Page 1

MTRA PATf

DAYAFTERfiECOWS Ut si ani neparnatuiu, k* jsem viddl Adiru poprre, ale uriitd ndkde nct korrcerti, jsk prodavd des*y- Miraie sice trochu chaatildno kdo z n&s nent/, ale je to slcvdtej ilovdk,.s kteri'm se dd dobie pwidat. SeflIiisnte se u AIeSe a Svdti ? roudn*W* bytd, jinak sidle ffFFEXEXI UFE,iedli preclfky, dort, pili iaj a asi tfihodirry povidali ov,iem@ Roman:Miro, iim jsi chtâ‚Źt byt v pfity ffid6 ? Mira:Pamatuju ss, Ze jak se d6laj ty nssmysln;i slohovy prrice "efm chces bft", tak jsem napsal stra$nej rorndn o tom, jak se chci podivat do v5ech motnejch znmisvgtaa nffakJr"* rydedukoval , fn mtifu b*jt jenom pilotem.?-e kdybych jezdii karni6nem, tak blrch se podival jen do Evropy, do Asie a do Afriky, kdybych byl ndmoinikenr, tek jen d; zffii okolo vody, takie jsem chtdl bejt pilotem. V osmy tfid6 rrtjsem mdl jasno. Necht6l jsem

bejt nidim . Roman:Kde jsi bydlel v ty dob6 ? Mira:Ve vesnici Hazlov, mezi Chebem a A$i. Tam jsem chodil i do $koly. Rodiiâ‚Ź mi v5tipili to, ie m6m zajem o elektriku, ta}ilejsem 5el na elektrirnu.Po prvnich 3 - 4 m6sicfch jsem zjistil, te to neni pravd4 ale protoZe jsem nevHd6l, kam bych Sel, tak jsem to dochodil'Pak jsem rok pracoval na telefonni ilstiedn6 a pak jsem $el na civilku do tistaw. kterej se jmenuje "L66ebna pro dlouhodobd nsmosn6"" Je to nEco jako "dHdeEkarn d, ale , pro sta4i lidi, ktery se o sebe nem&iou postarat. V ty d.ob6 mi bylo lg let a byl jsem tam dva a dtvrt roku. JA dostal civilku asi jako jeden z p*nich z republiky, protaie ten zdkon schvflili dva dny piedtirn, nei jsem m6l rukovat na vojnu. To Uyta dobr6 $kola Kdli jsem tam pii$el, tak jsem se docela zhrozil. elov6k m6 svEt nEjak zidealimvanej a \nibec si neuv6domf takornlhle str{nky iivota. Ale5:Bnvilo t6 to tam ? Mira:Bavilo.Md bavila te pr6ce, ale co jsem ut, nEjak nemoh snr[$et, bylo siiti s tim dravotnickym person6lem, s tdma sestiidkama To ne$lo.Dost6val jsem ?00,- Kd ato si mussl oybdhat. MEI jsem dostivat p6r korun a zbytek jidlo a uUytovini.Ale protoie jsem nejed masCI, tak mi to museli propl6cet. Als byta kolem toho fra$kq protoZe ka;dej fikal, Ze ho to nezajimq Zn nejim maso.Musel jsem jit na Ou a nechat si riiedn6 udElat mfstopffseinf'prohl65eni, ifr nejim maso. Myslim, to ta prace mi data hodn6, protoZe tam se dlov6k naudil respeklovat lidskej iivot ve v5ech jeho podobdsh . RornanlTakffe jsi byl rrf,d srnjm upfisobem, Ies adesel . Mira:Najednu stranu jsem byl r#, na druhou stranu mi to chybElo, protoft jsem m6t ideu toho smyslu, prod jsem tam vlastnE byl, pevnl zaiitou. Roman:Byl tam {lov6h kterej tE n6jakjm upusobem ovlivnil ? Mira:Hodnd mE ovlivnilo prostiedi, fn jsem se andnil j6 s6m.

I

j**

26


Jestli mE tam n6kdo ovlivnil, tak to bylo takor{m tim divnym zptisobem, fn kdyZ si ffkaS: "Tak tohle jsou nivnry a tohle je cesta, kterou jejft nechci". Takhle md tarn ovlivnila neslo o to, aby se tdm lidem naprosta vEt$ina zdravotniho person6lu, protoZe tam dostala zdravotnickA pede na pafiidnf profesiondlni WS| ale s t6mi lidmi proJevit ani ne ddst sryho dasu s eneryie, takifr ie soucit, ale soucit6ni.Opravdu je nelitova! ale dat jsem strivil hodnd dni tim, In isem lu6l s jednim starym d6dou 3achy, coZ je hrq klerou v oblibfl moc nem6m, de tam rnE to zadlo i bavit, protoifr jsem vidEl , Ze z toho mA radost. Jinak si myslim, Ze v naprosty vEt5ind d6laj v tEhle rafaenich lidi, ktery by tam d6lat nem$li. KaZdej dlov6k m6 ndkdy blbou niladu, ale je jedilo, kdld dEl6S u ndjalryho ponku, kde d6165 sim, tak tiiskne5 do stolu, ale tady, kd$ se hrub6 aboii$ na n6jahiho d6du, kterej se citi odstrdenej, takorfho dlovEka to mtiie hodnE poznamenat . Romnn:Jak se ti libilo Ye Skole ? MirarPosledni rolq co jsom byl ve 5kole, byl rok 1989, coi byla hust$i atrnosfdrq kdy jsem zadal dost6vat rozum z rttzrrejch vdci. Zadinal jssm pedagogy vid€t t zjinfch hlediseh neZ j**, jestli mE ten piedmdt bavi nebo nebavi, z lidskf strrf,nky. Ale$:Piemf5lels o torn, kdyby nebyl zf,kon o civilni sluf;b$, fe by s€s rryhnul vojn€ ? Mira:Piernf5lel jsem o tom neusfile, opravdu nevim, co bych ddlal. Fakt je ten, in fijsem mdl doma povolivaci rorkaz. Je to tdiky ffct, pravd6podobn€ bych tem asi $el. Pah kdy; byl na civilce, jsem si ffkal, in bych mohr6 dok6zal nejit ani na civilku, ani na vojilu, kdli byly po dvou letech jiny pomEry v republice Roman:Jak tE podporoYali rdiie nebo rodina ? Mira:Myslim si, in krom6 bratr4 s tim rodina moc nesouhlasila ale dokdzal jsem si na prumyslovce. KdS se rni zalalo doma nelibit, tak jsem rybojovat respekf. Zailala to prostd piestal j"rAit domfi, to js€m bydlel na podnajmu v Plzni. Ale vZdycky jsem ieh kam jedu. Tim @ern, Ze oni v6dEli, in nikde ned6lfim nic Spatnyho, nastala atmosfera uzi$emnfho respektu. Rodide v6d61i, in isou v6ci, do ktsr.ich si nenech6m kecat.

\ftik

ji*

jo*

fi

Romsn:Kdy jsi zaial jendit ns koncerty ? Mira:Prvni rockoqi koncert byl, kdyZ mi bylo 15 let, koncert VISACIHO Zi\htIKIJ a BONPAIU v Plzni Prvni nahrivka byl Traktor od VZ, pak }INF ? z t6ch cizich CONFLICT. Raman:Bylo snnr5i dostat deslry, kdyi jsi bydlel na hranicich ? Mira:Nemyslim si.Ji jsem hodnE dasu od 14 r 15 let travil v Plzni. Tam jsem lyrustal vedle klukti rn Zi.I{IOIJZECTNOST, O.P.M. atd... ZNC byla kapela kferi mE v t'f dob6 asi ovlivnila nejvic. Roman:Clrt€I jsi v fi dobE tFeba hrat v kspele ? Mira:V ty dobd jsem hr6l v kapele SlSafi KOLO, zpival jsem tam. Ted' se tomu musim usmiva! ale tenknit jsme to brali hodn6 vain6.J6 jsem v ty dob6 v&bec nevddEl, co to je fanzin ainmfiZou UrJt neziwrsli znaiky. Tieba v$echny ty kapely, ktery dneska jsou nEjak ne3flvisly na hudebnirn blznysu, tak v roc€ 90 rydali sampler EPIDE]VIIE. Myslim, fn rok nebo dva ptom, by to B kafly nenapadlo. Abyly dva d&vody, prod to ry$lo:jednak dostat tu filozofii vic men lidi a tenkrit byla nezavisl6 kaid6 znaEka" ketr6 se nejmsnovala SIJPRAPHON, PAI.ITON nebo OPUS, takhle jsrne to brali. I jako ? ide*lni ra pro sebe dobu Ramsn:Povnfuie5 tuhle

2T


rrffycky kamar6di .

28


kontrolu. K$z to rrydaj u firmy, musi si uv6domit, fn to je dat$i subjekt, skteryrn to musi konfrontovat . Roman:Musi mit iivnostenskej tist, kdy, si cht€krrydat desku sami ? Mira:Nejssm si ripln6 jistej, ale myslirn, . f*si mtfou uddlat autorskou desku, anrtby m61i na Zivnostenskf list. Ale i tak J" t"dy tieba moZnost domluvit ss s n6jakou firmou udElat to jeji pepiry. Ale jAto nedElfim . Romsn:Jak postupoYat dAl ? Mira:Vyjd€me z toho, Zetakafla m6 kazetu DAT s nahranym zitznamsffi, kterou ti natdi vs studiu. N6kde ti ji rovnou prodaj, do n6kteryho studia si ji musf$ piindst s6m. S tou jen kazetu, tak do DAT si mjde$ do Lod6nice, kdyi chce$ desku nebo CD nebo kdy: chce$ firmy, k*eri providi rozlrfuleni kaznt DAI musi3 piipravit etikety na desky, CD, kaze8, ty piinese$ sebou do ty tovirny, tam je nechas i s DAT, domluvi5 si termin, kdy by to mohli mit hotoqi, zpfisobplatby . Zaplati* polovinu v hotovosti, pokud j* to tvoje prvni deska je mit jednobarevnej Etiksty ti natisknou tam, je nejlep$i d piinEst na filmu. Nejjednodu$i pozitiv obal. S obr6zkenl, kterej tam chces mit, {deS k fotografovi, nechrt$ si ud€lat fiblii na desku- Co se ffde a ten jim d6S v Lod6nici. Oni to podle toho obrdzku rytisknou a nalepi obahi obals, ?A1nf"na tom, jestli chce5 mit jednobarevnej nebo vicebarevnej . J6 hodn6 t6ch kterej ti d6l6m celobarevnejch, tan. ,E si musiH najit dlovEka kterej dEt6 v grafickym studiu, to zkompletuje v5echno dohromady a ryjede na disketE ? r' ktery si rntiie$ uddlat filmy. je, Kdld je oUal jednobarevnej, stadi, kdyi si ho piipravi5 na filmu 1:1 . Vfhoda toho filmu Zel63" sitg.doneses do iirka*y, vi$ bezpednE, Ze to bude takhle. Jeted'obaly dElem v tiskf,rn6 KARTEIL je to u Kladna. AleS:Y jahich nikladech isi d6lnl deslry ? Mira:STRES - 500 kaznL iOO deselq KRITICKA SITUACE - 1 000 kazet, 1 100 CD, 000 desek, Up IN ARMS r 1 00S kusfi, ted' byl dolis 500 kus&, F0[IR WALLS r a FALLING - 3 000 CD, Z 000 deselc, 1 000 kaznt, JUNK 1 000 singlti, 500 CD singlfi 500 kazet singlfi Rcman:Kdyf m*5 obal na destry, tak oni to v$echno rkompletuioll -.. obaly Mira:Kffiim to piiveffiS, tak ii to ud$laj. J* jsem to tam ale nikdy nevozil. Lepit jsem ale bych nikomu nedoporudoval, protoie je to dost umrtvujici prase. De$ky a CD ted' kornpletoval domq j; to levn6j$ia mfifu$ si tam ddt rfrary letaiky, atd..'Kazs$ necham balit do celofanu, takie oni ti to mbali . Rornsn:M*S mofrrost dohliiet nn piet*deni z IIAT na kazety ? Mira:Nikdy jsem se o to nepokoussl, ale mtiwtjsem vidycky byl u toho, kd$ ss d6lal od deseh kdy master na desku. u kareta CD neni probldm s pienossrn zfmamu narcdil protoZe dim je ta nahr6vka strasn E ziilaiina charakteru nahravky, hlavn6, co ss tyde ddlky, ss ffi{. ,,ostiej$i", tirn vfc mista to seiere a pak se musej d6lat irspornf opatieni, kery

I

mfiiou dotknout kvallty ruuku . - s tim, [e Roman:Jak se vSryoditivi cena toho nosiie ? Poiit*S tieha do budoucnosti ceny ? bys d*vat n€jalcy i*"ire nn reklnnru n unpoiitrf,vnl ty n*ktndy do podle toho se ud616 ta Mira:J6 si d6m o5*rtrny ty faktury a n6klady na jednu hromadu il JUNK jfzdY cena Ale tady jscu n6klady, ktery nitd* napsanf nem65, hlavnd tfebated'u .

30.


do Prahy atelefonffy. Na dnrhou stranu jsou tady prijffiy, s kteryma nemtiZes nrjak pditat f.'e tieba n6jdry desky proda5 v zalvanidi a dostane5 za nE vic pen6z, takZe tyhle v6ci s€ nEjak tynulujou. Co se tyde nikladu na reklamu, to se tam nezapoditava ale u ty novy desky FOUR WALLS FALLING a JIJNK bych to chtdl d6t do MRR a HEARTATTACKU a

Roman:Mysli5, fr.etady bude fungovat toriie si firmy budou d*vat placeni reklamy do fanrinfi a tak ho tfeba podpoiit ? Mira:Po celym svdtd je i ted' to, Ze jsou fanziny, ktery nepotiebujou placenou reklamu k tomu, aby lychitoly. Ale u velkejch dasopisfi, jako je MR& je to asi nezbytny , Je rozdfl rnezi MRR, kterej mA naklad 15 000 kusfi a malym fanzinsm ve 200 kusech. Raman:Ale myslim si, il,e by se to vr*filo ty scr6n€o odrilela by se to na menSi cen6 finnsinu. Mira:Tady v eechSsh je takovi situace, fn ffudny fsnziny nnychazi pravideln$ ais dlovdk nevi, jak jsou roz5iienf. Nevi$, jestli ty penizn se ti vrrflti nebo rre . Roman:Flem6l jsi n6kdy nutkani d*vat reklnmu do ofici*lnich ias$pisri ? Mira:Nemdl.DodneSka nevim, kdo dElal recenzi na KRITICKOIJ SITUACI v ROCK a POP{J. Myslim si, in ie to dobrf, kdyf tam ta recenz€ ry$la ale nrjak jsem ss o to nesnaiil, nikomu jssm ty desky ned6val. A co se lide reklamy, tak to ui vubes ns . Romsn:Jak je to s distrihuci, vid6l jsem KRITICKOTI SITIJACI v Supraphonu... Mira:KRITICKOU SITUACI po obchodech distribuujou INDIES, jeden chlapik z Litvinova a GLOBUS . Myslim, h ie to dabr'f, kd si to mfif;au kaupit lidi, ktrry nemaj i6dny kontakty s HC scdnou . Roman:Vid6l jsem ty tvoje lrazety v obchodech hodns pfedrnt€ny... Mira:To ui je d6vno, to ui ted'nem&Ze bejt pravda. Ale v kr*mech je to celkem logirky, te to stoji vic, protofu j6 tieba prod6vem distributorum kazefu rA,55,- Kd, ale protoZe nejsem pl6tce DPH, tak ta distribucs si musi piidat, ten kr*m je$tE vis . Roman:I)€165 distribuci s*m ? Mira:Ddlim to s6m s babidkou AIeS:Kolik je babitce? Mira:Bude ii 75. Babidka je nejstar$i pank66 ,v republice, krom6 babidky Bergmannovy.Babidka HC neposlouch6, jen kdyt jsem dom4 ale nedobrovolnd. Mem asi 150 adres, ila kteqy posilAm karalog, ale tieba Standa JilekzMALARIE fikal , tejich mi asi 80.0, sol, rnd docela posadilo na zadekJi m6m strasn6 t#, kdyi si n6kdo objednl desku a je$t6 jsem rad5i, kd$ si napf5e o desku, kterrl s$ mi libi. S takovyma lidma j6 si z velky vdt$iny pf5u. To je na tom to hezhf , fnje to vic asobni kontakt . Roman:VidEj tE rf,di ne po5tE ? Mira:fuii ne.Nejhnusndj$i 3e to, in kdyZ piinesu n€jakf baliky do ahranidi, tak to musej .

hledat po celejch sloZkich Romnn: Ilistribrmje5 hodn€ desek zciziny ?

Mira:Ted' m6m asi tak kolem 500 titulfi deseh coi je hodn6. HodnE jich rymEfiuju a kupuju. Je to talq ln desky, klery mim frjsrn distribuov&t, kupuju, astatni rymdfiuju. Mdnim LP za tfi singly, CD ra 1,5 desky nebo za dryfi singly, to je nizny.Musfs zni* pornEry cen v tttzrrych znmich .

31


Romsn:Ilistribrmjes i d*Ly, kterf se ti nelibi? Mira:S0 s/a desek, ktery mAm v katalogu, se mi nelibi. Tady je rozdil mezi tim, kd14 ss n6co vymEiluje nebo kupuje. V6t5inou nekupuju desky, ktery se mi nelibi, i kdyZ bych v6ddl fn na nich mtihr ryddlaL stejnE jako tridka protoZe v tom nevidim moc smysl a nem6m z toho takoly vnitini uspokojeni.Jsem rad$i, kdrt so prod6 jedna deska od DISCHORDU nei,deset desek grindcoru. Roman:Yadi ti, kdyi si lidi stf,iej CI) ? Mira:Vadi mi, kdld si v Cechfch lidi stadej CD, ktery v eechAch ry$ly, protoie to jsou v6ci cenovd dostupny pro kafdyho a daj se dobie sehnat. Nevadi ffii, kdg si n6kdo nahraje CD, ktery m6 deset lidi v rspublice . JA sem jsem takcrych kazet kdysi mival stovky . Proto ty firmy tyd6vajf kazety, uby si to ti, co to chtEj mft na kazetE, koupili. Lidi musi uvaiovat, ie to mfiiou ud6lat desetkr*t, dvacetkrit, ale potom si &nebudou mit cc nahrat, protoie ta firma rJcrachovala pr6v6 diky tomu, Zn si n6kdo ngkoupil ty noside jen krrfili tomu, aby u5etiil 30 Kd, Ale mluvim o desk6ch, ktery ry$ly v Cech6ch . Roman:Domlouvis s kapetamariiemuie5 d€lat jejich tridka ? Mira:Kdyf jsem milal ddlat triika" tak jsem nemEl ani tuSeni, in existuje n6co jako bootlsgy. Kdg mi to zadlo nEjak dochfuze\ tak jsem d6lal vEt5inu tridek s tfm, Ze ty kapely o tom v6d6li. Je faftt, ie DAY AFTER exishrje jen diky tomu, 1e se prodavaly ty tridka jinak bych na to nem6l penire. Noyy tridka nedElem, ale chtEl bych d6lat j*n tEch kapel, ktery r,yd6vim a ty kapely by o tom v6dEli a mEli by z toho podil. Romnn:Co chyst*S lydat do budoucnosti ? Mira:Chyst6m singl SLEEPER, colje skupina, ktercu m6m stra$n6 r6d. Budou to ffi pisnidky, m6lo by to qyjft najafe 95. D6k se chysti UP IN ARhTIS / LP, CD, MCI s novymi pisnidkarni, ktery jsou o hodnE tfid lepHi nei singl, tietf f;iden v lednu pujdou do studia Dal3i je LP NOTHING REIvIAINS z N€meckq kteqi hrajou styl "DISCHORD lg8s-8d", jsou to stra$n6 hodnf lidi. Potom ryjde singl EVERSORE z ltatie, cci je krisnej melodickej punh nEco mezi FARSIDE a LIFETIME. Bude ta tiipisnidkovej singl a sedmipisnidkovej CD singl. Rdd bych chtdl vydat no$ minilP KRITICKY SITUACE, kde by mElo bj't p6t novjch pisnid€k. Maj nory krasnf v6ci. V ty samy dob6 by m6lo bj't LP CLEAII SLATE.A nEkdy i nov6 deska skupiny STRES, kfer6 proslazm6nama" zustal tam jen zp6vik,V planu jsou i RAIN LIKE A SOUND OF TRAINS, stra5nd pfijemny lidi. Je to ai, k nevfie, jak lidi z tak slavnejch kapel jsou skromny. Kdyi dlovdk obdas vidi americky kapely, ktery piijedou, nad kterfma by opravdu skoro zvracel, jak ss chovaj.A noj$nom americhj, staf;i ss podivat tieba n&SIJPPORT LESBIENS . Roman:Zklamnla tE nEkdy n6jaki kapeln Mira:Prvni tako{ velhf zfrlam6ni byli LIFE .., BUT HOW TO LII/E IT ?, kt*ry mrtm stra5nd r6d. Jejich deska DAY BY DAY byla jedna z t$ch, ktery mE totrilnE zmdnilt. KdyZ prijeli do Prahy, tak padla ativk4 jestli jsou v$ichni vegetariini a oni iekli:" Ne , my v$ichni jim6 tnaso, lcromE fidide".V ty dobd mE to ndjak stra^Sn6 rzalo.Jinak obecn6 nem6rn moc r6d vEt$inu hatecorovych kapel nebo mladejch SxE corovejch kapel zAmeriky, tieba nem6m moc r6d BATTERY. Nedoklhr to n6jak racion6lnd vysv6tlit, ale kdyi jsem si s nima povfdal o ruznejch vdcech, nem6l jsem z toho dobrej pocit"Ale to se mi rybavuje jen

?

ted'.

32

&


f

1

.'..:

t'

Roman:Vadi ti hdnE kouieni na koncertech ? Mira:Kouieni mi vadi samo o sobd, nejen na koncertech. Byl bych stra5n6 tM, kdyby se na tom dalo n6co zm6nit a vEffm tomu, fn fidi pnjdou na to, jakej je to Sienej nesmysl. Nemyslim si, Zn by se to dalo zmdnit ziil<azsm.Jednak by to nikdo nsuposlechl a kdybys je na to uporcrnil, tak by se s tebou byli schopni hadat. Myslim si, Zn metoda tlaieni n6koho k n6jakymu rozhodnuti neni moc fdinneJ6 jsem ss piesv6ddil, jak6 je to stralni droga kouiit.Chodil jsem s holkou, kterou jsem m6l strasnE r6d a on& snad i mE a kter6 byla siln6 kuiadka JA jsem si virtycky myslel, kdybych nihadou s takavS's11 ElovEkem n6kdy byl, 2e mu dokaZu pomoct apiesv6dEit ho, aby piestal kouiit. Ve$kery fy m;f ideje pii5ly vnived, protoZe i6 jsem ji nedokfuzal piesvEddit {L ona nedokdzala piestat, prot*ie j6 jsem z toho byl $patnej.Ale ke koncerttim. Je tieba rozdil mezi koncertern v Olomouci tl vs Strakonicich. V Olomouci se na koncertech k*uii hodn6, zstimco vs Strakonicich m6lo a lidi se tam vfibec k sob6 chovaj pdkn6. Ale myslim si, te zikazy nic ffios nslyie$i. Roman:MAS eas nn knif;ky ? fetisi Hlarm XXil ? Mira:Tiikret jsâ&#x201A;Źm se to pokousel piedist, tiikr*t se mi to nepovedlo. Ted' dtu Hermana Hesse r Stepni vlk. Na kniilqy moc dasu nemdrn, diiv jsem det hodn6, na $kole.Posledni dobou uZ mi tonejde, vi,nad tim usin6m. Z basniEek Ferllingetiho, prcktety basniky, Sovu, tsieziilu, HolanaDoporudoval bych kaidj'ffiu, aby si piedet kniiku, kterou napsal Albert

- Cmnec.To opraydu zmEnt nfuzar na dlovEka a na svEt Roman:Mfiie5 o sobE iictriieisi straight edge ? Mira:Nemrihr.Nikdy jsem to o sobE neiikal , tn jsem, i kd$ jsem dtyii roky nepil a. posledni dobou, k tomu slovu r:r1in6m mit antipatie jako k nd6emu, co je radikalni a 7a

Camus

.

ve $kole chlastal hodnd, pak jsem piestal pit a hodn6 se odistil. Po del5i dob6 jsem tieba fficky m6l chut' d6t si tteba pivo, pfijde mi nepiirozeny odpirat si to, co bytostn6 chci. Ale aby si nikdo nemyslel, ie Mira Pafi zafal pit, te ss ndkde oiiri+ to lle. Ale spousta lidi z toho mril srandu, stejnE jako je srandq kd$ ss fik6, Zn DAY AFTER se uZivi j.n proto, in prod6v6 sddrory trpasliky. J6 si myslim, ie mnohem d&leZitEj5i nei bi/t SxE, je byt dlovdk. Romnn:Chce5 fict nâ&#x201A;Źco nn zf,v6r ? Mira:Nejhor5i na rozhovorech je to, Ze ty nejlep$i my5lenky tE napadnou ai' potom' KdyZ si to piedtel na papiie, tak si iekne3: "Co si ty lidi o mnd mtiiou myslet ?".NapiS tam, kdyby n6kdo chtEl diskutova! at' to nedEl6 po okoli, af ekau$i diskutovat se mnou napsat

otu*y piitainny.

JA jsem

mi.

I}AY AFTERRECORI}S

MIRA

P ATY

HORS KA

352

20

As 01 tel.:0166 122 453 33

Rozhovor s Mírou Pátým (Day After Records)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you