Page 1


คำ�นำ�

การอนุรักษ์ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของการทำ�งาน โดยการประยุ ก ต์ใช้เทคโนโลยีต ่างๆ มาช่ว ยการทำ � งานเพิ ่ มมากขึ ้ น มี ก าร จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานเป็นระบบฐานข้อมูลมีการใช้เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศมาบริ ห ารจั ด การมากขึ้ น ทำ � ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งแม่ น ยำ � ของ ข้อมูล โดยเฉพาะการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่มีการแปลตีความจาก ภาพถ่ายดาวเทียมสำ�รวจทรัพยากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำ�ให้สามารถ เข้าตรวจสอบ พื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง การทำ�งานจึงมีความจำ�เป็นต้องใช้อ ุปกรณ์ท ี ่สามารถระบุค ่าพิก ัด หรื อ ตรวจสอบค่ า พิ กั ด ตำ � แหน่ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ส นั บ สนุ น การทำ � งานการนำ � โปรแกรม Oruxmaps เป็นการนำ�ข้อมูลมาสนับสนุนการทำ�งานได้เป็นอย่างดี ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) จึงได้จัดทำ�คู่มือการประยุกต์ ใช้ Oruxmaps สนั บ สนุ น งานอนุ ร ั ก ษ์ ป้ อ งกั น ทรั พ ยากร และติ ด ตาม การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ขึ้ น หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะสามารถสนั บ สนุ น การ ทำ�งานได้เป็นอย่างดี


สารบัญ การอนุรักษ์ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า Oruxmaps 1.การติดตั้ง 2.การตั้งค่าการแสดงบนจอภาพ 2.1การตั้งค่าของ Buttons bars - ความหมายของแต่ละไอคอนสัญลักษณ์ 2.2การตั้งค่าของแผงแสดงข้อมูลด้านล่าง (Dashboard) - ความหมายของแต่ละไอคอนสัญลักษณ์ 2.3การตั้งค่า Tracks/Routes 2.4การตั้งค่าของ Units 2.5การตั้งค่าของ Sensors 3.การติดตั้งการเปิดใช้งาน Google Hybrid 4.การนำ�เข้าข้อมูล 5.การเปิดใช้งาน -การเปิดใช้ GPS -การเปิดใช้แผนที่ Google

1 4 5 7 11 16 19 30 32 34 35 37 38 40


-การเปิดใช้งาน Kml , Kmz -การเปิด Track -การ Mark จุด -การถ่ายภาพ 6.การนำ�ทาง 7.การส่งออกข้อมูล 8.การส่งข้อมูลผ่าน Internet

42 43 45 47 48 50 51


การอนุรักษ์ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการให้ความสำ�คัญอย่างมากใน คณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเห็นได้จากการแถลง นโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่มีการกำ�หนด นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าให้รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย ในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้า ให้เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สั ต ว์ ป ่ า เร่ ง รั ด กระบวนการพิ ส ู จ น์ ส ิ ท ธิ ก ารถื อ ครองที ่ ด ิ น ในเขตที ่ ด ิ น ของรั ฐ โดยนำ�ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีการจัดฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร จัดการ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมียุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประเด็นที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกำ�หนดให้ มีการจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กำ�หนดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิตอล เพื่อการบริหารจัดการ และการจัดทำ�แนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวกัน ด้วยแผนที่แนว เขต มาตราส่วน 1 : 4,000 สำ�หรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559 ) มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมคือ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่นยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟื้นฟูป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความ รู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) ซึงเป็นนโยบายกำ�หนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำ�เนินการด้าน ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 5 ปี โดยประเมินสภาวะแวดล้อมของภูมิรัฐศาสตร์

1


สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงนำ�ไปสู่การกำ�หนดทิศทาง หลั ก ในการดำ � เนิ น การเพื ่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ แ ละความมั ่ น คงของประเทศมี การกำ�หนดนโยบายรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนระหว่างการอนุรักษ์และ การพัฒนา โดยยึดหลักการสร้างสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและการ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำ�ลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กำ�หนดเป้าหมายให้การพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มี สภาพป่าที่สมบูรณ์ให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย 40 % ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ปี และกำ� หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ไว้ เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ ท ำ � ลายป่ า และทวงคื นผื นป่ า จากผู ้ บ ุ ก รุ ก ครอบครอง เพื ่ อ ให้ ม ี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ อ ย่ า ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมาย ทั่วประเทศให้มีสภาพสมบูรณ์ สำ�นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช มีบทบาทหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ถือมีความสำ�คัญอย่างมากในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไทย ในการสนองนโยบายของรั ฐ บาลและนโยบายต่ า งๆ ที ่ ก ล่ า วมา ฉะนั ้ น การที ่ กรมอุทยานฯ จะสามารถดำ�เนินการไปตามนโยบายสิ่งที่สำ�คัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ� สะดวกในการใช้งาน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากนโยบายของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติกำ�หนดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิตอลด้วยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน 1 : 4,000 ทำ�ให้กรม ต้องเร่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือของ หน่วยงานปฏิบัติให้สามารถดำ�เนินการได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�และสร้างระบบการ จัดการข้อมูลการปฏิบัติงานในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2


ซึ่งการออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การออกติดตามพื้นที่บุกรุก การทวงคืนพื้นที่ ป่าไม้ การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่ทวงคืนมาได้ ต้องจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลที่สามารถตรวจ สอบได้ และการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบ ของการทำ�งานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยการทำ�งานเพิ่มมากขึ้นการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่มีการแปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียมสำ�รวจ ทรัพยากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำ�ให้สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้อย่าง ต่อเนื่อง การทำ�งานจึงมีความจำ�เป็นต้องใช้อุปกรณ์ ที่สามารถระบุค่าพิกัด หรือตรวจ สอบค่าพิกัดตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์สนับสนุนการทำ�งาน เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ อนุรักษ์จะดำ�เนินการได้อย่างถูกต้องตามสภาพของพื้นที่จริง และตามศักยภาพของ พื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบข้อมูลพื้นที่นั้นและดำ�เนินการได้อย่างเหมาะสม มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ตนเองรักษาอยู่ สามารถนำ�เสนอข้อมูล ต่างๆ ของพื้นที่ให้บุคคลรอบข้าง หรือหน่วยงานอื่นๆ ทราบและเกิดความร่วมมือ ในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน

3


Oruxmaps

เป็นแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone ) ที่พัฒนาขึ้นโดยระบบ ปฏิบัติการ Android ที่มีฟังชั่นการของระบบ GPS บนมือถือที่สามารถเปิดใช้งาน แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรมบริการภาพถ่ายทางอากาศอย่าง Google ได้ ทั้งเป็นแบบ Google Earth , Google Maps , Google Hybrid หรือ Google Terrain ซึ่งภาพดังกล่าวช่วยให้สามารถเห็นสภาพพื้นที่ตามแบบต่างๆ ได้ชัดเจน อีกทั้งยังใช้งานแผนที่ได้ในพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มีลักษณะการใช้งานอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับการใช้งาน GPS ในการบันทึกจุด การสร้างจุดจากการใส่ค่าพิกัด การบันทึกภาพระบุค่าพิกัด การสร้างเส้นทาง การเปิดใช้งานของเส้นขอบเขตพื้นที่ ต่างๆ ได้ สามารถเพิ่มเส้นขอบเขตต่างๆ ในแผนที่ได้ การส่งออกนำ�หรือเข้าข้อมูลทำ�ได้ ไม่ซับซ้อนมากนัก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับหน่วยงาน จะเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพอีกทั้งสามารถสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของพื้นที่ได้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่สามารถรู้สภาพของหน่วยงานตนเองได้อย่างทั่วถึง

4


การนำ� Oruxmaps มาใช้งาน 1. การติดตั้ง 1.1 การดาวโหลดและการติดตั้งแอพลิเคชั่นเพื่อนำ�มาใช้งาน - สามารถดาวโหลด แอพลิเคชั่นโดยการค้นหา ใน Play store พิมพ์คำ�ว่า oruxmaps

จะปรากฏแอพลิเคชั่นที่ต้องการ สามารถเลือกการติดตั้งแบบฟรี

1 2 หรือบริจาคเงินสนับสนุนผู้พัฒนา

3 4

5


- ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทดลองเปิด แอพลิเคชั่น Oruxmaps

1.2 การตรวจสอบแหล่งที่เก็บข้อมูลของ Oruxmaps เมื่อดำ�เนินการติดตั้งแอพลิเคชั่นและทดลองเปิดแล้ว เราควรตรวจสอบดูว่า โทรศัพท์ของเรา ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ใด ทั้งนี้เพื่อสามารถดำ�เนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากขั้นตอนในการนำ�เข้าและส่งออกจะต้องดำ�เนินการผ่านโฟลเดอร์ของ Oruxmaps

- ไปที่ ตัวจัดการโฟลเดอร์ ในที่นี้คือ “ไฟล์ส่วนตัว”

6


ในกรณีนี้โปรแกรมถูกติดตั้ง ในเครื่องโทรศัพท์

พบโฟลเดอร์ oruxmaps แล้ว

2. การตั้งค่าการแสดงบนจอภาพ 2.1 การตั้งค่าของ Buttons bars

Buttons bars

7


เป็นการตั้งค่าปุ่มลัดในการทำ�งานทางด้านข้างของจอ โดยแยกเป็นทางด้านซ้ายและขวา การตั้งค่าเข้าไปคลิกที่ More option

จากนั้นเลือกคลิก Global setting

แล้วเลือกคลิก User interface

เลือกคลิก Buttons

8


เลือกคลิก Buttons bar

จะปรากฏหน้าจอที่เราจะดำ�เนินการเลือกไอคอนที่ต้องการนำ�มาแสดงไว้ที่ด้านข้างทั้ง ซ้ายขวา

9


- การลบไอคอนที่ไม่ต้องการ ให้กดไปที่ไอคอนสัญลักษณ์ที่ต้องการลบ แล้วไอคอนนั้น จะถูกลบออกไป หรือเลือกคลิกที่ Reset เพื่อดำ�เนินการเลือกใหม่ทั้งหมด - การเพิ่ม ให้เลื่อนแถบเมนู เลือกไอคอนสัญลักษณ์ที่ต้องการ

จากนั้นเลือกที่จะเอาไปวางไว้ทางด้านซ้ายหรือขวาตามความต้องการ เช่น

10


11


ช

12


13


14


15


2.2 การตั้งค่าของแผงแสดงข้อมูลด้านล่าง (Dashboard)

Dashboard เป็นส่วนที่จะแสดงให้เห็นตามที่เราตั้งค่าไว้ เช่น ระดับความสูง ค่าพิกัดที่ ตั้ง ระบบค่าพิกัดที่ใช้อยู่เป็นต้น การตั้งค่าเข้าไปคลิกที่ More option

16


จากนั้นเลือกคลิก Global setting

แล้วเลือกคลิก User interface

เลือกคลิก Dashboard

แล้วเลือกคลิก User interface

17


ให้เลือกสิ่งที่ต้องการให้แสดงในส่วนของ Dashboard โดยการคลิกเลือก เช่น

18


ความหมายของแต่ละไอคอน

ชื่อแผนที่

ชื่อเส้นทาง

ค่าพิกัด

ละติจูด ลองจิจูด

ระดับความสูงจาก Dem

19


ระบบค่าพิกัด

การขยายขนาด เข็มทิศจริง

เข็มทิศสนามแม่เหล๋็กโลก

ความดัน

อุณหภูมิ

20


ความชื้นสัมพันธ์ เวลา แบตเตอรี่

การเดิน track ตามจริง การเดิน track ตามแม่เหล็ก ระดับความสูง ความเร็ว

21


ความแม่นยำ�ของ GPS

ชั่วโมงพระอาทิตย์ขึ้น ชั่วโมงพระอาทิตย์ตก

ระยะเวลา

บันทึกเวลารวม

22


ระยะเวลาในการเคลื่อนที่

ระยะเวลารวมในการเคลื่อนที่

ระยะทาง

ระยะทางรวม

23


ความเร็วเฉลี่ย

ความเร็วเฉลี่ยรวม

ก้าวเฉลี่ยในรอบปัจจุบัน

ก้าวรวม

ความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่

24


ความเร็วเฉลี่ยรวมในการเคลื่อนที่

ก้าวเฉลี่ยในการเคลื่อนที่

ก้าวเฉลี่ยรวมในการเคลื่อนที่

ความเร็วสูงสุด

ความเร็วสูงสุดรวม

25


ความลาดชัน

ระดับความสูงปัจจุบัน

ระดับความสูงรวม

ระดับความสูงที่หายไป

ระดับความสูงรวมที่หายไป

26


มุมของเส้นทางจุดสุดท้าย

เวลามาถึงโดยประมาณ สำ�หรับการสิ้นสุดของ จุดหมาย

เวลาโดยประมาณรวมที่จะ มาถึงจุดหมาย

ระยะทางที่จะมาถึงจุดหมาย

27


ระยะทางที่จะมาถึงจุดหมาย

แบริ่งที่แท้จริงในการ กำ�หนดเป้าหมาย

แบริ่งแบบแม่เหล็กในการ กำ�หนดเป้าหมาย

ชื่อของเป้าหมาย

ระยะทางถึงจุดสุดท้าย

28


ระยะทางถึงจุดสุดท้าย เวลาโดยประมาณที่จะ มาถึงจุดหมายสุดท้าย ระหว่างเวลาโดยประมาณ ที่จะมาถึงจุดหมายสุดท้าย ความเร็วที่จุดสุดท้าย % ความสำ�เร็จของเส้นทาง

ความล่าช้า ความผิดพลาดของเส้นทาง

29


2.3 การตั้งค่าของ Tracks / Routes เป็นการตั้งค่าการทำ�งานของการบันทึกเส้นทาง การตั้งค่าเข้าไปคลิกที่ More option

จากนั้นเลือกคลิก Global setting

30


ทำ�การบันทึกเส้นทาง ในรูป แบบ KML_file โดยอัตโนมัติ

ลดขนาดภาพถ่ายในรูปแบบ file KMZ ทำ�การบันทึกเส้นทาง ในรูป แบบ GPX_file โดยอัตโนมัติ ให้ถามชื่อเมื่อมีการเริ่มต้นเส้น ทางใหม่

ให้แสดงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

31


2.4 การตั้งค่าของ Units เป็นการตั้งค่าการแสดงผลหน่วยในรูปแบบต่าง ๆ การตั้งค่าเข้าไปคลิกที่ More option

จากนั้นเลือกคลิก Global setting

แล้วเลือกคลิก Units

32


กำ�หนดแสดงหน่วยของค่า ความเร็ว กำ�หนดแสดงหน่วยของค่า ความเร็วในแนวดิ่ง กำ�หนดแสดงหน่วยของ ค่าความสูง กำ�หนดแสดงหน่วยของค่า ระยะทาง กำ�หนดแสดงหน่วยของค่า พิกัด กำ�หนดแสดงหน่วยของค่าน้ำ� หนัก กำ�หนดแสดงหน่วยของค่ามุม

กำ�หนดแสดงหน่วยของ ค่าแรงดัน

33


2.5 การตั้งค่าของ Sensors เป็นการตั้งค่าในการอัพเดตสัญญาณ GPS การตั้งค่าเข้าไปคลิกที่ More option

จากนั้นเลือกคลิก Global setting

แล้วเลือกคลิก Sensors

แล้วเลือกคลิก GPS

34


กำ�หนดระยะเวลาในการรับ สัญญาณแต่ละครั้ง กำ�หนดระยะทางในการรับ สัญญาณแต่ละครั้ง กำ�หนดค่าความแม่นยำ�ใน การรับสัญญาณแต่ละครั้ง 3. การติดตั้งการเปิดใช้งาน Google Hybrid เข้าไปที่ โฟลเดอร์ oruxmaps ตามข้อที่ 1.2 (หน้า 6)

แล้วเลือกคลิกที่ โฟลเดอร์ mapfiles

35


แล้วลบไฟล์ชื่อว่า “onlinemapsources.xml” ทิ้งไป

แล้วนำ�ไฟล์ “onlinemapsources.xml” ที่ได้มากับ CD (ที่แจกให้) นำ�ไปวางแทนที่เดิม

36


4. การนำ�เข้าข้อมูล Kml, Kmz เข้าไปที่ โฟลเดอร์ oruxmaps ตามข้อที่ 1.2 (หน้า 6)

แล้วเลือกคลิกที่ โฟลเดอร์ overlays และนำ�เข้าไฟล์ Kml, Kmz ให้เก็บอยู่ที่โฟลเดอร์นี้

สามารถนำ�เข้าข้อมูลที่เป็นพื้นที่ขอบเขตต่าง ๆ (polygon) เช่น ขอบเขตตำ�บล ขอบเขต รับผิดชอบของหน่วยงาน

37


5. การเปิดใช้งาน 5.1 การเปิดใช้งาน GPS เมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมควรเปิด GPS ของโปรแกรมก่อนทุกครั้ง โดยกดไปที่ปุ่ม

ถ้า smart phone ยังไม่ได้เปิดตำ�แหน่ง (GPS) โปรแกรมจะถามว่าเปิดหรือไม่ให้ กด แล้วกดเปิดตำ�แหน่ง เสร็จแล้วกดย้อนกลับไปที่โปรแกรม

แล้วกดปุ่ม อีกครั้ง ปุ่มจะเปลี่ยนเป็น และจะปรากฏไอคอนตำ�แหน่งปัจจุบัน ขึ้นกลางจอ รอจนมีค่า Altitude ด้านล่างปรากฏขึ้นแสดงว่ารับสัญญาณดาวเทียม ได้แล้วพร้อมใช้

38


ค่า Altitude

39


5.2 การเปิดใช้งานแผนที่ Google ไปคลิกที่ > Switch map

1 2

กดปุ่ม เพิ่มทำ�การรีเฟรชแผนที่ใหม่ แล้วกดเลือกเข้าไปตามลำ�ดับหมายเลข

1 2

3 4

เลือกประเภทแผนที่ ที่ต้องการ

40


Google maps

Google Hybrid

Google Terrain

41


5.3 การเปิดใช้งาน Kml, Kmz ไปคลิกที่ > Load KML Overlay แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด

1

2

3

42


5.4 การเปิด Track 5.4.1 กดที่ปุ่ม ด้านขวาของโปรแกรม ปุ่มด้านขวาจะเปลี่ยนเป็น แล้วทำ�การกดปุ่มนี้เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก

จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นให้ใส่ชื่อเส้น (Track) ตามต้องการ หรือจะเอาค่าเริ่มต้น (วัน-เวลา) ที่ให้มาก็ได้ แล้วกด เพื่อเริ่มบันทึก

1 2

43


ปุ่มด้านขวาจะเปลี่ยนเป็น แล้วทำ�การกดปุ่มนี้เมื่อต้องการสิ้นสุดการบันทึก

5.4.2 (กรณีเคยมีการบันทึกไปก่อนหน้า) กดที่ปุ่ม โปรแกรมจะถาม ก่อนว่าต้องการบันทึกต่อจากเส้น Track เดิม หรือจะสร้างเส้น Track ใหม่

ต่อจากเส้นเดิม

สร้างเส้นใหม่

44


5.5 การ mark จุด 5.5.1 การบันทึกจุด ไปที่ > Create ใส่ชื่อจุดตามต้องการ แล้วกด ACCEPT (บันทึกจุดตำ�แหน่งที่อยู่ปัจจุบัน)

1 2 3

4

5.5.2 การใส่ค่าตัวเลข ไปที่ > Create

1 2

45


ใส่ชื่อจุดตามต้องการ

3

แล้วเลื่อนลงไปคลิก Coordinates เลือก UTM

4 5

แก้ไข ค่า zone, east, north ตามต้องการ แล้วกด ACCEPT (บันทึกจุดเป้าหมายอื่นๆ)

6

7

46


5.5.3 การถ่ายภาพ ไปที่ > Photo Wpt. ถ่ายภาพและกดบันทึก

ชื่อจุดโปรแกรมจะสร้างและรันให้อัตโนมัติ และจะบันทึกจุดตำ�แหน่งที่อยู่ปัจจุบันลงบน แผนที่ให้ด้วย

47


6. การนำ�ทาง กดที่จุดที่ต้องการ

จะปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ ของจุดพร้อมปุ่มการทำ�งานต่าง ๆ

แก้ไข

ลบจุดออกจากแผนที่

ตั้งเป็นจุดกึ่งกลาง

นำ�ทางโดยใช้ google map

นำ�ทางแบบ GPS

นำ�ทางแบบ GPS

48


** นำ�ทางแบบGPS คือ โดยจะบอกมุมกับระยะจากตำ�แหน่งที่อยู่ปัจจุบันถึงจุด (waypoint) ที่เลือก

49


7. การส่งออกข้อมูล เข้าไปที่ โฟลเดอร์ oruxmaps ตามข้อที่ 1.2 (หน้า 9)

- โฟลเดอร์ ชื่อว่า “pictures” ไว้เก็บรูปภาพที่ถ่ายจากโปรแกรม oruxmaps (เมื่อเปิด GPS ในโปรแกรมแล้ว ถ่ายภาพด้วยโปรแกรม บางเครื่องที่รองรับการเก็บพิกัดในภาพจะสามารถนำ�ไฟล์ภาพที่ได้ไป แปลงเป็นไฟล์ kml โดยใช้โปรแกรม “pic2kmz” ที่ได้มากับ CD (ที่แจกให้) และใช้โปรแกรม google earth เปิดดูได้

- โฟลเดอร์ ชื่อว่า “tracklogs” ไว้เก็บไฟล์ track เมื่อเวลาเราบันทึกในโปรแกรมไฟล์ที่ได้จะมีทั้งนามสกุล .kml ที่ใช้ เปิดกับโปรแกรม Arcgis หรือ Google earth ได้และนามสกุล .gpx ที่ใช้เปิดกับเครื่อง Gps ทั่วไป

50


8. การส่งข้อมูลผ่าน Internet 8.1 การส่งผ่านแอพลิเคชั่น Line เข้าไปที่ โฟลเดอร์ oruxmaps ตามข้อที่ 1.2 (หน้า 9) ไปที่ไฟล์ที่ต้องการส่ง แล้วกดค้างจะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้น

เลือก แชร์ (Share) แล้วเลือกแอพลิเคชั่นที่ใช้แชร์ ในที่นี้เลือก LINE Keep

51


แล้วเข้าไปที่แอพลิเคชั่น Line เลือกที่ เพื่อน > โปรไฟล์ส่วนตัว กดที่ Keep > ทั้งหมด > แล้วเลือก ไฟล์ที่ต้องการแชร์ > กดปุ่มแชร์ ด้านล่าง > แล้วเลือก “ส่งไปยังแชท” แล้วเลือกคนที่เรา ต้องการส่งให้ แล้วกดส่ง

52


8.1 การส่งผ่านแอพลิเคชั่น Gmail เข้าไปที่ โฟลเดอร์ oruxmaps ตามข้อที่ 1.2 ไปที่ไฟล์ที่ต้องการส่ง แล้วกดค้างจะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้น

เลือก แชร์ (Share) แล้วเลือกแอพลิเคชั่นที่ใช้แชร์ ในที่นี้เลือก Gmail แล้วใส่ mail ที่ต้องการส่ง และหัวข้อที่ต้องการส่ง แล้วกดส่ง

ใส่ mail ที่ต้องการส่ง ใส่ ชื่อหัวข้อ ที่ต้องการส่ง

53


คณะผู้จัดทำ� 1. นายจีระศักดิ์ 2. นางสาวผกา 3. นายจตุพร 4. นายนลธวัช

แสนขัติ อวรรณา พันสนิท งานคำ�อ้าย

นักวิชาการป่าไม้ชำ�นาญการ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่งานภูมิสารสนเทศ


วารสารภูมิสารสนเทศ  
วารสารภูมิสารสนเทศ  
Advertisement