Jty tiedottaa 114

Page 1

2014

Kuva: Mika Kelander

1

Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n tiedotuslehti

Katso kotisivut ja facebook!

w w w. j t y. f i www.facebook.com/JyvaskylanTyovaenyhdistys


Päätoimittaja

Riitta Mäkinen

Toimittaja

Kimmo Ojala

Toimitus

Kauppakatu 30 A 9 Avoinna ark. 8.30–16.00 Puh. 010 231 4401 Sähköp. kimmo.ojala@jty.fi

Julkaisija

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Painopaikka

Mainospalvelu Laitinen Ky, Jyväskylä

Painosmäärä

700 kpl

Jakelu

JTY:n jäsenet

Pääkirjoitus Hyvät Toverit, kuljemme jo kovaa vauhtia kohti kevättä, josta odotus-­ ten mukaisesti on tulossa poliittisesti mielenkiintoinen. Elämme monessa mieles-­ sä muutosten aikaa. Kun-­ tapäättäjien keskuudessa kuulee usein tuskailtavan päätöksenteon vaikeutta ti-­ lanteessa, jossa tuttu ja tur-­ vallinen toimintaympäristö vaikuttaa muuttuvan lähes viikoittain. On selvää, että ison laivan ohjaaminen kes-­ kellä myrskyä on vaikeaa, kun moottori yskii ja vuotava peräkin natisee liitoksis-­ saan. Uhkana on, että navigoinnin ja oh-­ jaamisen sijasta aika ja energia kuluvat äyskäröintiin. Päätöksenteossa tarvitaan malttia, ulkoisista paineista ja kiireestä huolimatta. Kuten tiedossa on, tehtyjen ratkaisujen vaikutukset tapaavat ”valua alaspäin”. Poliittisen koneiston kyvystä tehdä tule-­ vaisuuteen suuntautuvia, pitkäjänteisiä ja päämäärätietoisia päätöksiä riippuu viime kädessä tavallisen suomalaisenkin hyvinvointi. Ei siis ole aivan sama, mil-­ laisin eväin ja keinoin Euroopan raha-­ ja työllisyyskriisiin haetaan ratkaisua. Niin EU:n kuin Suomenkin tasolla tarvitaan päätöksiä, joilla nykysuunta käännetään ja uutta kasvua luodaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tämä edellyttäisi yhteistä, kollektiivista näke-­ mystä siitä, mikä on sosiaalisesti ja talo-­ udellisesti kestävää. Selvän linjan puut-­ JTY Tiedottaa 1/2014

tuminen tai sen epäselvyys on aiheuttanut kansanlii-­ kehdintää, johon on syytä suhtautua vakavasti. Sosialidemokraattien kan-­ nalta kevään merkittävim-­ piä päätöksiä tehdään käy-­ tävien EU-­vaalien sekä SDP:n puoluekokouksen yhteydessä. SDP:n puo-­ luevaltuusto on vahvistanut 15 ehdokasta toukokuussa käytäviin vaaleihin. Keski-­ Suomi on saanut oman, us-­ kottavan ja menestymisen mahdollisuudet omaavan ehdokkaansa Timo Harakasta. Vaalityöhön ovat terve-­ tulleita kaikki halukkaat omien voimava-­ rojen ja mahdollisuuksiensa mukaisesti. JTY toivottaa tervetulleeksi Jyväskylään myös muut ehdokkaat, joita Aalto-­salil-­ la onkin tapahtumakalenterin mukaises-­ ti mahdollisuus tavata ja tentata kiperin kysymyksin. SDP:n vuorossaan 44. puoluekokous pi-­ detään Seinäjoella 8.–10.5. 2014. Puo-­ lueen poliittisen ohjelman uudistustar-­ peista on keskusteltu pitkään. Liikkeen perimmäiset arvot eivät ole vanhentu-­ neet, mutta kykymme vastata nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin on heikenty-­ nyt. Valtion omistajapoliittiset linjaukset, investointien kohdentaminen, työttömyy-­ den kasvu ja lisääntyvä kansalaisten eri-­ arvoisuus herättävät oikeutettua tyyty-­ mättömyyttä. Alhaiset kannatuslukemat kertovat kansalaisten turhautumisesta, mutta taustalla piilee myös vakavampi 3


ohjelmallinen ja toiminnallinen kriisi pe-­ ruskannattajakunnan luottamuksen mu-­ rentuessa. Tähän hätähuutoon on myös puolueen johdon suhtauduttava kaikel-­ la vakavuudella. Helmikuuta elettäes-­ sä istuvan puheenjohtaja Urpilaisen on haastanut Pro:n puheenjohtaja Antti Rin-­ ne, joka on saanut näkyvää kannatusta myös julkisuudessa. Henkilökysymyk-­ siä merkittävämpänä voidaan pitää sitä, kuinka poliittisen ohjelman uudistamises-­ sa ja linjauksissa onnistutaan. Nyt käytä-­ vä keskustelu on tervetullutta ja seisovaa liikettä herättelevää. Onpa kuultu odotel-­ tavan vielä kolmattakin haastajaa. Oleel-­ lista on kuitenkin se, kuinka asiallisena ja toverihenkisenä käytävä mahdollises-­ ti kiivaskin kamppailu kyetään käymään, sillä liike tarvitsee sitä yhdessä pitäviä elementtejä rikki repivien sijaan.

Lähetämme käytävien edustajavaalien tiimoilta jäsenkirjeen tarkempine äänes-­ tysohjeineen. Puoluekokoukseen val-­ mistaudutaan yhdistyksen kevätkokouk-­ sessa sunnuntaina 23.3. kello 16 alkaen. Käymme keskustelua puoluekokouksen asiakirjoista ja evästämme edustajiam-­ me tärkeään kokoukseen liittyen. Jyväskylän Työväenyhdistys ottaa perin-­ teisen JTY Tiedottaa -­jäsenlehden lisäk-­ si käyttöön myös sähköisen jäsenkirjeen, jonka saa säännöllisesti luettavakseen il-­ moittamalla toimistoon oman, voimassa olevan sähköpostiosoitteensa. Kevättä kohden, haasteita pelkäämättä!

MINISTERIN KYYDISSÄ SDP:n puoluekokous kokoontuu tou-­ kokuussa Seinäjoelle päättämään mo-­ nista tärkeistä linjakysymyksistä kuten puoluekokoukselle tehdyistä aloitteista, perhepoliittisesta ohjelmasta ja eduskun-­ tavaaleihin valmistautumisesta. Ainakin mediassa näiden asiakysymysten edelle kiilaa puheenjohtajasta käytävä keskus-­ telu.

Riitta Mäkinen

JTY:n puheenjohtaja

Valtakunnallinen media seuraa tilannetta herkeämättä ja likapyykin julkinen pese-­ minen ei puolueen kannatusta ainakaan paranna. Jyväskylän Työväenyhdistys on nimennyt toukokuun puoluekokoukseen kaikkiaan 15 erinomaista ehdokasta. Nettiäänestys järjestetään 15.–24.2. ja perinteinen postiäänestys 1.–14.3.2014.

Puheenjohtaja-­ kisassa vaihtoehdot esiin

www.aal tosali.fi www.facebook.com/AaltoSali

4 JTY Tiedottaa 1/2014

JTY Tiedottaa 1/2014

Sosialidemokraattinen puolue ei olisi avoin ja elävä kansanliike ilman erilaisten vaihtoehtojen punnintaa. Tästä mielestä-­ ni on pohjimmiltaan kyse myös edessä olevassa puheenjohtajakisassa. On hy-­ vä, että puolueen linjakysymyksistä kes-­ kustellaan. Olen saanut olla mukana po-­ liittisessa päätöksenteossa eri tasoilla jo varsin pitkään ja selväksi on käynyt, ettei helppoja vastauksia nykyisen maailman monimutkaisiin kysymyksiin ole olemas-­ sakaan. Sen sijaan on olemassa erilaisia vaihtoehtoja ratkaista niitä. Ensin kannattaa kuitenkin keskustella sii-­ tä, olemmeko samaa mieltä seuraavas-­ ta: onko sellainen maailma mahdollinen, jossa yhden maan yhdenmerkkiset polii-­ tikot voisivat poistaa kokonaan ihmisten arkielämän hankaluudet ja epävarmuu-­ det? Tämä on varmasti meidän kaikki-­ en toive, mutta arvelen, että meillä on koko ajan vähemmän keinoja vaikuttaa kansallisesti kansainvälisen talouden virtauksiin. Tästä muutoksesta on osin kysymys myös kannatuksemme laahaa-­ 5


misessa. Mutta voi olla, että osa tove-­ reista ei jaa tätä tilannekuvaa kanssani. Luulen, että elämme koko ajan muuttu-­ vassa tilanteessa, jossa menestyminen nousee vahvasta osaamisesta, mutta myös epävarmuuden sietämisestä ja ky-­ vystä reagoida nopeastikin esiin tuleviin ongelmiin. Olen ilmoittanut tukevani Jutta Urpilai-­ sen valintaa seuraavalle kaudelle. Hän on tarmokas, osaava, kielitaitoinen ja de-­ mokraattinen puheenjohtaja. Esimerkki-­ nä voisi mainita vaikkapa sen, että so-­ sialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja puoluehallitus käsittelivät viime syksynä hyvin perusteellisesti niin talousarvioon kuin rakenneohjelmaankin liittyvät asiat.

Jyväskylän työväenyhdistys ry vuonna 2014

Jutta on joutunut valtiovarainministerinä hoitamaan poikkeuksellisen vaikeita asi-­ oita ja selvinnyt tehtävästään hyvin. En usko, että puolueen vaikea tilanne ratkeaa yhtä ihmistä vaihtamalla. Tarvit-­ semme paljon laajempaa keskustelua puolueen visiosta ja kaiken aikaa muut-­ tuvan maailman haasteisiin vastaami-­ sesta sekä siitä, miten saamme puolue-­ väen sitoutumaan yhteiseen tekemiseen uudella tavalla. Puolue tarvitsee nyt mei-­ tä jokaista. Susanna Huovinen

Kirjoittaja on peruspalveluministeri, SDP:n puoluehallituksen ja JTY:n jäsen.

Sdp:n Keski-­Suomen piiri ry:n kevätpiirikokous lauantaina 5.4.2014 klo 10.00 Jyväskylän Työväentalolla, Aalto-­salissa Käsittelyssä: -­ sääntömääräiset kevätkokousasiat -­ SDP:n puoluekokous 2014

Sdp:n puheenjohtajaehdokas Antti Rinne pe 7.3. klo 18.15 alkaen Aalto-­salissa, Väinönkatu 7 Jyväskylä Tule kuulemaan haastajan ajatuksia SDP:n tilasta ja tulevaisuudesta

Johtokunta Puheenjohtaja:

Varapuheenjohtaja:

YTM Riitta Mäkinen 044 284 8504 ULLWWDPDNLQHQ#KRWPDLO FRP

professori Kimmo Suomi 045 877 4245 NLPPR VXRPL#VSRUW M\X ¿

Jäsenet:

Juha Hjelt paloesimies 0400 779 949 MXKD KMHOW#MNO ¿

Jukka Hämäläinen linja-­auton kuljettaja 0400 647 171 MXNND KDPDODLQHQ#NRWLSRVWL QHW

Hilkka Illman sosiaalineuvos 0400 757 012 KLONND LOOPDQ#NRWLNRQH ¿

Eetu Kinnunen opiskelija 050 545 3173 HHWX M NLQQXQHQ#JPDLO FRP

Joel Lehtonen ohjelmistosuunnittelija 044 076 0606 MRHO OHKWRQHQ#LNL ¿

Noora Luukka opiskelija 050 407 2143 QRRUDOOH#VXRPL ¿

Tarja Viikari lastentarhanopettaja 040 753 3065 tarja.viikari@hotmail.com

Tero Vuorimies palomies 044 073 2687 tero.vuorimies@gmail.com

varajäsen: Antero Raninen kehityssuunnittelija 0400 448 741 DQWHUR UDQLQHQ#NROXPEXV ¿ Toimisto ja henkilökunta Kimmo Ojala toimitusjohtaja 010 231 4401 NLPPR RMDOD#MW\ ¿

Minna Jääskeläinen järjestötyöntekijä 010 231 4400 PLQQD MDDVNHODLQHQ#MW\ ¿

Jari Toikkanen kiinteistönhoitaja 010 231 4402

Kati Sainio järjestöohjaaja 010 231 4403 NDWL VDLQLR#MW\ ¿

Sirpa Pietikäinen kotkatyöntekijä/osa-­aikainen 050 493 8659

Kahvitarjoilu 6 JTY Tiedottaa 1/2014

JTY Tiedottaa 1/2014

7


Jyväskylän työväenyhdistyksen aloitteet Seinäjoen puoluekokoukseen: Julkisen talouden kestävyys-­ vajeen korjaamisessa (raken-­ neohjelma) turvattava kunta-­ valtiosuhteen tasapaino Maan hallitus sopi 2013 budjettiriihes-­ sään maan talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen ku-­ romiseksi erityisestä rakenneuudistusoh-­ jelmasta. Ohjelman tavoitteena on saada työllisyys, talouskasvu ja julkisten palve-­ lujen tuottavuus nousuun. Uudistukset ovat kokonaisuus, jonka täytäntöönpa-­ non nähdään paikkaavan kestävyysva-­ jeen. Julkisen talouden tasapainottamisen on laskettu edellyttävän kahden miljar-­ din euron säästöjä. Kokonaisuudes-­ ta puolet on arvioitu saatavan kuntien omilla toimenpiteillä – palvelujen leikka-­ uksilla ja verojen korottamisella. Miljar-­ di euroa niin ikään pitäisi saada kasaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä kriittisesti tarkastelemalla ja normistoa purkamal-­ la tai sitä höllentämällä. Ministeriöt ovat esityksissään pyrkineet löytämään kei-­ noja edellisen tehtävän toteuttamisek-­ si käytännössä. Hallituksen rakenneoh-­ jelman linjaukset tulevien vuosien osalta sisällytetään kevään 2014 annettavaan määrärahakehykseen. Edelleen esitetyn mukaisesti hallitus arvioi sovittujen toi-­ menpiteiden riittävyyttä kestävyysvajeen kuromisen kannalta ja käynnistää tarvit-­ taessa lisätoimenpiteiden suunnittelun.

Jyväskylän Työväenyhdistys on aiem-­ min kiinnittänyt huomiota kuntia velvoit-­ tavien tehtävien lisäämiseen ilman riittä-­ vää taloudellista kompensointia näiden vastuiden täyttämiseksi käytännössä. Kunnat joutuvat tulevina vuosina kiris-­ tämään kunnallisverotusta toteutetuista, omista säästöistä ja tehostamistoimista huolimatta ja toisaalta valtionosuusleik-­ kausten myötä. Kunnallisveron luontees-­ ta johtuen negatiivinen tasaverokehitys kiihtyy. Esitämme huolemme nyt käyn-­ nissä olevan julkisen talouden rakenteel-­ lisen tasapainotusohjelman suunnitte-­ luun kuntien tehtävien karsinnan osalta. Mikäli tässä tärkeässä tehtävässä ei on-­ nistuta, paine kohdentaa leikkauksia yhä kasvavissa määrin kuntien valtionosuuk-­ siin kasvaa. Samaan aikaan hallitus on hyväksynyt uusia velvoitteita kunnille. Tämä ns. kaksoisrasitus on kuntien ny-­ kyisen taloudellisen tilanteen huomioi-­ den ja kuntalaisten palvelujen turvaami-­ sen näkökulmasta kohtuuton. Jyväskylän Työväenyhdistys esittää puo-­ luekokoukselle, että SDP tulee edusta-­ jiensa kautta turvaamaan kuntien toi-­ mintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden tasapainottamisurakka ei saa jäädä yksin kuntien harteille, joiden lainankantokyky ja veronkantomahdolli-­ suus eivät pitkään kestä enää lisävelvoit-­ teita. Valmisteilla oleva ”rakennepakettia” tulee valmistella tiiviissä yhteydessä val-­ tionosuusuudistukseen, ei siitä irrallaan.

8 JTY Tiedottaa 1/2014

Omaishoitajien asema ja tuki-­ käytännöt yhdenvertaistetta-­ va valtakunnallisesti Omaishoidon tuki inhimillisenä ja julkisen talouden kustannuksia säästävänä hoi-­ tomuotona vaatii nykytilassa vahvaa uu-­ distamista ja kehittämistä. Fyysisesti ja myös henkisesti kuormittava työ edellyt-­ tää riittävää ja monipuolista tukijärjestel-­ mää omaishoitajien oman jaksamisen ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Tällä hetkellä tuki-­ ja maksatuskäytännöt eroavat suomalaisissa kunnissa merkit-­ tävästi ja asuinpaikasta on muodostunut yksi merkittävällä tavalla eriarvoisuut-­ ta omaishoitajien keskuuteen aiheuttava tekijä. Sosiaali-­ ja terveydenhuollon uu-­ distusta on perusteltu nimenomaan tar-­ peella puuttua kansalaisten kasvavaan eriarvoisuuteen suhteessa näiden perus-­ palvelujen saatavuuteen. Mielestämme myös omaishoitajien ase-­ ma tulee ottaa huomioon ja turvata lakiin pohjautuvien perusoikeuksien toteutumi-­ nen asuinpaikasta riippumatta. Omais-­ hoidon tuen maksatuskäytäntöjä tulee kehittää, tuen vaikutusta eläke-­ ja muihin sosiaalietuisuuksiin on tarkasteltava ja harkittava vakavasti myös tuen verotuk-­ sesta luopumista. Hoitovastuu omaishoi-­ tajan ja kunnan välillä on määriteltävä nykyistä tarkemmin. Lakisääteisten le-­ popäivien toteutumisen edellytykset kun-­ nissa on turvattava ja omaishoitajilla tulisi olla oikeus kunnallisen työterveydenhuol-­ lon palveluihin mm. säännöllisesti toteu-­ tettavien terveystarkastusten myötä Jyväskylän Työväenyhdistys ry esit-­ tää puoluekokoukselle, että SDP ryhtyy edustajiensa välityksellä välittömästi toi-­ miin omaishoitajien aseman parantami-­ seksi osana käynnissä olevaa palvelura-­ kenteen uudistamisprosessia.

JTY Tiedottaa 1/2014

Tuloverotusta yhdenmukais-­ tettava Suomen tuloverotuksessa pääoma-­ ja ansiotuloverot on eritytetty toisistaan si-­ ten, että ansiotuloverotuksessa progres-­ sio on verrattain jyrkkä ja veroprosentin vaihteluväli suuri. Tämä veromalli tukee yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista hyvinvointivaltion rahoituk-­ sen taakanjaon suhteen ja jättää myös pienituloisille riittävän osuuden ansiois-­ taan tarpeidensa täyttämiseen. Pääomatuloverotuksen progressio on si-­ tä vastoin hyvin loiva, veroprosenttien vaihteluväli pieni ja veroprosentit asettu-­ vat ansiotuloveroasteikolla keskivaiheille. Kun pääomatulojen nauttijat ovat lisäksi keskimäärin yhteiskunnan hyväosaisem-­ pia jäseniä, on tästä seuraava epäkohta il-­ meinen ja räikeä. Erityyppisten tulojen pe-­ rusteeton verottaminen eri tavoin sälyttää kohtuuttoman osuuden veronmaksutaa-­ kasta keskiluokalle, mikä heikentää hyvin-­ vointivaltion legitimiteettiä ja kokemusta verotuksen oikeudenmukaisuudesta. Jo keskituloinenkin palkansaaja maksaa huomattavan osuuden ansioistaan ve-­ rona, kun taas hyvätuloisinkin pääoma-­ tulojen nauttija nauttii myös suhteessa vastaavaan palkkatuloon pienestä ve-­ roprosentista. Huomattava on myös se, että siinä missä ansiotulo on sidoksis-­ sa saajansa uutteruuteen, tämä lainalai-­ suus ei päde pääomatuloihin. Piensijoittajuuden ja yritysten jaettuun omistajuuteen kannustamiseksi on pe-­ rusteltua, että palkkatuloon verrattuna suurempi osuus pienistä pääomatuloista on kokonaan poissa verotuksen piiristä. Onhan niiden pohjana ollut varallisuus yleensä peräisin saajansa palkkatulois-­ ta. Tämä ei kuitenkaan estäisi pääomatu-­ lojen ottamista kunnallisverotuksen piiriin esimerkiksi nykyisestä valtion pääomatu-­ loveron alarajasta lähtien. 9


Jyväskylän  TyÜväenyhdistys  esittää  puoluekokoukselle,  että  SDP  kirjaa  oh-­ jelmatavoitteekseen  pääomatulojen  saattamisen  kunnallisverotuksen  pii-­ riin  piensijoittajat  huomioiden  ja  toimii  yhteistoiminnassa  Euroopan  sosialisti-­ puolueen  ja  kansallisten  veljespuoluei-­ densa  kanssa  pääomatuloverotuksen  muuttamiseksi  progressiiviseksi  ja  yhte-­ neväiseksi  Euroopan  maiden  ansiotulo-­ verotuksen  kanssa,  jotta  haitallinen  ve-­ rokilpailu  EU:ssa  ja  sen  kumppanimaissa  saadaan  lopetettua.

Ansiotuloeroja  kavennettava Suomessa  tuloerot  ovat  kasvaneet  viime  vuosina  valitettavan  nopeasti.  Olemme  OECD-­maiden  vertailussa  kasvun  kärki-­ päässä,  vaikkakin  globaalisti  tuloeromme  ovat  vielä  suhteellisen  pienet.  On  kuiten-­ kin  todettava,  että  on  jopa  eurooppalai-­ sia  valtioita,  jotka  ovat  pystyneet  pienen-­ tämään  tuloerojaan.  Suomen  on  oltava  tässä  kehityksessä  mukana.  Emme  voi  hyväksyä  jatkuvaa  tuloerojen  kasvua  ja  sen  myÜtä  tapahtuvaa  eriarvoistumista  kansalaisten  keskuudessa.  Suurten  tu-­ loerojen  aiheuttamat  vahingot  yhteiskun-­ nalliselle  yhteenkuuluvuuden  tunteelle,  tasa-­arvolle  ja  luokkakierrolle  on  todis-­ tettu  monissa  tutkimuksissa. Tarvitsemme  oikeudenmukaisen  vero-­ tuksen  lisäksi  tyÜkaluja,  joilla  tuloerojen  kasvua  voidaan  hillitä,  tai  jopa  kaventaa.  Suomeen  tulisi  säätää  laki,  joka  rajoittaisi  yritysten  johdon  ja  matalapalkkaisimpien  tyÜntekijÜiden  tulotason  välille  suhdelu-­ vun,  joka  rajaisi  palkkatuloeroja  siten,  et-­ tä  tuloerojen  kasvu  saataisiin  vähintään-­ kin  pysäytettyä.

linen  eläke  sidottava  toisiinsa.  Tämä  on  erityisen  tärkeää,  jotta  riittävät  eläkevarat  ja  eläkkeenmaksukyky  turvataan  myÜs  tulevaisuudessa  ilman  kohtuutonta  mak-­ sutaakkaa  nuorille  sukupolville. Jyväskylän  TyÜväenyhdistys  esittää  puo-­ luekokoukselle,  että  SDP  kirjaa  ohjel-­ matavoitteekseen  säätää  Suomeen  laki,  joka  määrittää  suhdeluvun  yrityksen  suu-­ ri-­  ja  pienituloisimman  henkilÜn  tulotason  välille.  Vastaava  suhdeluku  tulee  määrit-­ tää  myÜs  eläkkeille.

Toisen  pakollisen  kielen  ase-­ maa  tarkasteltava  kriittisesti Suomalaisessa  koulutusjärjestelmässä  ruotsin  kieli  on  toinen  kotimainen  kieli  ja  siten  velvoittaa  lapsia  ja  nuoria  opiske-­ lemaan  ruotsia.  Kuitenkaan  alueellisesti  toinen  kotimainen  kieli  ei  välttämättä  ole  relevantti  esimerkiksi  tyÜllistymisen  kan-­ nalta,  vaan  jokin  toinen  vieras  kieli,  kuten  venäjä,  voisi  palvella  tyÜelämän  tarpeita  paremmin. Keskustelua  toisen  pakollisen  vieraan  kielen  opiskelusta  ruotsin  kielen  opiske-­ lun  sijaan  on  käyty,  mutta  selvityksiä  tuli-­ si  tehdä  lisää  keskustelun  etenemiseksi. Jyväskylän  TyÜväenyhdistys  ry  sekä  Jy-­ väskylän  sosialidemokraattiset  nuoret  ja  opiskelijat  esittävät  puoluekokoukselle,  että  puolue  selvittää  aidosti  toisen  vie-­ raan  kielen  alueellisen  vaihtelun  mah-­ dollisuudet,  uhkat  ja  resurssit,  jotta  kie-­ lipoliittista  keskustelua  voidaan  käydä  avoimesti,  kriittisesti  ja  faktoihin  perustu-­ en.

MyÜs  eläkkeensaajien  keskuudessa  eri-­ arvoisuus  on  lisääntynyt  siten,  että  pie-­ nituloisimmat  eläkeläiset  eivät  kykene  tulemaan  toimeen  eläkkeellään.  Koska  eläkkeen  tarkoitus  on  vanhuuden  turvan  takaaminen,  on  pienin  ja  suurin  mahdol-­ 10                                                                         JTY  Tiedottaa  1/2014

Liikunnan  mini-­interventio  Kela-­korvauksen  piiriin Ylioppilaiden  terveydenhoitosäätiÜ  Y THS  julkisti  30.10.2013  korkeakouluopiske-­ lijoiden  liikunnan  harrastamisen  tueksi  tarkoitetun  liikunnan  mini-­interventio-­toi-­ mintamallin.  Toimintamalli  tulee  käyttÜÜn  kaikissa  YTHS:n  toimipisteissä. Liikunnan  mini-­interventiomallin  tausta-­ na  on  liikunnan  Käypä  hoito  suositus  ja  sitä  tullaan  käyttämään  opiskelutervey-­ denhuollon  vastaanottotoiminnan  tuke-­ na.  Malli  on  osa  laajempaa  opiskeluter-­ veydenhuollon  ja  korkeakoululiikunnan  välisen  palveluketjun  rakentamista.

ja  opiskelijat  esittävät  puoluekokouksel-­ le,  että  puolue  tekee  kaikkensa  saadak-­ seen  tuoreen  liikunnan  mini-­intervention  myÜs  KELA-­korvauksen  piiriin.  Kannus-­ tin  oman  terveyden  huolehtimisesta  lii-­ kunnan  avulla  katoaa,  jos  opiskelijalla  ei  ole  varaa  hakeutua  mini-­intervention  jäl-­ keen  esimerkiksi  korkeakoululiikunnan  palveluiden  piiriin  taloudellisista  syistä. Lisätietoja  liikunnan  mini-­interventiosta:  KWWS ZZZ \WKV ¿ ¿OHEDQN 0HGLD WLHGRWHBPLQLBLQWHUYHQWLRB SGI Käypä  Hoito  -­suositus:  http://www.kay SDKRLWR ¿ ZHE NK VXRVLWXNVHW QD\WDDUWLN NHOL WXQQXV KRL "KDNXVDQD OLLNXQWD

Jyväskylän  TyĂśväenyhdistys  sekä  Jy-­ väskylän  sosialidemokraattiset  nuoret Â

Liikuntakerholle  uutta  toimintaa JTY:n  petankkiklubi  aloittaa  toimintansa   osana  perinteistä  liikuntakerhoa.   Lajiin  pääset  tutustumaan   joka  tiistai  klo  17-­19  Jyväskylän  Kankaalla.  Et  tarvitse  omia  välineitä.   Petankki  on  mukavaa  yhdessäoloa  ja  sopii   kaikenikäisille  ja  kaikenkuntoisille.   Petankkiklubia  vetää  Tero  Vuorimies. Lisätietoja  ja  ilmoittautumiset  toimistolle  Minnalle,   WDL PLQQD MDDVNHODLQHQ#MW\ Âż Tervetuloa  mukaan! JTY  Tiedottaa  1/2014 Â

11


Sdp puoluekokous 8.-­10.5.2014

JSDN valmiina vuoteen 2014

SDP:n 44. puoluekokous pidetään toukokuun alussa Seinäjoelle Seinäjoki Areenassa. Ehdokkaat puoluekokousedustajiksi jätettiin tammikuun loppuun mennessä. JTY aset-­ ti omat ehdokkaansa joulukuun kuukausikokouksessa.

JTY:n puoluekokousedustajaehdokkaat Jyväskylän alueen jäsenäänestykseen ovat: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

VAALIYHTYMÄ 3 (Jyväskylä)

Abahassine Lachen Arnberg Jouni Haapsalo Kaija Hjelt Juha Hovikoski Mervi Huumonen Hanna Hynynen Marjatta Hämäläinen Jukka Illman Hilkka Joronen Kari Jussila Petri Kautto Heljä Kemiläinen Allan Kemiläinen Jorma Kinnunen Eetu Kruus Aila Lehtonen Joel Luukka Noora Melville Tony Moradi Ali Mäkinen Riitta Ojala Kimmo Reinikainen Pertti Ruoppila Ahti Salonen Anni Sarja Pertti Suomi Kimmo Turunen Leo Viikari Tarja Vuorimies Tero Väliniemi Tuulikki

Kuokkala Palokka Kypärämäki JTY Kypärämäki JTY Huhtasuo JTY JTY Tikkakoski Kuokkala Lohikoski Lohikoski Vaajakoski JTY Kuokkala JTY JTY Lohikoski Lohikoski JTY JTY Kypärämäki Säynätsalo JTY JTY JTY Kuokkala JTY JTY JTY

sosiaaliohjaaja liikuntapalveluesimies sairaanhoitaja/pääluottamusmies paloesimies, eläkeläinen sairaanhoitaja opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja myyntiedustaja linja-­autonkuljettaja, pääluottamusmies sosiaalineuvos, eläkeläinen eläkeläinen FL, projektipäällikkö johdon sihteeri rakennuttaja metallityönopettaja opiskelija, viestintäassistentti työsuojelutarkastaja FM, ohjelmistosuunnittelija opiskelija, yhteiskuntatieteiden yo lehtori datanomi, projektityöntekijä YTM, JTY:n pj, kaupunginhallituksen pj toimitusjohtaja toiminnanjohtaja, puheenjohtaja aluejohtaja FM eläkeläinen professori sosiaalityöntekijä, pakinoitsija lastentarhanopettaja palomies eläkeläinen

Jyväskylän alueelta valitaan 14 edustajaa. Äänestys toteutetaan netti-­ sekä postiäänestyksenä. Nettiäänestys järjestetään 15.-­23.2. ja postiäänestys 1.-­14.3.2014. Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen aloitteet puoluekokoukselle. Totuttuun tapaan JTY:stä löytyi aktiivisuutta myös aloitteiden tekoon. JTY:n aloit-­ teet löydät tästä lehdestä toisaalta. 12 JTY Tiedottaa 1/2014

Jyväskylän sosialide-­ mokraattisten nuorten ja opiskelijoiden tuore joh-­ tokunta on kokoustanut tälle vuodelle jo kertaal-­ leen ja alku on ollut idea-­ rikasta ja inspiroivaa. Ennen kuluvan vuoden maalailua haluan kuiten-­ kin palata vielä lyhyes-­ ti voitokkaaseen viime vuoteen. Innokas työmme JYYn edustajistovaaleissa, vaalipäällikkö Noora Luukkan johdol-­ la, kantoi hedelmää: paikkamääräm-­ me nousi edustajistossa kolmeen. Myös JYYn hallitusneuvottelut olivat Demari-­ opiskelijoiden osalta menestyksekkäät, sillä saimme kaksi paikkaa. Aktiivinen toiminta niin SONK:issa kuin Demari-­ nuorissakin on ollut tärkeää. Yhdessä Eetu Kinnusen kanssa olemme aktiivi-­ sesti edustaneet Demarinuorten Länsi-­ Suomen piirihallituksessa, jonka vara-­ puheenjohtajana toveri Kinnunen toimii. Viime vuoden saavutukset ovat mahtava pohja uudelle johtokunnalle jatkaa moni-­ puolista toimintaa. Mitkä asiat pitävät JSDN:n kiireisenä tä-­ nä vuonna? Lista on pitkä, mutta muuta-­ mia kärkiä on erityisesti nostettava esil-­ le. Toukokuussa pidettävät eurovaalit ovat jo pitäneet johtokuntaamme liikkeel-­ lä, muun muassa kampanjointitilaisuuk-­ sissa. Keväällä koittaa myös Demari-­ nuorten liittokokous, johon olemme jo alkaneet valmistautua. Seuraavat edus-­ JTY Tiedottaa 1/2014

tajistovaalit käydään syk-­ syllä JAMK:ssa ja siellä tavoitteenamme on saada demariopiskelijoiden lista. Loppuvuodesta järjestettä-­ vässä SONK:in liittokouk-­ sessa pääsemme jälleen valitsemaan liitolle uutta puheenjohtajaa. Ei siis ole liioiteltua sanoa, että vuo-­ si tulee olemaan vaalien täyteinen. Ajatuksemme ovat kovasti myös tulevas-­ sa puoluekokouksessa ja myöhemmin häämöttävis-­ sä eduskuntavaaleissa. Suurten tapahtumien lisäksi on hy-­ vä arkisen pakerruksen keskel-­ lä muistaa myös pienimuotoisemmat, mutta sitäkin tunnelmallisemmat ja in-­ noittavat tapahtumamme, kuten 26.2. Vakiopaineessa järjestettävä JSDN:n ja JYYn Demariopiskelijoiden yhtei-­ nen illanvietto työväentuopin merkeissä. Tervetuloa, uudet ja vanhat tutut! Innosta pakahtuen Annu Komulainen

JSDN:n puheenjohtaja Ps. Meidät löydät helposti somesta KWWSV ¿ ¿ IDFHERRN FRP GHPDULQXRULVR & https://twitter.com/JYYnDemariop ]

13


Keski-­Suomen Osuuspankin vaalit 2013 marraskuussa Demarit säilyttivät asemansa, edustajistoon 15 paikkaa 60:stä. Valituiksi tulivat: Tuulikki Väliniemi

355 ääntä JTY

Juha Metsänen

262

Matti Ojala

189 JTY

Eila Simola

154

Päivi Kovanen

134

Helena Pihlajasaari

134

Pekka Niskanen

122

Antti Saarinen

112

Juha Manni

107

Esko Tammenoja

106

Seppo Lahtinen

103

Tony Melville

94

Tapio Valkonen

91

Tero Vuorimies

82 JTY

Lea Leppänen

81 JTY

Onnittelut valituille ja kiitos kaikille mukana olleille sekä vaalityöhön osallistuneille.

Seurakuntavaalit 2014

JTY:n juhlavuoden lahjoituksen saajat koolla 5.2.2014

Yhdistyksen juhlavuoden 2013 lahjoitukset JTY:n johtokunta päätti vuoden 2013 vii-­ meisessä kokouksessaan yhdistyksen 125-­vuotisjuhlavuoden lahjoituksista. Juhlatilin tuotto sekä yhdistyksen oma, juhlatilin tuottoa vastaava osuus, päätet-­ tiin jakaa vuoden 2014 alussa seuraavil-­ le paikallisille kolmannen sektorin toimi-­ joille:

Marraskuussa on jälleen seurakuntavaalien aika. 9.11.2014 (ennakkoäänestys 27.-­31.10) pidettävien vaalien ehdokashankinta on jo käynnistynyt.

-­ -­ -­ -­ -­

Keski-­Suomen Ensi-­ ja turva koti ry Jyväskylän Viitakodit ry Jyväskylän Eläkkeensaajat ry Jyväskylän Katulähetys ry Keski-­Suomen Keskussairaalan lastenosastojen tuki ry Lastu -­ Jyväskylän Rintamaveteraanit ry -­ Jyvässeudun omaishoitajat ry -­ Mielenterveysyhdistys Kello ry.

Lahjoitukset jaettiin yhteisessä tilaisuu-­ dessa Työväentalolla 5.2.

Mikäli seurakuntavaalit kiinnostavat, ilmoittaudu mukaan Minnalle toimistolle PLQQD MDDVNHODLQHQ#MW\ ¿

JTY Tiedottaa 1/2014

15


JTY:n  soittokunta  Kajastus Soitto  jatkuu  tiistaisin  17.00-­20.00 B-­salilla  ja  mahdollisuuksien  mukaan  Aalto-­salilla,  VäinÜnkatu  7 Tule  mukaan  mukavaan  joukkoon!

Avoin  keskustelutilaisuus â€?Fasismin  lumousâ€? 3URIHVVRUL ÂżORVRÂżQHQ NLUMDLOLMD Tarmo  Kunnas  alustaa  ja  johdattelee  uuden  kirjansa  pohjalta  keskustelua  ajankohtaisesta  aiheesta.  ke  26.2.2014  klo  18.00 Aalto-­Sali,  VäinĂśnkatu  7  Jyväskylä  Kahvitarjoilu  17.30 Â

JTY:n  sekakuoro  Aallon  Laulajat

Eurooppa-­aiheinen  keskustelutilaisuus

Harjoitukset  torstaisin  klo  18.00  B-­salilla  ja   mahdollisuuksien  mukaan  Aalto-­salilla

â€?Minne  menet  Eurooppa?â€? to  6.3.  klo  18.00 Aalto-­Sali,  VäinĂśnkatu  7  Jyväskylä

Lähde  mukaan  kuorolaulun  ihmeelliseen  maailmaan!

JTY:N  Veteraanikerho  Wanhat  Toverit

Keskustelua  alustamassa:   Europarlamentaarikko  ja  EU-­vaaliehdokas  Mitro  Repo  Kalevi  Sorsa  SäätiĂśn  johtaja  Mikko  Majander Musiikkia:  Pumpun  henki   Kahvitarjoilu  klo  17.30 Â

Avoin  keskustelutilaisuus

JTY:n  Veteraanikerho  Wanhat  toverit  seuraava  kokoontuminen tiistaina  11.3.2014  klo  14.00 tiistaina  14.4.2014  klo  14.00 B-­salilla,  VäinÜnkatu  7

â€?Kuka  sinusta  huolehtii  â€“  perhe  vai  valtio?â€? Hyvinvointipalveluiden  lähtĂśkohdat  eteläisessä  ja  pohjoisessa   Euroopassa.  Kansanedustaja,  europarlamentinvaaliehdokas   Ilkka  Kantola  johdattelee  keskustelua.   Mukana  myĂśs  Antti  Kaihovaara.

Tervetuloa  mukaan  uudet  ja  vanhat  Wanhat  toverit!

ma  17.3.  klo  13.00 Aalto-­sali,  VäinÜnkatu  7  Jyväskylä

Kahvitarjoilu.

  Kahvitarjoilu  12.30  alkaen 16                                                                         JTY  Tiedottaa  1/2014

JTY  Tiedottaa  1/2014 Â

17


Muutoksia toimistolla Yhdistyksen sähköinen uutiskirje käyttöön JTY:n tiedotustoimintaa kehitetään enti-­ sestään vuoden 2014 alusta. Johtokunnan päätöksellä yhdistyksen toi-­ minnasta ja tapahtumista aletaan tiedot-­ tamaan jäsenille myös sähköisellä uutis-­ kirjeellä. Uutiskirjeessä tiedotetaan myös muista demareiden ajankohtaisista asi-­ oista Jyväskylässä ja Keski-­Suomessa.

Uutiskirjeen saat sähköpostiisi mikäli olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi puolu-­ een jäsenrekisteriin. Mikäli haluat sähköpostiosoitteen yhte-­ ystietoihisi lisätä, ilmoita siitä toimistolle Minnalle tai Katille niin päivitämme yhte-­ ystiedot rekisteriin.

JTY:n naiset toimii Kokkikerhot jatkuvat 20.2., 20.3., 24.4., ja 22.5. klo 12 B-­salilla. Ilmoittautumiset Maijalle puh. 040 527 8414 Käsityökerho alkaa. Kiinnostaako käsityöt mukavassa porukassa? Aloitamme 27.2. klo 14–16 B-­salilla. Kevään kokoontumisajat sovimme tapaamisella. Jty on ostanut lankoja, tarvitset vain omat puikot mukaan. Neulomme Ensi-­ Ja turvakodille lasten ja aikuisten lapasia, sukkia, myssyjä yms. Lahjoituslankoja otetaan myös vastaan! Tervetuloa! Kahvitarjoilu! Lisätietoja Marjatta Stahl puh. 040 828 9374, marjattastahl@gmail.com

JTY:n naiset toimii JTY:n Naisten kevätkokous 12.3. klo 18 B-­salilla Kokouksen aluksi keskustellaan NAISYRITTÄJÄN ARJESTA Aiheesta alustaa yrittäjä Pirjo Hatzitoliou Tervetuloa! 18 JTY Tiedottaa 1/2014

Timo Harakasta JTY:n eurovaaliehdokas Yhdistyksen syyskokous käsitteli perinteisten syyskokousasioiden lisäksi Euroopan parlamentin vaaleja. Kokous päätti yksimielisesti asettua tukemaan Timo Harakkaa eurovaaleissa. Äänekoskelaislähtöinen toimittaja Harakka on myös SDP:n Keski-­Suomen piirin ehdokas toukokuun 25.päivänä järjestettävissä vaaleissa. Lähde mukaan Timon vaalikampanjaan osoitteessa ZZZ WLPRKDUDNND ¿ Timon tukiryhmä kokoontuu B-­salissa ke 19.2. klo 17-­20.00. Ilmoittaudu mukaan Timon Keski-­Suomen vaalipäällikölle Sonja Kekkoselle 040 706 4671

10 kirjaa matkalla Timo Harakka ja Anna Kortelainen live-­kiertueella keväällä 2014 5.3. klo 18.00 Aalto-­Sali, Väinönkatu 7 Jyväskylä Jaroslav Hasek: Kunnon sotamies Svejkin seikkailut maailmansodassa Veijo Meri: Manillaköysi Kahvitarjoilu 17.30

Vapaa pääsy!


Jyväskylän Työväenyhdistys ry KEVÄTKOKOUS (vuosikokous) SU 23.3.2014 KLO 16.00 Aalto-­salissa, Väinönkatu 7

Käsiteltävät asiat: -­ sääntömääräiset kevätkokousasiat -­ SDP:n puoluekokous 2014

Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat nähtävissä yhdistyksen toimistolla 17-­21.3. välisenä aikana

TERVETULOA!

Kokouskahvit klo 15.30 alkaen

Mainospalvelu Laitinen, JKL 2013

Johtokunta