Page 1

Plan van aanpak Design your future

Door: Elite Engineering Minne, Jorrit, Omar, Bob, Sven, Glenn, David Groep: H


Inhoudsopgave 1. Opdrachtformulering ........................................................................3 1.1 Probleemstelling .................................................................................3 1.2 Doelstelling .......................................................................................3

2. Vaststellen Eindproducten. .................................................................3 3. Afbakenen Projectinhoud ...................................................................4 4. Taken ...........................................................................................5 5. Groepsafspraken ..............................................................................5 Bijlage .............................................................................................6 I : Roulatie schema ...................................................................................6 II : Literatuurlijst .....................................................................................6 III : Lijst van onderzoeken ...........................................................................6 IV Piramide model ....................................................................................7 V Piramide model .....................................................................................8

2


1. Opdrachtformulering 1.1 Probleemstelling Het probleem bij grote evenement-gebouwen is, dat er op bepaalde tijden geen auto’s het gebouw in mogen om de stands te bevoorraden. Dit heeft tot gevolg dat het personeel van de stands frequent zware en/of incourante dozen en goederen, van het laad en los perron of de parkeerplaats, naar de desbetreffende stands moet tillen. 1.2 Doelstelling Het ontwerpen van een alternatief voor het bevoorraden van stands in een evenementgebouw, tijdens een daar geldend autoverbod, in de vorm van een steekfiets.

2. Vaststellen Eindproducten. Plan van aanpak: 1. Verslag 2 a 3 pagina’s 1. Doelstelling(eigen formulering projectopdracht) 2. Vaststelling eindproducten 3. Taakverdeling 4. Vergaderschema 5. Literatuurlijst 6. In piramide model 7. Groepsafspraken Drie concepten tot en met prototype: 1. 2. 3. 4.

Uitwerken en bedenken concepten Per individu een detailtekening 15 schetsen Prototype kiezen en uittekenen

Poster: 1. Prototype in kleur Verslag: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

maximaal 25 pagina’s Zelfsturende opdrachten als bijlage Individuele verslagen Als promotie materiaal Engelse samenvatting van elk hoofdstuk in verslag Opbouw : Inleiding, Kern, Afronding

PowerPoint presentatie: 1. Per persoon 5 minuten uitleg eigen detail. Logboek: 1. Elke handeling wordt vastgelegd.

3


3. Afbakenen Projectinhoud Randvoorwaarden Onderzoek - Onderzoek ter plaatse, beursgebouw, inclusief foto’s en/of tekeningen. - Brainstormsessies over het ontwerp, een verslag hiervan als bijlage. - Argumentatie over het voldoen van het ontwerp aan de machinerichtlijn. - Het maken van een collage met de vormgeving gericht op de doelgroep. - Het maken van ontwerptekeningen van drie concepten, ieder uitgewerkt door een tweetal, waaruit blijkt dat de vormgeving aansluit bij de collage. Planning - Inleveren eindverslag uiterlijk 12 oktober 2006 voor 15.00. - Het project duurt zes weken, van 4-09-2006 tot 13-10-2006 - Het plan van aanpak moet op donderdag 4-09-2006 voor 16.00 worden ingeleverd. - Het eindverslag wordt ingeleverd bij de projectcoördinator, in tweevoud en met een exemplaar van het logboek. - Op maandag 16 oktober overhandigd de project-coördinator het eindverslag aan een docentengroep. - In week 42 wordt het eindproduct gepresenteerd. Literatuur - Het ontwerpproces verloopt volgens het boek “Methodisch Ontwerpen”. - Het eindverslag voldoet aan “Projectgroepsverslag” van Tilly Wenzel. - Het verslag beslaat maximaal 25 pagina’s en wordt mede gebruikt als PR materiaal. Logboek - De notulen moeten een goed beeld geven van wat er besproken is in een vergadering. - Het logboek moet een projectevaluatie en groepsbeoordeling-formulieren bevatten. Tekeningen en Schetsen - Er worden in periode 1 alleen schetsen gemaakt. - Er moet gelet worden op het centreren van onderdelen en op verhoudingen. - Ieder groepslid werkt in detail de tekening uit van een onderdeel van de steekfiets.

4


4. Taken Plan van aanpak: 1. Doelstelling(eigen formulering projectopdracht) 2. Vaststelling eindproducten 3. Taakverdeling 4. Vergaderschema 5. Literatuurlijst 6. In piramide model 7. Groepsafspraken

Taakverdeling: Minne, Sven Glenn, Jorrit, David Team Jorrit, Omar Bob, Jorrit, David Team Team

3 Concepten tot en met prototype: 1. Bedenken concepten 2. Uitwerken concepten 1. Concept 1 2. Concept 2 3. Concept 3

Team

3. 4. 5. 6.

Team Team Team Team/ Glenn, Jorrit

Naar de RAI Per individu een detailtekening 15 schetsen Prototype kiezen en uittekenen

Jorrit, Glenn Bob, David Omar, Sven, Minne

Poster: 1. Prototype in kleur 2. Collage

Jorrit, Bob, David Glenn, Sven

Verslag: 1. Zelfsturende opdrachten als bijlage 2. Individuele verslagen 3. Engelse samenvatting van elk hoofdstuk in verslag 4. Verslag week 1/ 3 5. Opbouw : Inleiding, Kern, Afronding

Individueel Individueel Tweetallen uit Team (per hoofdstuk) Minne, Omar Minne, Omar

PowerPoint presentatie: 1. PowerPoint maken 2. Per persoon 5 minuten uitleg eigen detail.

Jorrit, Minne Individueel

Logboek: 1. Elke handeling wordt vastgelegd

Notulist van de week

5. Groepsafspraken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wanneer je vertraagd of verhinderd bent, afmelden bij een Team-lid. Indien afspraken niet worden nagekomen altijd verantwoording hiervoor afleggen. Bij het niet aanwezig kunnen zijn op afspraken dien je een taak in eigen tijd te vervullen. Altijd luisteren naar de voorzitter. In geval van muiterij vervalt regel 4. Tijdens vergaderingen niet door elkaar praten. Indien de voorzitter zegt dat er door elkaar gepraat mag worden, vervalt regel 5.

5


Bijlage I : Roulatie schema Jorrit Omar Sven Glenn David Bob Minne

Voorzitter: Week 37 Week 36 Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Notulist: Week 36 Week 37 Week 39 Week 38 Week 41 Week 40  

II : Literatuurlijst 1. Boek: “Methodisch ontwerpen” van Van den Kroonenberg en Siers (2004) ISBN: 9001509010 2. Reader: “Projectgroepsverslag” van Tilly Wentzel (2006) READER 3. Projectboek: Design your future 4. Boek: “Projectsmanagement” van Grit ISBN: 9001347037

III : Lijst van onderzoeken 1. Beursbezoek het team gaat een beurs bezoeken om inzicht te krijgen in het programma van eisen voor ons ontwerp. Ook wil het team tijdens de opbouw van de beurs standhouders ondervragen. Het team vraagt dan welke eisen de standhouders zouden willen hebben aan het ontwerp. 2. Materiaalonderzoek Het team gaat o.a. ook onderzoek verrichten naar de materialen die gebruikt gaan worden voor het ontwerp, denk hierbij aan: Kosten, sterkte en vorm.

6


1.2.2 Wensen

1.1.2 Doelstelling

1.1.4 Onderzoeken

1.1.3 Doelgroep

1.2.1 Eisen

1.2 Pakket van eisen

1.1.1 Probleemstelling

1.1 Probleemanalyse

1.Probleemdefinitie

1.3.2 Vaststellen milieu

1.3.1 Functie vereisten

1.3 Functieonderzoek

2.1.3 onderdeel 3

2.1.2 onderdeel 2

2.1.1 onderdeel 1

2.1 Conceptontwerpen

2.2.3 concept 3

2.2.2 concept 2

2.2.1 concept 1

2.2 Keuze-uitleg

2.Ontwerp

Ontwerp van een steekfiets

2.3 Eind-concept

3.4 Aanbevelingen

3.3 Evaluatie (conclusie)

3.2 Uitwerken details

3.1 Uitwerken ontwerp

3.Uitvoering

IV Piramide model

7


Vaste Lesuren Sen Bet Com Mdt_p wpbp SLB Des_w Cpv_p

Dagen PVA 3 Concepten Collage, poster Verslag P.P Logboek Vergaderen Milestone

Wo

Ma

Vr

Di

Milestone

Vaste Lesuren

Projecturen

2 Wo

1

3 Di

Ma

Vr

Do

PDL= Personal Deadline

Wo

Week

4 Wo

Do

Di

Ma

Groep H Datum 6-9-2006

5 Wo

Planning

Vr

Do

PDL

6 Wo

Design Your Future: Steekfiets

V Piramide model

8

Vr

Do Di

Ma

Di

Ma

Vr

Do

Di

Ma

Vr

Do

Action Plan : design your future  
Action Plan : design your future  

Degree: Engineering, Design and Innovation. Location: Amsterdam. Project: Design your Future.

Advertisement