Page 1


I

HI^

1, nnna, 1 ;

jin tlh

7' 'Y wpu


shut j ill0

ting

w3n shbg

T+(@)flI&ma &I

6ioun~l

xi8 gC pi!

45

J mu

QC

34 9

(TJA~;

34 3 rftuu

TUO~S.;

yg

4 $4 xing q:

4g4 %


b6

ding

/LA

j

zhi

I

t lnau

.I

nnu


1

shb

shin xb

7;

II

1qU

I

9114


zhk

zhi jik


7 : Jig:

n

Jin t i h shi xing qi u

jy?

4'

~uuldu?vussl:'lsns

1445

ti

O

xing qi wu".

lirqnLru

a ! XEn,$?

Xik gb yu'e shi j?;

pi??

daun;ildutlouoslan:

N); lii 1 dh xu6 x i du6 jiz le? A q~ul17uunmnin~ilaiuiil~~~uiul~ila~~n'~ns


7 : f$3cf+,Q~+I'a7t%%&~fi~fi*~~4? NY

Jig:

n

z

qa~~inmiinul~nz~ani~n~~~1H'5~d4~ ~HII~:

:

*,$ I . ~ , ; f , + @ *%,*,&1'7* ,

xu6 xi&

, v

shf jiik shuo' g& wd ting ting hxo \ ma?

b% zub x;

I

qi d i h bbn iai xu6 xiio soahi h g chi L o

7;niu

, fl!I.k,&,@&

.

ba' d i h b'an shhg "1 "

O

I&,

W&

sh'ang jl"u d i h shui jifio.

noumnumluqr% ~~lwaonnn~iuu~u~i3nuin'u II(RIUJ~&

w% y8u kk ma?

Jig:

xi;

n

noudiuflda1~~17au~~ut1~,

Ji;:

xkg qi t i h sh'mg kk

n

iuoi~n~ilfiuuY~unz

ma?

t : ES4RTI.%% O

Y:

v

fin,

xing qi t i h bhshhg kb.

iuoi~ui;dinruniir


w

.;x?$Z.fifA a jf-t+&&% 13nu~~nwniui~unrnal1n'~~111nlduniui~nu

(-1 (J) =)

(+a) JL+

S+I'~

El+@

*

B;fS+ (3i) (1,)

(*I (I\) (A)

*a+ JLA JL%

JLa

JLq

(+I

+

(+=I

JL A I hJL%~

(+a3-A ( + % ) . $9 (+*) 4? (+I\) 99 ( + A ) T? (=+I f!!L

(=+-1 (51-5) \ & tlrJ * (Jj-2) (=+w) h i f l &

(=+XI

&a


5 3f 6J g,5J (

c

)

&!J'J

Rnuamiitdud~lun w3 ' m a in, clmm


(x)' !$

*

f6 wn, waqnsld

f fl*

shi sh:

1114

i RW

bb

4$m,=s~-t=+-t=fl =++a g. 4 t&ium;d

O

27

liiounan~inrrqnshna 2547 nni

10.30

u.


42. +$

t t

a

P

+

1Q

rB ~ I f illlP )I?$

+-+Mf

(#+) 43.

1$fj 1

( J!R

44. ,&,

>

ri

C

1-

11

rT

k

k

\

(s) 45.

b-

bb"

b

'

b

k 6

t

k

t'

p *

k

k

t b'

#"\

*

*

,Y n.

(Z) 46.4+

a (&&)

47.

a

I

I

n

4

..+

4 s A

4 4= 4+

s#=s~,

4k

48. .I&

.I I, 4'

Y 1 .I&.I&.I$


d

Lou:

1:

nib '~Quuydo do ~' m ? ;6;L

d

$6

ir,

d

d d d uu TFI o gu?

I r u too d

L;.l

d

e1 l 8 GU.

ad Ian a h go idu

I

a1o -

$1mo?

d miluu. d ' ' au ~i Do

fiuu m a i i u

' + A

;la

ii7, d d

il

f4

' d

9 lmuu JU

(I

+ fi

a m u fiu I ;d u tdua + d ' a niu $4 71 muu gu ova. I

d

"

i r u g 81 mo u i ? d

'

t

I ~ Ug BU

"

51 ino. 1

:

$4

'v ~ l u $4u

I

in6 u i ?

p%,

Go Q ~ J $4 61 u i ? i1i

A

d

a ~1 u LMOU \ I H ~ 1 0 4 ~i1u7,

;11

riu, iri d u u Ju 6 i o ,


(5)\

(

)

sh; jib

nm I

\

shi c h h g

la0 ~ O 7 U


laou~:j5 laouj~u

( 1 )

j

(A)

T j nib

dd

ji d i h

hw

. ( +) .

p

( f c ). j ;

ga

~ R U~ I U

(+3)j

g

he

. (+ ) . (+ ) .

4

( 5 )j ~ hi.

nRiu

ji b%n

dttk

dua ji5

.

(31-3) chii

(

)

~iulii25

mCn

shui jiio

oanld&auon uau


rl

'7

bPi ( x')

jian (

2.)

$!

lei ( xV)

P IC

zui, ( e

x )

Chinese Chapter 5  

Talk about times in Chinese

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you