Page 1

ซอฟต์แวร์ ประยุกต์


นักเรียนทราบไหมคะว่ารูปนี้เป็นโปรแกรมอะไร?


ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถใช้ทางานเฉพาะด้านตามที่เราต้องการ  เช่น โปรแกรมประมวลคา (Word Processor) สาหรับพิมพ์จดหมาย

รายงาน และเอกสารต่างๆ ตลอดจนการจัดทาต้นฉบับหนังสือ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โปรแกรมแผ่นตารางทาการ (worksheet) สาหรับทาบัญชีอย่างง่าย ทาการ คานวณแบบตาราง และทาแผนภูมิจากตารางตัวเลข  โปรแกรมนาเสนองาน (presentation) สาหรับจัดทาสไลด์และควบคุมการ ฉายสไลด์ประกอบการนาเสนองาน  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (database management) สาหรับงานที่ต้องใช้ ฐานข้อมูลขนาดไม่ใหญ่นัก


(application software) ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ สาหรับงานเฉพาะด้าน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ สาหรับงานทั่วไป


ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับงานเฉพาะด้าน ซอฟต์แวร์สาหรับงานเฉพาะด้าน คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทางาน เฉพาะอย่างที่เราต้องการ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการทา บัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ โปรแกรมการทาสินค้าคงคลัง เป็น ต้น สามารถดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรม ได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เขียนขึ้นนี้ โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัวพัฒนา


ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับงานทั่วไป ซอฟต์แวร์สาหรับงานทั่วไป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทาไว้ เพื่อใช้ใน การทางานประเภทต่างๆ ทั่วไป โดยผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถนาโปรแกรมนี้ไป ประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถทาการดัดแปลง หรือแก้ไข โปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรม สาเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อานวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง โปรแกรมสาเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่างๆ เป็นต้น


ซอฟต์แวร์ประยุกต์สาหรับงานทั่วไป ทั้ง 4 โปรแกรมเป็น โปรแกรมที่เกือบทุก สานักงานมีความจาเป็นต้อง ใช้ บริษัทไมโครซอฟต์จึงได้ จัดทาและรวบรวมโปรแกรม ทั้ง 4 ขึ้นเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ ใช้ชื่อว่า ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ (Microsoft Office)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์