Page 1

takou-im ja^rykem ..." {Petr). A to jsem se zeptal na to, pro6 +ivaj desky.

kdyi vBtSina HC kapel

niis zpiv& anglicky.

u

MnE

by byla trapnf zpivat n*co anglicky, kdyi anglicky neurnfm" $,{artin}. Mn& se

taky napi. NO Rf;A$*N

libily vic, kdyi

zpivaly

*esky" 'Ono si hodn6 lidi

2e nejde zpivat **sky, tre to tam nejde

mysli,

nahl*skovat. Ale musi5 to t1i **€tin& najit, jak to zaepfvat" Pniv# proto se mi nejvfc libi Exit Gnly, ie zpivaj **sky. Ta muuika, i

v

jako lldi jsou perfektni.

"M€ tieba 6tue, Ze Sunshine nezpivaj 6esky,

{F*t*.

to by bylo perfektni" (Martin).

nUif a

CZECH. Prvni zkouSku m6li nEkdy v prosinci 94, ale v pEti hrajou asi pfil roku, kdy pfiSel druhf $$arista trrHkrflt isi sly5el nofiini o po- tak Petr Va5lro, Petr Kshout 4ivd, Illartin moq tolikrf,t jsi Tid€l a odnrf,til Kreifi hraje na basu, Hanza Pelc na isi svnji tvf,i. Totikrf,t jsem yi- kytaru a na bici Favel $tanik, "Pavel je d$t, firui chladny li*m€r', r:r"&i uditel, u$i anglittinu, l'larua je na civilce, plhled" tnoii lh*lstej- Fefa je krupi*r a druhej kytarista F*fa nost, $na*il isero. sc v tcb6 r$u* je$t# studuje a ja js*m nejv€tSi hajzl, na $talifi*ku elektrikirie f*n*rat? tr'o$le$nl ptminky flfl- praici* dEl*m {smich}. To j* tady ta $ilene chemi*ka, .rcIki d*!e, kterfch rmplme ktert poskytuj* pr**i a*i 5 SC0 lidern. Ji *he$. f,atinn lh**rtejntr*t r{-qi d$l*rn na eieldr*rn*, fta tam nejvEtSim

dannokhiv mef

chldny s

nad ndsi iak Damokhiv mc*. Prot jsi ho v soh€ udusil, Ff,d ebyl ien dfffi, dfffi Stipe dcr n*i,

Martin bydli na sidliSti a kdyi se podlvate ven z okna, vidite jen panelAky a daleko wadu Teplice v sblaclch dimu a mlhy. Teplice nebo Mcst mi vldycky pfipadaly jako podivnf mEsta s je$t* podivn*j$imi obyvateli "Kde f;ije$,

af chee$ nebo nechce$. Jestli Elje$ meei lidnni, lqteri jsou vic klidnf , tak bude$ taky klidn€j$i. V tak to na tebe prisobi,

Teplicich jssu v$iehni

takcvi hateoqi, radik*lni punkafi. I ty miadi. Vidi to v tEch starejch a v t€ch se v*t6inou drlidne$. Frots jsou takovy' {Petr). 'Kdyi iije€ na

severu f ech, tak nemriieS bejt mcc AUtfY hraly zatim jen na EtyFech oBtimista. Ja kdyi sedlm v ti tovim€, v praehu, 7S stupfirS horka. deprese UE koncertech - pnrni byl v tr.M.D. {Sacela si hledam novau priici, d*lim tam prSl roku v kde ilivadlo) Litvinsv€, taky Mal* do **i roi vfo*ni strry" Kd$ s$lrd* a jsem z teh* na prilSky, *fiv jsem d6lal v T*plF v Knaku tefi llamokluv me* f $Isy ? ToIi- ekau$[,a vv Zalhosticish, Oseku u Duchcova. Na ten itdrEb*ie v ristavu pr* ment*ln* posti**n$ jsem si tam $ nima. Tn rn* kr*t isi nt1'$el val#ni * psffise, eich pesledni koncert jsme se pr{v6 chystali, d*ti. Hr*i tcrlikr*t isi vid€l n odtr*ti! isi kdyE jsme si pavidali s Ftfou a Martinem bavilc, ale bral jsem ffi tisice. Saplatil niijem a rnusel jsem si pfrj**vat svaii tvfli, n€kem strarr*u, Je u n€j v byt€. Hapadlo mC, ie vlastn$ jsem peniee..." $Jlartin). jinfha pochizi m6sta, e snez$i fft, slepi * hlu$in n*mi a kaEde! u kapety Annlff Enarnena pfiitelstvf . .16 1'ystibft asi sloliti zksuSet a sch*beu srdce y,fr cllnou sdi n vlast- tak*e musi *Ono je to tady vSechno tak po- huie naSi skupinu. Jsme v6ichni kamar*di" re. sfho sobe*rri & bez*inna$tl AX eet hrCImad€, mt€ ta prapojeni autobusy, {Fetr}. srrhne$ p*sku z 0{f sv*ho srdce Litvfnov je Ea humny, P*fa ten pFijifdi $ed*li jsme v pokoji u Martina v byt6, * ziistiH, Xe v5e kalem rrtlryf, *fr. autsm z, Chomutova. StraSn* hs bavf poslouchali jsme Apples a pavidali si o prahl€dne$, uciui$ Eivc* kclem hr*t." {Petr}" .F*fa ten hr*l v Hus[ Kfifi, rfienich lidech a rfrenfch kapel. A *o $ebe. Llrtane$, #, usly$is svrij ta byla takav* nez*visl* kapela, m€li kapely e illlostu ? "Jii bych straSn* cht*l, ksminu." iF.iladin).

kffik ? koreell lsem red, r*d texty jako "Vid*li jsme punka, *el se napit : Vttavy, potkala ha Hanka ."."* takov* citim rr*ji bolest ! kytaravka. {Ma*in}.

MITY znamenf pi*telstui. AMITY je

tFql taky kapela z, Mostu, kteni

m€

hsdn€ pFehrapila na koncert€ v Zaihosti-

PRO FrL pripr avil

cich, kter$ jsme d6lali n*kdy na konci prosince. Of;ektval jsem r€echn* moEni, ale to, ca jsem pak slySel, mS mac pfe-

hrapilo. Moderni energicki hardcsre se *poustou n*padr3 v arar€ich a hlavn* pisni€ky $ Sesk$rni texty, tedy v$c *1 soufasnosti nevidani, neslfchan*, AnnfY vznikly ae 6tyi kapel - MERESJEV, FESTOVNI ilRDLO*EZY, HUSi

Rv{tr{C}trITY #

i

ROmAn SOUmAT Texty pi6e Fetr Kohaut a Horua .Sv*j*

Pele.

texty jsem neudal, prej se

aby tady bylc spousta Eeskich

kapel.

Aby jsme mohli rri*n€ konce**vat. A je pedektnl, ie tu je hodn$ skupin, Ie se ts

si *hce d6lat kapelu, mS se jmenovat PRVhll Sruin a j* rcai*lo" {Fetr}. "Kahout

si chci ud€lat kapelu s ntrrem JARS'

{ftdartin}.

A to za6aly

hr&t S.T,T. i$tart To

Think), $xE kapela. kter& uU nehraj* a kde zpival Micky Proknp a Ma*in hr*l na kytaru "..

A *0 n6jak* nahr*vka ? "J* hych

mu blb€ ryivaj. ffulartin)" "Jscu n*jak nahr*l nEjak$ demo, a kdybych cht*l divn€ napsani, v&bec rni to nesln dshrc- n*cc vydat, tak jedin€ singl" A$e cht*l mady

s mueikou a navfc tn byla' p*an$ by*h fi&c*, aby*h, a3 buelu xtarej,

tsk

*trnna 16


bych se s-tim c€dedkenr madir a paust6r ho vnukfim {smich} Ale nernilme na ta

penfee. {Martin}. "n€jaki cemo isi nal.rr"jem, ale dtiv jak tnc*rte rsku uieiib n*. Ale spis navi skladby"

a

{petr} jsme se zadti bavit o kapet€ch, !{?ry se n6m tibi, pfiita jasn* ie* i na Stiil Life "Me to straSnou silu, cuk* ts s Gbou, .

.

f(OVf

ma

jo nibai,

tak mi piipadaj i Exit

**fy,

;*

se to na tebe riptnF te to vymrSti Tli aUel*$ Navlc.maj straSn6 mel*die.'J* to

perfektni"

A

Ressurectian

$e *i-

rtbi.

Piipada rni ro t1k9vi $fteni. Jako iidyi p n€kdo ahnanej do l<outa a pak tann [ri*i. f{emi to u}bec pevnou linku, to iikovej ie divnej chaos' {petg "perfektni je r - iey_ ond, to mi niiboj .. .u {Murtin}. Protaie za pdr rradin eafirnar koncert, skondilo i naSe poviddnf. n pfr*jOr, ? chvfli je6t€ vydrffe a ai se dostanete do

rubrfky recenef koncertfi,

se

"S".nno shrdlou muzi'oiit 20. dubna v $u StllTY nafivo, vitejte iaihosticich nebo v Litomemcich. Nejste daarfte. A kdo chcete

sarni, kdo se uZ ted tESt.

ikarus

Uf

rranflFel se rak rlmoka, l*talo

blrl yolny.

Cldi$

Wrr rramich

kfidtech, v:epominf,u ne fsn prlcir $pote*n$ $ pHky, Ierfl

W$ nd oblaky, Jak-moHi jsem m$it, f;e mili ler bMc rah trit*,V. $hmcq t$ byta *gluha a chrEl fi IerEt bffi, i kd]lt v€d$l i*"* nrfle to uniti. $t6le rry5 t h pdaly kapky vosku, d$Iri, W5 nn

sern. Vid€t isem, ink se pirka cdd€Iuii, :p"dt isem dolri pro kr€tkou chvitl Tt d na zemi, pirek, kfery zbyly, Ie.pim kindle,z kF"y by rrydZely. Ibd o" z*ori, pirek, krerf nf,m zbylX tepime" kFidta ktery bV rryOrfeiy" .do** & Y qtv{t $llngigi. $r*te r1al€ffime e rt*le pd6me, ale protr p K\r&ti slunci r IK&RLT$ I

ffirTrr rtrr nnarti* t{reffii Hrdtowskfi #g ESEI*€ f

'f 7 {E# nre€*h)ffi Fs{Btr Va*,f{o

tel. SggS/eSS

Sg

PBotf,Itr

ffisnilff

.

r aisa&# ; ###${ {#{$ff/ti r.flxi,s$.#r,r,{ai*rfe# ff;Euw,

,,&da{,ii,,, E{ ,ft!"w 4€ - &€,tg", f[n- tf6

4#Fff4;,ywrepa F,#,$#rY f##

Fp4#8 r

fff p{

rUtr{CrR.iTE ii z

rtrnna

I?

Amity