Page 38

istraživanje

Region jugoistočne Evrope

Trendovi organizacije događaja za 2015. godinu Region jugoistočne Evrope je u sektoru kongresne industrije dosta optimističan, sa ne­ zane­marljivom tendencijom rasta godišnjeg broja događaja (39%) i ukupnog budžeta (32%). To su većinom događaji srednjeg obima, za do 150 učesnika, organizovani po či­tavoj zemlji u kojoj se nalazi sedište kompanije. Značajan procenat (24%) događ­aja se organizuje po regionu, tj. u susednim zemljama u odnosu na sedište kompanije orga­ nizatora; sa tendecijom porasta (15%) ovog broja u 2015/16 godini. Krajem 2014. i početkom 2015. godi­ ne SEEbtm magazin, u saradnji sa po­ r­ta­lom www.kongresniturizam.com je vršio istraživanje na temu Trendovi or­ ganizacije događaja za 2015. godinu u regionu jugoistočne Evrope. Među učesnicima u istraživanju bilo je zas­tu­pljeno skoro svih sektora pri­v­re­ de, od kojih je najviše bilo iz fa­r­ma­­ce­

· Oko 10 događaja godišnje · Vrsta događaja – treninzi, tim bildinzi i seminari · Lokacija – zemlja u kojoj se nalazi sedište kompanije · Broj učesnika – do 150 · Vrsta prostora – hotel · Izbor – lično iskustvo · Budžet – do 50.000 eur

36

u­t­­ske in­dustrije, IT sektora, gra­đe­vi­na­­­ rstva, vla­dinih i nevladinih or­ga­ni­za­ci­ja (gra­fik 1, str. 36).

Broj događaja Godišnji broj događaja koji većina ko­ m­panija organizuje je oko 10. Iz dobi­jenih odgovora u anketi (grafik 2, str. 38) može­mo prime­titi da je 42% ispitanika, odnosno kompa­nija, to­k­ om 2014. go­dine organizo­valo do 15 događaja. IT Telekomunikacije Automobilska industrija Farmaceutska industrija NVO Kozmetička i hemijska industrija Prehrambena industrija Građevinarstvo Vladine institucije Konsalting i edukacija Strukovna udruženja Ostalo

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Više od 15 događaja godišnje orga­ni­ zuje 18% ispitanog tržišta. Većina njih, tačnije 52%, očekuje da broj do­gađaja koji godišnje organi­ z­uju os­tane isti. Međutim, značajan pro­ce­nat, čak 39%, očekuje da se ov­ aj br­oj poveća.

Vrsta događaja Kao što možemo primetiti iz prilože­ nog grafika (grafik 3, str. 37), u regio15% 3% 3% 16% 9% 3% 3% 12% 9% 9% 3% 27%

Molimo označite sektor kojem vaša kompanija pripada.

Grafik 1

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement