Page 1

ซอฟต์ แวร์ (software)


1.ความหมายของซอฟต์ แวร์

ซอฟต์ แ วร์ คื อ ชุ ด ค ำสั่ งที่ ส่ ั งงำนคอมพิว เตอร์ เป็ น ลำดับขัน้ ตอนของกำรทำงำน ชุดคำสั่งเหล่ ำนีไ้ ด้ จัดเตรี ยมไว้ ใน หน่ วยควำมจำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อ่ำนชุ ดคำสั่งแล้ ว ท ำงำนตำม ซอฟต์ แวร์ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ จั ด ท ำขึ น้ และ คอมพิว เตอร์ จะทำงำนตำมคุ ณลั ก ษณะของซอฟต์ แวร์ ที่ว ำงไว้ แล้ วเท่ ำนัน้


2.ประเภทของซอฟต์ แวร์ 2.1.ซอฟต์ แวร์ ระบบ คือ ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่บริษทั ผู้ผลิตสร้ างขึน้ มาเพือ่ ใช้ จัดการกับระบบ ซึ่งจะทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่างๆ -ระบบปฏิบัติการ เนื่องจากระบบปฏิบัติการเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางานได้แต่ ด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่มีใช้ อยู่ในปัจจุบันมีสถาปัตยกรรมทีแตกต่ างกัน - ซอฟต์ แวร์ อรรถประโยชน์

เป็ นโปรแกรมหรือซอฟต์ แวร์ ที่ช่วยสนับสนุน เพิม่ หรือขยายขีดความสามารถของ โปรแกรมที่ใช้ งานอยู่แล้วให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้ ระบบปฏิบัติการโดยส่ วนใหญ่ จะมีโปรแกรม อรรถประโยชน์ มาให้ ใช้ งานอยู่แล้ ว


2.2 ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์

เป็ นซอฟต์ แวร์ ที่ผ้ผู ลิตได้พัฒนาขึน้ มาเพื่อจาหน่ าย ให้ ผู้ใช้ สามารถนาไปใช้ งานได้โดยตรง โดยไม่ ต้องไปพัฒนาเองซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ คือซอฟต์ แวร์ ที่เขียนขึน้ เพือ่ ประยุกต์ กับงานที่ ผู้ใช้ ต้องการ - ซอฟต์ แวร์ สาเร็จรูป เป็ นซอฟต์ แวร์ ที่มีบริษทั ผู้ผลิตได้ สร้ างขึน้ และวางขายทั่วไป ผู้ใช้ สามารถหาซื้อมา ประยุกต์ ใช้ งานทั่วไปได้ ซอฟต์ แวร์ ประเภทนีไ้ ม่ ได้มุ่งเน้ นเฉพาะสาหรับงานใดงานหนึ่ง ผู้ใช้ งาน จะต้ องเป็ นผู้นาไปประยุกต์ กบั งานของตน - ซอฟต์ แวร์ เฉพาะ เป็ นซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ที่จะต้ องมีการรวบรวมความต้ องการของผู้ใช้ ก่ อนการพัฒนาขึน้ มา เป็ นซอฟต์ แวร์ ที่สามารถทางานได้ตามความต้ องการนั้น การพัฒนาซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ชนิดนี้ ส่ วนใหญ่ เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ในงานด้ านธุรกิจ ท


3. ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ได้ รับการพัฒนาหรือสร้ างขึน้ โดยผู้พฒ ั นาซอฟต์แวร์ ซึ่งเรียกว่ า โปรแกรมเมอร์ โดยโปรแกรมเมอร์ จะต้ องเขียนชุดคาสั่งอย่ างเป็ นลาดับขั้นตอนเพือ่ ให้ กลายเป็ นซอฟต์ แวร์ ทสี่ ามารถควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่ งได้เป็ น 3 ระดับ คือภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่า และภาษาระดับสู ง

4.ความจาเป็ นของซอฟต์ แวร์ ในการนาไปใช้ การใช้ งานระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้ องมีซอฟต์ แวร์ ควบคุมการ ทางาน เช่ น การซื้อของโดยใช้ บัตรเครดิต ผู้ขายจะตรวจสอบบัตรเครดิตโดยใช้ เครื่องอ่าน บัตร แล้วส่ งข้ อมูลของบัตรเครดิตไปยังศูนย์ ข้อมูลของบริษัทผู้ออกบัตร การตรวจสอบ จะกระทากับฐานข้ อมูลกลาง โดยมีเงื่อนไขของการตรวจสอบ จากนั้นจึงให้ คาตอบว่ าจะ ยอมรับหรือปฏิเสธบัตรเครดิตใบนั้น การดาเนินการเหล่านี้เป็ นไปโดยอัตโนมัติตามคาสั่ ง ซอฟต์ แวร์

software  

The meaning of software. Types of software. Language and computer. The need for software.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you