Page 1

ရုို ိုá‚ ္ ဏ ို (á ‡) ရ — ဴဏအ း ္ရး း ဏ ဥဲႚ ို...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

ရုို ိုá‚ ္ ဏ ို (á ‡á ‡) ရ Outrage - Burma's Struggle for Democracy by Bertil Lintner ဏဥုို လ း္ဏ á‚Žá‚€ အ းှႂိးႎို ိုႚ ဴဏဴဏ 1st Burmese edition published in the UK in 1990 by Peacock Press, Edinburgh, Scotland ု္ ဲအဲအ ဏဎး အဏရဲႚ '္á ?ဏá€&#x;ု - "ဏဴ# ဎို္ရဎ ို'$ဲ á Š ဥး (á )á Š "ရုို ို á‚ ္(ဏ ို (á ‡) ရ" á‚Žá‚€ အ (á á ‡) á‚Žá‚€္ဴဏ ဥဏ*ဏ# +ုး္ဏ္á‚š း ဏ္ဏ á‚€ ္ဏá‚Žá‚ ှ ္$ို ု#း ္+ဏဴ ိုဏ ဴ+á ?,á ‹

ရုို ိုá‚ ္ ဏ ို (á ‡ á ‡) ရ á á ‰á ˆá ˆ ု ုိ, ဥá ‹ ိုဴး္ ္ ဏ ရ ု á‚“ိႂႚ္ဏá Œ ူးူးဴဏးဴဏး á Ąဏ လုရဏá‚– ္ႚရ္á€ľá ‹ ရဎး ှဏးႎႀအ ဳ% ိ% ္ ္ ဏ &ဏးဥို ိုႚ းá‚’ဎးှဏး ္႖ဏ ္းဲႚဏ ဏးဏ ္ ဳ á ‹ *ိုး+*á€Źá€¸á Š -ုá Š á€Ąá€­á‚Žá Źá€­*á‚Žá‚€အ &/ႆဏး္+အရႀ %á ?ှ ဥိ ဎးှး ႎိုလှဏးá‚€ 2ဏ္ ဏ ္ႀဏို%á ¤း ှႂိးလု ္ရဏး အ ္ှးှဏး ႀဏး ဏးှ ရႀိ္ á ‹ ႎိုလá ? á‚Žá‚€ြ &á ¸á€Źá€ąá€›á€¸ ှဏဏးှို ဴ% ူႚ á ż္ဏá Œ း ္8း္ႎးႎိုရ ဴ ဏအ 8ိုရႀ* းြ %á ?ဎ (8) á ? 9á€&#x;ို ္ဏဎ2ှဏး း္2း ို%á ? á‚’ိႂ ဴ%8 ဲအ á ‹ ဥ-*ဥဏး ္ းá ? ိ2ဏးရဏ á Şá€­ á‚“ဎး္á‚š=*ရဏ ဥိ ဴ=္ ဏ ဴ ဏအ

းဏှဏး ႀဏး ဏ2 ္ှ႕% ဏဴ=အ 8 9á€&#x;ို ္ဏဎ ဥးဥ္2း း ှဏးို ္2္28ဏ8ဏ ္=ဏဴ% ဏးဳ á ‹

းှဏး ဥးဥ္2း ္ရဏ ဳ္ ဏ 9á€&#x;ုိ ္ဏဎ 2ှဏးá ? ဥ ဏ ဥဴ%အဥလုို း္ဏá€¸á Š ဥးဥ ဏးႀႃးှဏး ူ 2á ? ဴ= ို း္ဏá€¸á Š ို*ဏးá‚€* ္ဏá‚’ဎးှဏး &á ¸á€Źá€ąá€›á€¸ ှဏဏးှ ှဏးို ြဎး႓%ဎး ြဎး ိုႚ %လု ္ဏလ ္8း္ႎး ဳ ို း္ဏá€¸á Š ရႀှဏးဏ ္=ဏဴ% ဏး á ‹ ို ္ဏလ ္8း္ႎးá‚ ှဏးႀဏ ု%-ိုး ု%ြ ု ဏ ဴ= ို ူိုး

ိရႀိ ဏး႓%ဎး ဴ= á ‹ ္ 2း ို*ို ြဎး း ဥဴ%ႂရ á‚Œá ż ဳဏး ဏးဲအ á ‹ လုးလ ဥိုး းဏ ှဏး း á€&#x;ူá ? **ရရ %á ?á ‹ á á ရ္ á‚šု ု% ဏး ဴ% ူႚ ္ á‚šြ းဏ ္á ?း႒ဎး%ိုး ္ှဏး ဏးှဏး ဥ္ á‚Žá‚€အ ှ းဏ္ရး /-ု ိုဳရ ိ္%း ္8ဏဳ ဏး္ဳဏးို ္ႚဴ ႎို á ‹ ဎး% ဏ္ ္ ဏ ဥ း ဏ္း%ဲို ိုးရိ %ူ% á‚“%ဎး ြအ 

း္á ?*လို ဏ= အ္ဳဏá€¸á Š ဥှိ C*ဏး 8ဲ႓%ဎး ဥှိ á‚€ á‚€ ဏ႒ိႂးဏး အ္ဳဏး ဴ=အ းဏ ္ဏဴ% ဏး á ‹ ို ဥ႒လ ္%းှှဏးို á‚Žá‚€လုး းဳ္ ဏ ူ* လုးြဎးႀဏ 2းဴá€ˇá Š ဥူ 2းဴအႎႀအ ္ှဏလ2းိုႚ ဴ= á ‹ လုးြဎး လုးႀဏ ရ ု ္ဴဏ%ိုး 8္ဴ=လုး ဥ္ ဏ á‚’ိႂႚု းရႀိ ဥရ ရ ု á‚ á ိုá‚€ ္ှဏး ဏးှဏး ဴ=ဳ ္ á ‹

 á á ‚ ရ ္္á‚šá ‹ ္ %ိုး ္ှဏး2းႎႀအ ှႎႀဏဴး8ို ဥးိ းá ? ဥဴဏး =ရႀိ &ရ8ို ိုႚ လုး္*ဏ ဏး း္႖ဏရး ္ရဏဏ ဲအဳ á ‹ &ရ 8ိုႀဏ ဏ &ရ 8ို္း ဏ ဴ= á ‹ 8ို လရလ ဴ ဏ ဴ%á Ą+ိ á€ľá€Źá€¸á Š ္ႀဏို္ှးá‚€ 2**ူ ဏး အ *ိုး+*ဏး -ု%ရႀ း ဎး %ိုဏှဏး ှိ8ဲ ဏး á ‹ &ရ 8ိုႀဏ ဥ8 းှ* á€&#x;ု ္ ဏး ရ% ူ*ှဏးႎႀအ á‚ á ို ္ှဏး ဏးှဏး ဥ ္%á žá€´%ႃဏ ဴ=္ á ? á ‹ &ရ ္ှးှႂိ႓%ဎး ိိိုႚ ိá‚’ိႂ ဎရဎ*ို ္းှဏး ိုး ဥá‚€အှ ဏး္ဏ ႎို á ‹ ္ှဏး ဏး လုးြဎး &ရ8ို ဥး ိုႚ 2္ရဏ ဏှိ ူ႒ိႂá€ľá€Źá€¸á Š ္ရ% းဏး ္ ္ ဏ ဥ8ို္ဏ ိုCဏá ? ှ္း %ု+ %ှႚလအှ ရႀိ á ‹ ဏး%ဲ2ိုး ုá‚€ ရ% ူ* ု 8ူ8ူလလႎႀအ ဥရ ူး္ ဳ%လု ္%á ?္ဳဏး ူိုႚ လုးြဎး ိ ဴ%á‚‚ိ ဳ á ‹

1 of 10

8/31/2007 4:44 AM


рђЏрђ»рђГрђ» рђГрђ»рѓЂ рђ▒ рђг рђГрђ» (рЂЄ) рђЏ Рђћ рђ┤рђгрђи рђИ рђ▒рђЏрђИ рђИ рђг рђАрђ▓рѓџ рђГрђ»...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИ &рђЏрѓјрѓђрђи рђ» рѓџрђхрђгрђИ рѓђрђг*рђ░ рђ│ рЂІ рђ░рђГрђ»рѓџрѓјрѓђрђирђАрђ░ рђ░рђГрђ»рѓџ рђАрѓњрђГрѓѓ рђЏрѓђрђИрђАрђхрѓѓрђГрђИ рђгрђИ рђА8рђГрђ»рђ▒рђг рђГрђ»рђИрђ«рђИ8рђГрђ»рЂЈ рђГрђ▒ рђ▒ %рЂЮрђг рЂІ рђГрђ»рђИрђ«рђИ8рђГрђ»рЂЈ рђ▒рђИ рђгрђИрђхрђгрђИрѓђрђг рђ▒&рђгрђи+рђ« (Bob Dylan) рЂЈ рђ▒рђИ/рђ«рѓјрѓђрђи %88 рђ┤=рђ▒ рђгрђИ рђ▒рђЏрђИ% рђ«8рђГрђ» рђгрђИ рѓђрђг рђ┤ рђгрђирђЪ рђ┤= рЂІ рђГрђ»CрђгрЂЈ рђхрђ▒рђИрђГрѓЂрђИ 8рђХрђ»рђИрѓјрђГрђ»рЂЇ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђХрђ»рђИрђЦрђ«рђИ рђГрђЏрѓђ&рђ▓ рђ┤=рђг рђЏ рЂІ рђГрђ»рѓџрѓјрѓђрђи 8рђГрђ»рђЏрѓђрђГрђ» рђ▒рЂърѓЊ%рђ«рђИ рђ░рђГрђ»рѓџрЂЈ рђГрђ»рђИрђ«рђИ8рђГрђ» рђГрђ▒рђГрђ» =рђирђ▒%рђИрђЏ рђ▒рђ┤%рђгрђГрђ» рЂІ рђАрђЏ рђ░рђИрђ▒ рђ░ рђ░*рђхрђгрђИ рђ▓рѓђ рђЦрђ«рђИ 8рђГрђ»рђЏрѓђрђАрђгрђИ рЂЇ рђх*рђ▒рђгрђг рѓџ рђГрђ» рЂІ

"рђГрђ»рђИрђ«рђИ рђГрђ» рђгрђИрЂі рђ«рђ▒рђг рђА рђгрђИрЂЮрђг" рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рЂЇ рѓџ рђ░рђГрђ» рђхрѓЃ -рѓЂрђгрђИрѓЊ%рђ«рђИрЂі рђ░рђГрђ»рѓџрЂЈ рђГрђ▒рђГрђ» рђгрђИрђ▒рђг рђГрђ»рђ▒рђ│рђгрђИ 8рђГрђ»рђЏрѓђрђГрђ» %рђ▒рђгрђИ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ» рђ│ рЂІ рђГрђ»рђАрђГрђ» рѓђрђг% рђАрђЏ рђ░рђИрђ▒ рђ░ рђЦрђ«рђИ рђГрђ»рђХрђ» рђХрђ»рђИрђГрђ» рђ▒рђгрђГрђ»рђг 2рђИрђ┤рђирЂЈ рђ▒рЂЮрђИрђГрђ» -рђГрђ»рђх рђГрђ» рЂІ -рђГрђ»%рђ▓рѓђрђг рђ│рђг рђГрђ»%рЂЮ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђХрђ»рђИрђЦрђ«рђИ %рђ▒рЂЮ рђ▓рђирђЏ рЂІ 2рђИрђ┤рђи рђ▒рЂЮрђИрђ▓ рђгрђИрЂЇ рђГрђ»рђИрђЏрђГрђГрђ┤=рђи рђ«рђИрђЏрђг рђ▒8рђИ рђИ рђГрђ»рѓџ рђ▒рЂъ рђгрђИ рђ│ рЂІ рђАрђ┤=рђА%рђхрђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђА рђ«рђИ8рђХрђ»рђИ рђАрђИрђГ рђЏрђ▓ рђИ рђГрђ»рѓџ рђАрђ▒рђ│рђгрђИ рђ│рђгрђИрђ▓рђи рЂІ рђАрђ▒ рђИрђГ рѓђрђИ *рђ░рѓЊ%рђ«рђИрђ▒ рђг рђАрђхрђИ рђ┤=%рђгрђИ рђ▓рђи рђи &рђЏ 8рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђгрђИрЂЇ рђЏрђгрђХ рђхрђгрђИрђГрђ» =рђИ8рђ«рђИ рђ▓рђи рЂІ рђАрѓЂрѓђрђг рђЏрђгрђИ рђЦ%рђ▒+рЂЈ рђ▓рЂї рђЏрѓђрђГрђ▒ %рђХрђ» рђЏ рЂІ +рђЏрђг рђЏрђЏрѓђрђГрђ▓рђирђ▒ рђг 2рђИрђ┤рђирѓђрђг рђ▒рЂЮрђИ %рђ«рђИ рђАрђ▒=рђИ рђгрђИрђ┤=рђи рђ▒рђхрђгрђИрђ▒8рђг рђГрђ»рѓџ рђ┤% рђ▓рђи рЂІ

 рЂЂрЂЃ рђЏ 2рђ▒рѓє рѓјрђ▒$ рѓџрЂІ 2рђИрђ┤рђирђГрђ» -рђГрђ» рђ░рѓђрђг рђЏ% рђ┤% рђ░рѓџ рђ▒рђгрђ« рђЦрЂаFрЂЈ рђгрђИ рђ┤=рђ▒ рђ▒ рђгрђ▒рђ│рђгрђи рђЏрђ▓ рђЏрђгрђИрђХ рђхрђгрђИрђГрђ» рЂ┐рђГрђ» рЂІ рђЏ% рђ┤% рђ░рѓџ рђ▒рђгрђ« рђЦрЂаF 8рђГрђ» рѓђрђг рђ▒ 2рђИрЂЈ %рЂЮрђ« рђАрђгрђгрђЏрѓђ  рѓјрђГрђ»рђХрђ▒рђг рђАрђ»%рђхрѓѓ%рђ▒рђЏрђИ *рѓјрЂЕрђЏрђгрђИрђГрђ» % рђ▒рђ▒ рђг рђЏ% 8рђГрђ»рђЏрђг рђ▒-рђИ рђ▒рђгрђГрђ» рђхрђгрђИ% рђ┤= рЂІ рђц рђИрђГрђ» рѓЂ рЂа рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ│рђгрђИ рђГрђ▒ рђг рђАрЂЮ рђ▒+рЂЮ рђ░%рђ» рђ│ рђ▒рђгрђи рЂІ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђХрђ»рђИ8* рѓџ рђ┤% рђ░рѓџ рђ▒рђгрђ«-рђХрђ»рђИ рђГрђ»рѓџ рђгрђИрЂЇ рѓџ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђ▒рђгрђ« рђЦрЂаF рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрЂЈ рђгрђх рђхрђгрђИрђГрђ» рђгрђИрђ▒рђг рђГрђ»рђ▒рђ│рђгрђИ рђ┤рђИ%* рђГрђ» рђ┤=рђи рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▓рђхрђгрђИрѓјрѓђрђи рђ▒рђгрђ«-рђХрђ»рђИрђГрђ» %рђ▒%рЂЮ рђ│рђЏрђг -рђХрђ»рђИрЂЈ рђ┤%рђИ рђХрЂЮрђИрђхрђгрђИ %рђхрђ«рђИ рђгрђИ рЂІ рђАрђирђЏрђ▓рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрѓѓрђГрѓџ -рђХрђ»рђИрђАрђИ рђГрђ»рѓџ 2рђ▒рђЏрђгрђг рђгрђИ%рђ▓ рђ»рђгрђИрђГрђ» рђхрђгрђИрђГрђ» -рђГрђ»рђхрѓѓрђГрђИ =рђх8рђ«рђИ рђГрђ»рђ│ рЂІ

8рђГрђ»рђЏрђг рђГрђ»рѓџрѓќ рђ» рѓџрђ┤% рђ▒ рђИрђ▒ рђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИ рђАрѓјрЂЕрђЏрђг*рђГрђ» рѓњрђГрѓѓрђ┤рЂЇ рђ▒рђхрђгрђИрђИ рђГрђ»рѓџ рђ┤% рђгрѓЊ%рђ«рђИ рђ░рђ» рђ▒рђгрђи рЂІ рЂа рђГрђ» рђЏрѓђрђГрђЏрђг рѓЊрђГрѓѓрѓџрђГрђ»рђИрЂї рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрѓјрѓђрђи рђЏ% рђ░* рђ┤=рђ▒ рђх рђ┤%рѓЇ рђгрђхрђГрѓѓрђИ рѓњрђГрѓѓрѓџрђ» рђИ рђАрђ▒ рђг%рђГрђ»рђИ рђИ рђ┤=%рђгрђИ рђ▓рђи рЂІ * рђ▒ рѓџ &рђЏ 8рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђ▒рђЏрђгрђ▓рђи рђ│рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђХрђ»рђИрђЦрђ«рђИ рђА%рЂЮрђА2 рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђАрђ»%рѓњрђ«рђИ рѓњрђГрѓѓрѓџрђ» рђИ рђАрђ▒ рђг%рђГрђ»рђИ

рђгрђИрђхрђгрђИрђГрђ» рђгрђИрђ▒рђЏрђг рђЏ рђ│рђЏрђгрѓђ рђЏ %рђ▓ рђ┤=%рђгрђИрѓЊ%рђ«рђИ +рђ»рђГ* 2рђИрђ┤рђи JрђгрђИрђГрђ»рђИ рђХрђ▓рђирђЏ рЂІ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђГрђ»рѓџ рђ┤% рђ▒рђ┤%рђИрЂЇ рђ░рђ»рђ│ рђ┤% рЂІ рђцрѓњрђГ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђЦрђ«рђИрђ▒рђЏ рѓјрѓђрђЏрђг рђХрђ»рђИрђЏрђг рѓџ &рђЏ8рђГрђ» рђА рђ«рђИрђЏрѓђрђГ рђИ8рђХрђ» рђГрђ»рѓџ рђхрђ« рђ▓рђирђ│ рЂІ рђИ8рђХрђ» рђАрђ▒рђЏрђг рђ▒рѓќрђгрђирђ▒ рђг рђ┤рђИ рђЏ% рђ▒рђгрђирѓњрђГрѓѓрђх рђЏрѓђрђГ рЂІ рђ«рђИ %рђГрђ» рђА рђи рђ┤%рђгрђИрђ▒ рђг рђ«рђИ рђЏрђ▓рђхрђгрђИрѓјрѓђрђи рђ▒рђ│рђг-рђХрѓџ=* рђХрђ»рђГ рђИ рЂЁрЂђрЂђ рѓџ рђХ%рЂЮрђ»рђхрђгрђИрЂі /рђхрђ« рђЏрђ«рђИ рђ▒ рђхрђгрђИ рђГрђ»рђ▒8рђгрЂЇ рђ▒рђгрђирђ▒ рђ│ рЂІ рђ▒+рЂЮ *рђИрђАрђГрђ»рђИ рђ▒%рЂЮрђ▓ рђ▒рђхрѓЊ%рђ«рЂІ рђХрђ»рђГ рђИрђхрђгрђИ рђЏрѓђрђГрђЏрђг рђГрђ»рѓџ рђ▓рђхрђгрђИрђ┤=рђи %рђ│ рЂІ -рђ»рђЏ рђ▒рђгрђИрђ┤% рђ▒ рђХрђхрђгрђИ рђ▒%рЂърђгрѓЊ%рђ«рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђАрђ▒рђг рђхрђгрђИрђхрђгрђИ рђ▓рђх рђгрђИрЂЇ рђИрђ▒%рЂъ рђ▒ рђИрђ▒рђхрђгрђИ рђ«рђИрђх рђЏрѓђрђГрЂЈрЂІ рђ▒ рђИрђАрђ░рђИрђ░рђИрѓјрѓђрђи рђА рЂѓрЂЃ рѓјрѓђ рђг рђЏрѓђрђГрђ▒ рђИрђ▒ рђг рѓЂ рЂа рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ▒рђг=рђ» рђИрђ▒рђгрђАрђгрђИ рђ░рѓџ рђ░*рђхрђИ рђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИрђ▒8рђг рђГрђ»рѓџ **рђ░ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђАрђ▒8рђг рђ▒рђЏрђгрѓЊ%рђ«рђИ рђАрђ│рђг =рђ» рђИрђ▒рђг рђ░рѓџ8рђЏрђг рђ▒%рЂъ рЂї% рђА  рђгрђИ рЂІ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рѓјрѓђ8* рђХрђ»рђИ8* рѓџ рђ▒ +рђЏрђг рђЏрђ▓рђи рЂІ

" рђЏрђгрђЏрђ▓рђи рђАрђ▓рѓђрђг рѓЌрђ▒рђгрђи рђ░ рђхрђИ рђГрђ»рђИрѓјрђГрђ»рђ▓рѓџ рђ┤рђирђЦрђ«рђИ рђГрђ»рѓџ рђ▓ рЂЮ" рђЪрђ» рђА рЂѓрЂё рѓјрѓђрђЏрѓђрђГ рѓЂ рЂа рђ»рђГ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђИрѓјрђГрђ» рђ┤% рђ▒рђ┤%рђг рђ┤% рЂІ рђИрѓјрђГрђ»рѓђрђг 8рѓјрЂг рђ┤%рђЏрђг %рЂЮ2рђ▓рђирѓЊ%рђ«рђИ рђАрђГрђАрђГрђ» рђЏрѓђрђГ рђ▒рђ┤рђг рђг рђ░ рђЦрђ«рђИ рђ┤= рЂІ "рђ░рђГрђ»рѓџрђГрђ» рђЏрђ» рђ▒ рђИ&рђХрђ»рѓњрђ«рђИрѓђрђг рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђгрђИрђ│*рђирђ▒рђгрђи рђГ+рђг рђАрђЏрђИ рђхрђгрђИрЂІ рђЏрђгрѓњрђ«рђИрђ▒ рђГрђ»рђ« рђЏрђ▒рђ▓рђи рђ│рђгрђИрђ▓ рђ»рђГрђ»рѓђрђг рђХрѓњрђГрѓѓрђИрђ▓рѓџ рђх*рђгрђИ рђГрђ»рђ▒рђИрЂІ рђ░рђГрђ»рѓџрђГрђ» рђ«рђИрѓџ рђ▓рђгрђИрђ▓рђи рђ░рђг рђИ рђА..рѓђрђг рђГрђ»рђЏ *рђИ рђЏрђ▓рђ▒ рђ▒рђгрђи рђГрђ»рѓџ" рђ▒ +рђЏрђг рђЏрђгрђИрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рЂє рђ▒*рђгрђАрђгрђИ рђГ% рђг рђГрѓЂрђЏрђ▓ рђИ рђГрђ»рѓџ рђ▒рЂъ рђгрђИ рЂІ рђ▒рђИрђЦрђ«рђИрѓђрђг рђГ рђ▒ рђ│рђ▒рђ│рђгрђИрЂі рђ░*рђхрђИрђхрђгрђИ рђХрѓђ рђГрђЏ рђЪрђ» рђИрѓјрђГрђ» рђ▒рђ┤%рђгрђ┤% рЂІ рђ░рђГрђ»рѓџ рђХрђ│рЂ│рђг рђГрђ»рѓџ рђЏрѓђрђГ рђГрђ» рђГрђЏ рђ▒ рђгрђИ рђГрђ»рђИрѓјрђГрђ»рѓјрѓђрђи рђ┤рђирђЦрђ«рђИ рђГрђ»рѓџрѓђрђг рђЏрђхрђгрђИ рђ│рђгрђ« рђ▒8рђИ-рђХрђ»рЂї% рђ▒ 8рђХрђ»рђИ рђ▓рђирђЏ рЂІ рђГрђ»рђИрѓјрђГрђ»рЂЈ рђА рђ▓рђ▓ рђГрђ»рѓџ рђх8рђХ 2 рђгрђИрѓЊ%рђ«рђИрЂі рђ┤рђирђЦрђ«рђИрѓђрђг 2рђИ9рђГрђ» рђхрЂі 8рђ«рђИрђАрђГ рђх рђх8рђХ рђГрѓђ рђ▓рђи рЂІ рђА рђАрђгрђг%рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђ░рђГрђ»рѓџрђАрђгрђИ рђ▓рђГ рђ» рђи 8рђЏрђг2 рђхрђгрђИрђГрђ» рђгрђИрђ┤рђ┤рђИ рђЏрѓђрђГрђ▓рђи%рЂЮ рђА рђЏрѓђрђ▒рђгрђИ рђЏрѓђрђ▒%рђГрђирЂІ рђЏ рђ│рђИрђ│рѓѓрѓЂрѓђрђг рђЏ рђирђЏрђг рђ▒рђгрђИрѓђ рЂІ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ %рђГрђ»рЂЇ рђГрђГрђГрђ» рђ▒рђ│рђ▓ рђЏ рѓђрђг % рђЦрђ«рђИ8рђХрђ»рђИ рђ▒ 8рђХрђ»рђИ рђ▓рђирђЏ рђ░ рђ▒рђг=рђ» рђИрђ▒рђг 8 %рЂЮрђ«рЂЈ рђ░* рђАрђИрђА-рђХрђ»рђИ рђ┤= рђи 'рђИрђЦ рђ░*' рђ▒рЂЮрђИрђ▒8рђг рђЦрђ«рђИ рђ┤=рѓЊ%рђ«рђИ рѓЂ рЂа рђ»рђГ рђ│рђ▒рђ┤ рђ« рђА рђИ

2 of 10

8/31/2007 4:44 AM


рђЏрђ»рђГрђ» рђГрђ»рѓЂ рђ▒ рђг рђГрђ» (рЂЄ) рђЏ Рђћ рђ┤рђгрђи рђИ рђ▒рђЏрђИ рђИ рђг рђАрђ▓рѓџ рђГрђ»...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

рђ▒рЂЮрђИрђ▒8рђг рђЦрђ«рђИрђИ рђ┤= рЂІ рђГрђ»рѓџрђАрђ┤% Jрђгрђ» рђА/рђх рђ«*рђг рђИ рђ▒рѓќрђгрЂї рђГ% рђИрѓђ рђ░рђИрѓЌ рђ▓рђи рђ░ рђ┤= рЂІ рђА%рђГрђ»рђИ 8%рѓЂ рђЏрѓђрђГ рђЪрђ» *рђ░8 рђЏрђ▒ рђг рђ┤=рђЏ% рђ»рѓђрђг &рђЏ8рђГрђ» рђА рђ«рђИрђЏрѓђрђГ рђ┤% рђ░рѓџ8рђГрђ» рђ«рђИрђ▒рђгрѓЂ рђ┤= рЂІ рђЏрђ▓ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ«рђИ-рђГрѓЂрѓџ рђЪрђ» %рђ▓рѓЊ%рђ«рђИ рђАрђЏ% рђгрђИ рђхрђгрђИ 8рђГрђ»рђг2 рђХрђхрђгрђИ рђ«рђИ-рђГрѓЂрѓџрђ┤рђИ рђ┤= рђЪрђ» рђ▒рђ┤%рђг8рђГрђ» рђ▒ рђ│ рЂІ рђ┤%рѓЇ рђгрђхрђгрђИ -рѓЂ%рђ▒рђИ рђ▒ рђГрђ» рђАрђирђ▒рђгрђИ *рђ░рѓЊ%рђ«рђИ рђ▒рђгрђЏрђИрѓјрѓђрђи рђ» %рЂцрђИ рђгрђЏрђИ рѓђрђИ рђгрђАрђ»% рђхрђгрђИрђГрђ» рђ«рђИ-рђГрѓЂрѓџ рђ▒=рђхрђг=рђхрђ┤рђИ рђг рђ┤= рђЪрђ» рђ░рђГрђ»рђИ *рђХрђ»рђ│ рђ▒ рђ│ рЂІ рђ┤ рђгрђи &рЂИрђгрђ▒рђЏрђИрѓјрѓђ рђ» 8рђХрђ»рђИ рђи рђАрђГрђ»рђИрђЏ 8рђГрђ»рђхрђгрђИрЂЈ рѓјрѓђ% рђ▒рђгрђЏрђИ рђЏрѓђрђИрђИ рђхрђгрђИрђГрђ» 8рђГрђ»рђЏрђг рђГрђ»рѓџ рђИ рђ│рђЏ рЂІ рђГрђ»рѓџрђ┤=рЂЇ рѓјрѓђрђЦ рђ▒рђЏрђгрђГрђ»рђИ рђ«рђИрђ▒рђгрѓЂрђхрђгрђИ рђ┤=%рђгрђИ рђ▒ рђх рђ┤=рЂЈрЂІ рђГрђ»рђ▒ рѓџ рђХрђ┤%рђИ рђ▒+рЂЮ рђ▒ рђ│рђ▒ рђг рѓЂ рЂа рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИрђ▒8рђг рђхрђгрђИрЂї рђИрђ▒2рђИ рђГрђ»%рђг рђАрђх

(рЂЄ) рђх%рЂЮ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ»рђх рђхрђгрђИрђГрђ» рђ▒рђЏрђИ8рђ▓ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђГрђ» рђ▒рђгрђИ8рђГрђ» рђхрђхрђгрђИрѓђрђг % рђ┤=рѓЂрѓјрѓђрђи %рђхрђЦрђИрЂЇ рђИрђгрЂі рђ▒рђЏ+рђ«*рђГрђ»рЂі *рђ«рђ▒9рђИрђЏрѓђрђИ рђГрђ»рѓџрѓђ рђ┤=рђЏ%рѓђ рђАрђГрђ»рђИ рђ┤%рђирђХрђ»рђг рђ»рђ┤% рђ▒%рђИрђЏ рЂі рђ▒ 8рђХрђ»рђИ рђгрђИрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрѓјрѓђрђи +рђЏрђг рђЏрђЏрѓђрђГрђ▓рђирђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрЂЈ рђГ рђгрђИрђ» рђГрђ»рѓџрђАрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђ▒рђ│рђИ рђ▒%рђИрђЏ рѓјрѓђрђи % рђ┤= рђ▓рђи рђи рђЏрђгрђИрђХ рђАрђАрѓђ рђхрђгрђИрђГрђ» рђАрђ┤%+ рђ▒%рђИрђЏ рђГрђ»рѓџ рђ┤= рЂІ рђАрђ┤рђгрђИ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ»рђх рђ»рѓђрђг "рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрЂЈ рђАрђирђАрђ▒рђЏрђИрђГрђ» рђг2 *рђ░ рђ▒8рђг- рђ▒%рђИрѓјрђГрђ» рђи рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђА=рђ▓рѓџрђАрђИ" рђ»рђГрђ» рђЏрђгрђИ2 =рђ▓рѓџрђИ рђ▒%рђИрђ▒рђЏрђИ% рђ┤= рЂІ рђХ*рђ░рђх %рђГрђ»рЂЇ рђ┤%рђИ рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒рђг=рђ» рђИрђ▒рђгрђАрђгрђИ рѓјрђГрђ»рђХрђ▒рђг рђхрђг% рђАрђИрђА рђгрђИрђ┤=рђи /рђ»рђ┤%рѓѓ рѓЊ/рѓѓрѓЄрђЪрђ▒%рђИрђЏ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ» рђ▓рђирђ│ рЂІ рђАрђгрђХ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рЂЂрЂЃ рђЦрђ«рђИ рђхрђ▒ рђг рђ▒ рђИрђ▒ рђг рђА=рђ▓рѓџ =рђ▓рѓџрђГрђ»рѓЊ%рђ«рђИ рђГрђГрђГрђ»рѓџ рђАрђ▒ рѓјрѓђрђи рђАрђ┤=рѓђ рђ▒%рЂърђ▒рђЏрђИ рђА рђА % рђ▒рђИрђЏ рђ┤%8 рђгрђИрђ▒рђ│рђгрђИ рђ▒рђ┤%рђгрђ│рђгрђИ рђ▓рђи рЂІ %рђгрђ▒рђЏрђИ 2 рѓњрђ«рђИ Uрђг рѓђ +рђ»рђГ* 2 рѓњрђ«рђИ рђ▒+рЂЮрђг рђ▒рђг+рђ« рѓЂ рЂа рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђИрђхрђИ рђ▒рђЏрђгрђЏрѓђрђГ рђгрѓЊ%рђ«рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрЂЈ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ»рђх рђАрђгрђИрђХрђ»рђИрђГрђ» %*рђх рђГрђ» рЂІ рђИрђ▒рЂЮ*рђХ рђГрђ»рђ« рђАрђхрђГ рђ▒рђИ рЂї% рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ» рђ▒рђг=рђ» рђИрђ▒рђг рђ▒ 8рђХрђ»рђИрђ▓рђирђ▒ рђг рђ▒ рђЏрђг рђИ рђ░рѓџ % рђИрђ▒рђхрђгрђИ рђхрђг /рђ»рђ┤%рѓѓ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђАрђхрђГрѓѓрѓџрѓђрђг рђИрђ▒%рЂъ +рђ░рђИрђ»рЂЇ % рђИрђ▒ рђ▒рђЏрѓђрѓџ рђЦрђ«рђИрђх рђГрђ»рђ▒рѓћрђИрѓЊ%рђ«рђИ % рђ┤=рѓЂрђГрђ» рђЏрђгрђИрѓЂ

 рђЪрђ» рђХрђ┤%рђИрђг рђ┤% -рѓЂрђх рђ▓рђирђ│ рЂІ

 рЂЂрЂё рђЏ рђгрѓє рђ▒рѓџрЂІ рђ» рђГрђ»рђИ  рђи рђЏ рЂе% рђ»  рѓЊ%рђ«рђИрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђг рђИ 8рђ« рђ»рђГрѓџ рђ┤% 2рђ▒рђЏрђг рђ▓рђирђ│ рЂІ рђГрђ»рђ▒ рѓџ рђХ рђАрђЦрђАрѓЊрђ▓ рђ▒рђАрђИрђхрђИ рђг*рђгрђх рђЏрѓђрђГрђ▒ рђг рѓЂ рЂа рђГрђ» %2 рђИрђх рђАрђ▒рђ┤%рђгрђИрђ▓рѓњрђ«рђИ рђ▒рђ┤%рђгрђИрђ▓ рђгрђИрђ▓рђи рЂІ

"рђ▒ рђГрђ» рђГрђ»рђИрђГрђ»рђИ рђГрѓЂрђИрђГрѓЂрђИрѓњрђ«рђИ" рђЪрђ» рђИрѓјрђГрђ» рђ▒8рђИрђ▒рђ┤рђирђг рђ┤% рђ▒рђ┤%рђг рђ┤% рЂІ " рЂЮрђ▒рђ▓рђи рЂарђ»рђГ .рђИрђхрѓђрђг рѓњрђГ рђГрђ»рђИрђ▒ рђХрЂЮ рђ»рђ▒ рђАрђи рђГрђ»рђгрђИрђ▓рђи рђХрђ»рђГрђИ рђ«рђИ рѓњрђ«рђИрђГрђ» &рђ»рђЏ рђ┤ рђГрђ»рђЏрђ▓рђи рђА рЂЮрѓђрђг рђ▒ рђИрђ▒рђ┤рђирђ▒рђ▓рђи рђГрђ▒рђЪрђг рђ▒ рЂЮ рђАрђ┤2 рђ▒рђ┤рђгрђИрђгрђИрЂІ рЂЮ рђЏрђгрђ▓рЂІ рђЏрѓђрђИрђ▒рЂЮрЂІ рѓЌрђ▒рђг рђГрђ»рѓџ *рђИ рђ░рђГрђ»рѓџрђГрђ» рђ▒ рђгрђ» рђ│рђгрђ▓рЂІ рЂЮрђ▒рђ▓рђи рђ░рђГрђ»рѓџ рђ»рђ»рѓђ рѓЂ3рђ░рђИ" рђИрђ▓%рђГрђ»рђИ рђАрђИрђАрђ▒2рђИрђхрђгрђИ рђ»% рђ░ рђ»%рђ│рЂі рђ▒рђ│рђг рђгрђИрђхрђгрђИрЂі %рђГрђ»рђгрђхрђгрђИ рђ▒рђЏрђИ рђ░ рђ▒рђЏрђИрђ│рѓјрѓђрђи рђ▒рђхрђгрђИрђ▒8рђгрђхрђгрђИ рѓЂ%рѓЂ%рђЏрѓђрђгрђИрђЏрѓђрђгрђИ рђ┤=рђг рЂІ % рђ┤=рѓЂрђГрђ» рђ▒рђирђ▒рђирђ▒%рђхрђгрђ▒%рђхрђг рђ┤= рђгрђИ рђ▒рђЏ рђ░рђГрђ»рѓџ рђХJрђГUрђг рђхрѓЊ%рђ«рђИ рђ┤= рЂІ рѓЂ рЂа рђГрђ»рѓђ рђ▒8рђгрђ│ рђ░рђхрђгрђИ рђЏ рђ» рђЏрѓђрђГ рђАрђ┤рђгрђИ рЂа рђГрђ» рђхрђгрђИ рђГрђ»рѓџ рђгрђИрђ▒рђЏрђгрѓЊ%рђ«рђИ рђг- рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒2рѓђрђг рђАрђ┤=рђА%рђхрђхрђгрђИ рђАрђгрђИрђХрђ»рђИрђГрђ» рђ▒рђ┤%рђгрђ┤% рђ│ рЂІ рђА=рђ▓рѓџрђАрђИрђ┤=рђи 8 рѓџрђхрђ▒рђЏрђИ рђА % рђЦрђ«рђИ8рђХрђ»рђИ рђ▒рђ┤рѓђрђИрђГрђ» рѓђрђИрђ▓рђи рђ│рђ▒%рѓЊ%рђ«рЂІ

 рЂЂрЂЁ рђЏ рђА2рЂЮрѓє рђ▒рѓџрЂІ рђХрђ»рђГ рђИрѓјрѓђрђи рђгрђИ рЂєрЂђрЂђ рђ▒рђхрђгрђГрђ»рѓџ рѓЂ рЂа рђ»рђГрђГрђ» 2рђ«рђИ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђИрђ▓ рЂЃ рђгрђЏрђ« рЂЂрЂЁ рђГ рЂа рђГрђ»2рђИ рђАрђИ рђГрђ»рѓџ 2рђ▒рђЏрђг рђгрђ│рѓЊ%рђ«рђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒%рЂърѓђ рђ» 8рђИ рђгрђ▒ рђг рђХрђ»рђГ рђИ рђхрђгрђИ рђХ%рЂЮрђ» рђхрђгрђИрђГрђ» 2рђирђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђАрђ»%8рђ« рђГрђ»рѓџ рђг рђХ рђ▒%рђИрЂЇ рђ▒рђ┤%рђИ рђгрђ│ рЂІ

"рђГ рѓџ рђ│рђгрђИрђ▓рѓџ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђ▒рђ┤рђИрђ│ рђЏрђгрђ▒рЂЮрђирЂІ рђА рђхрђГрђ« рђ▒рђ┤рђИрѓјрђГрђ»рђ▓рђи рђ░рђ▒рђГрђ» 2рђИрѓЊрђ«рђИ рђгрђИрђ▒рЂъ рђ▒рђгрђИ рђ▒рђгрђирђгрђ▓рЂІ рђХрђ»рђИ рђ▒ рђИрђЏрђг *рђИ рђА2рђИ рђХ рђ▓рђирђЏрЂІ рђ▒рђ▓рѓџрђ▒рђгрђи 3рђ░рђИрЂІ рЂЮрђ▒рђ▓рђи рђАрђ│рђИрђИ рђА&рђГрђ» рђХ рђ▓рђирђЏрђ▓рђи рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИрђ▒ рђАрђхрђгрђИрѓњрђ«рђИ3рђ▓рЂІ рѓЌрђ▒рђгрђЏрЂі рђ┤ рђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИ рђЏрѓђрђ▒рђгрђЏрЂі рђ▒рђ┤рђ▒рђАрђг рђ▒рђЏрђ▒рђ┤рђгрђИрђ▓ рђАрђгрђ▒ рђИ .рђ▒ рђГрђ» рђ│рѓЊрђ«рђИ рђ░.рђ▒рЂЮрђГрђ» рђ┤рђГ рђгрђИ рђГрђ»рЂІ рђ▒ рђИрђ▒рђ▒ рђг рђ┤рђирѓЊрђ«рђИ рђ▒рѓђрђгрђ▓ рђ▒рђ▓рђи рђ▒рђ┤рђгрђИрђ▒ рѓќрђг рђ▒ рђИ3рђ▒рђг рђгрђИ рђ▓рђи рђЏрЂІ рЂЮрђ▒рђ▓рђи рђХрђ▒рђгрђИ рђГрђ»рѓџ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђ▒рђгрѓђ рђАрђГрђА рђГрђ» рђЏрѓђрђГ рђ▓рђи3рђ░рђИ" рђЪрђ» рѓЂ рЂа рђ»рђГ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђИрђЦрђ«рђИ рђ┤% рђ▒рђ┤%рђг рђ┤% рЂІ %рђГрђ»рђИ рђ┤ рђгрђи рђА рђХрѓђ рѓЂ рЂа рђ»рђГ рђАрђИ рђ┤=%рђгрђИрѓЂ рђИрђГрђ» рђ»рђ┤% рђ▒рђ│рђг рЂІ рђАрђИ рђ┤=%рђгрђИрѓЂрѓјрѓђрђи % рЂЇ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђАрђ▒%рЂъ рђАрђ┤% рђХрђ»рђИрђХрђ»рђИ %рђХрђ»рђх рђГрђ» рЂІ "рђГрђ»рѓџрђ┤2рЂЇ рђИ рђ▓рђГрђ»рђИрЂї рђ┤*рђ░рѓџрђЏрђ▓рѓјрѓђрђи рђ▒рђгрђгрђИ рђхрђгрђИ* рѓЂ рЂарђ»рђГ .рђИрђАрђИрђГрђ»рѓџ .рђ▒рђЏрђгрђг рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИрђхрђгрђИрђГрђ» рђ▒ рђИрђ▒рѓјрђИ рђЏрѓђрђИрђ┤рѓЊрђ«рђИ рђАрђ▒рђ┤ рђАрђ▒рђГрђ» рђГрђИрђГрђИ рђГрђ»рђ│рђ▒рђ│рђгрђИ" рђАрђ▒рђИрђА рђИ рЂ┐рђирђ▒рђгрђи рЂІ %рЂЇ рѓџ рѓђрђг "рђЏ&рђг рђ▒рђАрђИ рђхрђИ рђгрђгрђ▒рђЏрђИрѓјрѓђрђи рђЏрђгрђИ рђЦрђ▒ рђГрђ»рђИрђГрђ»рђИрђ▒рђЏрђИрђГрђ» рђАрђ▒рѓјрѓђрђгрђАрѓђрђ┤рѓѓ рђ░рђ░ рђ│рђ▒рђг рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИ рђхрђгрђИрђАрђгрђИ рђГрђ»рђЏрђг рђАрђгрђгрђГрђ» рђхрђгрђИ рђГрђ▒рђЏрђгрђг рђАрђ▒рђЏрђИ рђ░* рђ┤2рђ▒рђ│рђгрђИ" рђЪрђ░рЂЇ . . .рЂІ

 рЂЂрЂє рђЏ " рђ» рђЪ рЂГ рђИрђ░ рђ▒рѓџрЂІ

3 of 10

8/31/2007 4:44 AM


рђЏрђ»рђГрђ» рђГрђ»рѓЂ рђ▒ рђг рђГрђ» (рЂЄ) рђЏ Рђћ рђ┤рђгрђи рђИ рђ▒рђЏрђИ рђИ рђг рђАрђ▓рѓџ рђГрђ»...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

рђ┤=рђ┤рђИрЂі -рђГрђ»рѓјрѓђрђ┤рђИрѓјрѓђрђи =рђИ8рђ«рђИрђ┤рђИ рђЪрђ░рђ▒ рђг рђИ рђхрђгрђИ рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџрђЏрѓђрђГ рђАрђ┤рђгрђИ рЂа рђ»рђГ *рђ▒рђ┤рђхрђгрђИ рђГрђ»рѓџ рђхрђ┤ рђг %рђхрђХрѓџрѓјрѓђрђХрѓџ рђгрђИрђ▓рђи рЂІ 8рѓјрЂгрђ┤%%рђ▓ рђхрђгрђИ рђАрђГрђ»рђИрђЏ 8 рѓџрђхрђ▒рђЏрђИ рђА рђГрђ»рѓџ рђГ рђГ рђг рђг рђ░рђИрђ▒рђ┤%рђгрђИ рђг рЂІ рђАрђ░рђИ рђ┤=рђи рђ▒ рѓџ рђ┤ рђгрђи рђА рђХрѓђ рђЪрђ»рѓђ рђИ рЂ┐рђирѓЊ%рђ«рђИ рђирђ▒ рђг рђАрђГрђ»рђИрђЏ 8 рѓџрђхрђ▒рђЏрђИрѓђрђг рђЏрѓђрђгрђИ рђ▒%рЂъ рђг рЂІ рЂЂрЂЁ рђЏрђ▒ рѓџрђ» рђ»% рђгрђИ рђ┤% рђ░рѓџ рђ▒ рѓџрђЦ рђИрђг "рђ▒рђг2рђ»рђИрђ▒рђг* рђАрђЏрђгрђИ рђхрђгрђИрѓјрѓђрђи рђЏрђ┤2рђЏрђгрѓђ рђЏрђЏрѓђрђГрђ▒рђг +рђгрђИ рђЏрђгрђ▒рђ│рђгрђи рђ▒ рђХрђ»рђИ рђгрђИрђЏ*" рђЪрђ» рђ▒=рђгрђ┤% рђ▓рђи рЂІ рђАрђИрђхрђгрђИ рђ▒рђг&рђЏрѓђрђГ рђЏ рђ» 2рђГCрЂдрђг рђГ%рЂ»рђХ рЂа рђГрђ»2рђИ рђАрђИрЂї рђ▒рђгрђ▒%рЂЮрђИ рђхрђгрђИрђгрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђ░ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ»-рђ»рђХрђИрђ│рѓЊ%рђ«рђИ

рђ░рђГрђ»рѓџ рђИ рђ«рђ▒ рђг рѓЂ рЂа рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрђГрђ» рђ▒рђгрђХ 8рѓјрЂгрђ┤% рђ▓рђирђ│ рЂІ рђХрђ»рђИ рђ» рђИрђХрђгрђИрђ▒ рђг рѓЊ9рђГрђГ рѓќ рђГрђ»рђГрђ» рђ«рђ▒рЂЈ рђАрѓћрђИрђАрђх рђ┤= рђи &рђ▓рѓџрѓјрѓђрђИ & рђИрђ▒рђЏрѓђрѓџ рђГ рѓџ рђИрђхрђгрђИ рђ▒рђ┤%рђгрђ│рђгрђИрђг рђг- рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒2рѓђ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђИрђ▓ рђгрђЏрђ« рЂа рђГрђ» %рЂЮрђ▒рђгрЂАрђхрѓѓ% рђ▒+рЂЮрђг рђхрђ▒8 рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрђГрђ» рђ▒рђ┤%рђЏрђг рђ▒рђ┤%рђ▒рђ│рђгрђИ рђГ рѓџ рђИ рђ▒рђ┤%рђгрђ│рђгрђИ рђ▓рђи рЂІ  рђАрђГрђИрђ» рђЏ рђАрђгрђг%рђГрђ» рђЦрђ«рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрЂЈ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ»рђх рђхрђгрђИрђГрђ» %рђЏрђГ*рђг* рѓћ*2рђгрђ┤=рђи рђ▒рђИрђ┤ рђИрђ▒ рђг рђАрЂЮ рђ░рђАрђ»%рѓњрђ«рђИ "+9 рђ┤+рѓѓ рђхрђ▒рђЏрђИ --- рђГрѓџрђ» рђАрђ▒рђЏрђИ --- рђГрђА рѓЏрђ» рђ▒рђЏрђИ" рђЪрђ░рЂЇ рђХрѓЊ%рђГрѓѓ рђ▒рѓћрђИрђ▒рђ│рђг рђ▓рђирђ│ рЂІ рѓџ8рђ» рђгрђИрђ▒ рђг рђ▒+рЂЮрђг рђхрђ▒8 рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрђАрђгрђИ "рђ▒рђхрђгрђИ.рђИрђ▓ рђЏ 3рђгрѓђ рђ┤2рђ▒ рђЏ3рђ░рђИ" рђЪрђ» рђАрђгрђХрђх рђ▒%рђИрђ┤% рЂІ

"рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђ▒рђхрђгрђИ.рђИ рђ▓рѓђрђг рђЏрѓђрђГрђ▓рђи рђАрђ▒ рђгрђ▒ 3рђГрђ» рђхрђ« рђ│рЂІ рђАрђЏрЂі рђ▒рђгрђ░рЂі рѓјрЂЕрђ▒ рђИ рђАрђГрђ» ... рђАрђ▒ рђгрђХрђ»рЂЮ3рђ▓рЂІ 'рђ«рђГ рђ» рђ▒рђЏ рђ« рђЏрђЏрђГрѓђ рђ▒рђЏрђИ --- рђГрѓџрђ» рђАрђ▒рђЏрђИ' 'рЂЮрђ«  --- рђхрђ»рђХрђИрЂЮрђ▒ ' рђГрђ»рђ▓рђи рђ▒рђ│рђгрђХрђ▒рђЪрђг рђ▒рђхрђгрђИ.рђИрђх рђ» рђХрђ»рђИрђГрђ» рђ▓рђи рђ▒ рђ▓рђирЂІ рђ▒рђхрђгрђИрђ▒ рђг рђ▓ рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИрђ▒ рђ»рѓЊрђ«рђИ рђ» рђг рђ│рѓЊрђ«рђИ рѓјрЂгрђ┤рђ▓рѓђрђг рЂЮ рђг рђ│рЂІ рђх рђхрђИрђ▓ рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИ рђ▒ рђИрЂЮрђИрђ▒рђг рђАрђГ рђ┤2 рђг" рђЪрђ» рђГрђ»рђИрђ▒рђ┤%рђгрђ┤% рЂІ рђГрђ»рђИрѓђрђг рђА рЂѓрЂѓ рѓјрѓђрђЏрѓђрђГ рђ▒8рђИрђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђЦрђ«рђИ рђ┤=рѓЊ%рђ«рђИ рђАрђИ %рђЦрђ«рђИ8рђХрђ»рђИ рѓЂ%рђЏрѓђрђгрђИрѓЂ рђхрђгрђИ %рЂЮ2рђ▓рђи рђ░ рђ┤=рЂЈрЂІ рђ▒рђг=рђ» рђИрђ▒рђг рђИрђ░ рђАрђ▒рђЏрђИрђАрђИ рђ┤=%рђгрђИ рђИрђЦ рђ░* рђИ-рђХрђ»рђИрђ▒рђЏрђИрѓђрѓЃрђИ рђЦрђ«рђИрђИ рђ┤= рЂІ

"рѓЌрђ▒рђгрђ»рђГрѓџ рѓЂ рЂарђГрђ» рђГрђ» рђхрђ« рђ│рђГрђ»рѓџ" рђ▒рђЪрђгрђ▒рђ┤%рђг рђ░ рђ░* рђЦрђ«рђИ рђА%рЂЮ рђАрђГрђ»рђИ рђАрђ▒рђЏрђИ8рђГрђ» рђГрђ» рђи рђАрЂЮ рђ▒рђгрђ▒%рЂЮрђИ рђхрђгрђИрђгрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ░рѓџрђА8рђГрђ»рђГрђ» рђ«рђИ рђ▒рђгрђИ рђИрЂЇ рђГJрђг рѓћрђгрђ┤=рђи рѓњрђГрѓѓ8рђГрђ» рђ▒рђгрђХ рђГрђ»рЂЈ рЂІ рђИрђЦрђ«рђИ "рђИ рђ▓ рЂЃ рђгрђЏрђ«рѓђрђг рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рѓЊрђ«рђИ рђхрђ« рђ│рЂІ рѓЊрђ«рђИрђ▒рђгрђи рђГрѓЂрђ▒ рђ▒рђг рђГрђГрђ» рђЦрђ«рђИ* рђг рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИрђ▒ рђ▒рђгрђ▓рѓџ рђхрђ«рѓЊрђ«рђИ рђАрђГрђ»рђИрђЏ рѓџрђхрђ▒рђЏрђИ рђ▒рѓћрђИрђ▒рђ│рђгрђХ рђ▒рђГрђ» рђХрѓЊрђГрѓѓ рђ▒рѓћрђИрђ▒рђ│рђгрђЏрђИ рђ┤* рђИрѓњрђ«рђИ рђ▒ рѓќрђг

рђг рђ▓рђирђ│рЂІ рђирђГрђ» рђГ+рђг рѓћ рђЏрђгрѓњрђ«рђИ3рђ▓рЂІ рѓЌрђ▒рђгрђи рѓђрђг рђ« рђГрђ»рђЪрђгрђхрѓѓрђГрђИ рЂЮрѓђ рђ┤2рђ░рђИ рђирђ▓3рђ░рђИ" рђЪрђ» рђ▒рђ┤%рђгрђ┤% рЂІ

рђ▓рђирЂІ рђхрђ«

%рђ▒рђгрђЦрђ«рђИрѓђрђг %рђ▒+рЂЮрђИ рђ▒рђАрђгрђХ рђ░рђ░ рђирђ▒ рЂІ рђЏ рђ» рЂа рђГрђ» рђАJрђГ%рђГ рђИрѓњрђ«рђИ /рђГрѓђрђг рђ»рѓЊ%рђХрѓѓ рђг рђ│рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ»рѓњрђ«рђИрЂЈ рђ▒рђЏрѓђрѓџ8рђХрђ»рђИрђЏрѓђрђГ рђ░* рђЦрђ«рђИ рђ┤ рђгрђи рђАрђхрѓѓрђГрђИ рђгрђИрђ▒рђЏрђИ рђГрђ»рђИ рђ▒рѓќрђгрђХрђ»рђИ рђА рђХрђ»рђИ рђ┤%рѓѓрђ▓рђирђ▒ рђг рђА рђ«рђ▒рђЏрђг рђ▒рђАрђгрђХрЂї рђ▒-рЂ┐2рЂЮрђ▒рђЏрђг %рђ▒+рЂЮрђИ %рЂЮрђЏрѓђрђГ рђи рђ▒рђАрђгрђХрђГрђ» %рђ┤рђирђ┤рђи рЂ┐рђирђ░рЂЇ рђ▒рђ┤рѓђрђИ рђхрђ▓рђхрђ▓рђ┤=рђи рђ▒рѓќрђгрђх рђЏрѓђрђГ рЂІ рђИрђ▒рѓќрђг рђХрђ»рђхрђГрђИ2 8*рђ▒рђхрђг -* рђА рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђ░рЂі рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИ рђхрђ« рђгрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђ» рђ▓ рђГрђ»рѓџ 2рђ▒рђЏрђг рђ▓ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ»рѓњрђ«рђИрѓђрђг рђ░%* рђАрђгрђИ рѓњрђ«рђИрђгрђИ рђГрђ»рђИ%рђгрђИ рђгрђг рђИрђ▒рѓќрђг рђГрѓЂрђИрђХрђ»рђИрѓњрђ«рђИрђхрђгрђИ %рђг рђГрђирђГрђи рђгрѓЊ%рђ«рђИ рђ▒рѓћрђИрђ▒рђ│рђг рђХ рђхрђгрђИрђГрђ»рђИ рђИрђхрђ«рђ« рђХрѓЊ%рђГрѓѓ рђхрђ«рЂЇ рђ▒рѓћрђИрђ▒рђ│рђг рђ▒ рђ│ рЂІ рђАрђ▒рђ┤рђАрђ▒ рѓђрђг рђАрђгрђИ рђ│рѓјрђ░рђИ =*рђЏрђг%рЂІ 8рѓјрЂгрђ┤% рђ░ рђАрђгрђИрђХрђ»рђИ рђ«рђИ%рЂЮрђИрѓђрђг рѓјрђ» * *-* рђ░рђхрђгрђИ рђ┤=рђ│ рђи рђАрђ▒рѓќрђгрЂі рђ▓рђирђ▒ рђг 8*рѓјрѓђрђ▒рђхрђг рђг рђ┤=рђ▒%рЂъ рђ▓рђирђ▒ рђг рђАрђГрђ»рђИрђЏ 8 рѓџрђхрђ▒рђЏрђИ 8рѓјрЂгрђ┤%%рђ▓ рђхрђгрђИрђГрђ»% рђ▒ рђхрђгрђг рђГрђЏрѓђрђГ%рђХрђ» рђЏрђ│рђ▒%рЂІ рђИрђЦрђ«рђИ 8рЂЇ рђ▒рђ┤%рђгрђ┤% рѓђрђг

"рђАрђИ рђхрђгрђИ рђ▒3рђгрђ▓рѓџ рђ┤* рђИ рђ│рђгрђИрѓђрђг 'рђХрђгрђИрђ┤2рѓЃ' рђЏ рђГрђ»рѓџ рђ░рђГрђхрђгрђИрђ▓рђи рђ▒рђ┤рђгрђИрђ░рђИ рђХрђгрђИ рђЏрѓђрђГрЂІ рђХрђгрђИрђ┤2рѓЃрђГрђ» рђ▒рђхрђг

рђГрђ»рђгрђ▓рѓџ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђАрђгрђИ рђХрђ»рђИ рђ┤>рѓѓрђИрђгрђИрѓњрђ«рђИ рђЏрѓџ рђгрђИрЂІ рђХ рђ░рђИрѓњрђГрѓѓрђИ рђ▒ рђ▒рђГрђ» рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџрђ▒рђЏрѓђрѓџ рђИ рђ▒рЂърѓђрђг рђ┤2рѓЊрђ«рђИ рђгрђгрђИ рђгрђГрђ» рђ▒рѓџ рђГрђ» рђЏрЂІ рђАрђ▓рђи рђ« рђ▒рђгрѓђрђг рђгрђИ рђ▒ рѓЌрђ▒рђг рђГрђ»рѓџрђГрђ» рђ▒рђ▒рђ▓рѓџ рђхрђГрђгрђИрЂІ 3рђЏрђИ рђЏрђ«рђг (рђ▒  рђгрђИрђ▓рђи рђХ рђхрђгрђгрђИ) рђГрђ»рђ▒рђгрђи 2рђ▓рѓџрђЏрђ▓рѓџрђ▒рђг рђИ рѓђрђг рђЏрђгрђИрЂІ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђАрђ▒рђгрђГрђ» рђГ рѓџ рђгрђИрђ│"

" " рђхрђГрђ▓рѓђрђгрђ▓ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђАрђгрђИ рђХрђ»рђИ рђАрђхрѓѓрђГрђИрђгрђИ рђ« рђхрђИ рђГрђ»рђ▒рђЏрђгрЂі рђ« рђхрђИ рђГрђ»рђ▒рђЏрђг рѓЊрђГрѓѓрђ▓ .рђГрђ»рђИ рђГрђ» рђ│рЂІ 'рђ┤*рђ░рѓџ рђ▒рђгрЂі рђГрђ»рѓџрђ▒рђг' рђГрђ»рѓџ рђхрѓѓрђГрѓџ рђ▒рђАрђгрђ│рЂІ рђ▒рђг рѓђ*рђирђ│*рђи рђГрђ»рђ▓рђи рђА рЂЮрѓђрђг рђА&рѓЂ рђЏрђгрђИ рђгрђИ рђ▒рђАрђгрђ▒рђи рђГрђ»рђЏрЂІ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџрђЏрђ▓рѓџ рђ▒рђгрѓђрђг рђ»рђ▒рЂі рѓњрђГ рђГрђ»рђИрђ▒рЂі &рђГрђ»2 рђ▒ рђ▒рђ▓рѓџ рђХ рђ▒рђгрђ▒ рђгрђИ рђХрђ»рђГрђИрђ▒ рђЏрђгрђ▓рѓџ рђхрђ«рѓЊрђ«рђИ рђ▒рѓџ рђГрђ» рђЏрЂІ рѓЌрђ▒рђгрђ»рђГрѓџрђЏрђ▓рѓџ 33рѓђрђг рђГрђ»рђЏ рђАрђГ рѓЊ рђХ*рђИ&рђГрђ»рђИ рђАрђ┤рђирѓњрђ«рђИ рђ▒ рђгрђЏрђХ рђгрђИрЂІ *рђг3 рѓђрђгрђ▒рђгрђи рђАрђИ рђхрђгрђИ рђ▒3рђг&рђГрђ»рђИрђ▓ рђЏрѓђрђГрђ▒рђгрђирЂІ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђАрђгрђИ рђХрђ»рђИ рђГрђГ рђ▒рѓЊрђ« рђГрђ»рђгрђГрђ» рђгрђИ * рђГрђ»рђ│" рђАрђГ рѓџрђ▒%рђИ рђХ рђ» рђгрѓЊ%рђ«рђИ рђХрђ»рђГ рђИрђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрђГрђ» 2-рђГрђ» рђ│рђ▒рђгрђи рЂІ рђХ%рЂЮрђ»рђхрђгрђИ 2рђ«рђ▒рЂъ рђ▒ рЂІ рђА-рђГрђ»рђИ рђхрђГрѓѓрђИрђА рђХрђхрђгрђИ рђАрђГрђ»рђИ рђгрђИ рђ│рђгрђИрђ▒ рђЏ рЂІ рђ▒ рђИрђхрђгрђИ рђ░рђИрђ▒ рђи рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрЂЈ рђ«рђИрђгрђИ рђХрђхрђгрђИрЂі * рђХ%рЂЮрђ▒рђАрђг рђ▒рђАрђгрђЪ рђ▒ рђХрђхрђгрђИ %рђ▒рђг -рђГрђ» рђгрђИ рЂІ рђ▒&рђг-рђГрђ»рђИ рђ▒рѓђрЂЮрђИрђхрђгрђИ рђАрђ▒%рЂъ рђ▒рђ┤%рђИ рђГрђИрђ▒рђЏрѓђрђгрђЏ рђхрђГрѓѓрђИрђгрђИрђ│ рђи рђ» рѓЂ% рђ▒рђ┤рђгрђ┤рђгрђИ рђ▒ рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрѓђрђг рѓЌрђ▓рђАрђ»% рѓјрђгрђИрђАрђ»% рђАрђгрђИ рђАрђ» рђИрђА-рђ» рђИ %рђГрЂЇ рђА-рђГрђ»рђХ рђЏрђ▒ рђ▒рђгрђи рЂІ рђхрђГрѓѓрѓџ рђХрђ»рђГ рђИрђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђ░рђ▒рђИ рђхрђгрђИрђГрђ» рђ▓рЂЇ -рђГрђ»рђ│рѓЊ%рђ«рђИ 2 8рђгрђхрђгрђИ рђгрђЏрђ«рђхрђгрђИрђГрђ» рѓЌ*рђ░ рђ│рђ┤% рЂІ рђхрѓѓрђГрѓџ рђ▒рђ┤%рђИрЂ┐рђгрђИ рђ▒ рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрђГрђ» рђАрђИрђхрђгрђИ рђ▓ рђГрђ»рѓџ рђ▒рђгрђИрђхрђг рђ▒рЂЮрђИрђГрђ» рђ▒рђЏрђ▓рѓјрѓђрЂЇ рђ▒ рђхрђИ рђ│ рЂІ рђХ рђ«рЂЇ

4 of 10

8/31/2007 4:44 AM


ရုို ိုá‚ ္ ဏ ို (á ‡) ရ — ဴဏအ း ္ရး း ဏ ဥဲႚ ို...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

္ဴဏ ဏဲအ္ ဏ 8á‚Žá Źá€´% ္ှဏး ဏးှဏး ဲ းြဎးး ္*ဏ ဥ%á ?ဥ2 ဴ= á ‹ းြဎးႀဏ း &*&ရႀိ á‚“လး-ိုးို ္ှဏá ? á‚“လ2း ဥး ိုႚ ္ဴ%း2 ႎိုဲအ á ‹ ို ူ %ဲ႒ဎးို ှ2á ?း ္ႚဴ ္ ရá ? ္+á ? ္ အ ဴ% ူိုႚ á‚“လဲ ္ဴ%း2 ဏဳ္ ဏ ္ှဏး ဏးှဏးို ိိိုႚ ဥိှဏး %ု း္ဥဏးအ ္%းဲအ á ‹ ူ %ဲှဏး ဏရဎ á‚š ဳဏ ဏး á ‹ း ္႖ဏ ္ းဥိုှဏး လုးလုး% ဲ္ ္ ဏ ဥ္ဏးှဏးႀဏ =-ို=ရဲဴ=အ ဴ% á‚šှဲှ ရႀိ á ‹ 'လဏးဴ=ႃ' း ဴ=ႃ ႎို္á€Źá€ˇá ‹ 'လဏး ဎ' &2 ိုႚ -ုဴး ူး္ဴ%ဏး ဏးဲအရ á ‹ ူ8 ဏ ရရ

ဴ=ဴး လိုရ္ ဏ ္ှဏး ူ ္ှဏး ဏး္း ှဏးá ? ဥ္ရဥႀဏ á‚Žá‚€8* á€&#x;ူá ? း္ဏá€¸á Š ုႎႀ8* á€&#x;ူá ? း္ဏး ရဏ္ှဏ á€&#x;ူá ? း္ဏá€¸á Š ဥှႂိးှႂိး á‚šá‚€ း ္ ဳ á ‹ လုိ း %=ဲႚ ္ ဏ ရႀိ္ ဏ ္ဏရဎ ဏး႒ဎးှဏး ္ရႀႚ ိုႚ ္ဏး ဏ႓%ဎး ္ 8လုး ူှဏးႎႀအ +ရဏရá ? ဲ္ ူှဏးို ဏး္%á ž ိုႚ % ိုဳ á ‹ *း ္ဏရဎ ဏးှဏး ဏ ဏး႓%ဎး အ္ ဏ ဥ အ ္ဏအ္ ္ ဏ ဎး ဏးှဏး ္ရဏရႀိ ဏ႓%ဎး းá‚’ဎး ္%á žá Œ း္ဏá€¸á Š လဏးဴ=á‚ƒá Œ း္ဏá€¸á Š ဥးှဏး ္&ဏး-ိုး ္á‚€á ?းှဏး ္%á ž း္ဏá€¸á Š ှ ရႀိဲအ္ ဏ ္ းဥိုှဏးို ဎး %ိုဴ=အ %ဴ= း ္8း္ဳဏ ိုဳ á ‹ ဎး ဏးှဏး ဏ ဏး္ ဏ ဥá ? ဥရဏရဏ ိုးႀဏ &ဏá‚€ ဴ= ဲအ ဲအ ိုႚ ္ ဴ ္ဥဏ /ို ဥိုး ှ ရ ဲအ á ‹

ိ ဏ ရႀဏး ႀဏ ဤ ဴ=á‚ á‚’ဎး ္ှဏး ဏးှဏး ဥ ဴ%+္%း းဏ ု ဥ္ ဴ=အ ဥ္ းိ ္ ှဏဏ ဎြ ဏး္ ဏ ဥဎဥြ ု ဏ ဴ=္% á ‹ ဤဥဎဥြ ဥ ဴ%းရႀိ ဴ ဏအ ဥ လ ဥ္8ဏဥြဎá‚€ ္ á ? á‚Œá ż ဳဏးဲအဴး ဴ= á ‹ ို ိုႚ ဎြ á‚Œá ż ဳဏး ဲအ ူႀဏ ြဎး္ 2းá ? ဏ-လုး းဴ=á Š 8 %á ?ဎá ? ဲ= ဥ္္ ဥး္ရးႀႃးး ဴ=á‚“%ဎး လုိ းိုႚá ? ဥ႒ဎးဥဲး ဴ= ူ ြဎးိ %á€¸á ‹ ှဴ ္ ှဏးá ? ္ဴ%ဏဴ%ှ္ဳဏအ 'လဏးဴ=ႃ' ္ း္ှဏးဎး ူ %ဲ႒ဎး း ရ ု á‚“ိႂႚ á‚“ိႂႚလုး á€&#x;ုှး %ှလႚႎႀႚ လ ဏးဲအ á ‹ ှႂိႚ *လုှ ဳ္ း္%á ‹ ဥူး ဴ=အ ဴ ဏဴ% ္-á żá€ąဎှဏး ဥဎဥရဎဴ=အ á‚“%လႂး% း ဳá‚“%ဎး *ြ္ှး ိ္á‚š အ ႎိုလ ႎိုလ ဥဴ= ဏး ဏး္ ဏ ရ ု á‚“ိႂႚ္ဏရႀိ ႎိုလဴဏး ဏးိုႚ ဥ=ိုႚ %ိုá ? *လုဳ ႎို္ဥဏ ဴ=္ ဳ á ‹ ိုႚ္ ဏ ဥိုးရ ္ဥဏ á ‚á † á‚Žá‚€ိုို ္ ို ဏဲအရ္ ဏ ရ ု á‚“ိႂႚ ူ႓ိႂႚ ဏး ဥှဏးုႀဏ á á ‰á †á ‚ ုႎႀá‚Žá‚€အ á á ‰á ‡á € ုႎႀ ှဏး ဴ=%ဏး ဲအ္ ဏ ္ှဏး ဏး ဥလု႔á‚ á‚’ဎး ှဏးို ဥိုးရá ? ရ ဳးဳá‚‚ဏ ႎႀိá‚Žá‚€း ဲအ အ ဏJ ှဏး္ဳဏအ ို းို လ * းဏဴ=အ လ *လုဳ ဲအဳ á ‹ ဥိုးရ * ဥá ?ှဏး %ိုို ရဏ ႎႀိ%%ရ ဴ%8 ဏး္ ဏ္ဳဏအ ဴ% ူိုႚ ိ á‚š ု á‚ % ဲအရ á ‹ ြအ %ိုး ိုး ု á‚ % ္ဴဏဴဏးႠ္2+ ဏှဏးို ဏ ္ရ ဴ%းရႀိ &ရ8ို 8ို ိုႚ ဏ ဲအ á ‹ ု á‚ % ္ဴဏဴဏးရဏ ဥ္ႚဥ႒လႂှဏးို ိုး ္ဥဏ%á ? ဥိုး 2း း ္ဳဲဏ ဴ% ္ဴ%ဏ ဴ%ရႀဏ á ‹

"á á † ရ္á‚š * း္ á ?လ ိုဎ ဥ ှိ္ းႀဏ လုိး္ á ? ဏဲအ ဥဎ္ရဏ ' း ' ဏးဎး á‚—္ဏ ိုႚ3

ဏ္ဏ ္ႚရá ‹ ဏးို ဥး ှဏး ္3းႀဏ ရ ိုá‚“ဎး ဏး္á ž ိး္ း လုး္ဏို ္3ဏ&ိုး္á ž ဲ္ á ž ဏးဳá ‹ á‚—္ဏိုႚ *း ဥဴ ရဲ ဳ3á€°á€¸á ‹ ဥဳဏá‚€ ဥဲ ဎဏး ဴ ဏးá ‹ ူိုႚ ္ á ž ဏဲအ ိး္ း လုး္ဏ ဴá ? ဏး3á€°á€¸á ‹ á ?ဲႚ á‚—္ဏိုႚ ္3ဏ&ိုး္á ž ဳ*အ္ဏအ ို္ဥဏိုး ္း္ ဎး္á‚“ဎး ိ ္အ ို ဴ2္ဲအ ိး္ း လုး္ဏို ္ႚရá ‹ ူိုႚို á‚—္ဏုိႚ 3ရ* ိုဲ ဏ ဲအဳá ‹ ူိုႚ *ဎး*ႃ ္ဳဏ * လုး ို ိုá ?á€˛á ‹ ္း á‚“ဎး ္ဏး ိုႚ္ဏ á‚—္ဏ ိá ‹ á‚—္ဏိုႚ *ြအဥ္ႀဏá‚’ဎးဲ ရဲ ဳ ိုႚ ိုး းဲအ ဥိ ္ဏအ္ ဲအရ"  á á ‡ ရ ဳဏ(္း္á‚šá ‹

" á … ဏရဎ္ ဏ ိး ္ း ္ို ရု ္ း&လု႒ဎးိုႚ á‚—္ဏိုႚ ိုႚ္း ိုá ‹ ူဏဴá‚‚ ရဏ ္ဏ ဎ ို ဥá‚ ှႂိး ဥှဏး႒ဎး ္ း&လု ္ရဏ္ ိုႚ ္ဴဏá ‹ ိး ္ း ြဎး ိုရ ဥုု ို ရဏး ဴá‚‚ှအ လရ ိုႚ ဏးဥိဲ႓ဎး ္ လုး ဏး ိုႚ ိ ို ရ"

ဴ% ူှဏး ဥ္ á‚Žá‚€အ လရ% ဴ=ဏ႓%ဎး ဥှ ္+á ? %ိုို á‚’ဎးဏး ဏ ို /-ု ဴ%á‚‚ိá ?ဏး á€­á ‹ ို္ á‚š ဥိုးရ ဴ=%ဏး ဲအ္ ဏ ဥ္ရးဥး ဴ%á‚? ဏ ှဏးို ္8းရ 'လုး ္8း္ရး ္ဏရႀ' ု =ဲႚး႓%ဎး ဴ=္ဳဏး ္ဳဏဏ ဲအ á ‹ ိုႚ္ ဏ %8လုး ္ 8လုး ဲအရ ူ ္ဏ=ု း္ဏ ိá ¤ ို ဏ လုး ္8းá€&#x;ု 8ိုá ?á ‹ ္ဏ=ု း္ဏ Jဏးိုး လရ႓%ဎး ္ 8လုးဴး á€&#x;ုá Š ္ +ရဏ္ဳဏအ ္ ရဴး ဴ=္ဳဏး အဴ=အ ္႖ဏအ&ဲ ဥိုးရ 2 လ ဏဲအ á ‹ ိုႚရဏ လဏးဴ=ႃ % ဴ=á‚ ိုူ း %á ?+á‚– á€&#x;ဲအ္%á ‹ လုး ္8းႠဴ%á‚‚ု%ရ ဥ ဴ% ူႚ ရဏး ူ႒ဎး ဥ=ဲႚ2 ြဎး&္ဏ ြဎးဎး႓%ဎး ဴ% ူႚ ြ%္+ ဥှႂိး္8ဏ ဥ=ဲႚá‚€ ြဎးá‚€အႎႀအ ဴ% ူႚ ု% း ္8း္ရး ဥ=ဲႚá‚€ ္+á ?ဏ ္ဏရႀိ ိုႚ %á ?2္ ဏ á ƒ ြဎး ္ဏရႀို ဥိုးရ =ဲႚး ္%းို á ‹ ဥဴဏး ိုးဴ%ှဏး ႎိုလ္ဏ ရဏး-လုးှႂ% á€&#x;ူá ? း္ဏá€¸á Š ႎိုလ္ဏ ု% း ္8း္ရး Uဏ ှႂ% á€&#x;ူá ? း္ဏး ္á žá€ł ဴ= á ‹ ဥ=ဲႚဥး ဥ ဎး ဎးá ? ္ရႀႚá‚€ 'ဴ% ူႚ' á€&#x;ူ္ ဏ ္2á ?á€&#x;ဏရို လုးဏးဴးႀဏ ြဎး္ 2း ဥိုးရá ? လုး ု ဴ=á‚“%ဎး ူá ? ဥဏဏရႀ ို '8ိုရႀ* +ဎို္ရဎ' ဥဴ= á‚€အဏး ဏး္ ဏ ဥ လုးဥႎႠး ဴ= á ‹ ိုႚ 8ို္ လုး ္8း္ရး ္ဏရႀ =ဲႚ္%း ို အ ိá ¤ႀဏ á‚’လႂ&ူး္ ဏ ဴ=ရ% ု% ဴ= á ‹ ္ှဏး ဏးှဏး ဥ=ိုႚ ္ဥဏ%ဲ ရ%း ဴ= á ‹ ဤဲအ ိုႚ =ဲႚး ္%းိုဴး ္ှဏး ဏးှဏးို á‚“ိ ဏး္ အ ဥဴ% ္ရႀႚ8 ို%ဲ2ရ  းဥဏး ္%း ဲအ ိုႚ ဴ=္ á ‹

5 of 10

8/31/2007 4:44 AM


рђЏрђ»рђГрђ» рђГрђ»рѓЂ рђ▒ рђг рђГрђ» (рЂЄ) рђЏ Рђћ рђ┤рђгрђи рђИ рђ▒рђЏрђИ рђИ рђг рђАрђ▓рѓџ рђГрђ»...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

% рЂа рђ»рђГ &рђ▓рѓџрѓјрѓђрђИ & рђИрђ▒рђЏрѓђрѓџ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рѓјрѓђрђ▒рђгрђ▒рђхрђг %рђХ рђ»рђ▒2рђИрђ│рѓЊ%рђ«рђИ %рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ /рЂбрђГрђ» =рђ▓рѓџрђИ рђГрђ»рђ▒рђ│рђгрђИ рђ▒рђ│рђг рђ▓рђи рЂІ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђЦрђ«рђИрѓЊ%рђ«рђИ рђЦрђ«рђИ рЂа рђ»рђГ рђА% рђИрђ▒рђ┤= рђЏрђГ% рђг рђгрђИрђЏрѓђрђГ рђ┤рђирђ▒%рЂърѓђ рђ▒ рЂЇ рђАрђГрђ»рђИрђЏрђГрђ» 8 рѓџрђх -рѓЂрђхрђ▒рђ│рђгрђИ рђ▒рђЪрђгрђ▒рђ┤%рђг рђ│рђ▒ рЂІ рђГ*рѓјрѓђ ( рђхрѓєрђг) рѓђ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђЦрђ«рђИ рђ┤= рђ░ рђ▒рђгрђ▒рђгрђ▒рђхрђгрђИ %рђЦрђ«рђИ8рђХрђ»рђИ рђ▒рђЪрђгрђ▒рђ┤%рђг рђ│ рђи %рђ»/рЂбрђГрѓѓрђхрђгрђИ рђ▓ %рЂЮ2 рЂІ рђГрђ»рѓџрђ▒ рђг рђАрђг2CрЂд рђИ -рЂ┐рђ▒ рђг рђИрђ▒C*рђхрђг 8рђГрђ» рђ░ рђ░* рђЦрђ«рђИрѓјрѓђрђи рђЏрђ▓рђЏрђ▓рђ▒рђг рЂерђГрђ▓рђ▒рђИ *рђ»*рђ»рђ▒рђг рђГрђ»рѓџрђИ рђ▒рђЪрђгрђ▒рђ┤%рђг рђ│ рЂІ рЂа рђ»рђГ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђ▒рђЪрђгрђИ рђЦрђ«рђИ рђ┤= рђ░ рђГрђ»рђ▒рђгрђИ рђИ рђ░%рЂЮ2 рђ▓рђирђ▒ рђг рЂЂрЂЅрЂЄрЂё рђ»рѓјрѓђ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рѓЂ%рђЏрѓђрђгрђИрѓЂ рђАрђ▒рђЏрђИрђ▒рђг%рђХрђ» рѓњрђ«рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ» /рЂб рђАрђ▒рђ▒ рђАрђИрђ▒рђЏрђИрѓђрѓЃрђИрђхрѓѓ%рђ▒рђЪрђгрђИ рђЦрђ«рђИ рѓџрЂЈ рђхрђг% рђгрђГрђ» рђИ рђгрђИрђг /рђ»рђ┤%рѓѓ рђхрђИ% рђГрђ»рђ▓рђирђ│%рђХрђ»рЂі рђЦрђ«рђИ рѓџрЂЈ -рђ»%рђАрђ▒рђгрђИ рђгрђИрђЏрѓђрђГрђЏрђг рђЏ рђ» рЂа рђ»рђГ *рђ▒рђ┤ рђГрђ»рѓџ рђгрђИрђхрђгрђИ 2рђ«рђИрђгрђИ -рђ»%рђАрђ▒рђгрђИрђГрђ» рђГрђИ%рђГрђ» рђГрђ»рђ│%рђХрђ»рЂі рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђ░ рђАрђ▒рђ┤рђгрђАрђ┤рђгрђИ рђ▒ 8рђХрђ»рђИ рђ▓рђирђЏ%рђХрђ» рђхрђгрђИрђГрђ» рђ┤% рђ▒рђ┤%рђгрђ│рђгрђИ рђ▓рђи рЂІ рђАрђ┤рђгрђИ рђ▒рђЪрђгрђ▒рђ┤%рђг рђ░ рђхрђгрђИрЂЈ рђ«рђИрђ▒рђгрђИрђГрђ»рђИ рђЏрѓђрђИрђИ рђ┤%рђх рђхрђгрђИ рђгрЂ▓рѓџ рђ» /рЂб рђА=рђ▓рѓџрђхрѓѓ%рѓђ рђ┤ рђг рѓјрђГрђ»рђХрђАрђгрђИ =рѓџрђХрѓЊ=рђГрѓѓрђИ рђГрђ»рђИрѓЂ рђА рђИ8рђХрђ»рђИ рѓјрђГрђ»рђХ рђ» рђАрђ┤= рђА8рђирђх рѓђрђГрђ»%рђХрђ»рЂі рђАрђгрђЏрѓђрѓјрѓђрђи %рђГ=рђГ рђ▒+ 

*рђХCрђг рђА рѓћ*2рђ▒ рђг рѓјрђГрђ»рђХрѓђ рђА8рђИрђЏрђ▓8рђХрђ»рђИ рѓјрђГрђ»рђХ рђАрђ┤= рђГрђ»рѓџ рђ▒рђЏрђгрђг рђ▓рђирђЏ%рђХрђ»рЂі рђц рђГрђ»рѓџ рђ┤=рђЏ рѓђрђгрђИ рђЦрђ«рђИрђ▒ 2рђИрЂЈ рђ┤ рђгрђи 8рђГрђ»рђЏрѓђ* рђИрђЦрђЪрђ» рђАрђ▒*рђгрђ▒8рђг рђГрѓЂ рђ▒рђАрђг % рЂѓрЂє рѓјрѓђ рђГрђ»рђГрђ» рђАрѓђрђгрђИрѓђрђгрђИ рђА*рђИ*рђИ рђАрђ»%рђхрѓѓ% рђ▓рђирѓЂрђ▒рђ│рђгрђи рђ┤=рђ▒рђ│рђгрђИ рђ┤=рђи %рЂЮ2 рЂІ рЂЂрЂЄ рђЏрђ▒ рѓџ рђХ рђ┤=%рђгрђИ рђ▓рђи рђи рђ┤=рђЏ% рђ» рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрђГрђ» рђХрђ┤%рђИ рђ▒+рЂЮ рђ▒ рђ▓рђи рЂІ рђА рЂѓрЂЁ рѓјрѓђрђЏрѓђрђГ Jрђгрђ»рђ▒9+ &рђ▓рѓџ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђЏ рђ▒ рђг рђ┤% рђ▒рђ┤%рђг рђ┤% рѓђрђг "рђАрђ▓ рђ« рђ▒рђг2рђ»рђИрђ▒рђгрђГрђ» рѓњрђХрђ▒рђг рђ»рѓЇрѓђрђг рђ«рђИрѓЊCрѓЄрѓѓрђЪ рђГрђ»рѓџ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђ│рђгрђИрђГ рђЏрЂІ рѓЌрђ▒рђгрђ»рђГрѓџ рђ▒ рђ▒рђгрђ▓рѓџ рђхрђ«рѓЊрђ«рђИ рѓњрђХрђ▒рђг рђ»рѓЇрђгрѓђрђг рђгрђИрђ▒рђгрђи рђ▒рђ│рЂІ рђХрђ»рђГрђИ рђхрђ▒рђ│рђгрђи рђЦрђ«рђИ рђХрђ»рђИ рђ▒ рђХрђ»рђИрђЏрђ▓рђи рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИрђГрђ» рђ▒рђг рђХрђ»рђИ рђАрђ▒рђ▓рѓџ CрЂЮ.рђЏ рђ┤рѓѓ рђх рђ│ рђГрђ»рѓџрЂЮрЂІ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђгрђЏрђ«рђ▒рЂЮрђИ рђ▒рђ┤рђгрђхрђгрђИрђг рђ▒рђгрђирђ▒ рђ▓рђирђЏрЂІ рђИ рђ▓ рђгрђЏрђ«рђ▒ рђг рђхрђ▒рђгрђи рђ▒рђг2рђ»рђИрђ▒рђг рђАрђ▒ рђгрђИрђГрђ» рђЏрѓђрђгрђИ рђАрђ▒ рЂЮрђИ рђ»рђ▓рѓђрђг *рђирѓЊрђ«рђИ рђ▒ рђг рђгрђ▓рђи рђгрђИрђГрђ» рђ» рђГ рђАрђ▒рђгрђирђАрђ▒рђЏрѓђрђг рђАрђ┤*рђирђ▓рѓџ рђ▒рђгрђИрђ░ рђгрђИрѓЊрђ«рђИ рђгрђ▒ рђхрѓЄрѓѓрђИрѓђрђг рђ«рђИрѓЊCрѓЄрѓѓрђЪ

рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђГрђЏрЂІ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђАрђЏрђИ рђ▒ рЂЮ рђ▓рђи рђ│рЂІ" рђЏ рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИрђ▒8рђг рђГрђ»рѓџ рђ┤% рђ▒рђЏрђг рђи рђАрЂЮ рђЏ рђ» % рЂа рђ»рђГ2рђИ %%рЂї  +рђГрђ» % рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒ рђЏрђг*рђ░ рђ▒рђгрђирђ│% рђ▒ рђГрђ» рђ▒рѓџрђЏ рЂІ рђ░рђГрђ»рѓџ %рђИ рђИрђгрђИрђ▒ рђг рђИ рђА рђ«рђхрђгрђИрђГрђ» рђ│рђирђ┤рђИ рђАрђгрђИрђ┤=рђи рђАрђ░рђИ %рђЏрђИрѓђ рђ┤=рђ▒рђ│рђгрђИ рђА*рђ░ рѓџрѓђ рђИ рѓјрђГрђ» рЂІ рЂа рђГрђ» *рђ▒рђ┤ %рђГрђ» рђгрђИрђ▒%рЂЮрђИ рђ▒рђгрђ▒рђхрђгрЂі рђХрђ»рђГ рђИ рђ▒рђгрђ▒рђхрђгрђ┤=рђи 2рђГрђ»рђИрђЏрђХ %рђГ8рђГрђ»рѓџ рђгрђИрѓЊ%рђ«рђИ &рђЏрђИ *рђЏрђ«*рђгрђхрђгрђИрЂі рђ«рђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрђИ 2рђИрђАрђ┤% & рђА рђи рђЏ%8рђГрђ»рђИ рђгрђИ рЂІ рђИрђирђхрђГ рђ▒+рЂЮрђг рђхрђ▒8 рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрђГрђ» рђГ рѓџ рђИ рђ▒рѓЌрђ┤% рЂЈрЂІ рђ▒рђхрђгрђИ2рђИ рђАрђИрЂї рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђА рђХрђ»рѓЊрђХрѓѓрѓЂ рђЏрѓђрђГ%рЂЮ рђ▓рђирЂІ

" рЂЮрђ▒рђ▓рђи рђАрђ┤рђ▒рђг рђ│рђ▓рѓџ" рђЪрђ» рђ░ %рЂЇ рѓџ рЂІ рђГрђ»рѓџ8рђГрђ»рђ▒ рђГрђ»рђАрђхрђГ рђг рЂа рђ»рђГ 8рђЏрђг рђЦрђ«рђИрЂЈ /рђГ рђгрђИрѓђрђг рђАрђ▒рђЏрђИ%рЂЮ рђАрђЏрђг рђ▒рђЏрђгрѓђрђ▒%рЂІ рђИрђ▓ рЂѓ рђгрђЏрђ« рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒ рђГрђ»рђ▒8рђгрЂЇ рђИрђ▒рђгрђИрЂі рђХрђ»рђГ рђИрђхрђгрђИ рђХ%рЂЮрђ» рђГрђ»рђ▒8рђгрЂЇ рђИрђ▒рђгрђИрЂі % рЂа рђГрђ» *рђ▒рђ┤рђГрђ» 2рђ«рђИ рђ│рђ▒рђгрђи рЂІ рђхрђЏ*рђГрђ» 9рђХрђ»рђИрђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђ» рђАрђИ рђГрђ»рѓџ %рђ▓ рђ▓рђирђ│ рЂІ

"рђгрђИрђ▒ . рђгрђ▓рђи рђА рђхрђГ рѓЌрђ▒рђг рђАрђИ рђхрђгрђИ рђ▒ рђгрѓђрђг рђЏрѓђрђГрђ▒рЂІ рђА рђХрђ»рђГ рђА рђхрѓѓрђгрђИрђ▒ рђгрђИрђ▓рѓџ рђХрђ»рђГрђИрђ▒ рђ▒рђгрђ▒

рђ▒рђхрђгрђИрђ▓ рђ▒рђгрђИ. рђгрЂІ рђЏрђ▓ рђхрѓѓ рђЦрђ«рђИрђГрђИрђ▒рђАрђг рђГрђ»рђГрђ» рЂЮ рђгрЂІ рђ░ рѓЌрђ▒рђг рђГрђ»рѓџрђГрђ» рђАрђ▒ рђгрђ▓ рђг рђ│2рђГрђ»рѓџрЂі рђИрђГрђ»рѓџрђГрђ» 2рђИ3рђ░рђИ рђГрђ»рѓџ рђ▒рђ┤рђгрђ▒рђ▓рђи рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђг рђ│рђ▓рђи рђА рђхрђГрѓђрђгрђ▒рђгрђи рђА рђхрѓѓрђгрђИ рђ▒рђ▓ рђАрђИ . рђГрђ»рђИрѓЊрђ«рђИ рђ▒рђгрђИ рђ▒рђгрђирђг3рђ▓рЂІ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђАрђ▒ рђг рђ»рђ▓ рѓђрђгрђ▓ рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИ рЂЂрЂЁрЂђ рђ▒рђг рђА2рђИ рђХ рђГрђ» рђЏрЂІ рђ«рђАрђ▓рѓђрђг рђ▒рђхрђгрђИрђ░ рЂёрЂђ *рђИ рЂЮ" рђЪрђ» рђЏ рђ▒ рђг рђ┤% рђ▒рђ┤%рђг рђ┤% рЂІ

рђЏрђ▓рђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИрђ▒8рђгрђхрђгрђИ рђ▓ рђГрђ»рѓџ 2рђ▒рЂ┐рѓЊ%рђ«рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђ░ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ»рђ»рђ▒%рЂЮрђИ рђ▒рђг рѓџ =рђИ8рђ«рђИ рђ▒рЂърђ▒8рђг рђгрђИ рЂІ рђА=рђИ рђХрђЏ рђи рђАрђ▓ рђЏ рђ» % рЂа рђ»рђГрѓђ рђГрђ»рђИ рђАJрђГ рђГ*рѓјрѓђ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ▒рђгрђ▒рђг рђИ %рЂЮ2 рђ▓рђирђ▒ рЂІ

"рѓЌрђ▒рђг рѓџрѓђрђИ рђ▒ рђг рђГрђ»рђЏ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџрђГрђ» 2рђИ рђг рђ▓рђирђ▓рђи рђА рђхрѓѓрђгрђИрђЪрђг рђ░рђАрђ▒рђг рЂѓрЂђ рђ▒ рђгрђ▓ рѓџрЂІ рЂЮрђ▒рђ▓рђи 2рђИ*рђи рђгрђг рђАрђ▒рђг рЂЂрЂђрЂђ рђ«рђИрЂЮрђИ рђЏрѓђрђГрЂІ рђ░ рђГрђ» рђАрђГрђ» рђГрђ» рђг *рђИ рЂЮрђ▒рђЏрђгрЂІ рђА&рѓЂ . рђГрђ»рѓџ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђ▒ рЂЮрђИрђ▒ рђ░рђИрѓЊрђ«рђИ рђ░ рђ»рђГрђГрђ»рђИ рђх рђГрђ» рђ┤2рђ▒рЂІ рђАрђхрђгрђИрђ» рђГрђ»рђЏ рђх*рђЏ*рђГрђ» >рђХрђ»рђИрђ▒рђ│рђгрђи рђХрђгрђИ рђ▒рђЏрђ▓рђи рђ▒. рђгрЂі рђА&рђГрђ» рђХрђЏрђ▓рђи рђЏрђг рђ▒рђ▒рђ│рђгрђи рѓјрђ»рђХрђИ рђх*рђи рђ▒рђ│рЂІ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџрђ▓рѓџ рђАрђ░ рЂЮ рђгрђ▓рђи рђГрђИ рђ▒ рђИ рђ▒рђГрђ» рђ▒рђЏрѓђрѓџрђГрђ»рђИ рђ▒ .рђ▒рЂЮ рђ▒рђИрђ▒рђИрђ▒ рђИрђ▒ рђгрђИ рђ▒&рЂ┐рѓџрђ▒рђИ рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђ░рђГрђ»рѓџ рђ▒ &рѓЂ рѓјрђГрђ»рђ▒рђИрЂІ рѓЌрђ▒рђг 3рђгрѓђ рђ┤рђЏ3рђ░рђИрЂІ рЂЮрђ▒рђ▓рђи рђИрђ▒ рѓќрђг рђХрђ»рђИ рђ▒рѓџрђ▒рђгрѓЊрђ«рђИ рђ▒рђгрђИрђ▒ рђГрђ»рѓџ рђ▒рђгрђГрђ» рђ▒рђгрђ▒рђгрђ▓рѓџ рђ▒рђЏрђгрѓјрђГрђ»3рђ░рђИрЂІ рђ│*рђирђЏрђг рђ░рђ▒ рђАрђг&рђХрђ» рђГрђ»рђГрђ▒рђАрђг рђЪрђГрђ»рђ▒рѓџ рђ«рђ▓рѓџ рђ▒рђгрђИ рђгрђХрђ» рђЏ" рђАрђхрѓѓ% рђгрђИрђ▓рЂї рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђАрђхрђГрѓѓрѓџ рђИ%рђГрЂЇ рђА -рѓЂрђ│%рѓЊ%рђ«рђИ рђ▒ 8рђХрђ»рђИ рђ▓рђирђЏ рЂІ рђА рЂЂрЂѓ рѓјрѓђ рђА-* рђ▒рђИ* рђЦрђ«рђИрѓђрђг рђ░рђхрђгрђИ рѓЋ% рђГ% рђ▒ рђи рђАрђхрѓѓ%рђгрђИ рђ«рђИ рђ▓ рѓї]%%рђГрЂЇ рђ▒ 8рђХрђ»рђИ рђгрђИрђЏ рЂІ рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђ▒рђИ 2 рЂЇ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђ░ рђ▒рђг рѓџрђГрђ» =рђИ8рђ«рђИ рђ▒рЂърђ▒8рђгрђг рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџ рђ▒рђ┤рђг&рђЏрѓђрђГ рђг 8рђГрђ»рђИрѓђрђ▒ рђг рђАрђИрђГ рђ▒рђг рђГрђ»рѓџ рђи рђИ рђГрђ»рђ▒рђгрђи рЂІ 8рѓјрЂгрђ┤%рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ▒%рђхрђгрђирђХрђи +рђ░рђИрђ▒рђг рђгрђ▒рђЏ рђАрђГрђ»рђИрђЏ рђХ рђ«рђИрђ┤=рђи рђГрђ»рђИрѓјрѓђ рђ▒рѓЊ%рђ«рЂІ

6 of 10

8/31/2007 4:44 AM


рђЏрђ»рђГрђ» рђГрђ»рѓЂ рђ▒ рђг рђГрђ» (рЂЄ) рђЏ Рђћ рђ┤рђгрђи рђИ рђ▒рђЏрђИ рђИ рђг рђАрђ▓рѓџ рђГрђ»...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

" рђ«рђирђ▒рђг рѓђрђгрђ▒рђгрђи рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђ▒ *рђИ&рђХрђ»рђИ рђГрђ»рѓџ рђ┤2рђ▒рђгрђи3рђ░рђИ рђГрђ»рђг рђГ рђГрђ» рђ▒ " "рђАрђ▒рЂЮрђИ рђхрђгрђИрђг рђ▒рђИ рђгрђИрѓЊрђ«рђИ рђ┤2 рђГрђ»рѓџ рђ▒ рђхрђгрђи рђГрђ»рѓџрђ▒рђгрђи рђ┤23рђ░рђИрЂІ рЂЮрђирђАрђ┤ рѓЌрђ▒рђгрђ»рђГрѓџ рђАрђ«рђИ рђЏрђ▒ рђГрђ»рѓџ

рѓЌрђ▒рђгрђ»рђГрѓџ рђХрђ»рђ│* рђ│рЂІ рђ┤*рђ░рђ▒ рђАрђ▒ рђ▓рѓџ *рђИ рѓЌрђ▒рђг рђГрђ»рѓџрђГрђ» рђ»рђГ рђхрђИрђгрѓЊрђ«рђИ рђАрђгрђИрђ▒рђИ рђ│рЂЮрЂІ рЂарђ»рђГ рђАрђИ рѓјрЂгрђ┤рђ▓ рђГрђ»рђИ рђГрђ» рђГрђ» рђИрђ»рђ▒рЂі рђ▒рђ▒рЂі рђ▒ рђИрђ▒рЂЮрђи рђГрђ▒ рђГрђ»рѓџрђ▒рђИ рђ│рЂІ рђЪрђ»рђЪ рђАрђ» рђхрѓѓрђ▒рђ▓рђи рђАрђГрђ»рђИрђЏрђГрђ» рђ░рђ▒ рђГрђ» рђ▒рђ│ рђГрђ»рђ▒рђгрђи рђ▓ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџрђГрђ»  рѓјрЂгрђ┤рђ│2рђГрђ»рѓџ рђАрђгрђИрђ▒рђИрђ│рЂІ рђ▒рђ│рђгрђГ.2рђГрђ»рѓџ рђ▒рђ▒рђгрђг рѓџрђх рѓЂрђЏрѓђрђгрђИрѓЂ рђ▒рѓђрђг рђ░рђ» рђГрђ»рђГрђ» рђАрђгрђИрђ▒рђИ рђг"

рђЏ рђ» рЂа рђ»рђГ % *рђ▒рђ┤рЂі рђГрѓЂ *рђ▒рђ┤рЂі 9рђГрђ»рђ▒рђг *рђ▒рђ┤рЂі рђ│рђирђ┤рђГрђ» *рђ▒рђ┤ рђи рђ▒рђхрђгрђИ2рђИ рђ▒рђИрђ»рЂі рђ▒8рђИрЂа рђГрђ» рЂѓ рђ»рЂі рђгрђИ&8рђГрђ»рђЏрђг рђ▒8рђИрЂа рђ»рђГрђГрђ»рѓџ рђАрђ┤% рђА рђИ рђ▒рђхрђгрђИрђхрђгрђИрѓјрѓђрђи%рЂЮ 8 *рђ▒рђЏрђИ рђ»% рђИрђхрђгрђИрђГрђ» рѓќрђГрѓѓрѓџрѓќрђГрѓѓрѓџ2рѓђ2рѓђ рђГрђГрђхрђх рђ┤=рђ▒рђЏрђИ рђА рђ▒рђАрђг2рђИрѓјрѓђрђи рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ» рђИ рђ▒8рђг- рђ▓рђирђ│ рЂІ

" рѓјрЂгрђ┤2рђГрђ»рѓџ рђИрђ▒рЂъ рђЦрђ«рђИ рђХрђ»рђИ рђг рђ│рђ»рђИ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђАрђ▒рѓџрђАрѓњрђХрѓѓрѓђ рђЏрѓђрђГрђ│3рђ▓рЂІ рЂЮрђ▓рѓџ рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рЂЂрЂЅрЂЄрЂё рђ»рѓјрѓђ рђАрђГрђ»рђИрђЏ

рѓџрђхрђ▒рђЏрђИ рѓјрЂгрђ┤рђ▓ рђ▒рѓђрђг рѓЂрђЏрѓђрђгрђИ рђ▓рђирђ▓рђи рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИ рђ▒рђЪрђгрђИрђ▒рђ▓рѓџ рѓЊрђ«рђИ рђАрѓњрђХKрђг рђ▒рђгрђИ рђ▓рђи рђ│рЂІ рђ░рђГрђ»рѓџ рђАрђ▒рѓџрђАрѓњрђХрѓѓ рђ▒рђГрђ» рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рђ▒ рђи рђг рђ▓рђирђ│"

рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рѓЂ%рђЏрѓђрђгрђИрѓЂ рђА=рђ▓рѓџрђАрђИ рЂИрђг рђГрђ» %рѓјрѓђрђи 8 %рЂЮрђ«рЂЈ %рђХрђ»рђХрђхрѓѓрђГрђИ рђАрђ»*рђ░ =рђ▓рѓџрђИрђ│рђ┤рђИ рђ┤= рЂІ рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђ┤=рђЏ рѓђрђгрђИ %рѓјрѓђрђи 8 %рЂЮрђ« рђА=рђ▓рѓџрђАрђИ рђхрђгрђИрЂЈ =рђ▓рѓџрђИ%рђХрђ» рђГрђ»рѓџрѓјрѓђрђи рђг рђГрђ▒рѓџ рђгрђИ рђ▓рђирђ│рђЏ рђ▒ рђгрђ▒рђ│рђгрђи рђ┤= рЂІ рђ┤% рђ│рђгрђИрђ▒рђЏрђИ Uрђг рђ» =рђирѓЊ%рђ«рђИрЂі рђг- рђгрђИрѓјрѓђрђи %рђГрђ»рђгрђхрђгрђИ рђ»рђ▒2 рђ┤= рѓџрђхрђ«рђ▒рђЏрђИрЂі рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрЂЈ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ»рђх рђхрђгрђИрђГрђ» рђ░рђ»рђАрђгрђИ рђА рђГрђ▒%рђИ рђ┤= рѓџрђхрђ«рђ▒рђЏрђИ рђГрђ»рѓџрђГрђ» рђг2 *рђ░ рђ»%рђГрђ» рђ▓рђирђ│ рЂІ &рЂИрђгрђ▒рђЏрђИ Uрђг рђ» =рђирѓЊ%рђ«рђИ рђАрѓђрѓЃрђ▒ рђ▒рђгрђХрЂЇ рђИрђ»%рѓјрѓђрђи рђ▒рђЏ рђГрђ»рѓџрђГрђ» рЂа рђ»рђГ *рђ▒рђ┤рђЏрѓђрђГ 8рѓјрЂгрђ┤% рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрђХ рђ▒2рѓђ рђ┤= рѓџрђ┤=рѓЃрђИ рђ▒%рђИрђ│ рЂІ рђ│рђ▒рђ┤ рђ« рђА=рђ▓рѓџ2 рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђ░рђхрђгрђИ рђ▒8рђИ2рЂЮрђИрђхрђгрђИ рђ▒рђгрђХ рђ»рђ▒8рђгрђИрђг рђ▒рђЏрѓђрђИрђЦрђ«рђИ рђ░ рђгрђ┤%рѓѓ рђг2 рђхрђгрђИрђГрђ» рђ▒8рђг- рђ│ рЂІ рђ»рђХрѓЊрђХрѓѓрђ▒рђЏрђИ Uрђг рђЪрђ» рђ▒рЂърђ▒ рђг рђА=рђ▓рѓџ рђ» =рђ▓рѓџрђИрѓЊ%рђ«рђИ %рѓјрѓђрђи рђЏрђ▓рђхрђгрђИрЂЈ рѓЂ%рђЏрѓђрђгрђИрѓЂ рђхрђгрђИрђГрђ» рђИ рђ▒рђгрѓђрђИ рђ│ рЂІ рђАJрђГ рђАрђх8рђХрђ»рђИрѓђрђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђАрђ▓ рђГрђи2 рђ▒ рђ▒ рђг рђАрђГрђ»рђИрђЏ рђИрђ▒%рђИ рђхрђгрђИрђГрђ» рђ« рђ▒=рђгрђ»рђ┤рђИ рђ┤= рЂІ рђА%рђГрђ»рђИ рђИ рђ┤% рђ░рђхрђгрђИ 

рђИрђ▒%рђИрѓјрѓђрђи рђ▒рђгрѓђрђИрђ▒рђЏрђИ рђхрђгрђИрђГрђ» рђг рђ» рђИрђ«рђИ рђ▓рђирђ│ рЂІ рђ»рђГрѓџрђ▒ рђг рѓЌрђИрђх рђ┤рѓђрђ▒ рђг рђ▒рђгрѓђрђИрђ▒рђЏрђИ *рѓјрЂЕрђЏрђгрђИрЂЈ рђ▒&рђИрђАрѓјрЂЕрђЏрђг*рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИ рђ▒рђгрђИрђг рђ▒&рђгрђ▒%рЂЮ рђ│ рЂІ

"рђ▒рђхрђгрђИрђ▒ рђг рђ»рѓђрђг рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџрђЏрђ▓рѓџ рђАрђхрђЦрђИрђ▒рђг рђГрђ»рђ▒рђг 2рђи рѓђ рѓјрђГрђ» рђ▓рђирЂІ рђАрђ▓ рђ«рѓђрђг рѓЌрђ▒рђгрђГрђ»рѓџ рѓєрђгрђ▓рђи рђИрђ▒рђИ рђ▒рђГрђ» рђ▒ рђИ рђ│рЂІ рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИ рђХрђ»рђИрђ▒рђг рђАрђ┤ рђЏрѓђрђГрђг рђ▒рѓџрђЏ рђГрђ»рѓџ рђ▓рђирђ│" рђЪрђ░рЂЇ рђ▒рђАрђг2рђИ рђ▒рђ┤%рђгрђ┤% рЂІ  рЂЂрЂѕ рђЏ рђ▒(рђгрђ│рђгрђ▒рѓџрЂІ рђ▒рђ┤=рђИрђ▒рђ┤=рђИ -рђ»%рђХрђ»рђИ рђ▒%рЂърђгрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђА=рђ▓рѓџрђАрђИ рђ▒рђ┤рђИ рђЏрђИ%рђхрѓѓрђГрђИ рђГрђ»%рђ▓ 2рђ▒ рђ▒рђгрђи рЂІ рђА = =рђ▓рѓџрђИ рђГрђ»рђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ /рЂб рЂЂрЂЄ рђЏрђ▒ рѓџрђГрђ» рђ▒ рђг8рђХрђ»рђИ рђгрђИрѓЊ%рђ«рђИ &рђЏ8рђГрђ» рђАрђ▒рђЏрђИрђАрђИрѓјрѓђрђи 8% рђ┤=%рђгрђИ рђ▓рђирђ▒ рђг рђ┤%рѓЇ рђгрђхрђгрђИрЂЈ рђ┤=рђЏ%рѓђ рђхрђгрђИрђГрђ» 8рђГрђ»рђЏрђг рђ▒рђ│рђг рђ▒%рђИрђЏрђЪрђ» рђАрђГрђ»рђИрђЏрђАрђгрђИ рђЏрђгC рђХ рђ▒%рђИрђ▓рђи рЂІ рђАрђгрђг%рђГрђ» рђГрђ»рѓџ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрЂЈ рђ▒рђгрђИ8рђГрђ»рђхрђГрђ» рђЦрђ▒%рЂАрђг рђ┤%рѓѓрѓЊ%рђ«рђИ рђ░рђГрђ»рѓџ =рђ▓рѓџрђИ рђгрђИрђ▒ рђг рђХрђ»рђИ рђ▒8рђИрђ▒рђЏрђИ рђ▒рђгрђЏрѓђрђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђЦрђ«рђИ рђ▒ 8рђХрђ»рђИрђЏрђ┤рђИ рђГрЂцрѓјрѓђрђи рђ»рђГрђ▓рђи рђГрђ»рѓџрђ▒ рђг рђАрѓЂ рђГрЂцрђхрѓѓрђГрђИ %рђХ рђ┤=%рђгрђИ рђ▒рђЏ рЂі рђГрђ»рђА%рђ▒ рђг рђЏрђгрђИ2 рђАрђ«рђЏрђХрђгрђГрђ» рђАрђИ рђ┤%рѓѓрђ» рђ┤%рђЏ рђг2 рђ▒%рђИрђГрђ» рЂІ (рђ▒рђг рђ▓ (рЂЃ) рђ»рђХрђИрђ▒рђЏрђИ рђ▒рђгрђЏрѓђрЂЈ . рђХ рђхрђхрђгрђИрђГрђ» рђ│*рђирђЏрЂі рѓђ рђх рђ»рђ▒ рђгрђИ рђ┤рђ░ )

"+рђ«рђАрђхрђГрђ» рђ░ рѓЊ%рђ«рђИрђ▒рђгрђи рѓЌ рђ▒рђг рђГрђ»рѓџрђЪрђг рЂа рђ»рђГ *рђ▒рђ┤рђхрђгрђИ рђ▓рѓџ рђАрђИрђхрђгрђИ 2рђГрђ»рђ▒ рђАрђ┤% рѓЊрђГрѓѓрѓџрђ▓ 2рѓЊ%рђ«рђИ рђх*рђх*рђ┤% рѓџрђ┤% рѓџ 8рѓјрЂгрђ┤%=рђГрђ»рѓџ 8рђХрђ»рђИрђ┤= рђ│*" рђЪрђ» рђИрђЦрђ«рђИ рђ┤% рђ▒рђ┤%рђг рђ┤% рЂІ "рђ▒рђхрђгрђИрђ░ рђ▒рђхрђгрђИрђгрђИ рђ▒рђЪрђг рђА2рђ▓рѓџрђ▒ рђИрђ▒ рђ▓рѓЊрђ«рђИ рђГрђ»рђЏрђг рЂарђ»рђГ рђхрђгрђИрђ▓рѓџ рђ▒рђхрђгрђИрђ▒ рђгрђхрђгрђИ рђ▒ рђг рђ▓рђирђ│рЂІ рђ▒рђг

рђгрђИ рђ▒рђгрђгрђИ рђ▒рђЏрђгрђ▒рђАрђг рђИ рђ┤2рѓџрђ│рЂІ рѓЌрђ▒рђгрђ▓рѓџ рђ▒рђг рЂЁ рђ▒рђгрђЪрђг рђгрђИрђ«рђИрѓЊрђ«рђИ рђ░рђИрђ▒ 3рђ»рђЏрђгрђИ рђИрђГрђ» рђхрђГрђИ рђГрђ» рђгрђИрђ▓рђи рђИ*рђи рЂЂрЂѓ рђгрђЏрђ« рђА рђхрђГрѓђрђг рђ▒рђЏрђг рђг рђ│рЂІ рђ«рђ▒рђгрђ▒рђгрђи рђ▒рђгрђирђ▒рђ▓рђи рђ░рђАрђгрђИ рђХрђ»рђИ рђ»*рђИрѓЊрђ«рђИ рђИрђ« рѓђ*рђи * рђ│рђ▒рђгрђи рђгрђ▓"

рђАрђХрђирђ│ рђ» рѓЂ% рђгрђИрђ▒ рђг рѓЊрђГрѓѓрѓџ рђ░ рѓЊрђГрѓѓрѓџ рђгрђИ рђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрђГрђ» рђ│рђи-рѓЂ рђ▒ рђ│рђЦ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рЂЃрЂђрЂђ рѓџ  рђ«рђИ рђ▒рђгрђИ рђИрђг рђ▒рѓћрђИрђ▒рђ│рђг рђХрђхрђгрђИ рђЪрѓЊ%рђ«рђИ рѓЊрђГрѓѓрѓџрђ▒рЂЮрђЏрѓђрђГ 8рђ░рђИрђ▒ &рђ»рђЏрђгрђИрђГрђ» %рЂЇ рђхрђ« 8рѓјрЂг рђ┤%рђ▓рђи рђ│ рЂІ рђАрђ▒рђ▒28рђХрђ»рђИ рђАрђГ рѓџ8рђХрђ»рђИ рђ┤= рђгрђИрђ▓рђи

рђ░рђхрђгрђИрѓђрђг рѓјрђГрђ»рђХрђ┤рђгрђИ рђгрђИ рђЏрђ«рђИ рђ░* рђ»% рђ┤= рЂІ рђ░рђГрђ»рѓџ рђ▓рђЏрѓђрђГ рђИрѓїрЂ┐ рђгрђАрђ»%рђхрђгрђИрЂі рђ▒рђ┤%рђХрђ»рђхрђгрђИрђГрђ» %рђхрѓЊ%рђ«рђИ рђГ-рѓЂ% рђгрђИрђ│ рЂІ рђцрѓјрђГрђ»рђХ рѓЊрђГрђхрђИ рђг*рђгрђ▒ рђг рђ┤ рђг рђ▒-рЂ┐рђ┤%рѓђ рђЪрђ»%рЂЮ рђ▒рЂІ рђГрђ»-рђХрђ»рђИрѓђ рђГ рђИрђ▒рђИ рђхрђгрђИ рђХ&рђг/рђхрђг рђХрЂЮрђИрђГрђ» рђАрђхрђАрђ┤ %рђГрђГрђ» рђ│ рЂІ рѓјрђГрђ»рђХрђ┤рђгрђИ рђЏрђ«рђИ рђ░* рђЦрђ«рђИ рђХрЂЮрђИрђ▒%рЂЮ рђ│рђгрђИрѓђ рђ▒ рЂЇ рђ░рЂЈ рђЏрђгрђ┤=рђи Jрђг%рђХрђ» -рђГрђ»*рђ░ рђГрђ» рЂІ рђГрђ» Jрђг%рђХрђ»рђхрђгрђИ рђ▒ рђг рђгрЂ▓рѓџ рђИрђхрђгрђИ рђ▒=рђгрђ┤%рђ▓рђирђ▒ рђг рђ┤ рђгрђ┤%рѓђ 8рѓјрЂгрђ┤%%рђ▓ Jрђг%рђХрђ»рђхрђгрђИ% рђ┤= рЂІ рђгрЂ▓рѓџ рђИ Jрђг%рђХрђ» рђхрђгрђИ рђАрђ┤рђгрђИ рђгрЂ▓рѓђрђи рђЏрђ«рђИ рђЦрђ«рђИ рђИрђГрђ» рђИ рђ» рђАрђ▒%рЂърѓђ -рђГрђ»*рђ░ рђгрђИрђ▒ рђг

7 of 10

8/31/2007 4:44 AM


ရုို ိုá‚ ္ ဏ ို (á ‡) ရ — ဴဏအ း ္ရး း ဏ ဥဲႚ ို...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

Jဏ%လု ဥှႂိႚ ိုး ္ႚဴ ရ á ‹

"3ဏဴ2ဏ ဲ>ှ" ိုးရိ ဏး အ á€Źá ˛á‚€အ ရဎး ြဎး ္းဏ ဲအ á ‹

"ဥဲအ á ? ္ှဏဏး ္္á ?á€ˇá ‹ ူိုႚ ဥိုးရို á‚Žá Źá€´á‚“ဎး á‚šှ ္ဏ္ " ဥှႂိး ဎး ဏ္ရး* ြဎး á‚“ိဏဴ=အ ္ဴ=ို á ‹

" >ှဏး ူိုႚို ္ဏ လ ဏး" "္ဏ လဏ ္á ?အရႀá ‹ ဎ ဥိုးရို ူိုး ို ္á‚“á€Žá ‹ á ?္ဲအ á‚—ိုႚ 3ဏႎို ႀဏ á€˛á ‹ ူိုႚႀဏ ္ ရႀိá ‹ á‚—

ဲႀဏ 3ဏá‚€ ရႀိ3ူး" "ဏရဎ ဥးႀဏ ဴ*ူ á á ‚á €á €á € ္ á á …á €á €á € ဥိ ္ှဏးဏး ္ဲႚ ူး္á ?း ဏဳá ‹ ှိႂႚ ဴႃး္á ? ္ ဥိုးရ

á‚šှ္ရး ္႔း္ဳဏလိုးို ု ဎး႓ဎး ဥဏး္း ဳá ‹ ္ှဏးဏး ္ ဥိုးရို á ¤*း္ို 2ှ ဎး ဳá‚“ဎး ႎိုလို ဏး္ို ဎး&ိႠႚ ဳ္ဏအ ဴႃး္á ?ႀဏ ရႀိဲအ ူ္ ဥဏးရá ?းရ ္ဥဏá€&#x; ဥဏး္း ဳ" á€&#x;ူá ? ို္ á‚š á€&#x;ို*á‚Žá‚€အ ရဎး ဏးဏ္ရး-လုး ဥး ရႀိ္ ဲအ္ ဏ &ဏá‚“ိႂႚá‚€ ဥ္ ဏ /ှဏ ္ှဏး ဏး ြဎး ဴ= ူ ္ ဏ ူႚဥ္ႚဥ႒လႂို ဴ% ္ဴ%ဏ ဴ% á ‹ ူ 8á ? " ူ္ ဥ္ဥ ှဏ ္&း႓ဎးá‚€ ုá€Źá ‹ ဎးိá‚‚အ ္ို &ို á€ľá€­á‚‚á€¸á Š ဥိုးရ ဏး္ို ဎး&ိႠႚဲႚ ဥိုးရို á ¤*း္ ိုဲ 2ှ ဎး ဳဏá ?á ‹ ုCá ˘ ိို á ¤*း္ို 2ှဏှိႂး >ရး >ဏ ု ဳဏှိႂး ုá‚€ á‚—္ဏ ဴ ဲအ á ?3ူး" á€&#x;ု8ို á ‹ 8ူး္ &ုရဏး ဥ ဎးရႀိ á€&#x;ဏ 9á‚Žá ­á‚‚ % း႓á€śá Œ ဏ2 ှ္ ္ ဏ ဴ% ူႚ ရဲ%=ဲႚá‚€ % ဏး á …á € á‚š ္+á ? ္ ္ ဏ ူဥု%á‚’ဎးို ဴá ? ိ á‚š ဳဏး ဴ=á‚“%ဎး ္ဴ%း ု ဳ á ‹

ိုႚ္ ဏ  ဥဴ%အဥလု %8 ဏး္ ဏ ုလိ းှဏး ိ ဥ း* ဥး ္ရဏရႀိ ဏ႓%ဎး လ%á ? ုှဏးဴ=အ 2-ိုဏ ူု ဲဲအ á ‹ ိုႚ္ ဏ ္ ှဏးို ိုး္%á ž ္ဏ္=ဏá ? ိ ္%း္ဏအ á ‹ ဤ္ ရဏ ရ ု á‚“ိႂႚ*ရႀိ ႎိုလဴဏး လ-လုးှဏးá ? ္ရႀႚ ဴ=္ ဏ္ဳဏအ ဥ္ဴဥ္ ႀဏ ဲအ္ ဏ လဏးဴ=ႃ ဴ=%ဏး ဲအ အ ဥ္ ဥဏးှႂိး á€&#x;ု္ဏအ္%á ‹ ဥှႂ%ဏးá€ľá€Źá€¸á Š ဏးှဏး 2ု း2ု း /ှလႂး/ှလႂး ိုး8ို ဏဏ ရဏ္%á ?း ှဏးဏ္ ဏ 8á‚Žá Źá€´% ူှဏးို =း8ဎး႓%ဎး ဥှႂ%ဏး္%á ž ိုႚ á ? ဥးိ ္ဏ ိုႚ ြဎး ္ဏး္ ္ဏအ á ‹

"á‚—္ဏ ဎို ဥဏး ္ဥဏá€&#x; လ္ဲႚ ဥူ ္ ္2ဏဲအ ဥလ္ ိုá ? ဳဏး ို ရá ‹ ဥ ှိ္ဏအ á ‚ ဏရဎ ဲ္ ဏ ရႀိá ‹ ္&á żိCလု 3ုရဏး း ိá‚’ဎး္ှး *ဏ3 ဴ*ူႚ ုိုá‚’ဎး ္ရႀႚႀဏ ူဥုá‚’ဎး *း3á€°á€¸á ‹ ဥဲ ဎ ူဥုá‚’ဎး ဲ ှႂိႚ ုုိ ္ဥဏို ဎး&ိႠႚ ဳ္ဏအ ္3းႀဏ ရႀိဲအ ူု႒ဎး ုဎး႓ဎး ဥဏး္းဳá Š ဥိုးရ á‚šှ္ရး ္႔း္ဳဏလ္ ္ဥဏဳဲႚ အ ဲ႒ဎး ဲ္ဏး á ?3ဲ" á€&#x;ု ရ ု á‚“ိႂႚá‚€ ဥ á ‚á ƒ á‚Žá‚€ ဥ-* ူ8 ္ှဏး ဏး ြဎး ဴ= ူ ္Cဏ္Cဏ ဴ% ္ဴ%ဏ ဴ% á ‹ ိုဥှိ ရ ု á‚“á€­á‚‚á‚šá Œ ရ ဥို 'ဥလု႔ á‚ á‚’ဎးှဏး' ဴ=%ဏး ဏ္á‚“%á€Žá ‹ လုိ း ှဏးး á€&#x;ုိá‚€ ္ဴ%းဏ ူုဲရ á‚’ိႂးဏး ဲအဳ á ‹ ိုႚ္ ဏ ဥှဎးႎႀဎး%á ‹ ဥ္ဴဥ္ ဏး ိ းá ? ရႎို ္ဏအ႓%á€Žá ‹ ဴ% ူႚ ု ိုá‚’ဎး ဎးဲ ္ဏ္ á ‹ ဎး႓ိး ရ 9ိုှႂ% ္ဥဏ8 း း္ှဏ ္ဏးႎႀ ဏ္ ဏ ဎး ဏး á ƒ ဎးို ္+á ? ဎး á€&#x;ု းá€&#x;ု း ္ဏ္ဏ ္ အ ူဥု%á‚’ဎး %ိ8ိုႚဏ ဏးဎးို á ? ဎး-ိႠႚ ိုဳ á ‹ ္ ဏá‚€ ုိဏ္ ဏ ှ ဎး ဏးႎႀဎးႀဏ ဥဴ ဴ% ္á‚šá‚“%ဎး ္ဏး္ဴ%း ္ဏအ á ‹ ူဥု%á‚’ဎး *ဎ=ု း á‚’ိႂးှဏးို ဴ=္ဏ %á ? ဎး%ိá‚‚အှဏး ိုး %ိုို -ိုဲ ဲအဳ á ‹ ှှး% á‚“ိႂႚ္ဏ ္ ရဏ ဥႎႀႚလဥဴ%ဏးá‚€ ဎးိုးလုး ဲ႒ဎးှဏး ူူ ဏ á ‹ ို္ á‚š းဲ%ိုá€¸á Œ ရဴ% * á‚“ိႂႚ္ဏ =ဏးဥလ႓ိႂႚ း ှဏး္ ဏ % á ‚á ‚ á‚€ % ဏး ဥ္ဴဏဥဴဏး ဏးှဏးႎႀအ ္ရဏရႀိ ဏဳ á ‹ ိုႚ္ ဏ *း႓ိႂႚ ဥ္ဴို္ ဏ % á „á „ á‚€ း္ဏá€¸á Š ရ ု ္ဴဏ& ္ႀဏ&ဎ ္% းရႀိ % á ‡á ‡ á‚€ း္ဏá€¸á Š ဥူး % ဏးှဏး ္ရဏရႀိ ဏ á ‹ လှ%ဏ ဏးှဏးႀဏ á ł ္ ဥိ္ဏá‚Žá‚€အ ြဎး္ 2းá ? ္ဥ+ဎ းရႀိ ဥးှဏး ဥ ဎးá‚€ ္ ဥိ ိုႚို ္ဏအဳ% ္ ရဏ *ူဏး á ‹ á‚“ိႂႚ* ိုႚ ္ှဏး ဏးှဏး %လá ? ဥဥဏး ဴ=အ8း ႎိုရ ္-á żိ/လု &ုရဏးး ္႖ဏ &ရး *ရဎ*ဏှဏးဴ=အ ္ဏအဳ% %ိ8ိုႚ ဏး á ‹ ဥ္ ဏ /ှဏ á€Źá ˛á‚€အ ရဎး ြဎး ဴ= ူ ္ ဏ ္-á żိ/လု ရဴ%á Œ ဥ/ႆိ%ို ္ရးဏး္ ဏ ဏး ုို ္ႚရႀိá ?

ူႚá‚€ု ဏဥု% ူး*ူ ဏဲအ á ‹ ိုဏး á ုိ ္ှဏး ဏးှဏး á€Źá ˛á‚š ု /á ˘á‚€ 8အ ိုး/á ˘Cး ဥ*+ဎဏ လ ိုႚ ဥူဥဎ ္ဏးလ ဏး á ‹

S.O.S To Editor Time c/o UN Help us! Burma University Students ဴဴ á‚– ူှဏးို =း8ဎးရ ဥဏဏ%ို ှဏး ဥိ á‚š ္%းဏး%လု ရ á ‹ ္ ဏဳဏ္ á‚š းဲ%ိုး ဴ= အ ဥ ္ဏá‚Žá‚€အ

8 of 10

8/31/2007 4:44 AM


рђЏрђ»рђГрђ» рђГрђ»рѓЂ рђ▒ рђг рђГрђ» (рЂЄ) рђЏ Рђћ рђ┤рђгрђи рђИ рђ▒рђЏрђИ рђИ рђг рђАрђ▓рѓџ рђГрђ»...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

рђхрђ«рђ▒ рђг рђ░8 рђхрђгрђИ 8рђ░рђИрђ▒ &рђ»рђЏрђгрђИ рђАрђ▒ рђг& рђ» рђИ 2рђГрђ»рђЏрѓђрђГ %рђ«рђхрђгрђИ '/рђхрѓЃ' &рђ»рђЏрђгрђИ рђЏрѓђрђГрђГрђ»рђИрѓЊ%рђ«рђИ рђ┤% рђгрђхрђГ рђ┤= рЂІ &рђ»рђЏрђгрђИ рђЏрѓђрђГрђГрђ»рђИрѓЊ%рђ«рђИ рђ┤% рђг рђ░рђхрђгрђИрђГрђ» рђАрђхрѓѓ%рђгрђИрЂі рђ▒рђгрђЏрђ«рђгрђИ рђхрђгрђИрѓјрѓђрђи =рђИ8рђ«рђИ рђ▒рЂърђ▒8рђг рђгрђИрђ▓рђи рЂІ рђАрђИрђГ рђ▒рђг 8 рѓџ рђ▒рђгрђи рђи рђАрЂЮ рђгрђИрѓњрђ«рђИ рђгрђИ* рђА * *рђ┤=рђи рђИрђ▒%рЂърѓђ рђ┤% рђ░рђхрђгрђИрђГрђ» рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџ рђ▒рђ┤рђг& рђ«рђГрђ»рђ«рђг рЂЂрЂђрЂђ рђ▒2рђИрђ▒ рђг рђг*рђг2рђ« рђ▒рђг рђГрђ»рѓџ %рђГрђ»рѓџрђ▒8рђг рђхрѓѓ%рђ▒рѓјрѓђрђг рђгрђИрђГрђ» рЂІ рђАрђХрђ»рѓћрѓЂрѓњрђ«рђИрђГрђ» рђЦрђ«рђИрђ▒8рђг рђЪрђ» рђХ * рђЏрѓђрђГ рђ░ рђхрђгрђИрђАрђгрђИ /рѓєрђг+рђХрђ»рђЏрѓђрђГ рђгрѓњрђ«рђИ рђАрђхрђЦрђИрђ▒рђг 'рђ▒рђЏрђ│рђАрђГрђ»' рђГрђ»рѓџ рђА%рђГрђ»рѓџ рђХрђЏрѓЊ%рђ«рђИ рђЏрђ«рђИ 8рђ»рђХрђИрђ│рђЏ рЂІ *рђИрђ▒рђгрѓђрђг рђ▒рђ│рђг=* рђ░рђЏрђ▓ рђ┤=рђ▒ рђг рђ▒рђгрѓђрђИрђ▒рђЏрђИ рђА=рђ▓рѓџрЂЈ рѓњрђ«рђИрђГрђ»рђИрђЏрђг рђ▒ рђЏрђг рђ┤= рЂІ рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџ рђг2 рђхрђ▒ рђ▒ рђг рђ░8 рѓјрђГрђ»рђХ рђ»рѓђ рђХ рђЦрђ«рђИ рђ░рЂЈ рѓјрђГрђ»рђХрђ┤рђгрђИрђ▒рђЏрђИ 2 рѓњрђ«рђИ Uрђг рђГрђ»рѓџ рђАрђ«рђЏ рђХрђЏрђг рђ┤% рђ░рђхрђгрђИрђГрђ» =рђИ8рђ«рђИрђЏ рђАрђГ рѓџ рђ▒%рђИ%рђХрђ»рђГрђ» рђц рђГрђ»рѓџ рђ▒рђгрђх рђхрђгрђИ рЂІ

"рђ░рђ» рђ░рђ▒2рђИ рђЪрђ░рђ▒ рђг рђ▒2рЂЮрђЪрђгрђЏ рђ▒рђгрђАрђгрђЏрѓђрђГрђ» рѓј*&рђгрђИ рђхрђгрђИрђГрђ» 8рђГрђ»рђГрђ»рђЏрђг рђ▒рђЏрђгрђ▒ рЂІ рђГрђ» рђ░рђхрђгрђИ рђАрђгрђИрђХрђ»рђИ рђГрђ»рђГрђ» рѓјрђГрђ»рђХрђ┤рђгрђИ рђгрђИ рѓђ%рђХрђ» %рђ┤%рђгрђИрђхрђгрђИ рђГрђ»рђ▒8рђг рђгрђИ рђи рѓјрѓђрђГрђгрђИрђ┤рђИ рђХрђЏ рђ░рђхрђгрђИ рђ┤=рђ│ рЂІ рЂЂрЂЅрЂѕрЂѓ рђ»рѓјрѓђ рђАрђ┤%рѓѓрђ▒ рђг рѓјрђГрђ»рђХ рђгрђИ рђЦ%рђ▒+ %рђ»+ рђАрђЏ рђДрђирѓјрђГрђ»рђХ рђгрђИ рђЪрђ»8рђГрђ»рђг рѓџ%*рђ┤рђИ рђХрђЏрђ▒ рђг рђ┤ рђг рђ┤% рђ░рђхрђгрђИ рђ┤=рђ│ рЂІ рђАрђхрђгрђИрђ»рѓђрђг рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџ* 2рђГрђ» рђИрђ▒&рђИ рђ▒рђхрђИ рђАрђ┤= рђ┤=рђ▒рЂі рђ▒ рѓџрђгрђИ рђАрђ»% рђгрђИ рђАрђ┤= рђ┤=рђ▒рЂі рђА рђ▒рђИ 2рђИрђ▒рђхрђгрђИ рђ┤%рѓѓрђ│ рђЏ рЂІ рѓЊрђГрѓѓрѓџрђИрЂї рђ┤=рђ▒%рЂъ рђ▒ рђ▒ рђг рѓЂ%рђЏрѓђрђгрђИрѓЂ рђГрђ»рѓџ рђ░8рђхрђгрђИ рђА рђ┤%рѓЇ рђг рђЏ% рђГрђ»рђИрђг рђ▒ рЂІ рђА&*рђирђ▒рђ│рђгрђи 8рђГрђ»рђ▒ рђг рђ▒ рђгрђ│рђгрђ▒ рѓџ &рђ»рђЏрђгрђИрђЏрѓђрђГрђГрђ»рђИ рђАрѓЊ%рђ«рђИ рђИрђ▒%рЂъ рђГрђ»рѓџ рђ»рѓЊ%рђХрѓѓ рђгрђ▒ рђг рђ░8 рђхрђгрђИ рђАрђГрђ»рђИрђЏ 8 рѓџрђхрђ▒рђЏрђИ рђ▒рѓћрђИрђ▒рђ│рђг рђХ рђхрђгрђИрђ┤=рђи рђХрђ▒ рђ▒ рђг 8рѓјрЂгрђ┤%%рђ▓рђхрђгрђИ рђА* рђАрѓђ рђ▒рђЏрђгрђ▒рѓјрѓђрђгрђг рђ▒рђхрђг%рђГрђГрЂЇ рђ┤= " 8рѓјрЂг рђ┤%%рђ▓рђхрђгрђИ %рЂЮ2 рѓЂ%рђЏрѓђрђгрђИрђЏ рѓЊрђГрѓѓрѓџрђ▒рђг рђЏ рђ» рђГрђ»рѓџ рђЏрђЏрђг рђгрђИрѓњрђХрѓѓрЂі рђЏрђгрђИ рѓњрђХрѓѓрђ«рђИрѓЊ%рђ«рђИ 8рђИрђг рђ│рђ▒ рђг рђАрђАрђг рЂа рђГрђ» рђхрђгрђИрѓђ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИрѓђрђг рђ» рђ»рђГрђХ рђ▒рђгрђИ рђЪрђ» 8рђГрђ»рђЏрЂІ рѓјрЂЕрђ▒рђИ рЂа рђ»рђГрѓђ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рЂЄрЂђ рѓјрѓђрђи %рђхрђЦрђИ рђгрђИ рђ▒рђЏ8рђИ рЂа рђ»рђГрѓђ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рЂѓрЂђ рђГрђ»рѓџрђГрђ» 8рђГрђ»рђЏрђг рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџ рђА рђ«рђИрђЏрѓђрђГ рѓђрђИрђ░рђИ &рђ░рђгрѓђ рђгрђИ8рђ«рђИрЂЇ рђ▒ рђЏ% рђГрђ»рѓџ рђ┤% %рђГрђ»рѓџ рђГрђ»рђ│ рЂІ рђАJрђГ-рђ»рђИ рЂЄ рђЏ рђ▒рђ┤рђгрђ▒ рђг рђ▒ рѓџ рђ┤= рђи рђ▒ рђгрђ│рђгрђ▒ рѓџ %рђГрђ»рђИ рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџ рђГрђ» рѓЂ% рђ▒рђхрђгрђ┤рђгрђИ=* рђГ8рђГ рѓЊрђГ рђ▒ рЂІ рђ┤ рђгрђи рђА рђХ рђАрђ▒8рђгрђАрђЦрђ« рђАрђ▒ рђг&рђЏрѓђрђГ рѓњрђХрђ▒рђг рђ»рѓЇ рђ«рђИ рѓЊ/рѓЄрѓѓрђЪ рЂЈ рђ«рђИрђГрђ»рђИ рђ▒рЂЮрђИрђГрђ»рѓђ рђ«рђИрђГрђ»рђИрђ»рђХрђИрѓњрђ«рђИ рђхрђгрђИрѓђрђг рђА8рђ┤% рђ░рђ░ рђх рђЏрѓђрђГ рЂІ % рђ┤=%рђ▓рѓђ рђ░рђ▒ рђАрђ▒рђгрђИ рђхрђгрђИрђГрђ» рђ«рђИ-рђГрѓЂрѓџ =рђх8рђ«рђИрђ▒ рђ┤рђИ рђ┤=рЂЈрЂІ рђ▒рђгрѓјрѓђрђи рђхрђ«рѓЊ%рђ«рђИ рђА=рђИ рђХрђ▓рђирђЏрђ▒ рђгрђ▒рђ│рђгрђи рђИрђг рђ░ рђ░ рђИрђЏрѓђрђИ рђ▒ рЂІ рђЏ рђАрђГ рѓџрђГрђ» рђЏрђгрђИ2 рђ▒рђ│рђгрђ┤рђИ рђЏрѓђрђГ&рђ▓ рђАрђГрђ»рђИрђЏ рђгрђИрђхрђгрђИ рђИ2 рђИ рђА рђХрђхрђ▓рѓџрђ┤=рђи рѓЊрђГрѓѓрѓџрђ▒ рђ░рђАрђ▒%рЂЮрђИ рђГрђ»рѓџрђАрђгрђИ рђИрђ▒%рЂъ рђГрђ»рѓџ рђ│рђЏ рђАрђГ рѓџрђ▒%рђИ рђ▒рђ│рђгрђх рђЏрѓђрђГ рЂІ рђ┤% рђ░рђхрђгрђИ рђИрђ▒%рЂъ рђГрђ»рѓџ рђ│рђ▒рђгрђи рђ▒ рђгрђИ %8рђХрђ»рђИ рђ░рђ» рђАрђХрђ»рѓћрѓЂ рѓњрђ«рђИрѓђрђг рђЏ рђ» рѓЊрђГрѓѓрѓџрђХрђ»рђИрђГрђ» рђГрђ»рѓЂ% рѓјрђГрђ»рђ▓рђи рЂІ рђАрђх рђ▒+рЂЮ рђ▒ рђ▒ рђг рђ┤% рђ░ рђЏ%рђХрђ»рђИрЂЈ %рѓђрѓђрђг рђХрђ»рђГ рђИрђхрђгрђИрЂЈ рђАрѓњрђ«рђИрђАрђ▓ рђИрђ┤=рЂі рђЦрђ«рђИрђ▒ 2рђИрЂЈ рђ░*рђХрђ»рђИ рђ┤=рђ▒ рђ▒ рђг 'рђЦрђ«рђИрђГ ' рђг рђ┤=рђ▒рђгрђи рЂІ рђГрђ»8рђГрђ»рѓЂ

 рђЪрђ» 8рђГрђ»рђЏрѓђрђг рђАрђ▒рђЏрђИрђАрђИ рђ▓рђирђЏрђг рѓњрђГрѓѓрѓџрђ» рђИ рђАрђ▒ рђг%рђГрђ»рђИрђЏрѓђрђГ &рђЏ8рђГрђ» рђА 'рѓјрЂгрђг2рђИ' рђ┤=рѓЊ%рђ«рђИ рђЦрђ«рђИрђ▒ 2рђИ рђАрђх8рђХрђ»рђИ

рђ«рђИрЂЈ рђА рђИ 'рѓјрЂгрђг2рђИ' рђ┤=рђ▒ рђ┤рђИ рђ┤= рЂІ

рђ┤#$ рђ»рђ▒ рђ┤+рѓџрђхрђГрђ▓рђирђ▓рђи (рЂЂрЂЄ) рѓјрѓђрђ▒рђ┤рђг рђАрђг*рђг# +рђ»рђИрђ▒рђгрђ▒рѓџ рђИ рђгрђ▒рђг рѓђ рђ▒рђгрѓјрѓЂрђхрђхрђгрђИрЂІ

(рЂЂ) рЂЂрЂЅрЂѕрЂѕ рђ»рѓјрѓђ (рЂЂрЂЃ) рђЏ#$ рђ▒(9рђ»рђХрђИ рђГрђГрђ» <рђЏрђг рђЏ(рђ░рђхрђгрђИ рђгрђЏ рђИ рЂЂрЂІ рђ▒рђг=рђ» рђИрђ▒рђг - рЂѓрЂЁ рѓјрѓђ ( рђ▒8рђИ-рђ»рђХ рђ▒рђЏрђгрђ« рђ▒ 8рђ»рђХрђИ) %рђЦрЂцрѓјрѓђ рђЏ рђ» рѓЂ рЂа рђГрђ» - Jрђгрђ» рђА/рђх рђ«*рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрЂІ рЂѓрЂІ рђ▒рђгрђГрђ»рђИрѓјрђ»рђГ - рЂѓрЂѓ рѓјрѓђ ( рђ▒8рђИ-рђ»рђХ рђ▓рђГ рђ» рѓЂ рђХ*рђ░рѓЊ%рђ«рђИрђ▒ рђг рЂЁ - рЂё - рЂѕрЂѕ рђ▒ рѓЏ рђ▒ 8рђХрђ»рђИ рЂі) %рђЦрЂцрѓјрѓђ рѓЂ рЂа рђГрђ» - рЂерѓѓ рђ░рђИрђ▒=рђгрђ▒рђЏрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрЂІ рЂЃрЂІ рђ▒рђгрђ┤рђ▒рђАрђг - рЂѓрЂЃ рѓјрѓђрЂі рђГ*рѓјрѓђ -рђ░%рђ▒9+ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрЂі рђАрђГрђ»рђ▒рђАрђАрђ▒8рђгрЂі рђАрђ▒ рђг рѓњрђГрѓѓрѓџрђ» рђИрЂІ рЂёрЂІ рђ▒рђгрђ┤ рђИ - рЂЂрЂЅ рѓјрѓђрЂі %рѓјрѓђ рѓЂ рЂа рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрЂІ рЂЁрЂІ рђ▒рђгрђ┤рђирђЦрђ«рђИ - рЂѓрЂЃ рѓјрѓђрЂі рђ▒ рђг8рђ»рђХрђИрѓјрѓђ рѓЂ рЂа рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрЂі рђАрђ▒8рђг A рЂѓрЂЁрЂі рѓЂ рЂа рђГрђ»2рђИрЂІ рЂєрЂІ рђ▒рђгрђ▒UрђИрЂђрђИ - рЂѓрЂЂ рѓјрѓђрЂі +рђ»рђГ*рѓјрѓђ рѓЂ рЂа рђГрђ» рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрЂІ рЂЄрЂІ рђ▒рђг рђИрЂђрђИ - рЂѓрЂѓ рѓјрѓђрЂі рђ▒ рђг8рђ»рђХрђИрѓјрѓђ рѓЂрЂа рђГрђ»рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрЂІ рЂѕрЂІ рђ▒рђгрђ▒Cрђг2рђИ - рЂѓрЂѕ рѓјрѓђрЂі рђАрђЏ% рђгрђИрЂі &рђ« рЂЅрЂі рђхрѓѓрђГ2рђГрђ»рђИ &рђ»рђЏрђгрђИрђИрђИрЂі рђЏрђИрђ» рђИ рѓЊрђГрѓѓрѓџ *рЂІ

(рЂѓ) рђГрђ»рђИрѓјрђГрђ» - <рђЏрђг рђЏрѓЊрђ«рђИрђ▒рђг рђх9рђ»рђХрђИрђ« рђ▒рђ┤рђг9рђ»рђГ ($рђгрђИрђ▒(рђг рђгрђИрђхрђгрђИ "рђхрђ▒ рђгрђГрђ»рѓЏ рђ▒рђ┤%рђИ рђи рђ▒ рђг&рѓђ рѓђрђИ% рђГрђ» рђХрђГрђ»рђЏ рђ┤=рђи рђ▒рђхрђг %рђ░ рђ▓ рђ┤= рђгрђИ %рЂЮ рЂІ рђ▒ рђгрѓђ рђ▒рђ┤%рђИрђЏрђИ рђ▒рђАрђгрђирђг рђ┤=рђи рђ┤=рђи рђИрђ│рђирђЏрђг рђ▒ рђИрђхрђгрђИ рђ▒%рђ▒ %рЂЮ рЂІ рђ▒ рђИрђхрђгрђИ *рђГрђ»рђ«рђИрђг рѓЊ%рђ«рђИрђ▒ рђг рђгрђх рђг рђ┤=рђи рЂЮрђ▒рђгрђи рђГ рђгрђИрѓЊ%рђ«рђГрђ»рѓЏ рђ▒рђ┤%рђг рђи рђАрЂЮ

рђ░*рђхрђИ рђхрђгрђИ 8рђЏрђг рђ▒*рђг рђАрђГ рђГрђ»рѓЏ рђ▒%рѓџ рђгрђИ %рЂЮ рЂІ

9 of 10

8/31/2007 4:44 AM


рђЏрђ»рђГрђ» рђГрђ»рѓЂ рђ▒ рђг рђГрђ» (рЂЄ) рђЏ Рђћ рђ┤рђгрђи рђИ рђ▒рђЏрђИ рђИ рђг рђАрђ▓рѓџ рђГрђ»...

http://www.myanmarisp.com/8888/march88

xxx xxx xxx xxx рђ▒8рђИрђ» рђХрђ▒ рђЏрђЦ рђАрђИ рђ▒рђ┤рђ▒рђгрђГрђ» рђГ%рђ┤=рђи рђгрђИ рђ┤=рђи рђГрђхрђИрђ▒рђ┤рђи =*рђЏрђгрђхрђгрђИ рђХрђгрђИ рђ▒ рђЏ%рЂЮ рЂІ" ( рђГрђ»рђИрѓјрђГрђ» рЂЂрЂёрЂі рЂЃрЂі рЂѕрЂѕ рђ▒рѓЏ рђХ рЂЂрђИ рЂѓрЂЁ рђгрђЏрђ«# рђ▒рђИ$рђХрђ»рђГрђ»рѓЏ рђ▒рђЏрђг %рђ▓рђирѓЊрђ«рђИ рЂЁ рЂі рЂё рЂі рЂѕрЂѕ рђ▒ рЂєрђИрЂЃрЂђ рђгрђЏрђ«# #+,#рЂІ)

(рЂЃ) 9 рђ»рђХрђИрђ▒рђЏрђИ рђ▒рђгрђЏрѓђ рЂЈ рђХрђхрђхрђгрђИ рђАрђхрѓѓрђГрѓџ %=рђ▓рѓџ2 рђхрђгрђИрЂЈ рђАрђ┤%рѓѓрђАрђ░рѓјрѓђрђи рђАрђ░рђАрђЏрђг рђхрђгрђИрѓђрђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђГрђ» рђг рђЦрђ«рђИ рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИ рђи рђАрђ░рђАрђЏрђгрђГрђ» рђ┤% рђЪрђ» *рђ░8=* рђЏрѓђрђГ%рЂЮ рЂІ рђА рђ«рђИрђА рђгрђИ рђЏрѓђрђГрђ▒ рђ▒ рђг 8рђЏрђг рђАрђхрѓѓрђГрѓџрЂЈ рђА8рђГрђ»рђАрђЏ рђ»рђХрђГ рђИ %=рђ▓рѓџ2 рђхрђгрђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђАрђ»%рђ» рђГрђ» рђг рђАJрђГ рђЦрђ«рђИ рђГрђ»рђ┤рђИрђ▒рђ│рђгрђи рђ░ рђ▒рѓќрђгрѓђ рђИ рђгрђИ рђ▓рђи рђ»рђГрѓЏ рђАрђЏ% рђгрђИрђхрђгрђИ рђГрђ»рђ▒рђЏрђгрЂі рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђГрђ»%рЂЮ рђ░рђ» рђ▓рђГрђи рђЪрђ» рђА рђЏрѓђрђГрђ▒ рђи рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИ рђ»рђХрђГ рђИ %=рђ▓рѓџ2рђхрђгрђИ рђАрђ▒%рЂъ рђ▒+рЂЮ рђ┤=рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрѓјрѓђрђи рђ»рђХрђГ рђИ рђАрђ┤% рђАрѓђ рђ▓рђ▒%рЂЮ рђГрђ» рђ▒рѓџрђЏ %рЂЮ рЂІ рђГрђ»рђ▒рђ│рђгрђирђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИ рђхрђгрђИ рЂЇ рђ▓рђхрђгрђИрђ┤=рђи %рђ▒%рЂЮ рђ│рЂЇ рђ»рђХрђГ рђИ %=рђ▓рѓџ 2рђхрђгрђИ рђИ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ %рђ▒ рђг рђ▓рђхрђгрђИрђ┤=рђи рђ┤% рѓђ %рђ┤рђИ рђ┤%рѓѓрђЏрђгрѓђ рђА рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрѓјрѓђрђи рђАрђЏ% рђгрђИ рђАJрђГ-рђ»рђИ рђА рѓђ рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИрѓјрѓђрђи рђ»рђХрђГ рђИ %=рђ▓рѓџ2рђхрђгрђИ рђАJрђГ-рђ»рђИ рђА рђГрђ»рѓЏ рђ░рђИрђ▒рђ┤%рђгрђИ рђгрђИ рђЪрђ» рђ▒рђгрђЏрѓђ рђ»рђХрђИ % %рЂЮ рЂІ рђ░рђ» рђ▓рђЏрђгрЂї рђхрђЏ*рђГрђ» 9рђ»рђХрђИрђхрђгрђИрђ┤=рђи %рђ▒рђ│рђгрђИрЂі рђ▒ рђГрђ» рѓЂрђ▒рђ│рђгрђи рђхрђЏ*рђГрђ» 9рђ»рђХрђИрђхрђгрђИрѓђрђг рђГрђ▒рђЏрђгрѓЂ рђЏрѓђрђГ&рђ▓ рђ░рђ»рђ▓ рђгрђИ

рђ┤=рђи рЂЂрЂѓ &рђГрђ»рђИ рђЏрђ« рђ▒рђ┤%рђгрђИрђ▒рђхрђг рђ▒ рђхрђгрђИрђ┤=рђи %рђг рђ░рђ» рђ▓рђГрђ» рђЏрђ▒рђ│рђгрђИрЂі рђГрђ» рђГрђ»рѓЏ рђ▒8рђг-рђ« рђ░рђ» рђ▓рђ│рђЏ рѓјрѓђрђи рђ░рђ» рђ▓рѓќ рђАрђАрђгрђИ

рђ»рђХрђИрЂЇ рђ░рђ» рђ▓рђЏ %рЂЮрђЪрђ» рђИрђ▒рђгрђИрЂі рЂЂрЂђ рђГ рђ┤рђгрђИ рђ▒ рђг%рђХрЂЇ рђ░рђ» рђ▓рђ│рђЏ рѓјрѓђрђи рђ░рђ» рђ▓рѓќ рђхрђЏ*рђГрђ»9рђ»рђХрђИ %рЂЇ рђ░рђ» рђ▓рЂІ рђ░рђ»рђ▓рѓќ рђ▒ рђ┤=рђи % рђЪрђ░рЂЇ рђИрђ▒рђгрђИрЂі рЂЃ рѓњрђГрђ« рђГрђ▒%рђИ рђ▒рђ│рђгрђ▒рђ│рђгрђИ рђАJрђГ-рђ»рђИ рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИрђ▒рђЏрђИ %рђ»рѓђрѓЃрђИ 8рђГрђ»%рЂЮ рЂІ рђ░рђ»рђ▓рђЏ рђАрђГ рѓЏрђГрђ» рђГрђ» рђгрђЏ рђг2 рђЏрѓђрђГ рђи рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ░ *рђИ рђГрђ»рѓЏ рђ▒рђ│рђг рђГрђ» рђ│рђгрђИрђЏрђ▒рђ│рђгрђИ 8рђГрђ» рђи рђАрђ┤% %2 рђИрђхрђЏрѓђрђГ 8рђЏрђг рђАрђхрѓѓрђГрѓџ рђИ рђГрђ»рђ▓рђи рђ»рђГрѓЏ рђГрђ▒%рђИ рђ▒рђ│рђг рђи рђА рђХрђГрђ» рђ│рђгрђИ рђЏрђ▒рђ│рђгрђИрѓјрѓђрђи %9рђ»рђХрђИ % рђХрѓјрѓђрђи 8рђИ рђ▒ рђХ рђ▓рђи рђ»рђГрѓЏ рђА рђХрђхрђг рђА рђХрђхрђгрђИ рђ│рђгрђИрђЏ рђи рђ▒&рђг 8рђГрђ» рђгрђИрђ│ %рЂЮ рЂІ рђГрђ»рђ▒рђ│рђгрђи рђ░рђ»рђ▓ рђи %рђ»/рЂбрђГрѓѓ рђ▒ %рђ« рѓњрђГрѓѓ рђГрђ▒%рђИ рђ▒рђ│рђгрђЏрђгрЂї рђГрђ» рђг рђЏ рђг/ рђЏрѓђрђГрђ▒ рђг рђ▒рђхрђгрђИ рђгрђИрђхрђгрђИ рђ│рђгрђИрѓјрђГрђ»рђ▒рђАрђг рђ▒рђ│рђг рђи рђЪрђ» рђ▒рђгрђЏрѓђ рђ»рђХрђИ % рђ▓рђи рЂІ *рђ» рђАрђ▒рђЏрђИрђАрђИрЂї рђАJрђГ-рђ»рђИ рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИрђЏрђг %рЂЮ2 %рђ▓ рђ▒8рђг- рђи %рђ»/рЂбрђГрѓѓрђхрђгрђИрѓђрђг %рђ▒рђгрѓђ рђ┤% рђ░рѓџ рђЏрђ▓%=рђ▓рѓџ рђГрђ»рѓЏ рђА рђ░рђИрђ▒рђ┤%рђгрђИ рђг рђи %рђ»/рЂбрђГрѓѓрђхрђгрђИ рђ┤=рђ▒рђ│рђгрђИ рђ▒рѓџрђЏрѓђрђГ рђЏ рЂІ рђГрђ»рѓЏрђ┤% рђАJрђГ-рђ»рђИ рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИ рђи рђАрђ▒рѓџрђАрѓњрђХрѓѓ рђЏрѓђрђГрђ▓рђи рђ▒ рђИрђ▒рђ│рђгрђИрђИ рђ▒рђгрђЏрѓђрѓђ рђ▒рђИрђ┤ рђИрЂЇ рђГрђЏ%рЂЮ рЂІ рђГрђ»рђ▒рђ│рђгрђи рђАJрђГ-рђ»рђИ рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИрђЏрђг рѓЊрђГрѓѓрѓџрђ┤% рђАрђАрђгрђИрђГрђ» рђА рђ»рђХрђИрђ┤%рѓѓ рђ▒8рђг-рђЏрђгрЂї рђГрђ» рђгрђЏрђи рђА8рђи8рђирђ▒ рђг рђАрђхрђхрђгрђИрђГрђ» %рђА рђАрђгрђИрђ┤=рђи рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИ рђи рђИрђИ рђхрђгрђИрђ┤=рђи рђ▒рђЏрђгрђ▒рђИрђг рђГрђ»* рђ▒8рђг-рђ▓рђирђ┤рђИ рђ┤=рѓјрђГрђ» рђЪрђ»рђИ рђ▒рђгрђЏрѓђ

рђ»рђХрђИ % %рЂЮ рЂІ

рђАрђГрђ▒рѓЏ рђИ(рђ░ - рђЏ рђ» рђГрђ»рђИ рђ┤% рђ░рѓџ рђЏрђ▓%=рђ▓рѓџрѓђрѓЃрђИ рђЦрђ«рђИрђ▒+рђ│# рЂІ Field commander рѓђрђг рђАJрђГ-рђ»рђИ рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИрђ▒рђЏрђИ %рђ»рѓђрѓЃрђИ рђЦрђ«рђИрђ▒рђАрђг рђ┤ рђи рЂІ рђ▒ +рђЏрђгрѓјрѓђрђи рђ▓рђ▒ рђ▒ рђг рђ▒рђгрђ┤ рђИрЂі рђ▒ рѓђ рђГрђ»рђИрЂЇ %рђ» рђИ* 2%рђ▒ рђ│рђ▒ рђг рђ▒рђгрђ▒Cрђг2рђИрЂі рђ▒рђгрђ▒UрђИ2рђИрЂі рђ▒рђг рђИ2рђИрђГрђ»рѓЏ рђ▓рђи рђГрђ»рѓЏрђ▒ рђг рђАрѓјрЂЕрђЏрђг* рђ┤%рѓѓ рѓјрђГрђ»рђ▒рђгрђи рђи рђ░рђхрђгрђИрђГрђ» рђАJрђГ-рђ»рђИ рѓјрѓђрђГрѓјрѓђрђИрђ▒рђЏрђИ %=рђ▓рѓџ2 рђ░* рђАрђхрѓѓрђГрѓџ рђ»рђ┤=рђи -рђГрђ»рђ┤рђИрЂі рђ▒рђ┤рђ┤=рђи рђ┤рђИрЂі рђ«рђИрђ┤=рђи рђГрђ»рђИрѓњрђГрђ┤рђИрЂі рђ▒ +рђ┤=рђи -рђГрђ»рђ┤рђИ  рђГрђ»рѓЏрђГрђ» 8 рђ┤%рѓѓрђ░рђ┤рђИрѓђрђг рђ┤%рѓѓрђ»% рђирђЪрђ» 8рђГрђ»рђ▓рђи %рЂЮ рЂІ

******** 8рѓјрЂ┐*рђ▓рђи рђАрђ▒рђ│рђгрђИрђАрђЏрђг -рђ»%рђ▒ рђИ рЂЂрЂЅрЂѕрЂѕ - рЂѓрЂђрЂђрЂѓ рђ┤ рђгрђи рѓјрђГрђ»рђХрђ▒рђЏрђИ рђ┤=рђЦ рђ░рђИрђ┤рђгрђИрѓЂ рђЏрђ▓ рѓђрђИрђхрђгрђИ рђЏрѓђрђ▒рђИрђХрђ»рђИ 9рђ«+рђ«*рђГрђ» рѓђрђИ рђ▒рђИрђхрђгрђИрЂЈ рђ▒+рЂЮ рђг 

рђгрђИ рђгрђИ рѓјрђГрђ»рђХрђ▒рђг рѓЊрђГ/ %рђГ

10 of 10

8/31/2007 4:44 AM

7 day of Yangon  

Ê Ê...