Page 1

portfolio Chayanit Catayothai


CH

CHAYANIT HATAYOTHAI

48/429 SARITHAI SOI 33 , : ADDRESS KLONG KUM , BUENG KUM , BANGKOK , THAILAND 10240 080-066-4666 : MOBILE MINTINY@HOTMAIL.CO.TH : E-MAIL : CAREER TO GENERATE PROFITS IN THE OBJECTIVE JEWELRY INDUSTRY. PRODUCTION AND EXPORT. 2011 - PRESENT : FACULTY : EDUCATION OF FNE ARTS ( JEWELRY DESIGN ) SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 2010 TRIAMUDOMSUKSANNOMKLAO NAWAMINTHRACHINUTHIT SCHOOL


C H

ชื่อ : ชญานิศ หทโยทัย

ที่อยู : 48/429 เสรีไทย 33 บึงกุม คลองกุม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10240 เบอรติดตอ : 080-066-4666 e-mail : mintiny@hotmail.co.th เปาหมายใน อาชีพ : เพื่อสรางผลกำไรของวงการเครื่องประดับ การศึกษา : และยังสงออกตางประเทศ 2554 - ปจจุบัน ออกแบบทัศนศิลป ออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา


jewelry sketch design


jewelry cameo inspiration : larva


jewelry cameo inspiration : night


jewelry cameo inspiration : flower


jewelry brooch inspiration : insect


jewelry brooch inspiration : fairy


jewelry pendant inspiration : midnight


jewelry pendant inspiration : thai


jewelry pendant inspiration : thai


jewelry pendant inspiration : tree


jewelry pendant inspiration : bird


jewelry pendant inspiration : bird


jewelry pendant inspiration : tree


jewelry pendant inspiration : antiquity to the present


jewelry brooch inspiration : insect


jewelry brooch inspiration : fairy


jewelry brooch inspiration : butterfly


jewelry set inspiration : thai


jewelry set inspiration : plastic rope


jewelry set inspiration : cancer


jewelry set inspiration : thai


jewelry earring inspiration : thai


jewelry earring inspiration : smord


jewelry earring inspiration : square


jewelry sketch


jewelry sketch


jewelry making


jewelry makeing


Bracelet Geometry Thai concept

jewelry design

¨Ò¡¼Å§Ò¹¾¹é×àÁÍק ·àèÕ»¹šÊ§èÔ·Í ¨Ò¡¡ÒÃÈ¡ÖÉÒ¢ÒŒ¾à¨ÒŒ¨§Ö¹ÓûٷçàÃ¢Ò ¤³µÔÁÒÊÃÒŒ§¤ÇÒÁá»Å¡ãËÁ‹ ¹Ò‹Ê¹ã¨ áÅÐà¾ÁèÔÅ¡ÙàŹ‹ã˵ŒÒ‹§¨Ò¡Ã»ÙẺ à´ÁÔ á¹Ç¤´Ôà´ÁÔæ ãË·Œ¹ÑÊÁÂÑ ´§Ö´¡ÙËÞ§ÔÊÒÇãËàŒ¢ÒŒÁÒÅͧËÂºÔ ÊÇÁãÊ‹ áÅлÃзºÑ㨨¹ äÁÊ‹ÒÁÒöÇÒ§à¤ÃÍèק»ÃдºÑª¹éÔ¹äéÕ´Œ ¡ÒÃÍ͡Ẻ๹Œ·ÃèջٷçáÅп§˜ªª ¹èÑ໹šËÅ¡Ñ â´Â¤Ó¹§Ö¶§ÖÃʹÂÔÁ¢Í§ ¼ËŒÙÞ§ÔÂ¤Ø ãËÁ·‹èÕ ãªªŒÇÕµÔͺ‹Ù¹¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ ¢Í§ªÇ‹§àÇÅÒ ¨§Ö¹Ó¢ÍŒàÊÂÕ ¢Í§à¤ÃÍèק»ÃдºÑã¹»¨˜¨ºØ¹Ñ ¤Í×à¤ÃÍèק»ÃдºÑ¨ÐäÁÊ‹ÒÁÒöàÅÍסàÊÍé×¼äŒÙ´Œ ´©Ô¹Ñ¨§Ö¤Ó¹§Ö¶§Ö¢ÍŒàÊÂբ͌¹éÕ áÅйÓÁÒ¾² Ñ ¹Òâ´Â¡Òùӿ§˜ª¹èÑÁÒà¾ÁèÔàµÁÔ ãËÊŒÒÁÒöãÊä‹´¡ŒºÑàÊÍé×¼ÒŒËÅÒ¡ËÅÒÂûÙẺ áÅÐËÅÒ¡ËÅÒÂâÍ¡ÒȤÐ

ÇÊÑ´·ØàèÕÅÍס㪌 âÅËÐ à¹Íé×à§¹Ô ¼ÒŒ á¼¹‹ãÊ¢‹¹Ò´ºÒ§

¼Å§Ò¹·¼èÕŵÔÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÍ͡Ẻ ·¡Øæ´ÇŒÂÊÒÁÒö§Íä´Œ â´Â¤Ó¹§Ö¶§Ö ¼ÊŒÙÇÁãÊ‹ ã˼ŒÊŒÙÇÁãÊÊ‹ÒÁÒöãÊä‹´ÍŒÂÒ‹§ ÊдǡʺÒÂâ´ÂäÁà‹¨ºç¢ÍŒÁÍ×

ÊÒÁÒö»ÃºÑà»ÅÂèÕ¹ÅÒ¼Ҍ䴵ŒÒÁ¤ÇÒÁµÍŒ§¡Òà ¤Í‹Âæ´§Öá¼¹‹ãÊÍÍ¡áÅжʹ¼ÒŒ´ÒŒ¹ã¹ áÅÇŒ¹Ó ¼ÒŒ·µèÕÍŒ§¡ÒÃÁÒãÊá‹·¹ àËÁÍ׹䴡ŒÓäŪ¹éÔãËÁ‹ â´ÂäÁà‹ÊÂդҋ㪨ŒÒ‹Â

á纹ѴÒÅ㨠¹Ò§ÊÒÇÊÃÔÁÔÒ ÊµÑÂÒ¸Òà ¹¡ÑÈ¡ÖÉÒª¹éÑ»·‚èÕ 4 ÊÒ¢ÒǪÔÒ¡ÒÃÍ͡ẺῪ¹èÑáÅÐʧèÔ·Í ¤³Ðʶһµ˜Â¡ÃÃÁÈÒʵÏ ÁËÒÇ·ÔÂÒÅÂÑà·¤â¹âÅÂÃÕÒªÁ§¤ÅÈÃÇÕªÔÂÑ ¹Ó“¼ÒŒ·Íà¡ÒÐÂÍ” ÈÅԻ˵Ѷ¡ÃÃÁ·âèÕ´´à´¹‹¢Í§ ¨§Ê§¢ÅÒ ÁÒ»ÃСص¡ ºÑûٷçàÃÒ¢Ò¤³µÔÊÒÁÁµÔÔ à¾Íè×·ÓãËàŒÊÍé×¼ÒŒà¤ÃÍèקᵧ‹¡ÒÂÁ¤Õ ÇÒÁá»Å¡ãËÁ‹ ¹Ò‹Ê¹ã¨ ¾ÃÍŒÁ·§éÑà¾ÁèÔ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ áÅЩ¡Õ¡Ãͺá¹Ç¤´Ôà´ÁÔæ 㹡Òõ´Ñàºçà¤ÃÍèקᵧ‹¡Ò¨ҡ¼ÒŒ¾¹é×àÁÍק ¹ºÑ໹šäÍà´ÂÕ à¡äŽ ¡·Ž ãèÕª§ŒÒ¹ä´¨ŒÃ§Ô ãËÊŒÒÇæ Â¤Ø ãËÁÊ‹ÇÁãʼ‹ÒŒ¾¹é×àÁÍקä´ÍŒÂ‹Ò§äÁà‹¤ÍÐࢹÔ͡մnj “¼ÒŒà¡ÒÐÂÍ ÈÅԻ˵Ѷ¡ÃÃÁ·ÃèÕ¨ŒÙ¡ÑÍÂÒ‹§á¾ÃË‹ÅÒÂã¹ÀҤ㵌 â´Â੾ÒШ§ÑËÇ´Ñʧ¢ÅÒ «§èÖÁàÕÍ¡Å¡ÑÉ³à ©¾ÒзèÕ â´´à´¹‹ ¹Ò‹Ê¹ã¨ áÅЧÑÊÒÁÒö¹ÓÁÒºÃÙ³Ò¡Òà ¾² Ñ ¹Ò ãËàŒ»¹š¼ÅµÔÀ³ Ñ ±· ÁèÕ¤Õ ÇÒÁá»Å¡ãËÁ‹ ¹Ò‹Ê¹ã¨ÁÒ¡¢¹éÖ «§èÖ¡ÒÃÍ͡Ẻ¤Ã§éѹäéÕ´¹ŒÓ ûٷçàâҤ³µÔÊÒÁÁµÔÁÔÒ໹šÊÇ‹¹»ÃСͺ¢Í§¡ÒÃÍ͡Ẻ à¾Íè×ãËàŒ¤ÃÍèקᵧ‹¡Òà 㹤ÍÅàŤª¹èѹàéÕ¡´Ô¤ÇÒÁá»Å¡ãËÁ‹ à¾ÍèפÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ¢ͧûÙẺàÊÍé×¼ÒŒ ¨Ò¡¼ÒŒ¾¹é×àÁÍק·ËèÕÅÒÂ æ ¤¹Ã¨ŒÙ¡Ñ

ÇÇÔ² Ñ ¹Ò¡ÒÃã¹ÊÁÂÑ¡Í‹¹ áÅмŵÔÀ³ Ñ ±

¹Ò§ÊÒǪÞÒ¹ÈÔ Ë·â·ÂÑ 54110010349 Í͡Ẻà¤ÃÍèק»ÃдºÑ

jewelry makeing


jewelry makeing


jewelcad


jewelry jewcet


Adobe aillustrator


aillustrator


aillustrator


Pro2  
Pro2  
Advertisement