Page 22

aktuelne teme

a k t u e l n e Tokom karnevala u pozorištima i salama se održavaju koncerti, predstave i razne manifestacije za koje je potrebno unapred rezervisati ulaznice, koje dostižu cenu i do par stotina eura.

Istorija karnevala Nošenje maski bila je svakodnevna pra­ksa venecijanaca. Zbog promiskuiteta, vandalizma i kriminalnih radnji, vlasti i crkva često su pokušavali da zabrane maskiranje. Početkom 14. veka stupile su na snagu razne re­strikcije nošenja maski i prerušavanja. Maskarade su često bile zabranjiva­ne, što je i uticalo na razvoj samog kar­n­e­ vala. Godine 1608. donet je zakon po kome su maskarade dozvoljene sa­mo za vreme karnevala kao i na zva­ničnim banketima. Kako su moralne vre­dno­ sti Mlečana bile za­brinajavajuće, pro­ pisane su i drastične kazne za kr­š­e­nje ovih pravila. Muškarci su bili osu­đi­va­ ni na 2 godine zatvora, 18 me­se­ci veslanja u galijama i na 500 lira novčane kazne, dok su žene tukli, ja­vno ismevali, uzimali 500 lira novča­ne kazne kao i zabranjivali ulazak u Mletačku Re­pu­bliku na 4 godine. Odredbe iz 1699. i 1718. godine propi­ sale su zabranu nošenja maski za vreme posta i verskih festivala koji su se održavali tokom karnevala. Slabljenje razvoja karnevalskih sveča­ nosti počinje padom Mletačke Repu­ blike krajem 18. veka. Savremena istorija karnevala računa se od 1979. godine, kada karneval postaje jedna od glavnih i najzanimljivijih atrakcija Venecije, kao i jedan od najekstravagantnijih karnevala sveta.

mo izrađivali venecijanski majstori, ko­ ji su bili jako cenjeni umetnici i imali su veliki ugled u društvu. Do danas, os­tala je tradicija da se ma­j­ sto­ri pri­državaju statuta iz 1436. godine, a koji tačno propisuje vrste maski, materijale i načine izrade. Postoje različite vrste maski koje se no­ se na karnevalu, a najpoznatije su: Bauta - najpopularnija venecijanska maska koja prekriva gornji deo lica do obraza, i sa njom je moguće razgovarati, jesti ili piti, ali maska u potpnosti prekriva identitet onoga ko je nosi. U 18. veku bilo je obavezno nositi ovu masku na određenim političkim sku­­ po­vima. Bautu su najčešće nosili sa­ mo muškarci, uvek u kombinaciji sa crnim trorubim šeširom.

Maske Maske su zaštitni znak venecijanaca i imaju veliki značaj za njihovu kultu­ru i istoriju. Nošenje maski podrazume­ valo je jednakost, slobodu, beg od stvarnosti, uživanje u porocima. Svako je mogao da bude neko drugi bar na kratko i uživa u ulozi koju sam iza­be­re, ali iako se verovalo da su pod ma­ska­ma svi ravnopravni, balskim sve­čanostima i privatnim maskara­da­ ma prisustvovali su samo odabrani. Smatra se da su originalne maske sa­

20

t e m e

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

Columbina - ova maska prekriva sa­ mo oči, nos i gornji deo obraza. Nosile su je samo žene, međutim u da­našnje vreme ovu masku nose i mu­škarci. Zlato, srebro, kristali i koža su detalji koji krase ovu masku. Medico della peste - sa svojim belim „kljunom“ je najbizarnija i najprepoz­ natljivija venecijanska maska. Prvobitno se koristila za prevenciju od zaraza i bolesti, a kasnije je počela da se koristi kao karnevalska maska. Danas, ove maske se izrađuju sa mnogo više detalja i dekoracija nego ranije. Moretta (Servetta muta) - ženska ma­ s­ka ovalnog oblika, sa baršunom i ve­­ l­om. Žene koje su nosile ovu masku ni­su mo­gle da govore, kako maska nije im­a­ la ot­vor za usta, već samo za oči.

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement