Page 1

Chandrakasem Rajabhat University

โครงการออกแบบกราฟิก สําหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้า

Choco pie

ขนมพายสอดไส้ครีมเคลือบช็อคโกแลต


นางสาวมินตรา เหมวงศ์ 5111312095 ศศ.บ.511(4)/13A ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Email : mintra.hemvong@gmail.com Blog : http://mintra-arti3314.blogspot.com/


ส.1 สืบค้น (Researh)

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ชื่อสินค้า : ช็อคโกพาย ขนมสอดไส้ครีมเคลือบช็อคโกแลต ราคา : 29 บาท นํ้าหนักสุทธิ : 104 กรัม. ประเภท สินค้าบริโภค วัสดุ กล่องผิตภัณฑ์ ผลิตโดย : บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำ�กัด (มหาชน) 140 หมู่ 4 ถ.ระเบอะไผ่ ต.หนอง โพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 ประเทศไทย โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นสี่เหลียมรูปทรงไม่ ได้มาตราฐานมีสี แดง ขาว เป็นส่วนใหญ่ เครื่องหมายการค้าอยู่ด้านข้างกล่องฝาปิดเปิดเป็นตัวเดียวกับกล่องโลโก้เน็นตัวหนังสือ เป็นส่วนใหญ่


ส่วนประกอบสำ�คัญ ไข่ ไก่ น้ำ�ตาล แป้งสาลี ไขมันปาล์ม เนยขาว นมผง ผงโกโก้ น้ำ�มันปาล์ม

27% 28% 15% 12% 10% 5% 2.8% 2.2%

ข้อมูลโภชนาการ

คุณค่าทางโภชนาการ*

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ซอง (18 กรัม) จำ�นวนหน่วยบริโภคต่อซอง : 1 พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 45 กิโลแคลอรี)

ไขมันทั้งหมด 5 ก. 8% ไขมันอิ่มตัว 2 ก. 10% โคเลสเตอรอล 10 มก. 3% โปรตีน 1 ก. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 11 ก. 4% ใยอาการ 0 ก. น้ำ�ตาล 7 ก. โซเดียม 30 มก. 1%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำ�ต่อวัน*

วิตามินบี 2 <2% แคลเซียม 2% เหล็ก <2% *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำ�ให้บริโภคต่อวันสำ�หรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันล่ะ 2,000 กิโลแคลอรี


เครื่องหมาย ฮาลาล เครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องตามระบบ การรับรองของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทยประกอบด้วย3 องค์ประกอบ 1. คาว่า “ฮาลาล” ภาษาอาหรับ ในสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน ซึ่งมีพื้นหลังเป็นแถบเส้นตรง แนวดิ่ง 2. ชื่อองค์กรรับรอง - “สนง. คณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย” หรือ TheCentral Islamic Committee of Thailand” แสดงว่าเป็นเครื่องหมายฮาลาลที่ ไม่ผ่านการ ตรวจรับรอง เนื่องจากทางสานักจุฬาราชมนตรี ได้มอบหน้าที่การตรวจรับรองฮาลาลแก่คณะ กรรมการกลางอิสลามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แล้ว 3. หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก ที่ ได้จากการ รับรองฮาลาล ถ้าเป็นตัวเลขในระบบเก่า (ซึ่ง ผ่านการตรวจรับรองเช่นเดียวกัน) จะใช้ลาดับที่ ของบริษัท ตามด้วยปีที่เริ่มขอรับรอง

เครื่องหมาย อย สํ านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา เป็นส่วนราชการระดับกรม ของ ประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพ ประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้น ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มี การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้ และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและ สมประโยชน์


เครื่องอ่านบาร์โค้ด (อังกฤษ: barcode reader)

ตัวเลขของรหัสสินค้าที่ ใช้ ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบสินค้าคงคลังจะมีจานวน หลักค่อนข้างมากเมื่อต้องการเรียกใช้หรือตรวจสอบโดยการป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์จะทา ให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายจึงเกิดแนวคิดในการพิมพ์รหัสสินค้าออกมาเป็นแบบแท่งรหัสสีดา และขาวต่อเนื่องกันไปเรียกว่า บาร์โค้ด ซึ่งนาไปใช้พิมพ์ ในรหัสสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั่วไป เพื่อสะดวกในการเช็คสินค้าคงเหลือรวมไปถึงการคิดเงินนั่นเองเครื่องอ่านรหัสเรา เรียกว่าเครื่องอ่านบาร์โค้ดมีหลายรูปเช่นแบบมีด้ามจับคล้ายปืนหรือบางแบบก็ฝังในแท่น ของเครื่องเก็บเงินสดเลย พบเห็นได้ตามจุดบริการขาย (POS - Point Of Sale) ในร้าน อาหาร ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป

Thailand : Diversity & Refinement

ปัจจุบัน นอกจากตราสัญลักษณ์สินค้าไทย หรือ Thailand’s Brand จะเป็นที่รู้จักและ เล็งเห็นคุณค่าอย่างกว้างขวางของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าไทยแล้ว สัญลักษณ์ Thailand’s Brand ยังยึดหัวหาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ล่าสุด บริษัท Kreyenhop & Kluge Gmbh & Co Food Import ประเทศเยอรมนี ได้ขออนุญาตใช้สัญลักษณ์ตราสินค้า ไทย ติดประดับบนรถบรรทุกสินค้าของบริษัทฯ อีกด้วย


ส2. สมมติฐาน (Resume) 1. Research &

2. Development

Choco pie

3. Revise & Update

4.Conclusions Practical Work

Mood Board


เมื่อได้ศึกษาและหาข้อมูลของผิตภัณฑ์สินค้าคู่แข่งแล้วถ้าจะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ออกมา ให้ดีกว่าเดิมเราควรรู้ข้อดีข้อเสียของผิตภัณฑ์คู่แข่งและจากข้อมูลเบื้องต้นที่ศึกษาหา ข้อมูลมาจึงทำ�ให้เห็นได้ว่าตัวผิตภัณฑมีโลโก้ที่ ไม่แน่ชัดและมีกล่องที่ ใหญ่กว่าตัวสินค้า ที่อยู่ด้านในกล่องจึงทำ�ให้เกิดการเคลื่อนของสินค้าภายในกล่องจึงเลือกที่จะแก้ ไขโลโก้ กับกล่องบรรจุภัณฑขึ้นมาใหม่ SKETCH IDEA

SketchUp


LOGO

concept ให้ความดึงดูดน่าสนใจมากขึ้นสีสันหวานแหละ สดให้เหมือนช็อคโกพายให้มีความน่ากิน


ART WORK


Mood board


ส.3 สรุป (Result)

ขั้นต้องสุดท้ายก็เส็จเรียบร้อยก็จะเห็นได้ว่าตัวสิ้นค้าตัวอย่าง ชิ้นนี้ ได้มีโลดก้และเครื่องหมายสิ้นค้าและมีลักษณะที่ต่างจา กสิ้นค้าคู่แข็งทั้งโลโก้และบรรจุภัณฑ์

โครงการออกแบบกราฟิกสําหรับบรรจุภัณฑ์คู่แข่งของสินค้าChoco pie  

mintra-arti-3314

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you