Page 1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


สารบัญ ประวัติความเป็นมา Cloud computing ......................................................................................... 1-2 ความหมายของCloud Computing ................................................................................................. 3 ความสาคัญของ Cloud Computing ต่อการดาเนินธุรกิจ ............................................................... 4 ประเภทของ Cloud computing ....................................................................................................... 5 รูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing................................................................................ 6-8 Cloud Computing ในประเทศไทย .............................................................................................. 9-10 Microsoft เผยการใช้ Cloud Computing ในแถบเอเชีย ............................................................. 11-14 ข้อดี ข้อเสีย ของ Cloud Computing .............................................................................................. 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Cloud Computing................................................................................... 16-17 เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................................ 17


1

Cloud computing ประวัติความเป็นมา Cloud computing

โลกเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยี

คำจำกัดควำมของระบบ Cloud computing เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงกำรไอทีตั้งแต่ช่วง ปลำยทศวรรษ 1990 โดย - ปี 1990 บริษัท long-haul telephone ใช้ ระบบ VPN ในกำรติดต่อกันแทนกำรสื่อสำรที่ใช้สำยสื่อสำร บริษัทได้ให้บริกำรผ่ำน VPN โดยรับประกันขนำดช่องส่งสัญญำณ (Bandwidth) คงที่ ในค่ำใช้จ่ำยที่ต่ำ - ปี 1995 บริษัท AT&T ได้เข้ำมำร่วมเป็น partner ในกำรใช้บริกำรผ่ำน Internet - ปี 1999 saleforce.com ซึ่งมี Marc Benioff , Parker Harris ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สร้ำงให้ Google และ Yahoo เป็น Application เชิงธุรกิจ โดยได้ให้นิยำมของ On demand และ SaaS (Software as a Service) ในกำรทำธุรกิจ โดย SaaS ได้ถูกคิดขึ้นมำเพื่อรองรับผู้ใช้ ที่ต้องใช้ทรัพยำกำรในกำร computing ที่มีอยู่อย่ำงจำกัดและมีควำมซับซ้อนในกำรใช้งำน


2

- ปี 2000 Microsoft ได้ทำกำรขยำยกำรทำงำนของ SaaS ในระบบ web service ของบริษัท - ปี 2001 IBM ได้สร้ำงระบบ Autonomic Computing Manifesto ซึ่งได้ใช้ advance automation เข้ำช่วย ในกำรจัดกำรที่ซับซ้อนใน storage , server, application,เครื่อข่ำย , ระบบควำมปลอดภัย และ องค์ประกอบอื่นๆ - ปี 2002 Amazon ได้พัฒนำ Web Services ของตนเอง ให้อยู่ภำยใต้แนวคิด cloud-based services ประกอบด้วย storage, computation และ human intelligence - ปี 2006 Amazon ได้เริ่มเปิดให้บริกำร Elastic Compute cloud (EC2) เพื่อให้องค์กรขนำดเล็กได้เช่ำ คอมพิวเตอร์ที่รัน Application ของตัวเองได้ - ปี 2007 ทำง Google, IBM ได้ร่วมมือกับมหำลัยบำงแห่ง ทำวิจัยเกี่ยวกับ Cloud computing - ปี 2008 ทำง Microsoft เข้ำสู่อุตสำหกรรม Cloud Computing โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่ำ Azure


3

ความหมายของCloud Computing

เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ระบบประมวลผล Cloud Computing

ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) หมำยถึง ทรัพยำกรสำหรับกำรประมวลผลที่ มีกำรจัดเตรียมโดยบุคคลที่สำม (Third Party) ซึ่งทรัพยำกรเหล่ำนี้ถูกจัดเตรียมไว้ที่ตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์ คอมพิวเตอร์ (Data Center) ฝั่งผู้ให้บริกำร จำกนั้นผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำไปใช้งำนทรัพยำกรเหล่ำนี้โดย กำรซื้อ หรือเช่ำได้ตำมควำมต้องกำรผู้ใช้โดยไม่ต้องคำนึงว่ำทำงผู้ให้บริกำรทรัพยำกร จะบริหำรทรัพยำกร ให้มีควำมสำมำรถขยำยตัวด้วยวิธีอะไรแนวคิดกำรใช้งำนทำงด้ำน


4

ความสาคัญของ Cloud Computing ต่อการดาเนินธุรกิจ

บริษัทต่างๆที่ใช้ระบบประมวลผล Cloud Computing

ความสาคัญของ Cloud Computing ต่อการดาเนินธุรกิจ นั้นมี มำกกว่ำกำรประหยัด ค่ำใช้จ่ำย หำกแต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่อง กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรแปลงค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน (Capital Expenditures) ให้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร (Operating Expenditures) หรือกำรประหยัดเนื่องจำก ขนำดของกำรลงทุน (Economies of Scale) สิ่งที่กล่ำวข้ำงต้นล้วนเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนของกำรใช้ ระบบ ประมวลผลกลุ่มเมฆ(Cloud Computing) แต่ปัจจุบันองค์กรธุรกิจในประเทศไทยยังไม่มี กำรพัฒนำ โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำไปใช้งำนบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) กันอย่ำงชัดเจน มำกนัก เพรำะยังไม่มีควำมมั่นใจว่ำลงทุนไปแล้วจะคุ้มทุนหรือมีประสิทธิภำพกำรทำงำน ดีกว่ำกำรใช้ เทคโนโลยีที่ใช้อยู่มำกน้อยเพียงใด


5

ประเภทของ Cloud computing Cloud computing สำมำรถแบ่งเป็นประเภทตำมลักษณะของ Infrastructure ได้ 3 ประเภท คือ

1. Public cloud Public cloud จะรันและให้บริกำรบน Cloud’s servers, ระบบเก็บข้อมูล และ networks ที่เป็นของผู้ ให้ บ ริ ก ำร ซึ่ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรต่ ำ งๆ จะเข้ ำ ไปใช้ บ ริ ก ำร Application หรือ Service ที่ต้องกำรได้ตำมที่ผู้ให้บริกำร ได้เปิดให้ใช้บริกำร Application หรือ Service นัน้ Public cloud ประมวลผล Cloud

2. Private cloud Private

Computing

cloud

จะรั น และให้ บ ริ ก ำรบน

servers, ระบบเก็บข้อมูล และ networks ที่เป็นของ ผู้ใช้บริกำรเอง หรือเปิดให้ใช้เฉพำะผู้ใช้บริกำรรำยนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้บริกำรเป็นผู้ควบคุมและจัดกำรระบบเอง ซึ่ง ผู้ให้บริกำรจะมีหน้ำที่ติดตั้ง , Setup และ Support เท่ำนั้น

Private cloud

3. Hybrid cloud Hybrid cloud จะประกอบไปด้วยสภำพแวดล้อมที่เกิด จำกผู้ให้บริกำรหลำย ๆ แหล่งทั้ง Private cloud และ Public cloud โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปทำงระบบเอ็นเตอร์ ไพรส์ หรือเน้นทำงด้ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ดังรูป Hybrid cloud


6

รูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing

ภาพการให้บริการของระบบ Cloud Computing

รูปแบบการให้บริการของ Cloud computing สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 1. Infrastructure as a service หรือ IaaS 2. Platform as a service หรือ PaaS 3. Software as a service หรือ SaaS


7

Infrastructure as a service หรือ IaaS ในระดับ Infrastructure หรือเรียกว่ำ Infrastructure as a service (IaaS) เหมำะสมกับองค์กรที่ไม่ ต้องกำรลงทุนทำงด้ำน Hardware ซึ่งก็คือ กำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ - ทรัพยำกร (Resource) ต่ำงๆ ในรูปของ Service เช่น พวก Server, Memory, CPU, Disk Space หรือ Network Equipment เป็นต้น - กำรขยำยขนำดของ Infrastructure ซึ่ งสำมำรถทำให้เล็กหรือใหญ่ได้ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของ Application - กำรกำหนดรำคำในกำรให้บริกำรแล้วแต่ว่ำเรำเลือกใช้บริกำรทรัพยำกรในส่วนใด

ภาพการทางานของ Platform as a service

Platform as a service หรือ PaaS ในระดับ Platform นั้นเป็นส่วนขยำยเพิ่มเติมมำจำก Software as a service หรือ SaaS โดยตัว PaaS ก็คือส่วนที่จะคอยรองรับกระบวนกำรพัฒนำ Web Application หรือ Service ต่ำงๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ กระบวนกำรพัฒนำโดยทุกอย่ำงนั้นอยู่ในอินเตอร์เน็ต


8

ภาพการทางานของ Software as a service

Software as a service หรือ SaaS ในระดับ Application หรือที่เรียกกันว่ำ Software as a service หรือ SaaS นั้น มี Software ระดับ Enterprise ให้เลือกใช้อย่ำงมำกมำย โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมำก นั่นคือกำรให้ บริกำร Software ใน รูปแบบ Service เล็กๆ ที่ทำหน้ำที่เฉพำะทำง ทำงำนตำม function ที่กำหนดไว้ ไม่ได้ทำงำนเหมือน application ใหญ่ๆ ที่มีควำมสำมำรถมำกมำยรวมอยู่ในตัวเดียว โดยกำรใช้งำนนั้นผู้ใช้ SaaS เองไม่ จำเป็นต้องเป็นเจ้ำของ Service นั้นๆ เพรำะเรำสำมำรถเลือกใช้บริกำร service ของผู้ให้บริกำรใดก็ได้ใน ลักษณะของกำรเช่ำ หรือสมัครเป็นสมำชิกเพื่อใช้งำน Service นั้นๆ ผู้ให้บริกำรมีหน้ำที่ให้บริกำรและ สร้ำง Service ใหม่ๆขึ้นมำ และดูแลระบบต่ำงๆ ให้สำมำรถให้บรืกำรตัว Service นั้นได้ตำมควำมต้องกำรของ ลูกค้ำ กำรให้บริกำร Applications ต่ำงๆ ตัวอย่ำงง่ำยๆ ได้แก่ Google Apps หรือว่ำกำรให้บริกำร E- mail ก็ถือเป็น Saas รูปแบบหนึ่ง


9

Cloud Computing ในประเทศไทย

ภาพการใช้บริการเครือข่ายของ Cloud computing ในระบบ ต่างๆ

ปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีบริษัทขนำดเล็กหลำยๆแห่งรวมถึง SME ที่ทำกำรลงทุนสร้ำงเครือข่ำย cloud computing ให้บริกำรประมวลผลกับลูกค้ำองค์กรที่เป็นบริษัทขนำดย่อมๆ กันแล้ว เนื่องจำกใครๆก็ สำมำรถเป็นผู้ให้บริกำร cloud computing ได้ ขอเพียงสำมำรถลงทุนเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ำ ด้วยกัน และมีซอฟต์แวร์และระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ อีกทั้งปัจจุบัน นอกจำกนี้ในประเทศไทยก็ยังมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของโครงข่ำยสื่อสำรข้อมูลอยู่ตลอด โดยเฉพำะ Internet ควำมเร็วสูงหรือบรอดแบนด์ อีกทั้ง ใยแก้วนำแสงซึ่งปัจจุบันรองรับด้วย เทคโนโลยี FTTH(Fiber To The Home) จะสำมำรถทำให้องค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถเชื่อมต่อกับ ผู้ประกอบกำร Cloud Computing ด้วยวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงและสำมำรถลดข้อจำกัดในเรื่องของ ควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อลงได้


10

ภาพการใช้บริการเครือข่ายของ Cloud computing ในระบบ App ต่างๆ

ในช่วงที่ยุคของเศรษฐกิจของไทยกำลังอยู่ในภำวะตกต่ำเช่นนี้ กำรลดต้นทุนกำรผลิตถือเป็น ทำงเลือกอันดับหนึ่งเพื่อควำมอยู่รอดของกิจกำรต่ำงๆ ซึ่งกำรให้บริกำรระบบ cloud computing ใน ประเทศไทยนั้นจึงถือว่ำเป็นกำรพลิกวิกฤตเป็นโอกำส เพรำะเป็นระบบที่มีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ำและมีควำม ยืดหยุ่นมำก ดังนั้นเมื่อใดก็ตำมกระแสควำมนิยำมในเทคโนโลยี Cloud Computing ในประเทศไทยเปิด กว้ำงมำกขึ้น ประกอบกับกำรขยำยขีดควำมสำมำรถของเครือข่ำย Internet ควำมเร็วสูงอย่ำงต่อเนื่องแล้ว ประเทศไทยจะมีกำรเติบโตของธุรกิจ cloud computing อย่ำงก้ำวกระโดดแน่นอน


11

Microsoft เผยการใช้ Cloud Computing ในแถบเอเชีย

ภาพการสารวจการใช้บริการเครือข่ายของ Cloud computing ในระบบ

ไมโครซอฟเผยข้อมูลกำรสำรวจกำรใช้บริกำร Cloud Computing ในแถวประเทศเอเชียได้แก่ ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, เกำหลี, มำเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และประเทศไทยออกมำให้ได้รู้ กันว่ำในแถวประเทศเอเชียนี้บริษัทต่ำงๆหันมำใช้บริ กำร Cloud Computing/Services แทนกำรลงทุนด้ำน Software และ Hardware เองมำกน้อยขนำดไหน ซึ่งบริกำร Cloud Computing นั่นถือว่ำเป็นบริกำรที่จะ ช่วยให้บริษัทไอทีหรือฝ่ำยไอทีในแต่ละบริษัทลดต้นทุนลงพร้อมลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องกำรจ้ำงพนักงำนมำ ดูแลระบบรวมไปถึง กำรซั พ พอร์ ตปัญ หำที่จ ะต้ องมี คนมำคอยดู แลด้วยโดยยอดกำรใช้ ง ำน Microsoft Office Web Apps นั้นมีกำรใช้งำนถึง 56% ส่วนคู่แข่งรำยอื่นอย่ำงอยู่ที่ 44% ซึ่งถือว่ำ Microsoft ประสบ ควำมสำเร็จในตลำดเอเชียเลยทีเดียว


12

ภาพการใช้บริการเครือข่ายของ Cloud computing ในระบบ App ต่างๆ

Microsoft เผยว่ำ 3 เหตุผลหลักในกำรพิจำรณำใช้ Cloud Computing นั้นมีดังนี้  11% บอกว่ำเพื่อลดกำรจ้ำงพนักงำนดูแลระบบ  13% บอกว่ำลดค่ำใช้จ่ำยในวำงโครงสร้ำงของระบบ (Infastructure)  16% บอกว่ำลดเรื่องกำรรองรับกรณีเกิดเหตุกำร Workloads ที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้ว่ำจะเกิดขึ้น เมื่อใด เมื่อถำมถึงเรื่องควำมสำคัญของกำรลดพลังงำนเพื่อสิ่งแวดดแล้วแล้ว (Green Impact) 63% ตอบ ว่ำเน้นว่ำจะต้องให้ควำมสำคัญด้วยในกำรใช้ระบบ Cloud เมื่อถำมว่ำ Cloud จะเป็นกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ 73% บอกว่ำ ไม่คิดว่ำจะเป็นกำรเพิ่มต้นทุน ส่วน 27% บอกว่ำมันจะเพิ่มกำรต้นทุน


13

ประเภทของ Cloud Computing ในเอเชียแบ่งออกเป็น  11% เป็นประเภทให้บริกำรทั่วไป (Public)  44% เป็นประเภทเจำะจงกลุ่มผู้ใช้ (Private)  29% เป็นในลักษณะ Hybrid หรือเรียกว่ำลูกผสมทั้งให้บริกำรทั่วไปและมีบำงส่วนเจำะจงผู้ใช้ที่จะ เข้ำมำ อย่ำงเช่นตำมมหำวิทยำลัยที่มีข้อมูลบำงส่วนจะไม่ถูกเปิดเผยออกไป  16% ยังไม่สำมำรถระบุได้ว่ำจะใช้ประเภทไหนจึงจะเหมำะสม เมื่อถำมถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำด้ำนไอทีในบริษัทบนเทคโนโลยี Cloud Computing บริษัท ในเอเชียให้ควำมสำคัญขนำดไหน  25% บอกว่ำเป็นควำมสำคัญอันดับต้นๆ  54% บอกว่ำเป็น หนึ่งในควำมสำคัญที่จะต้องทำ  21% บอกว่ำน่ำสนใจแต่ยังไม่มีแผนที่จะพัฒนำในตอนนี้ เมื่อถำมถึงแผนในกำรนำเอำ Cloud Computing มำใช้ในอีก 18 เดือนข้ำงหน้ำนี้  79% บอกว่ำมีแผน  21% บอกว่ำยังไม่มีแผน


14

โดย 79% ที่ตอบว่ำมีแผนนั้น - 50% เป็นบริษัทที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์มำกกว่ำ 500 เครื่อง - 56% เป็นบริษัทที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 50 เครื่องไปจนถึง 500 เครื่อง - 31% เป็นบริษัทที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์น้อยกว่ำ 50 เครื่อง ในแถบเอเชียมีกำรนำเอำ Cloud Computing เข้ำไปใช้ในองค์กรประเภทต่ำงๆดังนี้  23% ใช้ในส่วนงำนรำชกำร  26% ใช้ในเรื่องกำรศึกษำ  21% ใช้ในเรื่องสุขภำพ  26% ใช้ในด้ำนกำรเงิน  20% ใช้ในอุตสำหกรรม  30% ใช้ในร้ำนค้ำต่ำงๆ


15

ข้อดี ข้อเสีย ของ Cloud Computing ข้อดี 1. ลดต้นทุนค่ำดูแลบำรุงรักษำเนื่องจำกค่ำบริกำรได้รวมค่ำใช้จ่ำยตำมที่ใช้งำนจริง เช่น ค่ำจ้ำงพนักงำน ค่ำซ่อมแซม ค่ำลิขสิทธิ์ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ำ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำอัพเกรด และค่ำเช่ำคู่สำย เป็นต้น 2. ลดควำมเสี่ยงจำกกำรเริ่มต้นหรือทดลองโครงกำร 3. มีควำมยืดหยุ่นในกำรเพิ่มหรือลดระบบตำมควำมต้องกำร 4. ได้เครื่องแม่ข่ำยที่มีประสิทธิภำพ มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ำยควำมเร็วสูง 5. มีผู้เชี่ยวชำญดูแลระบบและพร้อมให้บริกำรช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ข้อเสีย 1. เนื่องจำกเป็นกำรใช้ทรัพยำกรที่มำจำกหลำยที่หลำยแห่งทำให้อำจมีปัญหำในเรื่องของควำมต่อเนื่อง และควำมเร็วในกำรเข้ำทรัพยำกรมำกกว่ำกำรใช้บริกำร Host ที่ Local หรืออยูภ่ ำยในองค์กำรของเรำเอง 2. ยังไม่มีกำรรับประกันในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่องของระบบและควำมปลอดภัยของข้อมูล 3. ควำมไม่มีมำตรฐำนของแพลทฟอร์ม ทำให้ลูกค้ำมีข้อจำกัดสำหรับตัวเลือกในกำรพัฒนำหรือติดตั้ง ระบบ


16

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Cloud Computing เทคโนโลยี cloud computing ถือเป็นกำรพัฒนำอีกขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีกำรประมวลผล โดย อำศัยควำมก้ำวหน้ำของระบบเครือข่ำย สื่อสำรข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมำกมำย กระจำยอยู่ใน เครือข่ำย Internet โดยที่กำรทำงำนของ cloud computing นั้นจะเป็น การย้ายการประมวลผลของแอปพลิเคชั่นต่างๆ จำกที่เคยอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล หรืออำจจะเป็นกำรประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ขององค์กรหรือ หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ เชื่อมต่อกันโดยผ่ำนโครงข่ำยท้องถิ่น หรือ อำจเป็นโครงข่ำยขนำดใหญ่ แต่มีกำรจำกัดขอบเขตของกำร สื่ อ สำรให้ อ ยู่ ภ ำยในกลุ่ ม ก้ อนองค์ ก รของตน หรื อ กลุ่ ม ผู้ใ ช้ ง ำนของตน มำเป็ น กำรประมวลผลให้ กั บ แอปพลิเคชั่น โดยผ่ำนกำรทำงำนของกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์จำนวนมำกที่เชื่อมต่อ อยู่ด้วยกัน ผ่ำนทำงโครงข่ำยอินเทอร์เน็ต


17

การให้บริการ cloud computing นั้นจะคิดอัตรำค่ำบริกำรตำมกำรให้บริกำรดังนั้นหำกเทียบกับกำรที่ ต้องลงทุนสูงเพื่อติดตั้งระบบเองทั้งหมดผู้ใช้อำจมีปัญหำเรื่องเงินทุน ดังนั้นหำกผู้ใช้ใช้บริกำรจำก cloud computing ก็จะมีโอกำสเข้ำถึงเทคโนโลยีได้มำกขึ้นหลำกหลำยขึ้น รวมถึงไม่ต้องกังวลว่ำจะไม่ได้ใช้งำน เทคโนโลยีใหม่ ผู้ให้บริกำรมีควำมยืดหยุ่นกว่ำที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มำให้บริกำรบนระบบ หำกมองในมุมของผู้ให้บริกำร บริกำรต่ำงๆของระบบ cloud computing นั้นถูกนำเสนอบน เครือข่ำย Internet ดังนั้นผู้ให้บริกำรสำมำรถติดตั้ง อุปกรณ์ในทำเลที่ตั้งที่ห่ำงไกลซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่ำกำรตั้ง กิจ กำรในย่ำนธุ รกิจ แต่ ส ำมำรถน ำเสนอบริกำรให้แ ก่ลูก ค้ำได้ ทั่วโลก อีกทั้ง หน่ว ยจั ด เก็บข้ อมู ล ส่ว น ประมวลผล และแอพพลิเคชั่น ถูกแยกออกจำกส่วนผู้ใช้ ดังนั้นผู้ให้บริกำรจึงสำมำรถดูแลรักษำระบบได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เอกสารอ้างอิง https://sites.google.com/site/suwandee15510/-cloud-computing


Cloud computing  

ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุ ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ...

Cloud computing  

ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุ ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ...

Advertisement