Page 1

ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เข้าสู่บทเรียน


ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

เพื่อนๆรู้จักระบบย่อยอาหารกันไหมเอ่ย ถ้าไม่รู้จักงั้นก็ไปเรียนรู้พร้อมกันเลย :)


เลือกบทเรียนที่ต้องการเลยค่ะ •การย่อยอาหารคืออะไร •ประเภทของการย่อยอาหาร •กระบวนการย่อยอาหาร •ตอบคาถามประลองปัญญา


ระบบย่อยอาหารคือ… กระบวนการแปรสภาพสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้มี ขนาดเล็กลง เพื่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์

Home


ประเภทของการย่อยอาหาร การย่อยเชิงกล อาหารที่ถูกฟันบดเคี้ยวทาให้มีขนาด เล็กลงแต่ยังไม่สามารถแปรสภาพ อาหารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุล เล็กลงจนสามารถดูดซึมได้

การย่อยทางเคมี อาหารเหล่านี้จะถูกย่อยให้เป็น โมเลกุลให้เล็กลงไปอีกโดยเอนไซม์ ในน้าลาย กระเพาะ และลาไส้เล็ก (รวมทั้งตับ) จะมีน้าย่อยอยู่

Home


กระบวนการย่อยอาหาร

1.ปาก 3.กระเพาะอาหาร ตับ ถุงน้าดี ตับอ่อน

5.ลาไส้ใหญ่

2.หลอดอาหาร

4.ลาไส้เล็ก 6.ทวารหนัก Home


ปาก เป็นทางเข้าอาหาร ภายในปากมี ส่วนประกอบที่สาคัญคือลิ้น ฟัน และต่อมน้าลายการย่อยอาหารใน ปากจึงมีทั้งการย่อยเชิงกล โดย การบดเคี้ยวของฟัน และการย่อย ทางเคมีโดยเอนไซม์อะไมเลสหรือ ไทยาลีน

Home


หลอดอาหาร ทาหน้าที่หดตัว บีบอาหารลงสู่กระเพาะ อาหาร บริเวณคอหอยมีช่องเปิดเข้าสู่หลอดลม และหลอดอาหาร โดยส่วนบนของหลอดลมจะ มีแผ่นกระดูกอ่อนปิดกั้นกันอาหารไม่ให้เข้าสู่ หลอดลม ไม่มีต่อมสร้างน้าย่อยแต่มีต่อม ขับน้าเมือกช่วยให้อาหารไหลผ่านได้สะดวก

Home


กระเพาะอาหาร มีลักษณะเป็นถุงคล้ายตัว J มีขนาด ประมาณ 45 มิลลิลิตร ผลิตกรดไฮโดร คลอริกและน้าย่อยอาหารประเภท โปรตีน ย่อยได้โดยการบีบตัวทาให้อาหาร แตกเป็นชิ้นเล็กๆ คลุกเคล้ากับน้าย่อยใน กระเพาะ ซึ่งน้าย่อยประกอบด้วยกรดที่ใช้ ย่อยโปรตีนชื่อว่าเปปซินและเรนนิน

Home


ลาไส้เล็ก ผลิตน้าย่อยอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และดูดซึม สารอาหารเข้าสู่เซลล์มีรูปร่างเป็นท่อ ถ้า น้าย่อยในลาไส้เล็กไม่พอจะมีน้าย่อยจากตับ และตับอ่อนเข้ามาช่วย โดยตับจะสร้างน้าดี สาหรับย่อยไขมันให้มีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ลาไส้เล็กยังมีหน้าที่ดูดซึม สารอาหารเกือบทุกชนิดอีกด้ วย ตับและตับอ่อน เป็นอวัยวะช่วย ย่อยอาหาร :) Home


ตับ เป็นอวัยวะซึ่งมีต่อมที่ใหญ่ที่สุดของ ร่างกาย อยู่ช่องท้องใต้กระบังลม มี หน้าที่โดยสรุปดังนี้สร้างน้าดีในการช่วย ให้ไขมันแตกตัว ทาให้น้าย่อยไขมัน สามารถย่อยไขมันได้ดีในลาไส้เล็ก ทาลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ

Home


น้าดี เป็นสารที่ผลิตมาจากตับแล้วไป เก็บไว้ที่ถุงน้าดี น้าดีจะทาหน้าที่ ย่อยโมเลกุลของโปรตีนให้เล็กลง แล้วน้าย่อยจากตับอ่อนจะย่อย ต่อทาให้ได้อนุภาคที่เล็กที่สุดที่ สามารถแพร่เข้าสู่เซลล์

Home


ตับอ่อน มีหน้าที่ต่อมสร้างน้าย่อยหลายชนิด ส่งให้ลาไส้เล็กทาหน้าที่ย่อย แป้ง โปรตีนและไขมัน มีต่อมไร้ทอ่ ควบคุม น้าตาลในเลือด สร้างสารที่ เป็นด่างกระตุ้นให้น้าย่อยในลาไส้ เล็กทางานได้ดี โดยเฉพาะเอนไซม์

Home


ลาไส้ใหญ่ ดูดซึมน้า แร่ธาตุ วิตามินบางชนิดและ กลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งส่วนใหญ่จะ เป็นน้าในลาไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อย อาหาร ส่วนต้นของลาใส้ใหญ่มีไส้ติ่งซึ่ง ไม่ได้ช่วยย่อยอาหารแต่อย่างใด ส่วน ปลายของลาไส้ใหญ่เป็นไส้ตรง เชื่อม ต่อไปยังทวารหนัก

Home


ทวารหนัก ขับถ่ายกากอาหาร

Home


ตอบคาถามประลองปัญญา START

Home


จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด 1.ในปากมีต่อมน้าลายซึ่งต่อมน้าลายนั้นผลิตเอ็นไซม์ชนิดใด ก.เปปซินและเรนนิน ข.อะไมเลส ค.เอ็นโดรฟิน ง.เอสโตรเจน


ถูกต้องครับ :) ปาก เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายใน ประกอบด้วยฟันทาหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ลิ้นทา หน้าที่ส่งอาหารให้ฟันบดเคี้ยว และคลุกเคล้าอาหารให้อ่อน ตัว ต่อมน้าลาย มีหน้าทีผ่ ลิตเอนไซม์ในน้าลายคืออะไมเลส


ผิดครับมาดูเฉลยกัน :) ปาก เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายใน ประกอบด้วยฟันทาหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ลิ้นทา หน้าที่ส่งอาหารให้ฟันบดเคี้ยว และคลุกเคล้าอาหารให้อ่อน ตัว ต่อมน้าลาย มีหน้าทีผ่ ลิตเอนไซม์ในน้าลายคืออะไมเลส


แล้วพบกันใหม่นะคะ

Home


จัดทาโดย นางสาวอารีรัตน์ แก้วภา 5343929927 เลขที่ 65 • 0y ชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กลุ่มที่

18

ชื่อเจ้าของผลงาน (รายบุคคล) นางสาวอารีรัตน์ แก้วภา รหัสนิสิต 5343929927 เลขที่ 65 sec 1 ชื่อเรื่อง Learning Object

ระบบย่อยอาหาร(Digestion system)

กลุม่ เป้าหมายที่จะให้ใช้สื่อ Learning Object วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ Learning Object

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อธิบายเนื้อเรื่องอย่างย่อ

1.สามารถอธิบายกระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียด 2.สามารถบอกความแตกต่างของการย่อยอาหารแบบเชิงกลและเชิงเคมีได้ 3.สามารถแยกแยะสารและเอนไซม์ที่มีในอวัยวะย่อยอาหารได้ Learning Object เรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนหลักๆคือ 1.ความหมายของการย่อยอาหาร 2.ประเภทของการย่อยอาหารทาในรูปแบบแผนผังมโนทัศน์ 3.กระบวนการย่อยอาหารที่จะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งแต่ละขัน้ ตอนของการย่อยอาหารจะมี ภาพประกอบน่ารักๆสีสันสดใส เข้าใจง่าย 4.ส่วนของคาถามท้ายบทเรียน ซึ่ง Learning Object ชิ้นนี้จะมีตัวการ์ตูนทั้งหมด 3 ตัวเป็นตัวดาเนินการเรียนการสอน คล้ายกับว่าเป็นเพื่อนของเด็กๆที่พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน


อธิบายการกระทาของผู้ใช้สื่อ

ผู้ใช้สื่อสามารถเปิดหน้าต่อไปด้วยการกดปุ่ม กดย้อนกลับไปหน้าถัดไปด้วยการกดปุ่ม กลับสู่หน้าหลักด้วยการกดปุ่ม ซึ่งสัญลักษณ์หลักทั้ง 3 แบบนี้จะปรากฏอยู่ทุกหน้าของสื่อ ในหน้าของสารบัญ สามารถ เลือกเรียนหัวข้อใดก่อนก็ได้ ในหน้าของกระบวนการย่อยอาหารจะมีลักษณ์เป็น แผนภาพซึ่งมีลิ้งค์เชื่อมโยงกับหน้าอื่นๆสามารถเลือกเรียนอวัยวะใดก่อนหลังก็ได้ และ สุดท้ายในหน้าแบบฝึกหัด เริ่มทาได้โดยกดที่ปุ่ม Start ท้ายข้อจะมีเฉลยให้ทาความ เข้าใจก่อนไปข้อถัดไป


• ให้นิสิตใช้ตารางคาถามข้างล่างนี้ในการประเมินตนเองก่อนหรือระหว่างหรือหลังการทางาน เพื่อเป็นแนวทางในการทางานออกแบบ storyboard 1.อะไรคือภาระงานการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายหลักในสื่อดิจิทลั สาหรับผู้เรียนที่เหมาะกับวิธีสอนและ เนื้อหา

2.วิธีสอนที่เลือกใช้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบนสื่อดิจิทลั ได้ดี ขึ้น และทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การเรียนได้ดีขึ้นใช่หรือไม่

ตอบ การออกแบบสื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การทาให้ เรื่องวิชาการกลายเป็นเรื่องน่าสนุกน่าสนใจเหมือนการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบดู ดังนั้นดิฉันจึงเลือกตัวการ์ตูนที่น่ารักสดใส ภาพประกอบ เนื้อหาที่มองดูแล้วน่าสนใจมาประกอบบทเรียน การใช้ตัวการ์ตูน หรือภาพน่ารักๆสามารถดึงความสนใจของเด็กได้ โดยเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่ โตมาก ยังคงชอบสีสันและเนื้อหาที่ไม่อัดแน่นเกินไปในแต่ละสไลด์ ทาให้การเรียนที่น่าเบื่อกลับมามีสีสันอีกครั้ง

ตอบ วิธีสอนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นจริงเนื่องจาก เนื้อหาบนสื่อดิจิทัลเป็นเพียงตัวช่วยประกอบความเข้าใจเท่านั้น สิ่ง ที่สาคัญที่สุดคือกระบวนการสอนที่น่าสนใจและสามารถจูงใจ ผู้เรียนได้ แม้ว่าเนื้อหาของสื่อจะดีแค่ไหน แต่วิธีการสอนที่ไม่จูงใจก็ ไม่สามารถดึงสมาธิเด็กให้สนใจในบทเรียนได้ ดังนั้นกระบวนการ สอนที่ดีมีผลอย่างมากกับความเข้าใจของตัวนักเรียนเองรวมถึงทา ให้บรรลุจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายทางการเรียนด้วย


3.กลยุทธ์หรือวิธีสอนอะไรที่ใช้ในการออกแบบสื่อดิจิทัลนี้ และ อะไรเป็นเหตุผลที่เลือก

4.ก่อนเสร็จสิน้ การออกแบบ storyboard ครั้งนี้ ฉันได้พิจารณา แล้วว่าวิธีสอนที่ใช้ในสื่อนี้เหมาะสม กับเนื้อหาและเทคนิคการออกแบบสื่อดิจิทลั ใช่หรือไม่และได้มี การทบทวนและปรับปรุงก่อนส่งผล งานใช่หรือไม่

ตอบ สื่อการเรียนรู้ชิ้นนี้ใช้วิธีการสอนที่มีภาพประกอบโดยใช้ภาพ ที่มีลักษณะเป็นการ์ตูนซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ยังมีตัว ดาเนินเรื่องเป็นการ์ตูนช่วยเร้าความสนใจเด็กได้เป็นอย่างดี ภาพ และเนื้อหาประกอบนั้นไม่ยากและซับซ้อนเกินไปสาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงมีแผนผังมโนทัศน์เพื่อง่ายต่อการทา ความเข้าใจให้ด้วย

ตอบ ดิฉันได้พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขเนือ้ หาและ รูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับระดับชั้นของเด็กแล้ว พิจารณาใน เรื่องเนื้อหาในบทเรียนที่ไม่อัดแน่นเกินไปและไม่ซับซ้อนเกินไป ภาพประกอบที่สามารถทาความเข้าใจได้ในทันที รวมไปถึงเทคนิค เล็กๆน้อยๆเช่น แผนผังภาพ ผังมโนทัศน์ที่จะช่วยเพิ่มกระบวนการ เรียนรู้ของเด็กด้วย

nicee2  

ระบบย่อยอาหารของคนนะจ๊ะ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you