walking meetings? Meetings – in offices, conference rooms, or coffee shops. We’ve all done that. But have you ever tried walking meetings? In the company building, outdoors, or in another surroundings? In mid-2015, SEEbtm conducted a study about holding meetings outside the office, while taking a walk – the so-called walking meetings – among companies in the South East European region.

Walking meetings – PROS According to the study, 66.7% of tho­ se who were interviewed repor­t­ed that they have never tried this kind of meetings. However, out of all survey respondents who have tri­ed this form of meetings, 33.3% of them ga­ ve positive feedback. They believe that meetings held out­ doors contribute to feeling rela­xed and better mood and communica­ tion during the meeting, in ad­dition to being more dynamic in com­pa­ rison with the typical static setting. They assert that they feel much mo­ re pleasant and free, and that eve­ ry­thi­ng on the agenda gets done co­n­si­derably faster and has much hi­ g­h­er quality. There are no re­dundant mono­logues or dialogues co­ming fr­ om comfy armchairs. Still, for these meetings to be successful, they have to be specific and concise. “I’ve never tried it, but I would like it if more people would prefer this form of meetings.”

As one fault, the people who have tri­ed these meetings cite the difficul­ ties in taking notes and the obser­ vation that some participants have troubles with following entire con­ versations or lectures when they are outside their standard environment. They also note that it is not always simple to get all of the participants interested in walking during the se­ minar. As for those who have never tried this form of meetings, 52% would li­ke to try them out, while the rest ga­ve the opposite response, mainly be­ca­use they believe that these me­ etings are doomed to be of poor qu­ ality and that this is something that management decides on. Likewise, we also took notice that company em­ployees who have never attended such meetings would be quite wi­l­ling to give them a try, while employees working in the hotel sector (hotels or agencies) would be less open to this. An interesting fact is th­at out of those who have never tri­ed walking meetings, as much as 58% have never tried them because the idea never even entered their mind. Thirty percent of the intervi­e­ wed pointed out that they would try them now that they got an idea that they would like to implement.

Morning stretching in front of the desk or in a designated space, light yoga, exercise du­ ring breaks – these are just so­ me of the respondents’ sug­ gestions.

Walking meetings – CONS The study found that 24% of respo­ ndents cited the extra amount of ti­ me that such meetings would take, and they believe that it would be impossible for them to be efficient in this way. They also mentioned in­a­dequate space and location of the­ir offices as some of the reasons against this type of meetings. Being misunderstood and disapproval by their superiors were cites as some of the reasons by 10% of the polled, while 8% of them think that this form of meetings seems too perso­ nal, and therefore inappropriate, so they would not want to mix business and pleasure.

Exercise outside office hours and/or at the company Out of all survey respondents, 20% of them do not practice any form of physical activities. Others (80%), who stated that they do exercise, but mainly outside office hours, mo­ st frequently specified workouts and

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

39


research

r e s e a r c h

What are the reasons you’ve never attended a walking meeting? It never occurred to me 58% Inefficient, inadequate space and location of offices 24% Misunderstood and disapproval by superiors 10% Too personal and inappropriate 8% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

gym sessions, followed by pilates, yo­ ga, swimming, running, power wa­l­k­ ing, walking, mountaineering, ten­nis and cycling. A positive surprise is the high perce­ n­tage of those who mentioned that they do undertake some form of ex­ ercise. Some of the mentioned com­ pany activities are company-orga­ni­ sed team buildings, field trips, and spa weekends. However, very few re­ spondents (25%) specified that their company makes the effort to organise such activities for their employe­ es. Another observation is that not a single respondent mentioned that they have the option to get involved in an activity or a form of recreation during office hours or breaks on regular work days. Most companies in the region still seems to be far from the Google concept.

Suggestions for companies – What activities should they offer their employees? If you’re wondering what activities you should introduce for your emp­ loyees, the best you can do is ask th­ em. We have, and here’s what emp­ loyees at regional companies told us.

Most survey respondents had po­si­ ti­ve reactions to the possibility of introducing recreational activiti­es at companies where they work. The respondents even feel that it is necessary for companies to give as much attention as possible to organi­ sing and designing additional activities for employees. As much as half of the survey parti­ cipants links the possibility of intro­ ducing recreational activities at com­ panies to team building. Organi­sing team activities outdoors, sports ga­mes, and spa weekends are the most common answers of the respon­dents in relation to employee activities. Team spirit and strengthe­ ning relationships among employe­ es, as the objectives of collective activities, are another example of the most frequent answers. As little as 13% of the survey respo­ ndents believe that their company should introduce some form of light exercise during office hours. Morning stretching in front of the desk or in a designated space, light yoga, exercise during breaks – these

Meetings held outdoors co­n­t­ ri­bute to feeling re­laxed and better mood and com­mu­ni­ ca­tion, in addition to bei­ng mo­re dy­­na­mic in compa­ri­s­on wi­th the ty­pical static set­ting. Respondents as­se­­rt that they feel mu­ch mo­re pleasant and free, and th­at everything on the age­n­da ge­ts done con­si­ de­rab­ly fa­ster and has much hi­g­­h­er qu­ality.

40

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

“We do not have any kind of recreational activities during office hours. Although, some ideas were floating around regarding such things“. are just some of the respondents’ suggestions. These would be optio­ nal for employees. A very small percentage of the respondents feel that companies sho­ uld come up with some ac­tivities th­at their employees could opt for du­ring or outside office hours. Some of the suggestions were set­ ting up designated rooms where em­ployees could chose fitness programmes, pilates, various fun sports activities like foosball, table tennis, or the like. These ideas were given by the respondents employed with large-scale companies, which have the means to implement such sug­ ge­s­tions. In addition, these types of ac­ti­vities have positive effects on em­ ployees interacting amongst th­e­m­se­ l­ves and team spirit. The study showed that 17% of the pol­led respondents feel that com­ panies should cover the costs or pro­vi­de discounts on fitness or sp­ o­rts activities of their choice that em­ploye­es would practice outside of­fice hours. Swimming pool cards or monthly gym membership cards represent the most common sugge­ stions. Miona Milic


41


način života

„Zdrave” aktivnosti za učesnike događaja

Well-being učesnika na događajima Konferencije i seminari koji traju više dana ponekad učesnicima mogu da budu ja­ko naporni. Nakon višesatnog sedenja, praćenja predavanja ili učestvovanja u dis­ ku­sijama, učesnicima događaja potreban je i deo dana kada mogu da se osveže, re­laksiraju i naprave malu pauzu. Organizatori događaja sve više posvećuju pažnju „zdravim“ aktivnostima za učesnike događaja. Zdrava hrana na događajima Ljudi sve više obraćaju pažnju na to šta jedu i često menjaju svoje navike u ishrani, kako bi bili zdraviji. Stoga, i organizatori događaja posvećuju pažnju na kreiranje posebnih me­nija za potrebe keteringa nekog do­gađaja.

Istraživanja pokazuju da učesnici, u sprovedenim anketama nakon događaja, zapravo najviše komentarišu hranu. Preporučljivo je da, ukoliko postoje mo­gućnosti, organizatori učesnicima pored regularnih menija ponude i iz­bor hrane od ekoloških namirnica, bez glutena i slično. Na ovaj način, or­ganizatori događaja pokazuju da

prate trendove kao i da podižu svest o zdravoj ishrani i zdravom životu. Zdrava hrana doprinosi povećanju pro­duktivnosti i pozitivnosti. Orga­ni­ za­torima događaja se preporučuje, ukoliko agenda dozvoljava, da zdravu hranu služe sredinom jutra ili sre­ dinom popodneva. Učesnicima tre­ba ranije dostaviti ra­ spored sa ob­ro­cima, kako bi mogli da planiraju svoju ishranu tokom da­na. Preporučljivo je služenje što raznovrsnije hrane i to u malim porcijama. Voće i osveženje bi trebalo da uvek budu na raspolaganju delegatima. Pored ponude hrane koja se nalazi u redovnom meniju nekog događaja, poželjno je uključiti i vegeterijanska jela kako bi se zadovoljile potrebe uče­snika sa ovim režimom ishrane.

Fitnes aktivnosti Fitnes i wellness aktivnosti su kako bi­tan segment života svakog čoveka, tako su i bitan deo agende svakog do­ gađaja.

42

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015


Smatra se da organizatori događaja koji traju više dana, učesnicima moraju da obezbede ovaj vid aktivnosti. Takođe, fitnes i wellness aktivnosti uti­ču na pozitivne utiske i lepa sećanja učesnika na neki događaj. Poslednjih godina, joga je čest izbor organizatora kao predložena dodatna aktivnost. Obično se u agendi do­ gađaja, joga nalazi pre predavanja ra­no ujutru ili eventualo u pauzama iz­me­đu predavanja. Takođe, neretko se organizuju rute tr­čanja ili šetnje, u zavisnosti od lokacije na kojoj se događaj odvija. Organizatori se često opredeljuju da višednevne događaje organizuju u hotelima koji raspolažu sa wellness sadržajima, kako bi učesnici mogli da se relaksiraju u pauzama ili nakon pre­davanja. Ovogodišnji sajam kongresne indus­ trije IMEX koji se održava u Frankfurtu je dobar primer uvođenja zdravlja i well-being aktivnosti u sam do­gađaj, a ove godine sadržaće i „Health and Wellbeing track“ segment.

Ovaj program će se sastojati iz raznih celina kao što su „mindfulness“ na do­gađajima, važnosti dobrog držanja i stava dok sedimo, kao i kako da budemo zdravi dok smo na putu.

Iznenadna zumba Jedan od trenutno glavnih trendova po pitanju aktivnosti dizajniranih da podstaknu zdravlje i well-being učesnika na događajima je iznenadna desetominutna zumba. Naime, smatra se da u toku predava­ nja iznenadni čas de­setominutne zum­be dobro utiče na vraćanje paž­ nje učesnicima, a kako je zumba miks muzike, plesa i pokreta, učesnici uživaju u ovom vidu kratke rekreacije. Organizatori događaja bi trebalo da obezbede neke od današnjih raznovrsnih aktivnosti i ideja za well-being učesnicima događaja. Svakako, ove aktivnosti se najpre usklađuju u odnosu na mesto događaja, agendu, broj i strukturu učesnika kao i na budžete.

Nova inicijativa

„Be Well at IMEX“ inicijativa je napravljena da pomogne or­ganizatorima događaja da os­tanu zdravi i sveži tokom tra­ janja događaja. Takođe, dostupna je i soba za meditaciju koja nudi sadržaje kao što su joga, opuštanje i vo­đe­na meditacija, koje po­ m­a­žu učesnicima da povrate ener­giju između sastanaka.

način života

način života

Zdravlje i fizička aktivnost dobijaju sve veći značaj i sve više pažnje se po­svećuje ovom segmentu života. Na organizatorima je da prate nove trendove i da na događajima koje or­ ganizuju učesnicima pruže mogu­ćno­ s­ti i izbor fizičkih i opuštajućih ak­ti­v­ nosti, zdrave hrane, kao i da po­sve­te neku sesiju i predavanje o zdra­vlju i pra­ktičnim savetima. Miroslava Jeremić

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

43


lifestyle

“Healthy” activities for event participants

The well-being of participants at events Conferences and seminars that run for several days can sometimes become very tiresome for participants. After hours of sitting, following lectures, or taking part in discussions, event participants also need a time of day when they can relax, take a short break, or refresh themselves. Event organisers are increasingly paying more attention to “healthy” activities intended for participants. Healthy food at events People have been taking more care in regard to their diets, and they fre­ quently change their eating habits in order to be healthier. As a result, event organisers are also starting to pay attention to creating special menus for event catering.

Studies have shown that participa­ nts actually comment most on the food served in surveys conducted af­ter events. Where possible, it is ad­visable that organisers provide participants with options consisting ecological foods, gluten-free, etc., alongside usual menus. This way, event organisers demonstrate that they are keeping up with

trends and raising awareness of healthy eating and healthy lifestyles. Healthy foods help to boost productivity and positive attitude. Event organisers are advised to – if the program allows – serve healthy food mid-morning or mid-after­noon. Participants should get meal schedules in advance, so they can plan their meals during the day. The food served should be as diversi­ fied as possible and come in small por­tions. Fruit and refreshments sho­uld be available to attendees at all times. In addition to the food included in the regular menu of an event, it is advisable to add also vegetarian dishes in order to meet the needs of participants who prefer this option.

Exercises Exercises and wellness activities are an important segment of anyone’s li­fe, and so they represent an impor­

44

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


tant part of any event’s program. Organisers of events lasting several days should ensure that participants have these activities at their disposal. Moreover, exercise and wellness activities affect positive impressions and nice memories of an event. Yoga has been a common choice of organisers as a recommended additional activity for some time now. Its usual timeslots are before lectures, early in the morning or someti­ mes during breaks between lectures. Running or walking sessions are al­ so common activities, depending on the location of the event. Organisers often chose to organise ev­ents that run for several days at ho­tels that have wellness facilities, so that participants can relax during breaks or after lectures. This year’s IMEX in Frankfurt is a tr­ ue example of incorporating heal­th and well-being in the event itself, pa­rt of its program being Health and Wel­lbeing Track.

This program segment consists of dif­ferent components such as mind­ ful­ness at events, the importance of go­od posture and the way we sit, as well as health during travels.

Surprise Zumba One of the current major trends re­ garding activities intended to prom­ ote health and well-being of event participants are surprise ten-minute Zumba sessions. The opinion is that a surprise ten-minute Zumba ses­ si­on in the middle of a lecture can ha­ve positive effects on restoring fo­ cus, and being that Zumba represe­ nts a mix of music, dance, and move­ ment, participants enjoy this kind of brief exercise. Today, organisers should provide a va­riety of activities and ideas in re­la­ tion to well-being and health of par­ ti­cipants. Of course, activities sho­uld be selected according to the location and program of an event, as well as the number and structure of participants, alongside the budget.

New initiative

“Be Well at IMEX” has been la­unched and designed to he­ lp customers stay healthy and refreshed in the course of the event. There’s also the medi­ tation ro­om that offers activi­ ti­es li­ke yo­ga, relaxation, and g­u­i­ded me­di­ta­tion, which he­ lp partici­pa­nts restore energy be­t­­we­en me­eti­n­gs.

lifestyle

lifestyle

Health and exercise are gaining becoming increasingly significant, and more and more attention is paid to this segment of life. Organisers are tasked with keeping up with new trends and provide pa­ rti­ci­pants at their events with opti­ ons re­gar­ding exercise and relaxation, he­a­lt­hy food, as well to dedicate a ses­sion or a lecture to health and some pra­cti­cal tips. Miroslava Jeremic

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

45


hotel

Hotel Zlatibor Mona

Novi wellness centar hotela Mona – Inspirium za dušu, telo i um INSPIRIUM je novi wellness centar u sklopu hotela Zlatibor MONA koji je sa svojih 1.200 m2 kreiran tako da svako pronađe sopstvenu oazu mira i relaksacije. Obzirom koliki je uspeh u radu imao dosadašnji Monin wellness, sa pravom mo­že­ mo da očekujemo da budemo, ni manje ni više, nego oduševljeni novim, koji je ot­voren 01. maja 2015. godine. · Novi wellness centar na 1.200 m2 · 60 sedećih i ležećih mesta · 3 bazena · Sauna svet · Masaže i tretmani

Urađen je novi, elektronski sistem ula­ženja u svlačionice, kako bi se bez dileme, sve vredne stvari nalazile na sigurnom, a metaforički, pomaže da se brige ostave ispred ulaznih vrata u Centar. Izolovani od buke, gužve i stresa kro­ čite u veliki plažni deo sa 60 sedećih i ležećih mesta. U zavisnosti od temperature vode ko­ja vam prija, na raspolaganju su standardni bazen i 2 topla manja bazena. Voda pozitivno

Inspirium je naziv koji se sam na­ metnuo upravo Zlatiborom kao des­ tinacijom sa svim svojim odrednicama - karakterističnim vazduhom, pri­ro­d­om i čuvenom „ružom vetrova“ ko­ji zajedno jesu okruženje u ko­ me čovek mora biti zdrav, opušten i zadovoljan. Prvim korakom u ovaj jedinstven wel­ lness započinje putovanje ka opušta­ nju, regeneraciji i boljem opštem st­a­ nju tela. Prijatne mirisne note, profesionalno i ljubazno osoblje, prelepa kombinacija boja i materijala u startu ostavlja­ ju pozitivan utisak.

46

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

Pauza

Neizbežan vitaminski koktel u Vital Baru centra i čaj „Pe­s­ma frule“ napravljen od me­šavine zlatiborskih trava i zove. utiče na misli i opuštanje mišića, pa nije ni čudno što je SPA skraćenica od Salus per Aquam – do zdravlja pu­ tem vode. Ako želite da se ugrejete


hotel

h o t e l

Tretmani

Za mnogobrojne tre­tma­ne lica i tela u wellness ce­nt­ru Inspirium koriste se mleveno, ručno brano Zlatiborsko bilje, čista ulja, kozije mleko i med, a za one pak, verne poznatim kozmetičkim bren­ dovima, na raspolaganju su Pevonia Botanica i Babor kozmetika. i izbacite sve toksine iz organizma, če­ka Vas sa­una svet – Bio ili finska sauna za 12 odnosno 20 osoba, pravo su mesto gde negativne misli isparavaju. U Finskoj sauni osetite prepoznatljivu aromu bora i svetlost kojom zrači zid od soli u kamenu. Od sadržaja i usluga, tu je i fitness ce­ntar, kao i masaže i tretmani lica i te­la, preparatima renomiranih brendova. Kruna Moninog wellness-a, za jedinstven doživljaj, su tretmani autohto­ nim biljkama Zlatibora koje je specijalno osmislio wellness tim. Boravak na Zlatiboru može se zaokru­ žiti i upotpuniti specijalitetima resto­ rana PERUN, koji je poznat kao svet

do­brih i posebnih ukusa, au­tentičnog enterijera. Za goste koji su poslom na Zla­tiboru i smešteni u hotelu Mona, pored mo­ g­u­ćnosti korišćenja no­vog, je­din­stve­ nog Inspirium wel­lness ce­n­t­ra, tu je i nova kongresna sa­la KO­­LE­DO. Sala Koledo raspolaže ka­­pacitetom od 500 sedećih mesta, a na raspola­ ga­nju su i manje biznis sa­le, oprem­ ljene najmodernijom te­hno­logijom koja će olakšati svaki ra­dni dan i događaj. Nakon dugih šetnji planinskim staz­a­­ ma ili napornog radnog dana u kong­ resnom centru Koledo, wellness ce­ n­tar Inspirium će biti mesto gde će sva­ko pronaći svoj mir, savršen tr­e­t­

man za regeneraciju i potpuno opu­ šta­nje svog tela. Hotel Zlatibor Mona ****

· 120 soba · Kongresni centar Koledo kapaciteta 500 mesta · Biznis centar Mona sa 4 bord sale kapciteta 15-40 mesta · Novi wellness centar Inspirum · 2 restorana i 2 bara · Zabavne tematske večeri · Incentive i team building programi · Sportske pripreme www.monzlatibor.com

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

47


hotel

Hotel Zlatibor Mona

New wellness center in hotel Mona – Inspirium for soul, body and mind INSPIRIUM is a new wellness center within Hotel Zlatibor Mona that will, with area of 1,200 m2 make everyone feel like in its own oasis of peace and relaxation. Considering how much successful work Mona’s wellness had so far, we could not expect to be, neither more nor less than thrilled with new one, which is opened on 1st May 2015. · New wellness center at 1,200 m2 · 60 seating and lying places · 3 pools · Sauna world · Massages and treatments

combination of colors and materials will make good impression at the beginning. A new electronic system for going in­ to the locker room has been installed, and with no doubt, all the valuables will be safe. Also, metaphorically, it helps the guests to leave the care by the front door of the center. Isolat­ ed from noise, crowd and stress you

Inspirium is a name that came natu­ rally, since Zlatibor is a destination with distinct features such as unique air, nature, and the famous wind rose (ruža vetrova), that all together represent an environment in which one simply has to be healthy, rela­x­ ed, and satisfied. With the first step in this unique wel­ lness starts a journey through rela­ xing, regeneration and better condition of a body. Pleasant fragrances, professional and kind staff, beautiful

48

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

Pause

The inevitable vitamin cocktail in the Vital Bar and the Flute Song tea made of a mix of Zlatibor herbs and elderberry. will go into big beach part with 60 se­ating and lying places.


hotel

h o t e l

Treatments

The many facial and body treatments at the Inspirium wellness centre use ground, hand-picked Zlatibor herbs, pure oils, goat milk, and honey; and those who remain loyal to well-known cosmetics brands can chose between Pevonia Botanica and Babor. Depending on temperature of water that suits you, for use are available standard and 2 hot smaller pools. Water has positive influence on our thoughts and relaxes muscles, so it isn’t strange that abbreviation for SPA is Salus per Aquam – to health through water. If you want to warm up and remove all toxins from your body, there is sa­una world. Bio or Finnish sauna for 12 or 20 persons, are the right pla­ces where negative thoughts will disappear. In the Finnish sauna, you can smell the characteristic pines and feel the light that shines out of the wall due to salt in the stone. Fitness center, massages, face and bo­dy treatments, products of famo­ us brands, will regenerate every cell of your body and feed your soul, so

the crown of our wellness are treat­ ments with special plants of Zla­tibor region that our team invented. Your stay on Zlatibor wouldn’t be co­ mplete if you don’t try specialties in our restaurant Perun, where with the first bite we are sending you to the world of pleasure, good and distinguish tastes, world with a thin line between dream and reality. Frequently a job is connected with effort, stress and uncomfortable thi­ ngs, but this is not the case in our pla­ce. If your job leads you to us, you will ha­ve opportunity to enjoy in the big and new congress hall named KO­LE­ DO capacity of 500 seating places, or in smaller business halls, that are equipped with latest technology that will make your work day easier.

After long walks down mountain tra­ ils or a busy day at the Koledo congress centre, the Inspirium wel­lness centre becomes a place where anyone can find their peace, a perfect re­ generation treatment, and full body relaxation. Hotel Zlatibor Mona ****

· 120 accomodation units · Congress center Koledo with 500 seats capacity · Business center Mona with 4 board rooms · New wellness center Inspirium · 2 restaurants and 2 bars · Interesting themed nights · Incentive and Team building programmes · Sport camps www.monazlatibor.com/english

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

49


praksa

Iza kulisa

SEEbtm Party – Skup kongresne industrije regiona u Beogradu U organizaciji Asocijacije i regionalnog portala za kongresni i poslovni turizam Kon­ g­resniturizam.com i SEEbtm magazina okupili su se, početkom godine, po peti put u Beogradu, najznačajniji predstavnici iz oblasti kongresnog turizma iz Srbije i regiona. Hajde da bacimo pogled na ovaj događaj sa aspekta event menadženta. Prvog dana Međunarodnog sajma tu­ ri­z­ma u Beogradu, 19. februara 2015. godine, skup pod nazivom SE­E­b­tm Pa­r­ty (South East Europe Bu­si­ness Tra­v­el & Meetings) održan na Kaleme­ g­da­n­s­koj terasi, okupio je 250 naj­z­ načaj­ni­jih predstavnika iz o­blas­ti pos­ lo­vnog i kongresnog turizma (ho­t­e­la, ev­e­nt prostora i kongresnih ce­n­t­a­ra, agencija i kompani­ja koje su or­ga­ni­ za­tori događaja), a ujedno i zna­­čaj­ne pre­d­stavnike turističkih orga­ni­za­cija.

Party-a svaki put predstavlja izazov, ka­ko bi se prevazišla uvek visoka oče­ ki­vanja. Ove godine, prostor u restoranu Ka­ le­megdanska Terasa je totalno bio pre­uređen uz pomoć tehničke podr­ ške koja je bila poverena agenciji Wi­ z­ard Sounds Lights. Osvetljenje, veliki LED ekran, zvezdano nebo na bini su neki od detalja. Veliki digitalni totem visine 2m, obezbeđen od strane Linfo­rd agencije, na ulazu, prikazi­vao je celo veče potrebne informacije,

· Organizacija SEEbtm Party-a svaki put predstavlja izazov. SEEbtm Party predstavlja ozbiljnu pl­a­ tformu za uspostavljanje i širenje re­ gionalne saradnje u oblasti po­slo­vnih putovanja i organizacije do­gađa­ja kao i mogućnost razmene iskust­va, uspostavljanja i uč­vršćivanja kon­ta­kata. Obzirom da su gosti na ovom doga­ đa­ju profesionalci iz oblasti organi­ zacije događaja, organizacija SEEbtm

50

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

„SEEbtm žurke već imaju neki svoj sta­n­dard ispod kojeg se ne ide: u or­gani­zaciji, u izboru hrane i pića, lokaciji i at­mosferi... i ono najbitnije: uvek su me­sto gde se mogu videti, razmeniti mi­šljenja i dogovoriti no­ ve saradnje sa ljudima iz branše ko­ja je neophodna i atraktivna baš sva­koj kompaniji u regionu! Vidimo se 2016.!” Miroslav Ćorić, Supply Chain Management Head and Export Control and Customs Head for Serbia, Montenegro and BIH, Siemens d.o.o., Beograd


i z

p r a k s e

praksa

p r i m e r

„Kao i svake godine SEEbtm Party je bio odličan. Super atmosfera, provod, organizacija, a i hrana. Ono što je bilo jako originalno, i što do sada nisam vi­ đa­la bili su karikaturisti koji su na jed­ instven način predstavili učesnike.” Dragana Hakimi, Office Manager, Berlin Chemie AG, Representative Office Belgrade

na vrlo upečatljiv način. Inače, sama Ka­le­megdanska terasa odiše duhom elegancije, luksuza i tradicije, dok pri­ laz prostoru sa pogledom noću na os­­vetljenu tvrđavu, kreira poseban do­ži­vljaj za sve učesnike. Postavka u celom restoranu je bila u koktel stilu, sa postavljenim barskim stolovima, dekorisanim velikim mašnama vezanih oko stubova. Na događaju je kao sponzor bila ista­­ knuta destinacija Subotica sa Pa­li­ć­ em, tačnije kongresni hotel Galle­ria iz Subotice i vinarija Zvonko Bog­dan u čijim vinima su gosti imali prilike da uživaju čitavo veče. Atmosfera je bila upotpunjena bendom uživo, dok je bina bila postavlje­ na u drugom delu restorana, na za­s­ takljenoj terasi. Balkan ekspres be­nd, koji je nastupio već četvrti put, iznova je uspeo da po­kupi odlične kritike gostiju i doprinese pozitivnom utisku. Uvek važna, animacija i uk­ljučivanje gostiju u događaj, ove godine je bila osvežena karikaturistima koji su cr­ ta­­li karikature zainteresovanim go­s­ t­ima na brendiranim papirima, koje su nakon toga, za uspomenu mogli da ponesu sa sobom. Na ulazu, delile su se brendirane na­rukvice u bojama sa zanimljivim i du­ho­vitim mislima, prilagođene tipu do­ga­­đaja.

„Zadovoljstvo nam je bilo da budemo Vaši gosti i provedemo sjajno veče u društvu dragih kolega.” Tim Radisson Blu Stari Mlin Hotela Beograd

Takođe, bilo je organizovano i fotog­ rafisanje iza brendiranog rama koji je simulirao koricu SEEbtm ma­gazina, tako da su svi mogli da se osete na trenutak kao lica sa naslovne strane. U toku večeri, izvlačili su se dobitnici nagrada sponzora događaja, kao i nagrada koje je poklanjao SEEbtm ma­gazin. Pri odlasku gostiju, pre nego što im je bila uručena poklon kesa, na izlazu je bio postavljen i tzv. „Graffiti wall”, tačnije tabla za izražavanje utisaka uče­snika. Na tabli, gosti su mogli, po svom izboru, nešto da napišu, da se potpišu, ili nacrtaju. Na kraju, prepuna tabla pozitivnih utisaka, lepo je za­

okružila čitav događaj i govori sama za sebe. Jubilarno 5. regionalno okupljanje ev­ ent profesionalaca prevazišlo je oče­ ki­vanja prisutnih, pokazalo u praksi ka­ko vrhunska organizacija spaja ljude, bilo je mesto gde su potvrđene mno­ge saradnje, i stvorilo osnovu za sledeće okupljanje. Miona Milić

„SEEbtm Party mi je ostao u prelijep­om sjećanju ne samo zbog lokaci­je i am­bi­­ je­nta, nego i cijelog happe­ni­n­ga, pri­li­ ke za networking, op­u­štene atmosfe­re, fa­n­tastične gla­z­be i nadasv­e pro­fe­si­o­ nal­no­sti do­ma­ćina. Osim funkci­o­na­l­ne ko­m­ponente ko­je je i vi­še ne­go za­do­vo­lje­na, par­ty je za­ do­vo­ljio i naj­višu es­tet­sku kom­po­ne­n­ tu koja je izu­ze­t­no va­ž­na u MI­CE se­g­ me­n­tu. Zrinka Madunić, MICE Sales Manager, Valamar Riviera d.d., Hrvatska

„Divno smo se proveli. Sve je bilo os­ mišljeno do detalja, od ulaza, dočeka gostiju, do samog prostora i progra­ ma. Smatram da je to lepa prilika da se upoznamo i družimo sa kolegama sa kojima inače sarađujemo, ali se če­ sto i ne sretnemo. Sve pohvale i sa­mo napred!” Gordana Sakić, Organizator promotivnih aktivnosti, Marketing, SAGA, Srbija

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

51


52


practice

Behind the scenes

SEEbtm Party – Regional MICE industry event in Belgrade At the beginning of the year, Association and a regional portal for meeting in­­ dus­try Kongresniturizam.com and SEEbtm magazine brought together – for the fi­fth time in Belgrade – the most prominent representatives in the field of MICE tou­rism from Serbia and the region. Let’s take a look at this event from the event ma­nagement perspective. On the first day of the In­ternational Tourism Fair in Belgrade, held on 19th February 2015, the event n­a­med SE­E­btm Party (South East Euro­pe Bu­si­ness Travel & Meetings), whi­ch to­ok place at Kalemegdanska te­ra­sa, bro­u­ght together 250 of the mo­st nota­b­le representatives in the field of congress and business touri­sm (hotels, venues, agencies, and co­m­ pa­nies which are event organi­zers), in addition to a number of lea­ding representatives of tourists or­ga­ni­sa­ tions.

· Organizing SEEbtm Party is a challenging task every time. The SEEbtm Party represents a genuine platform for establishing and spreading of regional cooperation in the area of business travel and event management, as well as an opportunity to share experiences, network, and deepen contacts.

Considering the fact that this event is attended by professionals in event management, organising SEEbtm Pa­ rty is a challenging task every ti­me, since it aims to exceed the al­ways hi­ gh expectations. This year, the space in restaurant Ka­ le­megdanska terasa was complete­ ly transformed using the technical sup­port provided by Wizard So­unds Lights. Special lights, a large LED scre­

en, and the starry sky on the stage we­re just some of the details. A giant digital totem 2 metres high was provided by Linford, standing at the entrance and displaying useful information the entire evening in a ve­ry original way. Kalemegdanska te­ ra­sa itself possesses an air of elegan­ ce, luxury, and tradition, while the ac­cess to the venue looking over the lit-up fort at night creates a spe-

“SEEbtm parties have already esta­b­ li­shed a set of their own quality stan­ dards that are applied consistently across all segments: organi­za­tion, fo­od and drinks selection, ve­nue, lo­ ca­tion, and the overall mo­od. Of course, there’s their most im­por­t­ ant function: these events are al­ways an excellent chance for net­working, sharing opinions, and starting new collaborations with people working in an industry that is indispensable and appealing to every single com­ pany in the regi­on without excepti­ on. See you in 2016!” Miroslav Coric, Supply Chain Management Head and Export Control and Customs Head for Serbia, Montenegro and BIH, Siemens d.o.o., Belgrade

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

53


practice

e x a m p l e

f r o m

p r a c t i c e

“As every year, SEEbtm Party was ex­ cellent. Great time, organization, and food. What was very original, and what I haven’t seen before, were the caricaturists who presented partici­ pants on a unique way.” Dragana Hakimi, Office Manager, Berlin Chemie AG, Representative Office Belgrade

cial experience for all participants. The entire restaurant was set up in cocktail style, with pub tables decorated with large bows tied around co­lumns. The event was sponsored by the re­­ nowned destination of Subotica wi­ th Palic, or more precisely Cong­ress hotel Galleria in Subotica and the Zvonko Bogdan winery, whose wi­n­ es were enjoyed by the guests thro­ ugh­out the evening. The mood was complemented by li­ ve music, while the stage was set up in another part of the restaurant, on the glass terrace. The Balkan eksp­ res band, which performed for the fourth time, again received excellent feedback from the guests and helped make positive impressions. The ever important entertainment and involving guests in the event was this year reinvented by carica­turists who were drawing caricatures of the interested guests on branded pape­ rs, which then they were able to ta­ ke with them as souvenirs. At the entrance, branded coloured wristbands were handed out with in­teresting and funny quotes print­ ed on them, suitable for this type of event. In addition, there was a bran­ ded pho­to frame set up for taking photos, a blown-up cover of SEEbtm

“It was our pleasure to be your guests and to spend a great evening in the company of dear colleague.” Team of Radisson Blu Old Mill Hotel Belgrade

magazine, so anyone who want­ed had the chance to feel what it’s li­ke to be on a cover of a magazine. At one point of the evening, prizes provi­ded by the event’s sponsor we­ re presented to the winners in a raf­ fle draw, alongside the prizes given away by SEEbtm magazine. When the guests started to leave, be­ fore receiving gift bags, they pas­sed the Graffiti Wall at the exit, a bo­ard set up for writing their impres­sions. The guests could opt to write something on the board, leave their signatures, or make a drawing. At the end, the board was filled with posi­tive feedback and closed the en­ ti­re event in a nice way, speaking for itself.

“We had a great time. Everything was designed to the last detail, from the entrance, welcoming guests to the ve­nue and program. I think it is a nice opportunity to meet and so­cialize wi­ th colleagues with who we otherwise cooperate, but often don’t meet. Excellent, keep up the go­od work!” Gordana Sakic, Event Manager, Marketing, SAGA, Serbia

54

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

The fifth anniversary of the regional gathering of event management professionals exceeded all expectations, it demonstrated how top-notch organisation can bring people together, and served as a place where numerous collaborations were reaffirmed, creating the foundation for the next event. Miona Milic

“SEEbtm Party stayed in beautiful me­ mory to me, not only because of the lo­ca­tion and ambiance, but also for the en­ti­re happening, opportunities for net­working, relaxed atmosphere, fan­ta­s­tic music and above all beca­ use of the professionalism of the ho­sts. In addition to the functional compo­ nents that is more than satisfied, the pa­r­ty has complied and the highest esthe­tic component that is extreme­ ly im­por­t­ant in the MICE segment. Zrinka Madunic, MICE Sales Manager, Valamar Riviera d.d., Croatia


Kako se postaje vodeća destinacija za događaje, sastanke i kongrese?

kongresni biro

Dubai kreira široku ponudu najboljeg za svaki džep

Dubai je poznat kao najbrže rastuća destinacija na svetu, koja trčećim korakom ide ka budućnosti. Turizam igra vrlo važnu ulogu i čvrsto je utkan u kompletnu privredu i životni stil. Ugostiteljski sektor u Dubaiju dočekao je 11,6 miliona gostiju 2014. godine, a prihodi su porasli za skoro 10 posto, ostvarivši ukupnu cifru od 6,5 milijardi dolara. Cilj Ministarstva turizma i trgovine je da ovaj grad privuče 20 miliona posetilaca do 2020. godine i da postane jedan od najposećenijih na svetu. potpredsednika ICCA. Takođe je bio član Upravnog odbora Zelenog save­ ta za kongresnu industriju (Green Me­ eting Industry Council - GMIC). Od 2003. do 2007. godine, Stin je bio na čelu saveza BestCities Global Al­ liance, a danas je član njegovog Upra­ vnog odbora.

Stin Jakobsen

Ovom prilikom imali smo zadovoljst­ vo da razgovaramo sa gdinom Stin­ om Jakobsenom, direktorom Dubai Business Events-a, zvaničnim kong­ resnim biroom Dubaija. Pre nego što je postao deo biroa, Stin je osam godina proveo na čelu kon­ gresnog biroa u Kopenhagenu. Stin je aktivno uključen u kongresnu industriju sveta. Član je Upravnog od­ bo­ra Međunarodnog kongresnog ud­ ru­ženja (ICCA) od 2008. godine. Godine 2011., postavljen je za trećeg

1. Kada se spomene Dubai, prva stvar koja pada na pamet je luksuz. Koje me­ sto u svemu tome zauzimaju poslovni događaji? Nije tajna da je Dubai destinacija koju biraju oni koji žele luksuz i glamur, ali ovaj grad žarko želi da pokaže svetu da u svojoj ponudi ima i podjednako veliku vrednost i za poslovne putnike i za turiste. Dubai je grad koji se stalno razvija i aktivno prevazilazi superlative kako bi se pozicionirao kao privlačna destinacija koja ima kvalitetnu i raznoliku ponudu i niz atrakcija koje zado­ voljavaju svaku kategoriju putnika.

· Filozofija emirata je ta da je današnji poslovni posetilac sutra potencijalni turista. Ključni učesnici turističkog sektora trenutno su vrlo angažovani oko izgradnje većeg broja hotela i gradskih atrakcija za tržište srednje klase i na taj način Dubai sazreva u svojoj ulozi svetskog grada koji je i gostoprimljiv i pristupačan. Od hotela do event prostora i prevoza, emirat želi da poka­že da zadovoljava svetske standarde u svakoj kategoriji svojih ciljnih grupa, od luksuznih sedam zvezdica do pristupačne tri zvezdice. Da bi Dubai postao pravi internaci­ onalni grad, potrebno je da privu­ čemo veći broj posetilaca uz pomoć široke ponude za svaki džep. Trenutno je infrastruktura u Dubaiju takva da je poslovanje u gradu i iz njega

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

55


kongresni biro

k o n g r e s n i

· Dubai sazreva u svojoj ulozi svetskog grada koji je i go­ stoprimljiv i pristupačan. izuzetno lako. Postoje stotine hotela koji nude široku lepezu fleksibilnih poslovnih objekata – od jednostavnih sala za sastanke koje primaju deset osoba do centara za konferencije koje primaju desetine hiljada. Naravno, sve to prati sveobuhvatna ponuda u svetskom trgovinskom centru u Dubaiju, gde se održava više od po­lovine svih sajmova u bliskoistočnom regionu. 2. Da li imate strategiju za privlačenje kongresa i događaja? Koja su glavna tržišta za Dubai kada govorimo o nje­ mu kao kongresnoj destinaciji? Kao zvanični kongresni biro, Dubai Bu­siness Events promoviše po­nudu grada u ovom segmentu putem ni­za različitih aktivnosti, a poslednje me­ đu njima su velike studijske misi­je ko­ je redovno privlače međuna­rodne do­nosioce odluka u grad kako bi­s­ mo mogli da pokažemo sve što ima­­ mo u ponudi. Ova strategija omo­gu­ ća­va da ljudi na ključnim pozicijama preporuče Dubai kao destinaciju za ve­like događaje za upoznavanje sa po­tencijalnim partnerima iz javnog i pri­vatnog sektora, kao i sa en­ergijom gra­da. Dovođenje ključnih ljudi u Dubai i pokazivanje grada iz prve ruke je važan deo naše strategije i zbog toga što razbija brojne zablude o emiratu na brz i efikasan način, kao što su to da je grad preskup ili da je na neki na­čin nebezbedan zato što se nalazi na Bliskom Istoku. Još jedna podjednako važna kompo­ nenta naše strategije su odlasci u inostranstvo radi sastajanja sa klju­ čnim igračima, a to radimo kroz učestvovanje u privrednim sajmovima, prodajnim misijama i radionicama za klijente na najvažnijim tržištima ši­r­om sveta. Povrh toga, imamo pred­sta­vništva u četiri regiona – Londo­nu, Njujorku, San Paolu i Kini, u Pekingu i Šangaju. Ova predstavništva su takođe važna

56

b i r o

u smislu kontaktiranja sa ključnim ljudima. Što se tiče porekla događaja, može se reći da oni potiču iz celog sveta i veliki broj njih su globalne konferencije koje organizuju udruže­ nja uglavnom osnovana u Evropi i Severnoj Americi. Što se tiče obima, s druge strane, većina posetilaca dolazi iz zalivskih zemalja, a odmah iza njih su posetioci iz Indije i sve više iz Afrike. 3. Šta smatrate glavnim prednostima Dubaija u pogledu događaja i poslov­ nog turizma? Što se tiče infrastrukture, Dubai ima odličnu vazdušnu povezanost sa dva međunarodna aerodroma koji povezuju stotine destinacija širom še­st ko­n­tinenata. Hoteli su mnogobrojni, a prostori za do­gađaje obuhvataju sve od ogrom­ nih hala koje čine Svetski trgovinski centar u Dubaiju (DWTC) do sala i prostora za sastanke koje postoje u skoro svakom hotelu u gradu.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

Pored toga, gradski prevoz uključuje metro, taksi, autobuse i automobile sa šoferima, kao i nedavno pokrenu­ tu tramvajsku mrežu, što izuzetno olakšava kretanje po gradu. Kako bi obezbedio ponudu za sve vr­ ste posetilaca, Dubai već proširuje svoju ionako svetsku turističku ponu­ du putem atrakcija, infrastrukture i usluga koje podižu sveukupno iskustvo posetilaca na viši nivo. Emirat takođe radi na iskorišćavanju svog položaja kao regionalnog poslovnog čvorišta i daljem isticanju od­lika grada kao svetske poslovne de­stinacije. U te svrhe, Dubai povećava koordinaciju među ključnim igračima i unapređuje aktuelnu ponudu u okviru poslovnog turizma pretvaranjem postojećih događaja u mega-događaje, osnivanjem novih događaja u identifikovanim nedostajućim sektorima i transformacijom grada u dinamično čvorište za velike konvencije.


b i r o

· Uspešno smo registrovali 12 međunarodnih udruže­ nja tokom prošlih godinu dana od kada je centar pokrenut, i radujemo se desetinama njih koje ćemo dočekati u budućnosti. 5. Šta se do sada pokazalo kao najiza­ zovniji događaj za Dubai Business Ev­ ent u smislu realizacije?

Povrh toga, Dubai povećava mogućnosti provođenja slobodnog vremena za poslovne turiste i podstiče posetioce da produže vreme boravka i izaberu ovaj grad kao klasičnu turi­ stičku destinaciju. Filozofija emirata u ovom smislu je ta da je današnji po­ slovni posetilac sutra potencijalni turista. Ovaj grad teži ka tome da održi i poveća broj nezavisnih poslovnih putnika povećavanjem vrednosti nji­ hovih poseta i olakšavanjem poslo­ vanja u Dubaiju u najvećoj mogućoj meri. 4. Da li možete da nam objasnite šta je Dubai Association Center? Dubai Association Center (DAC) pre­­ dstavlja pravno lice koje izdaje li­cen­ ce za osnivanje neprofitnih, profesi­o­ na­l­nih udruženja i privrednih or­g­a­na u Dubaiju. Njegovi osnivači su Ka­n­ce­ larija za turizam, Privredna i in­du­s­t­rij­ ska komora (DCCI) Dubaija i Sve­­tski trgovinski centar u Dubaiju (DWCT), i ovo udruženje će dopri­ne­ti prelas­ ku u novu fazu razvoja emirata kao

· Ono što mnogi ljudi koji nisu nikada posetili Du­ bai ne znaju je da, pored ambicioznosti, ovaj grad odlikuje pristupačnost u pogledu logistike i budže­ ta i za klasičan turizam i za poslovne putnike.

ce­ntra svetske kongresne in­du­strije. Osnivanje DAC-a je ta­kođe deo du­go­ ročnog plana za pri­vlače­nje me­đu­ na­rodnih udruženja kako bi oni otva­ rali svoja predstavništva u regionu i posledično ojačale ulogu grada kao čvorišta znanja u svim privre­dnim se­ktorima. Uspešno smo registrovali 12 međunarodnih udruženja tokom prošlih go­dinu dana od kada je centar pokre­ nut, i radujemo se desetinama njih koje ćemo dočekati u budućnosti. Težnja Dubaija da izraste iz regionalnog poslovnog čvorišta za kongresni turizam u međunarodni biće nadalje potpomognuta jakom privredom u oblasti znanja koja će zatim prirodno doneti ekonomske koristi emiratu. Geografski položaj Dubaija između gradova kao što su Njujork ili Vašington u Americi, Brisel u Evropi i Singapur u Aziji podrazumeva da je on u jedinstvenoj poziciji da ponudi udruženjima čvorište koje je usmereno na bliskoistočna tržišta, ali i ona u Africi, Južnoj Aziji i Zajednice nezavisnih država (bivši Sovjetski Savez). Sve to će, naravno, stabilnim temp­ om povećati vrednost kongresne in­ dustrije ovog emirata zbog toga što će sve više međunarodnih udruže­nja sa predstavništvima u Dubaiju biti sp­ remno da organizuje svoje događa­je ovde kada budu videli šta sve grad ima u ponudi kao vrhunsko čvorište poslovnih događaja.

kongresni biro

k o n g r e s n i

Nijedan događaj se nije pokazao kao „najizazovniji“, ali nailazimo na izazo­ ve kao destinacija kada pokušavamo da privučemo organizacije. Ključni iza­zov pred nama je da pro­ menimo percepciju Dubaija koju ima­ju potencijalni posetioci. Ovaj emi­rat je poznat u svetu kao svetska destinacija, mesto na kom se probijaju rekordi, gde svašta može da se desi i gde se svašta često i dešava. Ono što mnogi ljudi koji nisu ni­kada posetili Dubai ne znaju je da, pored ambicioznosti, ovaj grad odlikuje pristupačnost u pogledu logistike i budžeta i za klasičan turizam i za poslovne putnike. Takođe, s obzirom na našu lokaciju, moramo da se postaramo da se stalno oslanjamo na činjenicu koliko je Dubai pouzdana i otvorena destinacija uz preko 200 nacionalnosti čiji pripadnici žive i rade u emiratu. Kako bismo rešili takve dileme, sva naša komunikacija, bilo da su to direktne veze sa potencijalnim klijentima ili šira komunika­ cija, odražava raznolikost i širinu na­ še ponude i prednosti Dubaija kao holističke poslovne destinacije. 6. Koje je vaše omiljeno lokalno jelo? Dubai ima neverovatnu ponudu restorana. Posetiocima bi bilo teško da vide čak i samo mali deo najboljih me­sta koje grad ima da ponudi. S tim na umu, jako mi je teško da izaberem omiljeno jelo. Međutim, La Ser­re Bistro & Boulangerie u hote­ lu Vida Downtown ima fantastičan jutarnji meni, koji obuhvata izvrsnu kajganu sa dimljenim lososom. Miona Milić

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

57


convention bureau

Dubai creates class-leading and wide ranging offer for all budgets

How to become a premier destination for events, meetings and conferences? Dubai is known as a fastest growing destination in the world, running towards the future. Tourism is playing very important role, strongly implemented into overall economy and lifestyle. Dubai’s hospitality sector welcomed 11.6 million guests in 2014, while revenues went up by nearly 10 percent, with total revenues reaching $6.5 billion. The goal of the Department of Tourism and Commerce Marketing is to attract 20 millions of visitors until 2020, and to become most visited city in the world.

Steen Jakobsen

On this occasion, we had a pleasure to talk to Mr Steen Jakobsen, the di­ rector of the Dubai Business Events, the official convention bureau for Du­bai. Prior to joining the Dubai Convention Bureau, Steen was a director of the

58

Copenhagen Convention Bureau for 8 years. Steen is actively engaged in the global meeting industry. He has served on the Board of Directors of In­ternational Congress & Conventi­ on Association (ICCA) since 2008. In 2011, he was Appointed 3rd Vice President of ICCA. He has also served on the Board of Directors of Green Me­eting Industry Council (GMIC). From 2003 – 2007, Steen was chair of BestCities Global Alliance and today he serves on the Board of Directors of BestCities Global Alliance. 1. When you say Dubai, the first thing that crosses your mind is - luxury. Where is the place of business events and meetings in that story? It’s no secret that Dubai is a destina­ tion of choice for those seeking luxury and glamour, but the city is keen

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

· The emirate’s philosophy is that today’s business visitor is tomorrow’s leisure tourist. to show the world it also offers great value to business and leisure touri­s­ ts alike. Dubai as a city is ever evolving, and is actively moving beyond the su­ perlatives to establish itself as a vi­ b­r­a­nt destination with a quality and di­verse tourism offer and a range of attractions to suit every type of tra­veler. Our tourism stakeholders at present are making a big push to build more mid-market hotels and attractions in the city, and by doing so, Dubai is maturing into its role


b u r e a u

· Dubai is maturing into its role as a global city that is as welcoming as it is accessible. as a global city that is as welcom­ ing as it is accessible. From hotels to meetings venues and transport options, the emirate is keen to show it maintains world-class standards in every category that it caters to, from seven-star luxury to affordable three-star value. In order for Dubai to become a truly international city, we need to attract more and more visitors with a class-leading and wi­ de ranging offer for all budgets. At present Dubai’s infrastructure is such that doing business in, and from the city is easy. There are hundreds of hotels which offer a plethora of flexible business facilities – whether that’s simply a meeting room for 10 people or a convention for tens of thousands. And of course, this is all supported with the expansive facilities offered at the Dubai World Trade Centre – the host for over 50 per cent of all ex­ hibitions in the Middle East re­gi­on. 2. Do you have strategy for attracting meetings and events in a way to make it more achievable? What are the main markets for Dubai, when we talk about it as a meeting destination?

As the city’s official convention bure­ au, Dubai Business Events promo­ t­es Dubai’s business events offer through a number of different acti­ vi­ties, and most recently began ho­ sting large scale study missions that regularly bring international deci­ si­on-makers to the city so we can showcase everything we offer. This strategy allows people who are well placed to recommend Dubai as a destination for major events to meet with potential partners from the public and private sectors and get a feel for the energy in the city. Bringing decision makers into Dubai and showing them the city first-hand is an important part of our strategy as it also dispels a lot of misconcep­ tions about the emirate quickly and effectively, such as worries that Du­ bai is too expensive for delegates or that the city is somehow unsafe be­ cause it is in the Middle East. Another equally important component of our strategy is to go abroad to meet decision makers and we do this by participating in trade shows, sales missions, and client workshops in key markets around the world. In addition, we have offices in four re­ gions – London, New York, Sao Pa­ ulo and China – in Beijing and Shan­ ghai. These offices are important in terms of reaching out to decision-

ma­kers as well. As for where events co­me from, it is safe to say they co­me from all over the world and many are global conferences initia­ ted by associations us­u­ally based in Europe or North Am­e­rica. In terms of volume, however, the ma­­jority of delegates come from the GCC, followed by delegates from In­ di­a and increasingly from Africa. 3. What do you consider as main adva­ ntages of Dubai for events and busi­ ness tourism? In terms of infrastructure, Dubai has excellent air connectivity with two in­ternational airports con­necting hu­n­dreds of destinations across six co­ntinents. Hotels abound and me­eting venues range from the caverno­us halls that make up the Dubai World Trade Ce­ ntre (DWTC) to the numerous ball­ rooms and meeting rooms that at are present at almost every hotel in the city.

convention bureau

c o n v e n t i o n

In addition, the local transport op­ tions include the metro, taxis, bu­ ses and chauffeured cars, as well as the recently launched tram net­ work, making it extremely easy to get around. To cater to all kinds of visitors, Dubai is increasing its already world-class destination offering across attracti­

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

59


convention bureau

c o n v e n t i o n value to their visits, and making sure that Dubai is the easiest place to do business. 4. Can you tell us more about Dubai As­ sociation Center?

ons, infrastructure and services to enhance the overall visitor experie­ n­ce. The emirate is also working to leverage Dubai’s position as the bu­ siness hub of the region and furt­her highlight Dubai’s credentials as a global business destination. To do so, it is increasing coordinati­ on across sta­keholders, improving the current bu­siness tourism offer by grow existing events into mega events, creati­ng new events in identi­ fied sector ga­ps and making Dubai a dynamic hub for major conven­ti­ons. Furthermore, Dubai is increasing bu­ siness tourists’ use of leisure touch points and is encouraging vi­sitors to extend the length of their stays and return for leisure trips. The emirate’s philo­sophy in this regard is that today’s business visitor is tomorrow’s leisu­re tourist. Finally, the city is aiming to mainta­ in and increase the amount of independent business travelers by a­dding

· What many people who haven’t experienced Dubai don’t realize is, that beyond the aspirational aspect, how accessible it is from a logistical and budgetary point of view for both lei­ sure and business travelers. 60

Dubai Association Centre (DAC) is a le­ gal entity which licenses the formati­ on of non-profit, professional associ­ ations and trade bodies in Dubai. It was founded by Dubai Tourism, the Dubai Chamber of Commerce & Industry (DCCI), and the Dubai World Trade Centre (DWTC) and will help dri­ve the next stage in the emirate’s development as a center for the global meetings industry. The establi­ shment of DAC is also part of a long term plan to attract international as­sociations to set up shop in the re­ gion and consequently strengthen Dubai’s role as a knowledge hub ac­ ross all economic sectors. We ha­ve successfully registered 12 internationally associations over the past one year since the center was formed, and are looking forward to welcoming dozens more in the coming period. Dubai’s aspirations to grow from a regional business and events hub to an international one will be further strengthened by a st­ rong knowledge economy which, in turn, will naturally bring economic benefits to the emirate. Dubai’s geographic position between cities such as New York or Washington in the US, Brussels in Europe and Singapore in Asia means it is uniquely positioned to offer associations a hub to serve Middle Eastern markets as well as those in Africa, South Asia and the CIS States (Commonwealth of Independent States). All this, of course, will steadily add value to the emirate’s meetings industry as many more international associations with offices in Dubai would be willing to host their events here once they get a feel for everything we have to offer as a premier business events hub. 5. What was the most challenging event for Dubai Business Event so far, in terms of bidding and in terms of re­ alization?

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

b u r e a u

· We have successfully re­ gistered 12 internationally associations over the past one year since the cen­ ter was formed, and are lo­oking forward to welco­ ming dozens more in the coming period. We haven’t had a ”most ch­allenging” event as such, but do face challen­g­ es as a destination when bidding for ev­ents. A key challenge for us is cha­ nging potential visitors’ perce­­p­ti­o­ ns of Dubai. The emirate is kno­wn glo­bally as a world-class de­sti­na­tion, a place of record breaking fi­rsts, wh­ ere anything can happen and where it often does. What many people who haven’t experienced Dubai don’t realize is, that beyond the aspirational aspect, how accessible it is from a logistical and budgetary point of view for both leisure and business travelers. Also, given our lo­cation, we always need to ensure that we are consi­ste­ ntly relaying what a stable and op­en destination Du­bai is, with over 200 na­tionalities living and working in the emirate. To address these concerns, all our communications, be it direct liaison during the bid process to wider communications, reflect the diversity and depth of our offer and the bene­ fits of Dubai as a holistic business destination. 6. Your favorite dish in Dubai? Dubai has an amazing array of resta­ urants. A visiting delegate would be hard pressed to see even a small fr­a­ction of the best places this city has to offer. With that being said, cho­osing a favorite dish is extremely hard. La Serre Bistro & Boulangerie at Vida Downtown Dubai hotel, ho­ w­ever, has an incredible breakfast menu, which includes a delectable scrambled eggs with smoked sal­ mon. Miona Milic


hotel

Regent Porto Montenegro, Tivat

Nezaboravni događaji sa savršenim pogledom

Unforgettable events with perfect view

Regent Porto Montenegro, smešten u srcu Porto Montenegro marine je savr­še­no me­ sto za održavanje svečanih do­gađaja.

Regent Porto Montenegro, located at the he­ art of Porto Montenegro marina is a perfect venue for any event alike – big or small, per­ sonal or professional – unforgettable.

Regent Porto Montenegro je luksuzno uređen objekat koji ima 51 dvokrevetnu sobu i 35 apartmana i re­zidencija, sa­ vremene konferencijske sadržaje, 3 re­storana i spektaku­ laran Regent Spa. Pored bespre­korne arhitekture, savršene lokacije i po­gleda na more koji oduzima dah, Regent Porto Mo­ntenegro primjenjuje intuitivnu uslugu po mjeri gosta.

Elegant Regent Porto Montenegro is a luxuriously furni­ shed property with 51 double bedrooms and 35 one-, two- and three-bedroom suites and residences, advanced meeting facilities, 3 restaurants and the spectacular Re­ gent Spa. Apart from the stunning architecture, perfect location and breath-taking views, Regent Porto Montene­ gro applies intuitive and bespoke service.

Na prvom spratu hotela nalaze se konferencijski sadr­ žaji:

The hotel’s first floor function area includes:

- sala „Teodo” sa izlazom na otvoreni bazen - salon „Boka” - 2 foajea - Regent Lounge

- the Ballroom Teodo with its pool deck - the Salon Boka - 2 foyers - the Regent Lounge

Sala „Teodo” je osvijetljena prirodnim svjetlom koje do­ pire kroz grandiozne francuske prozore, a koji uokviruju spektakularni pogled na marinu i zaliv Boke Kotorske.

Ballroom Teodo is equipped with state-of-the-art facilities and seating capacity of up to 200 persons, with a natural light shining in through grand French windows that frame the splendid view of the marina and the Adriatic Sea impeccably.

Kapaciteta 200 osoba i sa najmodernijom tehničkom op­remom, sala „Teodo” je savršen izbor za konferencije i događaje većeg obima. Prostrani konferencijski sadržaji su idealni za organizaciju događaja raspona od intimnih privatnih večera do konferencija.

The spacious function facilities are ideal for events ranging from intimate private dinners to business conferences.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

61


praksa

DT Croatia DMC

Zadar domaćin svetske promocije BMW Grand Tourer Nakon napornih višemesečnih priprema, grad Zadar i DT Croatia, bili su počastvo­ va­ni domaćini promocije novog BMW series 2 Grand Tourer. Ova svetska pro­ mocija počela je 16. aprila i trajala je 15 dana, do 30. aprila 2015. godine. · Svetska promocija BMW-a · 420 najprestižnijih novinara · iz 35 zemalja širom sveta Promociji novog BMW-ovog vozila pri­sustvovalo je više od 420 najpre­ stižnijih novinara iz automobilske in­ dustrije iz 35 zemalja širom sveta. Novinarima je na najbolji način bilo predstavljeno novo vozilo sa svim svo­jim prednostima. Takođe, tokom dvodnevnog boravka u Zadru, novinarima je predstavljena i destinacija kroz kulturni, gastronomski ali i ugostiteljski aspekt.

DT Croatia je izabrana kao Destination Management Company za svetsku promociju novog BMW vozila, a grad Zadar je prepoznat kao prava destinacija za ovakvu vrstu promocije, kao i promociju Hrvatske. Nakon detaljnog istraživanja lokaci­ ja u Hrvatskoj, odluku da promoci­ ju održi u Zadru, BMW je doneo naj­pre zbog prirodne lepote, dobre infrastrukture, odlične povezanosti i lakog pristupa. Ovo je bio prvi put da je neka destinacija iz Hrvatske izabrana za ovu vrstu promocije. Uzimajući u obzir da su u Zadar investirana velika ulaganja kako u infrastrukturu grada, renoviranje gradskih spomenika kao i u dugoročne

pro­jekte bitne za budućnost ove hrvatske destinacije, ne čudi što je baš ovaj grad postao značajna lokacija u međunarodnom poslovnom turističkom segmentu. Pored odlične infrastrukture, u ponudi Zadra su i objekti visoke kategorizacije sa konferencijskim kapacitetima, raznovrsnom gastronomskom ponudom kao i sa za­ nimljivim atrakcijama i izletima za posetioce. Lokalne vlasti su izašle u susret prepoznavajući važnost ovakvog doga­ đaja i ponudile potpunu podršku kao i gostoprimstvo i dobrodošlicu svima koji su uključeni u ovaj svetski događaj. Krajnji rezultati napora i zalaganja svih strana a uz pomoć DT Croatia rezultiralo je svetskom promocijom BMW koja se održala na tri mesta na zadarskom poluostrvu. Za potrebe ove svetske promocije podignut je posebni stakleni ponton u zalivu Jazine u srcu Zadra, koji je predstavljao izložbeni prostor. Da li ste znali?

Ovo je prvi put da je neka de­ stinacija iz Hrvatske izabra­na za ovu vrstu BMW promocije. Miroslava Jeremić

62

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015


practice

DT Croatia DMC

Zadar hosted the BMW Grand Tourer World Premiere After several months of hard work and preparations, the city of Zadar and DT Croatia had the honour to host the premiere of the new BMW series 2 Grand Tourer. The global campaign was launched on 16th April and went on for 15 days, until 30th April, 2015. · Global campaign for BMW · 420 most renowned reporters · from 35 countries The new BMW premiere was attended by over 420 most renowned re­ porters from the auto industry who came from 35 countries. The reporters were presented with the new vehicle with all its advantages in the best possible way. In addition, during their two-day stay in Zadar, the reporters were also presented with the destination from the cultural, culinary, and HoReCa perspecitive.

DT Croatia has been selected as the Destination Management Company for the new BMW’s global campa­ ign, and the city of Zadar has been recognised as the right destination for this premiere, promoting also Croatia. After detailed research on destinations in Croatia, BMW decided on Zadar mainly due to its natural beauty, solid infrastructure, excellent con­nections, and easy access. This is the first time that a Croatian destination has been chosen for this kind of promotion. Considering that Zadar has seen big investments – in the city’s infrastructure, city monuments restoration, and long-term projects that are

important for the city’s future – it doesn’t come as a surprise that this city has become a significant location in the international business tou­ rism segment. Alongside excellent infrastructure, Zadar also boasts hi­gh-end facilities with conference capacities, diverse gastronomy offerings, and interes­ ting attractions and daytrips for its gu­ests. Recognising the importance of such event, the local authorities offered their full support, welcoming everyone involved in this global event. The outcomes of the efforts and hard work by all parties supported by DT Croatia resulted in the BMW world premiere that took place in three lo­ cations in the Zadar peninsula. For purposes of this global event, a special glass pontoon was erected in the Jazine bay at the heart of Zadar, serving as an exhibition space. Did you know?

This is the first time that a Croatian destination has been chosen for this kind of BMW promotion. Miroslava Jeremic

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

63


64


destinacija

Grad budućnosti

Da li je Dubai u potpunosti onakav kakav ste mislili? Često kreiramo mišljenje o nekom gradu i zemlji, iako je nismo posetili, nesvesno iz­ gra­đeno pod uticajem raznih medija, iskustva drugih ljudi i naših ličnih preferencija. Doživljavala sam Dubai kao novoizg­ rađenu, skupu i luksuznu destinaci­ ju. Grad sa nekoliko savremenih obla­ ko­dera koji se čudotvorno izdižu iz pustinje, velikim šoping centrom, sa fa­n­tastičnom fontanom kao ispred ho­tela Bellagio u Las Vegasu i onim ho­telom na plaži sa 7 zvedica u obliku jedra (Burdž Al Arab). Iz nekog ra­ z­loga, očekivala sam hranu koja lepo izgleda, ali nije naročito ukusna. Zbog različite kulture očekivala sam da u Dubaiju svako gleda svoja posla, bez mnogo komunikacije i kontakta očima. Ukratko, očekivala sam top lu­ksuznu destinaciju, ali nekako, bez du­še. Onda sam, na poziv Kongresnog biroa Dubaija (Dubai Business Events), posetila ovaj grad. Oni su, početkom godine, organizovali Fam trip za oko 100 glavnih donosioca od­luka i vo­ dećih medija iz kongresnog i poslo­­v­ nog turizma Evrope. Događaj je predstavljao deo tekuće strategije promovisanja grada kao

„must-expe­ri­ence” destinacije koja može da ugo­sti konferencije, sastanke, kao i korpo­rativne i insentiv doga­ đaje različitih razmera.

Dubai = luksuz Kada kažemo Dubai, prva pomisao je luksuz. I to je apsolutno tačno, Dubai spada u top destinacije u svetu za tzv. luksuzni turizam. Sa mnoštvom hotela, grandioznih oblakodera i građevina koje u arhite­ ktonskom i vizuelnom smislu oduzi­ ma­ju dah i predstavljaju vrhunska dostignuća građevinarstva. U Dubaiju je sve podređeno luksuzu, udobnosti i wow efektu, tako da svakog dana barem jednom ostanete za­ tečeni, zastanete i kažete u sebi: Vau kako ovo izgleda, kako su ovo uopšte izgradili, da li je moguće da imaju i ovo?! Hajde da zagrebemo još malo ispod površine.

Ljudi Ono što ostavlja snažan utisak i što je mene najviše pozitivno iznenadilo jeste energija i strast koju ljudi koji ta­mo žive i rade upumpavaju u svoj grad. Jako se trude da sve funkcio­ niše, da se osećate dobrodošlim gde god da kročite, da vam pomognu uk­ o­liko zatreba, iako vas ne poznaju ni­ ti imaju neke koristi od toga. Važno

Dubai je domaćin World Expo 2020, na kojem se, u trajanju oko 6 meseci očekuje 33,2 miliona pose­tilaca. Toliko, da prosto imate osećaj da je ta njihova energija izgradila čitav grad, a da je nafta koju su pronašli samo usputna korist koja im je olakšala ostvarenje ciljeva i davno zacrta­ nih snova. U Dubaiju je radna snaga najviše iz Indije, Pakistana, ali i iz čitavog sve­ ta. Tako su jezici koji se najviše go-

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

65


destinacija

d e s t i n a c i j a

I u Emiratima imaju pozdrav sa tri prsta - Pobeda, Trijumf i Ljubav (Win, Victory and Love)

vore, respektivno, hindu, arapski i en­gleski. Upravo mi je jedan Pakis­ tanac kojeg sam upoznala slučajno tražeći šatl bus do mog hotela, potvrdio ove tvrdnje. Inače, čovek se ponudio da pozove moj hotel i da se raspita kada dolazi šatl bas i po-

· Ne postoji destinacija koja može da se doživi kao fantastična, bez uticaja ljudi koje tamo sretnemo i sa kojima imamo interakciju. nudio da sačekam u njegovom mini busu u kojem radi klima, kako bi mi bilo udobnije. Nama, prestrašenima iz našeg kraja sveta, odmah padaju na pamet krajnje misli i razlozi zašto bi neko tek tako to uradio. Zato što je čovek? Zato što je zadovoljan i zahvalan zemlji koja mu je omogućila miran život? Zato što veruje da je u Emiratima isti zakon za sve? I običnom narodu i šeicima? Na to sam se nasmejala. Zvuči kao naučna fantastika. Ali njima je realnost. Zašto? Tamo nema korpucije. Nema potrebe. Zato. Inače, prema Interpolu, Dubai je naj­ bezbedniji grad na svetu, a u iz­ve­š­ta­ ju iz aprila 2014. godine, UAE imaju naj­nižu stopu nasilnog krimina­la na svetu. A činjenica da su policijski automo­ bili, ni manje ni više, nego Aston

66

Mar­tin, Lambordžini, McLaren, Fe­ rari i ostali, sigurno u startu obeshra­ bri po­tencijalne prestupnike.

Istorija Ukoliko tražite destinaciju bogatu is­ torijom i kulturom, istorijskim spome­ nicima, muzejima i arhitekturom iz prošlih vekova, Dubai u tom smislu neće odgovoriti vašim zahtevima. Ali svakako ulaže napore da postane moderan centar kulture i umetnosti. Dubai Opera, nova kulturna ikona Du­baija, kako je nazivaju, je multifunkcionalni prostor za operu, pozo­ rište, umetničke izložbe, koncerte, sportske događaje sa 2.000 mesta u centru Dubaija, a u planu je da počne sa radom u 2016. godini. Sama istorija Dubaija nije duga, ali je vrlo interesantna. Pod vođstvom Maktum porodice (Maktoum family), oko 800 članova plemena Bani

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

Jas (Bani Yas), koji su prethodno proglasili nezavisnost od Abu Dabija, nastanili su se 1833. godine uz ušće potoka Dubaija. Ubrzo se ono pokazalo kao strateški dobra pozicija jer je ono kao prirodna luka omogućila trgovinu, ribarstvo i pose­bno, trgovinu biserima (pearling). Kada su Kinezi umešali prste u među­ narodno tržište bisera, izumeći ve­š­ta­ čke bi­sere 1926. godine, kao i Velika Depresija (Great Depres­si­on) 1929. godine, primorale su ta­da­šnjeg Šeika Saida (Sheikh Sae­ed) da pronađe alternativne izvore pri­hoda. Nafta je pronađena 1966. godine, i to je do­ nelo novi prosperi­tet za Dubai. Kako bi postali nezavi­s­ni od finansira­ nja isključivo naft­om, obzirom da je procenjeno da će izvor da presuši za koju godinu, vladar Dubaija, šeik Mu­ hamed bin Rašid Maktum (Moham­ med bin Ra­shid al Maktoum) do­neo je pame­tnu odluku. Priho­di od nafte su finansirali početnu izgra­dnju Dubaija kao budućeg svetskog turističkog i poslovnog centra. Izgradnja velikih razmera dovela je do toga da je Dubai najbrže rastući grad na svetu. Trenutno, dopri­nos nafte ukupnom nacionalnom dohodku je mi­nimalan. A turizam da­nas spada u glavne indu­ strijske se­ktore. Impresivno.

Turizam i prefiks „naj” Ljudi vole da vide najveće, najbolje, najviše, najduže, najsavremenije,… Dubai im je upravo to omogućio.

Zdanje koje se pamti - Madinat Jumeirah


Najveće veštačko ostrvo na svetu - Palm Džumeira

Angažujući najbolje arhitekte i stručnjake na svetu, probio je arhitekto­ nske granice i postavio nove rekorde na svakom koraku. Tako u Dubaiju mo­­žemo videti najvi­ šu zgradu na svetu, Burdž Kalifu ko­ja se izdiže iz­nad grada na 828 m, na čijem 122. spratu se nalazi At.mo­sp­ here, najviši restoran na s­ve­tu. Izuzetan Armani hotel, kojih ima sa­ mo dva na svetu (drugi je u Milanu), se takođe nalazi u sklopu Burdž Kalife. Jedan od prvih arhitek­tonskih čuda izgrađen u Duba­iju je veličanstven hotel u obliku jed­ra - Burdž Al Arab, poznat kao zdanje sa „7 zvezdica“, koji predstavlja jedan od njegovih glavnih simbola, u ok­viru kojeg se nalazi „sve najbolje što svet ima“. Slobodno upotrebite maštu šta sve to može da znači. I nećete pogrešiti.

Dizajnirali su je isti tvorci kao i Fontanu Bellagio u Las Vegasu. Najveće veštačko ostrvo na svetu, Palm Džumeira (The Palm Ju­meirah), ostrvo u obliku palme, koje se vidi i iz svemira, postalo je utočište imućnih, sa apartmanima, rezidencijama, privatnim vilama i plažama.

Inače, ne postoji slobodno zdanje na ovom ostrvu, sve je prodato. Ovde se nalazi i 8 velelepnih hotela, od kojih se možda najviše izdvaja, Atlan­ tis The Palm, sa svojom centralnom pozici­jom na „vrhu palme”, sa kojeg se pru­ža neponovljiv pogled. To je ve­oma sadržajno i veliko zdanje u ko­jem ima­te divnu priliku da plivate i ig­rate se sa delfinima u tzv. Zalivu delfina (Dolphin Bay). Poseduje i la­ gunu sa 65.000 morskih životinja, 700 m sop­stvene plaže, Aquaventure water pa­rk, i još mnogo toga. U toku je izgradnja još dva ostrva u obliku palme, kao i ostrvo u obliku ma­pe sveta.

destinacija

d e s t i n a c i j a

Ima još mnogo zdanja u Dubaiju koja zaista oduzimaju dah, a samo neki od njih su Madinat Jumeirah, hotelski kompleks u stilu drevne arapske tvrđave, povezan vodenim kanalom

· Kada su doneli odluku da se fokusiraju na turizam, imali su pustinju i naftu. Kako privući turiste? Dubai Mall, najveći šoping centar na svetu je najposećenija atrakcija u Dubaiju. Na veštačkom jezeru ispred Burdž Kalife i Dubai Mola, nalazi se i najviša fontana na svetu, Dubai Fontana, koja izbacuje vodu u zrakovima do 150 metara visine (što je ekvivalentno zgradi od 50-ak spratova), a dugačka 275 metara.

Najviša zgrada na svetu - Burdž Kalifa, sa pogledom na Dubai Fontanu

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

67


destinacija

d e s t i n a c i j a Globalno selo (Global Village) i još pu­no toga. U izgradnji je Legolend (planiran da se završi u 2016. godini), kao i Boli­ vud tematski park (Bollywood theme park, čija je izgradnja prve faze isto planirana u 2016. godini). Jedno je sigurno, u Dubaiju vam ne­ će biti dosadno.

Samo za bogate?

Arapska „Venecija”

koji se prelazi isključivo čamcima, pa je poznat i kao arapska „Veneci­ja“. Meydan City, inače najduže tr­kačko zdanje na svetu, od 1,7 km, koji u svom sklopu poseduje hotel u kojem sa balkona soba gledate na hipodrom, tenisku akademiju, predstavlja dom mnogih rasnih trkačkih konja iz celog sveta i još mnogo toga. Ovde se održava svake godine Dubai Svetski Kup (Dubai World Cup), najbogatije konjičke trke na svetu sa na­gradnim fondom od 30 miliona do­lara. Ove godine će pevačica Kajli Minog biti zadužena za atmosferu, dok je prošle godine nastupala Dže­ nifer Lopez.

Aktivnosti

· Verovali ili ne, u Dubaiju nije sve samo u šopingu! Možete da se oslobodi­ te stresa i zabavite i na mnoštvo drugih načina.

Pored toga, možete da skijate, kliza­ te, zatim da igrate golf na prvoklasnim terenima, igrate tenis, da kug­ late, vozite karting, posetite Ferari tematski park. Od vodenih aktivnosti, možete da ro­nite, idete na pecanje, jedrite, po­ se­tite akvaparkove, plivate sa del­fi­ni­ ma (Dubai Dolphi­narium)… Mo­žete da posmatrate tr­ke konja, trke kamila, automobila (Dubai Autodrom), posmatrate ili čak igrate polo na ka­milama (Dubai Polo Equestrian Club)… ili odgledate tenisko prvens­ tvo (Dubai Tennis Cup). Dubai, iznenađujuće, obzirom da se nalazi u pustinji, poseduje ne­koliko velikih zelenih parkova sa mnoš­t­v­om sadržaja, zatim, Dečiji grad (Chi­ldren’s City), Univerziteski Grad (Dubai In­ ternational Academic City-DIAC),

U Dubaiju, možete da radite šta god vam padne na pamet. Naravno, akti­ vnosti u pustinji (Desert safari) ne bi­ste trebalo da propustite – večera pod zvezdama u logorskom kampu, vožnja balonom iznad pustinje, jahanje kamila, vožnja bagija i džipova po dinama, sokolarstvo (lov pomoću ptica i dresiranje ptica za lov), spuštanje bordom niz peščane dine.

68

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

Dubai jeste raj za imućne. Sve je po­ dređeno luksuzu, udobnosti, kao i zadovoljavanju svih mogućih i možda u nekoj drugoj destinaciji, nemogu­ćih, potreba i želja. Međutim, ono što je, za nas smrtnike, zanimljivo, jeste da se Dubai fokusira i na turizam za individualce i grupe ne tako dubokog džepa. U prilog tome ide činjenica da u Dubaiju možete odsesti u preko 200 hotela srednjeg ranga – sa 4 i 3 zve­ zdice, kao i odličnih apartmana. Dok je u planu izgradnja dodatnih hotela srednjeg ranga, koja je deo strategije da Dubai do 2020. godine ima 20 miliona turista, čak duplo više nego danas. Dubai takođe ima javni prevoz i do svih značajnih tačaka u gradu možete doći metroom ili autobuskim prevozom. A ni taksi nije skup. Za nekih 50 eur, recimo, možete ući na Svetski kup konjičkih trka koji se

Polo na kamilama - zabava i izgradnja timskog duha


održava u Mejdanu. Događaj svetskog ranga i doživljaj za pamćenje. Za isti iznos možete iskusiti vožnju džipovima i aktivnosti u pustinji (Desert safari).

uđemo i osetimo radnu at­mo­sferu, predvođeni Harald Obere­n­derom, je­dnim od najuticajnijih šefova kuhinja u Emiratima. Nakon toga smo u prostoriji za ruča­ vanje osoblja (Staff dining) imali pri­ liku da probamo vrhunske specijali­ tete, da se uverimo zašto većina kra­­ljevskih porodica bira baš ovu ku­­hi­nju za njihove svadbe i posebne do­gađaje, kao i da u praksi vidimo kako izuzetna dekoracija i eksplozija ukusa od obične prostorije stvara kraljevski užitak.

· Obzirom da je Dubai mul­ tionacionalan grad, pruža veoma veliki izbor kuhinja i načina spremanja, kao i diverzitet od restorana sa Mišelinovim zvezdicama do tradicionalne hrane na Insentiv u Dubaiju? O, da ulici. Brzu hranu na ulicama, koja je veoma ukusna i higijenska, možete kupiti za par evra. Probajte šavarmu (njihov odgovor na burito, tako ili giros) i indijske zalogaje koji često sadrže gnječeni krompir, tucanu papriku, ajvar, hrskavi su i pikantno začinjeni. Ovde bih samo napomenula, koliko je inače hrana u Dubaiju ukusna, sve­ ža, fantastično spremljena i začinjena, odličnog i veoma raznovrsnog izbora. Ovde sam bila malo skeptična, ukoliko se sećate početka teksta. Tu neku predrasudu mi je naročito razbila kuhinja World Trade Centra, (Hospitality Catering), u koju smo imali zadovoljstvo i čast da bu­kvalno

Nastavno na temu, hajde da ukratko vidimo mogućnosti i pristupačnost po­slovnih putovanja i organizacije do­ga­đaja u Dubaiju. Dubai World Tra­de center (WTC) je glavni izložbeni i kongresni prostor sa preko milion kvadratnih metara, koji obuhvata hale za događaje od 500 pa čak do 12.000 ljudi. Pogodan je i za velike koncerte i sportske događaje. Da li ste znali?

Dubai međunarodni aero­ drom (Dubai International Airport) je najprometniji aerodrom na svetu, sa 192.000 putnika i 980 letova dnevno.

U blizini WTC nalazi se dosta hotela na pešačkoj udaljenosti, koji su pogodni za smeštaj delegata tokom događaja koji se održavaju u njemu. Wow

Dubai je 2014. godine bio domaćin najvećeg insentiv putovanja u Emi­ratima, od čak 14,500 učesnika! Klijent je bio kineska kozmetička ku­ća Nu Skin.

destinacija

d e s t i n a c i j a

Tako se na par koraka od WTC-a na­ laze Ibis hoteli sa 2 i 3 zvezdice, No­ votel hotel sa 4 zvezdice i slično. Cene soba se okvirno kreću od 60, odnosno 100 eura, za 2 odnosno 4 zvezdice. Tu se nalazi i metro stanica koja omogućava lako kretanje i dostupnost. Tako da i kompanije koje nemaju og­ roman budžet, takođe mogu razma­ t­rati Dubai, kao destinaciju u koju mo­gu da pošalju svoje zaposlene, re­ci­mo na insentiv putovanje. Primera radi, budu smešteni u nekom skromnijem hotelu, a organizuju im se obilasci i nezaboravna večera u luksuznim hotelima kao što su Palace Downtown sa pogledom na Dubai Fontanu, kompleks Madinat Jumeirah ili u nekom od mnogobro­ jnih veoma upečatljivih zdanja koja oduzimaju dah. Ovakav put bi sigurno postigao efekte koje jedno insentiv putovanje za zaposlene treba da postigne. Posle posete Dubaija zaista imate osećaj kao da su čuda moguća. Da je budućnost svetla i da treba da joj idemo u susret sa verom, poziti­ vnim iščekivanjem i onim treperenjem u stomaku kao kada idemo na prvi sastanak. A to nam je svima potrebno, zar ne? Miona Milić

Menadžment i tim kuhinje World Trade centra (Hospitality catering) zajedno sa predstavnicima vodećih evropskih medija za kongresni turizam

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

69


destination

City of the future

Is Dubai exactly what you thought? We often form an opinion about a city or country that we haven’t visited based on the influence of media, the experiences of other people, and our personal preferences. I used to think of Dubai as brand new, expensive, and luxurious destinati­ on. A city with modern skyscrapers miraculously rising from the desert, a large shopping center, boasting a fantastic fountain like the one in front of Hotel Bellagio in Las Vegas, and that sail-shaped seven-star hotel on the beach (Burj Al Arab). For some reason, I expected the fo­ od to be finely served but bland. Because of the cultural differences, I expected everyone in Dubai to go around minding their own business, scarcely communicating and avoiding eye contact. In short, I expected to find a highly luxurious but uninspiring city. Then, at the invitation of Dubai Business Events, I visited Dubai. At the start of the year, my hosts organized a Fam trip for one hundred leading decision-makers and major media from the congress and business to­ urism sector in Europe. The event

70

was part of the current strategy of promoting the city as a “must experience” destination that could host conferences, meetings, and corpora­ te and incentive events of various si­zes.

People

Dubai = luxury

They put so much effort in making sure everything functions well, that you feel welcome wherever you go and that you get help whenever you need it even though you are a complete stranger to them and they have nothing to gain by it.

When we say Dubai, we think luxury and this is absolutely true. Dubai is one of the top luxury destinations in the world. A city with a multitude of hotels, grandiose skyscrapers, and bu­ildings whose architecture and be­a­uty take one’s breath away and stand as superior tributes to civil engineering. Everything in Dubai is dedicated to luxury, comfort, and the “Wow” effect, so at least once a day you are bo­und to be astounded, thinking “Wow!”, wondering how they have ma­naged to build these things and mar­veling at all the things they ha­ve. Let’s dig under the surface some more.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

What most impressed and positively surprised me is the energy and passion the people who live and work there invest in their city.

Important

Dubai will host World Expo 2020, which will last 6 months and is expected to garner 33,2 million visitors. Their positive energy is so evident that you can’t but think it’s what built the city and makes the oil they found seem like a secondary re­source that only made the attain-


nts, museums and architecture from past ages, Dubai might not live up to your expectations. On the other hand, it is making every effort to become the center of modern culture and art. The Dubai Opera, proclaimed the ci­ty’s new cultural icon, is a multifu­n­ctional, centrally-located facility for opera, theater, art exhibitions, con­certs, and sports events. It can ac­com­modate 2,000 people and will be opened to the public in 2016. Ski Dubai - Is that REAL penguin?!

ment of their goals and long-envisaged dreams somewhat easier. The working force in Dubai largely comes from India and Pakistan but people come to work here from all over the world. As a result, the most widely spoken languages are Hindu, Arabic, and English, respectively.

· No destination will seem incredible if the people we meet and communicate with there don’t add to this feeling. A man from Pakistan, whom I met while looking for the shuttle bus to my hotel, confirmed this. He also of­fered to call my hotel and inquire about the schedule of the shuttle bus and invited me to wait in the comfort of his air-conditioned minibus until it came. People like myself, arriving from the uncertainty of another corner of the world, are immediately assailed by dark thoughts and questions about why anybody would do that? Because he is humane? Because he is happy and grateful to the country that gave him the possibility of living a peaceful life? Because he believes the law is equal for everyone in the Emirates, ordinary people and sheikhs alike?

I wanted to laugh at this. It sounds like pure science fiction. But to them it’s reality. Why? Because there is no corruption. There is no need for it. That’s why. According to Interpol, Dubai is the safest city in the world and a report from April 2014 indicates that UAE have the lowest violent crime rate in the world. The fact that the police drive Aston Martins, Lamborghinis, McLarens, Ferraris and similar cars must in itself act as a deterrent for most potential perpetrators.

History If you are looking for a destination wi­th a rich past, historical monume­

destination

d e s t i n a t i o n

The history of Dubai is not as long as it is interesting. In 1833, led by the Maktoum family, some 800 members of the Bani Yas tribe who had previously declared in­dependence from Abu Dhabi settled on the banks of the Dubai creek. This natural port soon turned out to be a good strategic position, enab­ ling trade, fishing and, particularly, pearling. Chinese involvement in the international pearl market with the invention of artificial pearls in 1926 and the Great Depression of 1929 forced Sheikh Saeed to find alternate sources of income. Oil was found in 1966, starting a new period of prosperity for Dubai. In order to avoid being solely dep­ e­n­dent on oil, whose reserves are

Meydan hotel overlooking the racecourse (the Dubai World Cup horse race is held here every year)

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

71


destination

d e s t i n a t i o n The artificial lake in front of Burj Khalifa and the Dubai Mall holds the highest fountain in the world, the Dubai Fountain, which shoots water up to 150 m (equivalent to 50 floors) and is 275 m long. The fountain was designed by the architects of the Bellagio Fountain in Las Vegas.

Team building idea: Camel polo amateur playing

ex­p­ected to start dwindling in a few years, Mohammed bin Rashid al Ma­ kto­um made a wise decision. The income from oil was invested in the development of Dubai as the world’s future tourist and business center. Large-scale construction made Dubai the fastest growing city in the world. At the moment, the contribution of oil in total national income is minimal. Today tourism is one of the main branches of the industry. Impressive.

Tourism in the superlative

· When they decided to focus on tourism all they had was desert and oil. What could they do to attract tourists?

with the world’s highest restaurant At.mosphere on the 122nd floor. The exceptional Armani Hotel, of which there are only two in the wo­ rld (the other one is in Milan), also forms part of Burj Khalifa. One of the first architectural wonders in Dubai was the magnificent sa­ ilsha­ped hotel Burj Al Arab, kno­wn as the Seven Star building and one of the city’s main symbols providing “the best the world has to offer”. Feel free to use your imaginati­on to understand what this means – you won’t be wrong. Dubai Mall, the largest shopping mall in the world, is the most po­pu­ lar attraction in Dubai.

People are attracted by the grea­test, the best, the highest, the longest, the most modern…. and this is exac­ tly what Dubai offered them. By engaging the best architects and experts of the world, this city moved architectural boundaries and broke records at every step of its development. In Dubai you can see the highest building in the world, Burj Kha­ lifa, standing 828 m above the city,

72

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

The largest artificial island in the world, the Palm Jumeirah, palm-sha­ ped and visible from outer space, has become a favorite resort of the wealthy, with its luxury apartments, residences, private villas, and beaches. This resort includes eight magni­ ficent hotels with Atlantis the Palm as probably the most spectacular, holding a central position a top the crescent of the Palm and offering a breathtaking view. This grand, multifaceted hotel gives you a chance to swim and play with the dolphins in the Dolphin Bay and incorporates a lagoon with 65,000 sea animals, 700 m of beaches, the Aquaventure water park and much more. Two more palm-shaped islands are under construction and another is­la­ nd shaped like a map of the world. There are many more buildings in Dubai that will literally take your breath away, like the Madinat Ju­ meirah hotel complex modeled after an Arab fortress and connected by a channel only crossed by boat, earning it the name of Arab Venice.

Desert Safari - Car on dune


What makes this city interesting for us mortals is its focus on individual and group tourism for visitors of mo­ re modest means. There are over 200 of 3 and 4 star hotels in Dubai, as well as excellent apartments. Dubai also plans to bu­ ild more mid scale hotels with the idea of accommodating 20 million tourists by the 2020, which is twice as many as today.

Kiss that you’ll never forget - at Atlantis Dolphin Bay

Meydan City, incorporating the longest racecourse in the world, running 1.7 km long, and a hotel overlooking the racecourse and tennis academy, is home to many thoroughbred horses from the entire world. Every year, this resort is host to the Dubai World Cup, the most opulent horse races in the world, with a $ 30 million prize fund. This year Kylie Minogue will be revving up the entertainment at the racecourse, while last year Jennifer Lopez performed here.

Activities

· Believe it or not, Dubai is not all about shopping! You can relax and enter­ tain yourself in many other ways. You can do whatever you like in Du­ bai. A desert safari is definitely something you shouldn’t miss with campfire dinners under the stars, flying over the desert in a balloon, riding camels, driving in buggies and jeeps over the dunes, falconry (training falcons and hunting with them), and sandboarding down the dunes.

You can also go skiing or skating, play golf on first class terrains, play tennis, go bowling, karting, or visit the Ferrari Theme Park. Water activities include scuba diving, fishing, sailing, visits to the aqua parks, swimming with dolphins at the Dubai Dolphi­ narium. There are also horse, camel, and car races to watch (the latter at the Dubai Autodrome) or you can play camel polo (Dubai Polo Equestrian Club)… or you can watch the Dubai Tennis Cup. Surprisingly, despite its desert environment, Dubai has several large green parks offering lots of activities and the Children’s City, the Dubai International Academy City – DIAC, the Global City and much more.

destination

d e s t i n a t i o n

Dubai also has a good public trans­ port system, allowing you to reach all the vital parts of the city by subway or bus and even taking the taxi is not expensive. It would cost approximately 50 EUR, for instance, to watch the horse races at the Dubai World Cup in Meydan. An unforgettable, world-class event. The same amount would be enough to drive in a jeep and experience the Desert Safari. Fast food sold in street shops, both tasty and safe, costs just a few euros. You can try shawarma (the local version of the burrito, taco, or gyros) or crunchy, spicy Indian nuggets often made with mashed potato, pepper flakes, and pepper paste. Here I have to add how tasty, fresh, fantastically prepared, seasoned, and varied the food in Dubai is. I was a little doubtful at first, if you reme­ mber the first part of this article.

Legoland is currently under const­ ruction (to be completed in 2016) as well as the Bollywood Theme Park (whose first phase will be completed in 2016). One thing is sure – you won’t be bo­ red in Dubai.

Only for the rich? Dubai is paradise for the wealthy. Everything revolves around luxury, comfort and satisfying every possible, and elsewhere perhaps impossible, need and desire.

Wild Wadi

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

73


destination

d e s t i n a t i o n

· Dubai’s multinational chara­ cter offers a wide choice of cu­isines and places to eat, fr­om Michelin star-rated res­ taurants to traditi­o­nal food shops in the stre­­­ets. My prejudices crumbled before Ho­ spitality Catering by the Dubai Wo­ rld Trade Center, whose culinary wo­ n­ders and working atmosphere we we­re able to experience at the invi­ta­ tion of Chef Harald Oberender, Di­r­e­ ctor of Kitchens at the Dubai Wo­rld Trade Center. Here we had the pleasure to have lu­ nch in their Staff Dining Room and to try some of their culinary masterpi­ eces, which left no doubt in our mi­ n­ds about why most royal families cho­ose these kitchens to cater for th­­e­ir weddings and special events. We have experienced in practice, how the extraordinary decoration and ex­ plosion of tastes, turning an or­di­nary room into royal one.

Incentive in Dubai? Oh, yes Now for a brief look at the possibilities and costs of business travel and event organization in Dubai.

The Dubai World Trade Center (WTC) is the main exhibition and congress facility spreading over more than a million square meters and incorporating ev­ent halls accommodating from 500 to as many as 12,000 people, which makes it especially interesting for large concerts and sports events. There are many hotels within walk­ ing distance of the WTC that can ac­­ commodate event participants during their stay. Only a few steps aw­ay from WTC are Ibis 2 and 3 star ho­tels, Novotel Ho­ tel (4 stars) and many more. Room prices vary from 60 EUR to 100 EUR, in 2 and 4 star hotels, res­pectively. The subway station is clo­se, ensuri­ ng quick and easy transpor­tation ar­ ound the city. Even companies with a modest bu­d­ get can consider Dubai as a pos­sible destination for incentive ev­e­nts. For instance, delegates could be ac­ com­mo­dated in a modest hotel with Did you know?

Dubai International Airport is the world’s busiest airport by internati­onal passenger traffic, with 192,000 passen­ gers and 980 flights daily.

Wow

In 2014, Dubai hosted the largest incentive trip to the Emirates involving 14,500 participants! The client was the Chinese cosmetics company, Nu Skin. or­ganized sightseeing tours of and un­fo­rget­table dinners in luxury hot­ els, such as the Palace Downtown ov­erlooking the Dubai Fountain, the Madinat Jumeirah or at some ot­her extraordinary, breathtaking bu­­il­d­ ing. A trip like this would definitely ac­hi­ eve the motivational effect re­quired of an incentive trip. After visiting Dubai, you will believe in miracles. You will also have the feeling the future is bright and that we are moving towards it with faith, positive expectations and the fluttery feeling in our stomachs as if we were going on our first date. And we all need that sometimes, don’t we? Miona Milic

Traditional - Bu Qtair Restaurant

74

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


aktuelne teme

Skup sport i odlična zabava

Trke kamila Trke kamila su postale popularan sport u mnogim zemljama: Pakistanu, Saudijskoj Arabiji, Egiptu, Bahreinu, Jordanu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Australiji i Mongoliji. Profesionalne trke kamila podrazumevaju klađenje sa mnogo novca, a takođe su i neobična turistička atrakcija. Najpoznatija i najzanimljivija trka kamila, Camel Kup, održava se svake godine u julu u Australiji. Kraljica pustinje Kamila Kamile su veoma mudre životinje, iz­ nenađujuće brzi pustinjski divovi. Mogu da trče i 65 km/h na kratke sta­­ze, a brzinu od 40 km/h mogu da odr­žavaju i sat vremena.

Interesa­n­tno je da svi pitaju da li je ono što kamile skladište u grbama vo­da? Ne, to je masnoća. Kamile mo­gu da provedu dane ili nedelje sa ma­lo ili ni­malo vode i hrane. Zato, kada piju, mogu da unesu neverovatne količine vode. Naime, ve-

oma žedna kamila može da popije preko 200 litara vode dnevno. Kamile imaju tri kapka. Dva imaju tre­ pavice koje štite oči od peska, dok je treći veoma tanak i služi im kao svojevrsni brisač vetrobranskih stakala, jer im na sličan način briše pesak sa očiju. Tokom peščane oluje ili vetro­ vitog dana, one zatvaraju taj kapak, ali i dalje mogu da vide kuda idu. Kamile nazivaju „brodovima u pusti­ nji“. One najčešće koračaju, ali kada moraju da idu brže, one galopiraju ili kaskaju. Kas je koračanje tokom kog Wow!

Kada je kamila gladna, nije izbirljiva, tako da će pojesti skoro sve, od kaktusa, kostiju, mesa, ribe, kože, ka­napa, pa do šatora.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

75


aktuelne teme

a k t u e l n e

Da li ste znali?

Naziv „dromedar“ (jednogrba kami­la) potiče od starogrčke reči koja znači „trčanje“. se obe noge jedne strane podižu i spu­štaju istovremeno. Ovakav hod pro­izvodi njihanje, tako da pojedini ja­hači dobiju „morsku bolest“.

Džokeji Isprva, džokeji za kamile su bila mala deca, dečaci uzrasta od oko četiri go­ dine. Mnoga deca su dobijala te­ške povrede prilikom pada sa kamila. Ukoliko bi pali i kamila i džokej, kami­ la bi prva dobila pomoć, jer se smat­ ralo da je vrednija. Još veći problemi su bili izgladnjavanje dece do smrti, jer je trebalo da bu­du što lakši, prebijanje i teranje na 18-časovni rad, zatim kidnapovanje i trgovina decom, naročito decom iz si­­romašnih porodica.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su 2002. godine prvi zabranili da deca sta­rosti ispod 15 godina učestvuju na trkama kamila. Ubrzo nakon toga, razvijen je robot džokej. Roboti se dizajniraju tako da liče na ljude i imaju ljudske karakteristike, kao što su lice nalik na lice lutke, nao­ čare, šeširi, trkačka odeća, čak i par­ fe­mi koje tradicionalno koriste ljudi džokeji. Njima daljinski upravljaju op­e­­ratori koji se voze pored trkačke sta­ze. Prva uspešna zvanična trka sa robotima džokejima održana je u Kataru 2005. godine.

t e m e

Događaj se odvija u Blatherskite parku, delu Central Australian Show Society terena. Organizovan je od strane Alice Springs Lions kluba i Apex kluba Centralne Australije. Prva trka kamila je održana 1970. go­dine kao opklada dva prijatelja, a na­kon toga se ispostavilo da su trke to­li­ko popularne da su se počele planirati kao godišnji događaj. Da li ste znali?

Leseter Camel Kup poseti oko 5.000 ljudi iz svih krajeva sveta.

Trke širom sveta Odabrane kamile se, od rođenja, od­ gajaju posebno za trke, uz pomoć pa­ žljivo kontrolisanih metoda odgoja, tre­ninga i ishrane. U UAE se, tako, ko­ riste sofisticirane metode treniranja, kao što su trčanje na traci i plivanje u bazenu, kako bi se kamile što bolje pripremile za takmičenje. Osim u UAE, koji su bliskoistočni centar trka kamila, i u drugim zemljama se primenjuju posvećeni načini treniranja kamila. Pravila trka se razlikuju od zemlje do zemlje. Ipak, nešto je svima zajedni­čko – okupljaju učesnike iz celog sveta, veoma su zabavne i podrazumevaju velike novčane nagrade.

Camel Kup, Australija Camel Kup je najpoznatiji godišnji festival trka kamila, i održava se u Aus­ traliji svake 2. subote u julu mesecu.

Danas, Alice Springs-ov Leseter Camel Kup je zadivljujuća trka, porodi­ čni događaj, ali i događaj za prikup­ ljanje finansijskih sredstava. Poznat je po harizmatičnim kamila­ ma, kao i po hrabrim i zabavnim jaha­ čima. Između trka je organizovano mnogo dešavanja. Trke se upotpunjuju kar­nevalskom atmosferom – tu su tr­bušne plesačice, trke rikši, trke iz ho­bija „Kids Camel Capers“, vož­ nje, izazovi Mr i Miss Camel Kupa, štando­vi sa hranom i barovi. Sve što preostane tokom dana, distribuira se lokalnim humanitarnim organizacijama putem društvene bespovratne pomoći. Za više informacija o Camel Kupu posetite www.camelcup.com.au Svetlana Gavrić Noel Fulerton - „Camel Man“ Noel Fullerton je rođen 1934. god. u Adelongu, Temora, Novi Ju­žni Vels. Ima osmoro dece, 32 unučeta i 7 pra­unučića, tako da ga zovu pa­tri­jarhom porodice Fulerton. Noel se takođe smatra i dedom in­ dustrije kamila u Australiji. Uk­ljučen je u Camel Kup od sa­ mog osnivanja. Noel Fulerton je sada le­genda, „Ca­mel Man“, čije su zna­nje i stručnost učinili Lio­ ns klubove Alice Springs Camel Kupa vrhunskim događajem u oblasti trka kamila. On se povu­ kao iz sveta trka, ali tradicija i da­ lje živi.

76

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015


hot topics

Expensive sport and great entertainment

Camel racing Camel racing become popular as a sport in many countries: Pakistan, Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, Jordan, Qatar, United Arab Emirates, Om­an, Australia and Mongolia. Professional camel racing is an event for betting with lots of money included, and also an extraordinary tourist attraction. Most famous and interesting race, Camel Cup, is held every year in July in Australia. Desert Majesty Camel Camels are very smart animals, desert giants but surprisingly fast. Camels can run at speeds up to 65 km/h in short sprints and they can ma­intain a speed of 40 km/h for an hour. Interesting thing that everyone asks is what a camel’s hump stores - water? No, it is fat. Camels can go for days or even weeks with little or no fo­od or water. But, when camels do dr­ink, th­ey can take in enormous am­

ounts of water. A really thirsty camel may drink more than 200 liters in one day. Camels have three eyelids. Two of the eyelids have eye lashes which help protect their eyes from sand. The third is a very thin lid which wo­r­ks as a windshield wiper to clean off their eyes. In a sandstorm or win­dy day, they can close that eyelid to protect their eyes from the sand, but still see where they are going. Camels are called “ships of the de­ sert”. Camels usually walk, but when they must go faster they eit­her gal­

lop or pace. The pace is a movement in which both legs on the same side rise and fall together. This leg action produces a swaying, rocking motion that makes some riders “seasick”.

Camel jockey At the beginning small children we­ re used as camel jockeys, usually bo­ ys around the age of four, to ride and direct the camels. Many child camel jockeys were seriously injured by falling off the camels. If a camel falls and both of them are injured, the camel is treated first because it is more valuable.

Wow!

If camels are hungry, they will not be much choosy and eat almost anything, as a thorny cactus, bones, fish, meat, leather, piece of rope and even tent.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

77


hot topics

h o t

Did you know?

“Dromedary” (a one–humped camel) comes from an ancient Greek word meaning “running”. Much bigger problems were child st­ arving to death in order to be lighter, beating and forced work for 18-hour a day, often kidnapping, a real child slave trade, especially children from destitute families. The United Arab Emirates were the fi­r­st to ban the use of children und­ er 15 as jockeys in camel racing, in 2002. Shortly afterwards a robot jo­ c­k­ey was developed. Robots are de­ sign­ed to look like human, so they ha­­ve human-like features, including a man­nequin-like face, sunglasses, ha­ts, racing silks and ev­en traditional per­fumes used by hu­man jockeys. They are remotely co­ntrol­led by ope­ rators being driven alongside the ra­ ce track. The first suc­cessful of­ficial race with robotic jockeys was con­du­ cted in Qatar in 2005.

Races all around the world Chosen camels, from the birth, are spe­ci­ally raised for the track, using ca­­re­­fully controlled methods of bre­ ed­­ing, training and nutrition. In the United Arab Emirates (UAE), so­phisticated training methods, su­ ch as working animals on treadmills and in swimming pools, are used to prepare racing camels for competi­ tion. Beside UAE, which is the centre of camel racing in the Middle East, other countries have also dedicated

78

t o p i c s

ways of camel training. Rules of racing vary from country to country. But something is in common for eve­ ry race - it brings participants fr­om whole world, it is great enterta­inment and includes large cash aw­ards.

The Camel Cup, Australia Considered the most known, The Ca­ mel Cup is an annual camel racing fe­s­tival held in Australia, on the 2nd Sa­turday in July, in its own arena at Bla­therskite Park, a section of the Ce­­ ntral Australian Show Society groun­ ds. The event is organized by the Alice Springs Lions Club and Apex Club of Central Australia. The first Camel Race was run in 1970 as a bet between two friends, after which races proved so popular that plans were made to hold the event on an annual basis. Today, Ali­ce Sp­ri­ ngs’ Lasseters Cam­el Cup is an am­a­ zing race, the fami­ly and fundra­i­ser event. It is well known for its chari­ smatic camels as well as entertaining and brave riders. Also, there are lots of actions between races.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

Did you know?

For The Lasseters Camel Cup around 5,000 people comes from all over the world. Races are complemented with carni­ val atmosphere - Belly dancers, ri­c­ k­s­haw races, “Kids Camel Capers”, hobby camel races, rides, Mr and Miss Camel Cup challenges, food st­ al­­ls and bars. All proceeds from the day are distributed to local charities through the community grant scheme. For more information about Camel Cup visit www.camelcup.com.au Svetlana Gavric

Noel Fullerton - Camel Man Noel Fullerton was born in 1934 in Adelong, Temora, NSW. The fa­ther of eight children, the gra­ ndfather of 32 and great grandfather to 7 children, he is se­en as the patriarch of the Ful­lerton family. Noel is also seen as the grandfa­ ther of the camel industry in Aus­ tralia. Noel has been invol­ved he­ avily with the Camel Cup since its inception. Noel Fullerton is now a legendary figure, a “Ca­ mel Man”, whose knowledge of camels and expertise with th­em, made the Lions Clubs of Alice Springs Camel Cup the premier event of camel racing. He has now retired from camel racing, but the tradition still li­ ves on.


tema broja

Motivacija zaposlenih

Aktivnosti za zaposlene tokom i van radnog vremena Kompanije, naročito one sa velikim brojem zaposlenih, često organizuju razne tim bil­ding aktivnosti ili sportske vikende kako bi motivisali, uticali na izgradnju timskog duha, ali i nagradili svoje zaposlene za postignute ciljeve. One se mogu odnositi na odlaske na planinu gde je zaposlenima obezbeđeno uživanje u zimskim sportovima i planinskom svežem vazduhu, ili pak na vikend opuštanje u nekom wellness centru, odlazak u neku vinariju na degustaciju vina, i slično. Koje su to aktivnosti kroz koje se za­ posleni na kratko mogu opustiti od stresa i napetosti tokom radnog vre­ me­na? Na uobičajenom danu na poslu? Da li kompanije mogu uči­niti nešto za svoje zaposlene i nakon ra­ dnog vremena?

· Sobe za igru · Zajednički ručak · Timski sportovi

S obzirom da danas skoro svaki posao donosi određenu dozu napetosti i stresa, kompanije za svoje zaposlene su osmislile sobe za igru, ili game rooms. U zavisnosti od strukture za­poslenih, vodeći računa o starosnoj dobi i po­ lu, osmišljavaju se sobe za igru koje zaposlenima u toku radnog vremena pružaju mali predah. U ovim sobama se obično nalaze razne igre, namenje­ ne mlađoj i srednjoj populaciji, kao što su stoni fudbal, stoni tenis, raz­

ne vrste video igrica i najnovije kon­ zole, vreće za boks, i sl. Jedna od aktivnosti za zaposlene to­kom radnog vremena može biti i za­jednički ručak. Možda ovaj vid aktivnosti neće pružiti istu dozu oslobađanja od stresa kao što je udaranje u vreću za boks, ali i razgovor sa kolegama u opuštenom okruženju ima svoje prednosti. Ponekad se tokom ovih ručkova mo­ že doći do razvoja novih ideja, ali i re­šenja određenih problema.

· Fitnes Zaposleni u kompanijama, bilo u manjim ili većim, su najvažniji resurs, a nji­hovo zadovoljstvo do­datno dopri­ nosi uspešnom obavljanju radnih za­ dataka. Kada govorimo o zadovoljst­ vu zaposlenih, u ovom slučaju ne mi­slimo prvenstveno na zaradu i redovna primanja (iako su oni jedni od primarnih činilaca), već na aktivnosti koje će im kompanija omogućiti kako bi se osećali motivisano da na što bolji, ali i na što efikasniji način ispunjavaju svoje radne zadatke, istovremeno vodeći računa o zdravlju.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

79


tema broja

t e m a

Zapamtite!

Zaposleni u kompanijama, bilo u manjim ili većim, su najvažniji resurs. Pored aktivnosti u sklopu kancelarijskog prostora, kompanije svojim zaposlenima mogu obezbediti i razne aktivnosti i nakon radnog vremena. Za zaposlene se tokom nedelje mogu rezervisati tereni za košarku, fudbal ili pak odbojku. Pored toga što će im obezbediti fizičku aktivnost, ove igre mogu biti ujedno i odlična aktivnost za tim bilding. Još jedan primer aktivnosti za zaposlene je i odlazak na kuglanje, koji je pogodan kako za muški ali i za ženski deo kolektiva. Pored timskih sportova za zaposlene se mogu rezervisati i termini za pliva­ nje ili pak u teretanama. Za ženski deo tima, koji možda nije baš raspoložen za fudbal ili košarku, mo­gu se rezervisati termini za pilates, jo­gu, aerobik, fitnes, zumbu, i sl.

80

b r o j a

Ukoliko kompanija nije sigurna koje aktivnosti da organizuje za svoje zaposlene, može sprovesti anketu i na osnovu najvećeg broja odgovora odlučiti se za nekoliko aktivnosti. Ovo su samo neki od primera za akti­ vnosti koje kompanija može obezbediti svojim zaposlenima. Stalno usavršavanje, redovna primanja, priznanje za dobro obavljen po-

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

sao su među najvažnijim faktorima motivacije zaposlenih, ali i aktivnosti koje im kompanija obezbedi tokom i van radnog vremena imaju veliki uči­nak za pozitivnu radnu atmosferu, razvijanje međusobnih odnosa i lo­jalnosti, kao i efektivno i efikasno is­­punjavanje radnih zadataka. Mirjana Jokić


b r o j a

Mercator-S daje odličan primer kako se vodi računa o svojim zaposlenima Predstavljamo neke od dobrih primera aktivnosti koje kompanije mogu omogućiti svojim zaposlenima, za vre­me posla i nakon njega. Na tu temu, kompanija Mercator-S, po­delila je sa nama „tajne“ zadovoljstva svojih zaposlenih.

1

Važite za kompaniju koja brine o svojim zaposlenima. Koje aktiv­no­sti i mogućnosti opuštanja tokom radnog vremena obez­be­đu­jete svojim zaposlenima?

tema broja

t e m a

Kompanija Mercator-S je za svoje zaposlene u Upravnoj zgradi u Be­ogra­du obezbedila Fun room koji predstavlja prostoriju za opuštanje zaposlenih u kojoj, tokom radnog vremena, sve kolege na raspo­laganju imaju knjige, TV, bilijar, stoni tenis, Sony Play­ station, stoni fudbal i boksersku vreću. Pored sobe za zabavu zaposlenima u našoj kompaniji je na raspolaga­nju i restoran Kantina 904 u kojem sve kolege mogu u prija­ t­noj, gotovo ku­ćnoj atmosferi, da ručaju kvalitetno i zdravo po veoma prihvatljivim ce­nama.

2

Da li organizujete i aktivnosti za zaposlene nakon radnog vremena? Kompanija Mercator-S poštuje slobodno vreme svojih zaposlenih i njihove vanposlovne obaveze, i ne organizuje obavezne aktivnosti nakon radnog vremena. Naša kompanija je svima koji žele da se nakon napo­ rnog radnog dana opuste obezbedila unapred definisane termine za fudbal i košarku, a povremeno se organizuje i podela bioskopskih ka­ rata gde porodično mogu pogledati neke od najzanimljivijih dečijih fil­mova. Svakako jedna od najinteresantnijih aktivnosti van radnog vre­mena su predavanja i radionice na IDEA Akademiji gde zaposleni svakog utorka imaju predavanja sa fokusom na biznis teme i svakog četvrtka sa fokusom na life style.

3

Na koji način obezbeđene aktivnosti utiču na rad zaposlenih? Koje ste pozitivne i/ili negativne efekte primetili? Kao kompanija verujemo da aktivnosti, koje imaju za cilj opuštanje zaposlenih na radnom mestu, pozitivno utiču na atmosferu i radni učinak zaposlenih i upravo iz tog razloga konstantno i radimo na unapređenju ove sfere u našoj organizaciji. Svakako najpozitivniji efekat u vanposlovnim aktivnostima predstavlja bolje upoznavanje kolega koji, igrajući se u Fun room pro­storiji ili ćaskajući u neformalnom druženju na ručku u Kantini 904, zapravo prepoznaju jedni druge i na taj način stvaraju po­ zi­tivniju atmosferu na svom radnom mestu i nova prijateljstva u svom privatnom životu.

4

Da li se zahvaljujući aktivnostima povećava i njihova efikasnost u obavljanju radnih zadataka i postizanja ciljeva? Kao kompanija verujemo da aktivnosti koje smo osmislili pozitivno uti­ču na efikasnost u obavljanju radnih zadataka i postizanju cillj­eva. Smatrajući da se na ovaj način najbolje povećavaju produktivnost, radni elan i efektivnost naših kolega, naša kompanija konstantno ra­ di na unapređenju ovakvog vida aktivacije zaposlenih.

5

Da li u Vašoj kompaniji praktikujete sastanke dok hodate (walking meetings)? Zaposleni u našoj kompaniji na raspolaganju imaju 4 kancelarije koje služe isključivo za zakazivanje sastanaka i walking meetings u našem slučaju zaista nije neophodan. Kao specifičan oblik sastanka u kompaniji Mercator-S može se navesti conference call i video call konferencije koje se redovno organizuju sa kolegama ili poslovnim partnerima iz Srbije i regiona. Ovaj specifičan oblik održavanja sastanaka sve zaposlene u Mercator-S oslobađa nepotrebnog stresa zbog gubljenja vremena u putu za sastanak sa partnerima ili kolegama koji su geografski dislocirani, a samim tim dodatno utiče i na zadovoljstvo, efikasnost i efektivost u poslu. Mirjana Jokić

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

81


cover story

Employee motivation

Activities for employees during and outside office hours Companies, especially those with many employees, often organise various team building activities or sports weekends in order to motivate, help build team spirit, and reward their employees for goals they achieve. These can include mountain trips where employees can enjoy winter sports or fresh mountain air, or relaxing weekends at spa centres, visiting wineries for wine tasting, and the like. What are the activities that can alleviate work-related stress and tension for a while? On a usual day at of­fice? Can companies do anything for their employees even after office hours?

· Game rooms · Group lunch · Team sports · Fitness

Considering the fact that nearly all jobs today create a certain degree of tensions and stress, companies have come up with game rooms for their employees. Depending on employee structure and taking into account age and ge­ nder, game room is designed to provide employees with some rest during office hours. These rooms usually contain different games intended for younger and middle-aged people su­ ch as foosball, table tennis, vario­us

Employees at companies, no matter small or big one, represent the most important resource, and their satisfaction is what additionally contribu­ tes to successful performance of as­ signments. When we talk about employee satisfaction, we don’t mean earnings or regular income (although these are some of the key factors), but instead activities that their company provi­ des in order for them to feel motiva­ ted to perform their work tasks in the best possible and most efficient way, taking care of their health at the same time.

82

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

types of videogames and the latest consoles, punching bags, etc. One of the activities for employe­ es during office hours can also be gr­o­up lunch. This activity may not pro­vide the same amount of stress relief like hitting a punching bag, but talking with co-workers in a relaxed setting can have its benefits. Sometimes, employees can come up with new ideas or solutions to problems during these meals. In addition to activities confined to office area, companies can provide


s t o r y

cover story

c o v e r

Remember!

Employees at companies, no matter small or big one, represent the most impor­ tant resource. their employees with various activities also after office hours. Companies can book basketball, fo­ otball, or volleyball courts during the week. On top of providing them with exercise, these games can also be excellent team building activities. Another example of employee acti­vi­ ties is bowling, which is suitable for both female and male parts of per­ s­onnel. In addition to team sports, compani­es can book swimming or gym work­out sessions. For female team members, who may not be in the mood for football or basketball, companies can book ses­sions of pi­ lates, yoga, aerobic, fi­tness, zumba, and the li­ke. If a company is not sure what activities it should organise for its emplo­

ye­es, it can conduct a poll and deci­ de on a number of activities based on the results. These are just a few examples of activities that companies can organise for their employees. Constant development, regular inco­ me, and acknowledgments for good work are among the most im­portant

employee motivation factors, but ac­ ti­vities that companies provide out­si­ de/after office hours also have gre­at effects on positive office atmos­phe­ re, improving personal relationships and loyalty, as well as efficient and effective performance of work assi­ gn­ments. Mirjana Jokic

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

83


cover story

c o v e r

s t o r y

Mercator-S gives a great example for taking care of its employees We present some of the good examples of activities that companies can provide their employees with, during work and after it. On this subject, company Mercator-S, shared with us the “secrets” of employee satisfaction in the company. Your company is known for taking care of its employees. What ac­ tivities and relaxation options during office hours do you provide your employees with?

1

For its employees at the Headquarters Building, Mercator-S has provided the Fun Room, which is used by employees for relaxing during office hours and where they can read books, watch TV, play pool, ping pong, Sony PlayStation, foosball, or make use of the punching bag. In addition to the Fun Room, our employees can visit the Kantina 904 restaurant, where all our colleagues can have healthy and quality meals at very affordable prices in a pleasant, home-like atmosphere.

2

Do you also organise activities for employees outside office hours? Mercator-S respects its employees’ free time and their personal responsibilities that are unrelated to work, so we do not organise mandatory activities after office hours. For all those who wish to relax after a long day, our company has secured in advance defined football and basketball sessions, and occasionally we also organise giveaways of movie tickets where they can bring their families and see some of the most popular children’s films. Surely, some of the most interesting activities outside office hours include lectures and workshops at the IDEA Academy, where employees have business classes every Tuesday and lifestyle classes every Thursday.

3

Do these activities impact your employees’ performance in any way? Have you noticed any positive and/or negative effects? We as a company believe that activities, which are intended to relax employees while they’re at their place of work, can have po­si­tive influence on employees’ performance and the atmosphere amongst them, and this is precisely why we constantly work to im­prove this segment within our organisation. Of course, the most positive effect in activities outside work is getting to know your co-workers better. Through playing games in the Fun Room or having an informal chat during lunch at Kantina 904, employees actually recognise each other and this way generate a more positive atmosphere at their workplace, while making new friends in their personal lives.

4

Do these activities increase their efficiency in performing work assignments or attaining goals? We as a company think that the activities we designed have positive impact on employee efficiency in performing work assignments and attaining goals. Believing that this boosts the productivity, work enthusiasm, and effectiveness of our co-workers, our company is working on developing this kind of employee engagement at all times.

5

Do you have walking meetings at your company? Employees at our company have four offices at their disposal that are used exclusively for making appointments, so walking meetings are really not necessary in our case. As one characteristic form of meetings employed at Mercator-S, we can cite conference calls and video call meetings that regularly take place with co-workers or business partners from Serbia and the region. This specific form of meetings takes away the unnecessary stress among Mercator-S employees brought on by wasting time on their way to meeting partners or colleagues who are located at distant locations, in itself also having additional effects on satisfaction, efficiency, and effectiveness at work. Mirjana Jokic

84

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


zanimljivost

Profesija

Barista – Vrhunski poznavalac kafe Ispijanje kafe predstavlja svakodnevni, slobodno možemo reći ritual, u kojem većina nas uživa i po nekoliko puta dnevno. Za uživanje u kafi najbitniji je njen ukus, ali postoje i dodatni detalji koji upotpunjuju osećaj zadovoljstva. Jedan od dodatnih detalja je ukrašavanje kafe penom od mleka za koje je „kriv” barista. Ukrasi koje barista pravi u šoljici ka­ fe mogu predstavljati prava mala ume­tnička dela, mogu biti tematski u skladu sa nekim događajem ili biti rezultat trenutne inspiracije bariste. Ukrasi u šoljici kafe su ti koji ostavlja­ ju prvi utisak i, ukoliko ih je pravio vr­hunski barista, sigurno će izmamiti osmeh na lice i učiniti da je zapamtimo. Kako se kultura ispijanja kafe razvija­la, polako je počela da se razvija i pro­fesija bariste, koja je postajala sve popularnija. Ovo je relativno mlada profesija, obzirom da postoji tek nekih 30 godina.

Ko je barista? Barista je naziv za osobu koja se bavi pripremom i posluživanjem kafe na vrhunskom nivou. Reč, a i zanimanje barista potiče od italijanske reči bar, a odnosi se na osobu koja priprema i služi kafe na bazi espresso kafe. Za baristu se jednostavno može reći da je to vrhunski poznavalac kafe, či­ji posao nije nimalo jednostavan i

zahteva puno pažnje, strpljenja i naravno vežbe. Da bi napravio odličnu espresso ka­fu, barista mora poznavati svaki ko­rak uz­gajanja i način posluživanja ka­fe, ali i mašinu na kojoj radi. Barista mora poznavati poreklo i vr­ ste zrna kafe, način prerade, ali i načine slaganja određenih vrsta kafe sa drugim ukusima i začinima. Pored slaganja sa drugim ukusima i začinima, barista mora znati i kako se pripremaju razne vrste alkoholnih i bezalkoholnih koktela sa kafom.

Latte art Latte art predstavlja još jednu veštinu koju je važno da barista poznaje u današnje vreme. Latte art se odno­si na umetnost ukrašavanja kafe pen­ om od mleka, tačnije na crtanje uk­ ra­sa i sličica. Barista koji prati svetske trendove iz oblasti kafe, ali i onaj koji se stalno usavršava, sigurno će znati da vam zahvaljujući ovoj veštini izmami

osmeh na lice i pruži dodatno uživanje u ispijanju savršene šoljice kafe. Za baristu, latte art je i način iskaziva­ nja umetničkog dara da napravi od­ ličnu šoljicu kafe. O značaju bariste svedoče i škole ko­ je su se otvorile širom sveta, a nekoliko škola postoji i u Srbiji. Da li ste znali?

Svetsko takmičenje barista WBC je po prvi put organi­ zovano u Monte Karlu, i to tek 2000. godine.

Takmičenja za bariste Kako je vremenom posao bariste po­ stao specijalizovan i nije svako mogao da ga radi, baristi su počeli me­ đusobno da se takmiče. Takmičili su se ko će napraviti bolju kafu, ko ima originalnije ukrase i načine posluživanja kafe, ko može da pri­premi više kafa u određenom vre-

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

85


zanimljivost

z a n i m l j i v o s t

Da li ste znali?

U Srbiji se takmičenje barista održava od 2009. godine. titulu najboljeg bariste za 2013. go­di­ nu na takmičenju održanom u Melburnu odneo Pete Licata iz Amerike.

Da li ste znali?

Savalamala Coffee Festival održan je 14. i 15. marta 2015. godine u Beogradu. menskom periodu, i sl. Ova takmičenja su dovela do stvaranja nacionalnih i svetskih takmičenja za bariste, koja okupljaju najpoznatije bariste iz regiona i celog sveta. Tako se svake godine, u drugom gradu održava Svetsko prvenstvo barista. Svetsko prvenstvo barista - World Ba­­ r­ista Championship (WBC) je među­ na­­ro­dno takmičenje u pri­premi ka­fe, koje je organizovano od strane Wo­r­ ld Coffee Events (WCE).  Takmičenje se organizuje jednom go­ dišnje, u različitim državama, na ra­zli­ čitim kontinentima. Takmičenje oku­plja najbolje bariste iz sveta, tokom kojeg oni pripremaju 12 kafa - 4 espresso kafe, 4 kapućina i 4 origina­lna pića sa svojim potpisom a sve to u trajanju od 15 minuta. Sudije tokom takmičenja pored ukusa kafe, ocenjuju i čistoću, kreativ-

nost, veštine barista, ali i sveukupnu prezentaciju. Svaki barista koji učestvuje na takmičenju priprema svoju mešavinu kafe od koje pravi napitke. Pa tako za pripremu espressa i kapućina mora koristiti istu mešavinu sva 4 puta, a za ostale 4 kafe može koristiti različite mešavine. Inače, pravo na učestvovanje u tak­ mi­čenju imaju samo baristi koji su po­bednici nacionalnih šampio­nata ba­r­i­sta. Iako zanimanje bariste vodi po­reklo iz Italije, do sada ni na jed­ nom održanom takmičenju nije po­ be­dio Italijan. Na ovogodišnjem Svetskom prvenst­ vu za bariste koje je održano u Sijetlu od 09. do 12. aprila titulu najboljeg bariste odneo je Saša Šestić, australijanac srpskog porekla. Prošlogodišnji pobednik na takmičenju održanom u gradu Rimini u Italiji bio je Hidenori Izak iz Japana, dok je

· 4 espresso kafe · 4 kapućina · 4 originalna pića · SVE za 15 minuta

86

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

Pored ovog takmičenja, postoji i Wo­ rld Latte Art Championship na ko­ jem se posebno ocenjuje umetni­čki izražaj bariste u jednom jako zahte­v­ nom nastupu. Što se tiče takmičenja za najboljeg baristu u Srbiji, neki od nosilaca titule najboljeg bariste su Nenad Stojanović, Dalibor Arsić, itd.

Zanimljive činjenice · Pre 30 godina, niko nije znao šta je ba­rista · Bariste nisu lenjivci ili hipsteri · Potrebno je mnogo vremena da bi se usavršio latte art · Svaki barista ima svoju omiljenu te­ hniku · Zagrevanje mleka je nauka! · Bariste učestvuju na takmičenjima u pravljenju kafe · Neki od njih pohađaju škole za bariste · Jezik kafe nije uni­verzalan · Oni su stručnjaci! Mirjana Jokić


Ko pravi najbolju kafu i ko je najbolji barista Srbije? To je Nenad Stojanović, barista kafeterije Pržionica u Beogradu. Nenad je učestvovao na nekoliko takmičenja barista, pa je tako, 2010. godine osvojio titulu najboljeg bariste Srbije. Zahvaljujući ovoj pobedi Nenad je Srbiju predstavljao na Svetskom prvenstvu barista održanom 2010. godine u Londonu. Svako kome Nenad napravi kafu sigurno će uživati u njenom ukusu, ali će mu i crteži koje on napravi od pene od mleka ostati u sećanju. Ovom prilikom Nenad je odvojio malo svog vremena i za novi broj SEEbtm magazina odgovorio na nekoliko pitanja.

1

zanimljivost

z a n i m l j i v o s t

Koliko dugo se bavite poslom bariste i zašto ste se odlučili baš za ovo zanimanje?

Poslom bariste sam počeo da se bavim 2008. godine. Znanje sam sticao prvo u Srbiji, a potom i van granica Srbije, mada još uvek smatram da imam još dosta toga da na­ učim. Ovim poslom sam počeo da se bavim sasvim slučajno, raslo je moje interesovanje za ovu profesiju i trudio sam se da saznam što je više moguće o kafi ali i da se edukujem. Probao sam različite vrste kafe i shvatio da su sve različite i da svaka ima svoju karak­ teristiku. Zanimljivo je da pre bavljenja ovim poslom kafu nisam ni pio, a danas sam postao pravi zavisnik. 

2

Kažu da je potrebno puno vežbe ali i strpljenja da bi se uradio neki crtež u šoljici kafe. Koliko je vremena potrebno Vama?

Što se tiče crtanja po kafi, za savladavanje osnovnih tehnika bilio mi je potrebno neko­ liko nedelja. Što se tiče kompleksnijih stvari potrebni su meseci vežbanja, ali se stalnim vežbanjem slike dovode do perfekcije. Kao što sam pomenuo, edukacija u ovom poslu je pored vežbanja jako važna, tako da učim neke nove tehnike i poteze kako bih nacrtao još lepšu i kompleksniju sliku.

3

Ove godine ste učestvovali na Savamala Coffee Fest-u i poneli ste titulu najboljeg bariste? Kako ste se spremali za takmičenje?

Što se tiče pripreme za ovo takmičenje, kao i svi ostali učesnici pripremao sam se jako kratko. Priprema mi je zapravo bila dnevna rutina na poslu i tudio sam se da to što ću da pokažem na takmičenju pokažem tj. ponudim i stalnim gostima koji dolaze kod nas na kafu. Nakon posla bih još malo provežbao kada dođem kući i to je u suštini bila priprema za ovo takmičenje.

4

Šta za vas znače titule najboljeg bariste koje ste osvojili?

Moram priznati da mi titula najboljeg bariste koju sam osvojio 2010. godine na takmi­ čenju za najboljeg baristu Srbije, kao i titula najboljeg bariste na ovogodišnjem Sava­ mala Coffee Festu održanom u Beogradu u Latte art kategoriji znače jako puno. Ove titule mi daju, kako bi se reklo vetar u leđa da nastavim sa edukacijom, jer želim da se takmičim i u drugim kategorijama koje svet kafe pruža i tako zaokružim celu priču i budem kompletan u ovom poslu. A nakon toga planiram da počnem da prenosim svoje znanje nekim novim ljudima koji bi želeli da se bave ovim poslom. Mirjana Jokić

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

87


interesting

Profession

Barista – A true master of coffee Drinking coffee is a day-to-day – it’s free to say – ritual, which most of us enjoys even several times a day. Enjoying coffee mainly depends on its taste, but there are some additional details that complete the feeling of pleasure. One of such details is decorating coffee with milk foam, for which the “guilt” belongs to the barista.

88

The decorations that the barista can make in a cup of coffee can be true miniature works of art, they can have a theme in line with an event or be a result of the barista’s momentary inspiration. The decorations in the cup of coffee are what makes the first impression and – if they are made by a top-notch barista – they will surely put a smile on our face and make a lasting memory. As the coffee drinking culture evolved, the profession of the barista also gradually started to evolve with it, getting more and more attention. This is a relatively young profession, considering it has been around for only some thirty years.

The barista can be simply defined as a true master of coffee, whose job is not at all simple and requires great attention, patience, and, of course, practice. In order to make an excellent espres­ so, the barista must know every step of growing and serving coffee, as well as the machine used for it. The barista must know the origin and types of coffee beans, the processing method, and the way certain types of coffee are mixed with other tastes and spices. In addition to mixing with other tastes and spices, the barista must also know how to prepare various types of alcoholic and non-alcoholic coffee cocktails.

Who is the barista?

Latte art

Barista is the name of the person who prepares and serves coffee at an exceptional level. The word, as well as the profession itself, comes from the Italian word bar, which refers to the person who prepares and serves coffees based on espresso.

Today, latte art is another skill that is important for the barista to pos­ se­ss. Latte art refers to the art of de­ corating coffee with milk foam, or, mo­re precisely, to painting decora­ tio­ns and pictures. A barista who ke­ eps up with global trends and constantly improves professionally will

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

surely know to put a smile on your face with this skill and provide extra enjoyment in drinking your perfect cup of coffee. For the barista, latte art is a way of ex­pressing the artistic gift to make an excellent cup of coffee. The importance of the barista is also reflected in schools opening all over the world, and there are several of these in Serbia, as well. Did you know?

The World Barista Champi­ onship was first held in Monte Carlo, as late as in 2000.

Barista competitions In time, as the barista profession became more specialised and started to impose requirements, baristas be­ gan competing between themse­lves. They competed in making the be­st cof­ fee, having more original de­corations and serving methods, preparing as


Did you know?

In Serbia, the barista competition has been running since 2009. on held in the Italian city of Rimini was Hidenori Izaki from Japan, while the best barista title for 2013 was won at the competition held in Melbourne, Australia, by Pete Licata.

Did you know?

Savalamala Coffee Festival in Belgrade was held from 14th to 15th March 2015. many coffees as possible within a gi­ ven time, etc. These competi­tions le­ ad to creating national and international barista competitions, gathering the most well-known baristas from the region and the wo­rld. So every year, the World Barista Ch­ am­pionship takes place in a different city. The World Barista Championship (WBC) is an international coffee ma­ king competition, organised by Wo­ rld Coffee Events (WCE).  The competition is held once a ye­ar, each in a different country, in dif­fe­ rent continents. The compe­tition at­ tracts the best baristas in the world, and in its course they make 12 cof­fe­ es: 4 espressos, 4 cappuccinos, and 4 original signature drinks – all within 15 minutes time. During the competition, the judges give scores for taste, cleanliness, cre­ ativity, barista skills, and overall pre­ sentation. Every barista participating in the co­ m­petition prepares their own cof­fee mix for making beverages. For making espresso and cappuccino, the same mix must be used all fo­ur times, and different mixes can be used for the other four coffees. This competition is open only to the

baristas who hold first place in national barista championships. Despite the fact that the profession of bari­ sta originated in Italy, not a single championship so far has been won by an Italian contestant. At this year’s World Barista Championship, which took place in Seattle from 9th to 12th April, the best barista title was won by Sasa Sestic, an Australian barista of Serbian origin. Last year’s winner at the competiti-

· 4 espressos · 4 cappuccinos · 4 original signature drinks · all within 15 minutes time

interesting

i n t e r e s t i n g

In addition to this competition, there is also the World Latte Art Cham­ pionship, where special attention is given to the artistic expression of baristas in a very demanding performance. As for barista competitions in Serbia, some of the best barista title holders are Nenad Stojanovic, Dalibor Arsic, etc.

Interesting facts · Thirty years ago, no one knew what a coffee barista was · Coffee baristas aren’t slackers and hipsters · It takes a long time to perfect that latte art · They prefer different techniques · Steaming the milk (it’s a science!) · Baristas compete in coffee competitions · Some attend barista school · Not all coffee language is universal · They’re the experts! Mirjana Jokic

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

89


interesting

i n t e r e s t i n g

Who makes the best coffee and who is Serbia’s best barista? It’s Nenad Stojanovic, a barista at the Przionica coffee shop in Belgrade. Nenad was a participant in several barista competitions, and in 2010 he won the title for the best barista in Serbia. Thanks to this title he represented Serbia at the 2010 World Barista Championship in London. Anyone for whom Nenad makes coffee will surely enjoy its taste, but the designs he creates using milk foam will also stay in their memory. Nenad took some of his time to answer a few questions for the latest issue of SEEbtm.

1

How long have you been a barista and what made you go into this profession?

I started to work as a barista in 2008. At first I was learning the ropes in Serbia, and then also in other countries, although I believe there is still much more to learn. I started doing this entirely by accident. My interest in the job grew more and more, and I tried to learn as much as possible about coffee, while getting education at the same time. I was trying out various kinds of coffee and realised that they’re all different and have their own distinct features. What’s interesting is that before I became a barista I didn’t even drink coffee, and now I’m a true addict. 

2

They say that for creating a design in a cup of coffee takes a lot of practice, in addition to patience. How much time does it take you?

When it comes to drawing on coffee, it took me several weeks to master the basic tech­ niques. As for the more complex stuff, it takes months of practice, but keeping at it le­ ads to perfect designs. As I mentioned, education is alongside practice very important in this work, so I’m learning some new techniques and styles, hoping to create even more beautiful and complex designs.

3

This year, you took part in the Savamala Coffee Festival and won the best barista title. What were your preparations for the competition like?

Like all other contestants, I prepared for the competition over a very short period of time. My practicing actually consisted of my daily work routine, and I tried to show and offer our regular customers the things I was going to show at the competition. I would practice a bit more at home after work, and in essence that’s how I was prepa­ ring for the competition.

4

What do the best barista titles that you won mean to you?

I have to admit that the best barista title that I won at the 2010 Championship in Ser­ bia, along with the best barista title in the Latte art category at this year’s Savamala Coffee Festival in Belgrade, really do mean a lot to me. These titles give me the proverbial wings to keep educating myself, because I also want to compete in other categories that the world of coffee offers and that way make a full circle and become fully skilled for this work. After that, my plan is to begin transferring my knowledge to new people who would like to go into this profession. Mirjana Jokic

90

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


p o j m o v a

Studijsko putovanje Studijsko putovanje (Fam trip) predstavlja putovanje koje pruža priliku učesnicima da se upoznaju sa određenom destinacijom i svim prednos­ tima koje ona nudi. S obzirom na to da su studijska putovanja namenjena većim grupama ljudi, ona takođe predstavljaju priliku za upoznavanje ljudi i ostvarivanje kontakata. Well-being Well-being je jednostavno rečeno stanje u kojem se nalazi pojedinac. Često se povezuje sa zdravljem, ali i osećanjem kao što je sreća. U današnje vreme, kada svaki posao donosi i određenu dozu stresa, dosta pažnje se posvećuje well-beingu. Kompanije su posvetile dosta pažnje ovom segme­n­ tu, pa su za zaposlene osmislile razne aktivnosti tokom radnog vremena. Takođe, organizatori događaja su za učesnike osmislili određene aktivnosti tokom kojih mogu, barem na kratko, da predahnu od predavanja kojima prisustvuju. HoReCa

rečnik pojmova

r e č n i k

HoReCa je termin koji se koristi u ugostiteljstvu, a odnosi se na pripremu i serviranje hrane i pića. HoReCa je skraćenica od Hotel / Restoran / Café i ko­risti se u mnogim zemljama širom Evrope. Usredsređenost (Mindfulness) Usredsređenost (Mindfulness) predstavlja stanje aktivne, otvorene pažnje usmerene na sadašnji trenutak. Kada je osoba usredsređena, ona sagledava svoje misli i osećanja sa određene distance i ne ocenjuje ih kao loše ili dobre. Biti usredsređen znači živeti u trenutku i doživljavati iskustva uz punu svest. Graffiti Wall Graffiti Wall je tabla na kojoj učesnici nekog događaja, da li konferencije, seminara ili korporativnog druženja mogu izneti svoje utiske. U pos­ ledenje vreme graffiti wall je postao jako koristan, ali i popularan način da saznate reakcije i utiske učesnika sa nekog događaja. Kickstarter Kickstarter je najveća platforma na svetu na kojoj se prikupljaju sredstva za kreativne projekte. Mesto je za razne kreativne projekte kao što su film, muzika, umetnost, pozorište, igre, stripovi, dizajn, fotografije, itd. Uz pomoć ove platforme sredstva se prikupljaju zahvaljujući donacijama pojedinaca. www.kickstarter.com EUFCN Evropska mreža filmske asocijacije - EUFCN (European Film Commission Network) je neprofitno udruženje za pružanje podrške i promovisanje evropske filmske industrije i kulture. Njeni glavni ciljevi su stvaranje mreže najaktivnijih evropskih filmskih komisija; promovisanje razmene infor­ macija između članova; održavanje razvoja potraga za lokacijama i prilikama za snimanje; sprovođenje profesionalnih i edukativnih aktivnosti na­menjenih članovima.  www.eufcn.net Elektrohemija Elektrohemija je nauka koja se bavi proučavanjem međusobne konverzije hemijskih i električnih vidova energije i zakona po kojima se te kon­ verzije odvijaju. Android Android je naziv operativnog sistema koji je napravila kompanija Google. Obično je instaliran na različitim pametnim telefonima i korisniku obezbeđuje pristup Google servisima kao što su YouTube, Maps, Search, Gmail, itd. Polo na kamilama Polo na kamilama je nova vrsta timskog sporta u kom igrač umesto konja jaše kamilu. Ovaj sport može da posluži kao odlična aktivnost za jačanje timskog duha jer je osmišljen za grupe koje broje od 8 do 60 osoba, ali i kao zabava za porodice ili prijatelje. Ova takmičarska igra se odvija uz pomoć izuzetno dugačkih štapova i veće lopte.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

91


term dictionary

t e r m

d i c t i o n a r y

Fam trip Fam trip or familiarisation trip is a trip which to the participants provides a chance to meet with a certain destination and with all the benefits which can provide. Considering that fam trip is designed for a bigger number of people, it also provides opportunities to meet other people and for networking. Well-being Well-being is simply a state of an individual. It is often associated with health, as well as feelings such as happiness. In today’s world, where every job comes with a certain degree of stress, a lot of attention is paid to well-being. Companies pay a lot of attention to this aspect, so they come up with different activities for their employees during office hours. In addition, event organisers design activities for participants intended for taking short breaks from lectures that they attend. HoReCa HoReCa is a term used in the hospitality industry and refers to the preparation and serving of food and drinks. HoReCa is short for Hotel / Restau­ rant / Café, and it is used in many countries across Europe. Mindfulness Mindfulness is a state of active, open attention on the present. When you’re mindful, you observe your thoughts and feelings from a distance, without judging them good or bad. Mindfulness means living in the moment and awakening to experience. Graffiti Wall Graffiti wall is a board where participants at an event – a conference, seminar, or corporate social event – can write their impressions. Lately, the graffiti wall has become an extremely useful and popular source of feedback at various events. Kickstarter Kickstarter is the world’s largest funding platform for creative projects. It is a home to all kind creative projects, such as film, music, art, theater, games, comics, design, photography, and more. Through this platform funds for projects are collected thanks to the individual donations. www.kickstarter.com EUFCN EUFCN (European Film Commission Network) is a non-profit association which supports and promotes the European film industry and culture. Its main goals are to create a network of the most active European Film Commissions; to promote the exchange of information between members; to sustain the development of location searches and shooting opportunities; and to carry out professional and educational activities for members. www.eufcn.net Electrochemistry Electrochemistry is a scientific field that studies mutual conversions between chemical and electrical forms of energy and laws that govern such conversions. Android Android represents the name of the mobile operating system made by Google company. Usually it comes installed on a variety of smartphones and tablets and it offers to user access to Google’s own services like YouTube, Maps, Search, Gmail, etc. Camel Polo Camel Polo is a novel team sport, were instead of horse player rides a camel. It can be a great team building activity because it is created for groups from 8 to 60 members, but and for friends and families. It is played with extra long sticks and a bigger ball will battle it out in the arena.

92

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


Blago vredno 50 miliona dolara pronađeno na dnu okeana Kompanija Deep Ocean Search izvukla je sredinom aprila 2015. godine u visini na­ mibijske obale, sa dubine od 5.150 metara, tovar britanskog broda „City of Kairo”. Prema pisanju francuskog lista Figaro, brod „City of Kairo” je potopljen tokom II svet­ skog rata, a prenosio je vunu, liveno gvožđe i sanduke sa srebrnim novcem čija je ukupna vrednosti iznosila 50 miliona dolara. Kompanija Deep Ocean Search koja okuplja francuske i britanske stručnjake za ot­ voreno more dala je sve od sebe kako bi pronašla ovo skriveno blago. A kako bi ga pronašli izgradili su čak i sonar koji može da istražuje okeane na dubini od čak 6.000 metara. Tim sturčnjaka koji je bio oduševljen ishodom ove operacije kreirao je i Facebook stranicu na kojoj je opisao tok istraživanja. Prema britanskom zakonu, lovci na blago imaju pravo da zadrže pronađene drago­ cenosti ukoliko se radi o brodu britanske mornarice.

zanimljivosti

z a n i m l j i v o s t i

Knjižara u kojoj kupac sam određuje cenu knjige?! Iako u svakoj knjižari svaka knjiga ima određenu cenu, to nije slučaj i sa jednom knjižarom iz Madrida u Španiji. Naime, knjižara pod nazivom „Tuuu Libreria” ne određuje cenu knjiga već to rade njeni kupci. Filozofija kojom se vodi knjižara je „Uz­ mite koliko god knjiga hoćete i platite koliko želite. Sami odlučite”. Otvaranje ove knjižare inspirisano je američkim projektom „The Book Thing”, inicijati­ va je pokrenuta u septembru 2012. godine s namerom da se knjige učine dostupnim što široj zajednici. Ponuda knjižare obuhvata gotovo sve književne žanrove i otvorena je svih sedam dana u nedelji, uključujući i praznicima. Knjižara nudi veliki izbor klasičnih dela, kriminalističkih i ljubavnih romana, knjiga iz oblasti ličnog razvoja i motivacije, knjiga za decu, stripova... Jedina dva žanra koja se ovde ne mogu naći su udžbenici i enciklopedije, iz razloga što veoma brzo zastarevaju u odnosu na moderni sistem školovanja. Organizacija Yooou koja je i pokrenula ovu inicijativu na ovaj način je uspela da prikupi knjige za 20 institucija, škola, bolnica i domova penzionera širom Španije. Od otvaranja knjižare „Tuuu Libreria” slične knjižare otvorene su i u drugim gradovima Španije: Barseloni, Malagi i Torelodonesu.

Šoljice za kafu koje možete pojesti! Trend jestivih šoljica prva je pokrenula italijanska kompanija Lavazza pre nekoliko godi­ na, ali su sada taj trend počele da preuzimaju i druge kompanije. Jestive šoljice za kafu se prave od testa, a njihova unutrašnjost je obložena glazurom od šećera koja sprečava da se šoljice istope ili pak da kafa iscuri. Glazura od šećera kafi daje minimalnu slatkoću, tako da nema potrebe za dodavanjem šećera. Kompanija Lavazza je ove šoljice ponudila u nekoliko veličina, u zavisnosti od toga koju kafu pijete. Kompanija Sardi koja je dizajnirala Cookie cup šoljice, vodila je puno računa o italijanskoj tradiciji, prema kojoj najveći broj Italijana za doručak pije kafu i jede kroasan. U zavisnosti koji ukus preferirate možete izabrati i šoljicu. Kompanija Lavazza je prva, ali ne i jedina kompanija koja je svojim gostima ponudila jestive šoljice. Naime, to je uradio i KFC za britansko tržište, a njihove šoljice nose naziv Scoff-ee Cup.

Da li biste platili 817 dolara za sladoled? Kafe Scoopi koji se nalazi u Dubaiju svojim gostima nudi dezert pod imenom „Crni di­jamant”. „Crni dijamant” se smatra jednom od najskupljih poslastica, s obzirom da njegova cena po kugli sladoleda iznosi čak 817 dolara. U ovom kafeu su svi sladoledi koji se služe napravljeni ručno, pa tako i ovaj dezert ko­ji ne sadrži nijedan veštački sastojak. Tvorac ovog, u najmanju ruku neobičnog dezerta, je indijski biznismen Zubin Doši, koji je želeo da napravi nešto jako skupo pa je prilikom pravljenja dezerta koristio italijanske crne tartufe, iranski šafran i jestive pahuljice od 23-karatnog zlata.

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015

93


zanimljivosti

z a n i m l j i v o s t i

Hrana za turiste u Milanu je besplatna?! Turisti koji posete Milano u periodu od 01. maja do 31. oktobra 2015. godine kada se održava iz­ložba Expo 2015 neće morati da brinu o hrani. Naime, projekat „Drago mi je, Milano” su osmislili Đanmarko Baći i Marčela Volpe sa ciljem da posetioci izložbe Expo 2015 provedu nezaboravne dane. U ovom projektu, koji je zapra­ vo eksperiment koji do sada još niko nije uradio učestvovaće nekoliko hiljada stanovnika Milana koji će otvoriti vrata svojih domova. Kako bi učestvovali u ovom projektu turisti preko interneta treba da se prijave za „besplatnu gostoljubivost” i za uzvrat će dobiti be­ splatne večere u restoranima ili privatnim kućama pojedinih stanovnika Milana. Takođe, ovi turisti neće plaćati ni obilaske grada, a ni upoznavanje sa znamenitostima.

Roboti umesto hotelskog osoblja u Japanu U Japanu će se 17. jula 2015. godine otvoriti hotel sa nazivom Čudan hotel (Hen-na), a većinu poslova obavljaće roboti koji će imati izgled sličan ljudskom. Ovi roboti će raditi na recepciji, u domaćinstvu, ali će i razgovarati sa gostima. Gosti će ulaziti u sobe pomoću tehnologije koja prepoznaje lice, a putem tableta će od osoblja moći da zatraže sve što im je potrebno. U sobama se neće nalaziti klima uređaji već tehnološke sprave koje će očitavati telesnu temperaturu gosta i onda prilagođavati temperaturu u sobi. Hotel će raspolagati sa 72 sobe, a cena prenoćišta variraće u zavisnosti od potražnje, s obzirom da će gosti licitirati za sobu. Na otvaranju hotela početna cena jednokrevetne sobe iznosiće 53 eura, dok će gosti za one malo luksuznije sobe morati da na licitaciji izdvoje malo više novca. Inače, menadžment hotela planira da u 2016. godini izgradi još 72 sobe.

Tajms skver postaje šuma? Ukoliko projekat pod nazivom Popup forest koji je pokrenula organizacija NYC Wildflower Week dobije dovoljno veliku podršku, čuveni Tajms skver bi mogao postati šuma. Ovaj projekat je predstavljen na Kikstarteru gde je dostigao ciljani iznos od 25.000 dolara. Prema ovom projektu plan je da se šuma pojavi „preko noći” u junu 2016. godine i da traje oko tri nedelje. Tako bi Tajms skver barem na kratko imao livade, guste krošnje i grmove koji će „učiniti da se po­ setioci osete kao da su na drugoj planeti”. Kako bi se ovaj projekat sproveo, prvo je potrebno da organizacija dobije zeleno svetlo od gradskih vlasti, a kao probni teren biće iskorišćen Bruklin. Nakon realizacije projekta u Bruklinu, organizacija će početi sa prikupljanjem sredstava u vrednosti od oko 40.000 dolara za šumu na Tajms skveru.

U ovom restoranu račun morate platiti unapred Clove Club će biti prvi restoran u Ujedinjenom Kraljevstvu koji će uvesti sistem naplate računa prilikom rezervacije stola. Restoran se odlučio na ovaj korak kao bi se osigurao od gubitka novca ukoliko se gosti ne pojave, ili pak pre­ kasno otkažu rezervaciju. Od meseca juna 2015. godine svako ko bude želeo da uživa u izvrsnoj hrani koju će pripremati kuvar nagrađen Mišelin zvezdicom moraće unapred da plati 65 dolara po osobi. Tokom večere gosti će moći da poruče vino i da ga kasnije plate, ali u slučaju da se ne pojave novac koji su uplatili unapred im neće biti vraćen. Prema izjavi kuvara Isaka Mekhejla i gosti će imati koristi od ovog novog sistema. Na primer, onima koji žele ranije da večeraju biće umanjen iznos računa. Ovakav sistem plaćanja osmislio je Nik Kokonas, vlasnik restorana u Čikagu, koji je otkrio da se na taj način umanjuje broj gostiju koji se ne pojave, a ne otkažu rezervaciju.

Hotelska atrakcija Patagonije – Hotel Montana Magica Lodge Luksuzni hotel Montana Magica Lodge nalazi se u sred Huilo Huilo rezervata koji se nalazi u Pat­ agoniji. Na Magičnoj planini je ljudskom rukom napravljen vulkan sa vodapadom koji se spušta niz njegove strane. Ovo mesto od drveta i kamena izgleda kao da je iz bajke, a moglo bi se naći i u nekom filmu o Hobitima. U neposrednoj okolini hotela se mogu sresti neke od najneobičnijih životinja, a gostima su na raspolaganju i teren za mini golf, ergela, kao i staze za pešačenje. Hotel Montana Magica ima pet spratova i svega 13 soba sa enterijerom koji je inspirisan pri­ rodom. Kupatila u ovom hotelu su urezana u džinovska debla, a gosti mogu uživati i u baru i restoranu. Što se tiče cena, za noćenje u ovom hotelu potrebno je izdvojiti od 200 do 360 eura, dok je za ostale hotele u ovom rezervatu potrebno izdvojiti i čak do 1.600 eura.

94

SEE Business Travel & Meetings magazine · maj 2015


n e w s

50 Million Dollars’ Worth of Treasure Found at the Bottom of the Ocean In mid-April 2015, Deep Ocean Search recovered the cargo from a British steamboat City of Cairo, off the Namibian coast at the depth of 5,150 metres. According to the French Figaro, the City of Cairo was sunk during WWII, and its cargo included wool, cast iron, and crates housing silver coins, whose total value is estimated at 50 million dollars. Company Deep Ocean Search, whose team of experts is made up of French and UK oceanographers, invested immense efforts in finding this hidden treasure. And in order to find it, they even built a sonar device that enables exploring oceans at depths of up to as much as 6,000 metres. The expert team was thrilled by the outcome of the marine salvage operation and created a Facebook page where it posted accounts of their search. According to British law, treasure hunters have the right to keep the recovered valuables if the salvage vessel is of the British Royal Navy.

interesting news

i n t e r e s t i n g

Bookstore Lets Customers Decide on Book Prices?! It’s a fact that every book has its price in any bookstore, but this isn’t the case with a bookstore in Madrid, Spain. This bookstore, named Tuuu Libreria, lets its customers make the decision on the price of the books they buy. The bookstore operates under the following business philosophy: “Take as many books as you wish and pay as much as you like. It’s up to you.” The inspiration for the opening of the bookstore was an American project, The Book Thing, an initiative launched in September 2012 with the intent to make books avail­ able to as many people as possible. The bookstore’s offering includes nearly any liter­ ary genre, and its doors are open to customers seven days a week, including holidays. Its shelves hold a wide range of classics, mysteries, and romance novels, self-help and motivational books, children’s books, graphic novels... The only two genres that cannot be found here are schoolbooks and encyclopaedias, and the reasoning is that these publications become out-dated extremely quickly in today’s education system. Organisation Yooou, which was behind the initiative, in this way managed to collect books for 20 institutions, schools, hospitals, and retirement facilities across Spain. Since the launching of Tuuu Libreria, other Spanish cities have also seen openings of similar bookstores: Barcelona, Malaga, and Torrelondes.

Edible Coffee Cups! The trend of edible coffee cups was first started by Lavazza from Italy several years ago, but other companies have also started jumping on the bandwagon. Edible coffee cups are made of dough, and their insides are lined with sugar glazing that prevents the cups from melting or coffee from leaking out. The sugar glazing gives coffee minimum sweetness, so there is no need for adding sugar. Lavazza offers these cups in several sizes, and the choice depends on the coffee you’re drink­ ing. Sardi, the company that designed the Cookie Cups, took great care in observing Italian tradition, by which most Italians drink coffee and eat croissants for breakfast. You can match your choice of the cup with your preferred flavours. Lavazza is the first – but not the only – company that started offering its guests with edible cups. In the UK, KFC also did just that, and their cups are offered to customers under the name of Scoffee Cup.

Would You Pay USD 817 for Ice-Cream? Scoopi Café, located in Dubai, offers its customers a dessert named The Black Dia­ mond. The Black Diamond is considered to be one of the most expensive treats in the world, since its price is a staggering 817 dollars per one scoop of ice-cream. Every ice-cream served at this cafe is handmade and this dessert is no exception, containing not a single artificial ingredient. The maker of this – to say the least – extraordinary dessert is Indian businessman Zubin Doshi, who set out to create something that would be very expensive, so in his making of the dessert he used Italian black truffles, Iranian saffron, and edible flakes of 23-carat gold.

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015

95


interesting news

i n t e r e s t i n g

n e w s

Free Food for Tourists in Milan?! Tourists who visit Milan between 1st May and 31st October 2015, during the Expo 2015 exhibition, are not going to have any worries about food. “Nice to Meet You, Milan” is a project developed by Gianmarco Bacci and Marcella Volpe with the purpose to provide the Expo 2015 visitors with unforgettable experience. The project, which is actually an experiment that no one has ever conducted before, will include several thousands of residents of Milan who will open the doors of their homes. In order to become participants in the project, tourists need to register online for free hospitality, and in return they will get free dinners at restaurants or private homes of some Milanese residents. In addition, these tourists will also get free city tours, as well as free tours of the city’s landmarks.

Robots Replacing Hotel Personnel in Japan On 17th July 2015, a hotel named Strange (Hen-na) will open its door in Japan, and most of the jobs will be done by robots that look like human beings. These robots will be working at the front desk, in housekeeping, and they will talk with guests, as well. The hotel guests will enter their rooms using face recognition technology, and they will be able to ask hotel personnel for anything they need using tablets. The rooms won’t have AC, but instead they’ll be equipped with devices that will read the guest’s body temperature and then adjust the temperature in the room accordingly. The hotel will have 72 rooms, and the price of stay will vary, depending on demand since the rooms will be auctioned off to guests. At the hotel opening, the starting price of a single room will be EUR 53, while the guests who seek a bit more luxury will have to spend some more money at the auctioning. The hotel management plans to add 72 more rooms in 2016.

Times Square to Become a Forest? If the Pop-Up Forest project, started by NYC Wildflower Week, receives sufficient support, the famous Times Square could be turned into a forest. This project was first presented on Kickstarter, where it reached its target amount of 25,000 dollars. According to the project, the plan is for the forest to appear “overnight” in June 2016, and it’s supposed to last around three weeks. This means that Times Square could – at least for a little while – host meadows, thick tree crowns, and shrubs that will “make visitors feel like they’re on another planet”. In order for this project to be realised, first the organisation needs to get the green light from the city administration, and the chosen testing grounds is Brooklyn. After the project is realised in Brooklyn, the organisation will start raising funds in the amount of around USD 40,000 for the forest in Times Square.

This Restaurant Requires You to Pay the Bill in Advance The Clove Club is going to become the first UK restaurant to introduce bill payment at the time of making reservations. The restaurant decided to take this step in order to protect itself from losing money in the event that guests fail to show up or cancel their reservations too late. As of June 2015, anyone who wants to enjoy the delicious food prepared by the restaurant’s Michelinstarred chef will have to make an advance payment of 65 dollars per person. During dinner, guests will be able to order wine and pay for it later on, but if they fail to show up, the money that they paid in advance will not be refunded. According to chef Isaac McHale, guests will also feel benefits thanks to the new system. For example, those who wish to have early dinner will receive discounts on the bill. This payment system was developed by Nick Kokonas, a Chicago restaurateur, who explained that this is a way to reduce the number of guests who fail to show up or cancel their reservations.

Patagonia’s Hotel Attraction – Montana Magica Lodge The luxury hotel Montana Magica Lodge is located amidst the Huilo Huilo reserve in Patagonia. The Magic Mountain boasts a man-made volcano with a waterfall that flows down its sides. This place, constructed from wood and rock, looks like a fairy tale, and it could easily be used in a film about Hobbits. Some of the most extraordinary animals can be spotted in the near surround­ ings, and guests have access to mini-golf course, horseback riding, and hiking trails. Montana Magica Lodge has five floors and only 13 rooms with interiors inspired by nature. The bathrooms in this hotel are carved into giant tree trunks, and guests can also enjoy the bar or the restaurant. When it comes to prices, an overnight stay at this hotel costs between 200 and 360 euros, while other hotels in this reserve require guests to spend up to as much as 1,600 euros.

96

SEE Business Travel & Meetings magazine · May 2015


Profile for Miona Milic

Walking meetings, SEEbtm No 18  

The issue and importance of health are becoming an increasingly present topic, as well as are wellbeing and mental and spiritual harmony of...

Walking meetings, SEEbtm No 18  

The issue and importance of health are becoming an increasingly present topic, as well as are wellbeing and mental and spiritual harmony of...

Advertisement