Page 1


ผผผู้จดจั ททท 1.นทงสทวกนกวรรณ

บบุญเอออี่ยม

594991001

2.นทยกกิตตกิ

สวว่ทงศกิลปป

594991002

3.นทยชทญณรงคป

คลผู้ ทยเกกิด

594991009

4.นทงสทวณจัฐนกิชท

อภกิวนจั ทปสกิรกิวฒ จั นป 594991015

5.นทยบบุญฤทธกิธ

ลอ ลี้ธนรบุว่งเรรื อง

594991024

6.นทยณจัฐนจัย

ภทพสกิงหป

594991087

Guideforsafetysex  

วัตถุประสงค์ 1. ใช้เพื่อเป็นสื่อของการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เนื่องจากเนื้อหาประกอบไปด้วยการคุมกำเนิด hormone หญิงและชาย ผลกระทบ...

Guideforsafetysex  

วัตถุประสงค์ 1. ใช้เพื่อเป็นสื่อของการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เนื่องจากเนื้อหาประกอบไปด้วยการคุมกำเนิด hormone หญิงและชาย ผลกระทบ...

Advertisement