Page 1

Augustus ‐ Januari 

Stage: Nieuw-Zeeland Minne Troostheide Bedrijf:

Cladding Systems Ltd.

Locatie:

Auckland City, Nieuw-Zeeland

Start:

Augustus 2009

Eind:

Januari 2010

’09 ’10


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

 

Twintig weken, Honderd dagen, Achthonderd uur. Het beleven van een land op een educatieve wijze, dat is stage lopen in het buitenland. Kennis vergaren over het werkveld en de bedrijfsvoering buiten het vertrouwde Nederland. In het eerste half jaar van het derde studie jaar dient een werkervaringstage te worden uitgevoerd. Deze stage is in dit geval in Nieuw-Zeeland ervaren. De keuze voor dit prachtige land, waar veel nagedacht wordt over duurzaamheid en erg milieubewust te werk wordt gegaan, had verscheidene redenen. Hoewel mijn eerste keus een ontwikkelingsland als Malawi was, heb ik dit uitgesteld om eerst werkervaring op te doen. Dit zodat ik, wanneer ik daadwerkelijk naar een dergelijk land zal gaan, iets nuttigs kan verrichten en kan bijdragen aan de ontwikkeling van het land. De criteria voor Nieuw-Zeeland waren dan ook; de aanwezigheid van de bekende westerse cultuur, het reeds goed beheersen van de taal en de kans tot verbeteren van het vakkundige Engels.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 1

Minne Troostheide : 500503906

1


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

 

Inhoudsopgave INLEIDING

3

3 PROJECTEN

8

4 ERVARINGEN

19

3.1

TE PUNI KOKIRI

8

4.1

FUNCTIONEREN

19

3.2

LA BANQUE APARTMENTS

9

4.2

LEERPUNTEN

20

4.3

TOEKOMST

20

1 ORIËNTATIE

4

3.3

ORUA BAY

10

1.1

OPDRACHT

4

3.4

CRESCENT MALL

10

1.2

BEDRIJF

4

3.5

BARDON AVENUE

11

1.3

LEERDOELEN

5

3.6

OXFORD APARTMENTS

12

3.7

VICEGRIP CLAMP

12

3.8

OVERCLAD SAMPLE

13

2 BEDRIJFSPORTFOLIO

6

3.9

SOLARCLAD SAMPLE

13

2.1

RESIDENTIAL SYSTEM

6

3.10 RESIDENTIAL SAMPLE

14

2.2

OVERCLAD SYSTEM

6

3.11 SOAKER CS20-04

14

2.3

CASSETTE SYSTEM

7

3.12 OPTIMAL SHEETS

15

3.13 TEST REPORT

16

3.14 CLADDING TROLLEY

16

3.15 SOLAR BROCHURE

17

3.16 ANGLED PANELS

17

3.17 NEW CASSETTE SYSTEM

18

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 2

Minne Troostheide : 500503906

2


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

 

Inleiding Deze rapportage bevat de verslaggeving van de uitgevoerde werkervaringstage. Met deze stage zal een beter inzicht worden verkregen van het bedrijfsleven en het werkveld waar men mogelijk later in terecht zal komen.

De bijlagen zijn opgenomen in een separaat document. Hierin zijn documenten en resultaten opgenomen waar naar verwezen zal worden.

Bij het beschrijven van de voorbereiding op deze stage, zijn de volgende punten van belang; de omschrijving van de stage opdracht, de beschrijving van het bedrijf en de vooraf opgestelde leerdoelen. Dit alles staat beschreven in hoofdstuk 1. Bij het bedrijf Cladding Systems Ltd. is de stage gelopen. Begonnen als vennootschap, eind jaren 90, door twee mannen waaronder John Lukaszewicz. Hij is nog altijd eigenaar, directeur en draagt de meeste verantwoordelijkheid voor het ontwerpen. Over de verschillende producten die zij leveren is te lezen in hoofdstuk 2. Er is een scala aan opdachten uitgevoerd en aan verschillende projecten meegewerkt. De opdracht, het doel en het uiteindelijk geleverde resultaat zullen per project te lezen zijn in hoofdstuk 3. De ervaringen en conclusies die uit de werkzaamheden zijn op te maken staan beschreven in hoofdstuk 4.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 3

Minne Troostheide : 500503906

3


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

1

Oriëntatie

In dit hoofdstuk wordt de beginfase behandeld. Wat de opdracht inhoudt (1.1). Een beknopte beschrijving over het betreffende bedrijf (1.2). Welke leerdoelen er zijn gesteld voor het begin van de stage (1.3)

1.1

Opdracht

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het uitwerken van problemen naar tekeningen in zowel 2D en 3D. Het 2D werk zal worden gebruikt voor technische toepassingen. De 3D werkzaamheden zullen voor zowel technische als marketing doeleinden gebruikt worden. Op gebied van marketing kan worden gedacht aan het gebruik in presentaties en brochures. Op technisch gebied zullen de tekeningen worden gebruikt door aannemers bij montage en om aan architecten te tonen hoe het product hun visie zal benaderen. Het uitwerken van test rapporten zal tevens één van de werkzaamheden zijn. Hoofdzakelijk zullen de werkzaamheden op de computer worden uitgevoerd. Er zullen eveneens werkzaamheden op locatie plaatsvinden, zoals metingen of excursies. Per dag zal gekeken worden naar de prioriteit van de lopende projecten en

 

eventuele nieuwe opdrachten. Op basis daarvan zal een voorlopige planning gemaakt worden in overleg met de begeleider. Voornamelijk zal er samengewerkt worden met de directeur, John Lukaszewicz. In sommige gevallen zal er worden samengewerkt met de project coördinator, John O’Brein. Het kan tevens voorkomen dat er contact met de zakenpartner/marketing adviseur, Ken Elcoat, zal zijn. Er bestaat groot belang bij het voltooien van de opdrachten op zo kort mogelijke termijn. Dat de geleverde producten technisch correct zijn en op de juiste manier communiceren met de betreffende expertise. De beroepsaspecten die in deze stage aan bod komen zijn de volgende; ‐ Oplossinggericht denken en te werk gaan. ‐ Technisch tekenen in zowel 2D als 3D. ‐ Het kunnen lezen van (technische) tekeningen van zowel architecten als werkplaatsmedewerkers. ‐ Het correct opstellen van testrapporten.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 4

1.2

Bedrijf

Cladding Systems Limited is een kleinschalig doch gespecialiseerd bedrijf dat grootschalige projecten uitvoert. Dit doen zij momenteel voornamelijk in Nieuw Zeeland, hoewel er veel vraag is vanuit Australia en Midden-Azië. De markt waar zij zich in bevinden is de bouw. Het voornaamste product is een systeem waarmee plaat materiaal aan een gebouw bevestigd kan worden, hierdoor kan er geen vocht doordringen maar het blijft goed geventileerd. De muur kan bestaan uit hout, steen, beton, etc. er is altijd een mogelijkheid om het systeem te bevestigen. De kracht van het product zit in de eenvoud van het monteren. Hierdoor is iedere aannemer in staat om zonder problemen het systeem correct te bevestigen. Het idee is ontstaan begin jaren 90, omdat veel gebouwen in NieuwZeeland met problemen, op gebied van lekkage, te maken hebben. Het bedrijf heeft intern geen persoon die met CAD-software kan werken. De werkgever, tevens eigenaar, beschikt over de visie, maar kan deze niet eenvoudig visualiseren of omzetten in de juiste bestandsvorm. Er is dus duidelijk behoefte aan een persoon die deze visie om kan zetten naar de gewenste vorm.

Minne Troostheide : 500503906

4


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met die van een reguliere werknemer, wellicht is er meer begeleiding nodig. Hoewel dit altijd benodigd is wanneer een nieuwe werknemer word aangenomen. Een aantal problemen die zich binnen het bedrijf bevinden zijn; het ontbreken van een werknemer die over kennis van CADsoftware beschikt en dat de begeleider (eigenaar) veel andere verantwoordelijkheden heeft. Vrijwel alle functies met een zekere graad van verantwoordelijkheid worden door deze persoon bekleed. Tevens zal deze persoon een aantal keren zich in het buitenland bevinden. Alle toegewezen opdrachten zullen zo goed mogelijk moeten worden uitgevoerd. In het meest positieve geval zal ik de werkzaamheden, naar mate de tijd vordert, sneller kunnen uitvoeren waardoor de procesduur korter wordt. Dat wat ik wil achterlaten is een geordend bestand van de uitgevoerde werkzaamheden.

1.3

 

Leerdoelen

De gestelde leerdoelen voor deze stage zullen in deze paragraaf worden behandeld. Deze doelen zullen in hoofdstuk 4 terugkomen om deze terug te koppelen op de ervaringen. Voor de start van deze stage lag de interesse voornamelijk bij het DE-profiel. De werkzaamheden die in deze stage aanbod zouden komen sluiten hier op aan. ‐ Het in staat zijn om een schets of idee tot een technische tekening te kunnen realiseren. Zowel in 2D als in 3D. ‐ Leren werken en communiceren binnen een technische bedrijfsomgeving. ‐ Het volledig correct aanleveren van tekeningen of bestanden aan verschillende soorten bedrijven. ‐ Het begrijpen van het volledige proces, van idee tot uitvoering.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 5

Minne Troostheide : 500503906

5


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

2

Bedrijfsportfolio

Cladding Systems Ltd. (CSL) is de leverancier en ontwerper van een aantal systemen om beplating te bevestigen aan gebouwen. De producten die zij hebben ontwikkeld zijn drie systemen voor bevestiging. Voornamelijk zijn het de aluminium ‘balken’ die de grootste innovatie bevatten. Deze balken worden door een extern bedrijf vervaardigd. Er zijn een aantal verschillende hoofdcomponenten die onder te verdelen zijn in de volgende systemen; het ‘Residential system’, het ‘OverClad system’ en het ‘Cassette system’. Deze zullen ieder in de volgende paragrafen apart worden behandeld.

2.1

Residential system

Dit systeem is de reden voor de start van het bedrijf. Er bestaat een groot probleem in de woningbouwsector met lekkage. Dit omdat huizen over het algemeen een houten basis hebben en door iedereen gebouwd mag worden. Tot voor kort werd er gepoogd dit probleem te verhelpen door beplating, in de vorm van staal,hout of steen, direct op het bestaande gebouw te bevestigen met behulp van een

 

bindingsmiddel (lijm). Dit moet echter zeer secuur worden uitgevoerd anders wordt het probleem van lekkage niet verholpen. Doordat er tevens geen ventilatie mogelijk is blijft het vocht zich achter de beplating bevinden. Dit systeem voorkomt al deze problemen door het feit dat er aluminium balken aan het gebouw worden bevestigd, dit gebeurd simpelweg met schroeven. Om te zorgen dat er geen lekkage bij de schroeven ontstaat is er ruimte in het systeem om een kit te plaatsen. Er bestaan in dit systeem 4 hoofd componenten: ‐ De horizontale balk; CS20-04. Deze wordt als eerste geplaatst. Het zorgt voor een tolerantie van 10 mm. tussen de panelen, mede daardoor vormt zich een opening om eventueel vocht af te voeren. Dit type wordt altijd in maximale lengte geplaatst. ‐ De verticale balk; CS20-10. Deze wordt als tweede geplaatst. Wederom zorgt deze voor een 10 mm. tolerantie. Dit type wordt tussen de CS20-04 geplaatst. ‐ De versteviging; CS20-12. Dit type onderscheidt zich in het type ‘s’ en ‘z’. Waarmee wordt aangegeven welke in horizontale en verticale richting wordt geplaatst. Ze verschillen enigszins in dimensie.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 6

Het doel van deze balk is het voorkomen van buiging van grote panelen onder het eigen gewicht. Tevens wordt het gebruikt in verticale richting als buitenste balk (i.p.v. de CS20-10) ‐ Dan bestaan er nog een aantal kleine producten om alles netjes af te dichten. Dit is voornamelijk om het indringen van insecten e.d. tegen te gaan. De vier hoofdcomponenten vormen een raamwerk waar de gewenste beplating op wordt bevestigd, dit gebeurd door middel van een bindingsmiddel.

2.2

OverClad system

De hoofdreden voor het ontwerpen van dit systeem was de grote vraag vanuit de bouw voor het verzorgen van een waterdicht systeem voor betonnen gebouwen. Het ‘Residential system’ is hier niet geschikt voor, omdat betonschroeven het aluminium niet in tact houden, laat staan bouten. Er werd een systeem ontwikkeld dat door middel van stalen beugels aan het gebouw bevestigd kan worden. Door een reeks aan verschillende beugels kan aan iedere eis/wens worden voldaan, zoals; manier van bevestigen (schroeven/bouten in verschillende maten) en de afstand tot de muur.

Minne Troostheide : 500503906

6


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

De componenten die dit systeem vormen zijn de volgende: ‐ ‐ ‐ ‐

De horizontale balk; CS-04. De verticale balk; CS-10. De versteviging; CSL-bout; Een innovatie die vereist bleek tijdens de ontwikkeling van het systeem, een speciale bout. Deze bout past perfect in een sleuf die zowel bij de CS04 als CS-10 aanwezig is. Bij dit systeem worden eerst de beugels aan het gebouw gemonteerd. Vervolgens worden de horizontale balken aan de beugels bevestigd met de speciale bouten. Het raamwerk wordt net als bij het ‘Residential system’ gecomplementeerd met de verticale balken en de verstevigingen in horizontale en/of verticale richting.

2.3

Cassette system

 

‐ De uitstraling kan eenvoudig verandert worden door een ander paneel te bevestigen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de manier van bevestigen, ‘ophangen’ beter gezegd. Ieder paneel heeft aan weerszijden 2 sleuven, ‘keyholes’ genaamd. Deze sleuven grijpen aan op pinnen die in de verticale balken van dit systeem zijn gerangschikt. Dat is tevens de enige hoofdcomponent van dit systeem, de verticale balk; CS-30. Deze worden op dezelfde wijze gemonteerd aan de wand als bij het ‘OverClad system’ Daarentegen vergen de panelen meer bewerking. Deze moeten worden gevouwen, waardoor de zijkanten ontstaan waar de sleuven zich in bevinden. Hoewel het in sommige gevallen eenvoudiger is om aparte strips met sleuven aan het paneel te bevestigen.

De mogelijkheid bieden om de panelen eenvoudig te verwijderen, dat is de reden geweest tot het ontwikkelen van dit systeem. Het biedt de volgende oplossingen. Voorbeeld van het ‘OverClad system’

‐ Wanneer bedrading of buizen zich achter de panelen bevinden is de toegang zeer gemakkelijk.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 7

Minne Troostheide : 500503906

7


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

3

Projecten

Ten eerste zullen de uitgevoerde opdrachten voor klanten (extern) beschreven worden, telkens benoemd met de projectnaam. Daarna zullen de opdrachten die voor het bedrijf (intern) zijn uitgevoerd worden behandeld. Dit kan tekeningen bevatten die direct gebruikt zullen worden, die in eerste instantie slechts als indicatie dienen of afbeeldingen voor gebruik bij brochures en presentaties.

3.1

Te Puni Kokiri

Startdatum

28 augustus 2009

Duur

16 uur

Soort

Extern Bouwproject

Prioriteit

Hoog

Software

AutoCAD 2010

Correcties

3 maal

 

De methode wordt niet volledig goedgekeurd door de gemeente waar het project wordt uitgevoerd. De originele tekeningen zijn uitgewerkt door voorgaande stagiaires. Taak: Overzichts- en detail tekeningen aanpassen naar nieuwe eisen. Doel: Voor de werkgever heeft deze opdracht twee doelen. Het pijlen van de snelheid waarmee momenteel gewerkt kan worden met de software en zien waar het huidige niveau ligt. Uiteraard is het tweede doel het zo snel mogelijk leveren van de nieuwe tekeningen om het project geen vertraging te laten oplopen. Leerpunt: Het is direct duidelijk wat mijn persoonlijke bijdrage en nut is in het bedrijf. Dit zorgde voor een zeer positieve instelling. Tevens werd duidelijk dat de tevredenheid over de voorgaande stagiaires niet erg hoog was. De originele tekeningen waren naar mijn mening tevens onder de maat.

Opdracht

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een set van 3 tekeningen. In de Bijlage # is het volgende terug te vinden (waaronder de resultaten): ‐ De originele tekeningen. ‐ Een eerste versie van de aanpassingen. ‐ De uiteindelijk goedgekeurde versie.

Bewerking De nieuwe methode van bevestiging werd uiteindelijk ook afgekeurd. Er moet een extra beveiliging komen, als het ware een backup systeem, voor wanneer de lijm mocht falen. De oplossing genaamd ‘Backup Bracket’ zal worden vervaardigt uit 40 bij 40 koker alluminium. De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ Een constructie tekening, voor het bewerken van de 40 bij 40 koker ‐ Dezelfde set van 3 tekeningen, maar met de nieuwe manier van bevestigen in de detaillering.

Omschrijving: Het gaat hier om een project dat al in uitvoering is, maar men loopt tegen een probleem aan bij het bevestigen van het systeem.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 8

Minne Troostheide : 500503906

8


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

3.2

La Banque Apartments

Startdatum

1 september 2009

Duur

20 uur

Soort

Extern Project quote

Prioriteit

Gemiddeld

Software

Inventor 2010

Correcties

4

Opdracht Omschrijving: Dit project is de eerste aanvraag van buiten het eigen land, namelijk vanuit Australië. Tevens is het een eerste verzoek om een driedimensionaal paneel aan het systeem te bevestigen. Het gaat hier om een 6-tal panelen die tegen een appartementencomplex geplaatst moeten worden. Er zijn tekeningen van de architect aanwezig waarop de afmetingen van de panelen is te zien en de plaats van bevestiging.

 

Taak: Het omzetten van de tekeningen van de architect naar een 3D-model van 1 paneel. Hiermee het gewicht en de hoeveelheid plaatmateriaal bepalen. Vervolgens detail tekeningen van de bevestiging maken. Doel: Bij dit project was één van de doelen wederom het pijlen van de beheersing van de software. Daarnaast werd deze opdracht verder uitgewerkt dan gebruikelijk om wat werk weg te nemen van de architect. Hiermee werd gehoopt dat dit zou meehelpen bij het binnenhalen van de opdracht.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat; een 3D model van het paneel en een tweetal tekeningen. De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ Een overzichtstekening van de architect. ‐ Een schets van de afmetingen. ‐ Het 3D model, met een impressie van het gehele project. ‐ Constructie tekening voor het paneel. ‐ Detailtekening voor de bevestiging.

Leerpunt: Er is veel gewerkt met de help functie in het programma, hieruit zijn veel nieuwe mogelijkheden duidelijk geworden. Tevens werd tijdens het uitwerken van deze opdracht duidelijk dat de werkgever nauwelijks kennis heeft over de werking van de software, daarmee ook geen kennis over de optimale werkwijze binnen het programma.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 9

Minne Troostheide : 500503906

9


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

3.3

Orua Bay

Startdatum

14 oktober 2009

Duur

60 uur

Soort Prioriteit Software Correcties

Extern Bouwproject Hoog AutoCAD 2010 Inventor 2010 10

tekeningen is naar een extern bedrijf gegaan om de aluminium panelen te laten fabriceren.

3.4

Crescent Mall

Startdatum

3 november 2009

Doel: Het volledige proces van onderzoek op locatie tot montage beslaan. Hiermee de verschillende niveaus van communicatie verkennen.

Duur

7 uur

Prioriteit

Hoog

Leerpunt:

Software

AutoCAD

Correcties

1

Beter inzicht in de duur van een compleet project en het communiceren via tekeningen met de betreffende personen.

Opdracht

Resultaat

Omschrijving: Voor een compleet verbouwd strandhuis wordt gezocht naar een oplossing om een aantal stukken met aluminium beplating te bekleden. Het strandhuis is eigendom van zakenpartner Ken Elcoat.

Het geleverde resultaat bevat een set van tekeningen die voor fabricage zijn bedoeld en een set voor de montage.

Taak: Het eerste was het nameten op locatie van de afmetingen die de aannemer had genomen en foto’s nemen van probleemgebieden ter referentie.

De resultaten zijn te vinden in Bijlage #I en bevatten het volgende: ‐ De tekeningen van de aannemer. ‐ Een aantal versies van de set tekeningen in oplopende volgorde. ‐ Uiteindelijk goedgekeurde tekeningen.

Vervolgens was het zaak om alles uit te tekenen voor zowel fabricage als montage. Met deze tekeningen zijn prototypes gemaakt, vanuit de feedback hierop zijn aanpassingen gemaakt. Met de correcte

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 10

Soort

Extern Project quote

Opdracht Omschrijving: Een grootschalig project, een winkelcentrum in Vietnam, waar een zeer specifiek uiterlijk gecreëerd moet worden. De architect heeft het bedrijf gevraagd om een oplossing te creëren. Het gaat om het aanbrengen van een driedimensionaal patroon op de grootste dode muur van het gebouw. Deze muur heeft een bepaalde curve in horizontale richting. Taak: Het bedrijf wilt een voorbeeld, op ware grootte, versturen om de oplossing te presenteren. Dit moet uitgetekend worden om het te kunnen fabriceren. Deze tekeningen zullen tevens worden gebruikt wanneer het bedrijf daadwerkelijk de opdracht binnen haalt.

Minne Troostheide : 500503906

10


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

Doel: In korte tijd de oplossing verwezenlijken. Dit door strakke samenwerking tussen tekenaar en werkplaats. Leerpunt: Meer duidelijkheid gekregen over de communicatie met en werkwijze van metaalbewerkers.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat 1 tekening. De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ Een overzichtstekening van het winkelcentrum. ‐ Een detail tekening voor het fabriceren van het voorbeeld.

3.5

Bardon Avenue

Startdatum

6 november 2009

Duur

60 uur

Soort Prioriteit Software Correcties

Extern Bouwproject Hoog AutoCAD 2010 Inventor 2010 11

 

Opdracht Omschrijving: Een bouwproject in Australië. Het betreft een vrijstaand huis waarvan de bekleding van de buitenzijde nog niet bepaald is. In eerste instantie wordt er een prijsopgave gevraagd voor het bekleden van alleen de voorgevel. Taak: Het uittekenen van de layout van de panelen op de tekening, geleverd door de architect. Een overzichtstekening van alle ‘balken’ die benodigd zijn, met de betreffende afmetingen. Uiteraard ook alle benodigde detail tekeningen voor bevestiging. Doel: Bij het uitwerken wordt verder gegaan dan gebruikelijk. Het werk van de architect wordt verlicht doordat het bedrijf verschillende opties levert qua uiterlijk (de layout). Dit wordt normaal gesproken door de architect zelf vooraf vastgesteld. Er is voor gekozen om zo te werken in de hoop om dit project binnen te halen als zijnde, het eerste project buiten NieuwZeeland. Leerpunt: De vraag voor het verkrijgen van de juiste bestandsformaten wordt soms vergeten of

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 11

genegeerd. Wat tot gevolg heeft dat er aannames moeten worden gedaan die wellicht niet volledig correct zijn. In dit geval vertraagde dit de start van het project, mede doordat de begeleider niet volledig op de hoogte is van de mogelijkheden van de software. Tevens werd duidelijk dat er geen standaard manier van werken bestaat. Er is geen protocol aanwezig, geen standaard waarop alle voorgaande projecten zijn voorbereid. Dit bleek o.a. uit het feit dat er gaande weg eisen en ideeën ontstonden.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een complete set van tekeningen die duidelijk maken; hoe het uiterlijk wordt, wat er allemaal benodigd zal zijn en hoe de bevestiging zal worden gerealiseerd. De resultaten zijn te vinden in Bijlage II # en bevatten het volgende: ‐ De originele tekeningen van de architect. ‐ Een aantal versies van de set tekeningen in oplopende volgorde. ‐ De uiteindelijk goedgekeurde tekeningen.

Minne Troostheide : 500503906

11


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

Bewerking Na het ontvangen van de hierboven beschreven resultaten, reageerde de architect erg positief. Hij was zo tevreden dat akkoord werd gegaan om het gehele huis te bekleden op dezelfde manier. De resultaten hiervan zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ De complete set van tekeningen met de toevoegingen en aanpassingen.

3.6

Oxford Apartments

Startdatum

21 januari 2009

Duur

18 uur

Soort

Extern Bouwproject

Prioriteit

Gemiddeld

Software

Inventor 2010

Correcties

4

Opdracht Omschrijving: Een spoed opdracht op de een na laatste dag. Het betreft hier een probleem met het bekleden van een hoek. De panelen moeten afneembaar zijn. Dit kan gerealiseerd worden met het “cassette system”.

 

Aangezien het een hoek betreft kan dit enige problemen opleveren.

Intern

Taak: Het uittekenen van de details voor bevestiging. Het modelleren van het probleem, om te kunnen bepalen of de oplossing daadwerkelijk mogelijk is.

Nu zullen de opdrachten volgen die zijn uitgevoerd voor gebruik door het stagebedrijf zelf. Er kan gedacht worden aan tekeningen voor constructie van voorwerpen die gebruikt worden bij presentatie of montage.

Doel: Binnen korte tijd (voor mijn vertrek) een oplossing leveren aan de klant. Uiteraard was het zaak om het probleemgebied af te schermen tegen indringing van vocht. Leerpunt: Dat er niet wordt geluisterd naar kritiek. Het werken met Inventor verloopt steeds efficiënter.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat 1 detailtekening. De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ De originele tekening van het probleem. ‐ De geleverde detailtekening ‐ Een 3D impressie van het resultaat.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

3.7

Vicegrip Clamp

Startdatum

24 september 2009

Duur

8 uur Intern

Soort

Hulpmiddel fabricage

Prioriteit

Gemiddeld

Software

AutoCAD 2010

Correcties

2

Opdracht Omschrijving: Het gaat hier om een reeds bestaand hulpmiddel, deze is bedoeld om panelen op te laten rusten voordat deze daadwerkelijk aan het systeem worden bevestigd. Taak: Een constructie tekening leveren van dit reeds bestaande hulpmiddel.

Pagina 12

Minne Troostheide : 500503906

12


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

Doel: Door middel van deze tekening zal het in de werkplaats veel tijd schelen wanneer er vraag is naar dit voorwerp. Leerpunt: Dat er meer van zulk soort zaken niet aanwezig zijn door tijdgebrek. Wellicht door het ontbreken van een planning.

Resultaat

Taak: Het laten zien van het stappenplan dat wordt gevolgd bij montage. Er zal worden samen gewerkt met de marketing-stagiaire.

Het geleverde resultaat bevat 1 constructietekening. Dit resultaat is te vinden in Bijlage #

3.8

Leerpunt: Het bedrijf staat op gebied van marketing nog in de kinderschoenen.

Startdatum

25 september 2009

Duur

8 uur

Soort

Intern Product impressie

Prioriteit

Laag

Software

Inventor 2010

Correcties

1

Om deze zelfde voorbeelden te kunnen presenteren in een brochure of op de website zijn nog geen afbeeldingen aanwezig. Het meest toegepaste systeem is gekozen om te digitaliseren.

Doel: De begin situatie wordt hierdoor duidelijk gemaakt en het eindresultaat wordt getoond.

OverClad Sample

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een aantal afbeeldingen die een stappenplan vormen. De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ Een eerste concept versie. ‐ Het complete stappenplan

Opdracht

SolarClad Sample

Startdatum

28 september 2009

Duur

22 uur

Soort

Intern Voorbeeld fabricage

Prioriteit

Laag

Software

Inventor 2010

Correcties

1

Opdracht Omschrijving: Het bedrijf ziet een vraag ontstaan naar een snelle en eenvoudige manier om zonnepanelen te monteren. Er is reeds interesse getoond door de University of Hamilton voor een complete wand met zonnepanelen. Er bestaat een set van tekeningen voor het assembleren van een “Solar Cassette” die door middel van het “cassette system” kan worden gemonteerd. Probleem hierbij is dat de manier erg omslachtig is en de maten van de onderdelen niet reeel. Taak: Het uitwerken van een werkend systeem, waarmee de geleverde zonnepanelen kunnen worden bevestigd aan het “cassette system”.

Omschrijving: Vanuit eigen initiatief is deze opdracht begonnen. Het systeem wordt momenteel gepresenteerd met tastbare voorbeelden.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

3.9

Pagina 13

Minne Troostheide : 500503906

13


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

De meest voor de hand liggende mainer is het bekijken van de fouten van de reeds aanwezige oplossing, deze corrigeren om een correcte manier te realiseren. Doel: Het eindresultaat zal een voorbeeld zijn om aan architecten en andere klanten te laten, om zo duidelijk te maken wat er allemaal mogelijk is met het systeem. Leerpunt: Tijdens deze opdracht is voor het eerst gewerkt met de “Exploded view” functie in Inventor.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een tekening van ieder benodigd onderdeel en overzichtstekening voor assemblage. De resultaten zijn te vinden in Bijlage III # en bevatten het volgende: ‐ De complete set van tekeningen ‐ Een driedimensionale impressie.

3.10 Residential Sample Startdatum

29 september 2009

Duur

16 uur

Soort

Intern Voorbeeld fabricage

Prioriteit

Laag

Software

Inventor 2010

Correcties

3

Omschrijving: Wederom gaat het hier om een reeds bestaand ‘product’. Het betreft hier een presentatie model van het “residential system”. De assemblage van dit model gebeurde voorheen nooit vanaf een tekening. Hierdoor besloeg het proces een langere tijd dan nodig. Taak: Het verzorgen van een set tekeningen waarmee het model geassembleerd kan worden. Doel: Met behulp van de tekeningen zal de assemblage minder inspanning en tijd vereisen.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Leerpunt: De eisen verschillen per dag en worden soms zelfs beïnvloed door het humeur van de werkgever. Het ging hier om een opdracht met lage prioriteit waardoor het nooit volledig is uitgewerkt.

Resultaat

Opdracht

Pagina 14

Het geleverde resultaat bevat een overzichtstekening van een compleet model met alle onderdelen. Dit resultaat is te vinden in Bijlage #.

3.11

Soaker CS20-04

Startdatum

4 oktober 2009

Duur

7 uur

Soort

Intern Nieuw product

Prioriteit

Hoog

Software

Inventor 2010

Correcties

4

Opdracht Omschrijving: Waar de horizontale balken elkaar bereiken wordt altijd 10 mm. tolerantie genomen. Om deze ruimte af te dichten wordt er een “soaker” gebruikt.

Minne Troostheide : 500503906

14


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

Voor het profieltype “CS20-04” is een nieuw type soaker nodig omdat er aanpassingen zijn getroffen op het profielontwerp.

3.12

4 oktober 2009

Taak: Het uitwerken van twee concept ontwerpen om deze vervolgens naar een externe fabrikant te sturen voor goedkeuring.

Duur

10 uur

Van het goedgekeurde ontwerp zal tevens een afbeelding gegenereerd moeten worden voor in de catalogus.

Prioriteit

Gemiddeld

Software

AutoCAD 2010

Correcties

2

Leerpunt: De opdrachtgever, in dit geval de werkgever, weet niet exact wat er verwacht wordt. Daardoor enige onduidelijkheid over de eisen.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een profielvorm die geproduceerd kan worden en een detailtekening voor de plaatsing van het nieuwe product. De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ Een detailtekening ‐ Een afbeelding voor de catalogus

Optimal Sheets

Startdatum

Doel: Een nieuw product in het assortiment brengen om aan alle wensen van de klant te voldoen.

Soort

Intern Materiaal gebruik

Doel: Een groot aantal verschillende voorbeeld panelen in huis hebben om te presenteren aan klanten. Leerpunt: De samenwerking met het naastgelegen bedrijf geeft een diversiteit en gevoel van nut.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een zestal tekeningen.

Opdracht Omschrijving: Om het “cassette system” te presenteren is het wenselijk om panelen van verschillende kleuren en afwerkingen te hebben. De technische tekeningen voor de “cassettes” die moeten worden uitgesneden zijn reeds aanwezig. De afmetingen van het aangeleverde materiaal verschilt per kleur/afwerking. Taak: De tekeningen van de “cassettes” behoeven slechts kleine aanpassingen.

De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ 5 tekeningen voor optimaal materiaal gebruik ‐ 1 controle tekeningen, met alle maten van een “cassette”

Bewerking Er was een aanpassing binnen het AutoCAD bestand vereist om te zorgen dat de machine de bewerking correct zou uitvoeren.

Vervolgens is het zaak om het optimale gebruik te bepalen per kleur/afwerking voor het uitsnijden van de “cassettes”. Uiteindelijk is het zaak om de “cassettes” uit te laten snijden bij het naastgelegen bedrijf.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 15

Minne Troostheide : 500503906

15


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

3.13

Test report

Startdatum

13 oktober 2009

Duur

12 uur

Soort

Intern Test rapportage

Prioriteit

Gemiddeld

Software

MS Word

Correcties

2

 

Leerpunt: De enige opmerking op de eerste versie was nihil. Enige tijd later werd er hevig gereageerd op allerlei vormfouten die in eerste instantie niet aan de orde bleken te zijn.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een rapportage van de uitgevoerde testen. Dit resultaat is te vinden in Bijlage IV. #.

Bewerking

Opdracht Omschrijving: De methode van bevestiging van de ‘balken’ gebeurd altijd met schroeven en een soort tape. Echter de volgorde van handelingen kan erg verschillen. Een klant wil graag weten of zij de schroeven die zij zelf fabriceren kunnen gebruiken. Er wordt een verschillend aantal manieren uitgezet om deze vervolgens te testen op lekkage. Taak: Het opstellen van een correct rapport, omvattend de beschrijving van de uitgevoerde testen en het resultaat. Doel: Het zwart op wit hebben van de correcte methode van bevestiging.

De layout moest gelijk zijn aan die van de vorige onderzoeken. De woordkeuze moest op een aantal plaatsen worden aangepast.

Opdracht Omschrijving: Om binnen het bedrijf de grote pakketten met aluminium balken te verplaatsen zijn er eenvoudige trolleys gebouwd. De vertegenwoordiger in Australië wil graag een constructietekening van deze trolleys. Taak: Het opnemen van de dimensies van de trolley. Met behulp van deze maten een tekening maken waarmee een dergelijke trolley gerealiseerd kan worden. Doel: Tijdbesparing voor de afdeling in Australië en de hoofdvestiging wanneer dergelijke trolley moeten worden gemaakt.

Startdatum

23 oktober 2009

Leerpunt: Een opdracht met lage prioriteit wordt nauwelijks opgemerkt wanneer deze voltooid is.

Duur

6 uur

Resultaat

Intern

Het geleverde resultaat bevat 1 constructietekening. Dit resultaat is te vinden in Bijlage #.

3.14

Cladding trolley

Soort

Bestaand product

Prioriteit

Laag

Software

AutoCAD 2010

Correcties

1

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 16

Minne Troostheide : 500503906

16


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

3.15

Solar Brochure

Startdatum

1 november 2009

Duur

18 uur

Soort Prioriteit Software Correcties

Intern Brochure materiaal Laag naar Hoog Inventor 2010 MS Visio 6

Opdracht Omschrijving: Het bedrijf wil duidelijk maken dat zij uitblinken in de bevestiging van zonnepanelen. Daarom zal er een hoofdstuk worden toegevoegd aan de reeds bestaande catalogus. Taak: Het leveren van foto realistische afbeeldingen van zonnepanelen en de manier van bevestiging. Een samenwerking met de grafisch ontwerper komt tot stand. Doel: Een nieuwe mogelijkheid bieden aan bestaande en nieuwe klanten.

ontwerper verloopt sneller zonder het tussenkomen van de werkgever (ook opdrachtgever).

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een aantal afbeeldingen en schema’s. De resultaten zijn te vinden in Bijlage # en bevatten het volgende: ‐ ‐

Bewerking De afbeeldingen moesten een aantal maal opnieuw gegenereerd worden op een hogere resolutie.

3.16

Angled Panels

Startdatum

9 november 2009

Duur

14 uur

Soort

Intern Voorbeeld fabricage

Prioriteit

Gemiddeld naar Hoog

Software

AutoCAD 2010

Correcties

1

 

Opdracht Omschrijving: Voor een beurs, die plaats zal vinden in Australië, wilt het bedrijf laten zien wat er zoal mogelijk is. Om het, vrij nieuwe, “cassette system” extra te belichten moet er een bijzonder fraai voorbeeld gecreëerd worden. Taak: Het idee duidelijk krijgen, om vervolgens het uit te werken tot een constructie tekening. Er zal samen gewerkt worden met het naast gelegen metaal bedrijf om de panelen uit te snijden. Doel: Een bijzonder uitziend voorbeeld om op de beurs te laten zien dat getransporteerd kan worden. Leerpunt: Het uitwerken van een onduidelijk schets tot perfecte constructie tekening. Er is veel duidelijk geworden over de buiging van plaatmateriaal. Er werd een groot beroep gedaan op het ruimtelijk inzicht.

Leerpunt: De samenwerking met de grafisch

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 17

Minne Troostheide : 500503906

17


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een 5 #-tal tekeningen voor het fabriceren van de panelen. De resultaten zijn te vinden in Bijlage V # en bevatten het volgende: ‐ De oorspronkelijke schets. ‐ De uiteindelijk geleverde tekening voor fabricage.

3.17 New Cassette System Startdatum

9 december 2009

Duur

16 uur

Soort Prioriteit Software Correcties

Intern Nieuw product Hoog AutoCAD 2010 Inventor 2010 5

Opdracht

 

realiseren wanneer een bedrijf hier in is gespecialiseerd. Potentiële klanten huiverde voor mogelijk falen op dit punt. Taak: Het uitwerken van een nieuwe manier om panelen aan het “cassette system” te bevestigen. Vervolgens het testen van de oplossing in Inventor. Doel: Een nieuwe oplossing voor het bestaande systeem bieden. Leerpunt: De werkgever waardeert niet altijd mijn input.

Resultaat Het geleverde resultaat bevat een drietal nieuwe profieltypen, die samen het nieuwe systeem maken. De resultaten zijn te vinden in Bijlage VI # en bevatten het volgende: ‐ Een set van 4 tekeningen ‐ Een product impressie

Omschrijving: Door de vertegenwoordiger in Australië werd een probleem ondervonden met het huidige “cassette system”. Het is namelijk van belang dat bij het produceren van de panelen voor dit systeem het buigen met uiterste precisie gebeurd. Dit is alleen te

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 18

Minne Troostheide : 500503906

18


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

4

Ervaringen

Dit hoofdstuk zal het leerproces en de ervaringen behandelen. Hierdoor kan er beter gewerkt worden aan de persoonlijke ontwikkeling, door sterke en zwakke punten aan het licht te brengen. Ten eerste zal het functioneren binnen het bedrijf aan de orde komen (4.1). Vervolgens de persoonlijke leerpunten tijdens de stage (4.2). Tenslotte zal er een plan voor de toekomst geschetst worden (4.3)

4.1

Functioneren

Bij het bedrijf Cladding Systems Limited kreeg ik het gevoel dat ik vrijwel direct werd gezien als een volwaardige werknemer. Er werd vaak een beroep gedaan op mijn verantwoordelijkheid en kennis. Uiteraard was er sprake van een inwerkperiode, tijdens deze periode zijn er een aantal momenten geweest waar discommunicatie plaats vond. Naar mijn ervaring was dit niet meer dan gewoonlijk en bovendien erg leerzaam. Tevens was het prettig om te merken dat er een feedback moment was waarbij ik zaken als deze aan het ligt kon brengen.

 

De sterke kanten die tijdens deze stage duidelijk naar voren kwamen waren de volgende: ‐ Zelfstandig werken. ‐ Op eigen initiatief onderzoek doen. ‐ Op de juiste wijze communiceren met verschillende typen bedrijven. ‐ Advies en kritiek op geleverd werk kunnen accepteren en corrigeren. ‐ Een correcte tekening leveren, gecreëerd in AutoCAD of Inventor. ‐ Samenwerken en meedenken op verschillende niveaus. De punten waar aan gewerkt zal moeten worden voor een beter functioneren in het bedrijfsleven bleken de volgende te zijn: ‐ Het niet volledig uitdiepen van een opdracht. Wanneer een opdracht wordt gegeven zal doorgevraagd moeten worden om alle benodigde informatie duidelijk te krijgen. ‐ Het niet kunnen inschatten van de benodigde tijd voor een opdracht. Dit zal door ervaring verbeteren. ‐ Het niet bijhouden van een eigen (korte) termijn planning met prioriteitenverdeling.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 19

De ervaring in een kleinschalig bedrijf als deze heeft een goed inzicht gegeven in het functioneren binnen dit formaat bedrijf. Om een gedegen uitspraak te doen over in wat voor soort organisatie ik mij zou willen bevinden zal er eerst een vergelijking gemaakt moeten worden met een grootschalig bedrijf. Wat mij tijdens deze stage, op dit gebied, wel duidelijk is geworden is dat ik mij graag wil mengen in het maken van besluiten en dat mijn argumenten serieus worden genomen. Dit lijkt mij het best mogelijk in een organisatiestructuur met weinig hiërarchische lagen en dus korte lijnen van communicatie. Een rol in het management sluit ik zeker niet uit. Tevens met de ervaring van deze stage is mij duidelijk geworden dat ik weinig uitdaging kan vinden, puur in het uitwerken van ontwerpen.

Minne Troostheide : 500503906

19


HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM ENGINEERING, DESIGN AND INNOVATION

4.2

Leerpunten

De meest voorname leerdoelen die tijdens deze stage zijn behaald zullen in deze paragraaf worden behandeld. ‐ Het opdoen van werkervaring in bestaande organisatie is zeker het grootste leerpunt geweest. Zaken als; welke persoon er wat bepaald, hoe er gecommuniceerd en gehandeld wordt, welke prioriteit welke zaak heeft en hoe snel deze prioriteiten veranderen. ‐ Het verkregen van meer inzicht in persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren. Zowel qua branche als qua werkzaamheden is mij voornamelijk duidelijk geworden dat beiden, in deze stage, mij niet genoeg uitdaging boden. ‐ Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Bij het afronden van mijn stage periode krijg ik als compliment dat mijn communicatieve vaardigheden vanaf moment 1 al goed waren en tijdens de stage meer vak technisch correct waren geworden. Dit merkte ik zelf sterk in de hoeveelheid tijd die het mij kostte aan het begin van de stage in vergelijking met de laatste maand.

4.3

 

Toekomst

De ervaringen van een stage gebruiken om jezelf te verbeteren, dat is noodzaak om een sterke positie in het heden en de toekomst te creëren.

Mijn visie kunnen uiten en mensen hiermee inspireren, stimuleren en begeleiden vind ik belangrijke en interessante aspecten.

De punten waar extra aandacht aan besteedt zal moeten worden zijn: ‐ Operationele techniek en management. Door middel van colleges zal over dit punt meer kennis vergaard worden. ‐ Begeleiding en stimulatie, tevens management kwaliteiten. Het begeleiden van een projectgroep zal hierin de grootste rol spelen. ‐ Projectplanning. Ervaring en kennis op dit gebied zal voornamelijk verkregen worden bij het indelen van de individuele opdrachten naast de groepsopdrachten, colleges en stage. Momenteel is het beeld van mijn afstudeeropdracht en carrièrestart nog niet erg duidelijk. Ik zal er achter moeten komen welke branche en werkzaamheden mij het meeste trekken. Dit wil ik graag doen door met verschillende bedrijven in contact te komen via bijvoorbeeld een carrièrebeurs.

Werkervaringstage : Nieuw-Zeeland : 2009-2010

Pagina 20

Minne Troostheide : 500503906

20

CSL | Report  

Degree: Engineering, Design and Innovation Location: Auckland, New Zealand Company: Cladding Systems Ltd.