Page 1

Ochrona danych osobowych w urzêdzie - warsztaty kompleksowe

16-17.09.2010 r., Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Warszawa, ul. Edisona 2

PYTANIA, NA KTÓRE UCZESTNICY OTRZYMAJ¥ ODPOWIED:

NA SZKOLENIE ZAPRASZAMY:

? Jak realizowaæ obowi¹zki ochrony danych osobowych

Kadrê zarz¹dzaj¹c¹ urzêdami i administratorów bezpieczeñstwa informacji

? Jak rejestrowaæ zbiory danych osobowych ? Jak zapewniæ aktualizacjê dokumentacji przetwarzania danych

osobowych ? Kiedy i jak udostêpniaæ dane osobowe ? Kiedy nale¿y zawrzeæ umowê o powierzenie przetwarzania

danych osobowych

CELEM SZKOLENIA JEST PRZEKAZANIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY O: ? zabezpieczeniu danych osobowych

w urzêdzie ? przygotowywaniu i prowadzeniu

dokumentacji przetwarzania danych osobowych

STOSOWANE METODY ZAJÊCIOWE: Wyk³ad ilustrowany przyk³adami. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników zadawane w czasie szkolenia. Prezentacja multimedialna w postaci elektronicznej.

„CS Szkolenie i Doradztwo” Sp. z o.o. ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa tel.: +48 22 473 10 43-44 fax: +48 22 473 10 24 www.csid.pl

? przygotowaniu urzêdu do kontroli

inspektorów GIODO ? odpowiedzialnoœci za naruszenie zasad

ochrony danych osobowych

S¹d Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego NIP : 952-18-66-706, KRS : 0000123315 Wysokoœæ kapita³u zak³adowego : 20 735 000,00 PLN


Program szkolenia: 1. Podstawowe pojêcia z zakresu ochrony danych osobowych 2. Obowi¹zki zarz¹dzaj¹cych urzêdem i administratora bezpieczeñstwa informacji 3. Obowi¹zki personelu przetwarzaj¹cego dane osobowe 4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych wymagana przez ustawê 5. Rejestracja zbiorów danych osobowych

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)

Termin szkolenia: 16-17 wrzeœnia 2010 r.

Cena szkolenia: 983 PLN/osoba

W cenie szkolenia: materia³y, lunch i serwis kawowy

6. W toku kontroli GIODO 7. Obowi¹zki informacyjne wobec osób, których dane dotycz¹ 8. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 9. Udostêpnianie danych osobowych 10. Uprawnienia osób, których dane dotycz¹

Miejsce Szkolenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Warszawa, ul. Edisona 2

Us³ugi dodatkowe:

11. Zabezpieczenie danych przetwarzanych tradycyjnie (utrwalonych na papierze)

nocleg w pokoju dwuosobowym 98 z³* za osobê restauracja, bar

12. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych 13. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów szczególnych

Szkolenie prowadzi: Mateusz Kamiñski - wyk³adowca i autor kilkudziesiêciu publikacji na temat ochrony danych osobowych, informatyzacji administracji publicznej i ochrony zdrowia oraz dostêpu do informacji publicznej. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego. Ukoñczy³ studia podyplomowe z prawa europejskiego. Jest wspó³autorem ksi¹¿ki „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim” i „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz”. Jakub Rzymowski - wyk³adowca i autor publikacji na temat ochrony danych osobowych, informatyzacji administracji publicznej i ochrony zdrowia oraz dostêpu do informacji publicznej. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódzkiego. Ukoñczy³ studia podyplomowe z dziedziny informatyki. Jest wspó³autorem ksi¹¿ki „Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim” i „Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz”.

www.csid.pl

Osoba do kontaktu:

Krystyna Zdunek k.zdunek@csid.pl Tel.: (022) 392 36 27 Fax: (022) 47 31 017

Oferta CS  

cs , oferta, reklama, przykład

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you