Page 1


Illustration

Children’s Book Book Comic T-shirt Vector Digital Painting Doodle Character Animation

Graphic DESIGN Logo Stationary Poster Lettering Design Infographic Typography Layout Advertising


3

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I

4

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Children’s Book

5

“ การ์ดคำ�ศัพท์ ก - ฮ “ ใช้เทคนิคตัดแปะกระดาษให้เป็นรูปร่างโดยคำ�นึงถึงสีรูปทรงของสัตว์ สิ่งของเหล่านั้นให้ชัดเจน เพื่อที่เด็กได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง และ เข้าใจง่าย

“ การ์ดคำ�ศัพท์ A - Z “ ใช้เทคนิคสีน้ำ�เน้นความสดใสดึงดู และให้ความรู้เกี่ยวกับ คำ�ศัพท์ และ สัตว์ต่างๆที่มีชื่อตามตัวอักษรนั้นๆ

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Children’s Book

6

ภาพประกอบบทความ เพลงกล่อมไทย เพลง “คางคก” ใช้เทคนิคดิจิตอล โดยแสดงอิริยาบทของตัวละครให้ สอดคล่องกับบทความเพลงร้องเล่นไทยที่สืบทอดกันมาแต่อดีต (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Children’s Book

7

ภาพประกอบสารคดีสำ�หรับเด็ก “ งานวัด (เมื่อ๔๐ปีก่อน) ” ใช้เทคนิคดิจิตอล ซ่อนลูกเล่นเปิดปิดเผื่อให้เด็กได้เล่นสนุกพร้อมได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วย โดยแสดง วิถีชีวิต ผู้คน การละเล่น อาหาร และการแสดงต่างๆในงานวัดในอดีต ที่บางอย่างเรายังเห็นสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Book

8

ภาพประกอบต่อเนื่อง “ ANATOMY OF DECORATIVE ARTS ” ใช้เทคนิคดิจิตอลเป็นภาพที่มีการตัดเจาะทะลุให้เห็นชั้นหลังด้านหลังต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยแสดงถึงโครงสร้างร่างกายที่แทนกับภาควิชาต่างๆในคณะ “มัณฑนศิลป์” ทั้ง 7 ภาควิชา (Adobe Photoshop) C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Comic

9

COMIC “ เวลา ไม่เท่ากับ ทางเลือก ” ใช้เทคนิคดิจิตอลโดยมีหน้าที่จำ�กัดในการถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดให้ครบถ้วน สมบูรณ์โดยมีหัวข้อในการสร้างเรื่องราวคือ “อัตตา” หลักธรรมทาง พุธทศาสนาที่แสดงถึงตัวตนของบุคคล (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

10

ภาพประกอบเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. 2558

(Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

11

ภาพประกอบเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี

(Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : T-shirt

12

ลายเสื้อ “ LOVE&LUST ” ที่นำ�เส้นและสี มารวมกันเพื่อสื่อถึงความหมาย ของคำ�สองคำ�ในสองความหมายที่ใกล้เคียงกัน

(Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : T-shirt

13

ลายเสื้อ “ Ars Longa Vita Brevis ” ทำ�จำ�หน่ายเป็นที่ระลึกเนื่องในงาน 123 ปี ศ.ศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2558

(Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : T-shirt

14

ลายเสื้อ “ Bigbang & Party(snsd) ” นำ�เอาศิลปินที่ชื่นชอบมาตัดทอนให้เป็นกราฟฟิกที่ทันสมัย สามารถใส่สวมได้ง่ายในยุคปัจจุบัน

(Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

15

ภาพประกอบ “ LOVEWIN ” ที่นำ�เส้นและสี มารวมกันเพื่อแสดงความยินดีกับ ข้อกฎหมายรักร่วมเพศ ที่มีการยอมรับ มาขึ้นในสังคมโลก

(Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

16

ลายรองเท้า( CONVERSE ) FOSSIL ออกแบบลายรองเท้า “ Converse“ ในแบบของตนเอง ซึ่งตนเองชื่นชอบและสนใจไดโนเสาร์ จึงนำามาปรับใช้ลงไปในตัวลาย (Water colors X Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

17

“ MINIMAL THAI ”

เทคนิค Adobe Illustrator

ออกแบบความเป็นไทยให้อยู่กับกระแสในปัจจุบัน อย่างลงตัว “ น้อยแต่ก็ไม่ละทิ้งความเป็นไทย ” C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

18

Outside

คนเราในสังคมทั่วไปอาจมีด้านที่เราไม่รู้อยู่ก็เป็นได้ ชุดภาพที่สื่อแสดงและเสียดสีพฤติกรรมของคน ที่จะโลกอีกด้านที่ตนเองเก็บไว้ หรือซ่อนและแสดงด้านที่ดีสุขสะอาดหรืออยู่ในศีลธรรมที่ถูกต้อง (Adobe Illustrator) C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

19

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

20

# Lady gaga #GRAMMYs 2016

(Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

21

# TaylorSwift #GRAMMYs 2016 (Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

22

# Girl’s Generation #Phantasia (Adobe Illustrator)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

23

: Digital Painting

# SHInee #Odd (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

24

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

25

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

26

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

27

# Taeyeon # Rain

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

28

# Congratulation to Senior

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

29

Digital Painting : Illustration

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

30

# Davika Hoorne (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

31

“ Nat ” Aniporn Chalermburanawong

Miss Universe Thailand 2015 : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ Photoshop) C ออกแบบโดย(Adobe

นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

32

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

33

“ Peri&Pearl Serpentine ” The Hydra in Monster High : Great Scarrier Reef (Adobe Photoshop)

“ Lanna Lover ( คู่รักล้านนา ) ” Illustration สื่อผสมผสานวัฒนธรรมในรูปแบบสมัยใหม่โดยดึง โทนสีและลวดลายของล้านนามาวาดใหม่ในรูปแบบสมัยใหม่ (Adobe Photoshop) C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

34

#nottchomthewedding

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Character

35

ตัวละคร ซีรีส์นวนิยายดวงใจเทวพรหม “ ขวัญฤทัย, ใจพิสุทธิ์, ดุจอัปสร, พรชีวัน, ละออจันทร์ ” Illustration Character ตัวละครเอกของแต่ละเรื่องใช้ประกอบในสิ่งพิมพ์และของที่ระลึก (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

36

“ DEAR SANTA ” TTS (Girl’s Generation) (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Doodle

37

TAEYEON “ PARTY ” (Girl’s Generation)

# Liu Wen

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

38

# Clean Bandit

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

39

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

40

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

41

#paint #watercolor

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

42

# Taeyeon

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

43

# ladytremaine # cinderella

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

44

# Coco Rocha

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

45

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

46

Character “ One Piece ” Illustration Character : Water Color

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

47

Character “ One Piece ” Illustration Character : Water Color

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

48

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration

49

ภาพประกอบ “ เทพประจำ�ดาว ” Illustration : เทพประจำ�ดาวต่างๆ (13องค์) ตามความเชื่อ โดยแสดงรายละเอียดและแทนสีแต่ละองค์ตามความเชื่อ (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Animetion

50

“room”

2D animetion : เรื่องราวของคนที่หมกตัวอยู่แต่ในห้องแต่เมื่อต้องออกไปข้างนอก เขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างโลกในห้องกับโลกข้างนอก มันแตกต่างกันแค่ไหน สำ�หรับคนที่คลุกตัวอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม ความยาว : 01:18 นาที (Adobe Photoshop X Adobe After Effects)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Animetion

51

ภาพประกอบต่อเนื่องประกอบบทความ “ ลมรัก ” ใช้เทคนิคดิจิตอลประกอบบทความโดยมีจำ�นวนภาพที่จำ�กัดจึงต้องแบ่ง เนื้อหาให้พอดีลงตัวเพื่อให้สื่อความให้ครบถ้วนพร้อมทั้งต้องนำ�มาทำ�เป็น วิดีทัศน์ประกอบบทเพลงให้เข้าใจโดยมีจำ�นวนภาพที่จำ�กัด (Adobe Photoshop X Adobe Premiere Pro)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Illustration : Character

52

Line Sticker : Grab Boy & Girl ออกแบบ ตัวสติ๊กเกอร์ อารมณ์ต่างๆให้กับตัวละครให้ หลากหลายและมีเอกลักษณ์เข้ากับภาพลักษณ์ขององกรณ์ (Adobe Photoshop)

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


53

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

54

LOGO : Design

Stationary : Thailand Hoya Center C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

55

LOGO : Design

Poster Design : Thai Animal Guardians Association C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

56

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

57

Stationary : PLAY PLEARN LEARNING CENTER

องค์กรเพื่อการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ชุมชนที่ห่างไกล และ ยากไร้เพื่อให้เด็กที่นั้นได้รับ การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

LOGO

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

58

Lettering Design :

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

59

Lettering Design : สุดเสน่ห์ Coverbook Design : นำ� Lettering ที่ออกแบบมาใส่ในปกหนังสือ นวนิยายให้เข้ากับอารมณ์ของ Lettering ที่เราออกแบบ

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

60

Typography design & layout

Layout : Magazine Calvin Klein

Layout : Brochure “ตาราไต” (ดอกบัว) C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

61

Typography design & layout

Typography design & layout : นำ�สะสมของตัวเองมาจัดวางใน คอลัมน์หน้าหนังสือ

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

62

Typography design & layout POSTER “นิทรรศการสถาปัตยกรรม”

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

63

“ศรีไทย” โจทย์ ให้นำ�สีไทย มาประยุคใช้ในงานออกแบบ โดยเลือกทำ�เป็น Corporate Identity ของสายการบิน

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

64

Advertising Design : Poster & Billboard “GATSBY”

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

65

Brochure Design : “ART MAP” Silpakorn University Wang Tha Phra

“แผนที่ศิลปะ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ” ออกแบบแผ่นพับสำาหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ต่างๆในหมาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวัง ท่าพระ โดยแสดงรายละเอียดและจุดเด่นที่น่าสนใจและเข้าในง่าย C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

66

LOGO

EVENT DESIGN นิทรรศการและโครงการ “เที่ยวไทยไดกับได” ต่อยอดจาก Infographic ที่นำาสู่งานนิทรรศการ ที่มีสื่อมีเดียร์หลายรูปแบบทั้งการใช้งานและการประชาสัมพันธ์

infographic design

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

67

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

68

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

69

infographic design : ไตรภู ม ิ

นำาเสนอเรื่องราวจากวรรณคดี : ไตรภูมิพระร่วง หรือ “ไตรภูมิกถา” เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่แต่ง ในสมัยสุโขทัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโลกสัณฐาน ที่ แบ่งเป็น 3 ส่วน หรือ ไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ซึ่งมีความซับซ้อน เข้าใจยาก จึงนำามา จัดทำาให้เข้าใจง่าย คลี่คลายแต่ละประเด็นให้มอง ง่ายขึ้น และมีรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยจะ แทรกเกร็ด เล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเข้าไป ด้วย อย่างเช่น วงโคจรของเทพประจำาดาวต่างๆ รวมไปถึง รายละเอียดของแต่ละทวีปใหญ่ทั้ง 4

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

70

ออกแบบลายกราฟฟิก ไทย จากศิลปะไทยยุคสมัยเชียงแสน “คนเมือง” โดยแสดงถึงความเป็นล้านนาผ่านลาย ผู้คนที่ถอดลาย การแต่งตัววิถีชีวิตความเป้นอยู่ของชาวล้านนา มาวางบนสินค้าต่างๆโดยไม่ขัดเขินต่อการใช้งานสำ�หรับคนรุ่นใหม่และไม่ละทิ้งวัฒนธรรม

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

71

ออกแบบลายกราฟฟิก ไทย เอกลักษณไทย “พระบรมหาราชวัง” โดยแสดงถึงความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัยแต่ก็ยังไม่ขาดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยลายจะประกอบอยู่บนแผนที่สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนพระบรมหาราชวัง

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

72

ออกแบบลาย กราฟฟิก ไทย เอกลักษณ์ล้านนา จังหวัด “ลำ�ปาง” จากการไปเก็ฐรายละเอียดเอกลักษณ์ที่เป็นจังหวัดลำ�ปางจากสถานที่จิงมาทำ�เป็น ลายที่ใช้วางบนบรรจุภันฑ์ สำ�หรับของซื้อ ของขาย ของฝากจากลำ�ปาง

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


I Graphic Design

73

Quip : WILL SHARE

สำ�หรับแชร์ ในสื่อออนไลน์เพื่อกระตุ้นสังคมให้เห็น ถึงความสำ�คัญของ Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการของ University Network For Change (UNC) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล

C ออกแบบโดย : มัชฌิมาานท์ สุดเสน่ห์ นักศึกษามหาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์


Portfolio : Mutchimanon  

Portfolio : Mutchimanon Soodsanae (Mint)

Portfolio : Mutchimanon  

Portfolio : Mutchimanon Soodsanae (Mint)

Advertisement