Page 1

Bijlage I Opdrachtomschrijving Probleemstelling Bij de grote evenementsgebouwen (RAI Amsterdam, Jaarbeurs Utrecht, Groenoordhallen Leiden, etc.) is het tijdens de opbouw van tentoonstellingen een behoorlijk hectische bedoening. Op zeker moment mogen auto’s de hallen niet meer in terwijl de bevoorrading van de diverse stands nog in volle gang is. Personeel loopt dan frequent met vaak zware dozen te sjouwen vanaf de laaden los-perrons of, nog erger, vanaf het parkeerterrein naar de stands. Ook de binnenstad bevoorraden is in deze tijd een steeds groter probleem. Steden willen, zo mogelijk, graag een “auto-luwe” binnenstad, dus bevoorraden is gebonden aan bepaalde tijden.

Opdrachtformulering Het projectteam moet goed gaan nadenken over het mogelijk gebruik van de “transport-fiets”. Aan de hand van de vaststelling van de doelgroep kan mede het eisenpakket worden vastgelegd. Aan de hand van een 15-tal schetsen worden ideeën gegenereerd met betrekking tot de vormgeving van de “steekfiets”, de combinatie van een steekwagen en een stevige fiets. Hierbij wordt met name de functionaliteit van het uiteindelijk product niet uit het oog verloren. Het voertuig dat de opdrachtgevers voor ogen staat, is een eenvoudig te onderhouden geheel dat in staat is om een verscheidenheid aan verpakkingen te vervoeren. Hierbij dient te worden uitgegaan van een volume van minimaal 1,2 M3 Dit dient geplaatst te worden op een grondopp. van min. 80 bij 1000 cm, waarbij rekening gehouden moet worden met verpakkingen van ongelijke afmetingen die door de gebruiker getransporteerd moeten worden. Het maximaal te transporteren gewicht zal 125kg niet overschrijden. De transport fiets moet naast het kunnen transporteren van dozen ook een hef / hijs / steek-functie hebben, zodat het op- en aftillen van dozen makkelijker wordt. De transport fiets moet overigens geschikt zijn voor de openbare weg. De Senseo styling is een tijdelijke constructie op de fiets. Bij een nieuw sponsor contract kan een andere "look" gegeven worden aan de fiets. Daarnaast willen de opdrachtgevers natuurlijk zo weinig mogelijk ruimte spenderen om de transportmiddelen op te slaan. Voor de beursgebouwen gaat de voorkeur uit naar een “nestbaar” produkt. De Senseo styling (vormgeving dus geen reclame) is een tijdelijke constructie op de fiets. Bij een nieuw sponsor contract kan een andere "look" gegeven worden aan de fiets.

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

i


Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

2.1.3 Chassis

1.2.2 Wensen

1.1.3 Doelgroep

1.1.4 Onderzoeken

2.1.2 Laadbak

1.2.2 Wensen

1.1.2 Doelstelling

2.1 Onderdeelconcepten 2.1.1 Liftsysteem

1.3 Functieonderzoek

1.2.1 Eisen

1.2 Pakket van eisen

een

2.2.3 Chassis

2.2.2 Laadbak

2.2.1 Liftsysteem

2.2 Keuzeuitleg

2.Ontwerp

1.1.1 Probleemstelling

1.1 Probleemanalyse

1.Probleemdefinitie

Ontwerp van

2.3 Eindconcept

3.3 Evaluatie

3.2 Uitwerken details

3.1 Uitwerken ontwerp

3.Uitvoering

Bijlage II Piramidemodel

ii


Bijlage III Machinerichtlijnen AANVULLENDE EISEN lN VERBAND MET AAN HEF- EN HIJSINRICHTINGEN VERBONDEN GEVAREN. DEFINITIES: A. Hijsen hefgereedschap: niet vast met de machine verbonden delen die tussen de machine en de last of op de last geplaatst worden. B. Hijs- of hefhulpstukken die dienen voor het gebruik van een strop zoals: ooghaken, sluitingen, oogbouten. C. Geleide last; last die verplaatst wordt langs een stijf of soepel materiaal 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2 4.1.2.3 4.1.2.3

Voldoet de machine aan een stabiliteitsproef? Zijn er geleidingen of rollenbanen aanwezig teneinde ontsporing van de last te voorkomen? Zijn er voorzieningen om te voorkomen dat de last kantelt? Zijn alle componenten bestand tegen alle denkbare belastingen? Voldoet de machine aan de statische beproevingscoefficient van 1,5 voor met mankracht bediende machines en 1,25 voor aangedreven machines? 4.1.2.3 Voldoet de machine aan de dynamische beproevingscoefficient van 1,1? 4.1.2.4 Zijn trommelschijven afgestemd op de kabeldiameter? 4.1.2.4 Wordt zijdelings aflopen voorkomen? 4.1.2.4 Bedraagt de gebruikscoefficient van de kabels minimaal 5? 4.1.2.4 Bedraagt de gebruikscoefficient van de hijskettingen minimaal 4? 4.1.2.4 Worden de componenten op hun coefficient beproefd? 4.1.2.4 Worden ze met een beproevingscertificaat geleverd? 4.1.2.5 Bedraagt de gebruikscoefficient van gelaste schalmen minimaal 4? 4.1.2.5 Bedraagt de gebruikscoefficient van kabels of banden van textiel minimaal 7? 4.1.2.5 Zijn er geen knopen, splitsen of verbindingen in de textiel banden/kabels? 4.1.2.5 Bedraagt de gebruikscoefficient van de stalen strop minimaal 4? 4.1.2.5 Worden er passende proeven gedaan om alle coefficienten aan te tonen? 4.1.2.6.a. Worden de bewegingen van de delen van de machine en van de last of bepaalde voorzieningen binnen vastgestelde grenzen gelimiteerd? 4.1.2.6.a. Als de grenzen overschreden worden gaat er dan een alarm? 4.1.2.6.b. Indien er twee machines langs een rails bewogen worden zijn ze dan uitgerust met (rem)systemen? 4.1.2.6.c. Wordt voorkomen dat de last in beweging of vrije val komt indien de krachtbron uitvalt of de machine stopt? 4.1.2.6.d. Is het onmogelijk om de last alleen met de frictierem te laten zakken? 4.1.2.6 Zijn de grijporganen zo geconstrueerd dat onverwacht vallen voorkomen wordt? 4.1.2.7 Is het zicht vanuit de bedieningspost voldoende om botsingen van de last te voorkomen? 4,1.2.7 Is bij geleide niet mobiele machines voorkomen dat personen met de last of het contragewicht in aanraking komen? 4.1.2.8 Is er een bliksemafvoer naar de grond aanwezig (bij mobiele machines)? 4.2.1.4 Is er een belastingbegrenzer aanwezig? 4.2.2 Worden kabels permanent op spanning gehouden? 4.2.3 Wordt bij een geleide last voorkomen dat personen beklemd worden? 4.2.4 Kan de machine haar functie veilig en na behoren vervullen? 4.3.1 Zijn kettingen, kabels die geen deel uitmaken met het geheel voorzien van merktekens en identificatie? 4.3.2 Idem voor ieder hijs- en hefgereedschap: Minimaal vereist: naam, adres, beschrijving; EG merkteken; Identificatie van de last. 4.3.3 Is de nominale last op de machine aangegeven? 4.4.1 Is in de gebruiksaanwijzing vermeld: gebruiksvoorwaarden aanwijzingen voor gebruik, montage en onderhoud bruikbaarheidsgrenzen? 4.4.2 Naast de gebruiksaanwijzing van de machine als bedoeld in 1.7.4. moet vermeld zijn: technische kenmerken? 4.4.2 Verrichten van proeven van de eerste ingebruikstelling indien niet gebruiksklaar gemonteerd bij de fabrikant? 4.4.2 Zie verder richtlijn en normen.

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

iii


ALGEMEEN 1.1.2.a Is de machine zodanig gebouwd, dat bij gebruik en onderhoud geen gevaar bestaat, ook niet tijdens onvoorziene omstandigheden, gedurende de gehele levensduur? 1.1.2.b Zijn bij het ontwerp alle risico's beperkt of uitgesloten? 1.1.2.b Zijn er veiligheidsmaatregelen voor risico's die kunnen worden uitgesloten? 1.1.2.b Zijn de gebruikers over deze risico's geïnformeerd? 1.1.2.c Is er bij het ontwerp rekening gehouden met ander mogelijk gebruik? 1.1.2.c Is hiermee in de gebruiksaanwijzing wel rekening mee gehouden? 1.1.2.d Is er bij het ontwerp rekening gehouden met ergonomische aspecten? 1.1.2.e Worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt? 1.1.2.e Is er rekening gehouden met eventuele belemmeringen bij gebruik hiervan? 1.1.2.f Wordt de machine geleverd met uitrustingen en accessoires ter voorkoming van gevaar bij gebruik en onderhoud? 1.1.3 Zijn er maatregelen getroffen om zonder gevaar met vloeistoffen en gassen te kunnen werken? 1.1.4 Is er rekening gehouden met gevaren die veroorzaakt kunnen worden door te weinig verlichting? 1.1.5 Zijn machinedelen veilig te hanteren? 1.1.5 Is de massa per component aangegeven? 1.1.5 Zijn de aangrijpingspunten aangegeven? 1.2.1 Zijn de bedieningssystemen dusdanig uitgevoerd dat ze bestand zijn tegen de te verwachten bedrijfseisen? 1.2.1 Leiden fouten in de logica bij de bediening tot gevaarlijke situaties? 1.2.2 Zijn bedieningssystemen duidelijk zichtbaar / herkenbaar of gemerkt? BEDIENING 1.2.2 Is de bediening zo geplaatst dat de handeling veilig, zonder misverstand kan worden uitgevoerd? 1.2.2 Geeft de bediening een logisch verband met het bewerkstelligde effect? 1.2.2 Zijn de bedieningsorganen buiten de gevaren zones geplaatst, behalve de noodzakelijke organen? 1.2.2 Kan de machine zonder gevaar bediend worden? 1.2.2 Zijn de bedieningsorganen dusdanig gemaakt dat ze de voorziene belasting kunnen dragen? 1.2.2 Is er bijzondere aandacht gegeven aan de noodstopvoorzieningen? 1.2.2 Is de bediening ondubbelzinnig (goed begrijpbaar niet voor tweeërlei uitleg vatbaar), is de werking duidelijk aangegeven? 1.2.2 Is er bij de bedieningsorganen rekening gehouden met ergonomische aspecten? 1.2.2 Kan de bediener de gevarenzone overzien bij de bediening? 1.2.2 Kan de bediener de gehele installatie overzien? 1.2.2 Zo niet, worden er dan voor het inschakelen van de machine visuele of akoestische signalen gegeven? 1.2.2 Kan de betekenis van deze signalen bij iedereen bekend zijn? 1.2.3 Kan de machine alleen door een opzettelijke handeling in werking worden gesteld? 1.2.3 Is er voor meerdere bedieningsorganen voor het in werking stellen van de machine een validerings inrichting aanwezig? 1.2.4 Is er op iedere werkplek een noodstop aanwezig? 1.2.4 Heeft een stopopdracht voorrang op een noodstop de machine alleen weer door een opzettelijke handeling in werking worden gesteld? 1 2.4 Worden indien van toepassing voor of achter de machine geschakelde installaties die gevaar op kunnen leveren, bij een noodstop ook gestopt? 1.2.5 Is de machine voorzien van een functie keuzeschakelaar voor uiteenlopende veiligheidniveaus zoals onderhoud, afstellen, inspectie? 1.2.5 Heeft de gekozen bediening voorrang op andere bedieningswijzen? 1.2.5 Komt de positie van de functiekeuze schakelaar overeen met een enkele bedieningswijze? 1.2.5 Is bij uitschakeling van de veiligheden automatische bediening onmogelijk? 1.2.5 Zijn bewegingen alleen mogelijk door het bedieningsorgaan onafgebroken in een bepaalde stand te houden (dodemansknop)? 1.2.5 Kan de bediener elke beweging van de machine beheersen vanaf het bedieningsorgaan? 1.2.6 Kan een defect in de energievoorziening stopzetten van machine verhinderen? 1 2.6 Kan een defect in de energievoorziening veiligheden uitschakelen? 1.2.6 Kan herstel van een bovengenoemd defect de machine onverwachts in werking stellen? 1.2.7 Kan een defect in het bedieningscircuit stopzetting van de machine verhinderen? 1.2.7 Kan een defect in het bedieningscircuit veiligheden uitschakelen? 1.2.7 Kan herstel van het bovengenoemd defect de machine onverwachts in werking stellen? 1.2.8 Is de programmatuur gebruikersvriendelijk? Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

iv


STABILITEIT 1.3.1 Heeft de machine voldoende stabiliteit bij normaal gebruik (zonder gevaar voor kantelen of verplaatsen)? 1.3.1 Zo niet, worden er passende bevestigingsmiddelen gebruikt en wordt hierin de gebruiksaanwijzing ook naar verwezen? 1.3.2 Zijn de delen van de machine (+ verbindingen) bestand tegen de gebruiksbelastingen? 1.3.2 Bieden de gebruikte materialen voldoende weerstand tegen de eigenschappen van de omgeving. Met name ten aanzien van corrosie, veroudering, slijtage? 1.3.2 Wordt in de gebruiksaanwijzing de aarden de frequentie van inspecties en onderhoud aangegeven? 1.3.2 Worden er in de gebruiksaanwijzing vervangingscriteria aangegeven? 1.3.2 Zijn leidingen voor gassen, vloeistoffen, dampen, met name hogedruk leidingen beschermd tegen interne en externe krachten? 1.3.3 Zijn er beveiligingen tegen vallende of wegschietende voorwerpen? 1.3.4 Zijn er bereikbare machinedelen met scherpe randen / hoeken die verwondingen kunnen veroorzaken? 1.3.5 Indien het een machine is voor gecombineerde bewerkingen kunnen deze bewerkingen dan zonder gevaar apart worden uitgevoerd? 1.3.5 Kan ieder deel indien niet afgeschermd, afzonderlijk in werking worden gesteld? 1.3.6 Indien er verschillende bewerkingssnelheden ingesteld kunnen worden, is het ontwerp dan dusdanig dat deze draaisnelheden veilig ingesteld kunnen worden? BESCHERMING 1.3.7 Zijn er bewegende delen aanwezig die gevaar opleveren? 1.3.7 Zo ja, zijn er afschermingen aanwezig? 1.3.7 Ingeval van blokkeren van de beweging zijn er dan voorzieningen getroffen waardoor deze zonder gevaar verholpen kan worden? 1.3.7 Wordt in de gebruiksaanwijzing ook hiernaar verwezen? 1.3.8 Zijn de afschermingen gekozen op basis van bestaande risico's? 1.4.1.a Zijn de toegepaste schermen stevig uitgevoerd? 1.4.1.b Leveren de schermen geen extra gevaar op (zijn ze te groot of te klein uitgevoerd)? 1.4.1.c Kunnen schermen worden omzeild of buiten werking worden gesteld? 1.4.1.d Wordt door de schermen het zicht op het werk belemmerd? 1.4.1.e Kunnen afschermingen alleen met behulp van gereedschap worden verwijderd (schroevendraaier)? 1.4.2.2 Zijn bij wegneembare afscherming, bewegende delen voor personen onbereikbaar? 1.4.2.2 Zijn de wegneembare afschermingen (toegangen) voldoende vergrendeld, zodat bereikbare delen na openen niet kunnen bewegen? GEVAAR VOOR ... 1.5.1 Is er gevaar voor elektriciteit? 1.5.2 Is er gevaar in verband met statische elektriciteit? 1.5.3 Is er gevaar in verband met pneumatische of hydraulische of andere vorm van energie? 1.5.4 Bestaat er gevaar in verband met foute montage of herplaatsen van delen? 1.5.4 Zo ja, zijn hier aanwijzingen voor of wordt er in de gebruiksaanwijzing voor gewaarschuwd? 1.5.5 Zijn er gevaren ten gevolge van extreme temperaturen? 1.5.6 Is er brandgevaar? 1.5.7 Is er ontploffingsgevaar? 1.5.8 Is er gevaar door geluidsoverlast? 1.5.9 Is er trillingsgevaar? 1.5.10 Is er stralingsgevaar? 1.5.11 Kan uitwendige straling de werking van de machine verstoren? 1.5.12 Is er gevaar in verband met gebruik van laserapparatuur? 1.5.13 Is er gevaar in verband met uitworp van gassen, vloeistoffen en dergelijke? 1.5.14.a Is er gevaar om opgesloten te raken? 1.5.14.b Zo ja, is de persoon dan in staat om snel hulp te vragen? 1.5.15 Zijn de delen waarop zich naar verwachting personen kunnen bevinden zodanig uitgevoerd dat er geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen bestaat? ONDERHOUD 1.6.1 Kunnen afstellings / onderhoudswerkzaamheden zonder gevaar uitgevoerd worden? 1.6.2 Wordt er voorzien in de toegankelijkheid van de installatie in verband met veilige onderhoudswerkzaamheden door trappen, bordessen enzovoort? Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

v


1.6.2 1.6.3 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7.0 1.7.1 1.7.1 1.7.2 1.7.3

1.7.3 1.7.3 1.7.3

Bieden delen die er voor bestemd zijn te worden betreden voldoende veiligheid? Kan de machine ontkoppeld worden van zijn krachtbron? Kan de betreffende inrichting dan ook vergrendeld worden? Kan de machine op een eenvoudige wijze met zo min mogelijk handelingen worden bediend? Indien de machine van binnen schoongemaakt moet worden zijn hier dan voorzieningen voor getroffen om dit met zo weinig mogelijk gevaar te kunnen doen? Is de bedieningsinstructie gemakkelijk te begrijpen, ondubbelzinnig? Kunnen eventueel aanwezige alarminrichtingen gecontroleerd worden op hun werking? Worden ze dusdanig gemonteerd dat ze makkelijk op te merken zijn? Wordt er indien er nog gevaren zijn, gewaarschuwd door middel van tekst of pictogrammen? Is aangebracht: Naam en adres van de fabrikant? EG merkteken met bouwjaar? Serie of typeaanduiding? Serienummer? Als machine gebruikt kan worden in een explosieve omgeving, is dit dan aangegeven? Voor verwisselbare delen die met hijs of hefwerktuigen verplaatst moeten worden, is daar de massa aangegeven? Zijn de noodzakelijke aanwijzingen voor veilig gebruik aangebracht (zoals max. snelheid, maximum belasting)?

GEBRUIKSAANWIJZING 1.7.4.a Is vermeld een herhaling van merktekens met uitleg van de betekenis? 1.7.4.a Is vermeld de beoogde gebruiksomstandigheden? 1.7.4.a Wordt er de aandacht gevestigd op oneigenlijk gebruik van de machine? 1.7.4.a Worden de bedieningswerkplekken aangegeven? 1.7.4.a Zijn er instructies en reparatie? 1.7.4.a Zijn er instructies voor afstellen? 1.7.4.a Is er een bedieningsinstructie? 1.7.4.b Is de gebruiksaanwijzing geschreven in een taal van het land van gebruik? 1.7.4.c Zijn in de gebruiksaanwijzing de voor onderhoud en in bedrijfsstelling noodzakelijke tekeningen en schema's opgenomen? 1.7.4.d Is ten aanzien van de veiligheidsaspecten de commerciële documentatie niet in strijd met de gebruiksaanwijzing? 1.7.4.f Is het A-gewogen geluidsniveau in de gebruiksaanwijzing aangegeven? 1.7.4.f Is de maximum waarde van het C-gewogen niveau in de gebruiksaanwijzing aangegeven?

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

vi


Bijlage IV Functieblokschema Hoofdfuncties Mens dragen

Deelfuncties Lading hijsen

Lading dragen

Mens + lading vervoeren

Zeil over lading

Hoofd en deelfuncties Mens dragen

Lading dragen

Lading hijsen

Zeil over lading

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

Mens + lading vervoeren

vii


Bijlage V Schetsen

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

viii


Bijlage VI Detailtekeningen

Kogescharnier

Steekbak

Remsysteem

Stuursysteem

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

ix


Opgerold

Uitgerold

Hijs mechanisme

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

x


Bijlage VII Collage

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

xi


Bijlage VIII Poster

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

xii


Bijlage IX Termenlijst English

Description

Vertaling

Acceleration

An increase of speed

Versnelling

Accuracy

The condition or quality of being true, correct or exact

nauwkeurigheid

actuation

To put into action

aandrijving

Alternate

Different approach

Alternatief

Bike

A vehicle with two wheels in tandem. Propelled by pedals connected to the rear wheel by a chain.

Fiets

Brake

A part of the bike, that is used 2 decrease the speed

Rem

Brake System

Brake consisting of a combination of interacting parts that work to slow a moving object.

Remsysteem

Chassis

Construction that forms the base of the concept

Frame

Concept

A general notion or idea

Ontwerp

Convention centers

Centers where large meetings are arranged

Evenementengebouwen

Conventional

Ordinary rather than different or original

conventioneel

Critical point

A less powerful point of the bike

Zwak punt

Custom

Made especially for individual costumers

Op maat

Design-process

Generate ideas for the product

Ontwerp procedure

Dimensions

measure

afmetingen

Disc brakes

A brake system in which a disc attached to a wheel is slowed by the friction of brake pads being pressed against the disc by a caliper

Schijfremmen

Distribution

To spread

Distributie

Force

Strength

Krachten

Head light

Light at the front of the bike

Koplampen

Hydraulic

Operated by the pressure created by forcing water, oil, or another liquid through a comparatively narrow pipe or orifice

Hydraulisch

Unstable

Not stable

Onstabiel

Loading dock

A place where products are loaded

Laad ruimte

Loading platform

A surface where products can be put in

Laadbak

Overview

A general outline of a subject

Overzicht

Peddle Reflector

Reflector on the peddle

Trapper Reflector

Peddles

A part of the bike that converts the power

Pendalen

Resource

A source that can be readily drawn upon when needed

Bronnen

Spindle

A rounded rod

As

Stability

Firmness in position

Stabiliteit

Stands

Presentation point for business

Plaats van product presentatie

Steering-wheel

A wheel used by a driver to steer an automobile

Stuur

Tail light

Light at the back of the bike

Achterlicht

Tail reflector

A part that reflects light

Achter reflector

Transport

To carry, move or convey from one place to another

Verplaatsen van spullen

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

xiii


Bijlage X Procesverslag 1. Samenwerking De samenwerking in de groep verliep meestal goed. Globaal hield iedereen zich prima aan groepsafspraken. Het werken aan het project werd eigenlijk altijd gezamenlijk gedaan. De vergaderingen waren over het algemeen vrij kort en bondig. Soms dwaalden we wat af, maar dan riep de voorzitter de groep weer tot de orde. De inhoud van de vergaderingen was altijd duidelijk en zinvol. Wanneer aan het begin al bleek dat een vergadering eigenlijk niet nodig zou zijn (niet zinvol) werd de vergadering afgelast. De voorzitters functioneerden altijd wel naar behoeven van de groep. Er werd telkens duidelijk gesteld wat er die dag / week moest gebeuren. Afspraken die uit een vergadering naar voren kwamen werden door de notulist op papier gezet. Vrijwel iedereen hield zich aan deze afspraken, wanneer dit niet gebeurde werd de persoon er op aangesproken en werd, zo mogelijk, alsnog aan de afspraak voldaan. Bij niet afgemelde absentie werd er naar geïnformeerd wanneer de persoon weer aanwezig was. Er werd dan, zo nodig, direct een oplossing bedacht.

2. Onderdeel verantwoordelijkheid Iedereen heeft evenveel verantwoordelijkheid genomen. De verdeling van het maken van producten was als volgt. - Het uitschrijven van het verslag is gedaan door, Omar, Sven, Bob en Minne. - Het digitaal omzetten van de tekeningen is gedaan door, Glenn en Jorrit. - Aan de schetsen heeft iedereen evenveel gewerkt.

3. Afvallers We begonnen dit project met een groep van zeven man. Maar zijn geëindigd met zes man. David Mulders is tijdens het project gestopt met de opleiding. Niemand had hier eigenlijk een probleem mee.

4. Deelname De inzet van ieder groepslid was min of meer gelijk. Maar de hoeveelheid van producten lag niet bij iedereen even hoog. Dit kwam deels door afwezigheid, we hebben dit opgelost door de taken die deze persoon moest vervullen te verdelen over de rest van de groep.

5. Positieve hulp Er is zeker sprake geweest van positieve hulp. Wanneer iemand ergens niet uitkwam was er altijd wel iemand anders die te hulp kon schieten. Bijvoorbeeld toen Omar bezig was met het typen van de inleiding heeft Minne hem geholpen met de spelling en zinsopbouw.

6. Leermomenten We zijn het er allemaal over eens dat we nu een stuk beter kunnen inschatten hoeveel tijd iets kost. Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld de planning en dat we direct vanaf het begin harder moeten werken. In een volgend project gaan we strikter letten op milestones en de producten die er per persoon geleverd moeten worden.

Bijlage – Design your future – E,D&I – Amsterdamse hogeschool voor techniek

xiv

Appendix : design your future  

Degree: Engineering, Design and Innovation. Location: Amsterdam. Project: Design your Future

Appendix : design your future  

Degree: Engineering, Design and Innovation. Location: Amsterdam. Project: Design your Future

Advertisement