Page 1

Specijalizovani časopis za poslovna putovanja i kongresni turizam Jugoistočne Evrope Specialized magazine for business travel and meetings industry of South East Europe Broj 16 / septembar 2014 / No. 16 / September 2014 www.SEEbtm.com

tema broja:

cover story:

uključite delegate u događaj

Kongresni biro:

PARIZ – SAVRŠENA SCENA ZA SVE VRSTE DOGAĐAJA

Budite originalni:

Kako da istaknete logo kompanije na događajima?

involve your attendees

Convention Bureau:

PARIS – PERFECT STAGE FOR ALL KINDS OF EVENTS

Be unique:

How to Display Company Logos at Events?uvod

u v o d

I M P R E S S U M Izdavač, produkcija i marketing: The Best Solutions Ljube Šercera 13/10 11000 Beograd, Srbija Tel/fax: +381 11 3960 388 Tel: +381 11 3098 468 Web: www.SEEbtm.com www.kongresniturizam.com, www.SEEmice.com E-mail: office@kongresniturizam.com

Tradicionalni format neke ko­n­

Direktor: Ivan Milić

Komunikacija je uglavnom je­­

Glavni i odgovorni urednik: Miona Milić

vi­še njih) koji izla­že svoje pre­da­va­nje, uče­snici pa­si­vno sluša­ju, i eventualno

Urednički tim: Svetlana Gavrić, Mirjana Jokić, Miroslava Jeremić Lektura: Lexica prevodilačka agencija Dizajn i priprema za štampu: Dizajn Studio Nemet

ferencije ili kongresa po­d­razu­ me­va glavno pre­da­va­nje, koje može da pra­ti nekoliko kraćih se­sija i pa­u­za za kafu ili ručak.

dno­­smerna, sa go­vor­ni­kom (ili na kraju po­sta­ve pitanje ili dva, ukoliko vreme do­zvo­li i ukoliko ih govornik motiviše da pitaju. Današnja generacija je prosto manje zainteresovana da sedi i pasivno sluša predavača. Pored mejlova, fejsbuka i ostalih multimedijalnih sadržaja na dohvat ruke, u mobilnom telefonu, držanje pažnje publici je zaista umeće.

Štampa: Štamparija Stojkov

Imamo sve manje vremena, a više obaveza. Ukoliko predavač ne drži pažnju,

Tiraž: 3.000

ljudi se danas manje ustručavaju da napuste predavanje, prezentaciju ili

Periodičnost: kvartalno

neko drugo izlaganje. Lično, nije mi stran osećaj da gledam kroz govornika i

Datum izdavanja: septembar 2014.

razmišljam koliko bi bilo bolje da sam otišla na kafu.

Broj 16 Godišnja pretplata za SEEbtm sa PDV-om i dostavom na adresu (4 izdanja) za: - Srbiju iznosi 2.500,00 dinara - inostranstvo 35,10 eura Zahtev za pretplatu dostaviti na e-mail: pretplata@SEEbtm.com

Sa razvojem tehnologije i realne potrebe za učenjem i usavršavanjem, po­t­

Copyright © The Best Solutions; sva prava zadržana

učesnicima značajno iskustvo, praksu, komunikaciju i dijalog.

Iako su veliki napori učinjeni kako bi se osigurala tačnost svih informacija uključenih u ovoj pu­ blikaciji, The Best Solutions ne može biti odgo­­ voran za eventualne greške i nepreciznosti na­ stale u njoj. Za korišćenje bilo kojih sadržaja iz publikacije potrebna je pismena dozvola.

ista na njemu i učestvuju. Uspeh događaja zavisi od toga.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 640. 4 ( 497 ) ( 036 ) 338. 48 - 6 : 65 (497) SEEbtm : Southeast Europe business travel and meetings magazine : 2014 / [ editor in chief Miona Milić ] . - 16th ed. - Belgrade : The Best Solutions , 2014 ( Belgrade : Stojkov ). 104 str . : fotogr . ; 30 cm

rebno je da se menja i format ovih događaja. Vreme odvojeno za prisustvo­ vanje nekom događaju, postalo je dragocen resurs. Iz mnoštva događaja, ljudi biraju one koji ostavljaju utisak u svakom smislu. One koji obećavaju Fokus treba da bude na tome da ljudi koji prisustvuju nekom događaju za­

Tradicionalni format predavanja uvek će imati svoju ulogu, ali u tom slučaju, veći je pritisak na izbor govornika, koji mora da bude bez premca. Ljudi vole da učestvuju. Omogućite im to.

Miona Milić, glavni i odgovorni urednik

Tiraž 3 . 000 . ISBN 978-86-87655-00-3 1. Milić, Miona [ главни и одговорни уредник ] а ) Угоститељски објекти - Балканске државе - Водичи COBISS . SR - ID 152412940

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014
sadržaj

s a d r ž a j

18.

24.

Letnja konferencija Srednjoevropskog ogranka ICCA 2014

PARIZ – SAVRŠENA SCENA ZA SVE VRSTE DOGAĐAJA

Aktuelan događaj:

29.

38.

Kreirajte događaje na kojima će prisutni aktivno učestvovati

Booking.com – Neumorno fokusiranje na potrošače

Tema broja:

Tema broja:

55. - 84.

95.

zagreb

Off-road tereni – Avantura koja se ne propušta

Destinacija:

Novosti i događaji................................................5 Novo i renovirano..............................................14 Aktuelan događaj: Letnja konferencija Srednjoevropskog ogranka ICCA 2014 ..........18 Atlas DMC: Organizovanje sastanaka u kraljevskom stilu u Opatiji...........................22 Kongresni biro: Pariz – Savršena scena za sve vrste događaja .....................................24 Tema broja: Kreirajte događaje na kojima će prisutni aktivno učestvovati . ....................29 Istraživanje: Odaberite pravi format za vaš događaj . .......33 Intervju: Booking.com – Neumorno fokusiranje na potrošače . ...........38 Hotel: Park Plaza Histria Pula ...................................42Kongresni biro:

Tema broja: Moderator: Ko je on(a) i koja je njegova uloga? . .............44 Industrija: Trening za moderatore od sada i u regionu jugoistočne Evrope ........46 Tema broja: Koji su problemi kod panel diskusija? .......................................49 Destinacija: Zagreb.......................................................55-84 Destinacija: Doživite inspiraciju u parkovima, muzejima i hotelima grada Zagreba .............56 Intervju: Zlatan Muftić, Kongresni ured Zagreba ........60 Intervju: Mirjana Šutić, Atlas DMC.................................64 HUP-Zagreb: Bogatstvo MICE ponude na ključnim lokacijama ..................................69

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Zanimljivost:

Hotel Antunović: Kongresni centar sa 20 dvorana ....................76 Hotel Dubrovnik: Tradicija duga 85 godina u srcu Zagreba . ...............................................79 Hotel Aristos: Konferencije kreirane po meri klijenta..........82 Praksa: Kako da istaknete logo kompanije na događajima?............................85 Meridian DMC: Crna Gora – Atraktivna destinacija za test vožnju novih automobila....................91 Sajam: Susret svetske kongresne industrije na EIBTM 2014................................92 Zanimljivost: Off-road tereni – Avantura koja se ne propušta.........................95 Rečnik pojmova ................................................99 Zanimljivosti . .................................................101


introduction

i n t r o d u c t i o n

I M P R E S S U M Publisher, production and marketing: The Best Solutions Ljube Sercera No 13/10 Street 11000 Belgrade, Serbia Phone/fax: +381 11 3960 388 Phone: +381 11 3098 468 Web: www.SEEbtm.com www.kongresniturizam.com, www.SEEmice.com E-mail: office@kongresniturizam.com

Traditional form of conference

Director: Ivan Milic

way communication, with a spe­

Editor-in-Chief: Miona Milic

their lecture, and participants, as passive listeners, who, at the end of lec­tu­re,

Editorial team: Svetlana Gavric, Mirjana Jokic, Miroslava Jeremic

to ask qu­estions.

Lecture: Lexica Translation Agency Design & Layout: Dizajn Studio Nemet

or congress implies the main le­­ ctu­re, which may include se­veral sh­ort ses­sions and coffee and lu­ nch breaks. Communication is mainly oneaker (or more of them), who gi­ve ask a question or two, if the time allows and if the speaker motiva­tes them

Today’s generations are simply less interested in sitting and passively listen­ ing to a lecturer. With e-mails, Facebook and other multimedia content be­ ing within reach, on mobile phones, sustaining attention of an audience has

Printing office: Štamparija Stojkov

become a real skill.

Circulation: 3.000

a lecturer fails to retain attention, people refrain less from leaving a lecture,

Periodicity: quarterly

presentation or other speech. Personally, it’s not an uncommon feeling for

Issue date: September 2014.

me to look through a speaker and think how much better it would be if I left

No 16 Annual subscription for SEEbtm magazine, VAT and shipment included (4 issues) for: - Serbia 2,500.00 RSD - abroad (4 issues) 35.10 EUR Request for subscription please send to an e-mail: subscription@SEEbtm.com Copyright © The Best Solutions All rights reserved

for a coffee instead.

Although every effort is made to ensure that ac­curacy of information contained in this pu­ bl­i­­cation, The Best Solutions cannot be he­ld re­sponsible for any errors or inaccuracies conta­ i­­ned within it. For the content reproduction it is required to get the written editorial co­nsi­ gnment.

well as practical work, communication and dialog. The focus should be on

We have increasingly less time and increasingly more obligations. Today, if

With development of technology and actual need for education and im­ provement, form of these events should change as well. The time taken to at­ tend some event has become a precious resource. Out of multitude of events, people choose those that will leave the impression in every sense. And these are the events that promise significant experience to their participants, as the idea that people attending some event really participate. Success of events depends on that. Traditional form of lecture will always have its role, but in that case, the pres­ sure will be on choosing the speaker, who should be unique.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 640. 4 ( 497 ) ( 036 ) 338. 48 - 6 : 65 (497) SEEbtm : Southeast Europe business travel and meetings magazine : 2014 / [ editor in chief Miona Milić ] . - 16th ed. - Belgrade : The Best Solutions , 2014 ( Belgrade : Stojkov ). 104 str . : fotogr . ; 30 cm

People love to participate. Give them the opportunity to do so.

Miona Milic, Editor-in-Chief

Tiraž 3 . 000 . ISBN 978-86-87655-00-3 1. Milić, Miona [ главни и одговорни уредник ] а ) Угоститељски објекти - Балканске државе - Водичи COBISS . SR - ID 152412940

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014
contents

c o n t e n t s

20.

26.

ICCA Central European Chapter Summer Meeting 2014

PARIS – PERFECT STAGE FOR ALL KINDS OF EVENTS

Hot topics:

Convention Bureau:

31.

40.

Create Meetings with Active Engaged Audience

Booking.com – Relentlessly Focus on Customers

Cover story:

55. - 84.

97.

zagreb

Off-Road Terrain – Don’t Miss This Adventure

Destination:

News and events.................................................9 New and improved............................................16 Hot topics: ICCA Central European Chapter Summer Meeting 2014.....................20 Atlas DMC: Creating Royal Style Meetings in Opatija Since 1923.......................................23 Convention Bureau: Paris – Perfect Stage for All Kinds of Events . ...................................26 Cover story: Create Meetings with Active Engaged Audience . .............................31 Research: Pick the Right Format for Your Event ............35 Interview: Booking.com – Relentlessly Focus on Customers . .................40 Hotel: Park Plaza Histria Pula ...................................43Interview:

Cover story: The Moderator: Who is (S)He and What Can (S)He Do?............45 Industry: Workshop for Moderators, Now in the Region of Southeast Europe........47 Cover story: What are the Problems with Panel Discussions? .................................52 Destination: Zagreb.......................................................55-84 Destination: Be Insired by Parks, Museums and Hotels in Zagreb......................58 Interview: Zlatan Muftic, Zagreb Convention Bureau ....62 Interview: Mirjana Sutic, Atlas DMC.................................66 HUP-Zagreb: An Abundance of MICE Offer at Focal Locations............................................72

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

Interesting:

Hotel Antunovic: Congress Center with 20 Halls........................77 Hotel Dubrovnik: 85 Years Old Tradition in the Heart of Zagreb ....................................80 Hotel Aristos: Conferences Created to Meet Guest Needs.....82 Practice: How to Display Company Logos at Events?..............................88 Meridian DMC: Montenegro – Attractive Destination for Test Driving of New Cars............................91 Exhibition: The Global Meetings and Events Industry Connects at EIBTM 2014...................93 Interesting: Off-Road Terrain – Don’t Miss This Adventure . ............................97 Term dictionary...............................................100 Interesting news . ...........................................103


i

d o g a đ a j i

Zira Hotel Beograd – Vodeći poslovni hotel u Srbiji Zira hotel u Beogradu, koji se od dana otvara­ nja (maj 2008. god.) po­zicionirao na tržištu kao poslovni hotel je po­red mno­gobrojnih na­g­ra­da, osvo­jenih do sa­da, os­vojio i na­gradu „Vode­ći poslovni hotel u Srbiji” za 2014. go­dinu. Nagrada je uručena od strane World Travel Awards aso­ci­jacije. Zira hotelu ona zapravo predstavlja priznanje po­sve­ ćeno­sti menadžmenta vrhunskim standardima i besprekornoj us­lu­zi. Pored ove prestižne nagrade u 2014. godini Zira hotel, takođe je dobitnik i nagrade „Tripadvisor Travellers Choice 2014“ kao i „Tripadvisor Certificate of Excellence“ nagrade koju je osvojio če­ t­vrtu godinu za redom. Moto „Srpsko gostoprimstvo po internacionalnim sta­ndardima” je moto kojem će menadžment Zira hotela i dalje ostati po­s­ većen.

5. Retail IT Summit, BW Hotel M, Beograd, Srbija 5. Retail IT Summit održaće se 14. oktobra 2014. godine u Best Western Hotelu M, u Beo­ gradu, u Srbiji. Retail IT Summit otvara svoja vrata novim tehnologijama u maloprodaji s ciljem da predstavi najnovije trendove u ovoj oblasti i informiše trgovce o novim mogućnostima savremenih hardversko-softverskih rešenja. Kao i do sada, Retail IT Summit okupiće preko 100 IT menadžera domaćih i regionalnih trgo­ vinskih lanaca koji će biti u prilici da čuju predavanja najvećih svestskih IT kompanija u ovoj oblasti. Tema ovogodišnjeg samita „Socijalne mreže u trgovini“ biće in­spi­racija za predavanje specijalnog gosta, g-đe Yvonn Miller, zamenika community manager- a u Migrosu, koja će predstaviti Migrosova iskustva i uspehe u domenu social marketinga. Oni koji posete ovogodišnji 5. Retail IT Summit biće u prilici da čuju i predavanja kompanija poput Datalogic, Motorola, Ho­n­ey­ well, ELO, SIS Technology (Explicato), NCR. U izlagačkom delu svoja rešenja predstaviće brojne domaće i inostrane IT kompanije po­put kompanija Sampro, Infokod, Sevice Plus, Sunbar i Opticon, kao i mnogi dru­gi.

Događaji do kraja 2014. godine u KC Master, Novi Sad, Srbija Kongresni centar Master Novo­ sadskog sajma, je u 2014. go­ dini kao i prethod­nih godina domaćin mno­go­­brojnih do­ga­ đaja. Tokom ovogodišnjih me­­ đu­na­ro­dnih sajmova „Lo­risa” (01. - 05. ok­to­bra), u čijem su okviru 47. Međunarodni sajma lova, ribolo­va, sporta i automobilizma, 4. Međunarodni sajma šumarstva i 21. Međunarodni sajma hortikulture, a posebno tokom Sajma konjarstva koji će biti održan od 03. do 05. oktobra - biti održane brojne konferencije, stručni skupovi i tematski događaji. U oktobru se organizuje i 8. godišnji stručni sastanak društva digestivnih radiologa Srbije, kao i PIN Computer I Day. Od 16. do 20. oktobra u kongresnom centru Master predavanja i pa­nel diskusije organizovaće učesnici Sajma „Investekspo“, koji obuhvata 9. Međunarodni sajam investicija, Dane energetike, ekologije i zaštite životne sredine, Informacione tehnologije, Sajam građevinarstva, opreme i građevinskih mašina i Sajam nameštaja. Termin od 06. do 09. novembra rezervisan je za 19. Me­đu­na­ rodnu izložbu zlatarstva i časovničarstva SJAJ i Sajam ven­ča­nja. U novembru će takođe biti održan i 19. SETAC LCA CAE STUDY SYMPOSIUM 2014 i 7. Kongres kardiovaskularnih hi­rurga Srbije, sa međunarodnim učešćem.

novosti i događaji

n o v o s t i

37. ECVP konferencija, Beograd, Srbija 37. Evropska konferencija o vizuelnoj percepciji - ECVP održana je u periodu od 24. do 28. avgusta 2014. godine u Sava Centru u Beogradu, u Srbiji. ECVP je godišnja konferencija pos­ve­ ćena naučnoj studiji vizije, posebno vi­zuelnoj percepciji i multisenzornim pro­cesima koji se odnose na vizije. Ova konferencija privlači između 700 i 900 učesnika iz cele Evrope, Severne Amerike i Azijsko-pacifičkog regiona, što je čini jednom od najvećih međunarodnih konferecnija na ovom polju. Cilj konferencije je da se obezbedi forum za prezentacije i diskusije o novim razvojima u razumevanju ljudske, životinjske i mašinske vizije. Evropska konferencija o vizuelnoj percepciji se održava od 1978. godine i svake godine se bira neka druga lokacija u Evropi.

10. Sastanak Evropske asocijacije za urologiju regiona jugoistočne Evrope, Beograd, Srbija 10. Sastanak Evropske asocijacije za urologiju regiona jugoistočne Evrope – SEEM (South Eastern Eu­ropean Meeting) održaće se u periodu od 24. do 26. oktobra 2014. godine u Beogradu, u Srbiji. Ove godine SEEM će predstaviti debate, vrhunska predavanja, plenarne sednice, takmičenja ze­ ma­lja i praktičnu obuku u laparoskopiji i robotici. Pored toga, na sastanku će biti prikazan i nauč­ ni uči­nak zemalja učesnica tokom uvodnih i poster sesija. SEEM je odlična prilika za urologe iz re­ gi­onalnih zemalja da se međusobno upoznaju i da uspostave saradnju i da izgrade prijateljstva.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014
novosti i događaji

n o v o s t i

i

d o g a đ a j i

Falkensteiner Rezidencije Senia, Punta Skala, dobitnik World Travel Award

VIP zabava nakon kongresa kompanije Uralkali, Dubrovnik, Hrvatska

Falkensteiner Rezidencije Se­nia po drugi put za redom do­bitnik su renomirane nagrade World Travel Award u kategoriji „Croatia’s Leading Serviced Apartments“. Od presudnog značaja za dobijanje nagrade bio je jedinstveni koncept „Premium Living by Falkensteiner®“, aspekt ekološke održivosti u tzv. „Zelenom resortu“ Punta Skala kao i visok kvalitet usluge. Početkom avgusta u Atini, na velikoj evropskoj gala ceremoniji, svečano je uručena nagrada World Travel Award u kategoriji „Croatia’s Leading Serviced Apartments“. U sklopu projekta „Rezidencije Senia“, smeštenog u Falkensteiner odmaralištu na poluostrvu Punta Skala nalazi se 187 luksuznih apartmana za prodaju i najam. Glavnu atrakciju za kupce i goste predstavlja koncept „Premium Living by Falkensteiner®“. Omogućeno je korišćenje infrastrukture Punta Skala resorta. Time su obuhvaćene sve pogodnosti javnih površina hotela s pet zvezdica Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, kao i hotela Falkensteiner Family Hotel Diadora s četiri zvezdice superior. Poluostrvo Punta Skala je„Zeleni resort“, uzorni projekat u kojem je FMTG zajedno s međunarodnim stručnjacima implementirao složen sastav za dugoročnu minimalizaciju ekoloških rizika.

VIP zabava nakon kongresa kompanije Uralkali održana je 26. juna 2014. godine, u Dubrovniku u Hr­vatskoj. Uralkali, vodeći svetski pro­ i­­z­vođač kalijumove soli, pr­i­ redio je gala zabavu za svo­je za­po­­slene, partnere i potencijalne kli­jente neposredno po­­sle Ar­g­ us FMB konferencije o veštačkim đu­bri­vima istočne Ev­ro­pe, odr­ žane od 25. do 27. juna 2014. godi­ne u Cavtatu kod Du­b­ro­v­­­nika. Ove godine je Uralkali imao želju da organizuje gala do­ga­đaj na posebnoj i jedinstvenoj lokaciji uz uslugu i zabavu na viso­kom nivou za svoje odveć zahtevne VIP klijen­te, kao i da im pri­redi zabavu o kojoj će se govoriti mesecima. Na osnovu ovog zahteva, Atlas DMC je organizovao događaj u dva dela: prvo na brodu „Karaka“, koji je tradicionalna kara­ka Dubrovačke Republike iz 16. veka. Na „Karaki“ je priređen pri­jem, nakon koga su gosti krenuli na krstarenje. Za vreme krsta­renja u suton, gosti su uživali u piću i slasnim zalogajima, uz ži­vu dal­matinsku muziku koja daje poseban pečat prvom delu doga­đaja. Drugi deo, svečana večera, održan je na jedinstvenoj lokaciji na ostrvu Koločep u Vili Ruža koja je posebno ukrašena svetlosnom tehnikom uz pregršt cveća. Popularna hrvatska pevačica, Maja Šuput, bila je zadužena da zagreje atmosferu svojom harizmom, šarmom i veoma dobrim glasom. Događaj, na kome je prisust­vo­ valo 80 posetilaca iz čitave Evrope, zabeležio je ogroman uspeh.

Konferencija Mobility Day, Hotel Antunović, Zagreb, Hrvatska Mobility Day konferencija, koju su pre osam godina osmislile i po­krenule kompanije Mobendo i Ci­tus, održana je, već tradicio­ nalno u salama hotela Antuno­ vić u Zagrebu, u Hrvatskoj 25. se­p­tembra 2014. godine. Konferencija je okupila više od 350 uče­­snika zainteresovanih za najnovije vesti s područja primene mo­­bilnih tehnologija u svakodnevnom životu i poslovanju. Prog­ram konfe­rencije održan je u četiri zasebna smera name­ nje­na poslovnim me­nadžerima, razvojnim stručnjacima, IT pro­ fesional­cima i s­vi­ma onima koji su želeli da saznaju koja su tre­nu­ tno najvažnija zbivanja na području razvoja i primene pametnih mobilnih ure­đaja – smartfona i tablet računara. Jedan od razloga zbog ko­jih je organizacioni tim Mobility Day konferencije odlučio da i ove godine svoje poverenje ukaže ho­ te­lu Antunović jeste sav­remeno opremljeni i atraktivni pro­stor kon­gresnog centra koji nudi održavanje uspešnih kongresa, sa­ sta­naka, prezentacija, različitih poslovnih i drugih društvenih do­ga­đanja, kao i sve dodatne usluge.

4. Balkan Spa Samit, Terme Tuhelj, Hrvatska 4. Balkan Spa Samit održaće se u periodu od 09. do 12. ok­ to­bra 2014. godine u Ho­te­lu Well u Termama Tuhelj, u Hr­ va­t­skoj. Organizator ovo­godišnje ko­­ n­ferencije je Hr­vatska Wellness i fitnes asocijacija. Balkan Spa Samit je po­tpu­no nova ideja i koncept formiran kao godišnje oku­pljanje pro­fesionalaca iz spa, wellness i medicinske indust­ ri­je u turizmu kojima se pruža prilika da podele svoja iskustva i usvoje nove tren­dove. Glavni cilj ovog trodnevnog događaja je prikazivanje dostignuća Balkan Spa industrije koji obogaću­je kongres sa teorijskim i praktičnim iskustvima iz wellness i spa in­dustrije. Zainteresovani će imati priliku da učestvuju u raznim radionicama i otvorenim diskusijama koje pokrivaju najnovije vesti i informacije iz Balkana i Evrope.

7. Weekend Media Festival, Rovinj, Hrvatska Sedmi po redu Weekend Media Festival održan je u periodu od 18. do 21. septembra 2014. go­dine u Rovinju, u Hrvatskoj. Weekend Media Festival predstavlja najveći regionalni festival komunikacija, čiji je program i ove godine bio bogat predavanjima, panelima i prezentacijama koje su pokrivale široki spektar tema od medija i marketinga, preko show biznisa i digitala, pa sve do ključnih poslovnih tema. Među predavačima na ovogodišnjem festivalu bili su Kristian Kurz, potpredsednik za istraživanje, statistiku i izveštavanje za Viacom International Media Networks (VIMN), Kristof Morin, CEO kompanije SalesBrain i Skot Morison, koji ima dugogodišnje iskustvo u radu sa svetski poznatim kompanijama, kao što su P&G, Nike, Activision, Levi’s i Diesel, itd.SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


i

d o g a đ a j i

Ljubljana – zelena prestonica Evrope za 2016. godinu

Konvencija Udruženja turističkih agencija 2014, Ljubljana, Slovenija

Ljubljana, glavni gr­ad Slovenije je 24. juna 2014. go­dine os­vojila nagradu za „Eu­ro­pe­ an Green Capital“ za 2016. godinu. Nagra­­da je uručena na ce­re­mo­niji u Kop­ en­ha­g­e­nu, koji je bio zelena prestonica Evrope za 2014. godi­nu, od st­rane Janeza Potočnika, komesara EU za zaštitu životne sre­ di­ne. Grad Ljubljana je ovu nagradu dobio zahvaljujući stra­tegi­ji odr­živosti „Vizija 2025“, primeni niza urbanih zelenih me­ra to­ kom protekle decenije, podizanju ekološke svesti među svo­jim gra­đani­ma i impresivnoj transportnoj mreži. „European Gre­en Capital“ predstavlja godišnji događaj koji pro­moviše i nagrađuje napore gradova koji su posvećeni poboljšanju urbanog ok­ru­ ženja. Nagrada se dodeljuje evropskom gradu koji je prikazao dobro us­postavljene rezultate za postizanje visokih ekoloških standa­r­da i koji je posvećen tekućim i ambicioznim ci­ljevima za buduće unapređenje životne sredine i održivog ra­zvoja.

Konvencija Udruženja turis­tič­ kih agencija je održana u pe­ rio­du od 21. do 23. se­p­te­mbra 2014. godine u lju­b­ljanskom iz­lo­ž­benom i ko­n­gresnom ce­ n­tru, u or­ga­niza­ciji Udruženja bri­tan­skih turističkih agen­ci­­ja – ABTA. Događaj je okupio 600 učesnika, a među njima i donosioce odluka, ljude od uticaja i kre­atore mišljenja, što čini kompletan glavni i specijalistički tu­ ri­s­tički sektor počev od kruzer kompanija, turoperatera, ho­te­la i avio kompanija do svih vrsta maloprodaje turističkih aran­ž­ mana. Konvencija Udruženja turističkih agencija je održana u Hrvatskoj 2013. godine i u Turskoj 2012. godine.

novosti i događaji

n o v o s t i

Sajam građevinarstva 2014, Budva, Crna Gora

Neponovljivo iskustvo na Mamuli u organizaciji Talas-M DMC iz Crne Gore Krajem jula 2014. godine, OCS distribution, jedna od vo­dećih ko­mpanija u Rusiji ko­ja se bavi di­stribucijom te­h­nologije, od­ lu­­čila je da na­gradi svoje za­po­ slene pu­to­vanjem u Crnu Go­ru. Glavni cilj je bio da se izgrade i ojačaju me­đu­sobni odnosi unu­tar tima, i teško da postoji bolji način od te­am bu­ilding-a na ve­ličan­ stvenom ostrvu Mamula. Brojni izazovi čekali su goste Talas-M DMC, kao što su pra­v­lje­nje splava, oslobađanje „zatvorenika” iz podvodnog kaveza, spu­š­ tanje konopcem niz zidove tvrđave – abseiling, zip line, turnir u streljaštvu, čitanje poruka uz pomoć pomorskih signalnih za­ stavica, itd. Nedelja prepuna uzbuđenja završila se opuštajućim krstarenjem kroz magični Bokokotorski zaliv. Tokom ovog programa, učesnici su mogli da se uvere u brojne mogućnosti koje Crna Gora nudi, a tim Talas-M DMC je bio tu da ih realizuje uz pouzdanu i preciznu organizaciju.

Sajam građevinarstva održan je na Jadranskom sajmu u Budvi, u Crnoj Gori od 24. do 28. septembra 2014. godine. Revitalizovano tržište nekretnina, realizacija i planiranje kapi­ talnih infrastrukturnih i turističkih projekata, broj izdatih gra­ đevinskih dozvola na crnogorskoj obali i zaleđu predstavljali su dobru uvertiru i snažan motiv za učešće i posetu na jednoj od zna­čajnijih poslovnih manifestacija u regionu u organizaciji Ja­ dranskog sajma. Sajam građevinarstva okupio je renomirane izlagače iz oblasti građevinarstva, energetike, projektovanja i uređenja prostora i u skladu sa najnovijim trendovima, ponudio je korisnicima ino­va­tivna tehnološka rešenja - od projekata, preko gradnje do opre­manja prostora. Planirani programski sadržaji, stručni skupo­vi i B2B susreti u saradnji sa partnerima Sajma aktuelizo­ vali su teme uređenja životnog prostora, zelene gradnje, zakon­ skih regulativa i gotovih građevinskih i dizajnerskih rešenja eksterijera i enterijera za klijente-investitore.

1. Kongres ortopeda i traumatologa BiH, Jahorina 1. Kongres ortopeda i traumatologa BiH sa međunarodnim učešćem održan je od 18. do 21. septembra 2014. godine u hotelu Termag, na planini Jahorina u Bosni i Hercegovini. Neke od tema kongresa bile su povrede donjih i gornjih ekstremiteta, dečija ortopedija, spinalna hirurgija, sportska medicina, politrauma i ATLS, tumori lokomotornog aparata, rehabilitacija ortopedskih i traumatoloških pacijenata, itd. Takođe, na kongresu su predstavljene i sve ortopedske/traumatološke ustanove u Bosni i Hercegovini. Tehnički organizator 1. Kongresa ortopeda i traumatologa bila je agencija Promo Tours iz Sarajeva.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014
novosti i događaji

n o v o s t i

5. Makedonski kongres kardiologa, Skoplje, Makedonija

i

d o g a đ a j i

EHI 2014, Kluž-Napoka, Rumunija

5. Makedonski kongres kardi­ ologa sa međunarodnim uče­ šćem održan je u periodu od 04. do 07. juna 2014. godine, u Skoplju, u Makedoniji. Neke od glavnih tema kong­ resa bile su: akutni koro­na­rni sindrom, interventna kar­dio­­ logija, itd. Kongres je organizovan sa plenarnim sastancima od strane doma­ćih i međunarodnih ek­sperata, simpozijumom, ok­ruglim st­o­lovima, usmenim i poster pre­zentacijama iz kardiovasku­la­ r­ne medicine. Ovaj kongres omogućio je razmenu iskustava iz di­jagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti, prikupljanje infor­macija od najnovijih stručnjaka i naučnih dostignuća i su­ srete s kolegama iz zemlje i inostranstva.

32. Sajam turizma u Rumuniji, Bukurešt

3. Međunarodni kongres o preduzetništvu u ugostiteljstvu – EHI, na temu najnovijih kretanja u ugostiteljstvu, održaće se u periodu od 09. do 11. oktobra 2014. godine, u rumunskom gra­ du Kluž-Napoka. Teme kongresa će se pozabaviti pitanjima na makro i mikro ni­­ vou, kao i tipovima turizma. Uticaj svetske krize na ugostite­ljst­ vo, EU i turizam: programi, projekti, mogućnosti finansiranja; edukacija i obuka iz turiz­ma i ugostiteljstva; strategije marke­ tinga i brendiranje u ugos­tite­lj­stvu; marketinška istraživanja i ugostiteljstvo; razvoj i up­ra­vlja­nje u hotelijerstvu; zeleno ugo­ stiteljstvo; upravljanje i pla­niranje događaja; seoski turizam, tu­ rizam na internetu, itd. pred­stavljaju samo neke od tema iz ove oblasti o kojima će se govo­riti na ovogodišnjem kongresu.

43. Kongres ITF, Sofija, Bugarska

32. Sajam tu­­ri­z­ma u Rumuniji – TTR održava se u pe­riodu od 13. do 16. no­vembra 2014. go­dine u Iz­­lo­žbenom centru Ro­­mexpo u Bukureštu, u Ru­mu­niji. Sajam tu­ri­zma u Rumuniji orga­nizuje Romexpo dva­ puta godišnje, jednom u proleće (od 13. do 16. ma­rta) i drugi put u jesen. Sajam turizma u Rumuniji je idealno mesto za prikazivanje naj­ zanimljivijih turističkih ponuda i atrakcija, kako iz Rumunije ta­ ko i iz inostranstva i to za: kulturni, seoski i poslovni turizam, banjski turizam, egzotične destinacije, krstarenja i pustolovni turizam. Pored elementa marketinga direktne prodaje klijentima (B2C), Sajam turizma u Rumuniji ima i bitan aspekt prodaje drugim preduzećima (B2B), što je za profesionalne posetioce idealna platforma za susret sa poslovnim partnerima, kao i za obnav­ljanje i unapređenje postojećih odnosa sa tradicionalnim partnerima.

43. Kongres ITF (Među­ na­ro­d­nog saveza transportnih radnika) održan je u Nacio­nalnoj palati kulture u bu­garskoj pre­ stonici Sofiji, od 10. do 14. av­gusta 2014. go­dine. Tema ovogodišnjeg kongresa je „Od svetske krize do svetske pravde: Transportni radnici uzvraćaju udarac”. Na kongresu ITF 2014 nema korišćenja papira što ga čini prvim kongresom ITF koji je kompletno digitalan kongres. ITF je svetska organizacija koja zastupa preko 4,5 miliona transportnih radnika iz oko 700 sindikata u preko 150 zemalja širom sveta. Ovaj kongres za ITF predstavlja glavni događaj na kome se donose odluke, a na kome povezani sindikati imaju mogućnost da odlučuju o pravcu kojim će se organizacija kretati u naredne četiri godine.

12. IASS/AIS, Sofija, Bugarska 12. Svetski kongres Međunarodnog udruženja za studije semiotike - IASS/AIS održan je u periodu od 16. do 20. septembra 2014. godine, u Sofiji, prestonici Bugarske. Organizator ovog kongresa je Centar jugoistočne Evrope za studije semiotike (SEECSS). Tema ovogodišnjeg kongresa se odnosila na „inovacije“, a strateški cilj kongresa bio je proširenje i jačanje semiotičke mreže. Kongresu je prethodila široka diskusija o društvenim medijima kako bi se učesnicima omogućilo da izaberu najzanimljivije teme i moderatore za naučne skupove i okrugle stolove.SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


a n d

e v e n t s

Zira Hotel Belgrade – The Leading business hotel in Serbia

Events by the end of 2014 at Congress Centre Master, Novi Sad, Serbia

Zira Hotel from Belgrade, since the day of opening (May 2008) has positi­o­ n­ed itself as a bu­siness ho­tel. It won ma­ny aw­a­rds, and one of th­em is aw­ard “Se­ rbia’s Le­a­ding bu­siness hotel” for 2014. The award has been gr­ anted by the World Travel Awards Association, and to the Zira Hotel it represents acknow­ledgment for management commitment to excellence and high professional standards. Beside this prestige award, Zira Hotel has won “Tripadvisor Tra­ vellers Choice 2014” as well as “Tripadvisor Certificate of Excellence” award for the fourth year in a row. “Serbian hospitality by International Standards” is a motto to which management of Zira Hotel will remain dedicated.

Congress Centre Master of the Novi Sad Fair is in 2014 as in years before the host of numerous events. Du­ ring this year’s Internati­ onal Fairs “Lorisa” (from 1st to 5th October), which includes the 47th International Fair of Hunting, Fishing, Sports and Automobile Industry, 4th International Fair of Forestry and the 21st International Fair of Horticulture, especially during the Fair of Horse Breeding and Equipment, which will be held from 3rd to 5th of October will be held numerous conferences, professional gatherings and thematic events. In October will be organized the 8th Annual Meeting of the Society of Gastrointe­ stinal Radiologists of Serbia, as well as the PIN Computer I Day. From 16th to 20th of October, at the Master Congress Centre, the participants of the “Investexpo” Fair will organize lectures and panel discussions, and this event includes the 9th International Fair of Investment, Days of Power Supply, Ecology and Environment, Information Technology, Fair of Civil Engineering, Equipment and Construction Machinery and Furniture Fair. The term from the 6th to 9th of November is reserved for the 19th International Exhibition of Jewellery and Watches “Shine” and the Wedding Fair. In November it will be held the 19th SETAC LCA CAE STUDY SYMPOSIUM 2014 and the 7th Congress of Cardio­ vascular Surgeons of Serbia with international participation.

5th Retail IT Summit, BW Hotel M, Belgrade, Serbia

5th Retail IT Summit will be held on 14th October 2014, at the Best Western Hotel M in Belgrade, Serbia. Retail IT Summit opens its doors to new technologies in retail with an aim to present the latest trends in this area and to inform retailers about the new capabilities of modern hardware and software solutions. Summit will bring together over 100 IT managers of local and regional retail chains, who will be able to hear presentations of the world’s largest IT companies in this field. This year summit topic “Social Networks in retail” will be an in­ spiration for special guest, Mrs. Yvonn Miller, Deputy Head of Online Communications & Community Management, at Migros group, which will present experiences and successes in the fi­ eld of social marketing at Migros group. Those who visit this year’s Summit will have an opportunity to hear presentations from companies such as Datalogic, Motorola, Honeywell, ELO, SIS Technology (Explicato), NCR. Meanwhile, in the exhibition area, companies such as Sampro, Infokod, Sevice Plus, Sunbar, Opticon and many others, will present their solutions to a number of local and international IT companies.

news and events

n e w s

37th ECVP Conference, Belgrade, Serbia 37th European Conference of Visual Perception – ECVP was held from 24th to 28th August 2014 at Sava Center in Belg­ rade, Serbia. ECVP is an annual meeting devoted to the scientific study of vision, particularly visual perception and multisensory processes related to vision. Recently attracting between 700 and 900 participants from across Europe, North America and the Asian-Pacific region, ECVP is now one of the largest international conferences in the field. European Conference of Visual Perception has been held each year since 1978, and each year in different cities in Europe. The goal of the meeting is to provide a forum for the presentation and discussion of new developments in understanding of human, animal and machine vision.

10th South Eastern European Meeting of EAU, Belgrade, Serbia 10th South Eastern European Meeting of European Association of Urology – SEEM will be he­ld in period from 24th to 26th October 2014 in Belgrade, Serbia. This year SEEM will present debates, state-of-the-art lectures, plenary sessions, country contests and hands-on training in laparoscopy and robotics. In addition, it will also showcase the scientific output of participating countries during the abstract and poster sessions. The SEEM is excellent opportunity for regional urologists to meet each other and to build friendships and cooperation.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014
news and events

n e w s

Falkensteiner Residences Senia, Punta Skala, won the World Travel Award

a n d

e v e n t s

Uralkali Post-Congress VIP Party, Dubrovnik, Croatia

Falkensteiner Senia Residences for the second time won the renowned World Travel Award in the category “Croatia’s Leading Serviced Apartments”. Crucial to winning a prize was a unique concept of “Premium Living by Falkensteiner®” aspect of environmental sustainabili­ty in the “Green resort” Punta Ska­ la as well as high quality servi­ ces. The award was officially handed at the great European gala ceremony in Athens, at the beginning of August. Luxury apartments for sale and rent, 187 of them in “Senia Residences” are located at the Falkensteiner resort on the peninsula of Punta Skala. The main attraction for customers is the concept of “Premium Living by Falkensteiner®”. It is possible to use the infrastructure of Punta Skala resort. This includes all the benefits of public land, five-star Falkensteiner Hotel & Spa Iadera and Falkensteiner Family Hotel Diadora four-star superior. Peninsula Punta Skala is a “Green Resort” project in which FMTG together with international experts implement a complex system for long-term minimization of environmental risks.

Uralkali Post-Congress VIP Party was held on 26th June 2014, at Dubrovnik, Croatia. Uralkali, world’s No. 1 po­t­a­ sh producer, hosted Gala Pa­rty for their employees, pa­rtners and potential cli­en­ts right after their Argus FMB East Euro­pe Fertilizer 2014 co­n­fe­re­nce that took place on 25th to 27th June 2014 in Cavtat-Du­bro­vnik. This year Uralkali wanted to organize gala event on a special unique location with high class service and en­tertainment for their very demanding VIP clients, give them a fun party they will talk about for months. According to that request, Atlas DMC organized this event in two parts: first at ship Karaka which is a Dubrovnik Republic traditional carrack from 16th century. At Karaka it was organized a re­ception, and after that guests went on a cruise. During the sunset cruise, guests were enjoying drinks and finger food on board, listening to Dalmatian song singers who gave a special Dalmatian touch to the first part of the event. Second part, dinner party, took place at a unique location at the island Kolocep at Villa Ruza that was specially decorated with light show and lots of flowers. The popular Croatian singer Maja Suput was in charge for heating up the atmosphere with her charisma, charm and a very good voice. The event was attended by 80 persons from all over Europe, and it was a huge success.

Conference Mobility Day, Hotel Antunovic, Zagreb, Croatia

4th Balkan Spa Summit, Terme Tuhelj, Croatia

Conference Mobility Day, developed and launched eight years ago by the companies Mobendo and Citus, was traditionally he­ ld in Hotel Antunovic in Z­agreb, Croatia on 25th September 2014. Conference gathered more than 350 participants interes­ted in the latest news from the area of mobile technology use in eve­ryday life and business. The program of conference was held in 4 separate directions for business managers, development professionals, IT professionals and all those who want to know which are the most important events currently in the development and use of smart mobile devices – smartphones and tablet computers. One of the major reasons why the organisers of the Mobility Day conference have decided to host their conference at hotel Antunovic in this year, as well is the attractive and air-conditioned congress centre in which successful congresses, confe­ rences, meetings, presentations, various business and social events can be held.

4th Balkan Spa Summit will be held in period from 9th to 12th October 2014 at Ho­tel Well, in Terme Tuhelj, Cro­ atia. The fourth edition of this most significant Spa, Wellness and Medical Tourism Event on the Balkan Peninsula – Balkan Spa Summit 2014, Expo & Conference, will be hosted by the Croatian Wellness & Fitness Association. Balkan Spa Summit is a totally new idea and concept, an annual gathering of Spa, Wellness and Medical Tourism industries which provides the opportunity to enhance experience and adopt new trends. The main objective of the 3-day event is to spearhead the ac­ hievements of the Balkans’ Spa Industry enriching the parti­ci­ pants’ theoretical and practical experience in Spa-ing. Interes­ted parties will be given the opportunity to attend va­ rious workshops and open discussions covering the latest news and information from the Balkans and Europe spreading the mes­sage of spa lifestyle.

7th Weekend Media Festival, Rovinj, Croatia The seventh in a row Weekend Media Festival was held in period from 18th to 21st September 2014 in Rovinj, Croatia. Weekend Media Festival is the major regional communications festival, with yet another rich programme with lectures, panels and presentations, covering a wide range of topics from media and marketing, through show business and digital, to the key business topics. The lecturers at this year’s festival, among other, were Christian Kurz, VP for research, insights and reporting in Viacom International Media Networks (VIMN), Christophe Morin, CEO of SalesBrain company and Scott Morrison, with longtime experience working with globally renowned companies such as P&G, Nike, Activision, Levi’s, Diesel, etc.

10

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


a n d

e v e n t s

Ljubljana – the 2016 European Green Capital

The Travel Convention 2014, Ljubljana, Slovenia

Ljubljana, the ca­pital ci­ty of Slovenia has won the Eu­ ro­pean Gre­en Ca­pi­tal Aw­a­ rd for 2016, wh­i­ch was pre­­­ sen­ted on 24th Ju­ne 2014 by EU En­vi­r­o­n­ment Co­m­mis­­ sioner, Ja­nez Potocnik, at a cere­mo­ny in Copenhagen wh­i­ch was the gre­en capital for 2014. City of Ljubljana received this award thanks to its sustainability strategy “Vision 2025”, its implementati­on of a range of urban green measures over the past decade, for raising environmental awareness amongst its citizens, and its impressive transportation network. The European Green Capital Award represents an annual event that promotes and rewards the efforts of cities that are committed to improving the urban environment. The Award is given to a European city that has demonstrated a well-established record of achieving high environmental standards and is commit­ted to ongoing and ambitious goals for future environmental improvement and sustainable development.

The Travel Convention was he­ ld in period from 21st to 23rd September 2014, in Ljubljana Exhibiton and Convention Ce­n­ tre in Slovenia. Convention was organized by the Association of British Travel Agents – ABTA. The number of participants was 600, and it was attended by decision makers, influencers and opinion formers spanning the full breadth of the mainstream and specialist travel sector; from cruise lines, tour operators, hotels and airlines to all types of travel retailers. The Travel Convention was held in Croatia in 2013 and 2012 in Turkey.

news and events

n e w s

Civil Engineering Fair 2014, Budva, Montenegro

Unforgettable experience on Mamula in the organization of Talas-M DMC from Montenegro At the end of July 2014, OCS distribution, one of the leading broad-line technology Distributors in Russia, decided to reward their employees with a travel to Montenegro. Main purpose was to build strong team relations, and what better way than a team building in a breathtaking Mamula island. Number of challenges were prepared for the guests of Talas-M DMC, such as making the raft, release a “prisoner” from an underwater cage, get down the walls of the fortress – absailing, zip line, archery tournament, reading messages with the help of naval flags etc. This adventurous week finished with relaxing cruise in magical Boka Bay. Participants could see a variety of opportunities Montenegro has to offer, and the team of Talas-M DMC was there to make it happen with precise and reliable organization.

Civil Engineering Fair was held at Adriatic Fair in Budva, Montenegro from 24th to 28th September 2014. Revitalized real estate market, key infrastructure and tourism projects realization and planning, number of issued building permits on the Montenegrin coast, were a good introduction and a strong motive for participation and visit to one of the most significant business events in the region which was orga­ nized by the Adriatic Fair. Fair gathered renowned exhibitors from the fields of civil engineering, energy, architectural and interior design and in accordance with the latest trends it offered to users a wide range of innovative technological solutions – from projects and construction to the furnishing. The planned program contents, professional and B2B meetings in cooperation with the Fair partners emphasized topics of living space arrangement, green building, legal regulations and complete exterior and interior construction and design soluti­ ons for clients-investors.

1st Congress of Orthopedists and Traumatologists of BiH, Jahorina 1st Congress of Orthopedists and Traumatologists of Bosnia and Herzegovina with international participation, was held in period from 18th to 21st September 2014, at Hotel Termag on the Mountain Jahorina in Bosnia and Herzegovina. Some of the main topics were trauma of lower and upper limbs, pediatric orthopedics, spi­ ne surgery, sports medicine, polytrauma and ATLS, tumors of the musculoskeletal sy­stem, rehabilitation of orthopedic and trauma patients, etc. Also, Orthopedic and Trauma Departments and Clinics in Bosnia and Herzegovina were presented at the congress. Technical organizer of the 1st Congress of Orthopedists and Traumatologists was Promo Tours Agency from Sarajevo.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

11


news and events

n e w s

5th Macedonian Congress of Cardiology, Skopje, Macedonia

a n d

e v e n t s

EHI 2014, Cluj-Napoca, Romania

5th Macedonian Congress of Cardi­ ology with interna­tional parti­ci­­pa­ti­ on was he­ld in period from 4th to 7th June 2014, in Skopje, Ma­ce­do­nia. Some of the main topics of the Co­ n­gress were Acute Co­ronary Synd­­ro­ me, Interven­ti­o­nal cardiology, etc. The Congress was organised with pl­e­­nary sessions by domestic and in­te­rnational experts, symposia, ro­ und tables, oral and poster pre­sentations from cardiovascular medicine. This Congress enabled the exchange of experience from diagno­ stics and medical treatment of cardiovascular diseases, gathe­ ring information from the latest experts and scientific achievements and meeting colleagues from the country and abroad.

32nd Romania Tourism Fair, Bucharest

3rd International Conference Entrepreneurship in the Hospitality Industry – EHI on trends in hospitality will be held in period from 9th to 11th October 2014, in Cluj-Napoca, Romania. The themes of the congress will cover topics on macro and micro level, and tourism types. Global crisis’ impact upon the hospitality industry, EU and tourism: programs, projects, funding opportunities; Education and training in tourism and hospitality, Hospitality marketing and branding strategies, Marketing research and hospitality, Hotel industry development and management, Green hospitality, Events management and planning, Rural tourism, Tourism online, etc. are just some of the topics from this areas that will be discussed at this year conference.

43rd ITF CONGRESS, Sofia, Bulgaria

32nd Romanian Tourism Fair – TTR will be held in period from 13th to 16th November 2014 at Romexpo Exhibition Centre in Bu­charest, Romania. The Romanian Tourism Fair is organized by Ro­mexpo twice a year, first at spring (13th to 16th March) and se­cond in autumn. Romanian Tourism Fair represents the ideal pla­ce for pre­senting the most in­teresting touristic offers and attractions, bo­th from Romania and abroad, including: cultural, rural and bu­siness to­u­rism, spa to­urism, exotic destinations, cru­ ises and ad­ve­n­tu­re to­urism. Besi­des the B2C element, The Romanian Tou­rism Fair will have a significant B2B aspect, representing for the professional vi­­sitors the ideal platform to meet business partners, to renew and im­ prove the existing relationships with their traditional partners.

43rd ITF (International Tra­n­sport Workers’ Fe­ de­­ra­tion) Congress was held in Nati­onal Palace of Culture in So­fia, Bul­ ga­ria from 10th to 14th August 2014. The theme of this year congress was “From Global Crisis to Global Justice: Transport Workers Fighting Back”. ITF Congress 2014 was a paper-free and the ITF’s first ever fully digital congress. ITF is a global organisation representing over 4,5 million transport workers in some 700 trade unions in over 150 countries wo­rld­wide. Congress is the ITF’s supreme decision making event, at which its affiliated trade unions are able to decide the course the organisation for the next four years.

12th IASS/AIS, Sofia, Bulgaria 12th World Congress of the International Association for Semiotic Studies - IASS/AIS was held in period from 16th to 20th September 2014 in Sofia, Bulgaria. The organizer of the congress was the Southeast European Center for Semiotic Studies (SEECSS). The theme of this year congress was “Innovation” and the strategic objective of congress was expansion and reinforcement of the semiotic web. The congress was preceded by a broad discussion on social media so it enable participants to select the most interesting topics and facilitators for scientific sessions and round tables.

12

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


13


novo i renovirano

n o v o

i

r e n o v i r a n o

Hotel Sloboda ponovo postaje simbol Šapca Hotel Sloboda – dominantno luksuzno zdanje u centru Šapca, površine 14.000 m2, čije se renoviranje privodi kraju bez sumnje ponovo postaje simbol ovog grada na Savi. Hotel će imati 95 soba, uključujući i 3 apartmana. U sklopu hotela nalaziće se i nekoliko multifunkcionalnih sala od 40 do 750 mesta, od kojih će najveća sala površine 900 m2 imati mogućnost pregrađivanja. Gosti hotela Sloboda će moći da uživaju u pansionskom i à la carte restoranu, kao i u baru i kafeposlastičarnici Vremeplov, čiji je enterijer urađen u retro stilu i iz koje se pruža pogled na gradski trg i pešačku zonu. Takođe, hotel će imati i Wellness & Spa centar na dva nivoa, sa svlačionicama, prostorijama za masažu, đakuzijem, bazenom i saunama, kao i mali fitness centar, opremljen kardio spravama. Hotel Sloboda danas je sastavni deo prvog srpskog lanca luksuznih hotela - A Hoteli, u okviru kojeg trenutno posluju Hotel Izvor u Aranđelovcu i Master u Novom Sadu.

Otvaranje novih hotela u Beogradu Beograd će u 2014. godini biti bogatiji za još nekoliko hotela. Hotelska ponuda će postati bogatija otvaranjem Radisson Blu Stari mlin hotela, koji će se nala­zi­ti pored Beogradskog sajama u ulici Bulevar Vojvode Mišića, a koji će imati 236 soba i 6 sala. Pored ovog hotela uskoro bi trebalo da se otvore i hotel Nobel koji će se nalaziti na Andri­će­vom vencu, hotel Konstantin veliki i Zepter. Hotel Konstantin veliki biće lociran u ulici 27. marta a ra­spo­la­ga­će sa 49 soba, restoranom i poslovnim centrom. Zepter hotel biće lociran u centru gra­da i kategorisan sa 5 zvezdica, a raspolagaće sa 34 apartmana. Ponuda smeštaja u Novom Beogradu obogaćena je otvaranjem New Belgrade Design Hotela, kao i otvara­ njem B Hotela. New Belgrade Design Hotel nudi 14 različito dizajniranih soba, dok B Hotel raspolaže sa 95 soba standard, comfort i superior kategorije.

DT Croatia i agencija Talas-M DMC iz Crne Gore strateški partneri Ovation Global DMC-a DT Croatia i njihova sestrinska agencija Talas-M DMC iz Crne Gore, udružili su snage i postali regionalni strateški partner Ovation DMC-a za jugoistočnu Evropu. S obzirom da je DT Croatia proširio svoje poslovanje uključivši DT Sloveniju i srpski Talas-S, partnerstvo sada obuhvata 4 ključne zemlje u jugoistočnoj Evropi (Hrvatsku, Sloveniju, Srbi­ju i Crnu Goru), zemlje koje dele zajedničku istoriju unutar bivše Jugoslavije. Ono što čini ove zemlje vodećim novim destinacijama kongresne industrije je njihovo bogato kulturno nasleđe, izvrsna nacionalna kuhinja, raznolikost po­nude, kvalitetna infrastruktura i ljubaznost njihovih stanovnika. Ovo strateško partnerstvo sa Ovation DMC još više će približiti ove zemlje kongresnoj industriji sveta.

Novoobnovljeni Valamar MICE hoteli u Dubrovniku U Dubrovniku su ovog leta otvoreni novoobnovljeni hoteli Valamar Dubrovnik President 5* i Valamar Argosy 4*. Valamar Dubrovnik President postao je prvi hotel sa 5 zvezdica u port­­foliu grupacije Valamar Hoteli i letovališta, dok je Valamar Argosy unapređen sa 3 na 4 zve­z­dice. Valamar Dubrovnik President 5* potpunim preobražajem spoljašnjeg izgleda, pobo­lj­šanjem postojećih i dodavanjem novih usluga, gostima pruža vrhunske uslove za najbolji mogući boravak u hotelu. Hotel nudi 286 prostranih soba, 5 apa­rtmana i predsednički apartman. Svi hotelski sadržaji su obnovljeni, od recepcije, lobija, soba, restorana, barova, plaže, Wellness & Spa zone s fitnessom pa sve do unutrašnjeg bazena, a hotel je dobio i novi spoljašnji bazen. Hotel raspolaže kongresnom salom za do 400 osoba i 3 manje sale za do 70 osoba, dok su terase s pogledom na more idealno mesto za održavanje događaja i prijema. Zadivljujuće uređeni vrtovi, stilizovane sobe, novi unutrašnji i spoljašnji bazeni, kao i well-being zona hotela Valamar Argosy 4* stvaraju idealno mesto za opuštanje nakon poslovnih obaveza. Hotel raspolaže sa 308 udobnih soba i 3 sale za sastanke za do 80 osoba.

Vitality Hotel Punta – Prvi antialergijski hotel u Hrvatskoj Vitality Hotel Punta iz Velog Lošinja prvi je hotel u Hrvatskoj koji je dobio međunarodni ser­ tifikat ECARF kojim potvrđuje da su proizvodi i usluge u potpunosti prilagođene gostima koji su skloni alergijama. Sertifikat ECARF hotel je dobio nakon zahtevne revizije, u sklopu koje su uz posebne sta­ ndarde prilikom spremanja hrane morali biti zadovoljeni i mnogi drugi standardi, kao što je izbegavanje biljaka koje uzrokuju alergije ispuštajući aeroalergene (npr. trave koje cve­ taju, lešnike, breze ili masline), itd. Kako bi dobio ovaj sertifikat hotel je takođe morao da uspostavi i zonu u kojoj nema kućnih ljubimaca, da uvede proizvode za ličnu higijenu za osobe sa osetljivom kožom, itd.

14

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


i

r e n o v i r a n o

Hotel Orlando u Srebrenom – Nova investicija Hotela Dubrovačka Rivijera d.d. Hotel Orlando predstavlja novu investiciju Hotela Dubrovačka rivijera d.d koji je projektovan u skladu sa naj­novijim, kako hotelskim tako i turističkim trendovima. Nakon završetka radova, hotel Orlando će predstavljati visoko kvali­tetan i moderan hotel u čijem će se sastavu nalaziti 250 smeštajnih jedinica. Hotel Orlando će imati i niz propratnih sadržaja, kao što su kongresni centar, wellness & spa centar, unu­t­ rašnji i spoljašnji bazen, trgovačke radnje, itd. Inače, plenarna kongresna sala koja će se nalaziti u ho­telu Orlando biće najveća kongresna hotelska sala u Hrvatskoj, koja će moći da ugostiti preko 1.000 delegata. Otvaranje hotela je planirano za proleće 2015. godine.

Izgradnja turističkog kompleksa Crvena glavica u Crnoj Gori Na Crvenoj glavici, nadomak Svetog Stefana u Crnoj Gori urbanističkim projektom „Ekskluziv­ni turistički kompleks Crvena glavica” će biti izgrađeni rezidencijalni kompleksi vila, apartmanski kom­pleks i hotel. Prema projektu biće izgrađeno 69 vila, 8 apart hotela, 1 hotel i 2 objekta uslužne delatnosti. Buduće apartmansko naselje podeljeno je u nekoliko različitih zona. U prvoj zoni biće apartmani viso­ke kategorije, koji će se kaskadno spuštati ka moru i naselju Sveti Stefan. Budvanska kompanija Imobilia, započela je izgradnju prve faze turističko-apartmanskog kompleksa, postavljanjem temelja za turistički objekat, čime je definitivno započela urbanizacija ove atraktivne lokacije. Drugu zonu činiće kompleks vila, dok će u trećoj zoni biti objekti namenjeni kolektivnom korišćenju u funkciji apartmanskog naselja. Četvrtu zonu činiće kompleksi za rekreaciju, tj. sistem povezanih bazena, petu sportski tereni i dečija igrališta, a šestu zonu podzemne garaže.

novo i renovirano

n o v o

Herceg Novi od 2017. godine mesto luksuznog letovališta Portonovi Izgradnja luksuznog letovališta pod nazivom Portonovi, koje će moći da se poredi sa le­to­ valištima Monte Karla, planirana je za tri godine u Herceg Novom, u Crnoj Gori. Letovalište će se prostirati na 24 ha, na čijoj će se površini nalaziti 550 soba, vila i apart­ma­ na, kao i wellness centar, 2 marine za jahte, velika peščana plaža sa 900 ležaljki i ko­n­gre­ sni centar kapaciteta 800 mesta. Pored smeštajnih kapaciteta u letovalištu će se na­la­ziti i oko 20 kafea, barova i restorana, kao i oko 250 prodavnica. Portonovi će biti prvo „One and only “ letovalište u Evropi, koje svojom arhitekturom neće odstupati od ostatka crnogorske primorske arhitekture, s obzirom da će trendu mo­dernih staklenih zgrada prkositi tradicionalni crveni krovovi i beli kamen.

Otvaranje hotela Residence Inn by Marriott u Sarajevu, BiH Prvi Residence Inn by Marriott hotel u Sarajevu, a i u Bosni i Hercegovini, biće otvoren u decembru 2014. godine. Residence Inn by Marriott će raspolagati sa 73 opremljena jednosobna, dvosobna i trosobna apartmana, s ergonomski dizajniranim radnim prostorom, uslugom besplatnog doručka i vešeraja. Prilikom gradnje kombinovani su moderan stil ali i funkcionalnost, pa će tako Residence Inn by Marriott kao pionir koncepta produženog hotelskog boravka, gostima Sarajeva ponuditi nov i dru­ gačiji vid usluge. Inače, celokupna vrednost ove investicije iznosila je 8 miliona eura.

Otvoren Hotel Comsar Rudo, Republika Srpska Krajem juna 2014. godine, nakon renoviranja, otvoren je Hotel Comsar Rudo****, u manjem istorijskom mestu Rudo u Republici Srpskoj. Na površini od 3.400 m2, Hotel Comsar Rudo gostima nudi udoban smeštaj, savremene usluge SPA centra, kao i bogatu gastronomsku ponudu domaćih i internacionalnih specijaliteta. Takođe, tu su i prostori za aktivni odmor, kao i sale za edukaciju i seminare. Hotel raspolaže sa ukupno 64 ležaja u 29 smeštajnih jedinica, od kojih su 3 sobe standard king size, 2 standard twin, 12 premium king size i 3 studio apartmana. U svom sadržaju hotel ima i restoran sa zastakljenom terasom za 160 osoba i kafe barom sa 45 mesta, kao i savremeni fitness i wellness centar sa saunom i programima masaža, đakuzi bazenom, parnim kupatilom i salonom lepote.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

15


new and improved

n e w

a n d

i m p r o v e d

Hotel Sloboda Again Becomes a Symbol of Sabac Hotel Sloboda – superior, luxurious 14.000 m2 edifice in Sabac city center is about to be reconst­ ructed. There is no doubt that it will again become symbol of this town by the Sava river. Hotel will have 95 rooms, including 3 suites. It will include several multifunctional halls from 40-750 seats, the largest one offering 900 m2 and possibility of partition. Guests will be able to enjoy in half-board and à la carte restaurants, bar and cafe-patisserie Vreme­ plov (Time machine) with retro style ambience and a view on the town square and pedestrian zone. Hotel will also have Wellness & Spa centre on two levels, with changing rooms, massage ro­oms, jacuzzi, pool and saunas, as well as a small fitness centre, equipped with cardio machines. Today, hotel Sloboda is a part of the first Serbian luxurious hotels chain - A Hoteli, along with ho­tel Izvor in Arandjelovac and Master in Novi Sad.

Opening of New Hotels in Belgrade The year 2014 will see the opening of several new hotels in Belgrade. The hotel offer will be expanded with the opening of the Radisson Blu Old Mill Hotel next to the Belgrade Fair in Boulevard Vojvode Misica, providing 236 rooms and 6 meeti­ng rooms. Other important additions in this sector will be Hotel Nobel on Andricev ve­nac, Hotel Constantin the Great and Hotel Zepter. Hotel Constantin the Great, with 49 ro­oms, a restaurant, and bu­siness center will be located in 27. marta Street. The five-star Ho­tel Zepter will stand in the ci­ty center, offering 34 suites. The offer of accommodation in New Belgrade is enriched by opening of the New Belgrade Design Hotel and B Hotels. New Belgrade Design Hotel offers 14 differently designed rooms, while B Hotels offers 95 rooms of standard, comfort and superior category.

DT Croatia and Talas-M DMC from Montenegro Become Ovation Global DMC’s Regional Strategic Partner DT Croatia and its sister company Talas-M DMC from Montenegro joined forces and become Ovation’s regional strategic partner for South East Europe. Considering that DT Croatia has expanded its business in order to include DT Slovenia and Talas-S fr­om Serbia, this partnership involves 4 key countries in SEE region (Croatia, Slovenia, Serbia and Mo­ntenegro), all sharing a common history within the former Yugoslavia. What makes these countries the leading new destinations for the Meeting and In­centive Industry are their rich culture, exquisite cuisine, diversity, quality infrastructure and friendly people. This strategic partnership with Ovation DMC will make these countries even more accessible to the Meeting and Incentive Industry worldwide.

The Newly Renovated Valamar MICE hotels in Dubrovnik The newly renovated hotels Valamar Dubrovnik President 5* and Valamar Argosy 4* have ope­ ned in Dubrovnik this summer. The Valamar Dubrovnik President became the first five-star ho­tel in the portfolio of Valamar Hotels and Resorts, while the Valamar Argosy was upgraded from 3 to 4 stars. A complete transformation of appearance of Valamar Dubrovnik President 5*, improving existing and adding new services now provides excellent conditions for the best possible hotel stay. The hotel offers 286 spacious rooms, 5 suites and a presidential suite. All hotel facilities have been renewed, from the reception, lobby, rooms, restaurants, bars, beach, wellness & spa area with fitness all the way to the indoor pool. The hotel is also enriched with a new outdoor swimming pool. The hotel has a congress hall for up to 400 people and 3 meeting rooms for up to 70 people, while the terrace with magnificent views of the sea is ideal for banquets and receptions. Stunning landscaped gardens, stylish rooms, new indoor and outdoor pools as well as a well-being area of Valamar Argosy 4* creates an ideal place to relax after a day of work. The hotel has 308 comfortable rooms and 3 meeting rooms for up to 80 people, which make it a great option for smaller meetings, incentives and events.

Vitality Hotel Punta – The First Antiallergenic Hotel in Croatia Vitality Hotel Punta in Veli Losinj is the first hotel in Croatia to receive the international ECARF certificate, proof that hotel’s products and services are suitable for use by guests prone to allergies. Vitality Hotel Punta received the ECARF certificate after a demanding audit assessing com­ pliance with many special standards, such as those regarding food preparation and non-use of plants which trigger allergies by releasing aeroallergens (i.e. blossoming grass, hazelnuts, birch or olives, etc.). In order to receive the certificate, the hotel also had to ensure a pet-free area, introduce personal hygiene products for people with sensitive skin, etc.

16

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


a n d

i m p r o v e d

Hotel Orlando in Srebreno – The New Investment of Hotel Dubrovacka Rivijera d.d. Hotel Orlando is the new investment of Hotel Dubrovacka Rivijera d.d., which is designed in accordance with the latest hotel and tourism trends. Once finished, Hotel Orlando will be a high quality and modern hotel, with an offer of 250 accommodation units. Hotel Orlando will also provide a number of accompanying facilities, such as a congress center, wellness & spa center, indoor and outdoor swimming pool, shops, etc. The plenary conference hall which will be located at the hotel Orlando will be the largest hotel conference hall in Croatia, which will be able to host more than 1,000 delegates. The opening of the Hotel is planned for spring of 2015.

Tourist Complex Crvena glavica Under Construction in Montenegro As part of the urban construction project “Exclusive Tourist Complex Crvena glavica”, residential complexes of villas and apartments, and a hotel will be constructed on the beaches of Crvena glavica, close to Sveti Stefan in Montenegro. The project includes the construction of 69 villas, 8 apart-hotels, 1 hotel and 2 service facilities. The future apartment complex will be divided in several different zones. The first will hold high category apartments, gradually descending towards the sea and Sveti Stefan. The company Imobilia from Budva has begun construction of the first phase of the tourist-apartment complex by setting its foundations with a view to urbanizing this attractive location. The second zone will comprise a villa complex, while the third zone will have facilities for joint use of the entire apartment complex. The fourth zone will hold recreational facilities, i.e. a system of interconnected swimming pools, the fifth zone will be made up of sports grounds and children’s playgrounds and the sixth is reserved for underground garages.

new and improved

n e w

Luxury Resort Portonovi in Herceg Novi in 2017 Within the next three years, Herceg Novi in Montenegro will see the construction of the luxury resort Portonovi, which could be compared with the resorts in Monte Carlo. The resort will cover an area of 24 ha and will offer 550 rooms, villas and apartments, as well as a wellness center, two yacht marinas, a large sand beach with 900 sun beds and a congress center for up to 800 participants. Besides the accommodation units, the resort will also have as many as 20 cafés, bars, and restaurants and some 250 shops. Portonovi will be the first “One and only” resort in Europe, whose architecture will blend in with the old school Montenegrin seaside architecture and will defy modernistic trends with its traditional red roofs and white stone walls.

Residence Inn by Marriott Hotel to Open in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina The first Residence Inn by Marriott Hotel in Sarajevo and in Bosnia and Herzegovina will open in Dece­mber 2014. Residence Inn by Marriott Hotel will have 73 single, double, and triple apartments, with ergono­ mically designed work space, and complimentary breakfast and laundry service. During construction were combined modern style and functionality and Residence Inn by Marriott, as a pioneer of the concept of an extended stay in hotel, will offer to the guests of Sarajevo a new and different type of service. The hall investment was worth 8 million euros.

Opening of Comsar Rudo Hotel, Republic of Srpska In late June of 2014, after renovations, Comsar Rudo Hotel**** was opened in a small historic village Rudo, in the Republic of Srpska. On an area of 3,400 m2, Comsar Rudo Hotel offers to its guest’s comfortable accommodation, a modern SPA center, as well as a rich gastronomic offer of national and international specialties. Also, there are spaces for recreation, as well as rooms for meetings and seminars. The hotel has a total of 64 beds in 29 units, of which are 3 standard rooms king size, 2 standard twin, 12 premium king size and 3 studio apartments. Also, hotel has a restaurant with a glassed terrace for 160 people and a coffee bar with 45 seats, and a modern fitness and wellness center with sauna and mas­sage programs, a hot tub, steam bath and beauty salon.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

17


aktuelan događaj

a k t u e l a n

Regionalna saradnja kao ključ uspeha

LETNJA KONFERENCIJA SREDNJOEVROPSKOG OGRANKA ICCA 2014 Letnja konferencija Srednjoevropskog ogranka ICCA 2014 održana je od 27. do 29. avgusta 2014. godine u Beogradu, u Srbiji. Svake godine, konferencija ICCA CEC pruža delegatima mogućnost da razgovaraju o tekućim temama u dinamičnoj i promenljivoj kongresnoj industriji. Grad domaćin 2013. godine je bio Sankt Peterburg u Rusiji, a za 2015. godinu grad domaćin će biti odabran i objavljen na Kongresu ICCA u novembru ove godine. Ove godine, konferencija je bila podeljena u 4 panela: · Strateški savezi – napredni model sa­ radnje · Regionalne inicijative – proaktivni ok­ vir rada · Regionalna udruženja – „misli globa­ lno, deluj lokalno“ · Regionalne konferencije – nova pos­ lovna perspektiva Ana Gorska

Srednjoevropski ogranak (Central Eu­ropean Chapter - CEC) ICCA je jedan od najvećih u okviru udruženja. Među njegovim članovima su organi­ zacije iz Nemačke, Austrije, Švaj­carske, Poljske, Rusije, Ukrajine, Mađarske i Če­ške, a godišnja konferencija, čija je svrha edukacija i umrežavanje, održava se svake godine u drugom gradu. Ove godine, konferencija ICCA CEC 2014 okupila je u Beogradu više od 60 delegata. Razgovaralo se na temu „Strateških sa­veza i regionalne sarad­­nje u kong­ re­s­­noj industriji”, kao i od­no­sa prema re­gi­onalnoj saradnji i ra­z­voju. Pored edukativnih prednos­ti, delegati su bili u prilici i da upoznaju tra­diciju, istoriju i kulturu, kao i način zabave i uživanja u životu sa ljudima iz Srbije.

Svake godine imamo raznoliku grupu učesnika, neke iz kongresnih biroa, ne­ ke iz hotela i kongresnih ce­ntara, os­ta­ le iz profesionalnih agencija (PCO), itd. Veoma je važno da teme bu­du za­ni­m­ ljive svima njima. 2. Konferencija ICCA CEC održana je u Beogradu po prvi put. Koji su razlozi da Srbija, odnosno Beograd, bude iza­ bran za domaćina? Uvek tražimo nove destinacije za održavanje naših konferencija. Svrha godišnje Letnje konferencije ni­ je samo edukacija, ostvarivanje novih

Po završetku konferencije ima­li smo ča­ st da porazgovaramo sa gđom Anom Gorskom, pred­sednicom ICCA CEC i izvršnom direktorkom Ko­ng­re­snog bi­ roa Gdanjska. 1. O kojim se glavnim pitanjima raz­ go­varalo na Letnjoj konferenciji Sre­ dnjo­evropskog ogranka ICCA?

18

d o g a đ a j

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Međunarodna kongresna asocijaci­ja (International Congress and Co­n­v­e­ ntion Association - ICCA) pre­d­s­ta­v­lja jedno od najvećih među­na­rod­nih ud­ruženja u kongre­snoj in­du­stri­ji i ok­u­plja gotovo 1.000 čla­n­o­va, kom­ pa­nija i organiza­cija, u pre­ko 90 ze­ malja širom sveta. poslovnih kontakata, već i iznala­ženje novih potencijalnih destinacija za ko­ n­ferencije u okviru Srednjoevropskog ogranka. Potrebna nam je i jaka podrška lokalnog domaćina i ovde smo naišli na od­ ličnu podršku Kongresnog biroa Srbije koji je izvrsno odradio svoj posao. 3. Koliko je delegata prisustvovalo kon­ferenciji i iz kojih zemalja? Ove godine prisustvovalo je 64 delegata iz zemalja kao što su Nemačka, Austrija i Poljska koje uvek učestvuju na našim konferencija, a po prvi put tu su i Azerbejdžan, Slovačka i Bugarska.


d o g a đ a j

aktuelan događaj

a k t u e l a n

To znači da su ih privukli i program i destinacija. 4. Prema mišljenju delegata i na osno­ vu Vaših utisaka, kakav je Beograd ka­ da je reč o organizaciji kongresa? Beograd je jedan veoma dinamičan grad koji ima dosta da ponudi, ima do­bar aerodrom sa velikim brojem direktnih letova, dobru infrastrukturu i profesionalni kadar. Mislim da će se razviti veoma brzo, za par godina, i svedoci smo organiza­ cije sve većeg broja konferencija u ovom gradu. 5. Kakvi su zaključci i planovi za bu­du­ ćnost? Mislim da je konferencija doživela veliki uspeh zahvaljujući dobrom prog­ ramu, odličnim govornicima, angažo­ vanju tima Kongresnog biroa Srbije kao domaćina i živopisnoj destinaciji. Mnogi učesnici su opisali ovu konferenciju kao „najbolju do sada”. To znači da ćemo imati puno posla u organizaciji sledeće Letnje konferencije. Što se tiče ogranka, održaćemo slede­ ću konferenciju za vreme predstojećeg Kongresa ICCA u turskom gradu Antaliji i uskoro počinjemo sa pripremama. Svetlana Gavrić

„Okosnica događaja je proces saradnje i timski rad između regionalnih kongresnih destinacija kako bi se proizveo sinergijski efekat u kongresnoj industriji. Za region jugoistočne Evrope je od velike važnosti da se uspostave kongresi i do­ gađaji u regionu i zato je naglašeno preduzimanje inicijative u procesu regiona­ lne saradnje i formiranja regionalnih udruženja u raznim oblastima. Ovaj događaj je bio značajna prilika za upoznavanje potencijalnih klijenata i kolega zarad podizanja svesti o kongresnoj industriji kao sredstvu za razvoj društva zasnovanim na znanju. Ovo je takođe bila prilika za razgovor o budućim kretanjima u oblasti regionalnih kongresa i udruženja.” Kongresni biro Srbije

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

19


hot topics

h o t

Regional collaboration as a key to success

ICCA CENTRAL EUROPEAN CHAPTER SUMMER MEETING 2014 ICCA Central European Chapter Summer Meeting 2014, was held from 27th to 29th August 2014, in Belgrade, Serbia. Every year ICCA CEC Summer Meeting brings to the delegates the opportunity to discuss actual topics in dynamically changing international meeting industry. In 2013 the hosted city was St. Petersburg, Russia and for 2015 host will be chosen soon and announced at the ICCA Congress in November, this year. This year our meeting was divided in­ to 4 panels: · Strategic Alliances – Advanced Model of Collaboration · Regional Initiatives – Proactive frame of work · Regional Associations – Think Global, Act Regional · Regional Meetings – New Business Perspective Anna Gorska

ICCA Central European Chapter is one of the largest in the association. Its members include organizations fr­om Germany, Austria, Switzerland, Po­­la­nd, Russia, Ukraine, Hunga­ry and Cze­ch, and its annual meet­ing ta­k­es place in different city every year, wi­­th edu­ca­tional and networking ch­a­ra­ cter. This year, ICCA CEC 2014, brought mo­ re than 60 delegates to Belgrade, Serbia. It has been performed under the theme “Strategic Alliances and Regional Cooperation in the Meeting Industry” and correspondence to the regional cooperation and development. Apart from educational benefits, delegates had a chance to share tradition, history, culture and the way of entertaining and enjoying life with Serbian people.

Every year we have a diverse group of participants, some from CVBs, some fr­ om venues, others from PCOs etc. It is very important to try to make the topics interesting for all of them. 2. ICCA CEC Meeting was held for the first time in Belgrade. What are the re­asons to choose Belgrade and Ser­ bia for a host? We are always looking for a new des­ tinations to hold our meetings in. The purpose of our annual Summer Me­eting is not only education, get­

After the meeting we had an honor to speak with Mrs Anna Gorska, ICCA Central European Chapter Chairperson, CEO of Gdansk Convention Bureau. 1. What are the main issues discussed at ICCA Central European Chapter Sum­ mer Meeting?

20

t o p i c s

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

ICCA (International Congress and Co­n­ vention Association) represents one of the major international as­soci­a­tions in the meeting indust­ry and com­pri­s­ es almost 1,000 me­mber co­m­panies and organisations in over 90 countries worldwide. ting new business contacts but also to get to know new potential meet­ ings destinations within the frame of Central Europe Chapter. We also need a strong support from the local host and here we had a great one from Serbia Convention Bureau who did their job wonderfully. 3. How many delegates attended the meeting and from which count­ries? There were 64 delegates this year from countries such as Germany, Austria or Poland who always attend our meeting as well as from such as Azerbaijan, Slovakia, Bulgaria who were there for the first time. It means that


t o p i c s

hot topics

h o t

both the programme and the destination were attractive for them. 4. According to opinions of delegates and your impression, what is Belgra­ de like for meetings? Belgrade is a very dynamic city with a lot to offer, good airport with lots of direct connections, good infrastructure and professional people. I think it will developed very rapidly wi­thin couple of years and we see mo­ re and more conferenced organized here. 5. What are conclusions and plans for the future? I think our meeting was a great suc­ cess, thanks to the good programme, good speakers, engagement of the ho­st Serbia Convention Bureau team and a vivid destination. Many of the participants described it as the “best ever”. It means that we will have a lot of work while organizing the next year’s Summer meeting. As far as chapter matters, we will have a next meeting during upcoming ICCA Congress in Antalya, Turkey and we ne­ ed to start preparing it very soon. Svetlana Gavric

“The mark point is the process of collaboration and teamwork between regional congress destinations to produce the synergistic effect in the meeting industry. For South East Europe region it is very important to establish SEE meetings and events and for that reason it has been stressed the chance of taking the initiative in the process of regional collaboration and creating regional associations in different fields. This event was a great opportunity to meet with potential clients and colleagues to jointly implement state of mind in the meeting industry, as a tool for enhancing our societies on knowledge based principles and to discuss about the future trends in Regional Meetings and Associations.” Serbia Convention Bureau

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

21


agencija

a g e n c i j a

Atlas DMC Hrvatska

ORGANIZOVANJE SASTANAKA U KRALJEVSKOM STILU U OPATIJI OD 1923. GOD.

U Opatiji preovladava atmosfera 19. ve­ka i davnih vremena austrijske ha­ b­­zburške dinastije, što je čini sa­vrše­ nom destinacijom za organizovanje sa­s­ta­­naka sa elegancijom i stilom. Ova aristokratska destinacija, ta­kođe poznata i kao „jadranska Nica“, proslavlja 170. godišnjicu turizma i još uvek uspešno održava reputaciju top - destinacije sa širokim spektrom obje­ kata i usluga.

Opatija

Kvarner festival

Ukoliko planirate da organizujete jedinstven događaj, Opatija je najbolji izbor; poznata je po blagoj klimi, ras­ košnoj vegetaciji, bistrom moru i bogatoj kuhinji.

5. sezona festivala Kvarner održana je od 1. do 5. septembra 2014. godine u Opatiji, u znaku novog EU projekta pod nazivom „Purpur – A European Opera Sound“.

Obezbeđivanjem kreativnih i inovati­ vnih programa koji se koncipiraju ta­ ko da ispune potrebe svakog klijenta, Atlas DMC će vam pomoći da zadivite učesnike i kolege, i organizujete nezaboravne poslovne događaje.

Purpur je osnovan 2011. godine, kao rezultat sjajnog projekta finansiranog od strane Evropske unije. Postao je sinonim za istraživanje novih pristupa onome što se do danas nazivalo „ozbiljnom muzikom“.

Purpur - Koncert violončela u Voloskom

22

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Opatija

Cilj Purpur-a je da održi izvanredne, bri­lijantne koncerte na neobičnim zna­menitim lokacijama, a upravo to se po­stiže u Opatiji.

ATLAS – ime koje predstavlja kompaniju za destinacijski menadžme­ nt i profesionalno organizovanje ko­ nferencija, koja više od 90 godina st­vara nezaboravne događaje. Sve je počelo davne 1923. godine, kada je u Dubrovniku otvorena pr­va filijala. Danas, Atlas je najveća ko­m­ pa­nija u oblasti turističke indu­strije u Hr­va­tskoj i čitavom regi­onu. Multi­regionalna organizaciona st­­r­ u­k­tu­ra kompanije olakšava ponu­du po­bo­ljša­nih pa­keta usluga i ši­ro­k­og dija­pa­zona programa i pro­iz­vo­da ko­ji zadovoljavaju sve za­­hte­ve in­di­ vi­du­alnih, grupnih ili korpo­rati­vnih klijenata iz Hrvatske i celog sveta.


agency

a g e n c y

Atlas DMC Croatia

CREATING ROYAL STYLE MEETINGS IN OPATIJA SINCE 1923

When in Opatija, the feel of the 19th ce­ntury and the past times fr­om Au­s­ tria’s Hapsburg dynasty is eve­ry­w­he­re and it makes Opatija a perfect de­s­­ti­ nation for organizing a meeting with elegance and style. This aristocracy destination, that is al­ so known as “Nice of Adriatic”, is cele­ brating 170 anniversary of tourism and still keeping the reputation of a top destination with wide range of faci­lities and services.

Kvarner festival

If you plan to organize a unique event, Opatija is the best choice; famous for its mild climate, lush vegetation, cle­ar sea and rich gastronomy.

The Festival Kvarner’s 5th season, cha­ racterised by the new EU project na­m­ed “Purpur – A European Opera So­u­nd”, was held from 1st to 5th of Se­ pte­m­ber 2014 in Opatija.

Atlas DMC will help you to amaze yo­ur attendees and colleagues and cre­ate memorable corporate events by providing creative and innovative tailor made programmes suitable for all requirements.

Purpur was founded in 2011 as a result of a fabulous project funded by the European Union. It has become a synonym for the ex­ploration of new avenues in the area of what, to date, had been so - called “serious music”.

Opatija

Orchester Purpur and “The Clarinotts”

Opatija

Purpur’s aim is to deliver extraordi­ na­ry, brilliant concerts in uncommon ut­terly memorable venues and this is be­ing achieved in Opatija.

ATLAS – This brand name stands for a destination management compa­­ ny and professional conference or­ ga­nizer creating memorable even­ ts for over 90 years. Everything started back in 1923 wh­ en the first branch office was ope­ ned in Dubrovnik. Nowadays, At­las is the biggest company in Cro­atia and the region in the tourism in­d­ ustry. The multiregional organizati­onal structure of the company ma­kes it easier to offer enhanced servi­ce packages and wide array of pro­g­ rams and products which satisfy all demands of individual, group and corporate clients from Croatia and the world.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

23


kongresni biro

k o n g r e s n i

b i r o

Intervju – Klement Lalouks, direktor marketinga Kongresnog biroa Pariza

PARIZ – SAVRŠENA SCENA ZA SVE VRSTE DOGAĐAJA

Klement Lalouks

1. Kada se pomene Pariz prvo se po­ mi­sli na Ajfelovu kulu i svetla koja od­u­zimaju dah. Da li biste mogli, po sop­stve­nom izboru, da izdvojite još ču­da Pariza? Pariz, grad svetlosti, redovno je izglasan za najpoželjniju i najharizmatič­­ niju destinaciju u nezavisnim anke­ta­ ma. Pored glamura, ova destinacija je i neverovatno dinamična zahvalju­jući

najmodernijoj infrastruktu­ri i pr­e­d­sta­ vlja savršenu scenu za organizo­vanje nezaboravnih insentiv pu­to­va­nja. Da bi doživeli kompletno iskustvo, po­ se­tioci treba da osete i andergraund, ek­scentrični Pariz, iz ugla Parižana. U tom slučaju ne treba propustiti ist­ raživanje umetničkih ateljea u Belvilu, u blizini Per Lašeza, ili manjih muzeja kao što je Muzej romantičnog života u četvrtima Nova Atina. Naježiće se dok bu­du leteli Pariskim balonom u pa­r­ku Andre Citroen ili ist­ raživali ko­s­t­ur­nicu Katakombi. Gastronomiju mo­gu is­ku­siti u Sen Že­ rmenu de Pre kr­oz or­ga­ni­zo­va­nu turu sa Promenad de Sa­ns. Pariz zaista nu­di bezbroj mogu­ć­no­ sti za sve uku­se. 2. Pariz je svetski grad broj jedan za kongrese prema statistici ICCA za 2013. godinu. Prema Vašem mi­šlje­ nju, šta je od ključnog značaja u pre­ uzi­manju primata od Beča i ostalih gradova?

Twizy, električni i ekološki automobil sa dva sedišta, posetioci mogu iz­najmiti i on će ih voditi na sve skri­ vene, neobične i autentične krajeve Pa­riza. Godine 2013., Pariz se našao na vrhu liste ICCA. Ponosni smo na to, naravno. Ali, ova pozicija odražava samo deo kongresnog sektora Pariza. Pro­ šle godine je održano 1.055 kongresa, 42 više nego prethodne. Ovaj stalni rast tokom godina ukazuje na dinamičnost i privlačnost Pariza za ovaj sektor. Kada se neki kongres održava u Parizu, u proseku ima 20% više posetilaca nego inače zahvaljujući atraktivnosti grada. Udruženja imaju na raspolaganju i ši­ rok spektar profesionalnih agencija ko­je su spremne da im pomognu i

Ajfelova kula

24

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


b i r o

Panorama Pariza iz helikoptera

Za nestandardno razgledanja Pa­riza, iz neba, u ponudi su ture helikopte­ rom, balonom ili čak cepelinom. pro­prate događaj kako bi rezultat bio potpuni uspeh. 3. Koje su glavne prednosti Pariza pri izboru za domaćina kongresa? · Pariz ima odličnu avio-transportnu mrežu i brzu železnicu. Sa svoja dva međunarodna aerodroma, grad je na dnevnom nivou povezan sa pre­ ko 526 gradova u više od 136 zema-

lja. Sa sedam železničkih stanica u sa­mom gradu, Pariz se nalazi u srcu izuzetno opsežne železničke mreže visokih pe­rformansi. 425 brzih vozova po­ve­zuje destinacije u Evropi sa prestonicom Francuske svakog da­na. · 18 kongresnih i sajamskih centara sa modularnom površinom. · Sa preko 150.000 soba, Pariz i nje­ go­va okolina se izdvajaju od rivala za­hva­ljujući dobro izbalansiranoj, bo­ga­toj, dinamičnoj i eklektičnoj po­nu­di smeštaja – od luksuznih pa­ la­ta do ma­njih hotela, od velikih ho­

telskih lanaca do šarmantnih dizajn ho­­te­la. A grad ima u planu i novih 12.000 hotelskih soba do 2020. godine. · 25 kongresnih hotela sa preko 300 soba za smeštaj gostiju. · Kombinacijom tradicionalnog i modernog, Pariz ume i te kako da imp­ resionira delegate na 1.000 lokacija i insentiv mogućnosti: brodovi, pri­ vatne vile, muzeji, palate... · U anketi o zelenim gradovima Evrope, objavljenoj 2009. godine, Pariz je rangiran među prvih 10 gradova sa izrazitom ekološkom svesti.

kongresni biro

k o n g r e s n i

4. Kakva vrsta skupova se najčešće organizuje u Parizu? Oko 1.000 kongresa se održi u Parizu svake godine, 450 sajmova i salona ko­ ji privuku oko 10 miliona posetilaca i 100.000 izlagača. U Parizu ima događaja svake vrste, od seminara koji okuplja 20 ljudi do ve-

Pariski autentični 2CV je legendarni francuski automobil – Citroen 2CV, a obilazak samog centra Pariza u nje­ mu postaje magičan, retro i nezabo­ ravan.

Pariski autentični 2CV

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

25


convention bureau

k o n g r e s n i

Dvorana Gustav Ajfel

likog kongresa sa preko 15.000 učes­ nika, sve do najvećeg sajma sa preko milion posetilaca! U mogućnosti smo da odgovorimo na svaki zahtev. 5. Možete li izdvojiti jednu ili dve je­ dinstvene insentiv mogućnosti u ov­ om divnom gradu? Obilasci naših spomenika iza kulisa, ob­i­lasci cepelinom, sportski izazov, pr­a­v­lje­nje parfema, modna revija, lov

na bla­go, vožnja i razgledanje u le­g­e­ n­da­rnom 2CV, upoznavanje sa ku­hi­­ njom i vinima... Pariz se iznova op­leme­nju­je i to svako­ dnevno kako bi se predstavio kao najbolji i iznenađu­ju­će raznovrsni grad. 6. Šta može Ajfelova kula da ponudi or­ganizatorima događaja?

b i r o

Dvorana Gustav Ajfel Dvorana Gustav Ajfel, renovirana 2013. godine, nalazi se na 1. spratu Aj­felove kule i predstavlja jedan od najatraktivnijih izložbenih prostora u Parizu. Ono što je čini tako veličanstvenom je njena transparentna fasada (koja može biti skrivena zavesama), zatim 6,8 metara visok plafon, naj­sa­ vremenija oprema, njena fleksibil­na sc­e­na i njen savremeni dekor. Dvorana može da ugosti sve vrste pro­fesionalnih događaja – gala ve­ čere ili bankete do 130 osoba, kon­fe­ rencije ili prezentacije za 200 osoba u teatar stilu, koktele ili zabave za 300 osoba itd. leni pod koji pruža izvanredan pris­ tup dvorani Gustav Ajfel, renoviranoj 2013. godine. Dvorana, površine 180 m², može se podeliti u 3 sale.

Pored svojstvene čarolije i renoviranje Ajfelove kule se privodi kraju uz novu dobrodošlicu i novi impresivni sta­k­

Svetlana Gavrić

Interview – Clément Laloux, Marketing Director of Paris Convention and Visitors Bureau

PARIS – PERFECT STAGE FOR ALL KINDS OF EVENTS rismatic destination by independent international survey. Beyond the gla­mo­ur, the destination is incre­di­b­ly dynamic, offers cutting - edge in­fra­structures and will be the perfect stage to showcase an unforgettable incentive.

Clément Laloux

1. First images when thinking about Paris are Eiffel Tower and breathta­ king lights. Could you extract, by your choice, more wonders of Paris? Paris, the city of light, is regularly vo­t­ ed the world’s most coveted and ch­a­

26

To have a complete experience pe­ ople need to feel the offbeat Paris, the underground, the Parisian Paris: an ex­ploration of the artist’s studio of Bel­leville, nearby the Père Lachaise, a fly with the Ballon de Paris hot air balloon in Parc André Citroën, a spine-chil­ling experience in the ossuary at The Catacombes, a guided tour wi­ th Promenade des Sens on the theme of gastronomy in Saint-Germain des Prés, a visit in a small museum like the Musée de la Vie Romantique in the

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Twizy, electric and ecological two seated car, visitors can rent and it will guide them to all the hidden, un­usual, and authentic corners of Pa­ris. New Athens districts – Paris offers all possibilities all choices can be ful­­filled. 2. Paris is world number one city for meetings, by ICCA statistics for 2013. In your opinion, what was crucial to overtake Vienna and other cities? In 2013, Paris was on top position of ICCA ranking. We are of course very proud. But this ranking only reflects a little part of congress sector in Paris. Last year, 1,055 congresses were held in


b u r e a u

Paris Authentic 2CV

For unusual sightseeing of Paris, fr­om sky, there are tours by helico­ pter, by air balloon or even by zeppelin. Paris, 42 more than the previous year. This constant rise over the years underlines the dynamism and appeal of Paris for this sector. When a congress takes place in Paris, there are on average 20% more participants than usual thanks to the at­ tractiveness of the city.

Associations also have a wide ch­oice of professional suppliers who are re­a­ dy to help them and accompany th­eir event to make it a real success. 3. What are main advantages when choosing Paris as a congress host? · Paris is well-served by air transport and high-speed train. With its two international airports, the city has daily connections to more than 526 cities in more than 136 countries. With seven stations in the city itself, Paris is at the heart of an exceptio-

nally comprehensive and high–pe­ rformance rail network. 425 high– spe­ed trains connect destinations in Europe with the French capital ev­e­ry day. · 18 convention and exhibition ce­n­ ters with modular surface. · With more than 150,000 bedrooms Paris and its region stand out from its rivals due to its well-balanced, ab­undant, moving and eclectic ac­ co­m­modation offer – from luxury pa­la­ces to small local hotels, from big hotel chains to charming design hotels. And the city is planning the creation of 12,000 hotel bedrooms by 2020. · 25 conference hotels with more th­ an 300 guest rooms. · Combining Heritage and modernity, Paris can really impress delegates in 1,000 venues and incentives opportunities: boats, private mansion, museum, palace... · A survey of green cities in Europe,

convention bureau

c o n v e n t i o n

Paris Authentic 2CV is the most le­ gendary French car – Citroën 2CV, and visit of the heart of Paris in it becomes magical, retro and unforgettable.

Ballon de Paris

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

27


convention bureau

c o n v e n t i o n

The Gustave Eiffel room

published in 2009, ranked Paris in the top 10 cities with a strong ecological conscience.

fair with more than 1 million visitors! We are able to answer any kind of re­ quest.

4. What kind of meetings are mostly organized in Paris?

5. Could you single out one or two uni­ que incentives in this beautiful city?

About 1,000 congresses are taking pla­ce every year in Paris, 450 trade fa­irs and trade shows attract some 10 mil­li­on visitors and 100,000 exhi­ biting co­m­panies. There are all kind of events in Paris, from a seminars gathering 20 peop­ le, to a big congress with more than 15,000 participants, up to the biggest

Backstage tours of our monuments, zep­pelin tours, Sportive challenge, Pe­rfume creation, Fashion show, Treasure hunts, tours aboard the myth­ ical 2CV, cooking or wines spirits learning... Paris is re-inventing itself on a daily ba­sis to deliver the best surprisingly multi-faceted-city.

b u r e a u

Gustave Eiffel room The Gustave Eiffel reception room, re­no­vated in 2013, is located on the 1st floor of the Eiffel Tower and pre­sents one of the most attractive exhi­bition areas in Paris. What make it so magnificent is its transparent facade (which can be hid­den by curtains), a 6.8 meters hi­ gh ceiling, the most modern equipment, its flexible stage and its contemporary decor. It can host all types of professional events – gala dinners or banquets up to 130 persons, conferences or pre­sentations for 200 persons in the­atre style, cocktails or parties for 300 persons etc. 6. What can Eiffel Tower offer to event organizers? Besides his magic the Eiffel Tower is ab­out to end a refurbishing, new we­l­ co­me, new impressive glass floor which will provide an outstanding ac­cess to the Gustave Eiffel room, renova­ted in 2013. It has 180 m², convertible in 3 rooms. Svetlana Gavric

The Galeries Lafayette

28

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


b r o j a

Saveti za organizatore

Kreirajte događaje na kojima će prisutni aktivno učestvovati Da bi događaj prošao uspešno, više nije dovoljno da se učesnici samo pojave i da se održi predavanje, prezentacija ili sastanak, nakon čega svako ode na svoju stranu. Potrebno je da učesnici, kako im uostalom i ime kaže – aktivno UČESTVUJU. Ukoliko prisutni aktivno učestvuju, na taj način imaju mogućnost da uti­ču na sam tok, sadržaj i dina­mi­ ku doga­­đaja. To dalje vodi ka to­me da će događaj biti maksimalno pri­ lagođen potreba­ma i zahtevima pri­ sutnih, a iz toga pro­ilazi zadovo­ljstvo učesnika, ali i samih organiza­tora zbog uspeha i kreiranja događa­ja koji os­ta­ vljaju tra­ga. Danas prosečan poslovni čovek prisu­ stvuje na bar 5 događaja godišnje, od svečanih okupljanja, preko preze­n­ta­ cija do edukacija i treninga. Događaja na kojima je samo pasivno slušao ili prisustvovao, on se verovatno ni ne se­ća. Ili nema utisak da je to bio neki značajan događaj. Bar ne za njega. Zato se treba potruditi kako bi budu­ će učesnike angažovali i uključili pre, tokom i nakon događaja. Ukoliko se uče­sni­ci angažuju pre, oni će, re­­­ci­

mo, putem društvenih mreža, širiti in­for­macije, što može doprineti po­zi­ ti­vnom iščekivanju i popularizaciji sa­ mog događaja. Jedan od načina da se učesnici angažuju pre događaja jeste, da im se postave pitanja vezano za organizaciju događaja – Koga od predavača bi želeli da čuju, koje teme ih interesu­ju, koji bend preferiraju da svira, kakav format događaja im najviše odgovara, šta očekuju od događaja? Tokom događaja, ukoliko je neka vr­ s­ta edukacije u pitanju, posao je pre­ davača ili onog ko vrši prezenta­ciju da održi pažnju učesnicima. S obzirom da je svako od nas prezau­ zet tokom dana, nije ni čudo da naj­p­ re izaberemo opciju da budemo pa­si­ van slušalac. Osim ako nam predavač izazove pažnju i uveri da je ono što priča od koristi ili bar zanim­ljivo.

tema broja

t e m a

Pažnja publike je najveća na početku i na kraju prezentacije. Tokom prezentacije, koncentrisanost prirodno opada. Postoje razne tehnike i pristupi koje iskusni predavači koriste kako bi održali pažnju. - Postavljanje pitanja. Ljudi pamte najviše 30% od onoga što čuju, ali zapamte 85% pitanja koja im postavite. Tu spadaju i retorička pitanja. - Podsticanje uzimanja beleški. Uko­ liko učesnici hvataju beleške, to će ta­kođe pozitivno uticati na njihovu pažnju, pogotovo ukoliko tom prili­ kom koriste slike i ključne reči. - Aktivnost. Organizujte igrice, neku drugu aktivnost ili obično stajanje na par minuta. To će ubrzati rad sr­ ca, a ono će zatim slati više krvi u mo­zak, pa se pri­rodno povećava kon­ ce­n­tracija i uk­ljučenost.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

29


tema broja

t e m a

b r o j a

- Korišćenje analogija i metafora. Na taj način pomažete slušaocima da razumeju i zapamte ono o čemu pri­čate. Što je tema složenija, to je bo­lje da se pojednostavi metaforom. - Završavanje na vreme. Budite kratki i jasni, i završite predavanje/pre­ zentaciju na vreme, ili malo ranije. Na taj način ćete prijatno iznenaditi publiku i ostaviti prostora da održe pažnju na najbitnijim stavkama. Pored tehnika održavanja pažnje, po­ stoje razni načini da se učesnici uk­ljuče u događaj, tokom njegovog tra­janja. Ankete na licu mesta. Sprovedite an­ kete na licu mesta tokom konferen­cije ili nekog drugog događaja. Današnje tehnologije omogućavaju da se veoma jednostavno izvrši anketiranje prisutnih preko tableta ili čak mobilnog telefona. Na taj način učesnici zaista učestvuju u događaju, saznaju mišljenje i stavove ostalih u publici, koliko

im se mi­š­ljenja poklapaju ili ne, a to mo­že po­krenuti dalje diskusije i upotpuniti događaj. Podela učesnika u timove. Učesnici mogu da se podele u grupe radi di­s­ku­ sije, rešavanja nekih slučajeva iz pra­ kse, projektne timove, sa za­datkom da smisle i naziv svog tima. Tako su in­direktno „naterani” da učestvuju, dok se veza između njih produbljuje.

Grafit table. Postavite velike table za pisanje markerima ili kredom, na vi­d­ no mesto i podstaknite učesnike da budu kreativni i da napišu neke po­ ru­ke, izraze mišljenje na postavljeno pitanje, da nacrtaju nešto, mogu se postaviti fotografije sa prethodnih događaja i slično. Pecha Kucha. Pecha Kucha 20x20 ili 10x10 (10 slajdova, po 10 sekundi za svaki) je stil i format prezentacije, čiji je cilj da prezentacija bude što konciznija i brža, kako bi održala pažnju, obi­č­no uključuje više govornika i te­ ma ko­je se smenjuju. Kako bi zadržali učesnike i njihovu uk­ lju­čenost i nakon događaja, organi­zu­ ju se tzv. „offsite” događaji, gde je fokus na zabavi učesnika, kao što su happy hours, žurke, razgledanje znamenitosti grada/mesta i slično. Jedan od najjednostavnijih načina da učesnici ostanu uključeni u konferenciju nakon događaja, jeste da osigu­ rate da im bude prijatno i udobno, ka­ ko ne bi „bežali” na pauzama između pre­davanja. Obezbedite „lounge” atmosferu u pro­storijama za pauzu, prostor gde mo­gu da se posluže kafom i vodom, sa besplatnim Wi-Fi internetom i mo­ guć­nošću punjenja mobilnih telefo­na i tableta. Kada se sve sabere, događaj će imati pozitivan feedback u onoj meri koliko su prisutni aktivno učestvovali u nje­ mu. Miona Milić

30

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


s t o r y

Tips for event planners

Create meetings with active engaged audience In order to make a successful event, it is no longer enough that participants show up and to listen the lecture or presentation, or to be present at the meeting, after which everyone will go their own way. It is necessary that participants, as their name says as well – actively PARTICIPATE. If the attendees take active participation, that will enable them to influen­ce the very course, contents and dy­namics of the event. This will lead to maximal adaptation of the event to the needs and requirements of the attendees, which will certainly result in general satisfaction, as of the attendees so of the organizers, owing to the success and because they will create an event which will leave lasting impressions. Today, an average businessman at­ tends at least 5 events a year, from fe­stive gatherings, through presentations to the educations and trainings. He probably hardly remember any events where he was only pas­sive

attendants, just being there and listening. Or they just cannot see any significance relating such event, at least not for them. That is why it is important to engage and involve future participants before, during and after the event. If the participants are involved in advance, they will, for example, share information through social networks, which may contribute to positive anticipation and popularization of the event. One of the ways to engage the participants before the event, is to ask them questions relating organization

cover story

c o v e r

of the event – Who is the lecturer they would love to hear, which topics they are interested in, which band would they prefer to listen to, what is the form of the event that suits them most, what is it that they expect? During the event, if it is of an educational character, the task of the lecturer or the person giving presentation is to keep the attention of participants. As we are all very busy during the day, it is no wonder that we will mainly choose to be passive listeners, unless the lecturer stimulates attention and makes sure that we understand that what they talk about is useful or at least interesting for us.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

31


cover story

c o v e r

s t o r y

The attention of the audience reaches its peak at the beginning and at the end of presentation. During the presentation, concentration naturally drops. There are various techniques and ap­proaches that lecturers are using in order to keep the attention of the parti­cipants. - Asking questions. People remember maximum 30% of what they hear, but they memorize 85% of the questions they are asked. This includes rhetorical questions as well. - Motivation to take notes. If the participants take notes, that will also have positive effects on their attention, particularly if, on that occasion, they use the images and key words. - Activity. Organize games, or some other activity or few minutes standing exercise. That will stimulate heartbeats, so the heart will feed the brain with more blood, which is a natural way to increase concentration and involvement.

Modern technologies enable simple polling of all attendees by tablets or even mobile phones.

- Use of analogies and metaphors. This is the way of helping listeners to understand and memorize what you talk about. The more complex the topic, the bet­ter it is to simplify it with a metaphor.

This can provoke further discussions and make the event complete.

- Ending on time. Be brief and clear, and end the lecture/presentation on time, or even slightly earlier. This is the way to pleasantly surprise the audience and give them some space to keep their attention on the most significant items. Apart from attention-keeping techniques, there are other ways to involve participants into event, during its course. Polling on the spot. Carry out poll on the spot, during the conference or some other event.

32

In this way, the participants really participate in the event, they learn about opinions and attitudes of others, they can see to what extent their opinions are similar or not.

Division of participants into teams. Participants can divided into groups with the purpose of discussion, resolving some cases from practice, project teams, with the task to think up the name for their group. This is the way to indirectly “make” them participate, while the relations among them will be deepened. Graffiti boards. Place large boards (for writing with markers or chalk) to the noticeable position and motivate participants to be creative and to write some messages, express their opinions, draw something. They can also display photos from pre­ vious events, etc. Pecha Kucha. Pecha Kucha 20x20 or 10x10 (10 slides for 10 seconds each)

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

is a style and form of presentation, of which the objective is to make quicker and more concise presentation, in order to keep attention. It usually involves several speakers and topics that are alternating. In order to keep participants and their involvement even after the event, so called “offsite” events are being organized, of which the aim is amusement of participants, like happy hours, parties, sightseeing, etc. One of the simplest ways to keep the participants involved in conference after the event is to make sure that they feel cosy and comfortable, so that they do not “escape” on breaks between the lectures. Make “lounge” atmosphere in break rooms, where they can have some coffee and water, free Wi-Fi internet, and the possibility of charging their mobile phones and tablets. To sum up everything, the event will have a positive feedback to the extent to which the attendees actively participate. Miona Milic


Treninzi i radionice visoko efikasni

ODABERITE PRAVI FORMAT ZA VAŠ DOGAĐAJ Treninzi i radionice su istaknuti kao najefikasniji format edukativnih događaja, u istraživanju koje je SEEbtm magazin sproveo u drugoj polovini 2014. godine. Brainstorming, kao format sastanka, takođe je visoko ocenjen po svojoj efikasnosti. Anketa je sprovedena među kompanijama i organizacijama iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

istraživanje

i s t r a ž i v a n j e

Kao najefikasniji formati događaja pr­ vo mesto zauzimaju radionice i treni­ nzi, sa 45%, odnosno 25% respekti­ vno. Seminari zauzimaju 10%, dok paneli, B2B sastanci, brainstorming i simulacija imaju učešće od po 5% u odgovorima ispitanika. Na osnovu odgovora ispitanika, pri­ kazanim u grafikonu, primećujemo da se najčešće prisustvuje treninzima i ra­di­o­ni­cama, a najređe panelima. Tradicionalna predavanja i brainsto­ rming su takođe značajno zastupljeni, skoro 70%, kada pogledamo zbirni pro­cenat onih koji povremeno i često pri­sustvuju ovim događajima. Treninzi i radionice definitivno pre­ dnjače što se tiče efikasnosti, ocenje­

ni od strane učesnika u anketi kao veoma efikasni - 90%, i efikasni - njih 10%. Nije zabeležen nijedan od­govor oko njihove neefikasnosti, samo na­g­

la­sak na važnost predavača visokog kvaliteta, i mišljenja da je rad na treningu ili radionici efikasniji što je manja grupa.

Prisustvovanje određenim formatima događaja 70% 60% 50% 40% 30% 20%

često

10%

povremeno retko

0% tradicionalna predavanja

paneli

treninzi i radionice

brainstorming

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

33


istraživanje

i s t r a ž i v a n j e

Efikasnost određenih formata događaja 90% 80% 70% 60% 50% 40%

veoma efikasna

30%

efikasna

20% delimično efikasna

10%

neefikasna

0% tradicionalna predavanja

Brainstorming kao format događaja je takođe ocenjen kao visoko efikasan, naročito kada je cilj dolaženje do novih ideja ili rešenja problema. Panel diskusije su u proseku ocenjene kao delimično efikasne, sa akcent­ om na važnost dobrog moderatora. U slučaju panela primećujemo naj­ ra­z­novrsnije ocene (visoko efikasni (33%), efikasni (20%) i delimično efi­ kasni (42%), kao i manji procenat (5%) ne­efikasni). Očigledno iskustva kod panela najviše variraju, što navodi na zaključak da ne postoji problem kod panela kao forme događaja. Krajnje iskustvo na panel diskusiji zapravo zavisi od moderatora i panelista koji se razlikuju od panela do panela, pa otud i najrazličitija iskustva što se ovog formata događaja tiče. Simulacija (pregovora, nekog budu­ ćeg događaja, građevinskog proje­k­ ta, vožnje i sl.) je veoma interaktivan i efikasan format, obzirom da na­kon uvodnih instrukcija zahteva kon­ti­nu­ iranu uključenost učesnika i omo­gu­ ćava proučavanje stvarnog procesa u eksperimentalnim uslovima.

34

paneli

treninzi i radionice

brainstorming

Tradicionalna predavanja su ostala uskraćena za ocenu kao visoko efikasna. Ona su prosečno ocenjena kao de­limično efikasna (65%), zavisno od te­me i predavača.

Tradicionalna predavanja imaju i na­j­ veći procenat kod ocene neefikasno­ sti (11%), sa mišljenjima da su neefi­ kasna, prevaziđena i suvoparna. Uče­snici u anketi su istakli još neke

Treninzi i radionice Za J

Protiv L

Interakcija svih učesnika i uspostavljanje kontakta između njih

Zbog više aktivnih učesnika može doći do različitog nivoa učestvovanja ostalih

Samostalno pronalaženje rešenja problema

Učesnici koji totalno promene temu i smisao

Učenje kroz aktivan i praktičan rad

Nedovoljno iskreni i otvoreni pojednici ako to neka vežba traži

Primena studija slučaja, primera iz prakse i različita iskustva Male grupe Posvećivanje pažnje svakom učesniku Drže pažnju Dosta različitih mišljenja Mogućnost svakog pojedinca da se maksimalno uključi u rad, postavlja pitanja, dobije objašnjenja

Brainstorming Za J

Protiv L

Širina mišljenja, raznolikost ideja, obilje svežih ideja i informacija

Konfuzno usled suviše informacija

Brzina i kreativnost mišljenja

Strah prisutnih da iznesu svoje argumente

Aktivno učešće svih učesnika i time veća produktivnost

Pasivnost učesnika

Razvoj novih proizvoda, destinacija, imena, logoa Zanimljivost samog treninga ili radnog sastanka

Neadekvatan voditelj koji omalovažava učesnike, ne vodi računa o predviđenom vremenu za rad i sl. Neadekvatan stav učesnika tako da je većina ideja neprihvatljiva

Entuzijazam

Preveliki sadržaj u malo vremena

Dinamika

Kada se dogodi promena mišljenja ili razrada neke nove ideje sastanak se oduži pa se neke odluke donesu kada učesnici nisu sveži ili se prolongiraju za sledeći sastanak

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Agresivnost u prezentovanju


Panel diskusije Za J

Protiv L Nepripremljenost moderatora i predavača

Mogućnost da se čuju različiti stavovi Aktivna uloga publike, mogućnost postavljanja konkretnih pitanja i dobijanje konkretnih odgovora od eksperata Vešt moderator koji usmerava tok diskusije

Gubljenje vremena zbog nebitnih odgovora na nebitna pitanja zbog nedostatka aktivnog učešća moderatora Nevešt moderator koji ne zna da usmeri diskusiju u konstruktivnom smeru bez bespotrebnih digresija

Raspravljanje o aktuelnim problemima, mogućnost biranja tema koje žele da se slušaju

Sklonost pojedinca ka konfliktu u komunikaciji

Razmena mišljenja i informacija

Nemogućnost aktivnog učestvovanja jer je vreme odvojeno za pitanja nedovoljno

Učešće više predavača na zadatu temu

Neadekvatni panelisti za datu temu

Razmena iskustva sa kolegama koja se bave sličnim poslom

Panelisti koji se samopromovišu Loše ozvučenje koje dovodi do toga da se predavači ne čuju

Tradicionalna predavanja Za J

Protiv L

Dobijanje novih znanja i informacija

Previše opširno izlaganje, dosadan tok, monotonost

Predavači visokog kvaliteta i njihova pripremljenost

Nekorektni predavači prilikom odgovora, prebacivanje nadležnosti na druge institucije a ne na one iz kojih dolaze

Fokusiranost na specifična pitanja

Nedostatak interaktivnog učešća prisutnih, nemogućnost prekidanja pitanjima publike

Organizovanost i ozbiljnost

Teorijski način predavanja bez mnogo primene u praksi

formate događaja koje smatraju veo­ ma dobrim, i to: radno-sportski ili edu­ kativno-rekreativni skup, neformalno okupljanje ljudi iz iste branše i razmena iskustva (nekim povodom), kao i ci­ljani B2B sastanak.

research

i s t r a ž i v a n j e

Zaključak je sledeći: svaki format događaja, u manjoj ili većoj meri ima svo­ je pozitivne, ali i negativne strane. Neki su popularniji i efikasniji od drugih, ali to ne znači da postoji samo je­ dan ispravan izbor. Budite svesni dobrih, kao i potencija­ lno loših strana svakog formata, pa poku­šajte da predupredite uobičajene ne­dostatke, upoznajte svoju publiku, kao i ciljeve događaja. Nakon toga imate dovoljno inputa za odabir pravog formata za vaš događaj. Miona Milić

Trainings and workshops highly efficient

PICK THE RIGHT FORMAT FOR YOUR EVENT Trainings and workshops are considered the most efficient format for educational events, according to the research conducted by SEEbtm magazine in the second half of 2014. Brainstorming, as a meeting format, is also highly rated for its efficiency. The survey was participated by companies and organizations in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Croatia. As the most efficient event formats, workshops and trainings are number one, with 45% and 25% respectively. Seminars account for 10%, while pan­ els, B2B meetings, brainstorming and simulation make up 5% each of the respondent answers. Based on the respondent answers, as showed in the graph, we observe that the highest attendance is at trainings and workshops, and the lowest at panels. Traditional lectures and brainstorm­ ing also have a high share, almost 70% if we look at the summary per­

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

35


research

r e s e a r c h

Attendance of certain event formats 70% 60% 50% 40% 30% 20%

often

10%

occasionally rarely

0% Traditional lectures

centage of those attending these ev­ ents occasionally and often. Trainings and workshops are de­fi­ nite­ly ahead in efficiency, rated by the re­spondents as very efficient - 90%, and efficient - 10%. There is no record of their inefficiency, with only an emphasis on importance to have high-quality lecturers, and the opinion that performance at a training or workshop is more efficient the smaller the group is. Brainstorming as an event format is also rated as highly efficient, in parti­ cular where the goal is to come up wi­th new ideas or solutions to prob­ lems. Panel discussions are averagely rat­ ed as partly efficient, with an empha­ sis on importance to have a good mo­ derator. Simulation (of negotiations, a fu­tu­ re event, a building design, dr­ivi­ng, etc.) is a very interactive and ef­fici­ ent format, given that following in­t­­ ro­ductory instructions it requires the con­tinued involvement of parti­ci­pa­­­­ nts and allows the study of actu­al pro­cesses under experimental con­di­ ti­­ons.

36

Panel discussions

Training and workshops

In the case of a panel, we observe the widest range of ratings (highly ef­ficient (33%), efficient (20%) and

Brainstorming

part­ly efficient (42%), as well as a small percentage (5%) of inefficient). Obviously, experiences in panels are

Trainings and workshops Pros J

Cons L

Interaction of all participants and establishing mutual contacts Independently seeking solutions to problems Learning through active and practical involvement

Due to a higher number of active participants there can be different levels of participation by others Participants who totally change the subject and the meaning of it Insufficiently honest or open individuals, where required in an exercise

Application of case studies, practical examples and different experiences Small groups Attention paid to each and every participant Engaging Plenty of different opinions Opportunity for each individual to have maximum involvement, ask questions, get answers

Brainstorming Pros J

Cons L

Wide opinions, various ideas, abundance of fresh ideas and information

Confusing due to excess information

Quick and creative thoughts

Fear of the participants to express their arguments

Active involvement of all participants, and therefore higher productivity Development of new products, destinations, names, logos How much the training or work meeting is really interesting

Passive participants

Enthusiasm

Too large content for a short time

Timelines

When an opinion or working out of a new idea changes, the meeting prolongs and some decisions are made when the participants are not fresh or moved for the next meeting

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

Unsuitable host who puts the participants down, doesn’t take care of the time set for work, etc. Inappropriate attitude of participants resulting in most ideas being unacceptable

Aggressive presentation


research

r e s e a r c h

Efficiency of certain event formats 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Highly efficient

30%

Efficient

20% Partly efficient

10%

Inefficient

0% Traditional lectures

Panel discussions

most variable, leading to the conclusion that there is no problem with the panel as an event format. The overall experience at a panel di­s­ cussion actually depends on the mo­ derator and panellists differing from

Training and workshops

one panel to another, therefore the mo­st different experiences in this ty­ pe of event format.

They are averagely rated as partly efficient (65%), depending on the topic and lecturer.

Traditional lectures remain depriv­ ed of the highly efficient rating.

Traditional lectures also have the highest percentage of inefficiency rati­ ng (11%), with the opinion that they are inefficient, obsolete and dull.

Panel discussions Pros J

Cons L

Opportunity to hear different views

Unprepared moderators or lecturers

Active role of the audience, opportunity to ask specific questions and get specific answers from experts

Waste of time due to irrelevant answers to irrelevant questions due to lack of active engagement of a moderator

Skilled moderator directing the course of the discussion

Unskilled moderator unable to direct the discussion constructively without unnecessary digressions

Discussing current problems, opportunity to choose topics

Tendency of certain individuals towards conflicts in communication

Exchange of opinions and information

Lack of active involvement since the time set for questions is insufficient

Participation of several lecturers on the topic concerned

Unsuitable panellists on the topic concerned

Exchange of experience with colleagues doing similar jobs

Self-promoting panellists Poor quality sound system resulting in poor reception of lecturers

Traditional lectures Pros J

Brainstorming

Cons L

Receiving new knowledge and information

Too detailed presentation, boring flow, monotonous

High-quality lecturers and their preparedness

Unfair lecturers when answering questions, giving the responsibility to other institutions rather than the ones they come from

Focus on specific issues

Lack of interactive involvement of participants, not possible to interrupt to ask questions

Level of organization and seriousness

Theoretical means of lecturing without much practical use

The respondents pointed out to some other formats they find very good, as follows: working & sports meetings or educational & recreational meeti­ ngs, informal gatherings of people of same professions and exchange of opinions (on an occasion), as well as targeted B2B meetings. The conclusion is next: every meeting format has positive, but also negative sides. Some are more popular and efficient than others, but that doesn’t mean that there is only one right solution. Be aware of good and potential bad sides of each format, try to prevent usu­ally failings, know your audience well, so as meeting goals, and you will cho­ose just the right format for your event. Miona Milic

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

37


intervju

i n t e r v j u

Gdin Goran Pleše, regionalni menadžer kompanije Booking.com

BOOKING.COM – NEUMORNO FOKUSIRANJE NA POTROŠAČE Jedna od najpoznatijih kompanija za rezervaciju smeštaja svakako je Booking.com Limited, sa sedištem u Amsterdamu u Holandiji. Verovatno ne postoji neko ko nije koristio njihove onlajn usluge, ili makar nije čuo za njih. Booking.com je svetski lider u onlajn rezervaciji smeštaja sa 526.629 nekretnina širom sveta. Ovom prilikom imamo čast da inter­v­ ju­išemo regionalnog menadžera ko­m­­ panije Booking.com, Gorana Pleša. 1. Po Vašem mišljenju, koji pristup ili inovativna usluga su bili odskočna daska za Booking.com, plasirajući ga među svetske lidere u oblasti onlajn rezervacije smeštaja?

Goran Pleše

Kompanija je osnovana 1996. godine, pod imenom Active Hotels Ltd. da bi u novembru 2006. godine promenili ime u Booking.com. Ova kompanija je poznata po svom programu Zagarantovano najbolje cene (Best Price Guarantee), kojim se garantuje da će korisnik dobiti najniže moguće cene u trenutku rezer­va­ cije. Ukoliko na internetu pronađete svoj smeštaj po nižoj ceni, pod istim uslovima rezervacije, a nakon što ste izvršili rezervaciju preko Booking.com, oni će uskladiti razliku u svojoj i pronađenoj nižoj ceni, pod uslovima programa Zagarantovano najbolje cene.

Booking.com je holandska kompanija koja se bavi e-trgovinom. Osnovana je 1996. godine, kada je internet još bio relativno nova pojava. Danas, kompanija ima sedište u Amsterdamu i zapošljava preko 8.000 ljudi, od kojih je više od 3.000 zaposlenih u korisničkim centrima širom sveta. Cilj je jednostavan: ponuda najšireg spektra smeštaja u svim delovima sve­ ta, uz ponudu najboljeg mogućeg do­ življaja, omogućujući svim ti­povima nekretnina da se na profesionalan na­č­in predstave internacionalnim kli­ jen­tima. Iako to zvuči jednostavno i veoma lo­gično, ključ našeg uspeha je neu­mo­­rno fokusiranje na način na

U poslovnom turizmu, pored os­talog, krajnja ocena koju hotel ima na Booking.com ima značajnu ulogu prili­ kom odlučivanja. Često ćete naići, na primer, na činjenicu da je ocena ispod 8.0 na Booking. com jedan od kriterijuma po kom se bi­raju, odnosno ne biraju hoteli za po­ slovne događaje.

38

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

koji po­­­trošači koriste internet (putem sta­n­­dard­nih računara, laptopova, ta­ b­leta ili mobilnih telefona) kako bi rezer­visali smeštaj, zajedno sa čvrstim partnerstvom sa vlasnicima smeštaja. Mi u Booking.com verujemo da naše poslovanje treba da ima pozitivan is­ hod za sve – za naše partnere u nabavci i marketingu, naše klijente i za nas same. Svaki zaposleni dobija pravo da donosi odluke, ali isto tako preuzima i odgovornost za te odluke, ali kada ra­dimo zajedno, kroz različite kultu­ re, zemlje i sektore u kompaniji, os­t­ varujemo najbolje rezultate. Uvek smo otvoreni za drugačije perspektive i sveže ideje, a najbolji rezultati se upravo ostvaruju kroz raznolikost mišljenja.

U poslovnom turizmu, krajnja oce­ na koju hotel ima na Booking.com ima značajnu ulogu prilikom odlu­ čivanja.


Ključ našeg uspeha je neumorno fokusiranje na način na koji po­tro­ šači koriste internet kako bi rezer­ vi­sali smeštaj, zajedno sa čvrstim pa­rtnerstvom sa vlasnicima sme­š­ ta­ja.

2. Šta je bio najveći izazov sa kojim se Vaša kompanija susrela? Najveći izazov za našu kompaniju je bio da održi korak sa brzim rastom koji smo imali u prošlosti, i još uvek imamo. Što znači da konstantno mo­ ramo da se usredsređujemo na proširenje ponude smeštaja, u skladu sa potrebama klijenata, da unapređuje­ mo online rezervacije klijenata, i u is­to vreme da zapošljavamo prave lju­ de, kako bi sve to i bilo moguće. To je zaista fascinantno, a mi smo uspešni u tome. 3. Koliko zaposlenih ima Booking. com? Koliko njih radi u virtuelnim timovima, a koliko u tradicionalnim kancelarijama? Trenutno imamo više od 8.000 zaposlenih širom sveta i preko 3.000 zaposlenih u korisničkim servisima. Mi u Booking.com činimo jedan virtuelni tim sa sopstvenim zaduženjima; većinom radimo u tradicionalnim ka­ ncelarijama u više od 100 ispostava; U Hrvatskoj smo 2011. godine otvorili prvu kancelariju sa 10, a sada imamo 63 zaposlena u tri kancelarije (u Zag­ rebu, Dubrovniku i Poreču). Odatle pokrivamo region Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova.

5. Ocene korisnika imaju veliki uticaj prilikom odabira smeštaja. Kada se uzme u obzir takav uticaj, mogu se javiti nedoumice u vezi sa time da li su ocene autentične. Kako sprečavate potencijalne zloupotrebe? U ovom trenutku imamo više od 30 miliona ocena korisnika online, a taj broj se svakog dana uvećava. Svaka ocena na Booking.com se verifikuje putem nekoliko zaštita koje su postavljene kako bismo bili sigurni da je svaka ocena realna, relevantna i skorašnja: Realna – Booking.com proverava svaku ocenu, kako bi se proverilo da li je napisana od strane realnog, verifikovanog gosta koji je rezervisao smeštaj preko sajta ili aplikacije za mobilni telefon Booking.com.

intervju

i n t e r v j u

Relevantna – Ocene na Booking.com su sveobuhvatne i pokrivaju sve aspe­ kte smeštaja. Sajt ima opciju za pretragu koja omogućava korisnicima da filtriraju ocene po tipu putnika, dajući trenutni pregled mišljenja korisnika koji se najviše podudaraju sa potrebama putnika. Skorašnja – Booking.com prikazuje sa­mo ocene iz prethodnih 14 meseci, kako bismo osigurali da korisnici do­ bi­jaju najsvežije informacije i opise is­kustava. 6. Kako vidite Booking.com za pet go­dina? Nastavićemo da unapređujemo sve ovo u čemu smo već dobri, pronalazićemo inovativne načine i tehnologije kako bismo pomogli rekreativnim i poslovnim putnicima da, kakav god njihov budžet bio, lako pronađu i rezervišu smeštaj, i da uživaju na najboljim mestima za boravak širom sveta. Miona Milić

4. Da li biste mogli da izdvojite naj­ popularnije destinacije korisnika iz Jugoistočne Evrope? Najtraženije destinacije klijenata iz Jugoistočne Evrope su Beč, Budimpešta, Dubrovnik, Zagreb, Beograd, London, Prag, Istanbul, Ljubljana.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

39


interview

i n t e r v i e w

Mr Goran Plese, Booking.com Area Manager

BOOKING.COM – RELENTLESSLY FOCUS ON CUSTOMERS One of the most-known online booking companies based in Amsterdam in the Netherlands is certainly Booking.com Limited. There is probably no person who hasn’t used their online services or at least, hasn’t heard about it. Booking.com is a world leader in online booking accommodation with 526,629 properties worldwide.

Goran Plese

The company was founded in 1996, formerly known as Active Hotels Ltd. which changed its name to Booking. com Limited in November, 2006. The Company is also known for its Best Price Guarantee program, which guarantees that the user gets the lowest possible price at the time of booking. Should you find your ac­commodation, with the same reser­vation conditions, at a lower rate on the Internet after you have made a reserva­tion thro­ugh Booking.com, they will match the dif­ ference between their rate and the lower rate under the te­rms and conditions of the Best Price Guarantee.

1. In your opinion, what approach or innovative service catapulted Book­ ing.com into a world leader in book­ ing accommodation online?

ac­com­modations together with a st­ rong partnership with the owners of accom­modations.

Booking.com B.V. is an e-commerce company of Dutch origins founded in 1996, when the internet was still re­latively young. Nowadays the company is headquartered in Amsterdam and employs more than 8,000 people worldwide of which more than 3,000 in customer service centers across the globe. Its goal is simple: to offer the broadest range of accom­modati­ons across the world to consumers, while offering the best possible seam­less experience, and allowing all types of property to market themselves professionally to an international audience.

At Booking.com we believe that our business should have a positive outcome for everyone – our supply and marketing partners, our clients, and ourselves. The company gives each employee to make decisions, as well as responsibility for these decisions, but when we work together – across cultures, countries and departments – we reach the best solutions. We are always open to other perspectives

It sounds simple and very logical but the key to our success is a relentless focus on how consumers use Internet – via traditional PC’s, laptops, tablets and mobile phones – to book

In business tourism, beside others, Booking.com plays its role with score review for each hotel, in decision making. More often, you may find, for example, score not below 8.0 on Booking.com among decision cri­teria when choosing hotel for business ev­ ents. On this occasion, we have the privilege to have an interview with Booking. com Area Manager, Mr Goran Plese.

40

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


The key to our success is a relentless focus on how consumers use Internet to book accommodations together with a strong partnership with the owners of accommodati­ ons.

interview

i n t e r v i e w

by a real, verified guest, who has bo­ oked the accommodation through the Booking.com website or mobile app.

and fresh ideas, and the best solutions come from diversity of thought. 2. What was greatest challenge for your company until now? The greatest challenge for our company is to continue the fast pace of growing we have experienced in the past and are experiencing. That means we have to continuously focusing on expanding our offering of accommodations in line with the needs of the customers, improve the on line customer journey and at the same time hire the right people to make this happen. This is fascinating and we are successful with it. 3. How many employees Bo­ok­ing. com has? What percentage of them wo­rks in virtual teams vs standard in office environment?

The most popular destinations for SEE users are Vienna, Budapest, Dubro­v­ nik, Zagreb, Belgrade, London, Prague, Istanbul, Ljubljana. 5. Score from reviews has a signifi­ cant influence in booking decision. When we consider its great influence, there could be doubts in its authen­ ticity. How do you prevent potential misuses? Currently we have more than 30 mil­ lion customer reviews online and this number is increasing every day. All our reviews on Booking.com are verified with a number of safeguards in place to ensure each one is Real, Relevant and Recent: Real – Booking.com checks every single review to make sure it is written

Relevant – Booking.com reviews are comprehensive and cover all eleme­ nts of properties. The site has a search feature that allows users to filter reviews by traveler type, ensuring instant access to the opinions of customers who best match traveler needs. Recent – Booking.com only displays reviews from the past 14 months to ensure the most current information and description of the experience. 6. Where do you see Booking.com in five years? We will continue with further improving of what we are good at and find innovative ways and technologies to help leisure and business travelers, whatever their budgets, easily discover, book, and enjoy the world’s best places to stay. Miona Milic

We currently have more than 8,000 employees worldwide with more th­ an 3,000 people in customer services. At Booking.com we are one virtual team with our own responsibilities and most of us work in a traditional office-setting in more than 100 offices worldwide; in Croatia we opened first office in 2011 with 10, and no­wadays we have 63 employees in three offices (Zagreb, Dubrovnik and Porec). From this offices we are covering Croatia, Slovenia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania and Kosovo. 4. Could you abstract some most po­­pular destinations for SEE region us­er?

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

41


hotel

h o t e l

Jedan od najljepših hotela u povjesnom gradu Pula

PARK PLAZA HISTRIA PULA U BROJKAMA Arenaturistov hotel Park Plaza Histria Pula kompletno je obnovljen tijekom 2012./2013. godine, i to kompletni smještajni dio hotela, zatim prostor recepcije i ulaznog hola, restoran, kongresni centar sa velikom dvoranom i 3 sale za sastanke, lounge bar sa kino dvoranom, vanjska te­rasa sa prekrasnim pogledom na more, spa i wellness centar sa saunama i prostorima za masaže i relax, fitness centar, te unutarnji bazen. Park Plaza Histria Pula, hotel sa 4 zv­ je­zdice, nalazi se na prekrasnoj južnoj oba­li istarskoga poluotoka, na 13 km od zračne luke Pula, a svega 50 metara od mora. Povijesni grad Pula udaljen je samo nekoliko minuta. Novoobnovljene sobe hotela, ukup­no 368 soba, promišljeno su opremljene po­godnostima koje odgovaraju hote­ lu visoke kategorije, a njihovi balkoni pružaju prekrasan panoramski pog­ led na more. U kongresnu dvoranu može se smjestiti do 700 gostiju te je zato idealno mjesto za održavanje konferencija. Za manje i intimnije sastanke pogo­d­ nije su 3 sale za sastanke. Svi objekti za sastanke opremljeni su najsuvremenijom tehnologijom, a profesiona­l­no stru­čno osoblje obezbediće uspješnu orga­nizaciju svakog eventa. Prateći sadržaji kao što je Spa & Wel­ l­n­ess centar hotela Park Plaza Histria

42

do­datno obogaćuju ponudu ovog ho­ te­la i zadovoljavaju potrebe suvre­me­ nih klijenata koji su užurbani, uvijek u pokretu, pod stresom, kojima stalno iz­miče trenutak kada mogu biti u ravno­teži i doticaju sa samim sobom. Hotel raspolaže i sa 2 bazena s morskom vodom, jedan je vanjski bazen s terasom i platformom za sunčanje a drugi unutarnji bazen u sklopu wellness centra. Prostrani wellness objekti uključuju i fitness studio te centar

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

za ljepotu i zd­ra­­vlje sa saunom, sobe za masa­žu i razne tretmane te frizerski salon. Svi koji zbog posla ili odmora dolaze u Pulu, prekrasan istarski grad, i pritom odsjedaju u hotelu Park Plaza Histria Pula, nalaze odredište u kojem će boravak biti ugodan a posao uspješan. Star 3.000 godina, grad Pula, susret je različitih svjetova, onog povijesnog i dinamično suvremenog.


One of the most beautiful hotels in the historical city of Pula

PARK PLAZA HISTRIA PULA IN FIGURES

hotel

h o t e l

Park Plaza Histria Pula, an Arenaturist’s hotel, was fully renovated in 2012/2013, including the hotel’s entire accommodation area, reception and entrance, restaurant, convention centre with a large hall and 3 meeting rooms, lounge bar with a cinema hall, outside terrace with a magnificent sea view, spa and wellness centre with saunas, massage, relax areas, fitness centre, and indoor pool. Park Plaza Histria Pula, a 4-star hotel, is located in the beautiful south coast of the Istrian peninsula, 13 km away from the Pula airport, and merely 50 metres from the sea. The historic city of Pula is only a few minutes away. Recently refurbished hotel rooms, a to­tal of 368 rooms, have been wisely equip­ped with amenities featured by high-class hotels, with balconies boasting an enchanting panoramic view of the sea. The congress hall may seat up to 700 guests which makes it an ideal venue for conferences. Smaller and rather pri­vate meetings are better suited to 3 me­eting rooms. All meetings facilities are equipped with the most upto-date technology, and professional staff is here to make a huge success out of every event organization. Additional amenities such as Spa & Wel­lness Centre within Park Plaza Hi-

stria is an added value offered by the hotel and meets the needs of trendy clients who are always in haste, on the move, under stress, and keep missing that one moment to find balance and get in touch with themselves. Hotel also has 2 sea-water pools, one is an outdoor pool with terrace and sunbathing platform and second is an in­door pool as a part of wellness ce­nter. Spacious wellness fa­ci­li­ties in­ clu­de a fitness studio, a he­alth & be­­a­

uty centre with a sauna, mas­sa­ge and therapy rooms and a hair­dr­es­ser’s. All the visitors coming to Pula, a be­ a­utiful town of Istria, for vacation or wo­rk and staying at the Park Plaza Hi­ st­ria Pula, find a destination designed for a pleasant stay or for a successful business. The 3,000 years old town of Pula re­ presents a place where different cultures met, one historical and the other dynamic and contemporary.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

43


tema broja

t e m a

b r o j a

Da li koristite veštine moderatora u poslu?

MODERATOR: KO JE ON(A) I KOJA JE NJEGOVA ULOGA? Želite uspešan sastanak. Da biste bili efikasni, potrebne su vam tri stvari: jasan cilj, odličan program i... dobra moderacija! Moderator je osoba koja „na sceni” preuzima potpunu kontrolu i odgovornost. On ili ona pretače planove sa papira u stvaran, upečatljiv događaj. Savršeni moderator može biti profe­ sionalac, ekspert u tom polju, a po­ne­ kad, to može biti i slavna ličnost. Ali zašto to ne biste bili vi? U svakodnevnom poslu, vi se verova­ tno već i bavite moderacijom, a da to­ ga niste ni svesni. Možda čak imate i više talenta za to nego što mislite. Pa, koje su veštine koje dobar moderator treba da poseduje kako bi bio us­pešan? Ona ili on može da: · Uspostavi interakciju tako što stva­ ra takvu atmosferu u kojoj svako mo­ že da učestvuje; · Uvodi govornike i pomaže im da se oslobode i zablistaju; · Osigurava da se sve odvija prema rasporedu; · Intervjuiše ljude, individualno ili gru­pno; · Bude vođa diskusije: može da pita i odgovara, da rasprave učini smislenim; · Pojednostavi grupne procese, u svim vidovima radnih formata; · Potpomaže umrežavanje; · Navede ljude da zaista slušaju i razgovaraju jedni sa drugima;

44

· Oseti, čuje, vidi i namiriše šta posetioci misle. Moderator je senzibilan u svakom smislu; · Pomogne osobi koja saziva sastanak da osmisli program koji je efikasan i ispunjava ciljeve; · Razume šta je cilj sastanka i u stanju je da čini sitne izmene tokom samog sastanka, kada je to potrebno. Kako odabrati pravog moderatora za sastanak? Kriterijumi za izbor su: · Koje veštine moderator ovog sasta­ nka treba da poseduje? Da li Vam je potrebna osoba koja vodi intervju, a koja takođe može i da debatuje? Ili je za tu priliku prikladniji neko ko je zabavljač i lako se povezuje sa ljudima; ili osoba koja pomaže i navodi druge da postignu određene ciljeve, koji će prisutnima zadavati vežbe? · Koji tip ličnosti bi odgovarao ciljnoj grupi? Ko ima najpodesniji ton, korak i stil, kako bi se na najbolji način povezao sa publikom? · Kako se moderator povezuje sa te­ mom i publikom? Da li želite ekspe­ rte ili laike? Da li je najbolja opcija neko iz organizacije, ili je možda ne­ utralni autsajder bolji izbor?

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Na kraju, investiranje (vremena i novca) u efikasno moderiranje učiniće va­ še događaje uspešnijim. Masters in Moderation je jedina agencija koja posluje širom sveta, sa potpu­ nim fokusom na (konferencijsko) mo­ deriranje. Njihov cilj je da podignu ni­vo efikasnosti sastanaka. Kako bi to učinili, oni ne samo da pruža­ju pomoć prilikom pronalaženja naj­boljeg mogućeg mo­de­ratora za sva­ki doga­ đaj, već takođe oba­vljaju treninge i obuke, kako bi mo­deriranje podigli na viši nivo. Dva njihova najiskusnija moderato­ra, Kim Coppes i Jan-Jaap In der Maur, odr­žaće i dvodnevnu radionicu „OV­ LA­DAVANJE VEŠTINOM MODERACIJE” (MASTERING MODERATION), za sve one koji žele da postanu profesionalni moderatori ili nauče veštine uspe­ šne moderacije. Prva radionica ove vrste u regionu jugoistočne Evrope biće organizovana od strane kompanije kongresniturizam.com u oktobru 2014. godine, u Be­ogradu. Miona Milić


s t o r y

Do you use moderator skills in work?

THE MODERATOR: WHO IS (S)HE AND WHAT CAN (S)HE DO? You want a successful meeting. To be effective, you need three things: a clear goal, a great program and... good moderation! The moderator is the person “on stage” taking full control and responsibility. He or she translates the plans on paper to a real-life, effective event.

cover story

c o v e r

The perfect moderator may be a professional, it may be an expert on the subject or even a celebrity sometimes. But why shouldn’t it be you? In your every day business, you probably already do moderating, without realising it. And you may well be more talented then you think. So, what skills does a good moderator need, to be able to perform well? She or he can: · Generate interaction, by creating an atmosphere where everybody can participate; · Introduce speakers and make th­em feel free to shine; · Make sure everything runs on ti­me; · Interview people, individually or in a panel; · Act as discussion leader: do Q&A’s and make debates meaningful; · Facilitate group processes, in all ki­ nds of working formats; · Help networking; · Get people to really listen and talk to each other; · Feel, hear, see and smell what the gu­ests think. A moderator is sensitive in every way;

· Help the meeting owner design a program that is effective and that will meet the goals; · Understand what the goal of the meeting is and is capable of making small changes during the meeting, when necessary. How to choose the perfect moderator for a meeting? The criteria to make a choice are: · What skills does the moderator ne­ ed for this meeting? Do you need an interviewer, who can also do a bit of debating? Or is the occasion better suited for an entertainer who can connect people; or maybe even a facilitator, having attendees do exercises? · What personality would fit the target-group best? Who has the most suitable tone, pace and style to really connect to the audience? · How does the moderator relate to the subject and the attendees? Do you want an experts in the field or someone with a “laymans” view? Is someone within the organisation the best option, or is a neut­ral outsider the better choice?

In the end, the investment (in time and money) in effective moderation will help you make meetings more suc­cessful. Masters in Moderation is the only ag­ency world-wide, completely fo­ cus­sing on (conference) moderation. The­ir goal is to raise effectiveness of me­etings. To do so, they not only provide help in finding the best possible moderator for each event, they also do training and coaching, to drive the level of moderation up. Two of their most experienced moderators, Kim Coppes and Jan-Jaap In der Maur, are also doing specialized two-day workshop “MASTERING MODERATION”, for those who wants to become a professional moderator and to teach the skills of good moderation. First of this kind of workshop in SEE region, is going to be organized by co­m­pany kongresniturizam.com in October 2014, in Belgrade. Miona Milic

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

45


industrija

i n d u s t r i j a

Veštine komunikacije i vođenja sastanaka

Trening za moderatore od sada i u regionu jugoistočne Evrope Specijalizovan trening za moderatore, namenjen svim menadžerima koji vode interne sastanke u kompanijama, pa sve do osoba koje se bave javnim izlaganjem i vođenjem događaja, doživeo je veliki uspeh u Holandiji, koji je doveo do održavanja ovog ekskluzivnog treninga i van granica Holandije: Londonu, Frankfurtu, Beogradu, Kopenhagenu. Trening za moderatore u Beogradu biće održan 23. – 24. oktobra 2014. godine. G-din In der Maur ističe da ni­je uv­ ek neophodno zaposliti pro­fesio­ na­l­nog moderatora, već da po ko­ m­pa­ni­jama treba raditi na obuci za­po­s­lenih u ovim veštinama ko­ muni­­ka­cije.

Kim Coppes

Trening sa fokusom na veštine ko­mu­ ni­kacije i vođenje sastanaka na­­me­ nje­n menadžerima, modera­tori­ma, go­v­orni­­cima, visoko je ocenjen od st­ra­ne uče­snika u Holandiji. Iz tog razlo­ga, poznati profesionalci u ovoj obla­sti, Kim Coppes i JanJaap In der Maur, odlučili su da prenesu svoja zna­nja i na ostatak evropskog tržišta.

46

Kim Coppes ističe da je veliki broj zaposlenih svakako blisko povezan i učestvuje u vođenju sastanka, pa je usavršavanje ovih tehnika i znanja, što je i glavni cilj ovog treninga, veo­ ma korisno i u tim slučajevima, neo­ phodno. Trening je namenjen za samo 12 uče­ snika sa 2 trenera, tako da se sva­kom polazniku obezbedi onoliko pažnje ko­liko je potrebno, za sve disku­sije i sva pitanja. Gospođa Coppes i gospo­ din In der Maur ističu da je najbolji način za postizanje uspešnosti u vođenju sastanaka vežbanje, što se najviše i radi na pomenutom treningu, a

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

oni su i na raspolaganju za sva pitanja polaznika i nakon obuke. Radionica pokriva sve neophodne ve­ štine kao što su vođenje sastanaka, mo­deracija, diskusije, prezentovanje, intervjuisanje, scenski nastup, predse­ davanje. Gospođa Coppes i go­spodin In der Maur ističu da, iz njihovog is­ ku­stva, svaki profesionalac često ko­risti veštine moderiranja u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji kao i da su ove veštine apsolutno must-have u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji. Mnogi stručnjaci imaju neko iskustvo kao moderatori ali im je potrebno da poboljšavaju svoju pra­ksu i prihvataju napredne veštine i teh­nike.

Trening će se održati u periodu 23. - 24. oktobra 2014. godine u Beogradu. Miroslava Jeremić


Mastering Moderation Workshop

Workshop for moderators, now in the region of Southeast Europe

industry

i n d u s t r y

Specialized workshop for moderators, designed for all managers, from ones who lead internal meetings in companies to persons engaged with a public presenting and event management, has experienced great success in the Netherlands, which led to the organizing of this exclusive workshop beyond the borders of Holland: London, Frankfurt, Belgrade, Copenhagen. Workshop for moderators will be held in Belgrade on 23rd and 24th October 2014.

Jan-Jaap In der Maur

A workshop named Mastering Moderation, designed for conference mode­ rators, was highly rated by attende­es in Holand. For that reason, respected profes­si­ onals Kim Coppes and Jan-Jaap In der Maur, have decided to pass on th­e­ir knowledge to the European ma­ r­­ket. Jan-Jaap In der Maur considers that it is not always necessary to hire a

professional moderator, but to train some employees in these skills. Kim Coppes points out that a great nu­ mber of employees are closely engaged in moderating, so that there is a need for improvement of knowledge and techniques, which would be the main objective of these workshops. The workshop is designed for only 12 participants with 2 trainers, so every attendee would have as many attentions as needed for all discussions and questions. Ms Coppes and Mr In der Maur point out that the best way to become suc­ cessful moderator is to practice, and that they are available for all questions of attendees after the training. The workshop covers all required skil­

ls such as moderating, debating, presenting, chairing, interviewing and st­a­ge-presence. Ms Coppes and Mr In der Maur emphasize that from their experience ev­e­ ry professional often needs to mo­ derate, so these skills are absolu­te must have in everyday busi­ness com­mu­nication. Many professionals have some experience in moderating but need to im­prove their practice and embrace ad­vanced skills and techniques.

Mastering Moderation will take pla­ ce on 23rd and 24th October 2014 in Belgrade. Miroslava Jeremic

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

47


48


b r o j a

Kreiranje uspešnih panel diskusija

Koji su problemi kod panel diskusija? Tokom 2014. godine sprovedeno je istraživanje „The 2014 Panel Report” od strane Quality Process Consultants, čija je autorka Kristin Arnold. Istraživanje stavlja u fokus pitanje koliko su zapravo panel diskusije efektivne i ističe primedbe i zamerke koje učesnici najšešće imaju na njih. Na osnovu njih, dolazi se i do zaključaka koje greške treba izbeći kako bi panel diskusije bile uspešne i došle do suštine. Prema sprovedenom istraživanju, 99% učesnika na događajima, u pretho­d­ nih 12 meseci, je prisu­stvovalo nekoj panel diskusiji.

Koliko je panel efikasan? 43% 34%

Od njih, 63% navodi da su panel diskusije jedva „ok”, loše (poor) i veoma loše. Ipak, ostatak od 37% navodi da su paneli bili veoma dobri, čak sjajni. Ta činjenica, smatra autorka izveštaja, Kristin Arnold, govori da sam format nije obavezno loš, nego da treba popraviti pripremu i izvođenje panel di­ skusije. Najveći procenat ispitanika (72%), kao uzroke nezadovoljstva pa­nelima, ukazuje na problem sa moderatori­ ma, uključujući nedovoljnu priprem­ ljenost, uvode koji su predugi, propusti da se postave dobra pitanja, previše priče, sopstvena promocija, loše upravljanje razgovora panelista i loše upravljanje vremenom.

tema broja

t e m a

18% 3%

2% Veoma loše

Loše

Takođe, panelisti i moderatori se ne biraju isključivo zbog svoje stručnosti, talenata, veštine prezentovanja ili harizme, već, kako navodi Arnold, če­ sto iz političkih razloga. S obzirom da je utvrđen visok stepen korelacije između efektivnosti moderatora i celokupnog izvođenja panel diskusije, Arnold kaže da taj podatak ne treba da iznenađuje, i ističe: „Kada

ОК

Dobro

Sjajno

imate sjajnog moderatora, verovatno ćete imati i sjajan panel. Loš moderator = loš panel.” Značajne primedbe se tiču paneli­s­ ta (66% ispitanika je istaklo ovaj pro­ b­lem), kojih ili ima previše, ili odlutaju sa teme, suviše koriste tu pri­liku za sa­mopromociju ili promoci­ju sopstve­ nih proizvoda i usluga, ne slušaju pitanja ili sagovornike. Probleme sa temom panela, istaklo je 54% ispitanika, a primedbe su da je tema preširoka, ili pak, da nema dovoljno materijala. Ostale zamerke su vezane za previše ili pak premalo A/V elemenata, a spominje se i nedostatak učestvovanja publike, kao i nedostatak fokusa na publiku. Najčešći problemi u panel diskusijama: · Problemi sa moderatorima · Panelisti van kontrole · Problemi u vezi sa temom · Loš odabir panelista · Audio vizuelna pitanja

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

49


tema broja

t e m a

9 najvećih zamerki panel diskusijama 26%

Nesposoban moderator 17%

Dominantni panelisti Nepripremljeni moderator i panelisti

11%

Panelisti van kontrole

11% 10%

Previše samopromocije

9%

Nema uključivanja publike 7%

Van teme 5%

Nema konverzacije 4%

Previše panelista

Saveti za odličan panel · Moderacija je ključ. Odaberite stručnog moderatora, zatražite preporuke i reference. Uspeh (ili neuspeh) panela zavisi od toga. · Odaberite interesantnu temu i do­ datno je „začinite“. Tema bi trebala da bude interesantna za publiku kojoj je namenjena. Zabavite ih. Načinite temu zabavnom, u trendu i interesantnom.

50

b r o j a

· Odaberite 3-4 panelista koji su temeljni (engl. DEEP). Odaberite zanimljive i temeljne („DE­ EP”) paneliste: Različit (engl. Diverse): imaju različite tačke gledišta i predstavljaju pu­ blici raznolikost. Iskusan (engl. Experienced): to su stru­čnjaci i praktičari dobro obrazovani u oblasti zadate teme. Elokventan (engl. Eloquent): iako i na dobar način izražavaju svoje ideje na javnim forumima. Pripremljen (engl. Prepared): voljni

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Panel se sastoji od dobro organizovane diskusije koja se vodi između nekoliko eksperata u okviru kompanije i/ili industrije pred publikom, u trajanju od 45-90 minuta. su da izvrše pripreme dajući publici podršku i ispunjavajući očekivanja. · Podstaknite pripremu. Moderator i panelisti treba da urade više od samog „pojavljivanja“. Pre događaja, moderator treba da do kraja utanači formu i agendu, da


b r o j a · Uključite i angažujte publiku. Ne morate da čekate da dođete do formalnog dela „pitanja i odgovori“ (Q&A), koji nastupa na samom kraju, da biste uključili publiku! Uključite ih i pre toga, tokom i posle sesija, putem tehnologije davanja glasova i društvenih medija.

tema broja

t e m a

· Otarasite se dugačkog stola prekrivenog draperijom. · Kad su u pitanju moderatori, on može biti „ona“!

ispiše reči dobrodošlice, uvodnu reč i ključna pitanja, kao i da sa panelistima utvrdi detalje. Takođe, oni treba da formulišu klju­ čne poruke i razviju kratke priče ili anegdote kojima će pojasniti poentu. Isto tako, mogu porazgovarati sa kolegama panelistima kako bi ispitali i saznali nešto o njihovom obrazovanju, preporukama i stavovima

ve­zano za temu, tako da se odmah mogu uključiti u živu diskusiju. · Načinite da panel bude razgovor. Panel NE TREBA da predstavlja seriju prezentacija, već živu i informacionu diskusiju između pametnih ljudi koji na taj način razmenjuju svoje stavove i mišljenja, u krajnju korist publike.

* Pogledajte kompletan izveštaj na: www.powerfulpanels.com/report Na osnovu ovog izveštaja, može se doći do jednostavnog zaključka – za uspešne panel diskusije samo treba izabrati sjajnog moderatora i zanim­ ljive, stručne paneliste. Miona Milić

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

51


cover story

c o v e r

s t o r y

Creating a successful panel discussion

What are the problems with panel discussions? During 2014, Quality Process Consultants conducted research “The 2014 Panel Report”, of which the author is Kristin Arnold. The research focuses on the question how effective panel discussions are and points out the most frequent comments and remarks of the participants. It is the base for making conclusions in term of the mistakes which need to be avoided in order to achieve the success of panel discussions and to reach the essence. According to the research, 99% of ev­ ent participants, during the pe­riod of previous 12 months, attended some panel discussion. Out of them, 63% says that panel dis­cussions are hardly “ok”, poor and very poor. However, the rest of 37% says that the panels were very good, even great. That fact, according to the author of the report, Kristin Arnold, shows that the very form is not necessarily poor, but what needs to be done is to improve preparation and performance of panel discussions. The majority of subjects (72%), when listing the causes of dissatisfaction with panels, indicate to the problem with moderators, including insufficient preparedness, too long intro­du­

How effective is the panel? 43% 34%

18% 3%

2% Very Poor

Poor

ctions, omissions in terms of asking go­od questions, too much talking, self-promotion, poor control of discussions among panelists and poor time management. Also, some panelists and moderators are not selected exclusively on the

ОК

Good

Great

ba­sis of their competence, talents, pre­se­ntation skills or charisma, but, as Arnold states, on purely political gro­unds. Taking into account the established high degree of correlation between moderators’ effectiveness and the overall performance of panel discus­ sion, Arnold says that this information is not surprising at all, and points out: “When you have an excellent mo­derator, you will most likely have an excel­lent panel. Poor moderator = poor panel.” Significant remarks concern the pa­ ne­­lists (66% of respondents indica­ ted to this problem), in terms that there are either too many of them, or they stray away from the main topic, they use the opportunity to make The biggest panel issues: · Moderator issues · “Out of control” panelists · Topic problems · Poor panelist selection · Audio/Visuals

52

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


s t o r y

9 top remarks concerning panel discussions 26%

Ineffective moderator 17%

Dominating panellists III-prepared

11%

“Out of control” panelists

11% 10%

Too much self-promotion

9%

No audience engagement 7%

Off topics 5%

Not conversational Too many panelists

self-promotion or promotion of their own pro­ducts and services, they do not li­sten to the questions they are asked or their interlocutors. Problems with panel topics, as said by 54% of respondents, usually concern bro­adness – topics are too broad, there is not enough material. Other remarks are related to A/V elements – either too much or not enough; what they also mention is the lack of audience engagement as well as the lack of focus on the audience.

Tips for great panels · Moderation is the key. Select skilled moderator, ask for recommendations and testimonials.

cover story

c o v e r

4%

The success (or failure) of the panel depends on it. · Choose an interesting topic and spice it up. The topic should be of interest to the intended audience. Entertain th­em as well. Make the topic fun, trendy and interesting. · Select 3-4 DEEP panelists. Select interesting panelists who are “DEEP”: Diverse: they have different points of view and represent the diversity in the audience. Experienced: they are experts and practitioners who are knowledgeable in the topic area. Eloquent: they are able to express

A panel consists of a facilitated discussion among several thought leaders wi­thin a company and/or industry in front of an audience for 45-90 minu­ tes. their ideas well in a public forum. Prepared: they are willing to do the preparation in support of the audience and the promise. · Encourage preparation. The moderator and panelists have to do more than just “show up.” Before the event, the moderator sho­ uld finalize the format and agenda, write the welcome and introductions and key questions, confirm the details with the panelists. They should also formulate their key messages and develop short stories or anecdotes that illuminate their po­ints. They can also research their fellow panelists to get to know their back­ ground, credentials and opinions on the subject so they can jump right in to a lively discussion. · Make it a conversation. The panel should NOT be a series of presentations, but a lively and informational discussion among smart people sharing their views for the ultimate benefit of the audience.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

53


cover story

c o v e r

s t o r y

· Engage and involve the audience. You don’t have to wait until the fo­r­ mal Q&A at the end to get them en­ gaged! Engage the audience be­fore, during and after session by using polling technology and social media. · Get rid of the long, draped table. · When it comes to moderators, he can be a “she”! * See complete report on: www.powerfulpanels.com/report Based on this report, one can come to simple conclusion – for successful panel discussions, only choose an ex­cel­lent moderator and interesting, com­pe­tent panelists. Miona Milic

54

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


p r e d s t av l j a / p r e s e n t s

Zagreb kao kongresna destinacija Zagreb as a meeting destination

intervju: Zlatan Muftić, Kongresni ured Zagreba Mirjana Šutić, Atlas DMC interview: Zlatan Muftic, Zagreb Convention Bureau Mirjana Sutic, Atlas DMC hoteli / hotels: HUP-Zagreb DoubleTree by Hilton Zagreb Hotel Antunović Hotel Dubrovnik Zagreb Hotel Aristos 55


destinacija

d e s t i n a c i j a

Grad Zagreb

DOŽIVITE INSPIRACIJU U PARKOVIMA, MUZEJIMA I HOTELIMA GRADA ZAGREBA Zamislite kutiju iznenađenja, sa srcem umesto mašne na vrhu, koja kada se otvori nudi dragocenu inspiraciju šetnjom kroz prelepe parkove, savršeno povezane fontanama, gradskim trgovima i muzejima, sa kulama i dvorovima koji izviru u pozadini. To je grad Zagreb. U putopisima gostiju koji su bar je­dnom posetili Zagreb piše: džepna me­tropola sa ogromnim srcem, grad fe­sti­vala i zabave, savremena i drevna umetnost u jednom... i još puno toga. Kako bi najbolje upoznali Zagreb i sami stvorili svoju sliku, izdvojili smo nekoliko najinteresantnijih tačaka u gra­du. Krenite redom, čekirajte jed­no po jedno mesto i napišite svoj pu­topis.

6 tačaka u Zagrebu koje morate obići 1. Polazna tačka za obilazak Zagreba je zasigurno Trg Bana Josipa Jelači­ća. S jedne strane, pogled zasenjuje dominantni kip bana Jelačića a sa dru­ge možete saznati kako je Zagreb do­bio ime, ni manje ni više nego po fonta­ni i legendi o devojci koja je tu zagrabila vodu. Malo dalje, na pijaci Dolac, možete od „kumica” kupiti ra­zne domaće proizvode. 2. Bilo da je vedar dan ili magla, iz­nad Zagreba se uvek može videti Ka­ted­ rala Uznesenja Blažene Device Ma­ rije, čije zdanje i trg Kaptol nije do­­z­ voljeno zaobići. Kad je sagrađena, izme­đu IX i X ve­ka, bila je mala cr­k­va, a nakon više re­kon­

Kumice su žene iz okoline Zagreba koje uzgajaju domaće voće i povrće ili prave domaći sir i pavlaku koje prodaju na pijaci.

Umetnički paviljon u Zagrebu

strukcija kroz ve­kove dobija vi­soke vi­ tke tornje­ve i im­pon­zantne sa­tove, od 8 tona bro­­n­ze i mesinga.

Odmah pored su i Banski dvorovi, da­ na­šnje sedište Vlade Republike Hrva­t­ ske.

3. Da bi obišli Gornji grad, morate se nekako i popeti, pa kako drugačije ne­­ go uspinjačom. Ovom prugom, na­j­k­ raćom žičanom železnicom na sve­­tu, du­gom 66 metara, dolazi se tačno is­­­ pod kule Lotrščak. Zatim, u sre­di­štu Gor­njeg grada je trg i Crkva Sv. Marka čije orgulje morate čuti a sliku oboje­nih crepova i grbova na krovu će­­te sigurno upamtiti.

4. Za umetničke duše, Zagreb ima po­­ nu­du od pedesetak muzejsko-galeri­j­ skih prostora. Na pešačkoj udalje­no­sti su najveći mu­zeji grada Muzej Mi­­­mi­ ra, Etnografski muzej i Muzej za ume­­­­ t­­no­s­ti i obrt. Na ovoj lokaciji ćete, u sr­e­di­štu zele­nih parkova, naći i Hr­vat­ s­ko Narod­no pozorište i Akademi­ju dramskih umet­nosti, kao i Univerzitet u Zag­rebu. 5. Za beg iz gradskih gužvi i buke na­ jbolji pravac je do Parka Maksimir. Park čine dugačke staze za šetnju, li­ vade, šume i drvoredi, kao i vodene po­vršine. U centru parka je vidikovac vi­sine 17 m sa kog se pruža pogled na ceo park, a najveća atrakcija je sva­ka­ ko Zološki vrt.

Zagrebački plavi tramvaj

56

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

6. U kom glavnom gradu možete na­ći ostrva, i to 6 njih? U Zagrebu, na je­ze­ ru Jarun. Ceo kompleks ostrva, po­ve­ zanih jezera, uređenih staza i še­tališta predstavlja omiljeno mesto za rekre­ aciju ali i noćni provod.


destinacija

d e s t i n a c i j a

IZDVAJAMO...

Hotel The Westin Zagreb među svojih 13 veličanstvenih kongresnih sala čuva jednu posebnu. Svečana dvorana Opera na 17. spratu oduzeće vam dah svo­jom elegantnošću. Idealna za posebne događaje, sve­ čane večere i prijeme do 150 osoba, ova dvorana nudi za­ divljujući pogled na ceo Zagreb.

U centru grada, u hotelu Dubrovnik Zagreb, na poslednjem spratu, krije se Predsednički apartman, sa velikom te­rasom koja gleda direktno na Trg Bana Jelačića. U centru gradske vreve i dešavanja a opet izolovana od bu­ke. Iako je predviđena kao dodatak luksuznom apartmanu, terasa može biti savršen izbor za organizaciju ma­ njih skupova, a posebno je poznata kao terasa sa najboljim pogledom na grad.

Za uživanje i relaksaciju na nivou, na 9. i 10. spratu hotela DoubleTree by Hilton Zagreb, naći ćete svoju oazu. World Class Fitness & Spa, pored najsavremenije opreme za fitnes, sadrži i bazen, whirlpool i saune. Svemu tome dodajte pogled na panoramu Zagreba i uži­ tak je zagarantovan.

Zaseban ulaz, jedna posebna priča i posvećenost, kako bi svaki događaj bio jedinstven. Kongresni centar hotela Aristos, izdvojen od ostatka hotela, poseduje svoj lobby, recepciju i ulaz. Takođe, ovaj kongresni centar u svoju najveću salu može uvesti automobile, kao i ugostiti preko 350 delegata.

Ponudu najboljih koktela, vina i konjaka, kao i cigara mo­ žete naći u baru hotela Antunović. Vertigo bar sa svojom rotirajućom kupolom, idealno je me­ sto da povedete svoje goste, vidite ceo Zagreb sa visine i ok­renete koju turu pića.

Za konferencije i događaje do 300 učesnika, Smaragdna dvo­rana hotela Esplanade Zagreb je veličanstven pro­ stor, elegantne dekoracije i vrhunske tehnike i rasvete. Ono što je jedinstveno u ovoj dvorani je njen kružni oblik koji daje idealnu akustiku i ozvučenje samo po sebi. Svetlana Gavrić

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

57


destination

d e s t i n a t i o n

City of Zagreb

BE INSPIRED BY PARKS, MUSEUMS AND HOTELS IN ZAGREB Imagine a surprise box, with a heart on top instead of a bow, which when opened provides precious inspiration by walking through the beauti­ ful parks, perfectly linked with fountains, public squares and museums and towers and castles arising in the background. It is a city of Zagreb. In the travel diaries of visitors who have seen it at least once, Zagreb is described as a pocket metropolis with a gigantic heart, the city of festivals and entertainment, modern and ancient art... and so much more. In order to get to know Zagreb better and create your own image of it, we will present a few most interesting points in the city. Go by order, check one by one place and write your travel diary.

6 must visit points in Zagreb 1. The starting point of any sightse­ eing tour of Zagreb simply must be the square Ban Josip Jelacic. On the one side it’s dominated by a statue of Ban Jelacic, while on the other you can find out how the city got its name, neither more nor less than af­ter the fo­untain and the legend ab­ out a girl who came to fetch (Croatian word “za­grabi”) water from it. A little further off, at the Dolac market, you can buy various homemade pro­duce from the “kumice”. 2. Whether it’s clear or overcast in Za­ greb, you can always see the Ca­t­h­e­ dral of the Assumption of the Bles­ sed Virgin Mary, which together with Kaptol Square you must not miss. The cathedral was a small church at the time of its construction between

Kumice are women from surroun­d­ ing areas who grow their own fr­u­it and vegetables or make home­ma­ de cheese and cream which they sell at the market place.

Dolac Market

the 9th and 10th century but through the ages, after many reconstruction, it was adorned by tall towers and im­ po­sing clocks of bronze and brass, we­ i­ghing 8 tons.

the roof you will certainly re­­m­e­m­ber. Immediately next to it st­a­­nds Banski dvorovi (the court of the ban), the pr­e­sent-day seat of the Croati­an Go­ vernment.

3. To make a tour of the Upper City you have to climb up there first and wh­at better way to do that than by cable car. This track, the shortest cab­le railroad in the world, running only 66 meters in length, will bring you right to the foot of the Lotrscak Tower. In the heart of the Upper City there is a square and St. Mark’s Church wh­o­se organs you need to hear and pi­c­ture of colored tiles and coats of arms on

4. For art lovers, Zagreb has in its offer some fifty museums and galleries. The cities’ main museums can all be reached on foot: the Mimira Museum, the Ethnographic Museum, and the Museum of Arts and Crafts. Here, in the midst of green parks, you will also find the Croatian National Museum, the Academy of Dramatic Arts, and Zagreb University.

Zrinjevac Park

58

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

5. The road away from the maddening city crowd leads to Maksimir Park. The park consists of a long walking la­ ne, lush grassy areas, forests, avenues and ponds. A 17 meter high viewpoint is located in the center of the park, with a lovely view of the entire park and its biggest attraction, the Zoo. 6. Is there a capital where you will find islands – as many as six of them? Yes, in Zagreb, on Lake Jarun. This co­mplex of interconnected lakes and neat paths and promenades is a favo­rite spot not only for daytime recre­ation but also for night life.


Check this out...

The Westin Hotel Zagreb, among its 13 magnificent co­ ngress halls, has special one. The gala hall Opera, loca­ted on the 17th floor, and its elegance will take your breath away. Ideal for special events, gala dinners and formal re­ceptions of up to 150 delegates, this hall offers an am­ a­zing view to the entire Zagreb.

In the centre of to­ wn, on the la­st flo­ or of the Hotel Du­ b­rov­nik Zag­reb, the Preside­nt su­i­te found its place, ha­ v­ing a la­r­ge ter­race with a view to the Ban Je­l­a­cic square. It is in the centre of the city bustle, and yet, iso­lated from the ci­ty noise. Although planned as a part of the luxury apartme­nt, the terrace can be a perfect choice for organization of small gatherings, and it is especially known as the terrace with the best view to the city.

For classy pleasure and relaxation, on the 9th and 10th floor of the DoubleTree by Hilton Zagreb, you will find your oasis. The World Class Fitness & Spa, in addition to the mo­ st up-to-date fitness equipment, also has the swimming pool, whirlpool and saunas. Spice it up with a view to the panorama of Zagreb and the pleasure will be guaranteed.

Separate entrance, one special story and dedication, in or­der to make each event unique. The Congress Centre of the Aristos Hotel is allocated fr­om hotel, having its own lobby, reception desk and entrance. Also, this congress centre, in its largest hall, can exhibit ca­rs and welcome more than 350 delegates.

Offer of the best cocktails, wines and cognacs, as well as ci­gars, can be found in the bar of Antunovic Hotel. Vertigo Bar, with its rotating dome, is an ideal place to ta­ ke out your guests, to see the entire city of Zagreb from above and to turn a round of drinks.

For conferences and events attended by up to 300 participants, the Emerald Hall of the Hotel Esplanade Zagreb is a magnificent space of the elegant decoration and the supreme technical facilities and illumination. What outsta­ nds as a unique feature in this hall is its round shape which provides ideal acoustics and natural sound background.

destination

d e s t i n a t i o n

Svetlana Gavric

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

59


destinacija

d e s t i n a c i j a

Intervju - Zlatan Muftić, voditelj Kongresnog ureda Zagreba

ZAGREB NASTAVLJA SA RASTOM I RAZVOJEM U KONGRESNOJ INDUSTRIJI

Zlatan Muftić

1. Možete li nam predstaviti kongres­ nu ponudu Zagreba u tri tačke? Prije svega zagrebačka ponuda vrlo je kvalitetna i raznovrsna. Glavnina kongresnih kapaciteta je u ho­telima sa 5 i 4 zvjezdice, a dodatna je prednost prisutnost svjetski poznatih brandova. Zagreb nudi vrhunsku uslugu i optimalan odnos kvalitete i cijene. Upravo smo u tom segmentu, kao destinacija odlično ocijenjeni.

Međunarodna zračna luka Zagreb te njezina povezanost sa svim važnim eu­ropskim gradovima i hubovima či­ ni Zagreb dostupnim iz bilo kojeg di­ jela svijeta tokom cijele godine. Zagreb je središte ekonomskog, aka­ demskog i znanstvenog života Hrva­ t­ske što predstavlja jedan od najznačajnijih faktora u privlačenju kongresa i drugih poslovnih skupova. Najvažnija komponenta su svakako lju­­di. Kongresnu industriju grada Za­ greba čine vrhunski profesionalci ko­ ji rade u specijaliziranim agencija­ma (PCO/DMC), hotelima i drugim ve­za­ nim djelatnostima. Brojni znanstve­ni­ ci i profesori s međunarodnim ugledom i karijerom velika su vrijednost hr­vatskog glavnog grada.

ma našeg grada te spoj organizacijskih kapaciteta grada kao i ljepota i si­gurnost grada. Goste oduševljava da u pauzama iz­ me­đu predavanja i poslovnih obave­za mo­gu u relativno kratkom vremenu posjetiti glavne gradske atrakcije. Jednako tako važan je i osjećaj sigurnosti koji gosti imaju u našem gradu, što je posebno značajno u današnje vrijeme kada je pitanje sigurnosti do­ šlo u prvi plan.

2. Šta najviše ostavlja utisak na orga­ nizatore događaja u Zagrebu?

3. Zagreb nudi i posebne prostore za konferencije. Koliko ova ponuda pri­v­ lači organizatore događaja u Zagr­eb?

Otvorenost i gostoljubivost njihovih domaćina - od tehničkog osoblja, do građana Zagreba koji su uvijek spremni sa zadovoljstvom pomoći gosti-

Posebni prostori poput muzeja, kaz­a­ lišta, arhiva ili povijesnih dvorana pre­ dstavljaju sve važniji dio kongres­ne po­nude. Naime, većina organizatora

Hrvatsko narodno kazalište

60

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


destinacija

d e s t i n a c i j a

Trg Bana Jelačića

kongresa želi barem jedno od svojih događanja, bilo da je riječ o ceremoni­ ji otvaranja, gala večeri ili oproštajnoj zabavi, organizirati izvan standardnih hotelskih prostora. Velika je prednost Zagreba, što u strogom centru grada, u pješačkom dometu od većine kongresnih hotela, ima izbor takvih posebnih dvorana što ih čini lako dostupnim i u velikom broju slučajeva ne zahtijeva korištenje prijevoza. 4. Prema ICCA statistici za 2013. god. Zagreb se nalazi na 79. mestu u svetu, što je skok za 55 mesta za samo go­ dinu dana. Kako komentarišete ovaj rezultat? Na brojnim kongresnim burzama i ra­di­onicama primjećujemo sve veći

Atrijum muzeja Mimara

in­te­res za Zagrebom i Hrvatskom, što po­tvr­đu­ju i ovi podaci. ICCA statistika prati segment međunarodnih asocijacija, i tu je Zagreb za­ bilježio navedeni pomak. No, ono što je jednako tako važno, je­st to da smo i prema podacima Dr­ žavnog zavoda za statistiku u istoj go­ dini zabilježili ukupno 3.793 poslovnih skupova što je 420 skupova više nego u 2012. godini. Pokazatelji su tog pozitivnog trenda za koji očekujemo da se nastavi, osobito u svjetlu činjenice ulaska Hrvatske u EU.

5. Za kraj, kako bi spojili reči sa slika­ ma, možete li nam reći nešto više o projektu Zagreb-movies.com? Tokom vremena, za potrebe promocije isproducirali smo velik broj video materijala od kojih su mnogi dobili nagrade na međunarodnim festivalima i turističkim burzama. Ideja je bila da taj materijal objedinimo na jednom mjestu i učinimo dostupnim, kako široj publici, tako i organizatorima događanja i putovanja. Svetlana Gavrić

Zrinjevac

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

61


destination

d e s t i n a t i o n

Interview - Zlatan Muftic, Head of Zagreb Convention Bureau

ZAGREB STEADILY GROWING IN MICE pean cities and hubs is what makes Zagreb accessible from any part of the world all year long. Zagreb is the centre of the economic, academic and scientific life of Croatia, one of the major factors in attracting conventions and other types of me­ etings.

Zlatan Muftic

1. Could you present the Zagreb con­ vention offer in three main points? In the first place, Zagreb has a diversified high-quality offer. Most convention capacities are concentrated in 5and 4-star hotels, with global brands present as another asset. Zagreb offers the top-quality servi­ ce and the best price/quality rela­ti­ onship. It is the very segment wh­ere we have a high ranking as a desti­na­ tion. The international airport Zagreb and its connection to all major Euro-

The most important component is no other than people. MICE tourism in Zagreb gathers top professionals with specialised agencies (PCO/DMC), hotels and other re­ lated activities. Many scientists and professors of international stature and careers are a major asset of Croatia’s capital. 2. What’s the biggest impression Za­ greb made on the event organizers? Openness and hospitability of their hosts – from technical staff to citizens of Zagreb who are always willing and glad to assist our city’s guests, as well as the combination of the city’s organizational capacities and its beauty and safety.

Guests are enthralled to be able to use breaks from lectures or busi­ness ar­rangements and visit the city’s ma­ in attractions in relatively short ti­me. Equally important is the sense of sa­fe­ ty that guests feel in our city, which is quite relevant an issue now that sa­ fety is in focus. 3. Zagreb also offers special conven­ tion venues. How much has this offer added to attracting event organisers to Zagreb? Special venues such as museums, th­ eatres, archives or historic halls are be­coming more important as part of our convention offer. Namely, most convention organisers wish to organise at least one of their events, either an opening ceremony,

Mimara Museum

62

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


destination

d e s t i n a t i o n

Funicular

gala dinner or a farewell party, out­ side traditional hotel venues. Zagreb has this great advantage to feature in the very city centre – just a short stroll away from most convention hotels – a wide choice of su­ch special halls being easily accessible and requiring virtually no transportation at all. 4. According to the 2013 ICCA sta­ tistics, Zagreb is ranked 79th in the world, that is a leap of 55 places in one year only. What’s your comment on this result? At numerous MICE exchanges and workshops, we are witnessing a gro­ wing interest in Zagreb and Croatia, as confirmed by the above data. ICCA statistics follow the segment of international associations, where Za­ greb recorded the mentioned improvement.

King Tomislav Square

Equally important though, we recorded a total of 3,793 business me­ etings or 420 meetings more than in 2012 according to our National Statistics Office.

Over time, for promotion purposes we produced a large number of videos, many of which were awarded at international festivals and tourist exchanges.

This is indicative of the positive trend we expect to continue, in particular in light of Croatia’s accession to the EU.

The idea was for the videos to be gathered in one place and made available both, to the general public and to event and travel organizers.

5. To end by putting together words and pictures, can you please tell us something more about Zagreb-mo­ vies.com project?

Svetlana Gavric

Square of Ban Jelacic

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

63


destinacija

d e s t i n a c i j a

Susret tradicije i posvećenosti

ATLAS DMC – NIŠTA NIJE NEMOGUĆE Najveća kompanija za menadžment destinacije (DMC) u Hrvatskoj i regionu, Atlas DMC, sa tradicijom od davne 1923. godine, neprekidno radi na promociji Hrvatske i njene prestonice. Atlas DMC kreira široku paletu usluga, programa i proizvoda koji ispunjavaju zahteve pojedinačnih, grupnih i korporativnih klijenata. Poseban akcenat je stavljen na grad Zagreb.

Mirjana Šutić

O Zagrebu kao lokaciji za organizaciju evenata, govori gđa Mirjana Šutić, voditeljica MICE odjela agencije Atlas DMC. 1. Šta posebno izdvaja Zagreb u od­ nosu na ostale lokacije? Iako je Zagreb poslovni centar Hrvat­ ske, te samim time generira mnoga poslovna događanja, ono što Hrvat­ sku metropolu čini posebnom jesu

ne­brojene kulturno-povijesne lokaci­­ je za spektakularne evente, izvrsna ge­ografska pozicija i dobra prometna povezanost, zavidna si­gurnost živ­lje­ nja i boravka, relativno bogata lepeza događanja tijekom cijele godine i kvalitetna hotelsko-ugostiteljska po­ nuda. U odnosu na druge svjetske metropole, Zagreb zbog svoje veličine i tople atmosfere uživa ugled malog udobnog grada sa mnoštvom zbivanja i do­ brim domaćinima, u koji se naši strani klijenti osobito rado vraćaju. 2. Možete li nam izdvojiti ponudu Za­greba koju gosti ocenjuju kao naj­ bolju?

mvaja zakupljenog samo za njihovu gru­pu. Svim gostima nastojimo pružiti što au­tentičnije iskustvo boravka u Hrva­ t­skoj, te nailazimo na iznimno poziti­ v­­ne reakcije kada program uključuje aktivno sudjelovanje posjetitelja u ku­­ hanju tradicionalne hrane, ili razgo­ vo­­ru sa poznatim Zagrepčanima koje an­ga­žiramo sukladno interesu grupe i te­mi skupa. Kada se naši talentirani mladi glazbe­ nici, primjerice, angažiraju za nastup u prostoru muzeja ili atriju jednog od vrhunskih Zagrebačkih restorana, na­ šim klijentima prenosimo snažnu pa­ mtljivu emociju i slavimo snagu ma­le zemlje s nepokolebljivom energijom.

Naši gosti pored posla kao primarn­og motiva boravka u Zagrebu, najviše už­i­vaju u tematskim razgledima gra­ da, bilo da se radi o ambijentalnom no­ć­nom razgledu, nešto aktivnijem upozna­vanju sa posebnostima Zag­ reba na segwayu ili vođenom razg­ ledu iz karakterističnog plavog tra­

Glavni kolodvor, Zagreb

64

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


destinacija

d e s t i n a c i j a 3. Atlas DMC u septembru organizu­ je Kongres za najveću farmace­utsku kompaniju iz Tunisa. Možete li nam reći nešto više o predstojećem doga­ đaju? Ponosni smo što je ugledna farma­ ceutska tvrtka izabrala Zagreb i Atlas DMC za svog domaćina na ovom ko­n­ gresu koji će u potpunosti biti obojen hrvatskim bojama. O tome da je Za­g­reb osvježenje na ma­pi kongresnih de­s­ti­nacija svjedo­či činjenica da je na­ve­deni klijent, ko­ji je dosad organi­zi­rao brojna do­ga­đa­nja u skoro svim eu­ro­pskim me­­t­ropo­la­ ma, poslije ins­pe­kcijskog pu­to­va­nja prihvatio sve na­še prijedlo­ge za doda­ tne aktivnosti, i bio izra­zi­to im­pre­­si­ oniran gostoprimstvom, sta­n­da­r­dom (osobito pri ispunjenju za­h­tje­va za Ha­ lal preh­ranom) i ponudom Zagreba i okolice. Osim radnog dijela u jednom od Za­g­ rebačkih hotela s pet zvjezdica, su­­di­­o­ nike očekuje bogat program u sk­lo­pu kojega će posjetiti Va­raždin i Sa­mo­ bor, degustirati najbolje speci­ja­li­te­te ovoga kraja, te uži­vati u folk­lo­r­nom na­ s­tupu jednog od na­ših ku­l­tu­rno umje­ t­nič­kih dru­štava, tambu­raša i vr­hu­n­­s­ kih hr­vatskih violoni­sta i pi­ja­ni­­sta. Posebna pozornost posvećena je pre­­ d­stavljanju izvorne hrvatske ba­štine i kulture, na visokom nivou koji zahti­ jeva skup liječnika ugledne farmace­ utske tvrtke.

Radionica, Kongresni centar Antunović

4. Možete li nam reći planove ili neke nove ponude koje spremate za jese­ nju kongresnu sezonu u Zagrebu? U suradnji sa strateškim partnerima, širokoj mreži naših sadašnjih i po­ten­­ cijalnih klijenata kontinuirano nudi­ mo posebne akcije u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj. Uglavnom su to kongresni paketi koji ciljano adresiraju skupine klijenata su­ kladno njihovom interesu i dosadaš­ njim aktivnostima. Upravo smo u pri­premi čitavog spe­ ktra team building aktivnosti koje se baziraju na dobrotvornim akcijama ko­le­ktiva tvrtki. Umjesto čiste zabave, ovim programi­ ma, u suradnji sa lokalnim ustanova­ ma, omogućujemo djelatnicima tvrt­

Gala večera, Muzej suvremene umjetnosti

ki da učine dobro djelo i ostave svoj trag u životima najpotrebnijih. Nad­a­ mo se da ćemo ovaj trend nastaviti i u svim drugim destinacijama diljem Hr­vatske. Svetlana Gavrić

„Hvala najlepše na pokazanoj krea­ti­ vnosti i pozitivnoj energiji. Reč „nemoguće“ jednostavno ne po­ stoji u vašem rečniku! Ostajte zdravo i nadamo se da ćemo us­koro ponovo sarađivati!“ Nadja, Nestle „Želeo bih da ti se zahvalim na ukaza­ noj prilici da se upoznam sa tobom u Zagrebu i na aktivnom učešću u orga­ nizaciji kongresa. Naš kongres generalnih sekreta­ra je do­živeo pravi uspeh i si­guran sam da su učesnici otišli iz Hr­va­­t­ske sa pre­­di­ v­nim us­pomenama na do­b­ro orga­­ni­ zo­vani događaj na iz­van­­re­d­noj lo­ka­ ci­ji. Uveren sam da će mnogi od njih po­novo doći. Želim da izrazim i ličnu zahvalnost na ukazanoj prilici da sarađujem sa to­ bom u organizaciji našeg ko­ngre­sa. Sve je teklo glatko i nije bilo ni­ka­kvih problema u našoj saradnji. Nadam se da ćemo biti u prilici da se ponovo sastanemo i neću oklevati da te posetim ako se ukaže mogućnost za događaj u Hrvatskoj.“ Sve najbolje, Jan, Brewers of Europe

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

65


destination

d e s t i n a t i o n

When tradition meets dedication

ATLAS DMC – NOTHING IS IMPOSSIBLE The biggest Destination Management Company in Croatia and the region, Atlas DMC, with tradition since 1923, works constantly on the promotion of Croatia and its capital. Atlas DMC creates wide array of services, programs and products which satisfied all demands of individual, group and corporate clients. Their special focus is on the city of Zagreb. kes the Croatian capital special are co­untless cultural and historic venues for spectacular events, a tremendous geographic position and a good tra­n­ spo­rt connection, an enviable safe­ty of the city, a relatively abundant ev­e­ nt portfolio all year long and a highquality hospitality offer.

Mirjana Sutic

We were talking about Zagreb as me­ etings destination with Mrs Mirjana Sutic, Head of MICE Department, At­ las DMC. 1. What makes Zagreb stand out from all other destinations? Although Zagreb is the business ce­ ntre of Croatia, and therefore genera­ tes many business events, what ma­

In comparison with other world capitals, owing to its size and warm at­mo­ sphere, Zagreb enjoys the reputation of a small cosy city with a lot going on and good hosts, where our international clients keep coming back. 2. Can you single out some Zagreb of­ fers, favorited by your clients?

We try to offer all guests as authentic experience as possible when it comes to visiting Croatia, and we come ac­ ross an exceptionally positive response to a programme including active participation of visitors in cooking tra­ di­tional meals, or talking to fa­mous Zagreb citizens we hire based on the interest of the group or the topic of the event. For instance, when our talented young musicians are hired to perform in a museum or at an atrium of a top restaurant in Zagreb, we convey a st­ rong and memorable emotion to our clients and celebrate the strength of the small country with an unfaltering energy.

Apart from business as the major re­a­ son to stay in Zagreb, our guests mo­st enjoy theme sightseeing, either pa­no­ ramic tour by night, somewhat more active learning about Zagreb’s special sights by segway, or guided to­urs on a special blue tram rented for their group only.

Art Pavilion, Zagreb

66

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


destination

d e s t i n a t i o n 3. In September Atlas DMC is organi­ zing a Congress for the biggest phar­ maceutical company from Tunisia. Could you, please, tell us more about the upcoming event? We are proud to say that a respectable pharmaceutical company has chosen Zagreb and Atlas DMC as their host at this congress that will be fully decora­ ted with Croatian colours. Zagreb be­ing a real refreshment on the map of co­ngress destinations is witnessed by the fact that the client, who has so far organized numerous events in almo­st all European capitals, following an site inspection, accepted all our pro­posals for extra activities, and was qu­i­te impressed with the hospitality, sta­ndard (in particular Halal standard de­mands) and the offer of Zagreb and its surroundings. Apart from the business part at one of the Zagreb 5-star hotels, participants will have a rich programme in­cluding visits to Varazdin and Samobor, tas­ ting of the best specialties of the area, and enjoying a folklore performance of a local cultural ensemble, tamburitza players and Croatia’s top-class fiddlers and pianists. A special focus is on presenting the original Croatian heritage and culture, on a high level as appropriate for a group of doctors with a renowned pharmaceutical company.

Conference, official opening, Congress Center Antunovic

4. Could you tell us about the plans or perhaps new offers you are preparing for the autumn congress season in Za­­greb? In collaboration with our strategic pa­ rtners, a wide network of our present and potential clients, we always have spe­cial offers in Zagreb and entire Cro­­ atia. These are mostly meeting pa­c­kages targeted at client groups relative to their interest and past activities. We are preparing a wide range of te­ am building activities based on charity work by company employees. Instead of pure fun, these program­ mes, in cooperation with local institu­ tions, allow company employees to

Gala dinner, Museum of Contemporary Art

do a good deed and leave their mark in the lives of the most needy. We ho­ pe this trend will continue on all other destinations throughout Croatia. Svetlana Gavric

”Thank you for your amazing creati­ vity and positive energy. The word impossible simply does not exist in your dictionary! Keep well and hope to work with you all very soon!“ Nadja, Nestle ”I would like to thank you for the op­ portunity we had to meet in Zagreb and for having actively participated in the organisation of the meeting. Our Secretaries General meeting was a success and I am sure that the pa­ rti­­cipants have left Croatia with wo­ nderful memories of a well organi­sed event in a splendid venue. I am sure ma­ny of them will come back. I have also to express my personal gr­a­ti­tude for being able to work to­ ge­ther with you in the organisation of our meeting. Everything went ve­ry well and our cooperation was ve­ry smo­oth. I hope we will have the opportunity to meet again and I will not hesitate to call upon you for any potential op­ portunity for an event in Croatia.“ All the best, Jan, Brewers of Europe

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

67


68


Vrhunske lokacije u Zagrebu za besprijekorne konferencije i događanja

BOGATSTVO MICE PONUDE NA KLJUČNIM LOKACIJAMA U GLAVNOM GRADU HRVATSKE Hoteli najveće i najstarije zagrebačke hotelijerske grupacije, HUP-ZAGREB, smješteni su u središtu glavnog grada države koja je od 2013. godine po­ nosna članica Europske Unije. Hoteli grupacije nalaze se na najatraktivnijim lokacijama te svojom opremljenošću, kvalitetom usluge, kongresnim prostorima, kao i dugom tradicijom, omogućuju poslovne skupove svih veličina - kao da je centar grada jedan veliki kongresni prostor. Osnova poslovanja tvrtke je u dva hrvatska grada: Zagrebu i Dubrovniku. Svi koji su barem jednom osjetili ša­­ rm i životni stil Zagreba, koji odiše ko­mbi­na­cijom nasljeđa Austro-Ugar­ ske mo­n­a­r­hije, najbolje vidljivom u ar­ hitek­tu­ri centra grada i nepogreši­vo ud­a­h­nu­­tog novog, urbanog, mo­der­ nog du­ha, znaju da je Zagreb iz­vr­sno mjes­to za odraditi poslovne sa­stanke, ali i za osjetiti čari metro­po­le nakon na­pornog radnog dana. Bogatstvo po­nude grada u smislu ga­ s­t­ronomije, eve­nata, kafića na otvo­ re­nom, parkova, kazališta i muzeja te ne­­za­o­bilaznih festivala i koncera­ta, ja­m­či Zagrebu mjesto event prijestol­ ni­ce Hr­vatske i regije. Unatoč velikom porastu broja odmorišnih i tzv. city break turista, Zagreb je i dalje poslovno središte regije te najveći udio gostiju hotela čine poslovni ljudi. Upravo je zbog toga kongresna ponuda HUP-a Zagreb dominantna i

destinacija

d e s t i n a c i j a

The Westin Zagreb

odlikuju je vrhunske dvorane za kongrese i sastanke, moderna oprema i profesionalno i iskusno konferencijsko-banketno osoblje. HUP-ZAGREB, s kongresno-banketnom ponudom u svojim zagrebačkim hotelima raspolaže s najvećim kongresnim kapacite-

tima u Zagrebu; hoteli The Westin Zagreb te Sheraton Zagreb broje, svaki, po 13 multifunkcionalnih konferenci­ jsko-banketnih dvorana, dok hoteli Pa­norama i International raspolažu s 9 odnosno 6 višenamjenskih dvorana za sa­stanke i događanja.

The Westin Zagreb

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

69


destinacija

d e s t i n a c i j a

The Westin Zagreb Želite li biti u središtu gradskih zbivanja, u poslovnom središtu grada i nadomak glavnih gradskih kulturnih atrakcija, idealan izbor je hotel The Westin Zagreb čijih 349 moderno preuređenih soba i apartmana odlikuje vrhunska usluga, oprema i ugođaj dostojan poznatog i višestuko nagrađi­ vanog premium hotela. The Westin je imao čast biti domaćin Energetskog summita 2007. god., na kojem su go­ stovali i tadašnji predsjednici G.W. Bush i V. Putin, a ovaj je hotel odabran upravo zato jer je zadovoljio visoke standarde sigurnosti i izvrsnosti. Od 13 višenamjenskih dvorana, posebno se izdvaja legendarna Kristalna dvorana, koja je bila domaćin brojnih svjetskih kongresa na najvišem nivou. Spomenimo samo neke od nedavno održanih konferencija visokog profila u The Westin Zagrebu i njegovoj najpoznatijoj, Kristalnoj dvorani. The Westin Zagreb konferencije · Međunarodna godišnja Leadership konferencija Cola Cole, veljača 2013. god. · Godišnje zasjedanje Upravnog od­ bo­­ra Međunarodne udruge forenzi­ čnih toksikologa, ožujak 2012. god. · Sastanak izvršnog odbora UNWTO, rujan 2011. god.

Sheraton Zagreb Hotel

· Godišnje zasjedanje Europske banke za obnovu i razvoj, svibanj 2010. god.

Sheraton Zagreb Hotel Smješten u samom središtu grada, She­raton Zagreb Hotel u neposrednoj je blizini glavnih znamenitosti, ka­zališta, muzeja, galerija, parkova i vrtova, koncertnih dvorana te pos­lo­ vnog dijela grada, državne uprave i trgovina. Sheraton Zagreb hotel raspolaže s 306 soba i apartmana te s 13 konferencijsko-banketnih dvorana ukupne po­vršine 1.080 m2. Najveća od njih je elegantna Velika dvorana po­vršine 617 m2 i ukupnog kapaciteta 800 go­

stiju. Sheraton Zagreb Hotel, koji će ovog listopada, nakon temeljitog pre­ uređenja i renovacije svih javnih prostora, predstaviti svoje novo obnovljene dvorane, ugostio je neke od većih regionalnih i svjetskih konferenci­ja i kongresa. Sheraton Zagreb Hotel konferencije · ILGA - Godišnja konferencija euro­ pske udruge, listopad 2013. god. · ISTA - Godišnje okupljanje Međunarodne udruge turističkih agencija, tra­vanj 2013. god. · Regionalna konferencija Microsofta, veljača 2012. god. · Veleposlanstvo SAD-a, US Air Force, veljača 2012. god.

Sheraton Zagreb Hotel

70

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


Hotel Panorama Zagreb, smješten na­suprot Doma sportova, raspolaže sa 280 soba i apartmana koji pružaju ugodan odmor, a gostima na raspolaganju stoji čak 9 moderno uređenih i opremljenih dvorana s dnevnim svjetlom. Hotel je poznat po ugošćavanju brojnih sportskih konferencija i summita.

Na dubrovačkoj rivijeri, kroz svoje dru­štvo Hoteli Dubrovačka rivije­ra d.d., HUP ZAGREB trenutno realizira pro­gram ulaganja na Dubrovačkom po­ d­ručju vrije­dan više od 50 mi­lijuna eu­ ra te razvija brand Dubrovnik Rivi­era ho­tels, koji okuplja nekoliko hotela i vi­la (Hoteli Mlini, Astarea te Ville Mli­­ ni u Mlinima te hotel Orlando u Sreb­ re­nom). Društvo hoteli Dubrovačka rivijera u cijelosti će predstavljati najatraktivniji kongresni centar južne Hrvatske. Smještaj u više od 750 smještajnih je­di­ nica različitih kategorija (od 3+ do 5+ zvje­zdica), najveća plenarna kong­re­s­ na hotelska dvorana u Hrvatskoj (vi­še od 1.000 sudionika sa najmo­derni­jom tehničkom i audio-vizual­nom op­re­m­ om) te više od 20 manjih dvorana i obi­ lje dodatnih sadržaja (gastronomskih i sportskih). Otvorenje hotela Mlini i Orlando pla­ni­ rano je za proljeće 2015. godine. Ho­tel Astarea je obnovljen tjekom 2013. godine od kada posluju i nove Ville Mlini.

Više o HUP-ZAGREB-u možete naći na www.hupzagreb.com

Više o brandu Dubrovnik Riviera Hotels možete naći na www.dubrovnik-riviera-hotels.hr

Hotel Panorama Zagreb

U samom središtu zagrebačke poslo­ vne zone smješten je Hotel Interna­ tional sa 207 prostranih, elegant­nih i moderno uređenih soba koje su po­t­ puno prilagođene po­trebama po­slo­v­ nih gostiju kojima su na raspo­la­ganju konferencijski prostori odno­sno 6 po­ livalentnih dvorana za sastanke, op­ remljene najmodernijom te­hni­čkom opremom. Hotel je ove godine ste­kao status „Sustainable hotela” odnosno potvrdu o odgovornom, zelenom poslovanju.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

destinacija

d e s t i n a c i j a

71


destination

d e s t i n a t i o n

Premium Zagreb venues for exceptional conferences and events

AN ABUNDANCE OF MICE OFFER AT FOCAL LOCATIONS IN CROATIA’S CAPITAL The largest and the oldest Zagreb hotel group, HUP-ZAGREB encompasses hotels located in the centre of Zagreb, the capital city of country that is a proud member of the European Union since 2013. Company’s hotels are situated at the most attractive city locations and with its excellent facilities, locations, quality service, congress venues and long tradition enable organization of various types of business meetings - as if the entire city centre is one large congress venue. Core business of the company activities are two Croatian cities: Zagreb and Dubrovnik. All those who have experienced Za­ greb’s charm and lifestyle at least on­ ce, know that Zagreb is an ideal business meeting destination, but also a place to experience the cosmopo­litan charm after a hard day’s work. Zagreb is a unique blend based on the Austrian-Hungarian Monarchy he­ ritage, complemented with the new, modern, urban spirit that can be best experienced at the city centre. A rich city offer of local gastronomy, ev­ent, open air cafes, parks, theatres and museums, along with the unavoidable festivals and concerts, guarantees Zagreb a title of the event capital of Croatia and region. Despite the significant rise in the nu­ mber of leisure or so called, city break tourists, Zagreb still remains the business core of the region, so the vast

The Westin Zagreb

majority of hotel guests are business guests. Due to that fact, HUP-ZAGREB congress offer is predominant and characterised by premium congress and meeting venues, modern equi­p­ ment, professional and experienced congress and banquet staff. HUP-ZA­ GREB with congress and banquet of­

fer in its Zagreb hotels features the largest congress capacities in Zagreb; hotels The Westin Zagreb and She­ raton Zagreb feature, each, 13 multi­ fu­n­ctional congress halls and rooms, whi­le hotels Panorama and Interna­­ti­ o­nal feature 9 and 6, multifunctional me­eting and event rooms.

The Westin Zagreb

72

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


destination

d e s t i n a t i o n

The Westin Zagreb If you wish to be in the very centre of all the city happenings, in the business centre and near all the cultural attractions, the ideal choice is The We­stin Zagreb Hotel, with its 349 modern equipped rooms and suites characterized by the top quality service, furniture and an atmosphere of the renowned and award winning hotel. The Westin had the honour of hosting the Energy summit in 2007, with distinguished guests such as presidents, at that time, G.W. Bush i V. Putin. This hotel was chosen due to its high level safety standards and service ex­ cellence. Among 13 multifunctional meeting halls, a legendary Crystal ballroom stands out, as the ballroom that hos­ ted numerous world high level co­n­ gresses. Let’s mention just some of the few re­ cently held, high profile events that took place at The Westin Zagreb and the famous Crystal Ballroom. The Westin Zagreb Conferences · The International Leadership Coca Cola Conference, February 2013 · Annual Board Meeting of the World Association of Court Toxicologists, March 2011 · 1st UNWTO International Conferen-

Sheraton Zagreb Hotel

ce on Tourism and the Media, September 2011 · Annual Meeting of the European Ba­nk for Reconstruction and Development, May 2010.

Sheraton Zagreb Hotel Located in the central part of Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel is in the vicinity of central city attractions, theat­res, museums, galleries, parks and ga­r­d­e­ ns, concert halls and close to bu­si­ness centre of the city, state administration offices and numerous stores. Sheraton Zagreb hotel features 306 ro­oms and suites as well as 13 confe­ rence and banquet halls, with total area up to 1,080 m2. The most spacious, Grand Ballroom, with total area of

617 m2 can host up to 800 delegates. This October, Sheraton Zagreb Hotel will present its refurbished meeting ro­oms, after a complete renovation of the hotel public spaces. This hotel also hosted some of the le­ ading regional and international conferences and congresses. Sheraton Zagreb Hotel Conferences · ILGA Europe – Annual conference, Oc­tober 2013 · ISTA – Annual assembly of International Travel Agencies Association, April 2013 · Regional Microsoft Conference, February 2012 · Embassy of the USA, U.S. Air Force, February 2012.

Sheraton Zagreb Hotel

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

73


destination

d e s t i n a t i o n

Hotel Panorama Zagreb

Hotel International is located in the very centre of Zagreb business zone, wi­th its 207 spacious, elegant and mo­ dern equipped rooms, completely ad­a­ p­ted to every business guests’ ne­eds. Conference venues, precisely 6 mu­l­ti­ functional meeting rooms, eq­­uip­ped with the modern AV equ­ipment stand at guests’ disposal. This year hotel obtained a “Sustainable hotel” certificate, which confirms the “green”, responsible and sustainable hotel operations.

74

Hotel Panorama Zagreb, located in front of “Dom sportova” (sport’s hall) features 280 rooms and suites, suitable for a comfortable stay. 9 modern equipped meeting rooms, with lots of daylight, stand at guests’ disposal in this hotel, famous for hos­ ting numerous sport conferences and summits. More information about HUP-ZAGREB find at www.hupzagreb.com

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

At Dubrovnik Riviera, through its business unit, Dubrovnik Riviera Hotels, HUP-ZAGREB is currently in realizati­ on of the investment programme in Dubrovnik region, with investments over 50 million Euros and develo­ping Dubrovnik Riviera brand that will encompass several hotels and villas (Hotels Mlini, Astarea and Villas Mlini in Mlini and hotel Orlando in Srebreno). Dubrovnik Riviera Hotels will represe­ nt Southern Croatia’s most attractive congress centre, with accommodation in over 750 units in various categories (ranging from 3+ to 5+ stars), the largest plenary hotel congress venue in Croatia (with capacity to host over 1,000 delegates and with state of the art AV equipment) along with 20 smaller meeting rooms and an abundance of features in terms of gastro­ nomy and sporting facilities. The opening of hotels Mlini and Orla­ ndo is planned for spring 2015. Hotel Astarea was renovated during 2013, since when there are also opera­ ting a new Villas Mlini. More information about Dubrovnik Riviera Hotels find at www.dubrovnik-riviera-hotels.hr


75


destinacija

d e s t i n a c i j a

Jedinstveni spoj hotela i kongresnog centra

HOTEL ANTUNOVIĆ ZAGREB KONGRESNI CENTAR SA 20 DVORANA Hotel Antunović Zagreb, jedinstveni je spoj hotela i kongresnog centra koji osim smještaja pruža raznovrsne usluge organizacije kongresa, sastanaka, seminara i domjenaka. Vrhunska opremljenost smještajnih kapaciteta i high-tech oprema te kapacitet kongresnog prostora aduti su hotela na kongresno-turističkom tržištu u ovom dijelu Europe.

Dvorana Tomislav

Kongresni centar proteže se na dvije etaže s ukupnom površinom od 2.500 m² u 20 dvorana. Najveća dvorana može primiti čak 1.000 osoba, druga po veličini 500, a ostale dvorane su kapaciteta od 10 do nekoliko stotina sudionika. Sve dvorane Kongresnog centra su kli­ma­tizirane, imaju izvor prirodnog sv­je­tla te su opremljene be­splatnim wi­re­less internetom. Od vrhunske mo­de­rne i sofisticirane opreme va­lja izdvojiti DSS, digitalni sustav ozna­ča­va­­nja koji sa svojih 58 umreže­nih monitora služi za usmjera­ vanje i obavještavanje klijenata kao i za emitiranje promotivnih filmova; te AMX, američki sustav središnjeg up­ra­ vljanja koji omogućuje bežično upra­ vljanje svim uređajima po­vezanih el­ ektričnom energijom. Posebnost ponude kongresnih kapa­ citeta je A-salon, board meeting ro­ om za 15-ak managera, koji uz svu na­j­so­fisticiraniju opremu ima radni i lo­u­nge dio za predah.

ma te ekskluzivnim apartmanima, koji također imaju neograničeni pristup korištenju besplatnog bežičnog interneta. U idiličnoj atmosferi Aspa Wellness Centra svaki gost može uživati u bazenu, jacuzziju, trim kabinetu, relax zo­ni, finskoj i bio-finskoj sauni, parnoj kupelji, ali i u raznim opuštajućim tretmanima. Najbolji izbor vrhunskih hrvatskih spe­ cijaliteta gosti mogu pronaći u a la ca­rte restoranu Argante dok je ul­tra

Osim toga, hotel raspolaže sa suvremeno uređenim i prostranim soba-

76

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

mo­derni samoposlužni restoran Lucija nezaobilazno mjesto za brzi po­ slovni ručak ili obiteljsko druženje sa svakodnevnom bogatom po­nudom svježih namirnica. Vertigo bar, lo­ciran na na osmom ka­ tu, odlikuje rotirajuća kupola te prekrasan panoramski pogled na cijeli grad Zagreb. Ugodan ambijent i profesionalno os­ o­blje Hotela Antunović Zagreb sva­ k­om će gostu pružiti najkvalitetniju us­­lu­gu.

Najveća dvorana može primiti do 1.000 osoba.

A-Salon


Unique combination of hotel and congress center

ANTUNOVIĆ HOTEL ZAGREB CONGRESS CENTER WITH 20 HALLS The Antunović Hotel Zagreb is a unique blend of hotel and congress center which, besides accomodation, offers a variety of services such as organization of conventions, meetings, seminars, and receptions. Exceptionally equipped accommodation capacities, high-tech equipment and conference venues capacities are the hotel`s main trumps on congress tourism market in this part of Europe.

destination

d e s t i n a t i o n

Aspa Wellness Center

Vertigo Bar

The Congress Center expands on two floors with a total area of 2,500 m² including 20 halls and salons. The largest hall has the capacity of up to 1,000 persons, the second largest 500, while other halls have a capacity from 10 to several hundred participants. All halls of the Congress Center are air-conditioned, filled with natural light and have W-LAN Internet free of charge. Modern and sophisticated equipme­ nt includes DSS - Digital Signage System that guides and informs guests about special events, promotions and meeting locations on 58 networked monitors, and AMX system – central de­vices managing system that allows wireless control of all electronically con­nected devices. The specificity of congress facilities is the A-salon „board meeting room“ for 15 managers, which besides all the most sophisticated equipment, offers a working and a lounge part for a break.

Furthermore, the hotel has modernly de­signed and spacious rooms and ex­ clusive suites, which have also free unlimited wireless high-speed Internet access. In the idyllic atmosphere of Aspa Wel­ lness Center every guest is welcome to use pool, whirlpool, gym, relax ar­ ea, Finnish and bio-Finnish sauna, ba­ th steam, as well as to enjoy in various relaxing treatments. The best selection of Croatian speci­ alties guests can find in a la carte

restaurant Argante, while modernly designed self-service restaurant Lucija, with daily fresh food menus, is an inevitable place for a quick business lunch or a family gathering. Vertigo bar, located on the 8th floor, has a rotating dome and a breathtaking panoramic view of the entire city of Zagreb. The pleasant atmosphere and professional staff of the Antunović Hotel Zagreb offers each guest the best quality service.

The largest hall has the capacity up to 1,000 persons.

Junior Suite

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

77


78


Savršen balans tradicije i modernih sadržaja

Hotel Dubrovnik – Tradicija duga 85 godina u srcu Zagreba Hotel Dubrovnik sa svoje 4 zvjezdice pruža dobrodošlicu gostima još od 1929. godine te je kroz desetljeća osvojio brojne nagrade za svoje usluge. Hotel ima idealnu lokaciju u srcu Zagreba, okružen je svim gradskim, poslovnim, kulturnim i zabavnim atrakcijama, parkovima i ša­ rolikim kafićima. Hotel Dubrovnik je dizajnirao pozna­ti europski arhitekt Dionis Sunko, ro­đ­en u Zagrebu, a ukrašen je brončanom sta­tuom boga Merkura, djelom bečkog kipara Antona Fernkorna iz 19. sto­lje­ća. Njegova fasada koja gleda na Trg bana Jelačića karakterističan je dio gra­d­ske arhitektonske baštine. Kako bi ispunio rastuću potražnju, ho­ telu je dodano moderno stakleno kri­ lo 1982. godine s dodatnih 150 soba. Danas, Hotel Dubrovnik ima 214 soba i 8 apartmana te jamči savršen balans tradicije, klasične ljepote, odlične us­ luge i modernih sadržaja u srcu Zag­ reba.

Vrhunski dizajnirani kongresni kapaciteti Kao idealan izbor za poslovne putni­ ke, ali i turističke posjetitelje, Hotel Du­brovnik raspolaže poslovnim cent­ rom s 10 vrhunski dizajniranih multi­

destinacija

d e s t i n a c i j a

Dvorana Ban Jelačić

funkcionalnih konferencijskih dvo­ra­ na koje se mogu postaviti u skladu s potrebama korisnika i to za događanja do 250 sudionika. Pet dvorana je novouređeno i oprem­ ljeno sa TV-ima veličine ekrana 42 in­ ča, full HD projektorima, prijenosnim računalima, posebnim sistemom oz­

vučenja za svaku od dvorana, mikrofonima / slušalicama i drugom opremom za simultano prevođenje. Hotelski tim za organizaciju ev­enata ističe se po organizaciji svih vrsta do­ ga­đanja te će svojim znanjem i is­ku­ stvom učiniti svaki događaj ne­za­bo­ ravnim.

Novo lice, stari šarm

Terasa Predsjedničkog apartmana

Hotel je ranije ove godine ponovo renoviran i osuvremenjen te je gostima na ra­s­po­la­ganju 50 novih, modernih i lu­k­su­z­nih soba kao i 7 luksuznih apar­ t­ma­na opremljenih najkvalitetni­jim de­ko­ra­ti­v­nim tkaninama, LCD tele­vi­ zo­ri­ma, antialergijskom krevetni­nom, raskošnom posteljinom, visokim ana­ tom­skim krevetima s kožnim uz­gla­v­ lji­ma te udobnim foteljama za opu­š­­ tanje nakon napornog dana. No­ve, pro­strane i elegantno uređene ku­paonice s aromatskim kupkama i ša­ mponima stvorene su za uživanje i sa­ da su postale pravi mali privatni spa. Vrhunac luksuza i udobnosti u Hotelu Dubrovnik je novouređeni Predsjedni­ čki apartman koji se ističe svojom ne­ po­novljivom terasom i najboljim po­g­ le­dom u Zagrebu.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

79


destination

d e s t i n a t i o n

Perfect balance of tradition and modern facilities

Hotel Dubrovnik – 85 years old tradition in the heart of Zagreb The four star Hotel Dubrovnik has been welcoming guests since 1929 and has won a number of awards for its facilities and services. The hotel is ideally located in the heart of Zagreb, surrounded by all the city’s top business, cultural and entertainment attractions as well as parks and colorful cafés. Hotel Dubrovnik was designed by well-known European architect Dionis Sunko, who was born in Zagreb, and it is adorned with a bronze statue of the god Mercury by 19th century Viennese sculptor Anton Fernkorn. The Hotel Dubrovnik’s facade on Ban Jelacic square is a distinctive part of the city’s architectural heritage. To fulfill growing demand, the hotel added a tastefully designed modern wi­ng in 1982 with an additional 150 ro­oms. Today, the Hotel Dubrovnik has 214 rooms and 8 suites and offers perfect balance of tradition, classic beauty, excellent service and modern facilities in the heart of Zagreb.

State of the art conference facilities An ideal choice for business travellers as well as tourism visitors, the Hotel Dubrovnik has a complete business centre as well as of 10 state of the art multifunction conference rooms which can be set up according to guests’ needs and can accommodate even­ts for up to 250 participants, 5 of them

are newly renovated and equip­ped wi­th TV’s screen size 42 inches, full HD projectors, notebooks, a special sou­ nd system for each of the halls, mic­ ro­phones / headphones and other eq­u­ipment for simultaneous transla­ tions. The hotel’s events team excels at organizing any type of event.

New face, old charm

Atrium

Earlier this year Hotel has been reno­ vated again and now it has 50 new,

Junior Suite

80

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

mo­dern, luxurious rooms as well as 7 luxurious suites at the disposal of gu­ests, decorated with the finest ma­ terials, and equipped with LCD TV, anti-allergy bedding, lavish linen, an­ a­tomical beds with leather headbo­ ards, and comfortable chairs for you to relax in after a long day. Moreover, new, spacious, elegantly ap­pointed bathrooms with aromatic bath oils and soaps are available for your enjoyment, your very own private spa. Providing the highest level of luxury and comfort in Hotel Dubrovnik, the newly furnished “Dubrovnik Crown Su­ite” has a unique terrace with the be­st view in the city of Zagreb.


81


destination

d e s t i n a c i j a

Konferencije kreirane po meri klijenta

DOGAĐAnja @ HOTEL ARISTOS ZAGREB Hotel Aristos je poslovni hotel u Zagrebu, kategoriziran sa 4 zvjezdice, koji pruža visoku kvalitetu usluge prilagođenu potrebama gostiju: ugodan boravak u udobnim i pro­stranim sobama, bogatu gastronomsku ponudu u restoranu Tiara, wellness & spa sadržaje te mo­deran kongresni centar. Kongresno ba­n­k­ e­t­ni centar proje­ k­­tiran sa zaseb­nim ul­azom, ko­n­g­r­es­n­ om re­ce­p­cijom te se­d­am mul­ti­fun­k­ c­i­o­­nal­nih dv­ora­­na op­remlje­nih po­tre­b­nom audio i video opremom uz gla­v­nu Gra­nd dvoranu kapaciteta 350 sje­dećih mjesta, smještenom u pri­zemlju hotela, omogućuje kvali­te­tnu organizaciju različitih poslovnih događanja. U hotelu Aristos očekuje vas profesionalno osoblje, ugodan am­bijent, podrška i usluga kreirana pre­ma vašim potrebama. www.hotel-aristos.hr

Kongresna recepcija

Prednosti: - Kongresni centar sa zasebnim ulazom i kongresnom recepcijom - Glavna dvorana smještena u prizemlju hotela te omogućuje prezentaciju vozila unutar dvorane kao i lagan unos potrebne konferencijske opreme - Parking i garaža - besplatni za sve sudionike - Lokacija - lagana dostupnost, nekoliko minuta vožnje od aerodroma, blizina glavnih prometnih pravaca, poslovno okruženje

Conferences created to meet guest needs

MEETINGS @ HOTEL ARISTOS ZAGREB Four star Aristos Hotel in Zagreb offers a true taste of hospitality and provides high quality of service. Hotel has all the comforts of a standard luxury property: comfortable and spacious rooms and suites, gourmet dining in Tiara restaurant, wellness and spa centre, cutting edge confe­ rence facility. The Co­nference ce­n­­ter include sev­ en mu­l­ti­fu­ncti­onal meet­­i­ng rooms eq­­ u­ipp­ed with mode­rn audio and vi­deo te­­c­hnologies. Gr­a­nd hall for la­r­ge eve­nts up to 350 se­ats, loca­ted on the gro­u­nd flo­or wi­­ th separate entrance, co­n­fe­ren­ce re­­ce­ p­tion and exhibition ar­ea, is ideal for or­ganizati­on of various bu­siness eve­ nts at high level. All in one place, in Hotel Aristos Zagreb: professional staff, comfortable and stylish ambiance, support and se­ rvice created to meet guest needs. www.hotel-aristos.hr

82

Grand Hall

Advantages: - Conference center with a separate entrance and a conference reception - The main hall is located on the ground floor which allows the presentation of the vehicle inside the hall and easy bringing the necessary equipment - Parking and garage - free of charge for all participants - Location - easy access, a few minutes drive from the airport, close to major transportation routes, surrounded by many domestic and multinational companies

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


83


84


i z

p r a k s e

Organizovanje uzbudljivih događaja

KAKO DA ISTAKNETE LOGO KOMPANIJE NA DOGAĐAJIMA I IZDVOJITE SE U ODNOSU NA OKOLINU

praksa

p r i m e r

Jedan od aspekata koje planer događaja treba da uzme u razmatranje prilikom organizovanja korporativnih događaja jeste i pitanje kako i gde „ugraditi“ logo kompanije, tako da zaista bude istaknut i privuče pažnju učesnika. Kako očekivanja učesnika rastu, a kli­ jenti zahtevaju sve bogatija i bolja is­ kustva za svoje delegate, tako se i od planera događaja očekuje da prošire svoje poglede i načine razmišljanja u vezi sa organizacijom savremenih korporativnih događaja. Organizacija jedinstvenih i dobro os­mišljenih događaja koji uvode no­ve i uzbudljive ideje predstavlja ne­za­o­bilaznu stavku; a tu spada i isti­canje logotipa kompanije. Razlog zašto mnoge kompanije or­­ga­ ni­zuju korporativne događaje je­ste pr­o­mocija i osnaživanje brenda ili pr­ oiz­voda, stoga je primena krea­ti­v­nih ko­n­ce­pata kod isticanja logtipa od su­š­ti­n­s­kog značaja. Ovde tražimo inspirativne načine isticanja logotipa kompanije tokom korporativnog događaja.

Logo kao dobrodošlica gostima Momenat koji planeri često previde jeste sam dolazak gostiju na korporativni događaj. Baneri i flajeri imaju

Pixel Poi LED rasveta

svoje mesto, ali, da bi zaista bili istak­ nuti u odnosu na okolinu, planeri moraju osmisliti svaki aspekt događaja ko­ji planiraju u odnosu na individualne klijente. Nemojte propustiti šansu da naglasite i osnažite logo i brend kompanije pri­likom dolaska gostiju. * Pixel Poi Upadljiv i impresivan LED displej koji uključuje logo ili slike. Pixel Poi LED

Razlog zašto mnoge kompanije or­ ganizuju korporativne događaje je­s­ te pro­mocija i osnaživanje brenda ili pro­iz­voda. rasveta nudi planerima događaja dizajn po meri koji će garantovano privući mnogo pažnje! * Peščana skulptura Nije vam potrebna plaža da biste na­ p­ravili izvanrednu 3D peščanu skul­ ptu­­­ru koja će pozdravljati poseti­oce do­gađaja. Poznati svetski brendovi an­ ga­­žuju grupe umetnika ili indi­vidual­ ne ume­tnike koji rade sa peskom, da stvo­re jedinstvene skulptu­re logotipa i proizvoda, a efekat je zaista odličan. * Roboti

Peščana skulptura

Ova opcija klijentima nudi šetnju, i lo­­go na displeju koji se obraća posetiocima i pozdravlja ih prilikom dolas­ ka na događaj. Robot koji šeta okolo pre­dstavlja opciju visoke tehnologije koja se koristi u svrhu isticanja poruke ili logotipa kompanije, kroz interakci-

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

85


praksa

p r i m e r

i z

p r a k s e

ju sa delegatima. Prava tema za diskusiju na svakom događaju.

Upadljivi logo displeji Kako planeri događaja sve više traže inovativne načine isticanja logotipa i brenda na korporativnim događajima, tako su i stručnjaci za displeje brzi u svom odgovoru na sve raznovrsnije i veće zahteve u vezi sa kreativnim rešenjima visoke tehnologije. Od lasera i LED svetiljki do vodenih holograma, izvor upadljivih načina da istaknete logo i privučete pažnju je neiscrpan. * Projekcija na zgradi i video mapiranje Pozdravite goste i poželite im dobrodošlicu projekcijom logotipa vaše ko­ mpanije, brenda ili isticanjem poruke na samoj zgradi u kojoj se odvija deša­ vanje. Ovo će zasigurno impresi­onirati goste i predstavlja uzbudljiv na­čin isticanja logotipa na velikim po­vršinama. Tip video mapiranja koji primenjuje tehnologiju i jedinstvene grafike izrađene po porudžbini, sa zadivljujućim efektom na zgradama i ostalim strukturama. * Umetnik na staklu Nemojte protraćiti vredan prostor na kom možete istaći logo kompanije tokom događaja koji organizujete. Da li znate da prozori, ogledala i os­

Umetnost u šoljici kafe

tale staklene površine mogu biti is­ ko­rišćene za isticanje brenda, i da su efekti odlični? Umetnik može uživo i na licu mesta slikati na staklu, kreirati logo, po­ruke ili čak crtati karikature glavnog izvršnog direktora na samom me­stu događaja. Robot

* Informativni vodopad Usudite se da budete drugačiji, dajte sve od sebe i istaknite se ovim informativnim vodopadom. Jedinstvena fon­tana, Aquascript, st­ va­­ra spektakl koji koristi tehnologiju, vodu i specijalne efekte. Vaši gosti će biti krajnje inspirisani posmatrajući u čudu reči i slike formirane u kapljicama vode.

Jestiv logo displej Planeri događaja i ketering službe sve više koriste hranu kao način da istaknu logo i da zadovolje apetite klijenata kompanije. Ali, pored već uobičajenih kapkejkova (cupcakes) i brendiranih menija, ja­ vlja se nova generacija umetnika, ketering majstora i izvođača koji nude zaista neobična rešenja. * Umetnost u šoljici kafe Uz pomoć aparata za kafu i kreativnog iskustva stečenog tokom godina, umetnik u šoljici kafe stvara svoja dela koja zaslepljuju goste pre nego što je popiju. Impresionirajte svoje goste šoljicom kafe koja sadrži logo ili slike kompani­ je na vrhu. * Sladoled devojke

Informativni vodopad

86

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

Poslužite izvrstan, brendirani slatkiš uz pomoć trupe jedinstvenih sladoled-devojaka.


i z

p r a k s e pa, a kako bi podstakli maštu gostiju i inspirisali posetioce. Srećom, kreativnost onih koji su angažovani u oblasti industrije korporativnih događaja nudi mnoštvo uzbudljivih rešenja, sa­mo ako imate vremena da pogledate i pronađete.

Projekcija na zgradi

Ovo rešenje podrazumeva specijalno napravljen i brendiran sladoled, sa sve poslužavnicima i opremom, za ne­za­ boravno, ukusno iskustvo. * Ledeni svetleći tobogan Ne samo da ćete svojim gostima pružiti priliku da posmatraju majstora le­dene skulpture na delu, već krajnja kre­acija može biti iskorišćena kao to-

bogan za piće. Ovo je savršen način da osmislite događaj i istaknete logo na „osvežavajući” način. Ledeni toboga­ ni su „kul” dekoracija koja rashla­đu­je piće i privlači pažnju delegata.

Da zaključimo... Planeri događaja su često pod pritiskom i u stalnoj borbi pronalaženja inovativnih načina za isticanje logoti-

praksa

p r i m e r

Ovaj članak sadrži samo neke od ideja za neobične načine isticanja logotipa na događajima, što dodatno obogaćuje događaj i predstavlja pravu senzaciju među posetiocima, i zasigurno pruža najveću moguću istaknutost va­ šeg brenda i biznisa. Napisala: Ejmi Kapron Ejmi je nekadašnji novinar, a skoro je nagra­ đena za svoje blogove na temu događaja. Radi kao medijski menadžer za Scarlett En­ tertainment, specijalista je u oblasti zaba­v­ nih destinacija i zastupa više od 5.000 programa na stotinama lokacija širom sveta. Scarlett Entertainment organizuje zabave kod korporativnih događaja, lansiranja pro­ izvoda, sajmovima i izložbama...

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

87


practice

e x a m p l e

f r o m

p r a c t i c e

Producing exciting events

HOW TO DISPLAY COMPANY LOGOS AT EVENTS AND STAND OUT FROM THE CROWD One of the aspects that an event planner needs to consider when organizing a corporate event is how and where to incorporate company logos in a way that will really grab attendees’ attention. As audience expectations grow and cl­i­e­nts demand bigger and better ex­ pe­riences for their delegates, so ev­ e­nt planners are expected to “think out­si­de” the box in today’s corporate ev­e­n­ts industry. Producing events that are unique, thoughtful and introduce exciting ideas are a must; and that includes the display of corporate logos. The reason that many businesses ho­ st a corporate event is to promote and reinforce a brand or product, so the use of creative concepts to disp­ lay logos is essential. Here, we look at inspiring ways to display company logos throughout a corporate event.

Logos to Greet Guests One area that is very often overlo­oked by event planners is the arrival of guests at a corporate event. Banners and flyers have their place, but in order to really stand out from the crowd event planners need to tailor every aspect

Sand Sculpture

of their event to individual clients. Don’t waste this opportunity to emphasize and reinforce company logos and branding as attendees arrive. * Pixel Poi This is an eye-catching and visual­ly stunning LED display that can in­cor­ po­rate logos or images.

The reason that many businesses ho­ st a corporate event is to promote and reinforce a brand or product. Pixel Poi LED illumination offers event planners a completely bespoke design that is guaranteed to get plenty of atten­tion! * Sand Sculpture A beach is not needed to create a stun­ning 3D sand sculpture to greet gu­ests at an event. High profile brands around the world have used teams and individual sand artists to create bespoke sculptures of logos and products to great effect. * Robots

Pixel Poi LED Display

88

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

This option offers clients a walking, ta­ l­king logo display that will meet and gre­et guests on arrival. Walk-around robot acts are a high tech option to display company messages or logos, whilst interacting with delegates. A real talking point for any event.


f r o m

p r a c t i c e

practice

e x a m p l e

Coffee Art

Eye-Catching Logo Displays As more event planners ask for innovative ways of revealing logos and bra­ nding at corporate events, so specia­ lists in event displays have been quick to respond with ever-increasing creative and high tech options. From lasers and LED to water holog­ rams, there is a plethora of eye-catching ways to display logos and grab attention. * Building Projection Video Mapping Wow your guests on arrival with a pr­o­ jection of your corporate logo, br­a­n­d­ ing or message on the venue bu­i­l­di­ng itself. This is guaranteed to impress guests and is an exciting way to display log­ os on a large scale. A form of video mapping that uses te­chnology and unique customised graphics to stunning effect on build­ ings and structures.

Ice Luge

* Glass artist Don’t waste valuable space on which to display company logos at your event. Did you know that windows, mirrors and other glass surfaces can be used to display branding to great effect? A live glass artist can be used to create logos, messages or even caricatures of CEOs at your event venue. * Information Waterfall Dare to be different and pull out all the stops with this information waterfall.

A water feature with a difference, Aq­ u­a­script create stunning specta­cles us­ing technology, water and special li­ght­ing. Your guests will be left inspired as they watch in amazement as words and images are captured by droplets of water.

Edible Logo Displays Event planners and caterers are inc­ re­asingly using food as a means to showcase logos and satisfy their corporate clients’ appetites. But apart from customised cupcakes and branded menus, there are a new ge­neration of artists, caterers and pe­ r­formers who offer more unusual op­ ti­ons. * Coffee Art

Information Waterfall

Using just a coffee machine and years of creative experience, a coffee artist creates little cup size works of art that will dazzle guests before being drunk. Impress your attendees with a cup of cof­fee that has company logos or ima­ ges on top.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

89


practice

e x a m p l e

p r a c t i c e

to ca­ptu­re the imaginations of gu­e­sts and in­spire attendees. Fortunately, the creativity of those supply­ing the co­r­po­rate events in­du­ stry means that there are some ex­ci­ ting con­cepts to be found if you have the ti­me to look.

Video Mapping

* Ice Cream Girls Serve up a delicious, branded sweet treat with a troupe of bespoke ice cre­ am girls. This option comes with fully customised ice creams, trays and outfits for an unforgettable, and tasty, experience. * Ice Luge Not only will guests be able to watch a master ice sculptor at work, but the

90

f r o m

end creation can be used as a drinks Luge. This is the perfect way to cus­ to­mise your event and showcase a lo­go in a “refreshing” way. Ice luges are a “cool” centrepiece that can chill drinks and engage delegates.

To Conclude... Hard pressed event planners someti­ m­es struggle to source unique or in­no­ vative ways to display logos in or­der

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

The ideas mentioned in this article are just a few of the more unusual wa­ys that logos can be displayed at events that have the added bonus of creating a real talking point amongst your guests and ensuring that brands and businesses get as much exposure as possible. By: Amy Capron Amy is a former journalist and a recent award winning Events blogger. She is Media Manager for Scarlett Entertainment, a destination entertainment specialist representing more than 5,000 acts in hundreds of locations around the world. Scarlett Entertainment provides entertainment for corporate events, product launches, trade shows & exhibitions and more!


Organizacija događaja od strane agencije Meridian DMC

CRNA GORA – ATRAKTIVNA DESTINACIJA ZA TEST VOŽNJU NOVIH AUTOMOBILA

agency

a g e n c i j a

Meridian DMC agencija svojim dugogodišnjim iskustvom i prije svega ljubavlju prema Crnoj Gori, uspijeva da predstavi Crnu Goru u najboljem svjetlu i da pokaže da je ona atraktivna i pogodna destinacija za organizovanje različitih tipova događaja. Aprila 2014. godine, Meridian DMC agencija je bila organizator test vožnje za novi Renault Logan za rusko tržište. Više od 100 novinara iz Rusije, imalo je test vožnju novog Renault vozila pute­vima Crne Gore, koja je za­miš­lj­e­­ na kao sveobuhvatni test koji pod­ra­ zumije­va vožnju uz obalu i planine, gdje su čak i vremenske prilike išle na ruku, tako da su novinari imali priliku da testiraju novi Logan u svim vreme­ nskim uslovima. Osim upoznavanja sa novim Logan­ om, novinari su imali priliku da se upo­ z­naju i sa Crnom Gorom. Uživali su u prezenataciji crnogorskih vina u im­pozantnom podrumu površine sko­ro 7.000 m2. Sjekli su pršut na stari način u najstarijoj kafani u Crnoj Gori, koja je i danas otvorena, vidje-

li čari Boke i drevnog grada Kotora. Pored test vožnje, bila je organizova­ na prezentacija novog Logana u neo-

bičnom i lijepom ambijentu sale Bre­ eze hall-a hotela Avala, u kom su gosti i bili smješteni.

Event organization by Meridian DMC

MONTENEGRO – ATTRACTIVE DESTINATION FOR TEST DRIVING OF NEW CARS Thanks to many years of experience and above all love for Montenegro, Meridian DMC agency succeeds to represent Montenegro in the best light and to show that this country is an attractive and convenient destination for organizing different types of events. In April 2014, Meridian DMC was the organizer of the test driving of the new Renault Logan for Russian market. More than 100 journalists from Russia had a test drive of the new vehicle on the roads of Montenegro. This was as an overall test that included a ride along the coast and the mountains, even the weather was working for them, so the journalists had a chance to test the new Logan in all weather conditions. In addition to introduction to the new Logan, journalists had also opportunity to meet Montenegro. They enjoyed in presentation of Montenegrin wines in the impressive wine cellar that covers area of almost 7,000 m2. The journalists had opportunity to slice prosciutto in the old way in

the oldest pub in Montenegro, which is still open, to see the charms of the Boka bay and the ancient town of Kotor. Besides the test drive, it was

also organized a presentation of the new Logan in unusual and beautiful setting of Breeze hall of hotel Avala, where guests were accommodated.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

91


sajam

s a j a m

Povezivanje sa pravim ljudima

Susret svetske kongresne industrije na EIBTM 2014 EIBTM (www.eibtm.com), kao vodeći svetski događaj za skupove, sastanke, konferencije, događaje i poslovna putovanja, predstavlja mesto gde treba biti svakog novembra, kako bi se otkrile nove poslovne destinacije. Sve se dešava u jednom od najprestižnijih gradova Evrope, Barseloni. Čuvena po svojoj avangardnoj arhitekturi, istoriji, kulturi i naravno fudbalskom timu, Barselona je savršeno mesto za okupljanje. Ove godine, EIBTM se održava u periodu od 18. do 20. novembra 2014. godine, u Gr­an Via Exhibition Centre. Svake godine, EIBTM okuplja preko 15.000 profesionalaca iz ob­lasti ko­ n­gresne industrije sa preko 3.000 iz­la­gača iz 150 zemalja, koji pre­d­­ sta­v­lja­ju destinacije, hotele, prosto­re, te­h­no­lo­giju i usluge za organizaciju do­ga­đa­ja. Učešće na EIBTM-u pruža efi­ka­sno i us­pešno sticanje konkure­nt­skih pred­ nosti, informacija o najnovi­jim dostignućima u razvoju ko­n­g­re­s­ne indus­ t­rije, kao i učešće u dis­ku­sijama koje su od velike važnosti za po­s­lo­va­nje na višem nivou. EIBTM Program znanja (Knowledge Programme) predstavlja glavni fokus i samo središte profesionalne eduka­ cije sa seminarima, radionicama i ko­ n­ferencijama koje pokrivaju sve te­me sa kojima se suočava današnja industrija kao i teme koje se odnose na budućnost. Tu su uticajni i profesionalni govornici, koji posetiocima nude opš­ ti uvid kao i savete za poboljšanje ka­ rijere i poslovnog razvoja. Ove godine, EIBTM spaja neka od is­traživanja koja će kongresnoj industriji pružiti uvid u tekuće trendove, kako se krećemo ka 2020. godini. Jedna od glavnih tema biće i godišnji

Izveštaj o praćenju trendova, Roba Dejvidsona, koji zaista objedinjuje go­ dinu dana po­smatranja situacije na globalnom ni­vou i prati uticaj koji tekuća godina ima na buduće trendove a posebno na 2015. godinu. EIBTM takođe očekuje oko 4.000 gostujućih kupaca (hosted buyers) iz raznih asocijacija, najvećih kompanija i kongresnih agencija. Svi oni dolaze iz različitih oblasti industrije i privrede i svrstani su, kako među 10 najboljih svetskih privrednika sa trenutno najvišim BDP, tako i onih koji do 2050. go­ dine treba da se nađu među najboljih

10, uključujući SAD, Aziju, Afriku, Južnu Ameriku, Brazil, Meksiko i Indiju. Gostujući kupci koji su sa velikom pa­ žnjom odabrani i kvalifikovani, za­ka­­ zaće više od 65.000 sastanaka to­kom tri dana sajma. Na kraju, očekuje se dola­zak i učešće nekoliko hiljada poslovnih po­setilaca iz Evrope i celog sve­ta, a unapred iz­vr­še­na online prijava nudi razne po­g­od­no­sti, uključu­ jući ulazak bez čekanja, uštedu dra­ go­cenog vre­mena, fleksi­bi­l­nost pri or­ganizovanju sopstvenih po­slovnih sa­stanaka i um­re­žavanja, po­p­u­st na ce­ne smeštaja i pre­voza, kao i una­p­ red dostavljene in­forma­ci­­je o sa­j­mu i ažuriranje infor­ma­cija ko­je pose­ti­ ocima pružaju mogu­­ćnost da što efi­ ka­snije isplaniraju svoju posetu. Online prijavom i prisustvom na EI­B­ TM, posetioci se automatski uključu­ju u online nagradu igru čija je glavna na­grada putovanje na Maltu. Ljuba­z­ nošću Turističke organizacije Ma­l­te, nagrada za dvoje obuhvata po­­v­ra­tne avionske karte, 2 noćenja u pres­ti­ žnom hotelu Hilton Malta, gratis tra­ n­s­fe­re i jednodnevnu eksku­rzi­ju na Go­zo.

92

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


Connecting with the right people

THE GLOBAL MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY CONNECTS AT EIBTM 2014 As the world’s leading business event for everyone involved in meetings, conventions, events and business travel, EIBTM (www.eibtm.com) is the place to be every November to discover your next destination for business and it all takes place in one of the most cutting edge cities in Europe – Barcelona. Famous for avant-garde architecture, history, culture and of course its football team, Barcelona is the perfect place to meet. This year EIBTM will take place from 18th to 20th November 2014, in Gran Via Exhibition Centre.

exhibition

e x h i b i t i o n

Every year, EIBTM gathers over 15,000 meetings industry professionals with over 3,000 Exhibitors from 150 co­untries, representing destinations, ho­t­e­ls, venues, technology and event ser­vices. By attending EIBTM, you efficiently and effectively gain immedi­ ate competitive advantages for your business and will keep abreast with the latest developments in the MICE industry, en­gage in real value busi­n­ ess conversations and take your business to the next level. EIBTM’s Knowledge Programme is a major focus and is a hub of profes­ si­o­nal education with seminars, wo­rk­ s­h­o­ps and conference sessions that co­­ver all of the topics that face the in­­­du­stry now and in the future. It’s pa­c­ked wi­th influential, expert spe­ ake­rs, offe­ring at­tendees insights and ad­vi­ce that can enhance career and bu­­si­ness development. This year, EIBTM will bring together some research that will give the industry an insight into trends as we head towards 2020 and Rob Davidsons’s

annual Trend Watch Report will be one of the highlights. This report really consolidates a year of global insights and looks at the impact of what this year has delivered on trends for the future and specifical­ ly 2015. EIBTM is also expecting over 4,000 Ho­st­ed Buyers from associations, major corporates and MICE agencies, all fr­om various industries and econo­­m­i­ es ranking in the top 10 of the world’s hi­g­h­e­st current GDP and also those

ra­n­ked to be in the top 10 by 2050, in­clu­ding the U.S., Asia, Africa, South Ame­rica, Brazil, Mexico and India. Our carefully selected and qualified Ho­s­ted Buyers will make more than 65,000 pre-scheduled appointments du­ring the three days of the show. Finally, several thousand Trade Visito­ rs from Europe and across the globe are expected to attend the show and there are benefits for them registering on­line ahead of the show, including fr­ee fast-track entry, saving valuable ti­me, flexibility to arrange personal bu­­si­ness and networking schedules, di­sco­unted travel and accom­mod­­ati­ on and pre-show information and up­ dates allowing attendees to effective­ ly plan their visit. By registering online and attending EI­BTM, visitors will also be automatically entered into the online competition to win a trip to Malta. Courtesy of Malta Tourism Authority, the prize for two includes round trip flights, 2 night’s stay in the awards wi­n­ni­ng Hilton Malta, complimenta­ry transfers and a day excursion to Go­zo. To register online as a trade visitor or apply as a hosted Buyer please visit www.eibtm.com

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

93


94


Off-road tereni

AVANTURA KOJA SE NE PROPUŠTA Ukoliko ste ljubitelj automobila, brze vožnje, neravnih i nepristupačnih terena u prirodi, avanturizma i adrenalina, vožnja po off-road terenima je idealna aktivnost za vas. Off-road tereni su locirani daleko od gužve, u manje prometnim mestima i u prirodnom okruženju. Mogu biti napravljeni prema planu, kao što su poligoni koji su napravljeni uz pomoć raznih mašina, ali i tereni koji su nastali prirodnim putem a koji se na primer nalaze na planinama ili u nacionalnim parkovima. U vožnji off-road terenima mogu uživati kako profesionalci, tako i amateri koji žele da pokušaju nešto novo i da dožive uzbudljivo iskustvo.

zanimljivost

z a n i m l j i v o s t

Za vožnju po off-road terenima je potrebno iskustvo u vožnji kao i obuka koja se odnosi na tehnike savladavanja osnovnih prepreka na terenima kao što su nagibi, tvisteri, V rov, a koje se mogu steći na poligonima za ovaj tip vožnje. Zahvaljujući sve većem broju poligona za vežbanje, vožnja off-road terenima je postala jako popularan vid rekreacije i opuštanja od svakodnevnog stresa.

Off-road tereni Tereni za off-road mogu biti različite konfiguracije, zemljani, peskoviti, st­e­noviti, asfaltni, itd., a vozačima pru­ža­ju priliku da testiraju kako svoje vo­za­čke sposobnosti tako i psihičke. Vožnja na svakom od ovih terena ima svoje prednosti i mane, ali cilj je

svu­da isti – preći sve prepreke u što kraćem roku a ne zaglaviti se u ili na nijednoj prepreci. Vožnjom kroz terene koji se nalaze u seoskim oblastima ili planinama, uče­ snici će upoznati prirodu koja karakteriše taj kraj, kao i njene kulturne i is­torijske odlike.

Bilo da ste na off-road avanturu krenuli samostalno ili kao deo grupe, važno je da poznajete tehnike prela­ženja pre­ko određenih prepreka i terena, ali i da budete svesni kada morate da odustanete, jer se čak i vozačima sa velikim iskustvom može desiti da os­ tanu „negde na putu“.

Upoznavanje sa vožnjom po off-road terenima Kako biste išli na off-road vožnje potrebno je da upoznate svoje sposobnosti, načine za prevazilaženje prepreka, ali i mogućnosti automobila koji ćete voziti, a poligni u „školama” za terensku vožnju su idealno mesto za to. U Srbiji najpoznatiji poligon za offro­ad vožnju je poligon Nacionalne vozačke akademije – NAVAK, a u Sloveniji poligon Španik vadba varne vo­žnje. Za neiskusne, kada je u pitanju vožnja po off-road terenima, na poligonima

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

95


zanimljivost

z a n i m l j i v o s t

Top 5 off-road automobila Toyota Land Cruiser Toyota FJ Cruiser Jeep Wrangler Rubicon Land Rover LR3 Hummer H3 Alpha

Reli Dakar (Rally Dakar) predstavlja najpoznatije off-road takmičenje koje se održava od 28. decembra 1978. godine, a 2015. godine će se održati u Argentini, Boliviji i Čileu. se mogu organizovati početni terenski treninzi, tokom kojih se vozači uz pomoć instruktora upoznaju sa os­ novnim fiksnim preprekama koje su suština savladavanja terenske vožnje, ali i mogućnostima automobila. Nakon početnog treninga, tu je i asfaltno-terenski trening, gde se polaznici upoznaju sa visokim brzinama i osnovnim pravilima bezbednosti. Nakon prolaska asfaltnog dela, učesnici se prebacuju na terenski poli­ gon koji je najčešće sastavljen od zemlje, kamena, prepreka od drveća, kao i od šumskih staza.

96

Off-road vožnje kao tim bilding aktivnost Svakim danom se povećava broj kom­ panija koje žele da zaposlene pošalju na tim bilding, kako bi poboljšali odnose među zaposlenima, ali i videli nji­hove sposobnosti. Aktivnosti koje se nude kao tim bild­ ing su razne, a jedna koja se izdvaja od „uobičajenih” upravo je vožnja po off-road terenima. Na ovakvim putovanjima timski rad je jako važan. Šta će se desiti ukoliko se zaglavite u blatu, da li ćete svi, kao tim raditi na tome da izađete iz njega ili ćete kriviti vozača?! Tu će se videti ko je od učesnika vođa, ko je spreman da „rizikuje za tim”, ko je snalažljiv, a ko ima strah od nepo-

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

znatog i snalaženja u nepredvidim si­tu­acijama. Programi održavanja off-road tim bil­ ding aktivnosti mogu trajati jedan dan, ali mogu biti i višednevni. Uz zavisnosti od grupe, i zahteva ko­ m­panije formira se i program, koji uk­ lju­čuje terenska vozila, instruktore, ho­telski smeštaj i odlazak do mesta ko­ja su skrivena od gradske buke. Iako hotelski smeštaj ima svoje prednosti, kampovanje u mestima gde se nalaze prirodni off-road tereni može biti jako zanimljivo i uzbudljivo. Učesnici će uživati u paljenju logorske vatre i u prirodnim lepotama koje ih okružuju. Takođe, pored prirodnih lepota imaće priliku da upoznaju i is­ toriju tog mesta. Bilo da ste član tima, ili ste došli samostalno, vožnja po off-road terenima će vam priuštiti neprevaziđeno adrenalinsko iskustvo, zbog kojeg ćete po­novo želeti da se otisnete u ovakvu avan­turu. Mirjana Jokić


Off-Road Terrain

DON’T MISS THIS ADVENTURE If you love cars, fast driving, rough and wild terrain, adventures, and excitement, off-road driving is your type of activity. Off-road terrains are located far from the maddening crowd, in remote spots of the grand outdoors. The road can be mapped out and cleared by machines or it can be a work of nature, set in mountain areas or national parks.

interesting

i n t e r e s t i n g

Off-road driving can be great for both seasoned professionals and amateurs who want to try something new and exciting. Driving on off-road terrain takes ex­ perience and training in the techni­ qu­es of surmounting the obstacles common on that type of territory or found on the artificial tracks such as steep slopes, twists, and V-ditches. Thanks to the growing number of ma­n­made training tracks, off-road dri­ vi­ng is becoming an increasingly popular form of recreation and escape from everyday stress.

Off-road terrain Off-road terrain can differ in type and configuration, ranging from earth, sa­nd, rock, to asphalt, etc., offering dri­vers possibilities to test both their driving and mental skills. Driving on this type of terrain has its advantages and drawbacks but the aim is always the same – to pass all

the obstacles as quickly as possible without getting stuck and left behind. Driving terrains leading through rural or mountain regions will bring the driver closer to the natural beauty of those areas, and also give him a chance to learn about their culture and hi­story.

Regardless whether you have set off on the off-road adventure on your own or as part of a group, you will ha­ ve to be aware of the techniques for overcoming obstacles and mastering the territory, not to mention the ability to know when to admit defeat, because even the most experienced of drivers may find themselves in a fix.

Learning about off-road driving To take part in off-road driving you have to become aware of your abilities, learn ways of overcoming obstacles, and be familiar with your vehicle and the tracks in the off-road “schools” are the perfect place for that. The most popular track for off-road driving in Serbia is that of the National Driving Academy – NAVAK, and in Slovenia, the Španik vadba varne vožnje track. For the less experienced in off-road driving, beginner terrain training

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

97


interesting

i n t e r e s t i n g

Top 5 off-road vehicles Toyota Land Cruiser Toyota Fj Cruiser Jeep Wrangler Rubicon Land Rover LR3 Hummer H3 Alpha Off-road team building activities can take anything from a single day to several days.

The Dakar Rally is the best-known off-road rally, regularly run since its inception on 28th December 1978. In 2015, the Dakar will take place in Argentina, Bolivia and Chile. can be organized, where drivers will be accompanied by instructors as th­ey learn about overcoming basic fixed obstacles which represent the es­sence of terrain driving and become familiar with their vehicle’s per­ formance. After the initial training, there is the asphalt-terrain training where candidates are introduced to driving at high speed and basic rules of safety. After the training on asphalt, drivers proceed to the terrain track which is usually a combination of earth, rock, obstacles and trees, and includes forest trails.

98

Off-road driving as a team building activity A growing number of companies are interested in organizing team build­ ing activities for their employees with the aim of encouraging a good working environment and testing their abilities. The activities selected for the team bu­ilding can vary and one of the less ordi­nary ones is off-road driving. Team work is essential on trips such as these. What happens when you get stuck in mud? Will you work together as a team to pull out or will you blame the driver?! These situations show who is the natural leader, who is willing to risk for the team, who the most resourceful me­mbers of a group are but they also th­row a light on the diffident and pas­ sive part of the crew.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

The program is defined depending on the group and the wishes of the compa­ny, and it includes terrain vehicles, in­structors, hotel accommoda­ tion and transfer to the distant loca­ tion re­moved from the hustle and bu­stle of the city. Although staying in a hotel has its di­ stinct advantages, camping close to the off-road terrain can also be interesting. The participants can have fun making camp fires and enjoying the natural surroundings. In addition to the close contact with nature, they will also be able to get to know about the history of the location. Whether you are part of a team or come on your own, off-road driving will be an adventure that is sure to give you an adrenalin rush and make you want to come back for more. Mirjana Jokic


p o j m o v a

SEGWAY Segway je električno vozilo na dva točka koje je prikladno za turističke obilaske gradova. To je vozilo koje se pokreće uz pomoć ravnoteže i pome­ ranja tela, a ime je dobilo od reči „segue” koja u doslovnom prevodu znači pratiti. U vožnji, vozač se naginje napred, nazad, levo i desno koristeći ru­čicu koja je prikačena za glavni stub vozila. PIXEL POI Pixel Poi predstavlja upadljiv i impresivan LED displej putem kojeg se mogu prikazivati slike, logotipi i grafici. Pixel Poi se sastoji od seta koji uključuje par Picture Poi „štapića”, USB kabla, softvera i daljinskog. Zahvaljujući softveru pomoću kojeg se izrađuje slika i akrobate (osobe) koja brzim vrtenjem štapića projektuje taj prethodno kreiran grafik, publici se na upečatljiv način prikazuje željena slika, logotip ili poruka, a istovremeno se i zabavljaju. VIDEO MAPPING

rečnik pojmova

r e č n i k

Video Mapping predstavlja jednu od tehnika koja se može koristiti za razne promocije, svečana otvaranja, jubileje i sl. Video Mapping je uzbudljiva tehnika koja može da pretvori skoro bilo koju površinu u dinamičan ekran uz pomoć specijalizovanog softvera koji omogućava da se projektovana slika savršeno uklopi na neku neravnu površinu. ONLINE SISTEMI ZA REZERVACIJU SMEŠTAJA Online sistemi za rezervaciju smeštaja predstavljaju sve češći način za rezervisanje smeštaja u određenom hotelu. Zahvaljujući online siste­mi­ ma gosti mogu direktno, bez čekanja na odgovor rezervisati sobu koju žele i direktno izvršiti uplatu. Takođe, komentari gostiju koji su ranije odseli u hotelu pružaju dodatne informacije. Sveukupna ocena hotela je još jedan od pokazatelja kvaliteta usluge i načina ophođenja zaposlenih. Svakako najpoznatiji online sistemi za rezervisanje smeštaja su booking.com, tripadvisor.com, trivago.com, venere.com, itd. DIGITALNI KONGRES Digitalni kongres je pojam koji se odnosi na kongrese na kojima se ne koriste nikakve vrste papira već uređaji „pametne tehnologije”, kao što su pametni te­lefoni, tableti, itd. Kod ovih kongresa su zastupljene i mobilne aplikacije za telefone, zahvaljujući kojim učesnici imaju uvid u agendu, ali i u sve osta­le informacije koje su važne prilikom učestvovanja na kongresu. PANEL DISKUSIJA Panel diskusija predstavlja situaciju kada se grupa ljudi okuplja radi rešavanja nekog problema, obezbeđivanja povratnih informacija o nečemu, pronalaženja rešenja za problem ili da se vodi rasprava o pitanju od javnog značaja pred publikom. MODERATOR Moderator je osoba koja pomaže grupi ljudi da razumeju njihove zajedničke ciljeve i pomaže im u planiranju ostvarenja tih ciljeva, bez zauzimanja određene pozicije tokom diskusije. CITY BREAK TURE City Break ture su putovanja u kojima turisti upoznaju gradove u kratkom vremenskom periodu. Najčešće se radi o periodu od 2 do 5 dana za koji se turisti trude da upoznaju najupečatljivije znamenitosti tog grada, kao što su crkve, trgovi, muzeji, spomenici... ICCA CEC ICCA CEC je srednjoevropski ogranak koji je jedan od najvećih u okviru udruženja Međunarodne kongresne asocijacije – ICCA. Ovaj ogranak okuplja organizacije iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Poljske, Rusije, Ukrajine, Mađarske i Češke. NAGRADA ZELENA EVROPSKA PRESTONICA Nagrada Zelena evropska prestonica – European Green Capital Award je nastala kao inicijativa da se promovišu i nagrade napori lokalnih vlasti u unapređenju životne sredine, kao i njihov visok nivo posvećenosti istinskom napretku. Nagrada je rezultat inicijative preduzete od strane 15 evropskih gradova (Talin, Helsinki, Riga, Vilnius, Berlin, Varšava, Madrid, Ljubljana, Prag, Beč, Kil, Kotka, Dartford, Tartu i Glasgov) i Udruženja gradova Estonije, 15. maja 2006. godine u Talinu, u Estoniji. www.ec.europa.eu

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

99


term dictionary

t e r m

d i c t i o n a r y

SEGWAY Segway is a two-wheeled electric vehicle used as a convenient way to travel around towns and cities. It is a self-balancing device and its name is derived from the word “segue” which literally means “follows”. For driving riders lean backwards, forwards and to the left and right using a thin handlebar attached to a pole. PIXEL POI Pixel Poi represents an eye-catching and impressive LED display for showing pictures, logos or charts. Pixel Poi set contains of pair of Picture Poi sticks, USB cable, software and remote controller. Thanks to the software by which files are created, and acrobats (people) that with fast spinning of sticks designed the previously created file, the audience is in a remarkable way shown the desired image, logo or message, while also having fun. VIDEO MAPPING Video Mapping is one of the techniques which can be used for different promotions, ceremonial openings, milestones etc. Video Mapping is an exciting new projection technique that can turn almost any surface into a dynamic video display. Software used to wrap and mask the projected image to make it fit perfectly on irregularly shaped screens. ONLINE BOOKING SYSTEMS Online booking systems for the room reservations are an increasingly common way of booking accommodation in a particular hotel. Thanks to online systems, guests can directly, without waiting for the response to book a room which they want and make the payment directly. Also, comments of guests who have previously stayed at the hotel provide additional information. The overall rating of the hotel is one of the indicators of quality of service and behavior of employees. Certainly the most famous online systems for the room reservations are booking.com, tripadvisor.com, trivago.com, venere.com, etc. DIGITAL CONGRESS Digital congress refers to congresses which do not use any kind of paper for appliances, but uses “smart technologies”, such as smart phones, tablets, etc. At these congresses are presented and mobile applications for phones, thanks to which the participants have access to the agenda, but also and access to other information which are important when participating in a congress. PANEL DISCUSSION Panel discussion represents a situation in which a group of people is gathered in order to discuss an issue, often to provide feedback on something, to brainstorm solutions to a problem or to discuss an issue of public concern in front of an audience. FACILITATOR A facilitator is someone who helps a group of people understand their common objectives and assists them to plan to achieve them without taking a particular position in the discussion. CITY BREAK TOURS City Break tours are trips during which tourists get to know cities in a short period of time. Usually, it is a period from 2 to 5 days during which tourists tries to get to know the most impressive sights of the city, such as churches, squares, museums, monuments... ICCA CEC ICCA Central European Chapter is one of the largest chapters in the International Congress and Convention Association – ICCA. This chapter includes organizations from Germany, Austria, Switzerland, Poland, Russia, Ukraine, Hungary and Czech. EUROPEAN GREEN CAPITAL AWARD The European Green Capital Award – has been conceived as an initiative to promote and reward efforts that local authorities play in improving the environment, and their high level of commitment to genuine progress. The European Green Capital Award is the result of an initiative taken by 15 European cities (Tallinn, Helsinki, Riga, Vilnius, Berlin, Warsaw, Madrid, Ljubljana, Prague, Vienna, Kiel, Kotka, Dartford, Tartu & Glasgow) and the Association of Estonian cities, on 15th May 2006 in Tallinn, Estonia. www.ec.europa.eu

100

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


Hotel u obliku pahulje Kristal je projekat na kojem norveški i holandski stručnjaci rade od 2008. godine, a radi se o luksuznom hotelu do kojeg će moći da se dođe isključivo čamcem. Hotel u izgledu pahulje će se nalaziti u gradu Tromsa u severnoj Norveškoj između fjordova. Gostima će na raspolaganju biti 86 soba, spa centar i konferencijska sala, a biće kategorisan sa 5 zvezdica. S obzirom da će hotel u potpunosti biti izgrađen od stakla, gosti će imati priliku da uživaju u pogledu na polarnu svetlost – „auroru borealis”. Delovi hotela u obliku pahulje biće izgrađeni na kopnu, a sklapaće se na licu mesta. Inače, predviđeno je da se ovaj hotel otvori sredinom 2015. godine.

zanimljivosti

z a n i m l j i v o s t i

Festival Vikinga u Španiji Festival Vikinga je jedan od najvećih letnjih festivala, koji se održava svake prve nedelje u avgustu, u gradiću Katoiri u Galiciji kojim se obeležava sećanje na invaziju vikinga. Festival Vikinga ove godine je posetilo oko 50.000 ljudi, a za vreme trajanja ovog festivala posetioci i lokalno stanovništvo se oblače u vikinške kostime koje kombinuju sa rogovima, štitovima i mačevima. Prema tradiciji festivala, i ove godine je oko 200 vikinga pristiglo barkama, a stanovnici Katoire su ih dočekali sa poljoprivrednim alatkama u rukama kako bi pokušali da odbrane svoj grad. Bitka se na kraju završila tako što su i vikinzi, a i branioci Katoire bili mokri od vina koje se prosulo iz krčaga koji su im visili oko vrata. Akcija „plati koliko želiš” u hotelima u Parizu Pariz je grad koji poseti veliki broj turista godišnje, pa su samim tim i cene smeštaja jako visoke. Shodno tome, ove godine je u Parizu pokrenuta inicijativa pod nazivom „plati koliko želiš” koja je trajala od 21. jula do 10. avgusta. Ideja inicijative je bila da se prvenstveno privuku turisti, ali i da hoteli upoznaju potrebe svojih gostiju kroz njihovu evaluaciju smeštaja. Tokom tri nedelje, koliko je trajala ova akcija turisti su mogli da odsednu na jednu noć u jednom od 5 hotela i da nakon toga samostalo odluče koliko žele da plate za tu uslugu. Hoteli koji su učestvovali u ovoj akciji su različite kategorziacije, od Villa Bohéme koja ima 3 zvezdice, do luksuznog hotela Tour d’Auvergne sa 4 zvezdice. Inače, cene za noćenje u ovim hotelima se kreću od 130 do 290 evra. Taksa za klima uređaje na aerodromu? Na najvećem međunarodnom aerodromu koji se nalazi u Venecueli, aerodromu Simon Bolivar počela je naplata taksi koje se ne odnose ni na prtljag, a ni na unapređenje bezbednosti. Naime, radi se takozvanoj „taksi za disanje” za koju putnici moraju da izdvoje oko 15 evra. „Taksa za disanje” se odnosi na plaćanje za klima uređaje koji koriste tehnologiju koja eli­ miniše bakterije i štiti zdravlje, a koji su ugrađeni prošle godine. Ova taksa se naplaćuje samo putnicima koji putuju odlaznim letovima, ali ne i dolaznim. Da li ste čuli za plavog jastoga? Plavi jastog je zaista retka vrsta, s obzirom da je prema mišljenu stručnjaka svega jedan od dva miliona jastoga plave boje. Plavi jastog se pojavio u mreži ribara kod obale plaže Pajn Point koja se nalazi oko 16 km jugozapadno od Portlanda u Mejnu. Plava boja kod jastoga se pojavljuje usled genetskog poremećaja zbog kojeg jastog proizvodi preveliku količinu određenog proteina. Plavi jastog po imenu Skajler, kako ga je krstio ribar koji ga je ulovio biće doniran akvarijumu u Vest Butbej Harboru, a tamo neće biti usamljen pošto u ovom akvarijumu već imaju 3 plava i 1 narandžastog jastoga.

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014

101


zanimljivosti

z a n i m l j i v o s t i

Kapkejk po ceni od 900 dolara Kapkejk koji košta čak 900 dolara napravljen je u poslastičarnici Le Dolci u Torontu po specijalnoj po­ rudžbini. Kapkejk nije velik, ali zato sadrži puno preskupih sastojaka koje su poslastičari koristili prili­ kom pravljenja. Naime, za pravljenje kapkejka korišćena je morska so iz Francuske, kao i čokolada iz Fra­n­cuske i Italije, vanila sa Tahitija, kafa s Jamajke i čestice dijamanta kao i listići 24-karatnog zlata. Kolač je napravljen u ručno napravljenoj korpici od čokolade, a ukrašen je jestivim perlama i zlatnim li­stićima. Jestivi ukras u obliku grane je obojen zlatnom bojom, sa cvetom od fondana i dijamantima od šećera. Uz kolač se služi i ampula u kojoj se nalazi konjak Kurvoazje iz ograničene serije koji se sipa na kolač pre jela. Inače, do sada naskuplji kapkejk je bio napravljen u Las Vegasu i koštao je 750 dolara. Da li ste čuli za nove reči u Oksfordskom online rečniku? Jedna od najnovijih reči koja je uvrštena u Oksfordski online rečnik je zapravo akronim „Yolo” za „You only live once”- samo jednom se živi. Pored ove reči u rečnik su dodate i reči „adorbs” što znači slatko i „binge-watch” koja predstavlja višesatno gledanje televizije ili bilo kog drugog ekrana, kao i reč „techsavvy” koja se vezuje za tehnologiju, a posebno za kompjutere i „clickbait” za tizer na internetu. Oksfordov online rečnik se ažurira kvartalno kako bi korisnici imali uvid u aktuelne i naročito urbane reči koje se danas koriste, sa sve objašnjenjem šta te reči znače. Nove reči, za sada neće biti uvrštene i u štampanu verziju rečnika, s obzirom da ta verzija sadrži istorijski popis reči. Mada, ukoliko se ove veči budu često koristile u dužem vremenskom periodu možda se jednog dana i nađu u papirnoj verziji. Da li ste čuli za najgori hostel na svetu?! Najgori hostel na svetu u kojem noćenje u prljavoj sobi, bez vode i peškira košta 25 eura nalazi se u Am­ sterdamu i zove se Hans Brinker Budget Hotel. Naime, cela priča oko najgoreg hostela je osmišljena u dogovoru sa marketinškom agencijom. Hostel je poznat po tome da se oglašava sa sloganima koji glase: „Ne može biti gore, ali daćemo sve od sebe!“ ili „Od sada nudimo krevete u svakoj sobi“. Nedostatak vode u kupatilima menadžment hostela pravda činjenicom da tako štite prirodu i smanjuju potrošnju vode, a s obzirom da se u sobama ne nalaze ni pe­ škiri gostima govore da se obrišu zavesama kako bi uštedeli na pranju peškira i sačuvali okolinu. Takođe, gosti su na web stranici hostela upozoreni da posetu čine na sopstvenu odgovornost, tako da hostel neće tužiti ukoliko dožive nervni slom, trovanje hranom, i sl. Marketinški plan za ovaj hostel, koji je koristio obrnutu psihologiju pokazao se i više nego uspešan, s obzirom da je svih 127 soba uglavnom zauzeto. Hostel uglavnom posećuje mlađa populacija sa svih strana sveta. Pored ovih putnika, koji jedva čekaju da stignu u ovaj hostel, postoje i oni koji su sobu rezervisali samo za slikanje, a odseli u nekom drugom hotelu. Patike koje same znaju put Patike koje same poznaju put tzv. pametne patike, delo su jedne indijske kompanije. Opremljene su GPS-om koji će uz pomoć vibracija, osobi koja ih nosi, davati uputstva kuda da ide. Zahvaljujući Bluetooth-u patike će biti povezane sa smart telefonom i uz pomoć Google mape slaće si­gnal i usmeravati osobu koja ih nosi da li treba da ide levo ili desno. Patike sa nazivom „LeChal” su crvene, a računaće broj koraka, udaljenost i broj kalorija. Naziv patika na hindu jeziku znači povedi me sa sobom, a u prodaji su od septembra 2014. godine. Dizajneri ovih patika su inženjeri Krispian Lorens i Anirut Sšarma, a na ovu ideju su došli kako bi pomogli slabovidim osobama, a za sada imaju po­rudžbinu od 25.000 patika. Cena ovih patika iznosi od 100 do 150 dolara. Znate li šta je glamping? Glamping predstavlja novi vid turizma koji kombinuje glamur i kampovanje, a pojavio se u Francuskoj. Glamping predstavlja jako udobno kampovanje u prirodi koje je namenjeno bogatim turistima. Umesto vreća za spavanje, u luskuznim kućicama i šatorima nalaze se raskošni kreveti, čija se udobost može porediti i sa luksuznim hotelima. Ovaj vid turizma se u Velikoj Britaniji pojavio pre nekih 10 godina, a Francuska se na ovaj potez odlučila kako bi privukla bogate turiste. Na zapadu Francuske, u oblasti Bretanje nalazi se kamp sa 5 velikih i komfornih šatora koji imaju ka­ pacitet do 6 osoba, a koji su opremljeni po uzoru na luksuzne hotele sa 4 zvezdice. Iako u ovim ša­to­ rima nema ni struje a ni tople vode, noćenje košta 1.000 eura, ali zato gosti mogu uživati u svilenoj po­setljini, vunenim ćebadima, luksuzno opremljenim dnevnim boravkom, kuhinjom i kupatilom.

102

SEE Business Travel & Meetings magazine · septembar 2014


n e w s

A snowflake-shaped hotel Krystall, a luxurious hotel accessible only by boat, is a project on which Norwegian and Dutch experts have been working on since 2008. The snowflake-shaped hotel will float between the fjords in Norway near to the northern city of Tromso. This five-star hotel will have 86 rooms, a spa center and a conference room. Made entirely of glass, Krystall Hotel will give its guests the opportunity of enjoying a full view of the polar light – “aurora borealis”. The snowflake-shaped parts of the hotel will be made on shore and assembled on the water. The opening of this hotel is planned for the mid of 2015. Viking festival in Spain

interesting news

i n t e r e s t i n g

One of the biggest summer events is the Viking festival, a spectacular reenactment of the Viking invasion which takes place on the first Sunday in August in the Galician village of Catoira. This year the Viking Festival attracted 50,000 visitors. Each year, locals and visitors al­i­ke dress up in Viking costumes, featuring horned helmets, shields, and swords. According to tradition, 200 Vikings arrive in boats while the residents of Catoira await them and attempt to defend their city armed only with agricultural tools. The battle ends with both the Vikings and the defenders of Catoira drenched in wine spilled from the jugs hanging from their necks. Pay-What-You-Want in hotels in Paris Paris is a city annually visited by many tourists, and therefore the accommodation rates are very high. This year, from 21st July to 10th August, a pay-what-you-want initiative was launched in Paris hotels to attract tourists but also to learn about guest requirements from their impression of the accommodation. During the three-week campaign, tourists could spend a night in one of five hotels offered and decide how much they wished to pay for the accommodation. The hotels involved in the campaign ranged from the three-star Villa Bohéme to the luxurious, four-star Hotel Tour d’Auvergne. The regular prices in these hotels vary from 130 to 290 euros. Airport air-conditioning tax? At Venezuela’s largest airport, Simon Bolivar, a tax has been introduced which has nothing to do with either baggage or improving security. The “breathing tax”, costing passengers about 15 euros, is meant to pay for the bacteria-eliminating and health-protective air conditioning system installed last year. The tax is paid by departing passengers only. Have you heard of a blue lobster? The blue lobster is a very rare species, with only one blue lobster in two million according to experts. A blue lobster was drawn to the surface in the net of a fisherman on the Pine Point beach, about 16 km south-west from Portland, Maine. The blue color in lobsters is due to a genetic defect causing the lobster to produce too much of a certain protein. The blue lobster Skyler, as the fisherman named him, will be donated to an aquarium in West Boothbay Harbor where he will not be alone as this aquarium already has three blue and an orange lobster.

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014

103


interesting news

i n t e r e s t i n g

n e w s

A 900 dollar cupcake A 900 dollar cupcake was made under special order in the La Dolce pastry shop in Toronto. The cupcake is not large but the ingredients used by the chefs are extravagant in price. These include sea salt from France, chocolate from France and Italy, vanilla from Tahiti, coffee from Jamaica, diamond dust, and 24-carat gold flakes. The cake is placed in a handmade chocolate cup, decorated with edible pearls and gold flakes. An edible decoration in the form of a branch is gold in color, with a fondant flower and sugar diamonds. The cupcake is served with a phial containing Courvoisier cognac, which is poured over the cake just before eating. Before this one, the most expensive cupcake was made in Las Vegas and it cost 750 dollars. Have you heard about the new words in the Oxford Online Dictionary? One of the most recent additions to the Oxford Online Dictionary is the acronym “Yolo” – you only live once. Besides this, the words “adorbs”, meaning adorable and “binge-watch”, for excessive watching of television or any other screen, as well as the phrase “tech-savvy” pertaining to technology, particularly to computers, and “clickbait” for Internet teaser articles have also been added. The Oxford Online Dictionary is updated quarterly, providing users with insight in the most recently introduced words in (urban) dictionaries and their meanings. For the time being, the new words will not be included in the printed version of the Dictionary, which contains a list of historical terms. However, if frequent use of these words continues over a longer period of time, they might one day be included in the printed version. Do you know which the worst hostel in the world is? The world’s worst hostel, offering dirty rooms, without water or towels, where an overnight stay costs 25 euro is the Hans Brinker Budget Hotel in Amsterdam. The whole story about the worst hostel was devised in cooperation with a marketing agency. The Hostel is known for its ads with slogans like: “Couldn’t be worse but we’ll do our best!” or “Now we offer beds in every room!” The management explains the lack of water in the rooms as their wish to protect the environment and reduce water consumption, and they advise guests to make do without towels by drying themselves with curtains, so both water and towels will be saved to the great benefit of the environment. Also, the hostel’s website warns guests that they are staying at their own risk, and the hostel will not accept liability if guests have a nervous breakdown, get food poisoning, etc. The reverse psychology marketing strategy has obviously paid off, since all of the 127 rooms are usually booked. Visitors are mostly younger people from all over the world. Besides these guests, there are also those who book a room in the hostel only to take pictures but seek accommodation elsewhere. Sneakers that find their own way Sneakers that know their own way or “smart sneakers” were manufactured by an Indian company. Equipped with a GPS device, they give the person wearing the sneakers instructions on which way to go with the help of vibrations. Thanks to an inbuilt Bluetooth the sneakers are connected with a smart phone and with the help of the Google Map they send signals and direct their wearer to the left or to the right. The “LaChal” sneakers are red and will be able to count steps, distance and number of calories. Their Hindu name means “take me with you” and they have been on the market since September 2014. The designers are engineers Krispian Lawrence and Anirudh Sharma, who came up with this idea wishing to help blind people have already received orders for 25,000 sneakers. The price of these sneakers ranges from 100 to 150 dollars. Do you know what glamping is? Glamping is the new French form of tourism combining glamour and camping. Glamping is very comfortable camping in the outdoors intended for rich tourists. Instead of the usual sleeping bag, the luxurious bungalows and tents offer plush beds whose softness compares to those in the most lavish hotels. This form of tourism first appeared in Great Britain some ten years ago, and has now been taken up by France as a tourist attraction. In western region of Bretagne there is a camp with five large and comfortable tents, each accommodating six people and equipped like first rate 4 stars hotels. Despite their lack of electricity and warm water, an overnight stay in these tents costs 1,000 dollars, a sum that will assure guests of silk sheets, woolen blankets, and a lavishly furnished living room, kitchen and bathroom.

104

SEE Business Travel & Meetings magazine · September 2014


107


108

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 16 Uključite delegate / Involve your attendees  

Specialized magazine for meetings industry of South East Europe, October 2014

SEEbtm magazine No 16 Uključite delegate / Involve your attendees  

Specialized magazine for meetings industry of South East Europe, October 2014

Advertisement