Page 1

ilLH

$

yl pozdnf veder, 8. biezna, vecerni das, lrdy v Nfdl: To se nedi iict. To je prosti

Kolekl'ivni diio. V2rtycky nikdo ndco napi$e, pak si n6kdo jinej sedne a dopiSe ho . Medvidek: Robert nektery texty udela 0pln€ sim, ja tak'r Nidi n€ktery rozd6lal a my jsme je spolecnlimi silami dod6lali Na koncertech jsme hrali sklaCby. ale ty texty jsme nemtili uplnE hoto'ry. TaicZe jsme nechali zaklad. kterej se :pival dokola a pak svoje prvni LP. Byli tam v5ichni krom€ ROBERTA - MEDVI- jsme to ve studiu doddlivali, nekdy tisn€ piedtim, neZ jsme Sli DEK, lrterr.f zpivi, NfDL, hraje na kytarul a zpivir. KABA, rrahravat. Neni to ono. kdyZ ho nemdi zaZiiej a jdeS ho zpfvat. basirlq a BOB|K. hubenilr" Piivodnd jsem m€l v umysiu Kaba: tJ rnd to je tezk;i v'vbrat si nejoblibenej5i. Itlam taky Cv€ -

diiv6jiich dobfich v$echny Zeny sv€ta slavivaly svui svitek, ale uZ neslavi. Nis ten veder ieltalo ndco mnohern piijemnij5iho i svim zpusobem zibavnEjSiho - povidarri se stralronickopraislrou liapelou 0tSfE OSTni, teCy prirvd s tou. ltteri pied n6kolilra dny dotodila

ud€lat rozhovor s kaZdim zvli5t', ale pak se to ndjalt semlelo a povidali jsme si v5ichtri najednou. A leckdy i

pfes sebe. Trlto je tedy interview ze ziltulisi straltoniclt€ho S - lrlubu .

-:-- -----:--:. *-

.

"fvlcrning Song" a "Falling Down" Rict k nim mnc nemriiu. pratoZe jsem nesloZil ani jeden te;rt Clean Slate.

Medviclek: ij nas nikdo nepi5e texiy celkov€. t'iydl: "Falling Down" byla prsnicka hodn$ siara iderou isern

naosal

jd a pak jsme ii upine pied6iali a mi jinou niiladu

pRlplAvllf sAN CEsKy I ryo_nnAry FgUMAF

pUvodne,

nakonec nenI ani pesimistickej, ale realistickej

Clean Slate (smich).

neZ

Medvidek: Ji mim nejradii "Enemies". protoZe jsem ho napsal ceiej. Je takovej fiiozoficke1, sloZitejrii, je jinej, nei v6t5ina texiu Rornan: Toirle cislo MINORITY vyirle na zadfrtltu dubna a jinejch slqlacieb. lkdyZ si myslim, 2e jsme ji mohli lip vyproduko" va$e deska by mdla vyjit na kotrci rjulrna. Co tam v$echno vat, ale zase ie dobri nipadov€ a aranZove. Ty skladby, kterV jsme hrili jen pril roku. tak nemime tak zaiity. Jednu skladbu bucie ? FCledvidek: Dvanact pisnicek. V$echny nade. Puvodnd tam jsme jeStd nehriili nikdy nafrvo. mdia bejt jedna pievzatS, ale protoie jsme nem€li cas, tak jsme Nidl: Jak se rfka v terminoiogii bigbitu - ndkterf oecky mii ji sice nahr"ali. ale pak ui jsme nenazpivali Tai<ie tam nebude. zaiity z k*eft& a ndkte:-y ne (smich) Roman: Moh byste kaZdej z v6s vybrat iednu, literei se Medvidelt: Takovej nechutnei slang jsme se naudili ve studiu. v6m neivic libi a ndco o ni iict ? Ted' trochu odbocim. Americki harcjcoroqi kapely nahravaj rre Nidl: Mne se asi nejvic ifbi pisnidka, kterd se jmettuje "Moming studiich, kde je .-relkfm ar-lrkelTl, 2e tam nahnival Jiny punkotv'/ Song". tt46m k ni takovel osobni vztah, protoie jsem ji vicemen- kapely, kde2to tam, kde jsme nahrivaii my, to je pom€rni drahy nd napsai a docela se mi libi. Je o moji holce, ale i kdyi ne studio a tam toci jenom bigbitova eiita. U nas chodej do stuicia irplnB. Tu pisnicku jsem napsal - muziku, pak n6jakej text, kterej nahrivat desky jenom lidi, kteri umej dobie hrit. kdeito ru Amejsem nedociFlal a Robert ten text dod6lal a trochu ho zmdnil rice nebo v Ewop6 chodf do drahejch studii nahrdvat hradi, vyznamo'./d, i kciyi neni upln6 vyznamov6 odtaXtej. Uddlali jsme kterii nejsou tieba instrumentdlnd vysp6iy, ale mai dobry nipanakonec takovr:u syntdzu pocit0 rn€ a Roberta. dy a bavi je to. Itledvidek: Ten text m6l bejt puvodn6 hroznd optimistickej, Nidl: U nis to bylo jenom do doby, nei 5li nahrdvat desku Rornan: Talt7e Robert casto pied*lavi texty ?

MI|\ilrR ['r\.' # 7

strana ?5


Bobllc: To je prvni kapela, kterd v&bec neumi hrat a nahrivala v jednom z nejdraZ$fch studii. Roman: JaktoZe neumi hrit ? Bobilt: To je niiS subjektivni pocit .. Medvidek: Pted nima tam nahrdvali Wanastovi Uecy, po nis Vilem eok. To jsou lidi, kteni maj obrovski zkuSenosti. My jsme vlastnd v tihle sestavE byli poprvi ve studiu a ndco jsme nahrivali. Je to debut. N.Ftll: Dneska v[me, ie bysme ndkteni v6ci ud6lali lip. ale za ten u.fslednej produkt se nestydime. ffiedvidek: My v tfhle sestav€ hrajem asi rok. HodnE kapel, nei jde nahrdvat desku, tak si udelaj demide, d<usej si to nahrdt a protoZe my mdme takovej hektickej firrot, tak jsme to nearlidli.

jinejch sc6n a 2e bysme je n6jak oslovili. Pomohlo by to prodivanosti desky. F$.fdl: Citime se bft hardcorovou kapelu, ale neuzErvir{me se jen do hardcorovf sc6ny a nevadilo by nam, kdyby na n6s pfiSli

kterf s nl nemaj nijakou d<u5enost. Roman: Md to zarazilo proto, ze fsem vid6r lednou nihotlou lronec lroncertu Green Day na ffiTV, kde byro, 2e ho sponzorufou Mltsubishi .., Bobilt: To je divni, no. Ale jsou jini majorlabelov! kapely, s i lidi,

kterlima bych hr6l ... tieba 7 Seconds. Nitll: K tomu mim takovej legradni ziiitek. KdyZ jsme byli v tom studiu, tak tam byli spousty takornich legradnich dasopisrS jako Rock&Pop a Bang, tak jsem ie z nudy 6etli a tam byla recenze na posledni desku 7 Seconds a asi je v0bec neznal a oaradil je jako kopii Green Day ...

Bobilt: U mE je to tak, fu se mi libi ty skladby, kterj mE bavdj hrat - 'There ls A Way' a "Moming Song'. Bavi m6 to hrat pan: Pofedete ndlakf podp0mf turn6, nemyslim jako po naiivo, tak je mim rdd. Mam z nich dobrej pocit. eechich ? Roman: Jalr probthalo natifenl ? Kolllr fe tieba lldi v rehll ? M,idl: Koncem dubna by m6lo zadit deski tum€, necelfch 14 Medvldelc: To studio bylo objedn6ni na 16 skladeb vdetn6 dnl a od 17. hrEtna bysme m6li jet velki ewopslci tum6 s GaKriticki Situace. Byli jsme tam ob6 kapely pof6d. meface, ktenl by m6lo trvat kolem Sesti ned€|. Nftll: Chvfli se nahrivala Kriticki Situace, pak jsme nahrdvali Dan: Boftte se toho ? my, pak byla tejden pauza, a6la michat Kriticka Situace a pak Bobilt: Prod bysme se toho mdli bat ? Bude to m6sfc a pr3l my. Probihalo to tak, ie ani jedna kapela nem6l Zfdniho produ- flikdnf se po m6stech, vileni se ve vanu, nudy, akor6t, Ze mi centa, talde jsme si to produkovali sarni s tim, Ze nim pomahali ostatni polezou na nervy, toho se bojim ... odbomimi radami kluci, co byli sound inieniii ve studiu. Myslim, Roman: Bofite se IRA ? fe to bylo v pohod6 a pak ndm pomihal je5tE Kuie - znimej Medvidek: IRA se nebojlme, nis pfitahuje nebezpedi. Ne, jedini, 6eho se obiv6me, tak ponorkorni nemoci. Ne ie bysme zvukai ze Sedmidky. Medvidek: Ty lidi ve studiu dohllieli na technickou dokonalost k sobE nem6li n6jakej dobrej vztah, ale to je normilni. nahrdvky, na hudebni dohli2i Bobllt: Vicem6nn6 v Clean

producent a to jsme d6lali my. Bobilt: Na druhou stranu ty lidi nemaj ifldnou zkuSenost s timhle typem muziky. Medvidelc: Tam jsou dve studia - jedna refie nahrdvacf a na druhi stran€ je jedna

reie michacl.

Tomu dlovF

kovi, kterej to s ndma nahr6-

val, jsme m6sic pied radit-

kem dali nejaki

kompakty,

aby si utvoril n6jakou arukovou a stylovou piedstavu.

Nidl: Nahrivinf

,

bylo straSn€ n6kteri v€ci se

takZe se

to obdas neobeSlo

hektickf

dod6livali piimo

ve

studiu,

bez nejakfch drobnich hadek.

Je

Slate jsou vSichni nejlepSl kamaridi, ale kaldej dlovEk md obdas niladu beit sim a to, pokud jedeS m6sic a F'il

NEPRATELE tomu df,lrro, co se nali piedkovd znesvf,ieli

a celi potonrstva od tdch dob jeJich svir udriqii pfedivqiic si jej z otce na syna nynf jsme dospili my a je rada na nds

na turn6, to nejde.

Medvidele: Navic se5 tisice kilometr0 od domova a my nejsme jako Junk. ktery kdyZ

nikdy jsem ti niiak neublfiil steJnd jako tys nikdy neubliiil mnd piesto jsme piedurieni ktomu b# nepi{teti

nevidi SpiSskej hrad. tak jsou nervoznf, ale my r6di cestujeme. Navic to bude v let6 a to je dobni, protoZe je sv6tlo do pozdnich vedemfch hodin.

byli jsme rrychovfni k pohrdinijednoho druhfm piesnd takJako naSl rodlde jf vSak vdfim tomr& ie nejsme tak zatvrzelf taliJako Romeo a Julie i my zlomime tuto kletbu nikdy jsem ti niiak neublfiil

Roman: Jalcim zp0sobem I stejndjako tys nindy neubliiit

mn6

Je nemim rad moc tmu, to evokuje divnf stavy a nilady

|

a navic je teplo a to taky dobie funguje na psychiku. eeskf turn6 jsme jeli v zimE a rachrinilo nds jenom to, 2e

jsme jeli

s Exit Only, protoie

nyn nuplltun to jsou vfbom! lidi, 2e byla se to nahravalo, nai€dnou I nilnlifrloy n*prrnuti rr to*rr, "uy.hom llgbo... ? sranda a 2e jsme si s nima Medvidek. Tdklady se nahrivaly iiv6, pak se do toho dohriva- mEli co povidat. I kdyi jsme ty lidi piedtim neznali, tak nim s la basa, pak kytary a zpevy. Normilnl klasickej postup. S tfm, nima bylo dobie, coZ je jedna z v6ci, kteri ndm pomohla pieiit. 2e Bobik nahrival na kapelu. Nekde jsme nechali dokonce Jeli jsme v aut6, kterf se rozbijelo ka2dejch 70 kilometrfi ... I

jenom jednu kytaru,

Bobilt: To bylo anarchoauto a nvfc anarchofidie.

Roman: Jalr hude qpadat ohal ? l$idl: Kaidej z nis mi urditou piedstavu, ale zatim neni shoda. Medvldek: Ted budem d6lat je5te mastering, protoie pfi ty mixifi jsme ud6lali n6kolik verzi - arukov6, hudebnE a ted to budem upravovat freh,rendn6 a tak, aby kaldA ta skladba m6la stejnou hlasitost, aby to bylo kompaktni dilo. Obalern se zadnem zabfvat v nejbliiSi dob€. Roman: Sly5el fsem, Ze jste chtdll hrflt s Green D"y, fe to

Medvidek: Tieba Jakub Polik ... Rozbije se auto. venku mrilz, chumelenice. On vyleze z auta, vleze pod motor, n6co tam

opravi hol$ma rukama ... Kdyby nebylo tohohle dlov€ka ... Roman: Jalr fste si s nim rozurndll ? Bobilt: Ale jo, jak kdo. Akordt s Robertem se furt handrkoval, ale ty jsou jak maly dEti. Nftll: Pro m€ byl zajimavej zdEtek, kdy jsme se dostali diky Jakubovi Polakovi v Bratislav6 do byta Egona Bondyho a m€li jsme moZnost si s nim asi hodinu povidat, spiS ho poslouchat a pravda ? Nftll: Urcitf wahy takovi byly, nakonec z toho seSlo ne kvtili bylo to moc zajimavi. To byl spisovatel, lderej m€ vtdycky tomu, 2e by to nevy6lo, ale nebyla vSeobecni shoda, jestli tam oslovoval sqfmi povfdkami a byl jsem rdd, ie jsem ho poznal. Medvldelc: Jd jsem tam odmlt jit, protoZe jsem tu6il, ie se to hrat. Medvldelt: My jsme v Praze nehrili asi dev6t m6sicti a cht€li arrtne do dlouhiho monologu, protoie Bondy je 6lov6k, kterej jsme hrat na n€jakim vtitSim koncertu a tak jsme se o to zadli se rozpovfdil a neni k zastavenf, chce dokoniit tu svoji mySlenku aZ do konce a m6ljsem strach, tak jsem 5el do klubu a stavil rajirnat. Ale nakonec jsme usoudili, Ze ne. jsem aparit. Tam byl divnej koncert, se smiSenfmi pocity. Pro Bobilt: Rit<ali jsme si, Ze by to mohla bejt prdel. Bobika byf nejhorSi, proto2e to p6dium se sklddalo jakoby z Roman: Co lrrtyhy se ta nabidlra obfevlla znovu ? Bledvidek: ZileZi na tom. s jakou kapelou. Ale ni6 mySlenkovej 6rou disti, protole bubenik byl jakoby v jini mlstnosti neZ postup byl takovej : my jsme hrili dvakrit v Roxy. Kdybysme zbytek kapely a navic tam na n€j svitily d,'l6 svEtla. hrali zase v Roxy, tak tam piijdou zase stejnf lidi, kteri nds uZ Mfdl: SpiS to byl koncert, kterej se n6jak niladou nepoved, slySeli hodn6krat. ReHi jsme si, ie hrajem muziku takovou, jakou efmi nechci ilct, 2e by v Bratislav6 byly Spatni koncerty. Ten hrajem a myslim si, ie tahle hudba sahii za urdit:i bariery har# klub byl vibomej a bylo tam docela hodn€ lidi. coru. Myslime si, 2e posluchadi tyhle muziky by mohli byt i z

MM{ORITY

iiz

strana 26


Bobilt: Prost€ n6m ten koncert nesed. N6ktenj z n6s jsou troSku takoqi labilnl, kdyZ nemime den, tak si ieknem 'dneska je to v prdeli" a je to v prdeli. To jsou iracionilni drivody, dlovdk nem&Ze mit poi6d dobrou niladu. Roman: Je5td lr tomu Bondymu. on byclli ted v Brafislavi? Jahf to tam bylo ? Nfcll: My jsme se ho ptali, jestli se mu nestejski po

Praze,

protoie byl znamej, ie byl spoledenskej dlov6k. On flkal, 2e ne,

2e mi v Bratislav6 spoustu znimejch. Bobilr: Navic, Ze mu cizinci zaneiddili jeho starou aamilovanou Malou Stranu. Rikal, 2e plSe n6jakej cyberpunkovej romin. Ale obsah bysme asi prozrazovat nem€li. Tieba by si to piecet .. Medvidek: On je excentrickej hodn6, ale zas ne tak, aby det Minority. .

n€mecke tak na naSi stran6. Nacionalismus je f,akt asi nejhor5i v6c, kterou po sob6 zanechalo minul6 stoleti. Dan: Nemysll5, ze to bylo tou situaci, zo byri eesi okupovani ? Bobilt: Podivej, do chvile, nel zadali na protektor6t dol6hat ekonomicko - sociflnf problemy vdlky, odboj tu nakizal opravdu malou odeanu a urditE to nebylo jen okupacl a snahou pn4ri sobit se. P0sobilo tu i to, 2e nacist6 paradoxn6 pfinesli pracujlcim mnohem lepSi podminky, nei ona vychvalovand prvni republika, stifuni nisledky krize, nezam6stnanostl a bidou. Navic v6tSina intelektuilnich a levicornich Spidek byla ui na pocatku nacisty celkem d0kladne zpacifikovdna. K tomu lze piipodist celkem roar6tuen6 desk6 tu5istick6 hnutf stejn6 jako

obecni antisemitismus, ldery existoval a bohuZel existuje. Ale to

Roman: Ted pfed trfdnem to byly dva roky, co zemiel Karel je vedlejSi. Historie je jaka je a jde jenom o to piiznat si, Ze jsme Kryl a to hyl Clov6lr, kterej, I(dyZ pifiel z emigrace, tak byl byli stejnf hajzlove jako ka2dej jinej a nemAme mor6lnl privo stra5n6 rozearovanef z celi republllry. Mysllte sl, Ze to bylo soudit jin6. oprivn€ni .,. ? Nftll: To je spiS takovd snaha se prizp0sobit. Medvldek: J6 si myslim, 2e byl uZ hodn€ poznamenanej. Byl Medvldek: Prod Bened naplinoval atentit na Heydricha ? Aby vykoien€nej v jinfm prostiedf dokdzal zapadnlm velmoclm, 2e tady neni loajalita s protektoriBobtk: Ten clov6k si vytvofil n6jalci eechy v sobE a nedokilzrrl tem. Potieboval vytvofrt n6jakej odboj. Vytuoiil ho tim, 2e se pienEst pies srdce, Ze ty eechy reilnlf jsou jini. To je probl6m N6mci po atentatu na Heydricha nasrali a a1li rrywaZdovat lidi mnoha lidf, 2e si vytviii nEjakej obraz n66eho nebo nEkoho a tim zadla vznikat interakce a reakce. Nemci se mstili absolutuvniti sebe a zapomlnaj, Ze ta redlnd postava nebo mlsto je nE nelidskfm 4rSsobem a lidi se na to uZ piestali divat tak loaodliSni. Je otizka, co on si od toho sliboval. Co si dlov6k mrSie jaln6. slibovat od postotalitniho re2imu, kterej je v mnoha v6cech Nitll: Ji bych to tak moc necht€l hodnotit, protoie nikdo z nis v .

ti dob€ nebyl na sv€tE ...

hodnotov6 degradovanej.

Medvidelt:

Neexi-.

a

stovala tady

se pomalu

ted'ka

i

hrozn6

vytvaii

urcitii kultura

munikace

ko-

mezi

lidmi, kultura politiky

Bobilc: Podivej se na zipadni N6mecko, kde ten totalitnl reiim nebyl u moci ani zdaleka tak dlouho od roku 33 do 45 a ten stit se

konsolidoval

konce 60.

do let. byl

LASI(A znovu cftfm to iijinovd rdnq jak libi md ieto ronvalqieme se v Petrovd doddvce a valfme si to po ditnicl a Ty jsi tak blizkq ie tvfij dech zahiivi moji tyrii silnice je vlhki a klurki a cil naif cesty nikdc v dilce a ndcn

ml

fikq

ile

tentokrrit hych mdl vditt

ntkdy nenechat m6 vzpominky rozpadnout a ndco mi iik6,, fre tu, co citiq je sprivnd ie od t6to chvile hudu navidy bojovat za klid ve vaiich myslfch za vali bezpeinost

se

v prach

Roman: Ale loaia-

lita tu byla

I

komunlsmu

za a

myslim, 2a to byl Viclav Cerni, lcdo

ielt, te kdo

ne-

opustil vlast, hyl Irolaborant a to je

taky asi piehnani

trochu

... Totalitni reZimy jsou si dost podobnli. Roman: Myslite sl,

Bobilt:

Ze fe morilni setrvavat na

za teplo va$f kll'e za va5e Stdstf

n€fahfch

prlnci-

pech, i kdyZ se to Samoziejm6, ie poznamenanej zrovna nehodi, v pamatqiei si tu noc v Loulsvllle povfdali jsme si ai dokud nepilSel risvtt piipad6 omluvy Y vilkou. Spolednost, mojf mysli kteri bude opro- kdy jsi koneind odemkla zamifiovan6 dveie k St n6meclcf otiza takjsem rysvobouen a mim ty, ktere milujf po sv6m boku St6nf od v6eho, co ce? tady bylo piedtlm, a s nevidanou vritf iff se ienu prott deJtl Medvidek: Jak je vytvoii aZ lidi, kterf mriZu ndkomu vyrristali po 89. To omlwit n6jakymu sami se sudeton€meclqfrn problem€ffi, ten probl6m zanikne aZ N6mci, ktenimu je dvacet let a bydli n6kde v Mnichov6 ? Jd se co omlouvat. Mri2u jen iict, 2e to, co se stalo, s tou starou generacf. ME osobnE desko - n6meckej problem mu nemAm hrozn€ irituje, protoie CeSi nikdy nedokAzali uznat zrridnost hodnotim jako smutni a nemim ani pr6vo po sob6 chtlt, abych odsunu a omlowat ho tim, 2e se nacisti chovali tak a tak, pfi- se n€komu omlouval, protoZe ja jsem nikomu nic neud6lal. Nikdo jmout princip kolektivni viny, je straSni. Mnen byl nacismus a ti, z nis, cCI tady jsme a ani nikdo z naSich rodidrl N6mcfrm nic co ho rozpoutali, nikoliv obydejnl lid6, nebof vSichni jsme zmani- neudElal a tlm, 2e jen piisluSim k n€jakfmu nirodu, to neni pulovatelnl a je pouze otizkou, zda se ve sprdvni okamZik drivod, abych se n€komu omlouval. Roman: To je asi vdc symboliclri omluyy ylidy ... objevi osoba, kteri dokiiie zahrit na spr6vnou strunu. Medvldelt: SpiS z hlediska n6jakfch mordlnich principrS a um6t Medvidek: Je tu taky vEc, jestli pfipustit n6jakou kontinuitu toho od sebe oddelit urditf vEci. Ji to nemfii,r pochopit, je v ty dob6 dneSniho stdtu k tomu stitu, kterej vykonal to, co je piedm€tem neiil, ale z dneinfho pohledu m6, kdyi jsem vyr&stal v 80. a 90. ti omluvy. Je si mysllm, 2e ta kontinuita byla ui naru5eni. To je hlavn6 politickej problem. letech, to je nemorilni, Nidl: Na tomhle miste by se asi m€lo poznamenat, 2e o tom je Roman: V soufasny dob6 probiha sv6tsm takovi v€t5l vlna extremismu, kdy nEfaka skuplna lidi chce dosihnout ta pisnidka "Enemiesn. Medvidelt: Tam se zpivA, 2e n6kdy divno na5i piedkove (to je nelakiho cile a pouZivir t< tomu terorlstlchi 0tolry - v Gefiktivni rodrovor mezi dv6ma lidmD se n6jak znepiatelili. To se dii fensltu, lzraell, lrsku ... Je to omuvitelni, tieba v lrsltu ? pouiit skoro na vSechno - na Palestince a lzraelce, eechy a Bobilt: Je t6try tyhle problemy spojovat, protofe v5echny N6mce ... a ty d6ti jsou poiid poanamenani tlm, co se stalo v vychizej z ponekud odliSn$ch podmfnek. ddvnich dobich, ale ty dra konkrdtni lidi si nikdy nic neud6lali. Nfdl: Ja jsem aloienlm ne [plnE pacifista, ale nemim rild Nemaji drlvod mit k sob€ n6jakej negativni vztah. Jenom proto, nisili a tak si myslirn, ie nejalcf teroristickf akce nejsou ospraZe kaZdej z nich pochizl z jini spolednosti, kteri se n6kdy d6v- vedlnitelni. I kdyi se n6jak nepokliddm za straight edge, tak no znepidtelila, jsou pfedurdeny k podobnimu osudu jako tieba tady bych se hlisil k urditim SxE principtim, ie kaidej by m6l zadit sdm u sebe, kdyi chci n6co zlepSit. Romeo a Julie. Bobilc: Navic desko - n6meclq.i problemy jsou do madnf miry ftledvidek: To, co tady ifkal Bobik - nemfiie5 srovnaivat fe' vytvoieni ai 19. stoletfm, romanticko nirodnimi ideami, jak na densko s lrskem potaZmo s laaelem. To lrsko je niboZenskej

ialiii

se

-

a

MN{ORITY #2

strana 27


probl6m

-

protestanti proti katolikrSm tady muslimove proti

ii-

Cfim.

Bohilt: Tady ale paralela kcrrii. Kdyi jsem se di'ral v televizi na

to. jak bombardovali Ruso'r6 Groznyj, tak jsem fandil vSern

Dan: A co snY ? Medvidelq: l"rlim hudebnf - jet americk! turn6 .. Bohilt: Tak vpodstate doiit se spokojene smrti (smich)

Nidl: J6:pi5 v*iim'" iir.rot, kterej je cnyiejnej.

nesnim o tom. to. abych m6l pohledu n6kchei jinfho

Ze buCem n€kdy nejlepSi kapela na sv6t6, snim o

iedenskym teroristtim. N.idl: V eedensku to ani neni terorismus jako spiS partyeinski Zivot. kterej bude spokoienej, tieba z rrilka Ale v lrsku to je vpodstatd ndboZensk! probl6m, ale relativne obydejnej. jrnenuje se "Born trochu pierusti tu ndboZenskou dimenzi, protoZe S Severnlm Medvidek: O tom mdme dokonce i skladbu. byt vladci lrsku ie ;,Ejaka kanrunlia. kde je hodn6 protestant0 a zbytek jsou To Be Free", Tam se zpivi o tom, 2e nemusime ale 2e celou zem6kouli, obeplout pianety, nemusime ide o to. ze mii je ta cist jiinim kaida naopak a io r !rsku katslici, i.rdeito pre:p,:jent lrska. sti-ach. protoie se v/dycky stanou menSinou ve abysme nebyli neSfastn!. Nemusime dosdhnout Zddnejch kotnejch 0sp6chfi, ale 0sp6ch je citit se dobie, be;t s lidmi, kterf v6t5inE Medvidek: $tejnd jako ziipadni bieh Jordanu, kterej diiv patiil ma5 rid. i*gyptanunr. Tei' je to uzemi, ktery stifdalc majitele a dneska se Diky 7^atozhovor.

lizace.

Medvidelr: Muslimsky nebo arabsky' teroristi - u nich je tr: '-'*t5inou v6c piesv6ddenl, vyhliSenf svat! vdlky . '. Bobilr: To je problEm fundamentalistickych hnuti. htery si rnysii,

jedinf sPrivnf Medvidelt: io, co ieknu, bude znit asi hacind cynicky, ale l--rritskd vl6da vyhlaSovala, 2e nikdy nebude jednat s teroristy a jenom proto, 2e umiely stovky nevinn$ch lidi, tak byl t'Jlajor

2e jsou

.

donucen jednat s IRA a uaviit piimeii Kdyby ty lidi neumieli, tak by nikdy britskd '.116da nezaujala taksvy sianor.iisko Roman: Je taky paradox, Ze belvalei terorista Jisir Arafat

vyzlvtt ted Spoiene Stity, aby byla svolana konference privd proti terorismu ".. bobitt: No jo. ale lidsk! ndzory se vyvijf, ten dlorr6k zestirl

a

asi dneska to '.iiCi tro-eku jinak. Dneska vidiS , 2e mezi t€mi palestinckymi hntrtim je OOP nejumirn6n6jSi organizace. Medvidek: Lidi se vyviji. To sarny - proklamdtor" Marlbora, 56f reklamniho tfmu, ted' protestuje hrozne proti kouieni. Roman: Kdybyste m6li u sebe vybrat n6ialtou Spatnou vlastnost, lrtenf iste se zbavili, ltterou iste pieltonali, co by

to bylo ?

Bonif: My si ve svfch Spatnych vlastnr:stech libuiem a vpodstat6 Zadnf nemime (smich). Medvidefl Uy v Clean Slate jsme viichni hodnd jeSitn!, troSku namy*!eni

Bobilt: Ja jsem taky hodn6 labilni ...

Medvidelt: Bch'ir je hodnE naiad'r';*j, Kfba je zas takovej !mpulzivni.

ruyOf : Je kdybych mel mluvit o Spatnych vlastnostech, ktery jsbm piekonil. tam FrtBtTt pocit, 2e jsem se naudil krotit nekontroiovateinej vztek. Dokaf,iu se vic ovl*dat ne/ diiir. Medvidek: Je se nedokf,Zu kontrolovat vilbec, rn6 vZdycky musf n6kdo zastavit. Na md nejvfc zap0sobi, kdyZ na mE ndkdo zautoci mim vlastnim jedninim. KdyZ ji na npkoho ivu a kdyZ ke mn6 prijOe Robert, zadne mi iikat 'Hele tohle neni dobry, to bys nem€l dflat" tim vic mE stimuluje k tomu. abych na ndj vic r-,ral. Ale kd-vi ke mn$ prijde Bobil<. hodi po mnf rnikrcfon a iekne "DrZ hubu idiote" tak prost6 ztichnu ... Roman: A jalt tieba pieiron-avite smutek ? Nitll: Jd tim, Ze hraju na kytaru, zadnu tieba skl*dat pisni6ky. XaUa: Jd muzikou, kdyZ si pustinr nEjakcu dobrou kapelu Medvidek: Jii v posledni dobe smutek nepiekonivfm, protoie iattnej nri^{rain Si^nutek je hr+an5 hluboka v*c v dln'rdku ie mim iakovf ty powchnEjSi v6ci - nevyzrilei vztek, nervozitu, kdy okntn seh,i h,*snim. A staci kdyZ mE n6kdo zastavf Bohilt: Ji spleenem zas tak moc netrplm .. ' Nidl: .jf obdas io, ale snaiim se ho co nejrychleii piekonat a r.,itibooat si v n€m. snazirn si tieba brnknaut na kytaru a alespori se usmdt. .

il{e dvfdek

(crean srnte

}

{foto:ltirdon & Ptrppef}

strana

i8

Clean Slate  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you