Page 1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


สารบัญ ข้อมูลพื้นฐานของปฏิทิน ........................................................................................................ 1 การนาเข้าและส่งออก ............................................................................................................ 6 แบ่งปันปฏิทิน ........................................................................................................................ 8 การแจ้งเตือน ....................................................................................................................... 12 มือถือ .................................................................................................................................. 13 การแก้ปัญหา....................................................................................................................... 15


~1~

ข้อมูลพื้นฐานของปฏิทิน วิธีลงชื่อสมัครใช้ ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Google แสดงว่าคุณได้ลงชื่อสมัครแล้ว เพียงไปที่หน้าแรกของ Google ปฏิทินแล้วป้อนชื่อบัญชี Google และรหัสผ่าน จากนั้นจึงคลิกที่ ลงชื่อเข้าใช้ หากยังไม่มีบัญชีกับ เรา ให้ไปที่หน้าแรกของ Google ปฏิทิน และคลิกที่ สร้างบัญชี Google ใหม่ โปรดทราบว่า Google Calendar เป็นบริการฟรี หากคุณเลือกที่จะรับการแจ้งเตือน เช่น ตัว เตือนกิจกรรมผ่านทาง SMS คุณอาจต้องเสียค่าบริการตามอัตรามาตรฐานของเครือข่าย โทรศัพท์มือถือสาหรับการรับข้อความ ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการส่ง SMS ด้วยเช่นกัน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ โปรดติดต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม Google ปฏิทินสนับสนุนเบราว์เซอร์ใดบ้าง Google ปฏิทินสนับสนุน Chrome, Firefox, Internet Explorer และ Safari รุ่นหลักที่ เผยแพร่ในปัจจุบันและก่อนหน้านี้ โดยหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เมื่อมีการออกเวอร์ชันใหม่ เราจะเริ่ม สนับสนุนเวอร์ชันใหม่ และหยุดการสนับสนุนเวอร์ชันที่เก่าที่สุดสามเวอร์ชันภายในระยะเวลาสาม เดือนหลังจากออกเวอร์ชันใหม่ Chrome จะอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดให้กับคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณใช้เวอร์ชันใดอยู่ ในเบราว์เซอร์ที่เก่ากว่านี้ คุณอาจพบปัญหาในการใช้ คุณลักษณะบางอย่างใน Google ปฏิทิน หรือเบราว์เซอร์อาจหยุดทางานทั้งหมด เราขอแนะนาให้คุณใช้เบราว์เซอร์ที่ชื่นชอบในเวอร์ชันล่าสุด  Google Chrome (สาหรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac)  Microsoft Internet Explorer (IE)(สาหรับ Windows)  Mozilla Firefox (สาหรับ Windows, Mac และ Linux)  Safari Mac OS X วิธีสร้างกิจกรรม คุณสามารถสร้างกิจกรรมได้หลายวิธีดังนี้


~2~

คลิกและพิมพ์ คลิกที่ส่วนของปฏิทินที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่ ถ้ากิจกรรมนั้นใช้เวลามากกว่าหนึ่ง ชั่วโมง ให้ใช้วิธีคลิกและลาก พิมพ์ชื่อและเวลาของกิจกรรมสาหรับกิจกรรมใหม่ในช่อง ขั้นสุดท้าย ให้คลิกทีส่ ร้างกิจกรรม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมไปยังปฏิทินทันที หรือคลิกที่ แก้ไขกิจกรรม เพื่อใส่ ข้อมูลเพิ่มเติม ใช้ช่องป๊อปอัปของกิจกรรม เพียงคลิกวันที่ในปฏิทินของคุณและป้อนข้อมูล ตัวอย่างเช่น [นัดคุณหมอ 11 น.] และ ช่องป๊อปอัปของกิจกรรมจะแสดงกิจกรรมใหม่ในปฏิทินของคุณเอง ใช้ปุ่ม "สร้าง" เพียงคลิก สร้าง ในคอลัมน์ทางซ้ายของปฏิทิน ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บที่คุณสามารถป้อนข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมได้ตามต้องการ ในหน้านี้ คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วม เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้ง เตือน และเผยแพร่กิจกรรมของคุณแก่ผู้ใช้รายอื่น เมื่อป้อนข้อมูลที่เหมาะสมและเลือกการตั้งค่าที่ ต้องการแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคลิกที่ บันทึก แล้ว เริ่มต้นที่รายการ "ปฏิทินของฉัน" ในรายการปฏิทินทางซ้าย ให้เลื่อนเมาส์เหนือปฏิทินที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่มลูกศรลงที่ ปรากฏขึ้น จากนั้นจึงเลือก สร้างกิจกรรมในปฏิทินนี้ วิธีพิมพ์ Google ปฏิทิน เมื่อต้องการพิมพ์ปฏิทิน ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เลือกปฏิทินที่ต้องการพิมพ์ในรายการปฏิทินทางซ้ายของ Google ปฏิทิน (ระบบ จะเน้นสีช่องที่อยู่ใกล้กับชื่อปฏิทิน) 2. คลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ด้านบนของหน้าจอ ซึ่งอยู่ใกล้กับแท็บมุมมองของปฏิทิน 3. เมนู การตั้งค่าการพิมพ์ จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างใหม่ จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่ ต้องการสาหรับปฏิทินที่พิมพ์ 4. คลิก พิมพ์ ถ้าคุณได้วางกาหนดการสาหรับกิจกรรมจานวนมาก ปฏิทินของคุณอาจพิมพ์ออกมาหลาย หน้าเพื่อให้แสดงรายการทั้งหมดของคุณได้ดียิ่งขึ้น


~3~

สาเหตุที่ต้องสร้างหลายปฏิทิน เมื่อใช้ Google Calendar คุณสามารถสร้างปฏิทินที่แตกต่างกัน เพื่อจัดระเบียบด้าน ต่างๆ ของชีวิต คุณจะมีปฏิทินหลักหนึ่งปฏิทินที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ (ซึ่งเป็นบัญชีที่คนอื่นจะ เห็นเมื่อค้นหาข้อมูลของคุณ) แต่คุณสามารถมีปฏิทินระดับรองจานวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการ ดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มปฏิทินสาหรับครอบครัว เพื่อนในทีมฟุตบอล ชมรม วงดนตรีของคุณ หรือกลุ่มกิจกรรมใดก็ได้ที่คุณต้องการ... นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะแบ่งปันปฏิทินแบบสาธารณะ หรือกับกลุ่มคนที่ระบุได้ ปฏิทิน สาธารณะจะปรากฏในการค้นหา Google ปฏิทินและเป็นวิธีประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ไปทั่ว โลกได้เป็นอย่างดี และคุณยังสามารถเก็บปฏิทินส่วนบุคคลไว้เพื่อดูคนเดียว

วิธีลบปฏิทินถาวรจากรายการปฏิทิน เมื่อต้องการลบปฏิทินจากรายการปฏิทินอย่างถาวร ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. คลิกที่ลูกศรชี้ลงข้างรายการปฏิทินทางด้านซ้ายของหน้าและเลือก การตั้งค่า (หรือ คลิกทีไ่ อคอนเฟือง ทางด้านขวาตอนบนของหน้าปฏิทิน และเลือกลิงก์ การตั้งค่าปฏิทินจากนั้นจึง คลิก ปฏิทิน) 2. คลิก ลบ ข้างปฏิทินที่ต้องการลบ 3. เลือกช่องทาเครื่องหมายที่อยู่ใกล้ ใช่... 4. คลิก ลบ... โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถลบปฏิทินหลักของคุณได้ คุณสามารถล้างข้อมูลกิจกรรมใน ปฏิทินหลักของคุณออกทั้งหมด เปลี่ยนชื่อปฏิทิน และวางกาหนดการกิจกรรมใหม่ เพื่อแทนที่ ปฏิทินหลักเดิมของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธีล้างข้อมูลกิจกรรมในปฏิทินหลักของคุณ 1. คลิกที่ลูกศรชี้ลงข้างรายการปฏิทินทางด้านซ้ายของหน้าและเลือก การตั้งค่า (หรือ คลิกทีไ่ อคอนเฟือง ทางด้านขวาตอนบนของหน้าปฏิทิน และเลือกลิงก์ การตั้งค่าปฏิทินจากนั้นจึง คลิก ปฏิทิน) 2. คลิก ลบ ทางด้านขวาของปฏิทินหลัก (ปฏิทินแรกในรายการ) คุณจะพบข้อความ ว่า "คุณต้องการลบกิจกรรมทั้งหมดในปฏิทินนี้อย่างถาวรหรือไม่" 3. คลิก ลบกิจกรรมทั้งหมด


~4~

โปรดทราบว่าระบบจะใช้เวลาสักครู่ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะของ Google ปฏิทินหลังจากล้างข้อมูลของปฏิทินหลัก วิธีเพิ่ม Google ปฏิทินไปยังหน้า iGoogle เมื่อมี Google ปฏิทินในหน้า iGoogle ของคุณ คุณจะมีแผนงานต่างๆ อยู่ใกล้เพียงปลาย นิ้ว ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้เบราว์เซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ แกดเจ็ต Google ปฏิทินจะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เฉพาะเมื่อใช้กับเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนเท่านั้น หากมีหน้า iGoogle อยู่แล้ว ให้ไปที่ หน้านี้ และคลิกปุ่ม เพิ่มทันที เพื่อเพิ่มแกดเจ็ต Google ปฏิทินไปยังหน้า iGoogle หากยังไม่มี ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างหน้าเว็บ iGoogle และเพิ่มแกดเจ็ต Google ปฏิทิน 1. ไปที่ http://www.google.com/ig และคลิก ลงชื่อเข้าใช้ ทางมุมขวาด้านบน 2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้ในการเข้าสู่ Google ปฏิทิน 3. คุณจะเข้าสู่หน้าเว็บ iGoogle ที่คุณสามารถเริ่มต้นปรับแต่ง 4. คลิก เพิ่มแกดเจ็ต ทางด้านขวาบนของหน้าเว็บ 5. คลิก เพิ่มฟีดหรือแกดเจ็ต ทางด้านซ้ายของหน้าเว็บ 6. วาง URL ต่อไปนี้ในฟิลด์: http://www.google.com/ig/modules/calendar3.xml 7. คลิก เพิ่ม (จะมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น) 8. ดูแกดเจ็ตในหน้า iGoogle ได้โดยเลือก กลับสู่หน้าแรก iGoogle เมื่อแกดเจ็ต Google ปฏิทินปรากฏในหน้าเว็บ iGoogle ให้คลิกและลากแถบสีน้าเงินเพื่อ เปลี่ยนตาแหน่ง ความแตกต่างระหว่าง “ที่อยู่ส่วนตัว” ของปฏิทิน และ “ที่อยู่ปฏิทิน” และวิธีการใช้ ทั้งสองอย่าง ปฏิทินของคุณมีที่อยู่สาธารณะ ("ที่อยู่ปฏิทิน") และที่อยู่ส่วนตัว ("ที่อยู่ส่วนตัว") "ที่อยู่ ปฏิทิน" คือปฏิทินของคุณในเวอร์ชันสาธารณะ ซึ่งคุณสามารถแบ่งปันกับบุคคลทั่วไป หรือกับ


~5~

บุคคลที่คุณระบุ "ที่อยู่ส่วนตัว" คือปฏิทินของคุณในเวอร์ชันส่วนบุคคล ซึ่งควรมีคุณเพียงคนเดียวที่ ทราบ บุคคลอื่นสามารถดูปฏิทินของคุณในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการเข้าถึง XML หรือ iCalendar - บุคคลอื่นจะสามารถดูปฏิทินของคุณในเวอร์ชันอ่านอย่างเดียว จากแอปพลิเคชันอื่น โดยจะสามารถใช้ที่อยู่นี้เพื่อสมัครรับฟีดข้อมูลปฏิทินของคุณใน Google ปฏิทิน เข้าถึงปฏิทินของคุณจากเครื่องมืออ่านฟีด (เช่น Google Reader) ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่สนับสนุนรูปแบบ iCalendar เช่น iCal ของ Apple) HTML - บุคคลอื่นจะสามารถดูปฏิทินของคุณในเวอร์ชันอ่านอย่างเดียว โดยไม่ต้องลงชื่อ เข้าใช้ Google ปฏิทิน โดยจะสามารถเข้าถึงโดยตรงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ หากต้องการที่อยู่ส่วนตัวของปฏิทิน ให้คลิกที่ไอคอน XML หรือ ICALในส่วน ที่อยู่ ส่วนตัว ของหน้า การตั้งค่าปฏิทิน หน้าต่างป๊อปอัปที่มี URL ส่วนบุคคลของปฏิทินของคุณจะ ปรากฏขึ้น โปรดทราบว่าที่อยู่ส่วนตัวนี้มีให้สาหรับการใช้งานของคุณเองเท่านั้น ดังนั้นโปรดอย่า เปิดเผยที่อยู่นี้กับบุคคลอื่น ถ้าคุณต้องการให้บุคคลอื่นดูปฏิทินของคุณ เราขอแนะนาให้เปิดเผยที่ อยู่ของปฏิทินสาธารณะแทน หากคุณได้แบ่งปันที่อยู่ส่วนตัวของปฏิทินโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้คลิกที่ ลิงก์ รีเซ็ต URL ส่วนตัว เพื่อสร้างที่อยู่ส่วนตัวของปฏิทินใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถพบที่อยู่ปฏิทินได้ในหน้า การตั้งค่าปฏิทิน เพียงคลิกที่ ไอคอน XML, ICALหรือ HTML ในส่วน ที่อยู่ปฏิทิน และคัดลอก URL จากหน้าต่างป๊อปอัป คุณต้องกาหนดให้ปฏิทินเป็นแบบสาธารณะ เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้ที่อยู่ปฏิทินของคุณได้ ถ้า ปฏิทินของคุณเป็นแบบส่วนตัว ปฏิทินนี้จะเข้าถึงได้โดยคนที่คุณแบ่งปันให้โดยใช้ Google ปฏิทิน เท่านั้น คุณสามารถกาหนดให้ปฏิทินเป็นสาธารณะโดยคลิกที่ลิงก์ เปลี่ยนการตั้งค่าการแบ่งปันใน ส่วน ที่อยู่ปฏิทิน และเลือก ทาให้ปฏิทินนี้เป็นสาธารณะ โปรดทราบว่า คุณจะสามารถเปลี่ยนปริมาณข้อมูลที่มีบนที่อยู่ปฏิทินสาธารณะโดยคลิกที่ ลิงก์เปลี่ยนการตั้งค่าการแบ่งปัน ในส่วน ที่อยู่ปฏิทิน วิธีใช้งาน แกดเจ็ตงานเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทาเพื่อให้คุณไม่พลาดเรื่องต่างๆ ใช้ เคล็ดลับด้านล่างนี้เพื่อรักษาระเบียบ  เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้คลิกที่ปฏิทิน งาน ใต้ ปฏิทินของฉัน เพื่อขยายหน้าต่าง  หากต้องการเพิ่มงาน คลิกที่ไอคอน + ทางด้านล่างของแกดเจ็ต นอกจากนี้คุณยัง สามารถสร้างงานใหม่ด้วยการกด ป้อน


~6~

เลือกช่องทาเครื่องหมายถัดจากรายการเมื่อทางานในรายการนั้นเสร็จ  คุณสามารถนางานที่ทาเสร็จเรียบร้อยจากรายการ (โดยไม่ลบงานดังกล่าว) โดย คลิกที่ ล้างงานที่เสร็จเรียบร้อย คลิก ดูงานที่เสร็จเรียบร้อย เพื่อดูงานเหล่านั้นในภายหลัง  ถ้าต้องการลบงาน ให้เลือกงานนั้น และคลิกไอคอนรูปถังขยะที่ด้านล่างของแกด เจ็ต  จัดลาดับงานในรายการงานใหม่ โดยกด Ctrl+Up เพื่อเลื่อนอันดับของงาน และ Ctrl+Downเพื่อลดอันดับของงานในรายการ  จัดระบบงานและงานย่อยโดยเยื้องรายการ (เพียงกด แท็บ เพื่อเยื้องรายการ และ Shift+Tab เพื่อกลับไปตาแหน่งเดิม)  เพิ่มบันทึกหรือวันครบกาหนดให้งานโดยคลิกที่สัญลักษณ์ > ซึ่งอยู่ด้านขวาของ รายการ ถ้าคุณได้เปิดแล็บงานใน Gmail หรือ iGoogle คุณจะสามารถเข้าถึงรายการเดียวกันได้ใน ปฏิทิน 

แล็บงานของปฏิทิน Google คืออะไร แล็บนี้ช่วยให้คุณสามารถทดลองใช้คุณลักษณะใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างการทดสอบได้ใน Google ปฏิทิน ดังนั้นโปรดทราบว่า  คุณลักษณะเหล่านี้อาจเสียหายเมื่อใดก็ได้  ในทานองเดียวกัน คุณลักษณะเหล่านี้อาจหายไปเพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้  คุณลักษณะเหล่านี้อาจทางานได้ดีจนมีความอยู่ตัว และกลายเป็นคุณลักษณะปกติ ถ้าคุณประสบปัญหาขณะที่เปิดใช้งานคุณลักษณะแล็บอยู่ การปิดการใช้งานทีละ คุณลักษณะจนกว่าปัญหาจะหายไปจะช่วยให้คุณพบสาเหตุของปัญหาได้ง่ายขึ้น ถ้าต้องการเปิดแล็บ ให้ ลงชื่อเข้าใช้ Google ปฏิทิน และคลิกที่รูปหลอดทดลองด้านบนขวา เพื่อ เข้าสู่หน้าการตั้งค่าของแล็บ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงหน้าการตั้งค่าแล็บโดยคลิกที่ ไอคอน เฟือง ทางมุมบนด้านขวาของหน้าและเลือก การตั้งค่า จากนั้นจึงเลือกแท็บ แล็บ หากต้องการ

เปิดแล็บ ให้คลิก เปิด ที่ปุ่มวิทยุข้างๆ จากนั้นจึงคลิก บันทึก ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าเพื่อบันทึก การตั้งค่า


~7~

คุณลักษณะของแล็บบางประการจะแสดงอยู่ในรูปของแกดเจ็ตบนแผงทางขวาของตารางปฏิทิน ถ้าต้องการซ่อนหรือแสดงแผงแกดเจ็ต ให้ใช้ลูกศรที่ด้านขวาของตารางปฏิทิน หากใช้คุณลักษณะ งานในปฏิทินอยู่แล้ว คุณจะสามารถซ่อนหรือแสดงแผงด้วยการใช้ลิงก์ งาน ซึ่งอยู่เหนือปฏิทิน ขนาดเล็ก เพียงคลิกที่ลิงก์ งาน เพื่อสลับเปิดหรือปิดแผง

การนาเข้าและส่งออก วิธีนาเข้ากิจกรรมจากไฟล์ iCal หรือ CSV เมื่อต้องการนาเข้ากิจกรรมจากไฟล์ iCalendar หรือ CSV ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. คลิกที่ลูกศรชี้ลงข้าง ปฏิทินอื่น และเลือก นาเข้าปฏิทิน 2. คลิก เลือกไฟล์ และเลือกไฟล์ที่มีกิจกรรมของคุณ จากนั้นจึงคลิก เปิด 3. เลือก Google ปฏิทินที่คุณต้องการนาเข้ากิจกรรม จากนั้นคลิก นาเข้า โปรดทราบว่ากิจกรรมที่เกิดซ้าอาจไม่แสดงเป็นกิจกรรมที่เกิดซ้าเมื่อนาเข้าจากไฟล์ CSV ในกรณีนี้ จะมีการสร้างรายการต่างๆ แต่ละรายการสาหรับกิจกรรมที่เกิดซ้าที่อยู่ในช่วงวันที่ซึ่งคุณ เลือกไว้ วิธีส่งออกข้อมูล Google ปฏิทิน คุณสามารถใช้ Google ปฏิทินเพื่อส่งออกเนื้อหาจากปฏิทินใดปฏิทินหนึ่ง หรือจากทุก ปฏิทินพร้อมกัน ถ้าต้องการส่งออกเนื้อหาจาก ปฏิทินใดโดยเฉพาะ 1. ในรายการปฏิทินทางด้านซ้ายของหน้าเว็บ ให้เลื่อนเมาส์เหนือปฏิทินที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่มลูกศรลงที่ปรากฏขึ้น 2. เลือก การตั้งค่าปฏิทิน 3. คลิกปุ่ม ICAL ในส่วน "ที่อยู่ปฏิทิน" ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บ และจากนั้นจึงคลิก URL ที่แสดง 4. บันทึกไฟล์ที่ส่งออกในโฟลเดอร์ที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณได้รับข้อความ "เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลฟีด" ขณะที่ส่งออกกิจกรรม โปรด ตรวจสอบว่าคุณใช้ที่อยู่ iCalendar ส่วนบุคคลของปฏิทิน ("ที่อยู่ส่วนตัว") คุณสามารถใช้ที่อยู่


~8~

iCalendar สาธารณะของปฏิทิน ("ที่อยู่ปฏิทิน") ในการส่งออกกิจกรรม เมื่อปฏิทินของคุณมีการ แบ่งปันแบบสาธารณะเท่านั้น เรียนรู้วิธี แบ่งปันปฏิทินกับคนอื่น

ถ้าต้องการส่งออกเนื้อหาจาก ปฏิทินทั้งหมดในรายการ "ปฏิทินของฉัน" 1. คลิกที่ลูกศรชี้ลงข้าง ปฏิทินของฉัน และคลิกลิงก์ การตั้งค่า 2. ในหน้าการตั้งค่าปฏิทิน ให้คลิกที่ลิงก์ ส่งออกปฏิทิน ที่ด้านล่างของส่วน ปฏิทิน ของฉัน 3. ในโฟลเดอร์บีบอัดข้อมูลที่เกิดขึ้น คุณจะพบไฟล์ ICS สาหรับแต่ละปฏิทินที่คุณมี สิทธิ์ในการ "แก้ไขและจัดการการแบ่งปัน" โปรดทราบว่าคุณจะไม่สามารถส่งออกปฏิทินในรายการปฏิทินอื่นๆ ของคุณครั้งละจานวน มากได้ (ตัวอย่างเช่น ปฏิทินสาธารณะที่คุณเพิ่มในรายการของคุณ ปฏิทินที่แบ่งปันโดยมีสิทธิ์การ เข้าถึงแบบ "ดู" เท่านั้น เป็นต้น) ผู้ใช้ Google Apps: โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบของโดเมนสามารถควบคุมตัวเลือกการ ส่งออกข้อมูลที่มีบริการผู้ใช้ที่โดเมนของตน ถ้าคุณไม่สามารถส่งออกข้อมูลปฏิทิน โปรดติดต่อ ผู้ดูแลระบบโดเมนของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม วิธีย้ายข้อมูลกิจกรรมจากแอปพลิเคชันอื่น ถ้าคุณต้องการย้ายกิจกรรมจากบริการปฏิทินอื่น ให้คลิกที่ชื่อปฏิทินที่คุณใช้งานเดิม คุณ จะพบคาแนะนาในการนาเข้ากิจกรรมเหล่านี้เข้าสู่ Google ปฏิทิน ปฏิทิน Microsoft Outlook 1. เปิด Outlook และไปที่ ไฟล์ > กานาเข้าและส่งออก > ส่งออกไปยังไฟล์ 2. เลือก Comma Separated Values (Windows) 3. เลือกปฏิทินที่ต้องการส่งออก บันทึกไปยังตาแหน่งที่คุณต้องการจากนั้นคลิก เสร็จ สิ้น(หมายเหตุ: เมื่อส่งออกข้อมูลมากกว่าหนึ่งปี เราขอแนะนาให้คุณแบ่งปฏิทินออกเป็นหลายๆ ส่วน ส่วนละหนึ่งปี และส่งออกไฟล์แยกจากกัน มิฉะนั้นคุณอาจพบข้อผิดพลาด) 4. เลือกช่วงวันที่ของกิจกรรมที่ต้องการส่งออก จากนั้นคลิก ตกลง 5. ใน Google ปฏิทินให้ตรวจสอบว่าคุณได้สร้างปฏิทินที่ต้องการโยกย้ายกิจกรรมมา จากนั้น ที่ด้านบนของรายการปฏิทินทางซ้าย ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ลง เพิ่ม และเลือก นาเข้าปฏิทิน


~9~

6. คลิก เรียกดู และเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นจึงเลือก เปิด 7. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกปฏิทินที่ต้องการนาเข้ากิจกรรม จากนั้น คลิก นาเข้า เพื่อดาเนินการนาเข้า หมายเหตุ: ไฟล์ที่ส่งออกจะไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกิดซ้าของ Outlook ระบบจะสร้าง รายการกิจกรรมแต่ละรายการขึ้นภายในช่วงวันที่ซึ่งคุณเลือก ปฏิทิน Apple iCal 1. ใน Apple iCal ให้เลือกปฏิทินจากรายการปฏิทินในหน้าต่าง iCal 2. เลือก ไฟล์ และ ส่งออก 3. ตั้งชื่อปฏิทิน และบันทึก 4. ใน Google ปฏิทินให้ตรวจสอบการสร้างปฏิทินที่ต้องการย้ายข้อมูลกิจกรรมมา จากนั้น ที่ด้านบนของรายการปฏิทินทางซ้าย ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ลง เพิ่ม และเลือก นาเข้าปฏิทิน 5. คลิก เรียกดู และเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นจึงเลือก เปิด 6. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการนาเข้ากิจกรรม 7. คลิก นาเข้า เพื่อดาเนินการนาเข้า ปฏิทิน Yahoo! 1. ในบัญชีปฏิทิน Yahoo! ให้ไปที่ ตัวเลือก จากนั้นจึงเลือก นาเข้า/ส่งออก 2. คลิกปุ่ม ส่งออก ในส่วน ส่งออกไปที่ Outlook (หมายเหตุ: เมื่อปฏิทินของคุณมี ข้อมูลมากกว่าหนึ่งปี เราขอแนะนาให้คุณแบ่งไฟล์ออกเป็นหลายๆ ส่วน ส่วนละหนึ่งปี และส่งออก ไฟล์แยกจากกัน มิฉะนั้นคุณอาจพบข้อผิดพลาด) 3. บันทึกไฟล์ CSV ไปยังตาแหน่งที่ต้องการ 4. ใน Google ปฏิทินให้ตรวจสอบการสร้างปฏิทินที่ต้องการย้ายข้อมูลกิจกรรมมา จากนั้น ที่ด้านบนของรายการปฏิทินทางซ้าย ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ลง เพิ่ม และเลือก นาเข้าปฏิทิน 5. คลิก เรียกดู และเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นจึงเลือก เปิด 6. จากเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกปฏิทินที่คุณต้องการนาเข้ากิจกรรม 7. คลิก นาเข้า เพื่อดาเนินการนาเข้า หมายเหตุ: ไฟล์ที่ส่งออกจะไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เกิดซ้าของ Yahoo! ระบบจะสร้าง รายการกิจกรรมแต่ละรายการขึ้นภายในช่วงวันที่ซึ่งคุณเลือก ถ้าต้องการย้ายกิจกรรมจากแอปพลิเคชันปฏิทินชนิดอื่น ให้ส่งออกกิจกรรมเป็นรูปแบบ ICAL หรือ CSV และนาเข้าไฟล์สู่ Google ปฏิทิน


~ 10 ~

แบ่งปันปฏิทิน วิธีแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้ที่ต้องการระบุ หากต้องการแบ่งปันปฏิทินของคุณกับผู้ใช้ที่ระบุ ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ในรายการปฏิทินทางซ้ายของหน้าเว็บ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปฏิทินที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ลูกศรชี้ลงที่ปรากฏขึ้น และเลือก แบ่งปันปฏิทินนี้ 2. ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลที่ต้องการแบ่งปันปฏิทิน 3. จากเมนูแบบเลื่อนลง เลือกระดับของสิทธิ์ จากนั้นคลิก เพิ่มบุคคล (เมื่อคลิก เพิ่ม บุคคลบุคคลที่เลือกแบ่งปันปฏิทินด้วยจะได้รับอีเมลเชิญเพื่อให้เปิดดูปฏิทินของคุณ หากคุณประสบปัญหาในการแบ่งปันปฏิทิน โปรดทราบว่าการยกเลิกการใช้ร่วมกันและ กาหนดการแบ่งปันใหม่อีกครั้งอาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าในปัจจุบันคุณสามารถแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้ได้ถึง 75 คนต่อวัน ถ้าคุณต้องการแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้มากกว่านี้ ให้รอ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะลองอีกครั้ง วิธีแบ่งปันปฏิทินกับทุกคน หากต้องการแบ่งปันปฏิทินกับทุกคน ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ในรายการปฏิทินทางซ้าย ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปฏิทินที่ต้องการ จากนั้นคลิก ที่ลูกศรชี้ลงที่ปรากฏขึ้น และเลือก แบ่งปันปฏิทินนี้ 2. เลือก ทาให้ปฏิทินนี้เป็นแบบสาธารณะ 3. หากไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นรายละเอียดของกิจกรรม ให้เลือก แบ่งปันเฉพาะข้อมูล ว่าง/ไม่ว่าง 4. คลิกที่ บันทึก เมื่อเลือก ทาให้ปฏิทินนี้เป็นแบบสาธารณะ กิจกรรมทั้งหมดจะปรากฏในผลการค้นหา สาธารณะใน Google ปฏิทินและ Google นอกจากนี้บุคคลอื่นจะสามารถดูปฏิทินและกิจกรรม สาธารณะ พร้อมทั้งที่อยู่ปฏิทิน หรือสามารถเพิ่มปฏิทินดังกล่าวไปที่รายการ ปฏิทิน ของตัวเองได้


~ 11 ~

การทาให้ปฏิทินเป็นแบบสาธารณะ และ การเลือก แบ่งปันเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง (ซ่อนรายละเอียด) หมายความว่าระบบจะไม่แสดงข้อมูลปฏิทินดังกล่าวในผลการค้นหาใน Google ปฏิทินหรือการค้นหาโดย Google นอกจากนี้ จะมีเพียงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของคุณเท่านั้น ที่ปรากฏแก่ผู้ที่สามารถเข้าถึงปฏิทินของคุณ หรือเพิ่มปฏิทินของคุณในรายการ "ปฏิทิน" ของตน หากต้องการให้ปฏิทินเป็นแบบส่วนตัวและแบ่งปันกับบุคคลที่กาหนดเท่านั้น กรุณา ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือกตัวเลือก ทาให้ปฏิทินนี้เป็นแบบสาธารณะ วิธีเปิดดูปฏิทินสาหรับผู้ที่ไม่มี Google ปฏิทิน คุณสามารถแบ่งปันปฏิทินกับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้ใช้บริการ Google ปฏิทินในขณะนี้ โดยใช้ที่ อยู่ของปฏิทินในรูปแบบ HTML เพียงทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ในรายการปฏิทินทางซ้าย ให้เลื่อนเมาส์เหนือปฏิทินที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่มลูกศร ลงที่ปรากฏขึ้น 2. เลือก การตั้งค่าปฏิทิน 3. ในส่วน ที่อยู่ของปฏิทิน ให้คลิกไอคอน HTML คุณจะพบหน้าต่างป๊อปอัปที่แสดง URL ปฏิทิน 4. แจ้ง URL นี้ให้กับเพื่อนๆ ที่ไม่ได้ใช้ Google ปฏิทินทราบ หมายเหตุ: คุณจะสามารถเปลี่ยนปริมาณข้อมูลที่มีบนที่อยู่ปฏิทินสาธารณะโดยคลิกที่ลิงก์ เปลี่ยนการตั้งค่าการแบ่งปัน ในส่วน "ที่อยู่ปฏิทิน"

ถ้าไม่ต้องการกาหนดให้ปฏิทินเป็นแบบสาธารณะ แต่ยังต้องการแบ่งปันปฏิทินกับเพื่อนที่ ไม่ได้ใช้ Google ปฏิทินคุณสามารถใช้ "ที่อยู่ส่วนตัว" ของปฏิทิน โปรดทราบว่าที่อยู่ส่วนตัวนี้มีให้ สาหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าเปิดเผยที่อยู่นี้กับบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่คุณ ต้องการให้บุคคลเหล่านั้นดูกิจกรรมทั้งหมดในปฏิทินของคุณ วิธีลบบุคคลจากปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถลบบุคคลออกจากปฏิทินที่ใช้ร่วมกันเมื่อใดก็ได้ โดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้


~ 12 ~

1. ในรายการปฏิทินทางซ้าย ให้เลื่อนเมาส์เหนือปฏิทินที่ต้องการ และคลิกที่ปุ่มลูกศร ลงที่ปรากฏขึ้น 2. เลือก แบ่งปันปฏิทินนี้ 3. คลิกที่ไอคอนรูปถังขยะทางขวาของที่อยู่อีเมลที่ต้องการลบ 4. คลิกที่ บันทึก

1. 2. 3. 4.

วิธีฝัง Google ปฏิทินในเว็บไซต์ ต่อไปนี้เป็นวิธีฝังปฏิทินในเว็บไซต์ ในรายการปฏิทินทางซ้าย ให้เลื่อนเมาส์เหนือปฏิทินที่ต้องการฝัง และคลิกที่ปุ่มลูกศรลงที่ ปรากฏขึ้น เลือก การตั้งค่าปฏิทิน คัดลอกรหัส iframe ที่ปรากฏในส่วน ฝังปฏิทินนี้ วางรหัสนี้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อฝังปฏิทิน หากต้องการปรับแต่งค่าปฏิทินที่ฝัง ให้คลิกลิงก์ ปรับแต่งสี ขนาด และตัวเลือกอื่นๆ เหนือฟิลด์ iframe เพื่อเข้าถึงเครื่องมือช่วยเหลือปฏิทินแบบฝังตัวของ Google เลือกตัวเลือกในเครื่องมือ ช่วยเหลือของปฏิทินอย่างระมัดระวัง และวางรหัส iframe ที่ปรับแต่งแล้วในเว็บไซต์ของคุณ ถ้าต้องการแสดงกิจกรรมจากหลายปฏิทินในปฏิทินที่รวมเพียงรายการเดียว ให้ทาตามคาแนะนา ข้างต้นเพื่อเข้าถึงเครื่องมือช่วยเหลือของปฏิทินแบบฝังตัวของ Google จากนั้นเลือกช่องทา เครื่องหมายข้างปฏิทินที่ต้องการแสดงในส่วน ปฏิทินที่ต้องการแสดง โปรดทราบว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนปริมาณข้อมูลที่มีบนที่อยู่ปฏิทินโดยคลิกที่ลิงก์ เปลี่ยนการตั้ง ค่าการแบ่งปัน ในส่วน ที่อยู่ปฏิทิน

วิธีเพิ่มปฏิทินของเพื่อน


~ 13 ~

เมื่อต้องการเพิ่มปฏิทินของเพื่อน ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ที่ด้านบนของรายการปฏิทินทางซ้าย ให้คลิกปุ่มลูกศรชี้ลงที่อยู่ข้าง ปฏิทิน อื่นๆ และเลือกเพิ่มปฏิทินของเพื่อน 2. ป้อนที่อยู่อีเมลที่เหมาะสมในช่องที่ให้ไว้ แล้วคลิก เพิ่ม หากเพื่อนของคุณเลือกแบ่งปันปฏิทินแบบสาธารณะ ระบบจะแสดงปฏิทินดังกล่าว ใต้ ปฏิทินอื่นๆในคอลัมน์ซ้าย มิฉะนั้น คุณจะพบข้อความขอให้คุณเข้าถึงปฏิทินของเพื่อน คุณจะ สามารถเพิ่มข้อความในคาขอ จากนั้นคลิก ส่งคาขอ ถ้าคุณไม่พบปฏิทินของเพื่อน คุณสามารถขอให้เพื่อนส่งคาเชิญถึงคุณ โดยให้เพื่อนทาตาม ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อลงชื่อเข้าใช้ Google ปฏิทินของตน 1. ในรายการ ปฏิทินของฉัน ทางซ้าย ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปฏิทินที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ลูกศรชี้ลงที่ปรากฏขึ้น และเลือก แบ่งปันปฏิทินนี้ 2. ในส่วน แบ่งปันกับบุคคลที่กาหนด ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของบุคคลที่ต้องการในฟิลด์ ที่มี และเลือกระดับสิทธิ์ที่เหมาะสม จากนั้นจึงคลิก เพิ่มผู้ใช้ เมื่อเพื่อนของคุณทาตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณจะได้รับอีเมลแจ้งว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการ เข้าถึงปฏิทินแล้ว ปฏิทินนี้จะปรากฏในรายการปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ Google ปฏิทินครั้งถัดไป วิธีตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลอื่นเห็นปฏิทิน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมในปฏิทินหลักของคุณเป็นข้อมูลส่วนตัว ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ในรายการปฏิทินทางซ้าย ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปฏิทินที่ต้องการ จากนั้นคลิก ที่ลูกศรชี้ลงที่ปรากฏขึ้น และเลือก แบ่งปันปฏิทินนี้ (หรือคลิกที่ลิงก์ การตั้งค่า ที่ด้านล่างของ รายการปฏิทิน จากนั้นจึงเลือกปฏิทินและคลิกที่ลิงก์ แบ่งปันปฏิทินนี)้ 2. ตรวจสอบว่าไม่ได้เลือก ทาให้ปฏิทินนี้เป็นแบบสาธารณะ นอกจากนี้ควร ตรวจสอบด้วยว่าไม่ได้เพิ่มบุคคลใดในส่วน แบ่งปันกับบุคคลที่กาหนด สิ่งสาคัญอีกอย่างคือเมื่อสร้างกิจกรรม คุณควรตรวจสอบว่าได้เลือกปุ่มวิทยุข้าง ค่า เริ่มต้น หรือส่วนตัว ในส่วน ตัวเลือก และ ความเป็นส่วนตัว ในหน้ารายการกิจกรรม


~ 14 ~

การแจ้งเตือน วิธีรับการแจ้งเตือนกิจกรรม Google ปฏิทินมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนกิจกรรม คุณสามารถเลือกที่จะรับการ เตือนกิจกรรมทางข้อความ SMS อีเมล หรือหน้าต่างป๊อปอัปใน Google ปฏิทิน ต่อไปนี้เป็นวิธีปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณ 1. ในรายการปฏิทินทางซ้ายของหน้าเว็บ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปฏิทินที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ลูกศรชี้ลงที่ปรากฏขึ้น และเลือก การแจ้งเตือน 2. ในส่วน การแจ้งเตือนกิจกรรม ให้เลือกวิธีแจ้งเตือนจากเมนูแบบเลื่อนลงและป้อน เวลาแจ้งเตือนที่ต้องการ (ตั้งแต่ห้านาทีจนถึงสี่สัปดาห์) หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนเริ่มต้น ให้ คลิกทีเ่ พิ่มการแจ้งเตือน 3. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนกิจกรรมที่เฉพาะในปฏิทินโดยเลือก ตัวเลือกที่ต้องการในส่วน เลือกวิธีการแจ้งเตือน 4. คลิกที่ บันทึก โปรดทราบว่าเมื่อคุณแก้ไขการตั้งค่าการเตือนสาหรับกิจกรรมในปฏิทินของคุณ การ เปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะกับคุณ ผู้เข้าร่วมที่ได้รับคาเชิญหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงกิจกรรมจะได้รับ การเตือนตามการตั้งค่าการเตือนของ Google ปฏิทินของแต่ละคน การรับการแจ้งเตือนทาง SMS มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ Google ปฏิทินเป็นบริการฟรี และ Google ไม่ได้เรียกเก็บเงินการรับการแจ้งเตือน โปรด ทราบว่าถ้าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา อาจมีค่าบริการตามอัตรามาตรฐานของการรับ ข้อความจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติม วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นสาหรับปฏิทินที่ต้องการ หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเตือนเริ่มต้น ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้


~ 15 ~

1. ในรายการปฏิทินทางซ้ายของหน้าเว็บ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปฏิทินที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ลงที่ปรากฏขึ้น และเลือก การแจ้งเตือน 2. ในส่วน การแจ้งเตือนกิจกรรม ให้เลือกวิธีแจ้งเตือนจากเมนูแบบเลื่อนลงและป้อน เวลาแจ้งเตือนที่ต้องการ (ตั้งแต่ห้านาทีจนถึงสี่สัปดาห์) หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนเริ่มต้น ให้ คลิกทีเ่ พิ่มการแจ้งเตือน 3. นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนกิจกรรมที่เฉพาะในปฏิทินโดยเลือก ตัวเลือกที่ต้องการในส่วน เลือกวิธีการแจ้งเตือน 4. เมื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นที่ต้องการแล้วจึงคลิก บันทึก โปรดทราบว่าเมื่อคุณแก้ไขการตั้งค่าการเตือนสาหรับกิจกรรมในปฏิทินของคุณ การ เปลี่ยนแปลงจะมีผลเฉพาะกับคุณ ผู้เข้าร่วมที่ได้รับคาเชิญหรือผู้ที่สามารถเข้าถึงกิจกรรมจะได้รับ การเตือนตามการตั้งค่าการเตือนของ Google ปฏิทินของแต่ละคน

มือถือ Google ปฏิทินสาหรับโทรศัพท์มือถือคืออะไร ภาพรวม Google ปฏิทินสาหรับโทรศัพท์มือถือช่วยให้คุณสามารถเข้าถึง Google ปฏิทิน ของคุณจากโทรศัพท์มือถือ เพียงป้อน http://www.google.com/calendar ในเบราว์เซอร์ของ โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ปฏิทินของคุณ Google ปฏิทินสาหรับมือถือมีคุณลักษณะดีๆ มากมาย  ส่วนติดต่อผู้ใช้ได้รับการปรับให้เหมาะกับโทรศัพท์ที่คุณใช้  คุณสามารถดูแผนงานรายวันและรายละเอียดกิจกรรม ค่าใช้จ่าย Google ไม่ได้คิดค่าบริการในการเข้าถึงบริการ Google ปฏิทินจากโทรศัพท์มือถือ แต่คุณ อาจต้องเสียค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ โทรศัพท์มือถือเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากมือถือของคุณ ข้อกาหนดขั้นต่า


~ 16 ~

โทรศัพท์ของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าจึงจะสามารถใช้ Google ปฏิทินสาหรับ โทรศัพท์มือถือ - เว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์ต้องสนับสนุน XHTML ถ้าต้องการทราบว่าเบราว์เซอร์ของคุณสามารถทางานร่วมกันได้หรือไม่ ให้กาหนด ปลายทางไปที่ http://www.google.com/xhtml และดาเนินการค้นหา ถ้าใช้ไม่ได้ แสดงว่า เบราว์เซอร์ของคุณไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน XHTML - เว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์ต้องเปิดคุกกี้ การตั้งค่าสาหรับคุกกี้มักจะอยู่ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์ - เครือข่ายโทรศัพท์มือถือต้องยอมรับการใช้คุกกี้และการจราจร SSL ที่ปลอดภัย โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับคุกกี้และการใช้งานแบบ SSL ในเครือข่าย ข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงที่กระทาใน Google ปฏิทินเมื่อเข้าใช้จากคอมพิวเตอร์จะปรากฏใน Google ปฏิทินสาหรับโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างกิจกรรมใหม่ในเบราว์เซอร์ของ คอมพิวเตอร์ กิจกรรมจะปรากฏใน Google ปฏิทินโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้จาก อุปกรณ์มือถือของคุณ การดูปฏิทิน เมื่อใช้ Google ปฏิทินสาหรับโทรศัพท์มือถือ คุณจะสามารถเข้าถึงปฏิทินทั้งหมดที่ เชื่อมโยงกับบริการ Google ปฏิทินของคุณ หากต้องการเลือกปฏิทินที่ต้องการแสดงใน โทรศัพท์มือถือ ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. คลิกที่ การตั้งค่าปฏิทิน 2. ภายใต้ ปฏิทินของฉัน และ ปฏิทินอื่น ให้ทาเครื่องหมายในช่องข้างปฏิทินที่ ต้องการดู 3. คลิกที่ บันทึก การดูกิจกรรม


~ 17 ~

Google ปฏิทินสาหรับโทรศัพท์มือถือจะแสดงเฉพาะวันที่ซึ่งมีกิจกรรมกาหนดไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีกิจกรรมที่กาหนดไว้ในวันที่ 18 มกราคม และไม่มีกิจกรรมที่กาหนดไว้จนถึง วันที่ 21 มกราคม Google ปฏิทินสาหรับโทรศัพท์มือถือจะแสดงกาหนดการสาหรับวันที่ทั้งสองนี้ โดยไม่แสดงวันที่ซึ่งอยู่ระหว่างนั้น โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่ได้กาหนดกิจกรรมไว้สาหรับวันที่คุณเข้าสู่ระบบ วันที่ที่แสดงจะเป็นวันที่ซึ่ง มีกิจกรรมกาหนดไว้ วิธีลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือกับGoogle ปฏิทิน หากต้องการรับการแจ้งเตือนทาง SMS จาก Google ปฏิทินคุณต้องลงทะเบียน โทรศัพท์มือถือกับ Google ปฏิทิน (โปรดทราบว่าคุณไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนโทรศัพท์ของคุณ เพื่อที่จะดูปฏิทินผ่านโทรศัพท์มือถือ) คุณสามารถรับรหัสยืนยันสาหรับการลงทะเบียนได้โดยทา ตามขั้นตอนต่อไปนี.้ 1. คลิก การตั้งค่าปฏิทิน ที่ด้านบนของหน้า Google ปฏิทิน จากนั้นจึงเลือก แท็บ การตั้งค่ามือถือ 2. เลือกประเทศของคุณจากเมนู ประเทศ แบบเลื่อนลง 3. ในฟิลด์ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ 4. เลือกผู้ให้บริการเครือข่ายจากเมนูแบบเลื่อนลง ถ้ามี อย่างไรก็ตาม หากเห็น ลิงก์ ศูนย์ช่วยเหลือสาหรับผู้ให้บริการที่สนับสนุน ปรากฏขึ้น โปรดตรวจสอบว่าระบบสนับสนุน ผู้ให้บริการของคุณหรือไม่ก่อนขอรหัสยืนยัน 5. หากระบบสนับสนุนผู้ให้บริการดังกล่าวจึงคลิกที่ปุ่ม ส่งรหัสยืนยัน และรอรับ ข้อความที่จะส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณ 6. เมื่อได้รับข้อความแล้ว จึงป้อนรหัสที่ได้รับลงในช่อง รหัสยืนยัน และคลิกที่ ปุ่ม ดาเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

การแก้ปัญหา เห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "อ๊ะ..." หรือ "ไม่สามารถ..." ความช่วยเหลือ


~ 18 ~

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด “อ๊ะ…” หรือ “ไม่สามารถ…” นั้นมักปรากฏขึ้นเมื่อการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือบริการ Google ปฏิทินหยุดชะงักลง สาหรับการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่างนี้ (โปรดดาเนินการตามลาดับที่ปรากฏ) 1. รีเฟรชเบราว์เซอร์ 2. ออกจาก Google ปฏิทินและกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ทาตามขั้นตอนนี้หลายๆ ครั้ง ถ้าจาเป็น 3. ล้างข้อมูลแคชของเบราว์เซอร์ 4. ถ้าปัญหายังคงอยู่เกินกว่าสองหรือสามชั่วโมง ให้ปิดการใช้งานซอฟต์แวร์รักษา ความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ส่วนขยายของเบราว์เซอร์ หรือซอฟต์แวร์ป้องกันโฆษณาที่คุณมี อยู่ เพื่อดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หลังจากปรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์ของคุณ คุณอาจต้อง ล้างแคชของเบราว์เซอร์หลายครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล สาเหตุของการได้รับหน้าจอที่เสียหายใน Google ปฏิทิน ถ้าคุณได้รับหน้าจอที่เสียหายขณะที่เข้าใช้ Google Calendar ขั้นแรก โปรดตรวจสอบว่า คุณใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน ถ้ายังคงประสบปัญหา โปรดล้างข้อมูลแคชของเบราว์เซอร์ ออกจาก Google ปฏิทินปิดและเริ่มต้นเบราว์เซอร์ใหม่ ในบางกรณี คุณอาจต้องล้างข้อมูลแคชมากกว่า หนึ่งครั้ง

ถ้าการล้างข้อมูลแคชไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ JavaScript ใน เบราว์เซอร์ของคุณ ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าแอปพลิเคชันป้องกันโฆษณาที่ติดตั้งอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์ทาให้ เกิดปัญหาในการเรียกข้อมูล ถ้าคุณมีส่วนขยายของเบราว์เซอร์ที่ป้องกันโฆษณา โปรดลองตัดการ ใช้งานส่วนขยาย หรือเพิ่ม http://www.google.com/calendar ไว้ในรายการที่ปลอดภัย เพื่อดู ว่าสามารถเรียกปฏิทินของคุณได้หรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าสู่ Google ปฏิทินผ่านทาง https://www.google.com/calendar (HTTPS) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา หากคุณสามารถดู กิจกรรม โปรดใช้ URL นี้ในการเข้าถึง Google Calendar ต่อไปจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้


~ 19 ~

ประสบปัญหาในการรับรหัสยืนยันทาง SMS ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะที่ขอรหัสยืนยัน โปรดทราบว่าเราจากัด จานวนคาขอรหัสยืนยันในแต่ละวัน หากคุณคิดว่าได้ส่งคาขอเกินจานวนแล้ว โปรดรอ 24 ชั่วโมง แล้วจึงลองอีกครั้ง หากคุณไม่พบข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่ไม่ได้รับรหัสยืนยัน ต่อไปนี้เป็นสาเหตุของปัญหาที่พบ บ่อยสามประการ ระบบไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว บริการของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเมื่อคุณขอรหัสยืนยัน โปรดลองเปิดใช้คุณลักษณะ SMS ของ Google ปฏิทินอีกครั้ง เปลี่ยนผู้ให้บริการสาหรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่ายและใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิม (โยกย้ายหมายเลข) คุณลักษณะ SMS ของ Google ปฏิทินอาจไม่สามารถใช้งานได้ในทันที โปรดรอประมาณสองหรือ สามสัปดาห์และลองอีกครั้ง ผู้ให้บริการบล็อกรหัสย่อ ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณได้ปิดกั้นการรับข้อความ SMS จากบริการที่ใช้รหัสย่อ โปรดติดต่อผู้ ให้บริการของคุณและยกเลิกการปิดกั้นข้อความจาก Google (48368) เพิ่งเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อรับการแจ้งเตือนกิจกรรม แต่ทาไมยังไม่ได้รับการแจ้งเตือน หากคุณเพิ่งเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อรับการเตือนกิจกรรม แต่ยังไม่ได้รับการเตือนเลย โปรดดูรายการ ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไปนี้ (และการดาเนินการที่สามารถกระทาเพื่อแก้ไขปัญหา)

ปัญหาทั่วไป  การตั้งค่าเขตเวลาไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่าเขตเวลาว่าถูกต้องในหน้า การตั้งค่า


~ 20 ~

การตั้งค่า การแจ้งเตือน ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าได้เลือกการแจ้งเตือนที่ต้องการโดยเลื่อนเมาส์เหนือปฏิทินที่เลือกในรายการปฏิทิน คลิกปุ่มลูกศรชี้ลงที่ปรากฏขึ้น จากนั้นจึงเลือก การแจ้งเตือน ปัญหาเฉพาะของการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป  คุณไม่ได้เปิด Google ปฏิทินไว้ ในการรับการเตือนกิจกรรมแบบป๊อปอัป คุณต้องเข้าสู่ระบบ Google ปฏิทินขณะที่มีการส่งการ เตือน ปัญหาเฉพาะของอีเมล  คุณอาจต้องปรับกาหนดการรับส่งของโปรแกรมอีเมล ถ้าแอปพลิเคชันอีเมลของคุณตรวจสอบอีเมลใหม่ทุก 15 นาที การเตือนกิจกรรมที่กาหนดไว้ก่อน กิจกรรม 15 นาทีอาจมาถึงคุณช้าเกินไป  ตัวกรองสแปมของบริการอีเมลของคุณปิดกั้นอีเมลจาก Google ปฏิทิน ตัวกรองบางชนิด เช่น AOL จะส่งอีเมลกลับคืนถึงผู้ส่งแทนที่จะส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม หากตัว กรองสแปมของคุณทางานในลักษณะนี้ คุณจะต้องเพิ่ม calendar-notification@google.com ไว้ในรายการที่ปลอดภัย หากต้องการทราบวิธีการ โปรดดูไฟล์ความช่วยเหลือหรือติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าของโปรแกรมอีเมล์ ปัญหาเฉพาะของ SMS  การตั้งค่าสาหรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการที่ถูกต้องในหน้า การตั้งค่ามือถือซึ่ง สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ การตั้งค่า ที่อยู่ด้านบนของหน้าเว็บ  ผู้ให้บริการมีอัตราการใช้งานสูงในขณะนั้น การส่งข้อความ SMS อาจล่าช้าเนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายมีปริมาณการใช้งานสูง  คุณใช้การแจ้งทาง SMS ถึงขีดจากัดแล้ว โปรดทราบว่าการแจ้งทาง SMS ที่คุณสามารถรับได้ในแต่ละวันนั้นมีขีดจากัด แม้ว่าขีดจากัดนี้จะ ไม่มีผลกับผู้ใช้ส่วนใหญ่ แต่โปรดระลึกถึงข้อจากัดนี้ ถ้าคุณกาหนดกิจกรรมจานวนมาก และคุณ ไม่ได้รับการแจ้งทาง SMS อีก 


ข้อมูลพื้นฐานของปฏิทิน  
ข้อมูลพื้นฐานของปฏิทิน  
Advertisement