Page 1

7

MRTVABUDOUCNOST rozhovor ^t Filipem a Lukdiem

v Bm€ ppru6 v 1lvotd. Pillett Jsnn En s Danem El ytv lsem sot'arttt 0. llstopdu odpbdne, rrthofi* hodln pbrm, H ao se u lednf 6*Wi slantce flrmy (S)HEtt kanda hlo**da, na tlleroa tlrlvezoval v&ml ftoncefttii bmilns*fctt kapel - 7 o(n t"€T oD RAJE, pE' S rtypER a tttRTltt SttDOuCNOSn.

+raigtt cdge, aby to lidi podn6covalo k n6iaki aldlvitE. Takovei ten fanzh je od prvntho 6lsla af doted.

Ronsr: ilysll5 s[ 2e za ty rolry fsf pffstupn6f5l r$Fkirn ltnim Iinnim? Filp: J{ jsem byl Wdycky pfis-tupnei, ab ien v omezenf mfle. Taky

v ktubu $gOI LIflNA, portud tato cdlsalveni tov{nn si obdas poshcluru nEco iinfho, ale ul dlorfu poslouchtm feld} vrtfu mi co do illrdlnt s oznMnt klubu - Byta Em strr1rt nE ten jeden dnlr hardcoru a isem spokofenei. J{ ty ostatnl toleruju, vi zlma, cot zprtsobllo naSl ndrnErnou honzumact Eate, ale nroc mE nebavi - pop Frt(, erno... Ty Hls{upnEi5i' llnry d# pokud se ta obaruent yda, co ndm u bru dett, vrtfu Eatcn ldm v podc*rl dob€ recenito\at Kordovi. data tnzvaL Pnvda Ie, 2e Roman: Jl lsem Hlubolrou zvuk kapl byl |aodnd dobrct, Obu dflv moc neCet nebo de upiimnE ieilarn, hudb tet fen n6co, prdote ml dcqt ne$la znovna mfm oblthvatllla 6praYa... rfm stylem, I kdyt htavnl Ftp: To je zas otid<a osobtlho IA.B. a P-S. byll dost energtr{i vlcrsu, tprava je takold punko a sehrani. h nel strtvet* v 116. lt nE to tteba u Minority pfiide takovf konforrnl, kotr lerdrre z hancelflii hnuti DUI{A vendnl. S tlm se ab tEfto da Jsne sl v tdne z rrnls?rtosti z#ll pvfutil, s Utkiiem e polemizovat, pro ttEkoho to je a Flllpm, My se zpivdkem a pro rdtofio nenl. Ted sice plSu Konal se

!t.g,

,$lhrlsfaott

vydavatelem

fanzlnu HO HEART

na po[ltiaei, ale 0prava ie poi{d stelnd. A kdyl ti to tieba zdrbou v tisklml tak, te je to neditehy, tak co mfrfeg d€lat...

e

HL,L aktlvtstyr

BOKE ORBY e ZA PRAUA AIL Rer pfi HNLITI DttHA. Pro ta,h4 hdo Eftival n. s{r5lrl hech lorlob fanzlnu n& walemn6 pkiethy, bude fainfro rozhovor uftlld zatim* SKIJP//NKY

Ronnr: Ktle tlsknete? F[ts: Ji tislou tady v Tam se dilhj asi ldeclny

ny, moArl i ntckovslri, protole

jsem tam mindf tyden

vdIii---

NO HEART...

Roman:

ROMAN SOUIIAR

Filp:

DAN DUDAREC

praStinel? Ftlp: No, i€, ah takovf farziny

tady rnajl talry $/oie mlsto. Mysllm si, b f,di, lderf nemaji

HLUBOKOU ORBU a

r^d takovi dn h humoru, tak jim

proC lsts byll rozdllenf na H. ORBU a VOSTN,TTE, ONATT Flllp: Tak to nebylo, to m{5 trochu dccsleni pilcdstary. Jednak jsme nczadli, ale zaCal

to asi moc nefekne, spcilrojenej...

ts by z toho vzdd

nechci

H/lxlilutllRoc

pot6, co skoneila BRNENSKA

col byl prvnl faruin tady v Bm6, ldcrf ea6al lychdzet v roce 91 a Wdevafi jsme ho asi rok. Pak isrne ee nEfak nepohodi a S jsem ahal dilat faruin pode scbe, prdole ie to pro nG tak ncilep$t. VOSTNATEJ DRAT je 0plnl jhrci f;aruin, lderci dahl rtplr€ jincj dlovEk - Radck Kratocfwil, Je jsem mu s tim jcn obfas pomlhal, moment{ln€ asi rck nerych{zi. Romm: Prof ton nizev - HLUBOKA ORBA? To fe spls n6zsv pro zem6d6lslcf novlny... Flllp: J6 jsem jednou psal recerui na koncert YOUTH BRIGADE do BmEnckf Vrtule a napsal jscm, te by to byla hluboka orba, ndfez, Sc rom€dllstvim to ncmd spole6niho nic, ie to jen nizw hudebnF VRTULE,

Roman: Zn6nto se

d6ld?

to n6iak od doby, lttty fsl fanzln zafd

vnltFr€ ur{fttr p. Cte v€k sc mlnl za ta l6ta, ale nffakf vcfitf n{zorovf skoky tam nebyly. Od a€etku isem cht6l, aby to by{o arnliteni na ndl3eaoWgist hu* bu,.prasopal a my$lenkov6 rn podttvn*pi proudy v hardcotll - tfeba

Flllp:

Ji mysllm, Ic

MINORITY #6

se to moc ncznlrto.

rh i{ jsem

Ronran: tlolni, Ie lt$y sg ty vSechny lbndny sfednotf,y,

chlubit, tak faruin ic to nfii. Tafialjscm ho vydivat v l€t6 93

ho stylu, hrubei nifez.

MnE se lfbi.

Romm: t{enl moc takovef

Roman: Na zaC6tlu bych se chtil zeptd, kry Fte zaGd

i kdyl se

Jalt se tl lbt t0

HEART?

A

Jscm, protote,

vid€l

vychtzet nltrky nfcky. Ale ie to tam dobrf, dEH se tam tleba i

pipmul

vydivd

BmE. fanzi-

Ji

talrovf

KNRo L. . .

FHp: No, MRR se uI taky skoro ned6 Clst. Ltdtf$: Probt6m le, te l€Idy si tanzin chce d6lat po svfm. Je Fcrn taky dElal s kamarAdem fianzh, lderf h/tli recenzi Vltka Pokom6ho anilda, ha ha. Ale kdyl to nem0ie5 d€lat, iak chce5 a muslS d€ht n6iaki kompromisy, tak to td nenl ono.

Fllts: Ono by to m6lo woie Hady, Ie by to lych{zelo pravidelnE, ale asi by to daachovalo na vdazleh mezi lidrd. NedElim si ltdnf trrre. Bm€nsld Vrtule b$ taky faruin, lderf d€lalo asi p6t lidi a byl doccb pestrej... Roman: tusl tam bft vtlyclry nIlaltef v0fte.,. (smlch) Flllp: Jf bych neciilEl d6lat fanzin s n6iakim vrldcem. Ronwt: Ale ]l.Cl. mt tdty vtdce,.. Flllp: No ale ten vridce vede s{m sebe. J{ mtm sptg nel MRR rad5i linf - PROFANE D(ISTENCE nebo HEARTATTACK. MRR je takovf be4ohlavnl... LulttS: MnE ae z domlcich ncjvlc ltbil faruin JSME, hterf ryd{rral Marth Haupt. VySkr dcc pn jedno dislo, ale bylo velni dobry. Kdysi se mi llbll slovensltf faruin PROPAGANDA. Pak 10 000 dalSich Cronul a ze zahranilkrlch HEARTAfiACK... Roman: A z t6ch strdght edge?

ROZf,IOVORY

strana 13


Flllp: Cet jsem akor6rt OUT OF STEP a ten za moc nest6l. Roman: Prvff l{C fanzln, kter{ lsem Cet, byla nntAruE,

ddd illartln Vali$ok,.,

d6vait nepokrytecky najevo svoie mySlertcy, zatimco ofici6hi ec6na

kter{ lrapet smrdi. Rdnan: stane so hardcqovi k4ala hrrrroclrovou, kdyz

Fillp: To bylo shr6li. A pak je6t6 SRACKA. To byl punkovf fiaruin s dobrim n6anem. A pak taky A - KONTRA nebo v PROPAGANDE byly fald tleba rodrorory s 0phe neanamfmi kapelami... Roman: To ml t*y plfitle dvnf, Ze kdyl n6kdo ]rmrvf o illlilORlW, td( il(a fe tam fsou roqonzo a rozlrovory s noznaffi kapelanrl. Ale proto tam ploco fsou, aby to ty lldl pozndl a poslechll $ to... Flllp: To sami fll€ji lidi na ORBU. Oni asi cht6ii 6lst jenom rodrovory s kapelami jako N.V.U. a INSANIA, ale n€iak si rozSilovat obzoryl, to ne. J6 kapely, s lderima jsou rodrwory tteba v MING RITY, neposlouchim, ah to neztameni, 2e v nich nern0le bit n6co ailmavbho. Myslim si, le spousta t€ch rodrovorfi nenl jen o hu&€ a Clov6k se z toho nfiIe doar6d6t i spoustu jineich v6cl. Ty lepely flkai 6asto roarmni v€ci a i kdyl se mi hudebn6 nellbl, ClovEk z toho m&e hodn6 zlskat. Roman: Jdri lsou tady v Bm6

kapeyr Fffp: Ty tli, kteri

TOP 15

v6era hrdly. A

ZEMEZLUE,.. LultiS: Pak jeSt€ IDIOT CRUSOE, ale to uI ie andro6.

podepFe tfsa u'S0'ilYit Fllb: Ze|etl na tom, jak to bere$. Pro m€ jo. Je to nesluditelni. ilolna to zri blb6, iako bych byl n€iakej hardcorovg soudce, ale pro rn€ to ie nesluditehy. Pode 1116 by hardcore neexistoraal, kdyby

tam nebylo to ideologrckf dreml, kdyby tam rdahy nebyly ihy, nei lsou v normaH hu&6. u t6ch konrer6nlch kapel uI o ty my5lenky neide.

Roman: Ale ony tam lsou tfeba poled... Fffp: MySlenky tam mo?ri isou, ale neofieil se v tom konlqr6tnim postoii. Tieba to ien prohla5uiou, ale ned6laii to. MySlenky bez

konkEtnich postoi$ isou nanic. Lulti5: Je to hloupi, kdyt CHUMBAWAIvIBA, ktefi jsou zrimi jako antifa5is;ti pak hrajou na koncert6 10:15, kde ochranku d6lail n6ckov6. Sly6el isem, Ie udah€, kdyZ tady m6l bft ten prvni koncert, taldefim lidi z Ladronky psali, af sem nejezdl, te 10:15 mail ndcky v

- KORDA

SENSEFIELD - YIe Album Supraphonu '73 Flllp: To je asi nejlepSi bnEnsk6 PATARE:I\II - v5e co mim

F.R. eECff - Dobry den/ToJe

kapela.

ochrance.

rtarf 7"

Lulri5: Pak FIBICHUV 0LlS, co2 BONAT{7"LSI(A ompll RESIDENTS, vese- CAPITALIST CA$UALTIES - tdmif vSe lejSi. SPAZ:L- vIe, m anim Roman: Co NSnfOA? GORILLA BISCUITS - Ld's start today LP LulciS: To je trochu tak vedle. HANA IIEGEROVA - vie Jinde. Flllp: My na INSANIU nechodime a INFEST - Slave LP mysllm si, te nls to ani moc oeZB- F'INGERPRINT 7" ilrT6. Ted rna vyjtt u $Of records ACADEI'Y 23 - 1985 7" kornpilaCni EP, jedna strana bude WAT TYLER-v5e bm€nsld, kde hraieme my i lNSANIA, ale mn6 se moc nelibl, PROFE$IONAIOfry - rorlil jakfm zp0sobem frmgufou a ani DISRUPT - v5e

le n6co jako

hudebn6 mE to moc nebavl.

Roman: Co se 0 nelbi? TOP 15 Flllp: JA a6m teda jen Polyho, to Krlstfna ie vibomei dlov6k a mim ho red. Ja isem fikal, 2e 5e mi nellbi ty Sopslqf salf,t zp0soby, jak se cpou do televize DROPDAADvLIpSkU nebo je&u dobu, lrdyt cht6li Wdat Baruikovy wai$r a niiegy desku, tak obesilali rfiary ffmy a

pak lim

to rydal Martin

Hrajou tfeba

Val65ek.

v MERSEY, col je

hloupei komerdni ldub. Oni to berou iinak, Ie si chtEji zahrdt co nei6as-

FILIP

Obnovenf INFEST Po5tovnf dorufovatellra

SI,AP A HAM REC{)RI}S dlsl,ElrlENhrs e pultx v Grazu

t6ii a d6lail h^lli tomu urditi korn- Bobftova sbft*a desek promisy. Ale rybrali si to tak a asi TlkdCrustu spllt dne v[ pro6.

Roman: Jdref

bm5ns$

fe viS

vztalr k Tresty smrd

undergrotmdovi

sc6n6 - DUI{A|, Z KOPCE...

I

vldeo x.unk As f,'uck vldoolrompllace Borton okolo rcku tl - t2

Flllp: Ono ale nic neni demobilf. Urdit€ tyhle kapely mfilou n€koho ovlivnit a n€kteri lidi dlky nim se zadnou o hardcore vlc ailmat, ale nenl to omluva, Myslim si, Ie pro-

hlaSoldni, 2e to dostanou mezi daly, je alibismus. Roman: ffiffie sl, 2e hanlcore fe tdr otsvfetrl, fe se tam ve-

Itlou vSctry

rilySbrt(ovi

proutfy, nebo Fstll tam mtlou bef pnom nfiteri. Ja se gfir Irv0ll vd plsnlCce o Shefter, lrterou fste vCera hrff,..

FIF: To se zase nedi fict

neiak

obecn€. Ja si myslim, ie hardcore le oteWenej, ale ne Uphe rdemu.

Jedna

ze dldadnich mySlenek

ie odpor k adortim, ry4finint lndivftLality, aby dlovEk hardcoru

byl sim sebou

a

neruAshdoval

n6ialci vrldce nebo na$firoaenf adoffiy. PrAvE proto je nibolen-

stvt v opozici vrl6i zikladnim my$ lenlcim hardcoru. Ale nikomu bych

to nezremo2loval nebo

nezalcazo-

val. illoie opozhe ie v tom, te feknu, Ie by to hdy nsn6lo byt, ale nebudu pre'ti tornu n€iak ffzicky vystrpovat.

Roman: Ale Srna Prabh0pftla nenl Ztulni nadpfirozeni by-

tost.,.

Fillp: Ji jsern taky ner&nlil jen o nadpfiroaenfch autoritlch. Mysllm

si,

te

Kri5fiacfui

ie nibolenstvl

jako kaldi jini, ie aloleni na tom, Ie lidi jsou podllzeni n6ialcf autorite a podle m6 nemi co dElat v

LultiS: Z KOPCE isem vfi€l popr- ACTM MININ - v5echrc v6, kdyl mi Filip p0j6il jejich vtdeo a Vvnlfiovinf iobifilili har&oru, lderf by m6l byt volnoDunaj se mi ltbl ve starich v6cech mySlenkafski. Hardcore mi taky s lvou Biltovou. Nebo Viclavdc, to je Wbomi. Jinak se o to moc moha n6iahf 'dogmata', ale jsou to dogmata, lderf si ty fidi sami nezaiimim. vytvofili a jsou oteWenf dislcsl (talde ul vfastn€ ani dogmaty neFSp: Ted uI to tak rnoc neposlouch6m, ale dllv tady byla asi nqf jsou).. A !6dni rgbonenstvl pode m€ nenl otevfenf diskusi. ftistrr lep6f sc6na v CecMclr a hodr€ se chodo na kapely iako DUN,{, le dani soubor pffidzini a dogmat, Go lidi majl dodrZonat a to nikdo nebo HELMUTOVA STRIKACI(A. Hodn6 kapel pak zbhlo a etalo se . nezn€nf, zatlmco v lnrdcoru jsou v6ci flexibilni. konprCnimi. Bylo tu spousta shr€lfch kapel - JESIE JSME SE Roman: tl0lou byt I v lrpelich nfrht autorilf,? V hapelich z NEDOHODLI, E, TRINYCHLOSTNI PEPICEK, Z KOPCE... TEd BrnA Ostravy.,. tleba koncert E v Bm€ s{oii stoVru, na to bych ul ne5el. Ale v ty Lulti$: Ostraw my neradi. Nen[ tam moc vlldnG publikum. F;<istuie dob€ plbd p6ti Sesti rolema to byb d<v61y. Ted r.rf re to rock. tam hdzenl pivnich fla6ek na p6diurTt, obt62ol6nl zp6l6k0 skupln, to Roman: Jaftel le rozdll mszl rockom a hardcorom? neni dobr6. Fllh: To je jednoduchi. Hardcore nenl ienom hudba. Hardcore by Flllp: Tam le ltub CIHELNA, co vedou lidi, lderi jsou asi v pohodE, nebyl hardcorem, i kdyl to zri hnusn€, bez n6ialciho ideologick6ho ale Ostra\ra je hodn6 brutahi m6sto, kteri mi problOmy s nickama. nebo spiS ideovGho zdremi, DO lT YOURSELF, angalonanosti v A i ty lidi tam jsou $ni net jinde. V tom ldtbu je skupina lidi, ktetl si privech adFat, arilifta5ismu... Normilnl rock ie ienom hudba, atlnr flkaii skinheadi, jsou to asi SHARPov€ a oni jsou netolerantni v0ei co hardcore je pro mE n€co vlc. n€lcterfm kapel6m. Sly5el jsem, te KRITICKA SITUACE tam rn€la Lulti5: Je mydim, Ie je to hapet disMablhi. Jestli to bereS z propichany pneumatiky a haue$ po nich fla5ky. KdyI isrne tarn hrali hudebnlho hlediska... V hardcore je spousta lepel, lder6 hardcoro- ffiY, tak tam byly probl6my hddi myrru 6l6nku o SHARP v Orb6. you hudbu v&bec nehrail - pop punk, emo, ty lidi ale jsou otevfeni a Nebo KULTRA m6la probl6my...

Frf,iNORiTl- # 6

ROmOVORY

strana

I{


'..t

Lulti3: Kvrlli tornu, te feldi, te neexlstuie d6lnicki tfida, Ie viictrni jsme z jedn€ tfldy, tak se na n€ hrdi d6lnici vfili a cht€li jim det do

Flllp: J6. Korda obdas. Jd bych byl rad5i, kdyby psali i ostatni vlc, ale kdyl je nepl$ou... lGldej ten text zramen6 diskuse a hidky a duni. vidycky to rrusl bft tak, abysme se na tom shodli v5ichni, Fillp: Jn ty fidi ase tro$i6ku chipu, protole jsou zbhli. KdyI je tam Roman: Reknite ml n6co o lldech z kapely... tolk nickfr, tak nemail rAdi, kdyl je n€kdo Isitla{e le5t6 z lb druhe Lrfii5: Na bict tnaie C!ko, le re Znoima, ie rru 23, rnomentdln€ ie strany. Ale zp6tky k t6m auilorit6m. Jsou urdit€, ale jsou n€iak pfiro- asocifl, nepracuie, pfedtim u nis hrfl na lqtaru a ie5t6 pfedim hral zenf. M6m rid tteba nEialeg lidi, ktery lsou aktivni, v6flm ilm a mdm v n€jak€ noisecoremetalov6 l€peb na bici. je rad5i, net n6lderi, lderf tfeba ned6lajf nic, ale nelae to naarat Fth: Potom na basu hraie Marek Rybenslci, je mu 20, te z RoIn6, pracqe v KovoSrotu, lyde€ fanzh E.Y:F. autoritru. Asi pro hodn€ lldl je adorita Robert \ll6ek... Roman: ilebo ty... Lulti$: Zbivailci 6len Martin, lderf zpfld, Je taky z Vysodiny a 1e Fillp: To doufiim, fu ne... zahradnlk. Roman: Pro[ ta$ v Bmi fsou samg tdrovi tvrdi kapU? FSp: Kordovi je 18, je vegan, vydtvi fanzh NO HEART, v M.B. pJfi nt dva roky. ProG tu nenl ndfdci normahl? Fillp: To je jednoduchy, Tady hraji ty cizl brutaffi kapely a v Praze LtdtiS: Filipovi ie 21, vydtud Hlubokou Sbu, v M.B. hraF od zazase ty dzi emokapely. Je to asi n6iakf pfirozeni vivoi. Moc lidi tu 6ethr, studuje na lysd<6 Skole privnidt€... emo neposlouchi. Rornm: ProG zrovna na privnlck6? GHn se budes potom Lulri5: Nebyl jsem na CLEAN SLATE, jen naposled na KRITCKE zwr? FHp: Nevlm, to le tft$y. Jd jsem byl m gymplu, chtEl jsem jtt strr SITUACI, ale co jsem slySel, tak dtaffit moc 0sp6chu tady nen€li. Roman: lUtysllte sl, 2e kOZ vis [rll poslouchaf, 2e F to n6fdr dovat poffiologii, tirm mE neraali, tak jsem Sel na pre\ia. Mi to hodovllynl? K$tI nezn{ texty, tdr z toho m{f fenom tu hudbu, nE ldadfi. Znit pra\ia v dne5ni dob€ iq docela dobrf a mim taky protoZe vi$ zp6v fe hodn6 nesrozunrltgf,Ff... hodn6 6asu na ostatnt woje dinnosti- Cim se budu liyft, to nevim. Fillp: Proto d6lime u pisrSCek proslovy. Taky rozdfudme tefy a co Asi v n6jak6 nevlidnl orgnniaci. tul vlc m0Ie5 d6lat? Mysltm si, Ie i kapely, lderi hraiou n6laky Romm: Dilaf bys v n€fdcf nadacl kft bys nemoh chodlt mdGI styl, maji dasto nesroanmilehf texty. tteba talthle obleCenel? Flllp: To je otfdca. Asi by to nebylo tak jednoduchf, te bych se auilornaticlty n€iak zn6nil. Asi bych se to snalil n€jak obeilt a kdyl PODVTAJKOU PASIVITY tak bych dtusil n6co lin6ho, To je ale ot6de, rodrodn€ bych neclrtEl VaSe zkuruend Fsivita, skondit v kv'idru a s kufflkem. zdl, co neldou prolomlt Roman: Co u vis doma faft vis porlporufou rodtGe? Lt{ci$: Je muslm fbt, ie mo$ rodide jsou l$aln6 tolerantni a v z&rodky v:zpoury, co um@f porour6ni s tlm, co mi flkail moji kamarddi, mim rodlde vibomi. dtiv neZ s|arei Wilieit Jenom z toho dfivodu, te iako vegan to nem6rn se stravovdnim tak Sterilni prod u kty spore c nosti pdnoduchy. Moli rodide mi rychezeil vstllc a podporuil m€ v tom. uisledek uichory ve 5kole, v rodirld Filp: J6 mim to St6stl, ie bydlm td tfi roky sim. Moii rodide se desftky fisfc kriplit nejdfiv odst€hovaff do Prahy, ted jsou v Jihoaftick6 repr.blice, talde Iiiu s6m, Vlcem€nn€ mE ale vldycky podporowli, tolerovali to. vit€zstvi je uZdycky rn vasli stanF Mysllm si, le probl6my s rodidema jsou n6kdy zp0sobeny tlm, Ie lim Spo/ednosf nao$end tlesfrd lidi nedolcilou rysvEtlil, prod ty v€ci del{i. jsfe piesni hkovi jak oni cffiefi Romm: Co l(dyZ to rodde nech$ou? RaZdf reiim viis milqie FllF: To je smdni, ale co se de d6H. Jednlm z feSeni le v osnF a na tfich pdr etrtflrnistu Eekaif ce$ n6cti se odst€hovat, osamostatnit se a deht si to po wfm, i kdyZ to ie asi pro spoustu lidi nemotny. Mtue generace

podvlaJkou rnsiv(;rRoman: V! chcete ptsdlltanrl zmdnfi ildl. ila tom koncert6 oslovfte tak {00 lld[, a co tich ostdnlch 7 ]dl&tn0? LulctS: To ie jasnf, ie marnutlm kourclnyho proutlru prosil€ nean6nl5 celou aern6kou$. Ale mysllm si, Ie jinak to nefde. Flllp: Tady nds staviS do takovi pozice jako kdybysme m6[ m€nit licfi...

Roman: To

p

prob,f6m vffSlny kapel,

ls

na koncert6 pfesvdd-

Cufe5 pfesv6rlCsnf a lnformqfs5 lnformovanf... Fillp: V naSem pftpadE bych se nectilEl stavEt do pozice kap€ly, lder6 hnaje jen proto, aby m€rilla lid. My hraiem to, co se ttbt n*m a zphdme, co si mysllme a jes{li se to n6komu ltbl a anEnl ho to, tak

je to doble a jes{li ne, tak se nedl nic d6lat. PiedpoldAdime, Ie tomu licli budou n€jak devfeni a pokud ne, tak bohutrel, nedd se nic d€lat. Ale vEt5ina lidt z lepely dEl6

lFty aldMty, ktery

zasahuiou i

r€lderi z t€ch sedrni mili6nfr - tfeba ta v0erej5i akce proti SHELL, v hnutf za prava adl'at... Je smtilnf, le tohle hodn6 lcapel ned€16. Tfeba v emosc6n€ lidi moc angalovani nejsou. J6 bych to nerad n6jak rozd€toval, ale v6t5ina kapel, ldery hrajou stejnf s{yl jako my, tak ditlail vlc nel len hudbu, Jsou mnohem arlgabwn€f5t. Lulti5: Ji nevlm ted s tim, cos illel. Vyrn€lo to tak, le to lidl, co hraiou prasopal, d6lai. U n€lderfch je to ienom p6za, kdeto lidi z emokapel si aspofi na nic nehrajl. Flilp: To neni pravda, ti si na to hrajl je6{E vic. Jak ldery. Mysllm si,

NCHAGENOCIDA Neviditelnej proces probiffit kaldei den rostliny, lidl, zviPata tichd genocida ldzttsfarn jen Elovilk a par zdeganerovanfch zviFat a jeho Ei o pokroku se syou cMilizacf seDedestuftce Ek potom pftide lrcnec B6hem t6to slrhdby je vykdceno & hekFrru da;fiGfro Waleffi Ai zustane Jen e{plvilk zmitanej vdlkou a nemoci se syou tttpou nenaa,ranosf defrnltivni vftez rlnd pfirodw bk potom piiide lrcnec

Roman: Tdtb ltancelif le vaSe? Jak se dostall anarchlstl na DUllt ,lak se ssm vetfell? Fillp: Bylo to slolity, F to na douhf Wh{6dtnl a jl nevlm, jestli to n6koho aflmA. DUHA \tznlHa n€kdy pfed Sesti rokama a byli to lidi ty amofiapaly tdr trochu pro pracltrt... Ffip: Prasopab{ kapely se prod6wil milo, zatlmco z t€ch pF spt$ z ochranafCdch orgnrdzacl a p Jsem mll k tomu hndt vtdyclry knajnE poilivnl \dah, llbily se mi jefich akce a z t6ch alenich hnuili slouchatelnEJslch styhl je to o hodn€ vlc. jsou podle mE pol'Ad neihp5i, neffadkeffilFl a poHd jeSE nejot+ Roman: Ji nsvlm, tartln Vallsol( deslry docela prodivh... FHp: Ji jsem myslel, le se proddvafl velkfm finnAm, ne iako desky. vlen6i5t a iako BmEnski Vrtule nebo pozd6$ fuiarchistlclti federaDm: Vit5lnou u emokapal fsott texty hodn5 osobnl, tdtle ls ce Bmo jsme je vldycky m€li redi, po$ororalifsme je$ch akce. Pak jsme se tady na Ekocentru mohli zadlt sch6ret a v:dahy mezi nimi anl moc nsmusl5 vnfmd afs to takovl pocfrovhzille?frost. byly docela dobri, chodili isnre na jeiich akce. Jenle pak pfiSly Rqnan: Kdo u vis pl$e texS?

2e emokapely to mait jednodu55l, protole hrajt straviteln€J5t hudbu. Ji to ale nechci niiak odsuzovat nebo zelAeobecilotat... Dm: Ji sl rnyslfirtr 2e prasopalovf ltapely to ddlall ze z6sady a

nfiNORiTY #6

KO1IHUVUKY

strana 15


nEiakf problCmy mezi Jdnfrem Pol{kem a Jakubem Patodkou, ldery je pfedseda hnuti Duha. Asi to bylo z obou s{ran, staly se v6ci, kterf se st6t nemusely a Jakub Patode pak kralne na anarchisty zaneWel. M6 v Duze takovf to visadnl postaveni, co2 si mysllm, Ie neni rodtodn€ spr6wt€. Napsal takwf hloupi 6l6nek 'HnLtl Duha a anarchist6', kde twdl, Ie anarchisti jsou n6sllnl, poslouc{rajl elektricky hluk a chodl Spinav€ obllkani... A v tf dob€ nis taky vyhodil, talde hodn€ anarcfiist0 na n€j anevfelo.N€ldeti z n6s se rozfiodli, Ie na to p&jdou obrdcenE, budou se tam snalil infiltrovat a m€nlt je. J6 jsem spoluald6dal Skupinku za preva aniiiat, kterA funguje asi tfi roky a to je takovej anarchistickej ostnivek v Duze. Dostali jsme ned6vno tuhle 'lrukafi' a tady provoa{eme

rodrodoval jeden 6lov6k. Bylo domlwenf,

le

bude n€ialcich Sest

lidi, ldell se budou domlouvat na akclch a nakonec o tom rodrodoval jeden 6lov€k a vznikaly z toho hedky. Mysltm si, Ze by se moc ne$alo, kdyby do toho m6li WtSt motnost asahovat i lidi, Kefl tam pfiieli a Duha by to rnlla respeldovat. A d€lali to Obfan6 proti Temellnu, ne Duha. ffiatni by tedy m€li dostat molnost spolurodre dovat a je to dobri i pro tu orgnnizaci, protole ti fidi isou z toho pak apchuceni, kdyZ tu molnost nemajl. Oni pfijedou, n6kdo jim tam porouCi a mfiIe se st6t, Ie pli5tE nepfiiedou. Na akci proti Temelinu jezdf poi6d stejnej podet lidi, ale vidyclry tam pfiiiZd€jl novi, moc lidl tam dvaffit za sebou nepfijede. Ono je to vidEt i na orgar$zaclch typu Anlmal S.O,S., le bez toho, le se d6 pros{or lidem, aby je&ali woie aktivity, lderf by se asi nemusely llbit vSem v Durc, ale Snak samostatn€, to fungorrat nemfih. Duha je natolik tolerantnt, le m6me ur0itou auilonomii. Je to takov! sfiatek z roanmu, protole Dutrovf akce by bez lidi, ktery by lidi z REVOLUCE ZE SUPERMARKEru hnuti Duha oanaCili za anarchis{y, skondily 6asto lcrachem. Tleba Revoluce ze supermarkeu vCera na akci proti SHELLu bylo asi 60 anarchist0 a 10 lidt z Duhy. Revoluce na prodejl je pozitivni. pro Duhu hodn€ Z Mysllm si, !e anarchisticlcf hnutt

miho hlediska. Jakub Patodka si mysll,

Ie anarchisticlci

hnuti je

potencidln€ nebezpe0ni a pftom zatlm nedoSlo k tomu, te by se stal n€ialci pni5vih, ale jemu stadi, fu v Tenrelln€ n€kdo napsal na aem 'SMRT IGPITALISMU', ul to p hrozref prfrser.

Roman: Cettt tste ten

nl?

Ji

flinek ve SVOBODIW ilYSLI o Tem€lt-

mi ten 6lov€k pravdu. Zase na dnffy a koulci se na Duhu z opa6n€ho e*r6mu, b Duhu nesniSl a hledi na ni to neJhorSl. Mysllm, ie hlavni sd€leni toho dlAnku bylo to, Ie se na Temelin€ Flllp:

jsem ho det. V zisadE

druhou stranu je to 6lov€k, ldery je z

rodrodonalo dost nedemolaaticky a to si mysllm, le ie pravda a byl bych red, kdyby se to znEnllo (ale nemyslfm, Ze se to an6nf). NF lderf v6ci v tom Clinku byfy 0plni hlouposti, ale to byly spiS takovf detaily. Roman: tn6 se ten Clinak ztt61 dost narny5lon9f... On tanr

psd, 2e to by{o nedemokrdhlcy ffzenf, ale tu denronstracl pofirldo hnutl Duha a onl zodpovtddt za to, lak to dopadne a kM tanr pffldou nlldrf f,dl, kteff chtEfl talry rozhodovat, tak to bude falfi anarchlo... Flllp: Probl6m ale je, te ani v r6mci Duhy to nebylo demolcaticky ffzenf. Necht€l bych, aby to ted lypadalo Jako n€Jakf vyfircdnl spor0 ples nEialcf farzin, ale hodn6 lidi bylo naStvanejch, Ie tam

FiiiN0Rlfv #6

a.

O

Nekompromisnl texty ndikdlnl sfova myslii si, 2e jim jde o zm6nu sv6fa Sami cpete pnchy tEm, proti kterfrn bojujete iakto, 2e to nevidite jakto, 2e to nechfipefe Je fo jen obchodni f:it$ abyzfiSili svyzieky neni to nic nouiho d6lali to uZdycky Nikdy nedocllime 26dnou pozltivni zmhnu sknz revoltrciondie ze supennarkelu Revoluce na prodej...

KUZIITUVUKY

strana 16


Roman: Tsn rozhovor v tom faponslcim fianzlnu byl dobref (byl cetq v jano,nitlni - pozn RSr. Fillp: No, docela u5el (smich)... Do budoucna bysme cf*€li Wdat n6co novfho v cizin€, hlavnE l<v0[ zvuku, protole nls n€kolikit v Lod6nicich oiebali a nechceme to absolovovat uI potfetl. Rornan: Kde lste to naluivall? LultiS: Demo tady v BmE v Ln2inlcach v DomE d€tl a mladele, prvnt EP v Trendin€, to d€hl chlapllt z JUNK, posledni jsne naffinali v Havli6kov€ Brod€, Je to tam celkem levnf a jsme s kvalitou natr6vtcy spokoienf. Flllp: Ne uE tak s lisovdnim. Dan: Tak2e z4ffin o va5e tleslry Ie? Flllp: Docela jo, v Cechich moc ne, ale v cizin6 je v6t5l. MnE plSe vlc lldl anerdo ne2 od nis. Spllt EP s COD(IST se atim prodalo ples 1 500 kus0, uZ se deH 4. dolis. Roman: Kteri sc6na v tomhle styfu p venku nefv6t5l? Flllp: Asi Svedslcd a finsk6. A anericki. VSude jsou dobrf kapely. MnE deve hrozr€ moc, kdyl m0fu Ctst cizi daseky a do$sovat si s lidma anenku. Tady jsou lidi hodn€ uaWeni, nevlm...To ie ieden z aspeld0 hardcoru, Ie ty sc6ny a lldijsou spolu proldzanf . Romm: Ale tady v Cechfuh moc ne. Fllp: Mezi kapelama rtarfch lAnrfi ie urditi fevnivost, mezi lidma taky. Vff5ina spor0 isou maffc]rernf bhos{i, lidi se nevtdajt a nerilwl spolu. Hodn€ lidi le taky posranich z toho fict dnnfmu otevfen6 $Alj rduor a pak s nlm o tom dislartovat. Pomlourrani a #rdy je rodrodn6 bezpe6n€i$l.

UCEL REKLAAIY Vyrolat v tolrF poffebu Ronzumovat a do posleclni koruny t6 p€,kw$eL.. je rtEe/ rektamy.,. Roman: Ktorou lcapelu

Lt$ti5:

Spazz.

We

cht6ll, aby tatfy M0a?

Flllp: lnfest. Ronran: Ktarou kapeht bycte sl tady nopfail UdIt? FllS: Shefrer nebo Madba$. Ale to se tak ostfe nedi ff,ct. Af tady hraie, kdo chce, ty na to nemusi6 iit. Roman: Posbfil otizlra: co H^lclete d6lil o vdnoclch? Lulti5: Jako lcaZdorodnE butlu u stmmeekr. A pfied ldnocema bych se cld6l jet podtvat do Vldn€, protoh tam m6m hodn€ pl'Atel a piedninodni Videfi mi n6co do sebe. Flllp: Ji to moc neprolilrAm. Budu le trevft sim a ntiak mi to nevadl. Dllry za rczhovor.

MRTVA BUI}OUCNOST

& HLUBO)I(AORBA & h[o HEART motno hontaktovot no adrese E.Y.F P.O. BOX 56 NOVE MESTO uaMORAVE s92 (na obillst nopifitu brtdto

MTNUKII Y # 6

R,OZHOVORY

3I u

FW"

nebo nLuklY")

strana 17

Mrtvá budoucnost  

Rozhovor s kapelou Mrtvá budoucnost...

Mrtvá budoucnost  

Rozhovor s kapelou Mrtvá budoucnost...

Advertisement