Page 1

มหาหงส News

งานประชาสัมพันธ คณะพยาบาลศาสตร พบกันอีกแลวนะคะ สําหรับการเริม่ เขาสูค มิ หันตฤดู ตอนแรกคิดวาลมหนาวจะมาเยืยนจนเดือนแหงความ รัก แตที่ไหนไดละคะ ที่ผานมาลวนๆ แตรอนระอุ บางวันก็ครึ้มฟาครึ้มฝน เห็นพี่ๆนองๆของพวกเราหลายๆคน เริ่มเจ็บปวย ไมสบาย ยังไงก็ขอใหรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ สุขภาพคงเปนเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษยงาน อยางพวก เรายางกาวเขาสูเดือนที่ 3 ของปมาทองแลวนะคะ แหม แหม วันเวลาชางผานไปอยางรวดเร็ว เดือน หนาก็จะขึ้นปใหมไทยอีกแลว วันเวลาไมคอยใครจริงๆคะ ใครคิดอยากจะทําอะไรก็รีบลงมือกันเลยนะคะ เผลอ แปบเดียวจะหมดไตรมาสที่ 2 ในสิ้นเดือนนี้แลว เดือนนี้ถือเปนเดือนที่ 6 แลวนะจะสําหรับการทํางานในรอบ ปงบประมาณ 2557 เดือนนี้มีขาวคราวความเคลื่อนไหวอะไรมาฝากกัน ก็ติดตามกันไดเลยจา...

ความเคลื่อนไหวของ

ศูนยบริการวิชาการ ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันนีศ้ นู ยพฒ ั นาเด็กของ เราไมไดมีแคเด็กๆ 130 คนที่ทาง ศู น ย ดู แ ลอยู  เ ป น ประจํ า นะคะ ขณะนี้ทางศูนยฯ ไดจัดโครงการ รั บ ดู แ ลเด็ ก ภาคฤดู ร  อ น ใน Theme “เรารักประเทศไทย” ใน รอบแรกนี้มี subtheme ที่ชื่อวา “เรารักในหลวง” มีทั้งศิษยเกา และเพื่อนใหม ผูปกครองสนใจ

Events in March,2014 ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วันที่ดําเนินการ

1

โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปที่ 4

3 มีนาคม 2557

2

โครงการศิลปะและวัฒนธรรมทางการพยาบาลในการมอบขีดหมวก และเข็มธรรมศาสตร และปจฉิมนิเทศ แกผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2556

4 มีนาคม 2557

3

โครงการรับดูแลเด็กภาคฤดูรอน (ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย) รอบที่ 1

10-31 มีนาคม 2557

4

โครงการพัฒนาจริยธรรมผูนํา

14-16 มีนาคม 2557

5

ศึกษาดูงานวิเทศสัมพันธ ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

6

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

24-28 มีนาคม 2557

7

นักศึกษาชั้นปที่ 4 สอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2557

29-30 มีนาคม 2557

8

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและเทียบเคียงสมรรถนะภายนอก ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

ศูนยสงเสริมสุขภาพ

พานองมาสมัครอยางกันลนหลาม เปดรอบที่ 1 รับเพียง 20 คนคะ ทางศูนยเด็กทําอะไรไมธรรมดาอยูแลวคะ เนนการเรียนการอยาง บูรณาการและพาเด็กๆไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เ พื่ อ ให เ ด็ ก ๆ ซึ ม ซั บ ความรั ก ที่ ใ นหลวงมี ต  อ ประชาชนของพระองค และทําใหเด็กๆ ไดสาํ นึกรักในพระองคทา น ดวย โห..สุดยอดอะ..ถาใครมีลูกจูงลูก มีหลานจูงหลาน บอกตอ ขางบาน ชวยกันประชาสัมพันธนะคะ ยังเปดรับอีก 2 รอบในเดือน ถัดไป โครงการดีดีแบบนี้มีที่ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยเทานั้น...รีบ สมัครกันดวนจรา

18 มีนาคม 2557

31 มีนาคม 2557

โฮะ โฮะ...เดินผานศูนยสงเสริมสุขภาพทีไร อดไมไดที่จะนึกถึง โครงการลดนํ้าหนักอยางไรในวัยทํางาน โครงการนี้เขามีดีใหบอกตอจริงๆจะ ตั้งแตปใหมมาก็จัดไปแลว 2 รุน และยังมีอีกหลายรุนในปนี้ และถาถามวา ทําไมโครงการนี้ถึงไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก เมาทซี่ขอ บอกไดเลยวา ก็โครงการเขาเห็นผลจริงไรจริง และโครงการนี้มีการติดตาม ผลอยางตอเนื่อง ลาสุดเห็นจะตองปรบมือดังๆ ใหกับผูที่มารับรางวัลสามารถ ควบคุมนํ้าหนักและลดลงไดถึง 20 กิโลกรัม ภายใน 6 เดือน ลดนํ้าหนักแบบ นี้มีดีที่สุขภาพดวยนะจะ ไมตองใชเครื่องสลายไขมันราคาแพง ไมตองใช เทคโนโลยีขนั้ สูงทีเ่ สียคาบริการหลักหมืน่ หลักแสน เพียงแคใชใจกับองคความ รูท ไี่ ดรบั จากโครงการ ก็ไดรปู รางทีง่ ดงามพรอมกับสุขภาพทีด่ อี กี ดวย คุม เกิน คุม แลวครา...ดูอยางบุคลากรศูนยสง เสริมฯ เองก็เปนเครือ่ งรับประกันคุณภาพ ดูแตละคนซิคะ หุน ฟตแอนเฟรม กันทัง้ นัน้ อยากใหบคุ ลากรศูนยเด็ก(บางคน) มาอยูศูนยสงเสริมฯ บางจัง...อิอิ


พัฒนา

นําวิจัยสูการ และนําความเปนประชาธิปไตยสูความเปน ขอฝากความเคลื่อนไหวของการบริการวิชาการอีกสักนิดนะคะ เมื่อเดือนที่ ผานมา กองทัพมดงานบริการวิชาการ นําทีมโดย ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท ทาน ผุทรงคุณวุฒิ ไดไปพบผูนําชุมชนและสํารวจพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาลรังสิต เพื่อสราง ความรวมมือในการบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร ไดขา ววาไดรบั การตอนรับ เปนอยางดี ถามีอะไรคืบหนา เมาทจะนํามาบอกชาวมหาหงสใหรับรูทั่วกันนะจะ

เอกภาพ

ดวน ๆ รอนๆ ขาวฝากจากบริการการ ศึกษา...ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2557 ถึง 31 มีนาคม นี้...

Gossip Nurse !! ขาวลา มาแรง ประเด็นเด็ด ประเด็นรอน ภายในรั้วมหาหงส แสนงามของเรา จัดใหแบบเต็มอิ่มกับเมาทซี่คนสวยคนเดิม มาเริ่มที่แมทัพของเรากอนเลยดีกวาคะ ในรอบระยะเวลาที่ผานมาใน เดือนกุมภาพันธถึงตอนนี้ แมทัพของเรานั่นก็คือทานคณบดี เดินทางไกล ตลอดเวลา ไลเรียงมาตัง้ แตญปี่ นุ ฟลปิ ปนส และลาสุดก็สาธารณรัฐเมียนมาร และยังมีแผนในการเดินทางตอไปที่ประเทศเกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา จาก การที่ทานตองโหมงานในเชิงรุกกับตางประเทศก็เพื่อคณะฯของเราและเพื่อให มหาหงสของเราเปนทีร่ จู กั ผลทีไ่ ดกช็ า งนาชืน่ ใจก็คอื เราไดลกู คาในหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมาจากหลากหลายประเทศ งานนี้ตองขอชื่นชมในตัวแมทัพ ของพวกเราจริงๆคะ ถึงแมวา สุขภาพของทานจะไมคอ ยเต็มรอย แตสงิ่ ทีท่ า นทํา นั้นเกินรอยเลยทีเดียว ยังไงพวกเราก็เปนกําลังใจใหทานคณบดีนะคะ... ไหนๆก็พุดถึงเรื่องสุขภาพแลว เมาทซี่ก็อยากจะ update ขาวคราว ดานสุขภาพของพี่ๆนองๆชาวมหาหงสกันสักหนอยนะจะ ขอเริ่มจากพี่แมวหรือ ปาแมวเทพีประจําหอง lab ของพวกเรา ที่ตองเขารับการผาตัดดวยโรคนิ่วใน ถุงนํ้าดี ใครที่เคยไดยินพี่แมวบนปวดทองอยูบอยๆ ก็รองออ ซะที เพราะวา นิ่วที่ผาออกมากอนบิ๊กบึ้มมากคะ ตอกันอีกรายกับนองจุบ หญิงอึดแหงงานคอมพิวเตอร ตอนนี้ถา ใครตองการสบตานอง นองบอกวายังไมพรอมคะ เพราะตอนนี้ทํางานหนัก เลือดตาแทบกระเด็นหรือวา“สามีตีตา”ก็ไมรู 555 อุย...ไมใชคะ นองมีภาวะ เสนเลือดในตาแตก สงสัยธาตุไฟในตัวปะทุหนัก อาการเริ่มดีขึ้นแลวคะ ขอใหหายเร็วๆนะจะ พวกเราเปนหวง... ขามฟากไปฝากความหวงใยถึงชาวศูนยเด็กดวย เพราะไดขาววาไม สบายกันหลายคน รักษาสุขภาพกันดวยนะคะ เห็นวาใกลถึงวันตรวจสุขภาพ ของบุคลากรศูนยเด็กแลว และตองขอแสดงความเสียใจกับครูแอน ที่สูญเสีย ทารกในครรภไปนะคะ พวกเราขอเปนกําลังใจใหจา... ถึงตอนนี้ขอมาที่เรื่องราวการเตรียมความพรอมใหกับลูกๆ ป 4 ที่ จะออกไปฟาดฟนกับขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพบางนะคะ ตลอดเดือนทีผ่ า นมาคุณครูทกุ กลุม วิชาทุม เทแรงกายแรงใจอยางเต็มทีใ่ หกบั ลูก ศิษยชั้นปที่ 4 ปนี้มหาหงสของเราสงเขาประกวด 82 คน ทุกคนคาดหวังวา จะไดมีโอกาสทําชื่อเสียงใหกับคณะฯโดยการตั้งใจสอบใหผานในครั้งแรก ได ขาวแววๆวาอาจารยกลุมจิตเวชฯจะแจกดินสอลงยันตใหลูกๆเอาไปฝนขอสอบ ตองบอกวางานนี้ลุนกันสุดตัว ใชทั้งวิทยาศาสตรและไสยศาสตรกันเลยที เดียว...คริคริ งานนีถ้ า ไมพดู ถึงคงไมได นัน่ ก็คอื การประชุมวิชาการประจําป 2556 ของกลุม ทคพย.เรื่องการจัดการศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ทีมงาน มหาหงสของเรารับหนาที่เปนกรรมการฝายสถานที่ ทํางานกันอยางเขมแข็ง ตั้งแตแมงานตัวจริง อ.โตง และแมงานรอง อ.แชมป ที่ชวยประสานกับทาง

โรงแรมจนทุกอยางผานพนไปดวยดี จนใครๆคิดวาอาจารยกลุมวิชาเด็กถือหุน ของโรงแรม เพราะขออะไรไดหมด ขอชื่นชมจริงๆคะ ยังไมหมดนะคะ อีกทีม ที่ชวยประสาน เจรจาตอรองทุกสิ่งอยางในเรื่องการจัดนิทรรศการ ขอยกนิ้ว ให อ.ทิพย กะ อ.เล็ก สาขาจิตเวช ที่ชวยใหงานเรียบรอยเปนอยางดีคะ งานนี้ผูเก็บเกี่ยวเนื้อหาความรูก็มอบหนาที่ใหรองวิชาการและผูชวยฯวิชาการนะ คะ... นอกจากทีมอาจารยจะไปทํางานเพือ่ สวนรวมแลว นักศึกษาพยาบาล ของเราก็ไดไปใหบริการวิชาการที่จังหวัดราชบุรี นําทีมโดยรองคณบดีฝายการ นักศึกษากับลูกสาว อุยไมใช ลูกทีม คือ อ.เกสร พานศ.พยาบาลไปตรวจ สุขภาพใหแกชาวบานที่มาในงานบรรจุอัฐิของคุณพอเชิญ-คุณแมฉวีรัตน เกษตรศิริ ผูมีพระคุณของคณะพยาบาลศาสตร งานนี้เด็กๆอิ่มอกอิ่มใจที่ไดไป ทําบุญแถมไดทาํ ประโยชนใหกบั ประชาชนสมกับความเปนพยาบาลธรรมศาสตร พยาบาลของประชาชนเลยจะ... ชวงนี้ก็เปนชวงปดเทอมแลว ลูกหลานชาวมหาหงสบางคน ก็เลื่อน ชั้นจากที่อยูศูนยเด็กไปอนุบาล จากอนุบาลไปเขา ป.1 แถมมีจาก ป.6 เขา ม.1 และก็มีลูกๆของพวกเราที่เตรียมตัวเปนนักศึกษา ที่ลุนกันสุดสุดคงเปน หน.ศูนยเด็ก กะหน.งานคลัง โดยเฉพาะหัวหนางานคลัง หมายมั่นปนมือให ลูกสาวไดเขามาอยูใ นรัว้ มหาหงส งานนีเ้ มาทซชี่ ว ยลุน ดวยคนคะ ขอเปนกําลัง ใจใหทุกคนนะคะ... คนมีลกู ก็ลนุ ลูกเรือ่ งการเรียน คนทีย่ งั ไมมลี กู ก็ลนุ กันสุดตัว ปาๆ อาๆ นาๆ ก็อยากมีหลานคณะเยอะๆ ดูแลวสดชื่น ครื้นเครงดีนะคะ เมาทซี่ ก็ไปแอบรูมาวาขณะนี้นอกจาก อ.ทอ ที่กําลังดูแลลูกในครรภอยางทะนุถนอม อ.พีเ่ ล็กทีด่ แู ลนองฟาใสแสนจะนารักนาชังมาเปนเวลา 5 เดือนนิดๆแลว คณะ ของเราก็มีขาวดีอีกสําหรับการตอนรับหลานของคณะที่ตอนนี้นอนอยูในทอง คุณแมทงั้ สองก็คอื คุณแมอแุ หงงานธุรการ และคุณแมจบิ๊ (อ.สุกญั ญา)แหงกลุม วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ขอใหคุณแมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ พวก เรารอคอยที่จะไดอุมหลานคา... ตอดวยขาวดีอีกขาว รูมาวางวดที่ผานมามีพี่นองชาวมหาหงสไดลาภ ลอยดวยละ ใครอยากรูว า คืออะไรถามไปทีพ่ เี่ ลีย้ งกลุม หนึง่ ทีศ่ นู ยเด็กนะคะ รับ โชคกันถวนหนา ไมรูวาไปไดเลขเด็ดมาจากไหน ชวยกระซิบมาที่งานบริการ การศึกษาหนอย ไมไดเฮมาหลายงวดแลวจรา... สงทายฉบับนี้...ดวยขาวการเตรียมความพรอมเพื่อขอรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาล ชวงนี้จะเห็นไดวาแผนกจัดเก็บเอกสารทํางานกัน แบบยามกินไมไดนอน(ถานอนก็ไมไดทําสิ) แลวอยาลืมนําแฟมเอกสารมาวาง ณ จุดนัดพบทีโ่ ตะหนาหองรองแผนฯดวยนะคะสูๆ แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ

เลขที่ ๙๙ หมู ๑๘ อาคารปยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๑ โทรศัพท ๐-๒๙๘๖-๙๒๑๓ ตอ ๗๓๑๖-๘ โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๕๓๘๑ http://www.nurse.tu.ac.th

Mahahongnewsmarch57  

มหาหงส์นิวส์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2557

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you