Page 61

Njihovi poslovi su se takvom br­zi­ nom razvijali da su zaokupljali sve vi­še mog vremena, tako da sam morao da promenim svoj život jer mi je posta­jalo sve teže da uskladim svoje profesorske obaveze sa istraživačkim i konsultantskim radom. Tako sam napustio posao na Univer­ zitetu u Griniču i osnovao MICE Kno­ wledge kako bih mogao potpuno da se posvetim istraživanju i konsal­ tingu. Bila je to izuzetno teška odluka jer Univerzitet u Griniču je divno mesto i za profesore i za studente. Još uvek sam u kontaktu sa kolegama odande. Ponekad držim i predavanja, kao gostujući profesor na univerzitetima u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Držao sam predavanja i studentima turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na Univerzitetu u Novom Sadu i TIMS-u. Tako da bi se moglo reći da jednom nogom još uvek stojim u svetu obrazovanja, a to je za mene veoma važno. 6. Posetili ste mnogo kongresnih ce­ ntara, sajmova, konferencija i skoro sva­ke nedelje ste u drugoj zemlji. Kao svetski putnik, koja mesta tek na­me­ ravate da posetite?

To je dobro pitanje jer mnogi bi hteli da znaju koja će biti sledeća atraktivna mesta za kongresnu industriju. Ja bih rekao da treba usmeriti pažnju ka podsaharskoj Africi. Privreda mnogih zemalja u ovoj ob­ la­sti je u fazi ub­r­za­nog razvoja. One prolaze kroz iz­raženu urbanizaciju i imaju mladu i di­na­mi­čnu populaciju. Zemlje kao Namibija i Ruanda imaju ogroman potencijal i predstavljaju no­ ve mogućnosti u smislu mesta za odr­ ža­va­nje poslovnih događaja. Nara­vno, u ovom periodu su mnogi zabrinu­ti zbog virusa ebole, ali to će biti rešeno i onda će podsaharska Afrika nastaviti na svom putu napretka. 7. Za kraj, možete li nam reći svoje mi­ šljenje o trendovima u kongresnoj in­ dustriji uopšte u regionu jugoistočne Evrope? Veoma sam ohrabren sa onim što vi­dim svaki put kada posetim ovaj re­gi­on. Glavni trend koji pri­mećujem je us­meren na rast potražnje za odr­ ž­a­­va­njem sastanaka u regionu, kao i po­rast prostora za organizaciju do­ga­ đaja. Imate prvoklasne prostore za po­s­lo­v­ne događaje, kao što su, na primer, oni koji pripadaju Montenegro Stars grupi hotela. Imate dinamične

i ino­va­tivne kongresne biroe koji aktivno pro­movišu prestonice u ovom de­lu sve­ta ali i manja mesta, kao što je Opatija. Tako da se infrastruktura za MICE trište brzo razvija. Naravno, bolje vazdušne veze sa najvažnijim tržištima Zapadne Evrope i Severne Amerike bile bi od velike ko­ risti, a i one svakodnevno rastu. Sva ova investiranja u infraskturu i marke­ ting jugoistočne Evrope očigledno fu­ nkcionišu dobro.

industrija

i n d u s t r i j a

Kao potvrda tome svedoči i poslednji statistički izveštaj međunarodnog kongresnog udruženja (ICCA) koji ra­ ngira top zemlje u svetu za međuna­ rodne konferencije, a koji je ukazao da je Srbija sa poslednjeg mesta u 2007. godini skoro dostigla prvo mesto u regionu, u rangu sa Hrvatskom po broju održanih sastanaka i broju učesnika. Ovo je jasan znak napretka. Ali po mom mišljenju, najveća prednost jugoistočne Evrope jesu ljudi koji rade u našem sektoru. Uveren sam da će njihova energija i stručnost nastaviti da vodi ovaj region na putu ka uspehu na međunarodnim tržištima poslovnog turizma. Miona Milić

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

59

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement