Page 1

Hogeschool van Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor Techniek Engineering, Design and Innovation

Project 4: Keep the business running

Ontwerp van een zwembad

Opdrachtgevers: - Dhr. P. Bonsema - HvA Projectbegeleider: Dhr. Wino Schrijer Groep J: • Jeroen Hopman • Felix Pourquie • Buddy Roy • Jordy Schreurs • Minne Troostheide Amsterdam, maart 2007


Inhoudsopgave

1

Samenvatting

2

Summary

3

Inleiding

4

Hoofdstuk 1: Analyse projectopdracht • 1.1 Probleemstelling • 1.2 Doelstelling • 1.3 Onderzoeken • 1.4 Pakket van eisen • 1.5 Functiebepaling • 1.5.1 Functieanalyse • 1.5.2 Functieonderzoek

5 5 5 5 6 7 7 7

Hoofdstuk 2: Ontwerpfase • 2.1 Morfologisch overzicht • 2.2 Keuzemotivatie

8 8 8

Hoofdstuk 3: Detailleringfase • 3.1 Detaillering ontwerp • 3.2 Conclusie en aanbevelingen • 3.2.1 Conclusie • 3.2.2 Aanbevelingen

9 9 11 11 11

Literatuurlijst

12

Bijlagenlijst

14

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

1


Samenvatting Bright Engineering heeft de projectopdracht geanalyseerd en verwerkt in hoofdstuk 1. In de probleemstelling wordt duidelijk dat door de stijgende welvaart in Nederland de vraag naar luxueuze vrijetijdsbestedingen steeds groter is geworden. Hierdoor is de vraag naar zwembaden ook steeds groter geworden. Aan ingenieursbureau Bright Engineering is dan ook gevraagd om een inpandig zwembad te ontwerpen met de bijbehorende technische installatie. Het doel van dit project is geweest om een haalbaarheidsonderzoek te doen in de vorm van dit verslag voor de realisatie van een inpandig zwembad. Uit de gedane (voor)onderzoeken is gebleken dat de kosten van het bad varieert van €70.000 tot €100.000 afhankelijk van de uitvoering van het bad. Ook is er gebleken uit de onderzoeken wat de te kiezen materialen zouden kunnen zijn en de eventuele constructiemethoden. Verder is er door Bright Engineering bepaald wat de functies van de installatie zijn en zijn er eisen aan de installatie gesteld. Dit is beschreven in hoofdstuk 1. In de ontwerpfase is dieper ingegaan op de technische aspecten van de installatie van het bad en het pand. De hoofd-,deel- en hulpfuncties uit het functie blokschema zijn in het morfologisch overzicht weergegeven met een aantal mogelijke oplossingen. De oplossingen zijn zichtbaar gemaakt aan de hand van eenvoudige tekeningen. Er is door Bright Engineering kritisch naar de oplossingen gekeken en de beste zijn eruit gehaald om het eindproduct naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Uit hoofdstuk 3 en het constructiedossier is gebleken dat het ontwerp van Bright Engineering een hoog rendement heeft. Dit is te danken aan weinig drukverliezen in de leidingen en warmteverliezen. Dit heeft als gunstig effect dat er weinig vermogensverlies optreed, wat weer gunstig is voor de stookkosten en onderhoudskosten van de gebruiker van het zwembad. Ook is Bright Engineering erin geslaagd om het ontwerp een design uitstraling te geven voor de hedendaagse markt.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

2


Summary The project assignment is thoroughly analyzed by Bright Engineering and has been put together in chapter one. The growing wealth in the Netherlands is the reason for the rising demand of luxurious use of leisure. This is explained in the problem definition. The growing wealth is also the reason for the demand for swimming pools. Bright engineering is asked to design an indoor swimming pool including the technical installation which supports the pool. The aim of this project is to make a manageable investigation for the realization of an indoor swimming pool. As appears from preinvestigation the costs are within 70.000 and 100.000 euro’s depending on the model of the swimming pool. The materials and methods of construction are chosen by preinvestigation. The functions of the technical installation and the demands that were made to the technical installation by Bright Engineering are in chapter one. The technical aspects of the installation of the swimming pool and the housing are in chapter two. In this chapter more technical solutions for design problems are explained and solved. Also the main-, partial and assistance functions are explained and put together the function diagram and later on they are in the morphological overview with a couple of possible solutions for this functions. The solutions are carefully and thoroughly analyzed by the engineers of Bright Engineering and picked out to guarantee and upgrade the quality of this product. The design of this swimming pool has a high level of efficiency so is to be seen in chapter three and in the construction file. This is because the low amount of pressure loss in the piping and the low amount of loss of warmth/energy. Positive side effect of this is that the loss of power in the installation is therefore very low which results eventually in lower energy bills and lower maintenance costs. Bright Engineering has also succeeded to give the design a fashionable appearance.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

3


Inleiding Dit verslag is in drie hoofdstukken verdeeld en daarin wordt de realisatie van een inpandig zwembad verklaard. Hieruit zal duidelijk worden of de realisatie van het inpandige zwembad haalbaar is. De gegevens hiervoor worden gehaald uit de volgende onderzoeken: een bouwlocatieonderzoek, een isolatieonderzoek, een productonderzoek en een kostenonderzoek. Deze onderzoeken zijn in de bijlagen te vinden zijn. In het verslag zijn de conclusies van deze onderzoeken samengevat.(1.3) Verder zal de probleemstelling, het ontwerpprobleem, behandeld worden.(1.1) Het doel van het project zal worden weergegeven in de doelstelling.(1.2) Verder wordt in dit hoofdstuk het pakket van eisen en het functieblokschema nader toegelicht.(1.4 ; 1.5) In hoofdstuk 2 worden de keuzes van de verschillende onderdelen van het gekozen systeem verder uitgelicht. De verschillende mogelijkheden voor de functies van het systeem worden gekozen aan de hand van een morfologisch overzicht. Deze staat in paragraaf 2.1 en hieruit is snel af te leiden wat de gekozen oplossingen zijn voor de verschillende functies van het systeem. Hoe de conceptvorming tot stand is gekomen wordt beschreven in paragraaf 2.2. De keuzes die gemaakt zijn in het morfologisch overzicht zullen kort worden toegelicht in paragraaf 2.3. In hoofdstuk 3 worden de ontwerp- en constructiekeuzes verder uitgewerkt en toegelicht. Dit wordt uitgelegd in paragraaf 3.1 in de wordt verduidelijkt in de vorm van technische tekeningen.(3.2) De conclusie van het project en de aanbevelingen staan in paragraaf 3.3. Door de gewenste kleine omvang van het verslag, van maximaal 10 pagina’s, zullen de berekeningen en technische tekeningen in het constructiedossier te vinden zijn. (bijlage VIII) De zelf sturende opdrachten (ZOP’s), de System Breakdown Structure (SBS) (bijlage II) Work Breakdown Structure (WBS), de Proces Flow Diagram (PFD) zullen allemaal in het constructiedossier in de bijlagen te vinden zijn.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

4


1 Analyse Projectopdracht In dit hoofdstuk zal het probleem worden geanalyseerd dat moet worden opgelost. Daarom wordt eerst het probleem duidelijk gesteld.(1.1) Vervolgens word het doel, of te wel de oplossing, voor het probleem verwoord.(1.2) Er volgt een opsommingen van de onderzoeken die zijn gedaan.(1.3) Uit deze onderzoeken en de projectopdracht volgen de eisen.(1.4) Vanuit hier kunnen de funties bepaald worden en de onderbouwing voor de keuzes hiervan.(1.5)

1.1 Probleemstelling Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen jaren heel wat meer geld vrij te besteden gehad en is ons land steeds welvarender geworden. Door het drukke bestaan van veel Nederlanders is de vraag naar een hogere kwaliteit van de vrijetijdsbesteding gestegen. Consumenten, maar ook bedrijven en hotels gaan steeds vaker over tot de aanschaf van zwembaden en andere luxueuze vrijetijdsbestedingen. Echter, de bouw van een zwembad is een complex proces en vraagt om specialisten die weten wat ze doen. Ook het onderhoud van een zwembad en de technische installatie die een zwembad nodig heeft vraagt om specialistisch personeel.

1.2 Doelstelling De doelstelling van dit project is dat ingenieursbureau ‘Bright Engineering’ een haalbaarheidsonderzoek levert in de vorm van een verslag voor de bouw van een inpandig zwembad. In het constructiedossier staan berekeningen aan de installatie, technische tekeningen, een kostenbegroting en een normaal verslaggedeelte. vooronderzoeken worden verwerkt. Bright Engineering is als groep verantwoordelijk voor het resultaat van het verslag en het behalen van de deadline. Jeroen Hopman is aangesteld als kwaliteitsmanager en zal over de kwaliteit van het verslag waken en Minne Troostheide is aangesteld als tijdsmanager en zal waken over de deadlines en milestones en het behalen hiervan. De deadline voor dit verslag is gesteld op 21 maart 2007 om 12:00 uur.

1.3 Onderzoeken In deze paragraaf een korte samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken. De onderzoeken staan als bijlage achter in het verslag.(bijlage III) De volgende onderzoeken zijn gedaan: • Bouwlocatieonderzoek (dit is het onderzoek waar gekeken is naar de juiste en geschikte locatie op het terrein van de opdrachtgever met inachtneming van de eisen van de opdrachtgever). Er zijn een drietal opties in dit onderzoek bekeken. De eerste optie is om de aanbouw aan de Noord-Westkant van het huis te plaatsen. De tweede optie is om de aanbouw van het zwembad te plaatsen aan de zijkant van het huis in het westen. De derde en laatste optie is om het zwembad en aanbouw aan de oostkant van het huis te plaatsen. De gekozen optie is de eerste optie omdat op deze locatie de meeste ruimte is en het uitzicht naar de tuin gewaarborgd wordt.(bijlage III a) • Productonderzoek (hierin is onderzoek gedaan naar de op de markt aanwezige bouwwijzen van zwembad installaties en materialen die hiervoor gebruikt worden en beschikbaar zijn). De gebruikte onderdelen en materialen zijn bepaald uit dit onderzoek. De gekozen methode door Bright Engineering is het overloopsysteem. De gebruikte filters, leidingen en andere onderdelen zijn terug te vinden in het constructiedossier in de bijlage van het verslag.(bijlage III b) • Isolatieonderzoek (hierin is gekeken naar geschikte isolatiematerialen en methoden om te isoleren). Uit dit onderzoek is gebleken dat isoleren met isolatiewol en beton een goede methode is om het zwembad te isoleren en isoleren volgens de conventionele manier (met bakstenen, een spouwmuur met isolatiewol en een binnen muur opgebouwd uit gasbetonblokken) het meest geschikt is voor het pand om het zwembad heen.(bijlage III c) • Kostenonderzoek (hierin is onderzoek gedaan naar de te verwachtte kosten). De kosten die begroot zijn afgeleid uit het kostenonderzoek zijn tussen de €70.000 en €100.000 afhankelijk van de uitvoering van het bad. Hiermee wordt bedoeld dat een polyester bad goedkoper is dan een bouwkundig bad. Een bouwkundig bad is een bad die niet uit segmenten wordt opgebouwd maar volledig wordt gebouwd uit bijvoorbeeld cement of bouwstenen.(bijlage III d) Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

5


1.4 Pakket van Eisen Voor deze installatie zijn er bepaalde eisen en wensen. Deze eisen en wensen kunnen onverdeeld worden in de volgende drie typen: • • •

Vaste eisen: Eis waaraan de te kiezen oplossing in ieder geval volledig moet voldoen. Anders wordt het ontwerp niet goedgekeurd en kan het niet in productie genomen nemen. Variabele eisen: Eis waaraan de te kiezen oplossing in meerdere of mindere mate moet voldoen. Bij deze eisen zijn er meerdere waarden mogelijk binnen een bepaalde marge. Wensen: Dit zijn de eisen die niet verplicht zijn. Daarom noemen we het wensen. Deze wensen worden bedacht door een ontwerper en dienen ervoor om het ontwerp te verbeteren zodat de klant het aantrekkelijker zou vinden om het te kopen.

Hieronder zijn de eisen en wensen voor de zwembadinstallatie uitgewerkt: Vaste eisen • Algemene kosten mogen niet meer dan 100.000 euro bedragen. • Er moet een schatting van de totale kostprijs gemaakt worden. • De aanbouw mag niet het uitzicht van de tuin belemmeren. • De aanbouw moet een vrije doorloop hebben naar het gebouw. • Er wordt een eerste opzet voor een onderhoudsplan samengesteld. • De installatie moet kunnen voldoen aan alle geldende installatievoorschriften norm GAVO 1987 / NEN norm 1078 Betreffende de veiligheid. • Het warmteverliesberekening word gemaakt via de norm NEN 5066 ISSO-4. • Een tekening in de vorm van de Proces Flow Diagram (PFD) en een installatietekening van het ontwerp voeldoen aan de normen NEN 2195 (PFD) en NEN 2322. • Het zwembad mag niet buiten de erf grens gebouwd worden. • Het zwembad moet inpandig zijn. • Het zwembad moet een unieke uitstraling hebben. • Het water moet automatisch op de ingestelde tempratuur worden gehouden. Variabele eisen • De Ph-waarde van het water moet minimaal tussen de 7 en 7,4 liggen. • De watertemperatuur moet minimaal ingesteld kunnen worden tussen 20 en 35 graden. • De levensduur van het zwembad is minimaal 20 jaar. • De warmtewisselaar moet het zwembad minimaal binnen 5 uur volledig verwarmen. • Het filter moet het water voor minimaal 90% reinigen. • Het gebouw mag maximaal een warmteverlies hebben van 20%. • Het zwembad moet een minimale oppervlakte hebben van 15 m2. • Het zwembad moet een minimale diepte van 1,50m hebben. Wensen • Het zwembad dient een design uitstraling te hebben. • Verlichting bij het zwembad. • Geen scherpen kanten. • Makkelijk schoon te maken. • Duurzame materialen. • Waterjet in het zwembad. • Glazen dak. • Onderwater verlichting. • Waterniveau moet gelijk zijn aan de rand van het zwembad.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

6


1.5 Functiebepaling In deze paragraaf worden de verschillende functies uitgelegd. (1.5.1) Daarna word de essentie per functie bepaald. Verdeeld in hoofd- , deel- en hulpfuncties. (1.5.2) 1.5.1 Functie Analyse Nadat het plan van eisen gemaakt was is er gekeken wat voor functies het zwembad moest hebben. Deze functies worden gestopt in een functieblokschema. Een functieblokschema is een technische analyse van de functies van het apparaat. Deze functies worden op chronologische volgorde neergezet. Om te bepalen wat er in de installatie komt, moet er eerst gekeken worden wat de hoofdfunctie van het zwembad is. Hiervoor is een functieanalyse gemaakt. Vullen Afvoeren Rondpompen Filteren Water verwarmen Micro organismen doden PH-waarde regelen Lucht verwarmen

Het vullen van het zwembad met water. Het water moet afgevoerd worden van het zwembad naar de pomp. Het pompen van het water, naar het zwembad en van het zwembad naar de ketel d.m.v. een pomp. De groffe vuildeeltjes worden uit het water gefilterd. Het water in de ketel opwarmen, het water zal in tempratuur stijgen en word naar het zwembad vervoerd om dit te verwarmen. Op een zo milieu vreindelijke manier worden de micro organisemen gedood, maar er is geen een manier die helemaal milieu vriendelijk is. De Ph-waarde moet worden geregeld, zodat het water niet te zuur of te base word. De lucht in het pand zelf moet worden verwarmt, zodat er een aangename tempratuur heerst.

Hulpfunctie: Een hulpfunctie is een functie die niet nodig is om het apparaat te gebruiken. Het woord zegt het al, het helpt het apparaat. Zonder een hulpfunctie zou het apparaat nog steeds werken. 1.5.2 Functie blokschema In het functie blokschema zijn de functies van de installatie en het pand naast elkaar gezet om niks aan het toeval te laten bij het ontwerpen van de installatie.(bijlage IV) De functies, opgesteld in het functie blokschema, worden aan mogelijke oplossingen gekoppeld later in het morfologisch overzicht. De functies van de installatie worden onderverdeeld in drie typen: hoofd-, deel- en hulpfuncties. Hieronder staan de verschillende functies. Hoofdfunctie • zwembad operationeel houden Deelfuncties • zwembad vullen • zwembadwater afvoeren • zwembadwater rondpompen • zwembadwater filteren • zwembadwater verwarmen • micro-organismen doden • pH-waarde regelen • lucht verwarmen Hulpfuncties • waterniveau meten • watertemperatuur meten • pH-waarde meten • lucht circuleren • luchttemperatur meten • leidingdruk meten • helderheid meten • zwembad verlichten. Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

7


2 Ontwerpfase In dit hoofdstuk wordt verklaard welke oplossingen er zijn gevonden voor de problemen die geconstateerd zijn.(2.1) Vervolgens hoe het ontwerp tot stand is gekomen, door een morfologisch overzicht op te stellen waarin verschillende oplossing gepresenteerd worden die tegen elkaar worden afgewogen. Er is per onderdeel verklaard hoe de keuze is tot stand is gekomen.(2.2)

2.1 Morfologisch overzicht (bijlage V) Het morfologisch overzicht is een goede manier om erachter te komen wat de beste oplossing voor een bepaald probleem is. De problemen die gesteld worden zijn letterlijk de functies die in het functieblokschema worden weergegeven. (1.5.2 ; bijlage IV)

Om van een grote bak met water een hygiĂŤnisch en veilig zwembad te maken zijn er verschillende problemen waar een oplossing voor gevonden moet worden. Waar de gebruiker het meest mee te maken zal hebben is het LCD-touchscreen. Met de computer zijn alle gebruikswaarden in te stellen, zoals de temperatuur van het water en de luchttemperatuur. Ook waarschuwingen worden in dit scherm getoond, zoals een onderhoudsbeurt of een defect in het systeem. Alle metingen (watertemperatuur, luchttemperatuur, PH-waarde, Chloorwaarde en leidingdruk) worden digitaal uitgevoerd, zodat het systeem deze waardes in kaart kan brengen op het scherm. Het zwembad zelf is aangesloten op het waterleidingnet, dus zal het zwembad gevuld worden met regulier kraanwater. Een sensor meet of het water niet te hoog of te laag komt. Indien het te hoog komt zal er geen water meer toegevoegd worden, indien het waterniveau te laag is zal er meer water toegevoegd worden. Vervolgens zal het water behandeld moeten worden. Het water komt binnen via de buffertank. Hieruit word het water door een schoepenpomp door het door een zandfilter gepompt. Hierna word het water behandeld met koper ionen. Vervolgens wordt het opgewarmd door middel van een warmtewisselaar in de Cv-ketel. De PH-waarde- en Chloorinstallaties komen als laatst in dit proces. Hierna zal het water verwarmt in het zwembad terechtkomen. Ook zal er water afgevoerd moeten worden; als het zwembad tot de rand gevuld is en er springt iemand in het water zal zijn gewicht in water over de rand komen. Dit water loopt echter niet over de rand, maar loopt een afvoer goot in die aangesloten staat op een buffervat. Het buffervat is noodzakelijk omdat er anders teveel water in een keer door de pomp verwerkt moet worden. Het buffervat staat vervolgens aangesloten op de pompinstallatie en het water wat hierin zit zal weer terug het systeem in gepompt worden. Ten slotte kan de lucht gecirculeerd worden door ventilatieroosters boven de ramen open te zetten.

2.2 Keuzemotivatie Bij de motivatie van de onderdelen uit het morfologisch overzicht wordt er beargumenteerd waarom het desbetreffende onderdeel is gekozen boven een ander onderdeel.(bijlage VI) De onderdelen zijn per functie aangegeven zodat het eenvoudig tegen het pakket van eisen kan worden aangelegd. In de eisen, bij het onderdeel wensen, is te lezen dat er aan een geheel glazen dak in mindere of meerdere maten voldaan moet worden. Er is uiteindelijk gekozen om deze wens te laten vervallen en te kiezen voor een dakraam. Dit is besloten omdat een glazen dak te veel nadelen met zich mee brengt. De bouwkosten zullen stijgen, omdat er gewerkt moet worden met alternatieve methodes. Het glas is duurder in aanschaf en het is enorm nadelig voor de klimaatregeling.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

8


3 Detailleringfase In fit hoofdstuk wordt het uiteindelijke ontwerp beschreven (3.1) en de conclusie met aanbevelingen worden weergegeven.(3.2)

3.1 Detaillering ontwerp De apparatuur is een essentieel deel van het zwembad, zonder het functioneert het niet. Om deze reden zijn de componenten ook zorgvuldig gekozen na afweging van verschillende oplossingen (2.1). Het is het belangrijk te begrijpen hoe het systeem werkt en uit welke componenten het bestaat.

Schematische weergave waterbehandeling

Hierboven is een schematische weergave te zien van de apparatuur die het water behandeld. Zoals in de technische tekeningen (bijlage VII) is te zien bevindt deze installatie zich onder de vloer voor de trap. Deze is te bereiken door een luik in de vloer. Het doel van de apparatuur is om het zwemwater op temperatuur te brengen (tot 35ËšC) en het zwemwater te reinigen van allerlei soorten vuil. Tevens de pH-waarde van het water wordt geregeld, dit is kort gezegd de zuurgraad van het water. Het systeem treedt in werking door het aanzetten van de pomp (4). De pomp zuigt water uit het buffervat, die altijd deels gevuld is. Het buffervat is een noodzakelijk onderdeel van het systeem aangezien het mogelijk is dat er een grote hoeveelheid water uit het zwembad (1) in een keer door de overloop gaat, met gevolge dat de pomp dit niet kan verwerken. Mocht er nu veel water in een keer door de overloop gaat, wordt het eerst opgeslagen in het buffervat zodat de pomp de tijd heeft het water te verwerken. Om te zorgen dat er niet te veel grofvuil (papiertjes e.d.) in het buffervat en de pomp terecht komt is er voor de overloop een skimmer geplaatst.(2) Dit is een uitneembaar mandje die het meest grove vuil tegenhoudt. Het onderdeel van de apparatuur wat het water vervolgens na de pomp tegenkomt is het zandfilter (5). Dit filter houdt vooral het kleine vuil tegen zoals haren, zand en ander klein zwerfvuil. Eens per week vindt er een reinigingsinterval plaats en wordt de pomp andersom aangedreven en spoelt er 600 liter de terug het zandfilter in. Het vuil wat dan in eerste instantie bovenop het zand lag binnen het filter wordt dan de afvoer in geleid.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

9


Het water is nu van zijn grofvuil en klein vuil verwijderd, het enige vuil wat er nu nog over is zijn de micro-organismen. Deze worden gedood door een proces wat koper/zilverionisatie heet.(6) Samengevat werkt het als volgt: Het water stroomt langs twee dicht op elkaar staande koper/zilver elektroden. Doordat de ene elektrode positief, en de ander negatief geladen is komen er ionen vrij. Door een scheikundig proces breken deze de celwand van de micro-organisme en dringen ze diep door tot in de kern van het micro-organisme, en zal het doden. Er zijn veel voordelen aan dit systeem; het vergt weinig onderhoud en is zeer effectief. Het heeft ook verder voor de gebruikers geen enkel nadelig effect, Het is volledig veilig. Het water is nu volledig gereinigd. De volgende stap in het proces is het verwarmen van het zwemwater. Het verwarmen van het zwembad gaat door een CV-intallatie (7) met een warmtewisselaar. Het water is te verwarmen tot 35ËšC, en kan binnen 5 uur op deze temperatuur zijn. Nadat het water verwarmt is zijn er nog twee zaken die geregeld moeten worden. De zuurgraad van het zwemwater (pH-waarde) en de chloortoevoegingen. De zuurgraad wordt constant door een pH-waarde regelaar (8) gehouden op de ideale pH-waarde van 7. Om het zwemwater helder en fris te houden wordt er chloor toegevoegd aan het water door het chloor-regel systeem (9). Doordat er gebruik wordt gemaakt van koper/zilverionisatie is dit aanzienlijk minder dan bij een systeem zonder koper/zilver-ionisatie. Het proces is nu voltooid. Het water is schoon, bacterievrij, warm, helder, de zuurgraad is juist en er zit voldoende chloor in om het water ook helder te houden. Het water is nu veilig en aangenaam om in te zwemmen. Beschrijving pand Dit zwembad betreft een inpandig zwembad. Inpandig betekend een hoop voordeel voor het zwembad zelf; er komt minder vuil in het water, er is minder warmteverlies aan de omgeving, men hoeft geen rekening te houden met het weer en het vergt een stuk minder onderhoud. Aangezien het inpandig is, is het ook de bedoeling dat de temperatuur op een constante, in te stellen temperatuur gehouden kan worden. Hiervoor zijn er diverse berekeningen uitgevoerd om te bepalen hoeveel warmte er door de wanden ontsnapt en hoeveel warmte er dan geproduceerd moet worden (constructiedossier). Het pand is direct verbonden met de woning. Men kan door de studeerkamer met een deur het zwembad betreden en hoeft niet buiten te lopen. Er is gekozen voor een pand met veel ramen. Dit geeft ruimtelijk gevoel en overdag komt er veel licht naar binnen. Er zijn drie ramen te vinden in de twee lange wanden, en twee ramen in de achterste wand. De ramen zijn kantelramen, ze kunnen aan de onderkant elektrisch openen, zodat ook bij regen de ramen open kunnen zonder dat er regenwater naar binnen komt. De ramen kunnen worden aan de onderkant door middel van een afstandsbediening, zodat de gebruiker vanaf het droge de ramen kan bedienen. In het plafond wordt een dakraam geplaatst. Deze is onder een hoek bevestigd zodat het vuil er niet op blijft liggen. Ook dit geeft de gebruiker een beetje het gevoel dat hij/zij buiten zwemt. In het constructiedossier zijn ook de materialen en opbouw van het pand te vinden met maten en tekeningen.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

10


3.2 Conclusie en aanbevelingen In dit gedeelte staat kort wat de eigenschappen zijn van het ontwerp en of er aan de eisen is voldaan.(3.2.1) In de aanbeveling staan nog enkele tips die Bright Engineering aan de gebruiker wilt meegeven.(3.2.2) 3.2.1 Conclusie Ongeveer 7 weken geleden kreeg Bright Engineering de opdracht een inpandig zwembad te ontwerpen die aan de woning vast zat. Hiervoor werd een budget vastgesteld van €100.000 euro. Hiervan zou alles betaald moeten worden. Wat het ontwerp betreft zijn aan alle eisen voldaan. Aan de vaste eisen is uiteraard voldaan, en voor de variabele eisen zijn oplossingen gevonden die de eis zo gunstig mogelijk vervullen. Aan de wensen is niet volledig gedaan. Er is gekozen geen glazen dak te plaatsen, voornamelijk omdat door speciale bouwmethodes de kosten te hoog zouden uitvallen. Tevens gaat het weer een grote rol spelen bij een dergelijk accessoire. Door het grote raamoppervlak ontsnapt er bij koude dagen veel warmte, terwijl er bij zonnige hete dagen een klein broeikaseffect ontstaat. Ook de ‘waterjet’ is niet in het ontwerp opgenomen, omdat ook dat een prijzig accessoire is en in de kostenberekening werd verwacht er dat de kosten dan te snel zouden oplopen. Na een uitgebreid ontwerpproces is het resultaat daar. Een volledig geautomatiseerd inpandig zwembad, met waterbehandeling-apparatuur die het water continu intens reinigt en helder houd. Door verschillende filters zal het water altijd kraakhelder, en zeer veilig zijn om in te zwemmen. Bij het doorlopen van het ontwerpproces is ook de uiterlijke uitstraling van het zwembad niet buiten beeld gebleven. Een unieke trap om het zwemwater te betreden, alsmede de mooie eigenschap dat de zwembadwand direct overloopt in de wand van het pand geeft het zwembad een stijlvolle uitstraling. Het pand heeft veel ramen, waardoor er veel natuurlijk licht naar binnen komt. Alle apparatuur is buiten beeld, het enige waar de gebruiker mee te maken heeft is het LCD touch-screen waar alles op bekeken kan worden. Onderhoudsintervallen worden weergegeven, maar ook de lucht- en watertemperatuur kan naar wens worden ingesteld. De apparatuur regelt de rest. De totale kosten zijn netjes binnen het budget gebleven, maar er is wel het maximale uitgehaald. Bright Engineering is zeer tevreden over het resultaat en is ervan overtuigd dat de klant dit ook zal zijn. Als het zwembad daadwerkelijk staat en draait, zijn de bewoners eigenaar van een luxe zwembad waar te allen tijden veilig gebruik van gemaakt kan worden. 3.2.2 Aanbevelingen Hoewel Bright Engineering voornamelijk veel aandacht heeft besteed aan het schoonhouden, maar ook efficiënt warm houden van het bad, zijn er toch mogelijkheden deze te bevorderen. Het is aan te raden een zwembadstofzuiger aan te schaffen in de loop der tijd. Hiermee kan de bodem en de wanden van het zwembad grondig gereinigd worden en zal ook vuil wat de zuiveringapparatuur niet zal vernietigen aanpakken. Op deze manier blijft het water helder en fris. Een andere aanbeveling is om bij matig gebruik van het bad het water af te dekken met speciaal afdekmateriaal. Op deze manier verliest het water een stuk minder warmte en zal het systeem minder energie verbruiken. Dit zal men ook waarnemen in de gebruikskosten van het zwembad.

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

11


Literatuurlijst Bonsema, P. Keep the business running: Ontwerp van een zwembad Amsterdam, 2007 Elling, R. Rapportagetechniek 3e druk. Groningen, 2005 Grit, R. Projectmanagement Projectmatig werken in de praktijk. 4e druk. Groningen, 2005 Matek, W. Roloff/Matek machine-onderdelen Academic Service, wetenschap en techniek Den Haag Siers, F.J. Methodisch ontwerpen: Volgens H.H. van den Kroonenberg 3e druk. Groningen, 2004 Taal, A.C. Toegepaste energieleer: warmte- en stromingsleer Academic Service, wetenschap en techniek Den haag Wentzel, T. Het Projectgroepsverslag: Topdown en Bottom-up Amsterdamse Hogeschool voor Techniek, Engineering, Design & Innovation Amsterdam, 2006 Internetbronnen: Naam: Zwembad pagina Url: http://zwembad.pagina.nl Bezocht: Onderwerp: onderzoek naar zwembaden Naam: Zwembadbouw pagina Url: http://zwembadbouw.pagina.nl Bezocht: Onderwerp: onderzoek naar zwembaden Naam: Ospa Url: http://www.ospa-benelux.be/ Bezocht: Onderwerp: onderzoek naar zwembaden Naam: Blozoen Url: http://www.blozoen.com/ Bezocht: Onderwerp: onderzoek naar zonnecollectoren

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

12


Naam: D&D Url: http://www.ddbenelux.be/waterbehandeling.html#pH Bezocht: Onderwerp: onderzoek naar waterbehandeling Naam: NEN -normen Url: http://www.nen.nl Bezocht: 29-1-2007 Onderwerp: NEN -normen Naam: uurloon Url: http://home.szw.nl Bezocht: 30-1-2007 Onderwerp: minimum uurloon Naam: CBS Url: http://statline.cbs.nl Bezocht: 30-1-2007 Onderwerp: minimum uurloon Naam: marktplaats Url: http://www.marktplaats.nl Bezocht: 30-1-2007 Onderwerp: prijzen Naam: Tabellen Url: http://users.pandora.be/verhoeven.david/tabellenoverzicht.html Bezocht: 2-2-2007 Onderwerp: lambda waardes Naam: Pooltech Url: http://www.pooltech.be/catalogus/zwembadverwarming_1 Bezocht: 4-2-2007 Onderwerp: Verschillende verwarmingsmethodes Naam: Isolatiedeken.nl Url: http://www.isolatiedeken.nl/index.html Bezocht: 4-2-2007 Onderwerp: Bepaald isolatie materiaal Naam: Bouwfysica: Gevelisolatie Url: http://www.lsgi.nl/handboek/hoofdstuk/l10.html Bezocht: 4-2-2007 Onderwerp: Materiaal waardes Naam: Bouwbesluit Url: http://www.bouwbesluitonline.nl Bezocht: 7-2-2007 Onderwerp: Bouwbesluit en regelgeving Bronnen zonder datum zijn meerdere malen bezocht

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

13


Bijlagelijst I. II. III.

Projectopdracht SBS Onderzoeken a. Bouwlocatieonderzoek b. Productonderzoek c. Isolatieonderzoek d. Kostenonderzoek IV. Functie blokschema V. Morfologisch overzicht VI. Keuzemotivatie VII. MUOP-checklist VIII. Constructiedossier a. ZOP1 : Energietechniek b. ZOP2 : Simulatie model c. PFD (proces flow diagram) d. Sankey diagram e. ZOP3 : Zelf geformuleerde opdracht f. Warmteverliesberekeningen g. Onderhoudsplan h. Technische tekeningen i. Componenten keuze IX. Logboek X. Engelse termenlijst XI. Procesverslag

Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

1 3 6 6 8 16 18 19 20 23 25 29 29 33 36 37 38 42 48 49 50 51 62 63

14


Opdrachtgevers: - Dhr. P. Bonsema - HvA Projectbegeleider: Dhr. Wino Schrijer Groep J: • Jeroen Hopman • Felix Pourquie • Buddy Roy • Jordy Schreurs • Minne Troostheide Amsterdam, maart 2007 Bright Engineering – The Inside pool Het ontwerp van een zwembad - Amsterdamse Hogeschool voor Techniek

15

Project 4 : Report  

Degree: Engineering, Design and Innovation. Location: Amsterdam. Project: Keep the Business running