Page 1

โครงการครบรอบ 80 ปี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิ มพระเกียรติ

กำาหนดการประชุมวิ ชาการประจำาปี ครังที ้ ่6 เรื่อง “การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม” (Transcutural Nursing) ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา

กำาหนดการ

8.30 – 8.45 น.

ลงทะเบียน

8.45 – 9.00 น.

พิธเี ปิด และกล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

9.00 – 9.15 น.

กล่าวเปิดและต้อนรับ โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.30 – 10.30 น.

บรรยายพิเศษ “Social Justice กับวัฒนธรรมสุขภาพ” โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 – 12.00 น.

การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับประชาคมอาเซียน โดย ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์


12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

บรรยายเรือ่ ง “การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: อะไร ทำาไม อย่างไร? โดย รศ.ดร. มรรยาท รุจวิ ชิ ชญ์ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 – 16.00 น.

อภิปราย “ความต้องการการดูแลตามมุมมองของผูใ้ ช้บริการทีห่ ลากหลาย วัฒนธรรม” โดย 1. ผูใ้ ช้บริการชาว พม่า/มอญ 2. ผูใ้ ช้บริการชาวกัมพูชา/ลาว 3. ผูใ้ ช้บริการชาวญีป่ ุน่ /เกาหลี ผูด้ าำ เนินการอภิปราย คุณ สุพรรณ์ ว่องรักษ์สตั ว์

หมายเหตุ

รับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดืม่ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 10.30 น.

กำาหนดการ อภิปราย “ดูแลอย่างไรดีกบั ผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม” ผูอ้ ภิปราย 1. คุณศัลยา ไผ่เข็มศิรมิ งคล หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมิตเิ วช 2. คุณสุพรรณ์ ว่องรักษ์สตั ว์ หัวหน้าพยาบาล รพธ. 3. ผูอ้ าำ นวยการโรงพยาบาลของรัฐ ดำาเนินการอภิปรายโดย. ผศ.ดร. พวงผกา คงวัฒนานนท์

10.30 – 12.00 น.

บรรยายเรือ่ ง “เพิม่ จุดแข็ง ลบจุดอ่อนของการสร้างสมรรถนะทางการพยาบาล


ข้ามวัฒนธรรมในประเทศไทย วิทยากร ศ.ดร. ศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน นำาเสนอผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพยาบาลวัฒนธรรม ห้อง 1. สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ ผูด้ าำ เนินการ. อาจารย์ ดร. สารรัตน์ วุฒอิ าภา ห้อง 2. การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม/นวัตกรรมทางการพยาบาล ผูด้ าำ เนินการ.อาจารย์ ดร. วาริยา หมืน่ สา

* ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำาเนินการขอ CNEU * หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม คุณพรทิพย์ ศรีวรรณพฤกษ์ โทร 02-9869213 ต่อ 7314 หรือคุณสุพิตา สุวิทยารัตน์ โทร 02-9869213 ต่อ 7316-8 หรือติดตามรายละเอียดที่ www.nurse.tu.ac.th หรื อ Facebook: คณะพยาบาล ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ประชุมวิชาการ56  
ประชุมวิชาการ56  
Advertisement