Page 1

N IJ S Ú T E IGE N D O ARP

Van de redactie... Bij het schrijven van dit stukje hebben we de eerste echte voorjaars zondag al te pakken , en dan te bedenken dat het nog maar begin april is… April is altijd de koninklijke feestmaand, daardoor natuurlijk weer de aankondiging voor Koningsdag evenementen in ons dorp. Dit jaar wordt er voor het eerst een dorpskaatspartij georganiseerd met een spetterend optreden van Die Twa ! Maar ook het oude vertrouwde Oldtimerevenement staat gewoon weer op de kalender voor dit jaar. Al met al genoeg weer te beleven en nu maar hopen dat het mooie weer ook deze dag van de partij is.

Jaargang 41 nr.2

April 2014

Redactie: Jacob Lolkema Almasingel 9 0518-471135 Tjip Lolkema Fjildleane 23 0518-471427. Gerard Wagenaar Koarnbeurs 6 0518-471007. Klachten over bezorging: Klaske Hibma Hege Buorren 38 0518- 471601

Veel leesplezier en tot in juni.

NIJS ÚT EIGEN DOARP is een uitgave van de Vereniging Plaatselijk Belang te Minnertsga en verschijnt elke twee maanden .

Inleverdatum kopij voor het juni nummer: 18 mei 2014 (Bij voorkeur per e-mail naar nijs@hetnet.nl of bij een van de redactie leden. ) Verschijnen volgende dorpskrant : 3 juni 2014 Nijs út eigen doarp April 2014


FA.HOLWERDA & ZOON MINNERTSGA HANDEL EN TRANSPORT BEDRIJF TEL:0518-471323 FAX:0518-471921

Voor al uw aftimmer- en renovatiewerk Andries Vrieswijk Rispinge 3 9047 HN MINNERTSGA

Tel:

0518 47 1117

Mobiel: 0651 119 122 Fax:

0518 47 1702


Opruimwoede Ik keek met een wanhopige blik naar mijn geliefde. Ik overzag het niet meer. Want telkens als ik iets had gesorteerd kwam er weer een nieuwe priegelwerkje of doos of bak of hoekje met speelgoed en vooral heel veel knutselwerkjes. We hadden de smaak te pakken en waren aan het opruimen. Mijn geliefde vroeg zich hardop af of wij nu ook slechte ouders waren omdat er zoveel troephoeken waren (waar de jongste overigens met veel overgave speelt en lego-friends steden aanlegt en zij -van-lego-friends moeten dan ook op vakantie en dat is dan de vensterbank maar daarna gaan ze picknicken op de voortafel en niets mag weggehaald worden) Ik werd ellendig van de hoeveelheid pennen en gummetjes en schriftjes. Er kwam geen einde aan. En in al die boekwerkjes stond ook wat ingekrabbeld. Soms zelfs al hele verhalen. Ik kon niet alles weggooien en bewaar de meest bijzondere op zolder (die ook nodig opgeruimd moet worden). De oudste knipoogde eens bemoeidigend naar me en zei dat de voldoening straks wel kwam. Als alles netjes was. Hij kreeg gelijk. Opruimen geeft ruimte. En dat is fijn. Waarom doen we dat eigenlijk in het voorjaar? Opruimen en schoonmaken? (Niet dat wij dit elk jaar doen trouwens). Voor de rommelmarkten? Dan denk ik ook meteen aan koningsdag. Dat is best wel wennen. Omdat het dit jaar eerder is en ik mezelf er regelmatig op betrap koninginnedag te zeggen. Zegt. Sommige dingen blijven gelijk. Want er zijn weer oldtimers op Colkesyl met alle gebruikelijke festiviteiten daar omheen. Andere dingen zijn nieuw. Zoals het kaatsen bij de Boppeslach. Over feestjes gesproken…..Wist u dat we weer nationaal kampioenen in ons dorp hebben? De A-majorettes. Zij behaalden in Den Haag tijdens het NK Twirl de titel. Super, wat een prestatie. Net zoals het 40-jarig jubileum van gospelgroep Telling Voices, compleet met een prachtige cd en dvd. Daar mogen wij met elkaar best trots op zijn. Als we hier in Minnertsga iets doen dan doen we het ook goed. De middelste gooide na eten iets in de groene container en vanuit de grijze reageerde een: “ oleh, oleh, oleh, we are the champions”. Dat waren de oranje wuppies, die ook al jaren in de kast lagen maar onvermoeibaar ons bleven aanmoedigen. Eerst vanuit de booschappentas waarop ik vervolgens van schrik bijna de bosjes infietste. Dan zo af en toe als je in een opruimbui het speelgoed ergens met te veel kracht in een kast duwde (bijna een hartaanval) en nu dus vanuit de container. We werden er wat giegelig van. Later vond ik ze terug op de werkbank in het hok. Mijn man had ze er toch maar uitgehaald. Niet omdat hij al dacht aan het komende WK, maar aan het milieu. In al die dapper-doorzingendewuppies zitten natuulijk batterijen. En die kunnen toch echt niet in de grijze container. Nou, ik denk dat ik al met al wel zo’n beetje klaar ben voor het voorjaar. En wie weet, treffen we elkaar op koningsdag.

Nijs út eigen doarp April 2014


Dit jaar is op Koningsdag voor de 22e keer het Oldtimerevenement op het bedrijventerrein Boskdykje. Zaterdag 26 april van 9.00 tot 17.00 uur. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door Stichting Bildtse Belangen, de deelnemende bedrijven en vrijwilligers.

Wat is er dit jaar weer te zien: - vele oldtimers; oude tractoren, landbouwwerktuigen, vrachtauto’s, werkende scheepsmotor en een demonstratie met een oude dragline - demonstratie oude ambachten - diverse standhouders - voor de kinderen, draaimolen, vrijmarkt, schminken, luchtkussen en etc. - het museum Âld en Sa is ook te bezichtigen

De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom.

Nijs út eigen doarp April 2014


Grote Oranje Nationaal Keatspartij op 26 april 2014

Beste dorpsgenoten, Op Koningsdag organiseren wij in samenwerking met kaatsvereniging KVMinnertgsa een kaatspartij (door elk loten) voor heren, dames en de jeugd (vanaf voortgezet onderwijs) met zachte bal op het veld bij de Boppeslach. Aanvang: 12.00 uur Inleg : â‚Ź 3,00 Iedereen kan zich opgeven via de mail: Opgave@kvminnertsga.nl of telefonisch bij: Rene Kamstra 06-12472899 of Rein Faber 06-42155253 De prijsuitreiking is om 18.00 uur in de Boppeslach. Vanaf ongeveer 16.00 uur is er een spetterend optreden van Die twa. Komt allen of je nu wel of niet van kaatsen houdt, laten we er een groot feest van

maken.

Bestuur Oranje Nationaal

.

Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


Diverse activiteiten in de Boppeslach: 25 april: festiviteiten in verband met Koningsdag van de Wizebeam en Lytse Terp 26 april: Oranje Nationaal Kaatspartij 8 mei: Jaarvergadering Oranje Nationaal/Boppeslach 24 mei: Kofferbakverkoop bij de Boppeslach (onder voorbehoud) 2 juli: Musical "Wizebeam" 13 september: Optreden van de Friese Troubadours

Praktijk en Apotheek Buytendijk zijn GESLOTEN Van 7 tot en met 25 juli Uitsluitend voor SPOED neemt waar; Dr J. Klatter Kadal 29 St Jacobiparochie Tel 0518 491215

Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


Geslaagd! Lydia Groeneveld geeft al een aantal jaren les aan de kinderen uit de hoogste groep van “De Wizebeam”. Zij doet dat samen met Griet de Boer. Het is fijn om mee te kunnen delen dat Alle 21 leerlingen “met vlag en wimpel” zijn geslaagd, zoals Lydia dat weergeeft. Deze kinderen leren de basisbegrippen van EHBO en zijn na het examen, dat wordt afgenomen door één van onze instructeurs, in staat om eerste hulp te verlenen bij de meer eenvoudige ongelukjes. Mooi dat er ieder jaar zoveel belangstelling voor deze lessen bestaat en het enthousiasme zie je terug in het aantal geslaagden. Namens het Bestuur van harte gefeliciteerd! EHBO voor Gastouders Om toch enigszins in deze sfeer te blijven, maar dan op een wat ander niveau, kunnen we met veel genoegen melden dat “De Friese Kleintjes” uit Oudebildtzijl ons weer de opdracht heeft gegeven om de herhalingslessen te verzorgen van bijna 100 gastouders. In Minnertsga en omstreken zijn dat maar liefst 30 personen. Daarnaast worden de lessen onder onze verantwoordelijkheid verzorgd in Drachten, Dokkum, Leeuwarden en Heerenveen. We hebben dit kunnen bereiken mede door één van onze enthousiaste instructeurs, die overigens ook betrokken is bij de kinderEHBO op “De Wizebeam”. EHBO- en AED-lessen Ook menen we dat het goed is om weer even aandacht te vragen voor een beginnerscursus EHBO en/of als er alleen maar belangstelling bestaat om met een AED-apparaat om te gaan. Er bestaat een mogelijkheid om een beginnerscursus te volgen in een tijdsbestek van twee dagen. En, zoals al eerder op deze plaats aangegeven, de kosten komen voor rekening van de EHBO-vereniging. Vraag wel even naar de voorwaarden. Nijs út eigen doarp April 2014


Uiteraard zouden we graag zien dat nog meer mensen in Minnertsga om kunnen gaan met een AED-apparaat. Hoe meer hoe beter waardoor het overlijden na een hartstilstand kan worden verkleind. Het volgen van een dergelijke training vraagt slechts één avond, dus qua tijd hoeft dat geen belemmering te zijn. Vraag bij één van de bestuursleden (Maartje Fopma 471714) of Haaye Wagenaar (471752) even naar de mogelijkheden. En, voor degenen die tussentijds (in april en/of mei) nog even willen oefenen, daar zullen we bij voldoende belangstelling ruimte voor maken. Meld u daarvoor even telefonisch aan of op ons mail-adres ehbo-verenigingminnertsga@hotmail.nl Wie weet zien we elkaar in onze oefenruimte van het Groene Kruisgebouw aan de Ferniawei.

Het Bestuur.

Nijs út eigen doarp April 2014


Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging Minnertsga Op dinsdag 25 februari kon de voorzitter, D.Miedema, 16 leden verwelkomen tijdens de algemene ledenvergadering van Uitver. Minnertsga . Er zijn in 2013 15 leden overleden waarvan de gemiddelde leeftijd 79 jaar was. Nadat de notulen waren voorgelezen en goedgekeurd kon de penningmeester, D.Schotanus, het financieel verslag uitdelen en hierover enige uitleg geven. De financiële commissie heeft de boeken gecontroleerd en goed bevonden , zodat de voorzitter de vergadering kon vragen om het bestuur decharge te verlenen. De contributie voor 2014 bedraagt € 25,-- per lid en het vergoedingsbedrag per uitvaart is gesteld op € 1600,--. Het bestuur heeft dhr.S.Sijbesma bereid bevonden om zitting te nemen in het bestuur, omdat dhr. A.Posthumus na 10 jaar had besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De voorzitter bedankt dhr.Posthumus voor het vele werk voor onze vereniging en overhandigt hem bloemen, pen met inscriptie en kadobonnen. Helaas heeft mevr. De Koning aangegeven om geruime tijd niet voor onze vereniging te kunnen werken. Dhr. R.Wiersma is nu ons eerste aanspreekpunt voor een uitvaart en tevens hebben wij dhr. J.Visser uit Oosterbierum bereid gevonden om als reserve bode voor ons klaar te staan. I.v.m. strubbelingen in de federatie heeft dat bestuur besloten om op te stappen tijdens een algemene ledenvergadering. Gelukkig is een commissie van 4 erin geslaagd om een volledig nieuw bestuur van 7 leden te vinden , zodat we als gezamenlijke friese verenigingen verder kunnen binnen de federatie. Het doet het bestuur van Uitvaartver. Minnertsga goed te merken dat de website van de vereniging goed bezocht wordt. Het is van het grootste belang om veranderingen binnen het gezin door te geven, zoals geboorte, verhuizing. Dit om ons ledenbestand zo up to date mogelijk te houden. Bezoek onze website www.uitvaartverenigingminnertsga.nl Heeft U nog vragen? Neem contact op met een van onze bestuursleden of nog liever stuur een mail naar info@uitvaartverenigingminnertsga.nl Het bestuur van Uitvaartvereniging Minnertsga

Nijs út eigen doarp April 2014


Ouderenreisje 2014 Elk jaar wordt er door de diaconie een ouderenreisje georganiseerd, voor inwoners van Minnertsga. Om hier wat meer mensen van te laten genieten stellen wij alle dorpsgenoten in de gelegenheid met ons mee te gaan. Dit jaar is het reisje op woensdag 11 juni vanaf 13.00 uur naar de Tingieterij in Zeewolde.In dit ambachtelijke familiebedrijf heerst een gezellige familiaire sfeer en krijgen groepen op een heel toegankelijke manier te zien hoe tin gieten in zijn werk gaat. Tijdens een demonstratie wordt het hele productieproces doorlopen.Het is allemaal handwerk en vooral de nabewerkingen zijn een zeer geduldig en precies werkje. Het bedrijf is schoon en netjes en door de kleinschaligheid ook zeer persoonlijk. Voor iedere bezoeker is er na afloop nog een leuk presentje voor thuis ! Na de bezichtiging van de tingieterij sluiten we de dag af met een 3-gangen diner in Staphorst. Tussen 20.30 en 21.00 uur zijn we weer terug in Minnertsga. De kosten zijn € 25,00 per persoon. Dorpsgenoten die het leuk vinden om met elkaar een busreisje te maken kunnen zich opgeven door bijgaand strookje in te leveren bij mevr. T. v/d Mossel – de Roos, It String 10. Degene die altijd persoonlijk worden uitgenodigd kunnen ook dit jaar de leden van de diaconie aan de deur verwachten. Opgave strookje. Naam: …............................................................................................................................ Aantal personen: ……………………………………………………………………………………………..

Dieet: ja\nee …......................................................................................................................

Vervoer nodig naar de bus: ja\nee Graag opgeven voor 31 mei 2014

Nijs út eigen doarp April 2014


Advertentie kop shop franeker


!! Veldtraining van start !! Het is weer zover. De buitentrainingen op het kaatsveld gaan weer van start. Woensdag 16 april beginnen we met een kaats-spellencircuit om het kaatsseizoen te openen. Lijkt dit je leuk, geef je op via jeugd@kvminnertsga.nl t/m 15 april. We starten om 18.30 uur op de skeelerbaan. Eindtijd is 19.30 uur. Kom allemaal! Hier zijn géén kosten aan verbonden.

De trainingen (10x) starten vanaf 23 april. Wil je meedoen geef je dan op t/m 16 april via jeugd@kvminnertsga.nl Totale kosten voor deze trainingen € 10,00.

Beide activiteiten zijn voor de kinderen van groep 3 (6 jaar) t/m de jeugd 14 jaar (t/m geboortejaar 2000) Wij vinden het leuk om jullie (weer) op het kaatsveld te zien!

Nijs út eigen doarp April 2014


Twee cursussen in de Meivakantie In de meivakantie kunnen kinderen en tieners creatief aan de slag met twee verschillende cursussen. Theater maken voor kinderen vanaf 8 jaar en Gipsmaskers maken voor tieners vanaf 12 jaar. Als je wil aanmelden, kan dit via mijn nieuwe website doen. http://abjoostema.wix.com/annebotheatershow

Theater Maken – vanaf 8 jaar. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen bij mij terecht om onder begeleiding zelf theater te maken. In deze cursus leren ze te acteren, samen spelen en zelf korte verhaallijnen en personages te bedenken. Ik vind het erg bijzonder om de kinderen uit hun schulp te zien kruipen, steeds opener worden en met meerdere ideeën aan komen. De fantasie is vaak grenzeloos, en het mooie aan theater is dat (bijna) alles ook echt kan, of we zoeken een foefje zodat het lijkt alsof het kan. Samenspel en plezier in het maken en spelen vind ik erg belangrijk. Data: * Maandag 28 april: * Dinsdag 29 april: * Woensdag 30 april: * Donderdag 1 mei: * Vrijdag 2 mei:

10.30 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur 10.30 - 12.00 uur

Met op vrijdagavond een uitvoering! Deze cursus wordt in de Boppeslach gegeven. Kosten voor deze gehele cursus is: € 25, -

Nijs út eigen doarp April 2014


Voor een stijlvolle verzorging van uw begrafenis of crematie zonder winstbejag. Als lid van onze vereniging bent u verzekerd van een persoonlijk afscheid in een, voor u en uw nabestaanden, vertrouwde omgeving. Dat geeft steun in die moeilijke periode. Er is steeds deskundig en toegewijd personeel beschikbaar om u te begeleiden. Penningmeester dhr. D. Schotanus telefoon 47.1413 of 06 225.70.641 Voor een sterfgeval kunt u met onze bode bellen: 06-532.17.831


Gipsmasker Maken – vanaf 12 jaar. Vanaf 12 jaar kunnen tieners bij mij terecht om met gips maskers te maken. Je gaat in groepjes van twee te werk. Uiteindelijk krijgt iedereen een persoonlijk masker, wat alleen op jouw hoofd past. We maken namelijk een afdruk van jou eigen hoofd. Hierna kan je alle kanten op. Gebruik met het versieren van jou masker je eigen fantasie. Je kan er zelfs dieren van maken. Er is genoeg materiaal waarmee je aan de slag kunt. Natuurlijk neem ik voorbeelden mee, waaruit je jouw inspiratie kunt halen. Max. 8 personen. Data: * Maandag 28 april: * Dinsdag 29 april: * Woensdag 30 april: * Donderdag 1 mei: * Vrijdag 2 mei:

14.00 - 15.30 uur 14.00 - 15.30 uur 14.00 - 15.30 uur 14.00 - 15.30 uur 14.00 - 15.30 uur

Adres: Ferniawei 30 9047 KP Minnertsga De kosten voor deze gehele cursus is: € 25,Tot in de meivakantie! Groeten van Anne Bo Joostema.

Nijs út eigen doarp April 2014


Het tennisseizoen is weer losgebarsten, en wel met 2 evenementen. Zondag 23 maart was eerst de jeugd aan de beurt, en mocht hun kunnen laten zien tijdens het Regiotoernooi. De kinderen werden ingedeeld naar leeftijd en sterkte en komen zo in de bijbehorende kleur. Rood = kinderen spelen in het servicevak met de rode bal. Oranje = speelt op de ¾ baan met de oranje bal. Groen = speelt op het gewone veld met de groene bal. Geel = speelt op het gewone veld met gewone ballen. Voor meer informatie kunt u op de site van de KNLTB bij jeugd kijken. De KNLTB vindt dat elke kleur leeftijdsgebonden is, wij als bestuur hebben gekozen om deze regel iets aan te passen. Zo kon het voor komen dat iemand van 9 jaar in de categorie Groen speelt terwijl hij officieel in de categorie Oranje behoort te spelen. De eerste dag laten de kinderen zien hoe sterk ze spelen en de tweede dag spelen de nummers 1 tegen elkaar in een poule en ook de nummers 2 etc...Soms is de poule echter zo klein dat iedereen tegen elkaar kan spelen. Dit gebeurde in de categorie Rood, hier waren maar 4 deelnemers. Er deden zo’n 60 kinderen mee, afkomstig van 5 tennisverenigingen. Vanuit Minnertsga waren dit Hanne Siegersma (Groen) en Jord Adema (Geel). Ze hadden geen prijs maar hebben goed gespeeld! Via via hoorde ik dat een tegenstander van Hanne erg tegen de wedstrijd met haar opzag, want zij kan de bal zo goed in de hoekjes plaatsen. De tennisverenigingen die meededen waren: Schatzenburg uit Menaldum/ Dronrijp , de BTC uit St. Anna, de Vierslag uit Berlikum, TV St. Jacob en de Fjouwere uit Minnertsga. Later op de middag van die 23e maart was er het starttoernooi voor de senioren. Hieraan deden zo’n 17 mensen aan mee. Het weer was weer eens goed en de wedstrijden prachtig om te zien. Dit is mede te danken aan de man van de indeling van de wedstrijden, Jan Zijlstra. De prijswinnaars waren: 1e Anke Faber, 2e Jord Adema en de 3e prijs was voor Gerard Sinnema. Jord Adema en Henk van der Meulen spelen sinds kort bij de senioren mee in de interne competitie en staan hun mannetje. Voor foto’s van de evenementen en uitslagen kunt u kijken op de website van TV de Fjouwere, www.tvdefjouwere.nl.

Nijs út eigen doarp April 2014


AUTOBEDRIJF F. de GROOT Al vele jaren het vertrouwde vertrouwde adres Tel: Miedleane 8 -

Reparatie

-

Onderhoud

0518 471804 9047 VM MINNERTSGA -

APK

-

Airco service

--


Stampin`Up! Stampin`Up! Hallo allemaal mijn naam is Jane van Mulken en ik woon in Ried. Sinds 22 februari ben ik onafhankelijk demonstratrice bij Stampin`Up! Stampin`Up! is een Amerikaans merk opgericht in 1988. Ze bieden kwaliteit stempels, stempel technieken en vele ontwerpen dat je creativiteit doet ontplooien. Ze leveren exclusieve lijnen in decoratieve stempelsets en accessoires voor handgemaakte kaarten, scrapbooking, thuis decoratie en andere papier projecten. Stampin`Up! is door de jaren heen erg succesvol geworden en geliefd bij veel creatievelingen. Er is een verschil in de marketingwijze van Stampin`Up! ten opzichte van andere merken. Door exclusief te blijven biedt Stampin`Up! haar producten niet online aan in webwinkels en zijn de producten niet te koop in de winkels. De producten zijn te koop via demonstrateurs van Stampin`Up! Ik kan je kennis laten maken met de producten, door workshops te volgen en/of te geven. Ik vind de producten zelf enorm leuk en het mooie van de producten is dat alles zo mooi bij elkaar past. De kleuren zijn op elkaar afgestemd en dat maakt dat je altijd de juiste kleuren kunt combineren. Wil je graag een keer kennis maken met mij en de mooie producten van Stampin`Up! dan ben je van harte welkom om bij mij thuis te komen en een mooie kaart te maken. Ook is de mogelijkheid er dat ik de spullen mee neem en bij jou thuis kom. Je kan een kijkje nemen bij de producten die ik van Stampin`Up! heb en je mag werken met een aantal producten van Stampin`Up! Ik vraag 2,50 voor de materialen die we gaan gebruiken. En natuurlijk mag de kaart die je maakt mee naar huis. Het is geheel vrijblijvend, maar mocht u toch een bestelling doen dan vervallen die kosten. Minimale aantal personen per keer is 4 en maximaal kan ik 6 personen kwijt aan onze tafel. ik heb een blog waar je mijn creaties kunt volgen. http://littlebirdstampintreasures.blogspot.nl Voor het maken van een afspraak kunt u altijd even mailen. littlebirdtreasures@gmail.com Graag tot ziens Groetjes Jane

Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


‘t Pakhuis In– en verkoop tweedehands goederen houtkachels- antiek- curiosa Geopend woe-do-vr-za. 1-6 Oosteinde 1 ,St.Jacobiparochie 0518-491076


HĂŠ stelletje kanjers Donderdag 13 maart hebben de jongeren van de clubs in grote getale wcpapier verkocht. (Er zaten soms meer kinderen dan wc-papier in de auto). Dol enthousiast gingen ze bij de deuren langs om hun koopwaar aan te prijzen. Grote klasse!! We hebben meer dan 600 pakken toiletpapier verkocht en hebben daarmee een aanzienlijk gedeelte van de onkosten van ons clubreisje kunnen bekostigen.

Alle jongeren en andere vrijwilligers: Hartstikke bedankt!!! Groetjes, de clubleiding.

Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


Gastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met ouders die hen meer dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel kinderen in de rest van de wereld, maar ook in Nederland voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie kinderen. Iedere zomer brengen ca.1.500 kinderen uit binnen- en buitenland dankzij onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen. Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind een fijne vakantie te geven hoeft u beslist geen buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde en aandacht. Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven. Data van de verschillende kinderreizen in Friesland: Franse kinderen: 5 juli – 25 juli en 19 juli – 7 augustus Duitse kinderen: 21 juli – 8 augustus, 1 – 18 augustus, 4 – 22 augustus Belgische kinderen: 14 juli – 1 augustus Nederlandse kinderen: 21 juli – 8 augustus Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een e-mail naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612.

Nijs út eigen doarp April 2014


Meubelstoffeerderij

Op ‘en Nij Voor het stofferen van uw bank, fauteuil, stoel, boot- of caravankussens. Nu met ruime keuze aan meubelstoffen van o.a. de merken: Switch, Keijmer, Buvetex.

Maak vrijblijvend een afspraak: P.B. Winsemiusstrjitte 49c, 9047 JJ Minnertsga, tel. 06 57 98 93 27


Op’e hoeke , berichten en bedankjes Bêste doarpsgenoaten. Hjirbij wol ik elts bedanke foar de kaarten, fruit en blommen dy’t ik krigen ha yn it sikehûs en by it thûskommen. Dat hat my tige goed dien. Yn it bysûnder wol ik dokter Buijtendijk en de assistinten bedanke foar alle goede soargen. Myn nije adres is: Zorgsintrum it Bildt keamer 17 Beuckelaerstrjitte 25 9076DA Sint Anne. Groetnis Berber de Vries-Swart. tah: Hjirby bedank ik foar alle lidmaatschappen.

Dorpsgenoten. Het heeft ons goed gedaan de belangstelling van de mensen dat ik in Leeuwarden in het MCL en Borniaherne was meer dan 9 maanden. Kaarten, fruitschalen en zoute haringen, iedereen bedankt voor bezoek en attenties. hartelijke groet G.Frik.

Geboren als Rotterdammer, Gestorven als een Fries De leechte en it gemis binne by ús efter bleaun mar moai binne de waarme oantinkens. Gerrit van Rees Foar it meilibjen en de stipe yn dizze tiid wolle wy elkenien hertelik betankje. Betanke foar alle kaarten, telefoantsjes, blommen en in lústerjend ear. Dit hawwe wy bysûnder op priis steld. Ineke van Rees – van der Meulen en bern

Nijs út eigen doarp April 2014


BASISONDERWIJS MINNERTSGA Aanmelding van kinderen die vier jaar worden in het schooljaar 2014-2015 Aan de ouders/ verzorgers van toekomstige basisschoolleerlingen, Om als leerling tot een basisschool te kunnen worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. Wordt uw kind in de periode van oktober 2014 tot oktober 2015 vier jaar (geboortedatum tussen oktober 2010 en oktober 2011), dan kunt u hem of haar bij één van onderstaande scholen aanmelden. U wordt verzocht dit zo mogelijk voor 1 juni 2014 te doen. De scholen krijgen dan vroegtijdig een beeld van het totale aantal kinderen dat verwacht kan worden. Dit aantal is belangrijk bij de groepsindeling en planning van het nieuwe schooljaar. Wilt u vooraf nog informatie hebben, dan zijn de directeuren van beide scholen graag bereid uw vragen te beantwoorden. O.B.S. “De Lytse Terp” CBS “De Wizebeam”

P.B.Winsemiusstraat 51

Tilledyk 11

9047 JJ Minnertsga

9047 KG Minnertsga

Tel.: 0518-471700

Tel: 0518-471588

info@obsdelytseterp.nl

info@cbs-wizebeam.nl Voor opgave kunt u gebruik maken van onderstaand strookje. Dit briefje opsturen of inleveren bij de school van uw keuze. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hierbij wordt …………………………………………………………………………………, (naam van uw kind invullen) geboren op ………………………………….……… te ……………………………………… aangemeld als leerling(e) van ………………………………………………………(naam van de basisschool invullen) Naam ouder(s)/verzorger(s) :………………………………………………………………….. Adres

:…………………………………………………………………..

Postcode/Woonplaats :……………., …………………………………………………... Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………. Handtekening: ……………………………………… Datum: …………………………............... Nijs út eigen doarp April 2014


Perfection nagelstyliste aan huis kijk voor meer informatie www.perfectionathome.nl

of bel 0518471653/0646033320 bereikbaar van ma.-vr. Van 9u tot 18u.


KONINGSSPELEN 2014 Op vrijdagochtend 25 april vinden de Koningsspelen 2014 plaats. De kinderen van de Lytse Terp en van de Wizebeam starten de dag in de Boppeslach met een heerlijk ontbijt. Daarna komen de kinderen in beweging op het veld naast de Boppeslach. U/jij bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij de Spelen! We hopen op een gezellige en sportieve ochtend! Start- en eindtijd van de Koningsspelen worden nog bekend gemaakt via de websites van de scholen: www.obsdelytseterp.nl www.cbs-wizebeam.nl

Met vriendelijke groet,

Corina Hilbers (directeur de Lytse Terp) Sjoerdje Poeze (directeur de Wizebeam)

Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


en elektronica (opladers, hoofdtelefoons, batterijen etc.)


Majorettes Oranje Nederlands kampioen De A-majorettes van christelijke muziekvereniging Oranje uit Minnertsga onder leiding van instructrice Lydia Groenveld zijn zaterdag 15 maart Nederlands kampioen geworden in de klasse Gevorderden, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen (NK) Twirl in Den Haag. Een geweldige prestatie want de dames namen vorig jaar ook al een kampioensbeker mee naar Minnertsga. Vroeg De majorettes vertrokken zaterdagochtend al vroeg in een gehuurd busje. De show ging goed: er waren vijf concurrenten op het NK die in dezelfde klasse uitkwamen. De show, waarop maandenlang keihard is gerepeteerd, gaat over het thema ‘Zinloos geweld’. De twee juryleden waren erg positief over de prestatie van Oranje: de ene gaf 78,6 punten en de andere 79,7 punten. Dit terwijl tijdens de vorige wedstrijd de gemiddelde score rond de 62 punten lag: een grote sprong vooruit dus! Serenade Na de prijsuitreiking en het ophalen van de medailles en de kampioensbeker, gingen de meiden terug naar Minnertsga. Daar stond een delegatie van de fanfare en drumfanfare klaar om een serenade te brengen. Twee keer Nederlands kampioen: geweldig!

Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


* Fysiotherapie:

( Volgens afspraak)

Als lid van de vereniging het “Groene Kruis Minnertsga”, en U bent voor Ziektekosten verzekerd bij “De Friesland” dan kunt U gebruik maken van de collectieve verzekering. U krijgt dan 6% korting op de Basisverzekering en evt. Aanvullende verzekering.


Bestuur De vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga is in 1969 opgericht. De vereniging richt zich op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Minnertsga en treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners van Minnertsga. De vereniging tracht dit te bereiken door samenwerking met haar leden, de plaatselijke middenstand, de gemeente Het Bildt, de provincie Friesland en andere belanghebbende instanties. Minstens één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt voor haar activiteiten gedurende het afgelopen jaren en waarin nieuwe plannen kunnen worden besproken. Tevens kunnen de leden in deze vergadering vragen stellen of opmerkingen plaatsen. De Vereniging Plaatselijk Belang heeft ruim 600 leden. Dit is 85 % van alle huishoudens in Minnertsga. De contributie bedraagt € 6,50. Als lid ontvangt u zes keer per jaar het dorpsblad ”Nijs út eigen Doarp” en als kunt u meedenken en meebeslissen over de belangen van Minnertsga en haar inwoners.

Nico derland (voorzitter), De Feartswâl 10 (0518-471731) randa Werkman (secretaris) Nicole Adema (penningmeester), Hermanawei 73 (0518-471681) Jeroen Wagenaar (ledenadministratie), Finne 46 (0518-471405) Gert Boomsma (lid), Miedleane 13 (0518-471049) Adrie Weiland (lid), Lytse Buorren 7 (0518-471474) Jacob Lolkema (lid)

Nijs út eigen doarp April 2014

ZonMi-


Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


Algemene informatie verenigingen en instellingen PLAATSELIJK BELANG. Secr: M. Werkman e-mail: minnertsgavpb@gmail.com

Secrr.Klaske Klaver,Camstrastrjitte 16 9036 MD - Menaldum,Tel. 0610259647 secretariaat@oranje-minnertsga.nl

ONDERNEMERSVER.MINNERTSGA. Secr: Klaas Wiersma, Hegebuorren 8, tel: 471445.

GOSPELGROEP "TELLING VOICES". A.Klaver-Joostema tel. 471231 A.Joostema-Feenstra tel: 471869

ST.SOC.CENTR. d`ALD SKOALLE, Skoallestrj. 2, tel: 471302 Secr en tevens beheerder gebouw: H.G.Haarsma, Vikarijbuorren 4, tel: 471.302 of 06-55508879.

Shantykoor “Tusken Waad en Wiid”

ST. WELZIJN OUDEREN MINNERTSGA Contactpersoon: T. Wissmann-Hansma de Kamp 12, tel: 471342. - Aktiviteitenmiddagen voor ouderen; (dinsdags om de 14 dagen, 15.00uur) - BETER BEWEGEN voor ouderen; (woensdags 10.15 - 11.00 uur); P.B.Winsemiusstrjitte 19, tel: 471.530 - Volksdansgroep "De Wisselpas" (maandagmiddag 15.00-16.30 uur) Secr: mevr. T. de Haan- de Vries, Skoalstrjitte 1c, tel: 471453. ORANJE NATIONAAL. Secr:Piet Haarsma, tel.nr. 471794 P_Haarsma@kpnmail.nl Penningmeester: Durk Schotanus Koarnbeurs 10, tel. 471413 Agendabeheer (reserveringen e.d.) Dhr. Germ Bleeker ,0518-850241 b.g.g.0610270425 P.B.Winsemiusstrjitte 35 Stichting Dorpsmonument Meinardskerk Secr.: T. de Schiffart , de Finne 19, tel.471878 e-mail:meinardskerk@gmail.com Penningm.: D.S. Hemstra Bankrekeningnr.: 10.49.56.984 DAMESKOOR DIFFERENT SOUND Secr: Wilma Kamstra tel 471883

CHR. MUZIEKVERENIGING "ORANJE".

Secr. M.Spoelstra Camstrawei 28 8852 RJ Firdgum0517-481156 NED.BOND VAN PLATTELANDSVR., VROUWEN VAN NU.Afd. Barradeel. Secr: M.J.Schuiling-van Delden W.Binnemaleane 2, 9047 VJ,Minnertsga Tel: 0518-471395 S.O.W. JEUGDVERENIGINGEN. Jeugdouderlingen: D. Mennema– de Groot, De Finne 1, tel. 471.095 B.Dijkstra-Posthumus Miedleane 5, tel:471.624 Kindercentrum It Lytse Bosk Collot D'Escuriestrjitte 1 Minnertsga 0518-470040 locatiehoofd: Saskia Madhuizen Stichting Welzijn Middelsee Stiens 058-2575220 manager kinderopvang: Aly Prins CHR.PLATTELANDSVROUWENVER. Secr: B. de Groot-Quarré, Vikarijbuorren 57, tel: 471.478. Kinderkoor Minnertsga Dirigente: Wendy Zuidema-Haans Tel. 471208, kinderkoorminnertsga@kpnmail.nl www.facebook.com/kinderkoorminnertsga


VERENIGING "HET GROENE KRUIS". Secr: R de Vries-Zondervan, Kleasterwei 6a, tel: 481605. GROENE KRUISGEBOUW, Ferniawei 1a, tel: 471.209. Voor afhalen hulpmiddelen: ma. t/m vrij. 18.00-19.00 uur.

VOETBALVER. "MINNERTSGA", Kantine tel: 471.600. Secr: Jacob Jan Haagsma Wijbrand de Geeststraat 46 8921 AM Leeuwarden 06-53245009 jacobjan1@msn.com

ORGELCOMMISSIE Secr/penningmeester J.van der Veen,H.Sannestraat 36, St.Annaparochie ,tel:471219.

GYMNASTIEKVERENIGING "S.M.S." Peter Zuidema,Rispinge 11 9047 HN Minnertsga tel: 0518-471841 Secretaris: Suzanne Berk Miedleane 2d Tel: 0518-795010 Penningmeester: Klaske Kerlien Tsjerkestrjitte 14 Tel: 0518-471037 TENNISVER. "DE FJOUWERE", Kantine tel: 0630653884

PROT.CHR.ST.VOOR THUISZORG EN MAATSCH.WERK, FERWERD. Foswerterstrjitte 71, Ferwerd, tel: 418.383. Spreekuur Thuiszorg: Ma. t/m vrij. 8.00-9.00 uur. Buiten kantooruren: Alarmnummer: 413.106. Spreekuur Maatsch.werk: ma. t/m vrij. 8.30 - 9.30 uur. Alarmnummer: 058-132.000. THUISZORG HET FRIESE LAND. Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden. Bel voor alle informatie (24 uur per dag): tel. 0900-8864 (ca. 22 ct. p/m) MAATSCHAP VOOR FYSIOTHERAPIE. B.Klap en J.J.de Konink, Havenstr.30, tel: 471.823 (bgg: 402.714). Praktijk geopend: Ma t/m Vrij 8.00-17.00 . MAATSCHAP FYSIOTHERAPIE SINT JACOBIPAROCHIE, BERLIKUM, MINNERTSGA Marjan Leenstra, Hanneke Hoffmann, Henny van der Kolk, Jos Anema, Astrid de Boer Praktijk: Groene Kruisgebouw, Ferniawei 1a, tel. 471211 (b.g.g. 491475) Behandeling volgens afspraak. www.maatschapvoorfysiotherapie.nl KAATSVERENIGING "MINNERTSGA". Secr: A. Banga

tennis@tvdefjouwere.nl Secr. Ruurd de Vries

Collot d'Escurystrjitte 1a 9047JM Minnertsga. Tel. 0615425962 VOLLEYBALLVERENIGING "S.B.O.". Janne Tjalsma A. van Voorhuysenweg 29 8802 ZD FranekerTel: 0517-234698 E-mail: tjalsmajj@hotmail.com IJSBAANVERENIGING "DE FIVE". Secr: M.Kamstra Feartswal 14, tel: 471883. DAMESKEGELCLUB "US KEGELJOUN". Baukje Zanting, de Finne 20, 0518471895 POSTDUIVENVERENIGING "V.P.M.". Secr: R.R.Post, Hegebuorren 19, tel: 471.234. EHBO-VERENIGING MINNERTSGA. Secr: B.de Groot-Quarre Vikarijbuorren 57,tel: 471.478

UITVAARTVER. MINNERTSGA. Penningm: D.Schotanus, Koarnbeurs 10, tel: 471.413. Bode:0653217831

Nijs Ăşt eigen doarp April 2014


DAMES BILJARTVERENIGING “’WAT EEN STOOT”’ Voorzitter Lydia Plat tel: 471116 Secr Astrid Kooistra tel: 0518850381 We spelen van Oktober tot Mei iedere Donderdagavond een onderlinge competitie in snackbar het centrum PEUTERSPEELZAAL "De Lytse Beam” Peuters opgeven bij Janny Ringia 0518-470040 Voorzitter: Hilda Zeldenrust- Wiersma. "DE LYTSE TERP". P.B.Winsemiusstrjitte 51, tel: 471.700. Directeur :Corina Hilbers Voorzitter OR: Marianne Wiersma, SR Faberstrjitte 8,0518-471134 Penningmeester: Janke Karsten Tilledijk 15, 0518471965

huisarts. Drs. P.A. Buytendijk, apotheekhoudend huisarts Meinardswei 4 9047 KB Minnertsga telefoon: 0518-471224 spoedlijn: 0518-470310 PRAKTIJKREGELS: -Afspraken maken 08.00-09.00 uur -Medicijnen bestellen 09.00-10.00 uur of bij voorkeur via www.buytendijk.praqtijkplus.nl

-Vragen aan de assistente uitsluitend voor 10.00 uur. De rest van de dag is zij alleen voor dringende gevallen bereikbaar, dit is in verband met haar overige werkzaamhewww.obsdelytseterp.nl/info@obsdelytseterp den. -Telefonisch spreekuur CHR.BASISSCHOOL "DE WIZEBEAM" 13.30-14.00 uur Tilledyk 11 , tel:0518-471588 nfo@cbs-wizebeam.nl www.cbs-wizebeam.nl Voor uitslagen en vragen arts. locatiedirecteur: Sjoerdje Poeze -Medicijnen ophalen 16.30-17.00 uur BILDTS DOKUMENTASYSINTRUM MINNERTSGEA. Collectie momenteel bibliotheek St. Annaparochie, 0518 401771 / bildts@bnwf.nl RABOBANK MINNERTSGA E.O., Dagelijks telefonisch bereikbaar onder Tel.nr.: 058-2445566 Via de geldautomaat kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week geld opnemen.

Stichting M.F.A. Minnertsga Secr. Piet Haagsma, De Finne 29, 9047 KS Minnertsga tel. 0518-471536 e-mail: phaagsma@online.nl

inleveren op; maandag = halen dinsdag middag of donderdag morgen dinsdag = halen op donderdag of vrijdag morgen woensdag = halen op donderdag of vrijdag morgen donderdag = halen op vrijdag middag of maandag morgen vrijdag = halen op maandag middag of dinsdag morgen -

Woensdagmiddag is de praktijk gesloten vanaf 12.00 uur.Tussen 17.00-08.00 uur en tijdens weekeinden en feestdagen kunt u voor dringende medische hulp dag en nacht terecht bij de Dokterswacht, telefoon: 0900-112 7 112.

Adres en praktijkregels Nijs út eigen doarp April 2014


Nijs út eigen doarp  

Dorpkrant van Minnertsga, april 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you