Page 1

โครงการครบรอบ 80 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 6

เรื่อง “การพยาบาลขามวัฒนธรรม” (Transcultural Nursing)

หลักการและเหตุผล

เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 80 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพยาบาล ศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยเพือ่ ประชาชน ซึง่ การให บริการวิชาการแกประชาชนเปนภารกิจทีส่ าํ คัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และ ในชวงเวลานีเ้ ปนชวงเวลาแหงการเปลีย่ นผานทีอ่ งคกรตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (Asian Economic community) คณะ พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เห็นความสําคัญในการเตรียมความ พรอมของพยาบาลใหมีความรูความสามารถในการดูแลประชาชนในสังคมที่มี ความหลากหลายของวัฒนธรรม โลกาภิวฒ ั น ทําใหวฒ ั นธรรมของโลกแพรเขาสูป ระเทศไทยผานกระแส โลกาภิวฒ ั นและโลกไซเบอรอยางรวดเร็ว เกิดการลืน่ ไหลในความหลากหลายของ วัฒนธรรมอยางไรพรมแดน สงผลกระทบตอวัฒนธรรมไทยทั้งในดานวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ กระบวนการเรียนรู พฤติกรรมสุขภาพและสงผลตอคุณภาพ ชีวิต การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอภาวะสุขภาพของบุคคล พยาบาลซึ่งเปน บุคลากรในทีมสุขภาพทีใ่ กลชดิ กับประชาชนมากทีส่ ดุ จึงจะตองมีการพัฒนาความ รู ความสามารถในการใหการพยาบาลและมีความเขาใจในเรื่องดังกลาว คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญ ของการพยาบาลขามวัฒนธรรมซึ่งเปนการดูแลบุคคลอยางเปนองครวมในสังคม ที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม สามารถตอบสนองตอความตองการของ บุคคลโดยคํานึงถึงความแตกตางและเปนการพยาบาลที่มีเปาหมายในการสราง สุขภาวะอยางสอดคลองทางวัฒนธรรม ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 80 ป แหงการ สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยที่อยูเคียงขางประชาชน และได พัฒนาสังคมมาโดยตลอด คณะพยาบาลศาสตร จึงมีความมุงมั่นและภาคภูมิใจ อยางยิ่งที่เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมดานสุขภาพ โดยการจัดการประชุม วิชาการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อใหพยาบาลและบุคคลกรทีมสุขภาพมีความรูความเขาใจ เกีย่ วกับการพยาบาลขามวัฒนธรรม รวมทัง้ สามารถนําไปใชในการปฏิบตั กิ ารดูแล ผูปวยไดอยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้นตอไป วัตถุประสงค เพื่อใหผูรวมประชุม 1. แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการ พยาบาลขามวัฒนธรรม 2. นําความรูและประสบการณที่ไดจากการเขารวมประขุมครั้งนี้ไปใช ในการใหการดูแลประชาชนในสังคมของประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม

กําหนดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 6

เรื่อง “การพยาบาลขามวัฒนธรรม” (Transcultural Nursing)

ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ. โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ธันวาคม 2556 วันที่ 19 ธันวาคม 2556 (ตอ) เวลา กําหนดการ เวลา กําหนดการ 3. นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 09.00 – 10.30 น. ดําเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท 08.45 – 09.00 น. พิธีเปด และกลาวรายงาน โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 10.30 – 12.00 น. บรรยายเรือ่ ง “เพิม่ จุดแข็ง ลบจุดออนของการสรางสมรรถนะ ทางการพยาบาลขามวัฒนธรรมในประเทศไทย” 09.00 – 09.30 น. กลาวเปดและตอนรับ โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย วิทยากร ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 09.30 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “Social Justice กับวัฒนธรรมสุขภาพ” 13.00 – 16.00 น. นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพยาบาลข า ม โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย วัฒนธรรม อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หอง 1. สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ ประธานดําเนินการ อาจารย ดร.สารรัตน วุฒอิ าภา 10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับ ประชาคมอาเซียน” หอง 2. การพยาบาลขามวัฒนธรรม/นวัตกรรมทางการ โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ พยาบาล ประธานดําเนินการ อาจารย ดร.วาริยา หมื่นสา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 14.00 น. บรรยายเรื่อง “การพยาบาลขามวัฒนธรรม: อะไร ทําไม วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา กําหนดการ อยางไร?” 08.30 – 10.00 น. อภิ ป ราย เรื อ ่ ง “ทํ าอยางไรใหเกิดงานวิจัยดานการพยาบาล โดย รศ.ดร.มรรยาท รุจวิ ชิ ชญ ขามวัฒนธรรม” คณบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วิทยากร อ.ดร.ฤดี ปุงบางกระดี่ 14.00 – 16.00 น. อภิปราย “ความตองการการดูแลตามมุมมองของผูใ ชบริการ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่หลากหลายวัฒนธรรม” รศ.ดร.สมพร รุงเรืองกลกิจ ผูอภิปราย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1. คุณตูลู รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา ผูจัดการศูนยธารทิพย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2. บาทหลวงองอาจ แคเซอ ผู  ด า ํ เนิ น การอภิ ปราย ผศ.ดร.ธีรนุช หานิรัติศัย ผูจัดการบานเอื้ออารี 10.00 – 11.30 น. อภิปรายเรื่อง “แนวโนมและความทาทายของการพยาบาล 3. ดร. ณัฐวุฒิ สามไพบูลย ขามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน” วิทยากรและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมเปรียบเทียบ โดย 1. ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร ไทย-ญี่ปุน คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูดําเนินการอภิปราย คุณสุพรรณ วองรักษสัตว 2. นายกสภาการพยาบาลแหงประเทศไทย วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ผูดําเนินการอภิปราย ผศ.ดร.ปรียกมล รัชนกุล เวลา กําหนดการ 09.00 – 10.30 น. อภิปราย “ดูแลอยางไรดีกับผูใชบริการที่มีความหลากหลาย 11.30 – 12.30 น. มอบรางวัลผลงานวิจัยและประกาศนียบัตร ทางวัฒนธรรม” 12.30 – 13.30 น พิธีปด ผูอภิปราย 1. คุณศัลยา ไผเข็มศิริมงคล รับประทานอาหารกลางวัน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร หมายเหตุ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 2. คุณสุพรรณ วองรักษสัตว โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ


ผูเขารวมประชุม

ผูเขารวมประชุมเปนอาจารยพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษา พยาบาล และบุคคลที่สนใจ จํานวนประมาณ 150 คน

คาลงทะเบียน

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 คนละ 3,000 บาท ลงทะเบียนตั้งแต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คนละ 3,500 บาท ลงทะเบียนเขาประชุมรายวัน วันละ 1,200 บาท นักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท บุคลากร และศิษยเกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร -ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 คนละ 2,000 บาท -ลงทะเบียนตัง้ แต วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คนละ 2,500 บาท

สถานที่จัดประชุม

ณ หองประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ใบสมัครประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 6 “การพยาบาลขามวัฒนธรรม (Transcultural Nursing)” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการครบรอบ 80 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………........................................ ตําแหนง............................................................................................................ เลขทีส่ มาชิกสภาการพยาบาล……………………........................................................ เลขทีใ่ บอนุญาตประกอบวิชาชีพ…………............................................................... หนวยงาน/สถานทีต่ ดิ ตอ……………………………………………….……………………………..…...... เลขที่...................ถนน………….................ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพทที่ทํางาน......................................โทรศัพทมอื ถือ.................................. E-mail address…………………………………………………………………………………………................

รม ร ธ ัฒน rsing ว ม ขา al Nu 556 ล า บ ultur วาคม 2 คร า ย น ัน การพTranscวันที่ 18-20กธรุงเทพมหา เมือง

สมัครเขารวมประชุม

สอบถามรายละเอียด

คุณพรทิพย ศรีวรรณพฤกษ หรือ คุณสุพิตา สุวทิ ยารัตน 02-9869213 ตอ 7316-8 หรือสามารถเขาดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.nurse.tu.ac.th

( ) ประเภทบุคคลทั่วไป ( ) ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พย. 56 3,000 บาท ( ) ลงทะเบียนหลัง วันที่ 19 พย. 56 3,500 บาท ( ) บุคลากรและศิษยเกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ( ) ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พย. 56 2,000 บาท ( ) ลงทะเบียนหลัง วันที่ 19 พย. 56 2,500 บาท ( ) นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียน 2,000 บาท ( ) ลงทะเบียนเขาประชุมรายวัน 1,200 บาท/วัน จํานวน...............วัน วันที่ ( )...............( ).................( )................. ขาพเจาไดชําระคาลงทะเบียน จํานวน................... บาท (........................................) ผานธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร-รังสิต ชื่อบัญชี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 050-2-37887-0 มาพรอมใบสมัครแลว

งแร

ณ โร

ี ดอน

าร มอม

หมายเหตุ โปรดสงใบสมัครและสําเนาหลักฐานใบโอนเงินมาทางโทรสาร 02-5165381

อาหาร สํารองหองพัก

( ) ทั่วไป ( ) มังสวิรัติ ( ) อิสลาม ( ) พักเดี่ยว 1500 บาท/คืน ( ) พักคู 750 บาท/คืน พักคูกับ................................. Check-in………………........... Check-out……………….........

ไดรับคะแนนหนวยกิตทางการศึกษา (CNEU)

ด ดั โ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

www.nurse.tu.ac.th

Transcultural nursing 2013