Page 1

เครือข่ายความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา Macleans College - Matthayomwatnairong School ณ ประเทศนิวซีแลนด์

01-56.indd 1

21/10/2556 21:34


สารจากประธานเครือข่ายผูป้ กครอง ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจและ ให้เกียรติเลือกผมให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน มัธยมวัดนายโรงอีกวาระหนึ่ง นับเป็นสมัยที่สามในการทำ �งานของผม ตลอดระยะเวลาในการทำ�งานทีผ่ า่ นมาผมได้รบั ความอนุเคราะห์สง่ เสริมสนับสนุน การเสียสละเวลาอันมีค่า และทุนทรัพย์ต่างๆ จากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ท่านผู้ปกครอง ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์บุคลากรในโรงเรียนด้วยดีตลอดมา ทำ�ให้ภารกิจ งานต่างๆ สำ�เร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ทกุ ประการ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ตอ่ โรงเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรียน จะได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรูร้ กั การศึกษาค้นคว้าหาความรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ และในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนจึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน พัฒนาตนเองทุกๆ ด้านเพื่อให้สามารถเป็นสมาชิกที่ดีมี คุณภาพของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ผมและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกท่าน ได้ตระหนักเห็นความสำ�คัญดังกล่าว จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจ ระดม ความคิดตลอดจนกำ�ลังทรัพยากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างเต็มความภาคภูมิ พร้อมนำ�ชื่อเสียงมาให้ประเทศชาติ ภารกิจ ครั้งนีจ้ ะสำ�เร็จลงได้กต็ อ้ งอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกๆ ภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผูป้ กครอง ทุกท่าน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสนี้ผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง คณะครู อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองดำ�เนินการจัดและผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงได้รบั ความอนุเคราะห์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

02.indd 2

ขอแสดงความนับถือ

นายชาตรี ไทรประเสริฐศรี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ปีการศึกษา ๒๕๕๖

18/10/2556 3:13


¥â«¬§«“¡µ—Èß„®·≈–§«“¡æ¬“¬“¡¢Õß ¡“™‘°¡—∏¬¡ «— ¥ 𓬂√ß∑ÿ ° ∑à “ π∑’Ë ® –„Àâ ° “√»÷ ° …“°— ∫ ≈Ÿ ° »‘ … ¬å ¡— ∏ ¬¡ «—¥π“¬‚√ߢÕ߇√“µ“¡·π«∑“ß·≈–§«“¡§“¥À«—ß ∑—ÈߢÕß ª√–‡∑»™“µ‘·≈–‚√߇√’¬π´÷Ëß√«¡∂÷ß™ÿ¡™π / §√Ÿ / ºŸâª°§√Õß π—°‡√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß/ºŸâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ∑’˵—Èß„®‰«â ‚¥¬°”À𥇪ìπ«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® ·≈–‡ªÑ“ª√– ß§å¢Õß ‚√߇√’¬π‰«â ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß‚√߇√’¬π√à«¡°—π ´÷Ëß„π¿“§‡√’¬π∑’Ë Ò/Úııˆ π’È æ«°‡√“§√Ÿª√–®”°“√∑ÿ°§π 欓¬“¡∑’Ë®–¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ °“√®—¥°“√»÷°…“¢Õ߇√“‚¥¬‡πâπ„À⺟â‡√’¬πæ—≤π“∑—°…–§‘¥/·°âªí≠À“/°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ… ◊ËÕ “√/®‘µÕ“ “  “∏“√≥– ºà“π°√–∫«π°“√®—¥°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ∑—Èß„π™—Èπ‡√’¬π‡©æ“–«‘™“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫·≈–ÀâÕ߇√’¬π∑’ˇªìπ§√Ÿ ∑’˪√÷°…“ ·≈–√à«¡®—¥°‘®°√√¡„π√–∫∫√–¥—∫™—Èπ ≈Ÿ°‡ ◊Õ / ‡πµ√π“√’ / ¬ÿ«°“™“¥ / ™ÿ¡πÿ¡ ·≈–‡ √‘¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ »—°¬¿“溟‡â √’¬πºà“π‚§√ß°“√/°‘®°√√¡ 摇»…µà“ßÊ ‚¥¬‡πâπ°“√¡’ «à π√à«¡®“°ºŸ∑â ¡’Ë  ’ «à π‡°’¬Ë «¢âÕß∑ÿ°¿“§ à«π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß ‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õß  ¡“§¡»‘…¬å‡°à“ œ ·≈–π”ICT¡“‡ √‘¡°√–µÿâπ„Àâ∑—ÈߺŸâ‡√’¬π/ ºŸâ‡°’ˬ«¢âÕ߉¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√/¿“√–ß“π/· «ßÀ“°“√‡√’¬π√Ÿâ/°“√ª√–‡¡‘πº≈ ‡æ◊ËÕ„À⺟â‡√’¬πª√—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ „Àâ∑—πµàÕ —ߧ¡°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π»µ«√√…∑’Ë ÚÒ µ“¡Õ—µ≈—°…≥å¢Õß‚√߇√’¬π¢Õ߇√“∑’Ë«à“ ç Bilingual Communication, Advance Technology and Public Consciousnessé ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥√Ÿª·∫∫·≈⫇¡◊ËÕµâπ¿“§‡√’¬π ¥—ß·ºπº—ߥ—ßπ’È (À√◊Õ‡¢â“∂÷ß∑’Ë:- http://prezi.com/03yzezvxc8j7/mnr-strategic-curriculum-development-2013/)

“√– π‡∑»¢à“« “√„π«“√ “√©∫—∫π’È∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√√“¬ß“πº≈/ √ÿªº≈¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕæ—≤π“ §ÿ≥¿“溟â‡√’¬πµ“¡«‘ —¬∑—»πå ‡ªÑ“À¡“¬ æ—π∏°‘® ¢Õß‚√߇√’¬π„π¿“§‡√’¬π∑’Ë Ò/Úııˆ ®÷ß®”‡ªìπµâÕߢբÕ∫§ÿ≥ ∑ÿ°∑à“π∑’ˉ¥â√«∫√«¡º≈ß“π‡¥àπ™—¥¡“‡º¬·æ√à‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°∑à“π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕ߉¥â√—∫∑√“∫·≈–™à«¬°—π‡º¬·æ√àµàÕ‰ª

(𓬠ÿ√æß»å ß“¡ ¡) ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π P_03

3

21/10/13, 14:32


Ò. ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à¢à“« “√·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏å°‘®°√√¡¢Õß‚√߇√’¬π Ú. ‡æ◊ÕË ‡ªìπ ◊ËÕ —¡æ—π∏å√–À«à“ß∫ÿ§≈“°√°—∫‚√߇√’¬π Û. ‡æ◊ÕË „À⇰‘¥§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’·≈–™à«¬‡À≈◊Õ°—π√–À«à“ß ºŸâª°§√Õß ‚√߇√’¬π·≈–™ÿ¡™π Ù. ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡√Ÿâª√– ∫°“√≥å¢Õßπ—°‡√’¬π ı. ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥§«“¡¿Ÿ¡‘„®√à«¡°—π¢Õß∫ÿ§≈“°√∑ÿ°ΩÉ“¬∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß

● ● ● ● ● ●

𓬠ÿ√æß»å ß“¡ ¡ ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß π“¬∞‘µ‘æß»å ß“¡™ÿà¡ √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß π“ß«√‘πæ√ ‡®√‘≠·≈â« √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß π“ß°ƒµ≠æ√ √ “√—°…å √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß π“ß “¬„®  ‘∑∏‘‡¢µ√°√≥å ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡·ºπß“π·≈–ß∫ª√–¡“≥ π“߇¥◊Õπ‡æÁ≠  ”√“≠»‘≈ªá ºŸâ™à«¬ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πÕ”π«¬°“√ À—«Àπâ“ΩÉ“¬ ● À—«Àπâ“°≈ÿà¡ “√–œ ● À—«Àπâ“ß“π

π“ß√—™¥“

¡’ªÑÕ¡

π“ß ÿ«√√≥“ æ‘∫Ÿ≈»“ π °ÿ≈ 𓬰‘µµ‘°ÿ≈ »√’ «à“ß π“ß “«Õ√ÿ≥’ §ß «— ¥‘Ï π“ß “«™ÿµ‘¡“ ‡¢Á¡∑Õß

π“ßæ‘ ¡—¬

¡‘Ë߇¡◊Õß

𓬠“πÿ

π“ß “« “¬™≈ ¡–‚π«ß§å

π“ß “«πßπÿ™ π“§¡“»

∫√‘…—∑ ∑√’-¥’ ·°π ®”°—¥ Tel.-ÚˆÒ˘-ˆÙÚˆ, ¯-ˆÛ˘-ˆÙÚ˜ P_4

°â“πÕ‘π∑√å

4

©©∫—∫π’È¡’‡√◊ËÕßπà“âÕ‡ ’߇ ¬¥“’¬∫ÿ¬§≈“§◊Õ°√‚√ß∑’‡√’Ë¡’§¬ÿ≥π ¿“æ‰ª ‡π◊ËÕß®“°

¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß ¢Õ߇√“µ ‚√߇√’¬π ‘√‘√—µπ“°√ ·≈–¡’ ∑à“π√Õßœ °ƒµ≠æ√ √ “√—°…å ¬â“¬‰ª “¬ÿ√“™°“√ §ÿ≥§√Ÿµ√’™ÿ¥“ ª√–‰æ®—π∑√å ‡°…’¬≥Õ ‰¥â§ÿ≥§√Ÿ„À¡à∑’Ë¡“°  à«π‡√◊ËÕßπà“¬‘π¥’ ‡√“°Á¡’ ‡√◊ËÕß·√° ‡√“ ß∑’Ë Õß §ÿ≥§√Ÿ‡¥◊Õπ‡æÁ≠ Õ Ë ‡√◊ π “ ∑à ÒÙ ° Õ’ ¡ Ë ‘ ‡æ ¡“ √∂ ¡“  “ §«“¡ ‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õ߉¥â√«¡æ≈—ß  ”√“≠»‘≈ªá ‰¥â§».Û ‡√◊ËÕß∑’Ë “¡ π¡“ π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π¢Õß ‡ß‘ π” Õ Ë ◊ ‡æ ß Ë ‘ ≈ «å ‚∫ ¥ ®— π ¬ ‡√’ ‚√ß Õ ≈◊ ™à«¬‡À ßÊ æ∫°—π©∫—∫Àπâ“π–§à– π—°‡√’¬π·≈–æ—≤π“‚√߇√’¬π„π¥â“πµà“ √—™¥“ ¡’ªÑÕ¡

“√®“°ª√–∏“π‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õß  “√®“°ºŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π ·π–π”∫ÿ§≈“°√„À¡à„π√—È«π“¬‚√ß · ¥ß§«“¡¬‘π¥’°—∫§√Ÿ §».Û, §ÿ≥§√Ÿ‡°…’¬≥Õ“¬ÿ√“™°“√ §≥–°√√¡°“√‡§√◊Õ¢à“¬ºŸâª°§√Õß  “√®“°√ÕߺŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π §≥–°√√¡°“√π—°‡√’¬π ªï°“√»÷°…“ Úııˆ »‘…¬å‡°à“¥’‡¥àπ π—°‡√’¬π∑’Ë Õ∫‡¢â“¡À“«‘∑¬“≈—¬ªï°“√»÷°…“ Úııı Exchange Program Precious Penang ß“πÕ“‡´’¬πª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å Science and Mathematics Study Camp in Singapore √“¬™◊ËÕπ—°‡√’¬π‚§√ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡ AFS Exchange Student from Italy ª√–¡«≈¿“æ°‘®°√√¡ NR Digital Knowledge Centre ·À≈à߇√’¬π√Ÿâ∫√‘°“√Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ ∑—»π»÷°…“ √–¥—∫ ¡.Ú - ¡.Û °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ§≥‘µ»“ µ√å °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ«‘∑¬“»“ µ√å °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ —ߧ¡»÷°…“ »“ π“ ·≈–«—≤π∏√√¡ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“µà“ߪ√–‡∑» °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ°“√ß“πÕ“™’æ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ»‘≈ª– °≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ ÿ¢»÷°…“ ·≈–æ≈»÷°…“ 21/10/13, 13:32

Ú Û ı ˆ ˜ ¯ ÒÒ ÒÚ Òı Ò˘ Ú ÚÒ ÚÛ Úı Ú˜ Ú¯ ÙÒ ÙÛ ÙÙ Ùˆ Ù¯ Ù˘ ı ıÚ ıÛ ıÙ ıı


« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß P_5-6

5

18/10/13, 3:19

5


ª√–«—µ‘°“√√—∫√“™°“√ æ.».ÚıÚÒ ‚√߇√’¬π¢“¡∑–‡≈ Õ ®.π§√√“™ ’¡“ æ.».ÚıÚÛ - ªí®®ÿ∫—π ¬â“¬¡“‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß

º≈ß“π∑“ß«‘™“°“√

‡√◊ËÕß °“√Õà“𠧑¥ «‘‡§√“–À宓°«√√≥°√√¡

§µ‘°“√∑”ß“π

∑”«—ππ’È „À⥒∑’Ë ÿ¥

‡°‘¥

Ú˘ µ.§. ÚÙ˘ı

ª√–«—µ‘°“√√—∫√“™°“√

6 P_5-6

æ.».ÚıÚÒ æ.».ÚıÚÛ æ.».ÚıÚ˘ æ.».ÚıÛÚ - ªí®®ÿ∫—π

‚√߇√’¬π‚ππ –Õ“¥æ‘∑¬“ √√§å ®.Õÿ¥√∏“π’ ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥‡∫≠®¡∫摵√ ‡¢µ¥ÿ ‘µ °√ÿ߇∑æœ ‚√߇√’¬π»√’ ¡√—°…å Õ.¥à“π´â“¬ ®.‡≈¬ ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß Õ“¬ÿ√“™°“√ Ûı ªï

§µ‘ª√–®”„®

§«“¡æ¬“¬“¡Õ¬Ÿà∑’Ë ‰À𠧫“¡ ”‡√Á®Õ¬Ÿà∑’Ëπ—Ëπ

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 6

18/10/13, 3:19


« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß P_7

7

21/10/13, 13:32

7


‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß

‡ªìπ‚√߇√’¬π¡“µ√∞“π “°≈√ÿπà ∑’Ë Ò ‡ªìπÀπ÷ßË „π Û¯ ‚√߇√’¬π ∑—«Ë ª√–‡∑»∑’®Ë ¥— °“√»÷°…“‰¥â¡“µ√∞“π “°≈ ¡’°“√æ—≤π“°“√ Õπ„π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ‚¥¬„™â Õ◊Ë ∑“ß ICT ‡¢â“™à«¬‰¥âæ—≤π“∫ÿ§≈“°√„π¥â“π°“√„™â ICT Õ¬à“ßÀ≈“°À≈“¬∑”„Àâ°“√ Õπ¢Õߧ√Ÿ¡’°“√æ—≤π“¢÷Èπ  àߺ≈„Àâ°“√ Õ∫ O-NET „πªï°“√»÷°…“ Úııı  Ÿß¢÷Èπ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∫π¢Õߪ√–‡∑»·≈–®– °â“«Àπ⓵àÕ‰ª¿“¬„πªï°“√»÷°…“ Úıı¯ ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß®–‡ªìπ‚√߇√’¬π∑’ˉ¥â√—∫√“ß«—≈ §ÿ≥¿“æ·Ààß™“µ‘‡ªìπ√“ß«—≈Õ—π∑√߇°’¬√µ‘´÷Ë߉¥â√—∫°“√¬Õ¡√—∫Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß ‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ · ¥ß∂÷ߧ«“¡‡ªìπ‡≈‘»„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢ÕßÕߧå°√∑’Ë∑—¥‡∑’¬¡√–¥—∫¡“µ√∞“π‚≈° „π¢≥– ‡¥’¬«°—π„π∑“ß«‘™“°“√°Á à߇ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µ—«π—°‡√’¬π‡Õß¡“°¢÷Èπ®“° ◊ËÕ¿“¬πÕ°∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ·≈–¡’∑—°…–™’«‘µ„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π·≈–Õ𓧵‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢  “¡“√∂ª√—∫µ—« ‡¢â“°—∫ —ߧ¡„π¬ÿ§»µ«√√…∑’Ë ÚÒ ‰¥â ‚¥¬¡’§ÿ≥≈—°…≥–‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√  ◊ËÕ “√ Õß¿“…“ ≈È” Àπâ“∑“ߧ«“¡§‘¥ º≈‘µß“πÕ¬à“ß √â“ß √√§å √à«¡°—π√—∫º‘¥™Õ∫ —ߧ¡‚≈° ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß ¡’°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√„Àâ “¡“√∂ª√—∫°“√ Õπ‡¢â“°—∫π—°‡√’¬π„π¬ÿ§»µ«√√…∑’Ë ÚÒ ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’°“√𔇠πÕ„π√Ÿª·∫∫¢Õß ◊ËÕ ICT ¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß∑”„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â· ¥ß§«“¡ “¡“√∂„π¥â“πµà“ßÊ Õ¬à“ß™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ  “¡“√∂·¢àߢ—π„π√–¥—∫ª√–‡∑»‰¥âÕ¬à“߇µÁ¡¿“§¿Ÿ¡‘

π“¬∞‘µ‘æß»å ß“¡™ÿà¡ √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡∫√‘À“√«‘™“°“√

8 P_8-9

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 8

21/10/13, 13:31


°≈ÿà¡∫√‘À“√°‘®°“√∑—Ë«‰ª

‰¥â¢Õ§«“¡√à«¡¡◊ÕºŸâª°§√Õß„π °“√ à߇ √‘¡ ¥Ÿ·≈ ·≈–µ‘¥µ“¡°“√Ωñ°√–‡∫’¬∫«‘π¬— „Àâ·°à∫µÿ √À≈“π¢Õß∑à“π ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ߪ√– ß§å„π«“√ “√©∫—∫∑’Ë·≈â« ·µà¥â«¬ ¿“æ ·«¥≈âÕ¡ —ߧ¡„πªí®®ÿ∫—𠧫“¡°â“«Àπâ“¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ◊ÕË  “√√Õ∫¥â“π àߺ≈µàÕ°“√‡≈’¬È ߥŸ∫µÿ √À≈“π „πªí®®ÿ∫—π∑”„À⺟⪰§√ÕßµâÕߪ√—∫«‘∏’„π‡≈’ȬߥŸ∫ÿµ√À≈“π„Àâ∑—πµàÕ°“√ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ®÷ߢÕπ”·π«§‘¥°“√‡≈’Ȭß≈Ÿ°·∫∫ Conscious Parenting ¡’ ı ¥â“π ‚¥¬ √ÿª·π«§‘¥·≈–®”ßà“¬Ê „π°“√𔉪≈ß¡◊Õ∑”À√◊Õ‡√’¬°«à“ 5C ª√–°Õ∫¥â«¬

Ò. Clarify (™—¥‡®π) «‘‡§√“–Àå„Àâ™—¥‡®π«à“§ÿ≥µâÕߪ≈Ÿ°Ωíß·≈– √â“ߧÿ≥§à“„¥„Àâ°—∫≈Ÿ° Ú. Contemplate (‰µ√àµ√Õß) §‘¥∑∫∑«π∂÷ß√Ÿª·∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å°∫— ≈Ÿ°∑’§Ë ≥ ÿ µâÕß°“√ √«¡∂÷ß°“√ªØ‘ ¡— æ—π∏å °—∫≈Ÿ°∑—Èß∑“ߥâ“π√à“ß°“¬ Õ“√¡≥å ®‘µ«‘≠≠“≥  —ߧ¡·≈–°“√√—∫√Ÿâ °“√‰µ√àµ√Õß„π‡√◊ËÕߥ—ß°≈à“«®–™à«¬„Àâ§ÿ≥  “¡“√∂µÕ∫ πÕß°—∫ ∂“π°“√≥åµà“ßÊ „π™’«‘µª√–®”«—π‰¥â¥’¢÷Èπ

Û. Consider Challenges (æ‘®“√≥“§«“¡∑â“∑“¬) æ‘®“√≥“∂÷ߧ«“¡∑â“∑“¬„π°“√‡≈’¬È ß≈Ÿ°∑’æË Õà ·¡à «à π„À≠à µâÕ߇®Õ„π∑ÿ°«—ππ’È ‡™àπ §ÿ≥Õ¬“°®—¥°“√‡√◊ËÕß°“√„™â ◊ËÕ·≈–°“√√—∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°‡∑§‚π‚≈¬’µà“ßÊ ¢Õß≈Ÿ°Õ¬à“߉√ ·≈– §ÿ≥¡’«‘∏’°“√Õ¬à“߉√„π°“√Ωñ°Ωπ  —Ëß Õπ ·≈–·π–π”≈Ÿ°

Ù. Communicate ( ◊ËÕ “√) 查§ÿ¬‡√◊ËÕߧ«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–°“√§âπæ∫„À¡àÊ ¢Õߧÿ≥°—∫≈Ÿ°¢Õߧÿ≥ À√◊Õæ’ˇ≈’Ȭ߰“√欓¬“¡∑”§«“¡‡¢â“„®«à“„§√‡ªìπÕ¬à“߉√ ·≈–µâÕß°“√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π‡√◊ËÕß„¥ ®–°àÕ„À⇰‘¥ ∫√√¬“°“»¢Õß°“√™à«¬‡À≈◊Õ∑’˧ÿ≥ “¡“√∂∑”„À⺟âÕ◊Ëπ‰¥â

ı. Conaching (‚§â™) ∂⓬“°‡°‘π‰ªÕ“®≈Õߪ√÷°…“°—∫ Parent Coaching ‡æ√“–‚§â™®–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ§ÿ≥‰¥â查§ÿ¬·≈–ª√÷°…“°—∫¡◊ÕÕ“™’懰’ˬ«°—∫惵‘°√√¡·≈–°“√æ—≤π“°“√¢Õß≈Ÿ° √«¡∂÷ß∑”§«“¡‡¢â“„® §«“¡§“¥À«—ß ¢Õߧÿ≥∑’Ë¡’µàÕ§√Õ∫§√—« ‡æ◊ËÕµ—È߇ªÑ“À¡“¬„π°“√‡≈’Ȭß≈Ÿ°„À⇪ìπºŸâ„À≠à∑’Ë·¢Áß·°√àß·≈–ª√– ∫ §«“¡ ”‡√Á® ‰¥â„𻵫√√…∑’Ë ÚÒ ‡æ√“–Àπâ“∑’¢Ë Õ߇√“„π∞“π–æàÕ·¡à„𻵫√√…∑’Ë ÚÒ §◊Õ°“√æ—≤π“°“√√Ÿ®â °— ·≈–µ√–Àπ—°√Ÿ„â πµπ‡ÕßÕ¬Ÿ‡à  ¡Õ ‡æ√“–‡√“‰¡à‡æ’¬ß·§à¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√‡≈’ȬߥŸ‡∑à“π—Èπ ·µà‡√“µâÕß√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ¢Õß≈Ÿ°¥â«¬

π“ß«√‘πæ√ ‡®√‘≠·≈â« √ÕߺŸâÕ”π«¬°“√°≈ÿà¡∫√‘À“√ß“π°‘®°“√∑—Ë«‰ª

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß P_8-9

9

21/10/13, 13:31

9


ÒÛ æƒ»®‘°“¬π ÚıÙ˘ µ”·Àπàß §√Ÿ ‚√߇√’¬πππ∑√’«∑‘ ¬“ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡¢µ Ò ˘ ∏—𫓧¡ ÚııÙ µ”·Àπàß√ÕߺŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π¡—∏¬¡ «—¥π“¬‚√ß  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ‡¢µ Ò Úˆ  ‘ßÀ“§¡ Úııˆ µ”·Àπàß√ÕߺŸâÕ”π«¬°“√‚√߇√’¬π  ‘√‘√—µπ“∏√  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ‡¢µ Ú

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π„πµ”·Àπàß√ÕߺŸÕâ ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ √—∫º‘¥™Õ∫°≈ÿ¡à ∫√‘À“√ß“πÀ≈—° Ÿµ√«‘™“°“√ °≈ÿ¡à ∫√‘À“√ ß“π∑√—欓°√∫ÿ§§≈

°“√»÷°…“¥Ÿß“π ª√–‡∑»®’π “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« ‡«’¬¥π“¡ ¡“‡≈‡´’¬ °—¡æŸ™“ »√’≈ß— °“ ·≈– “∏“√≥√—∞¡—≈¥’ø å °“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ §√ÿ»“ µ√¡À“∫—≥±‘µ (§.¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“

‡°’¬√µ‘ª√–«—µ‘∑’Ë¿“§¿Ÿ¡‘„® ❖

ª√–«—µ‘ à«πµ—« ‡°‘¥«—π∑’Ë ¿Ÿ¡‘≈”‡π“ ∑’ËÕ¬Ÿà

Úˆ ‡¡…“¬π Úı˘ ®—ßÀ«—¥°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÚıÛÙ/ÒÙı ´Õ¬√“…Æ√åÕ∑ÿ »‘ Ò ·¢«ß∫“ß‚§≈à ‡¢µ∫“ߧշÀ≈¡ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÒÒÚ

‡ªìπ§√Ÿ·°ππ” §√Ÿµπâ ·∫∫ ¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊πÈ ∑’Ë °“√»÷°…“®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‰¥â√—∫‚≈à π—∫ πÿπ°“√»÷°…“ ®“°‚√߇√’¬π ¡ÿ∑√ æ‘∑¬“§¡ ·≈– ‚√߇√’¬πππ∑√’«‘∑¬“

§µ‘„π°“√∑”ß“π ¡ÿàß¡—Ëπ»÷°…“ æ—≤π“µπ‡Õß ‡µÁ¡„®∫√‘°“√

ª√–«—µ‘°“√»÷°…“ æ.».ÚıÚÒ ®∫°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ‚√߇√’¬π®√Ÿ≠°‘®«‘∑¬“ ®—ßÀ«—¥°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ æ.».ÚıÚ˜ ®∫°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“ ‚√߇√’¬π«—¥ —߇«™ ®—ßÀ«—¥°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ æ.».ÚıÛÚ ®∫°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ §√ÿ»“ µ√∫—≥±‘µ (§.∫.) «‘™“‡Õ° —ߧ¡»÷°…“ «‘∑¬“≈—¬§√Ÿ∏π∫ÿ√’ (¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∏π∫ÿ√)’ æ.».ÚıÙ˘ ®∫°“√»÷ ° …“À≈— °  Ÿ µ √ª√–°“»π’ ¬ ∫— µ √ ∫—≥±‘µ°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ (ª. ∫—≥±‘µ) ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∫â“π ¡‡¥Á®‡®â“æ√–¬“ æ.».Úıı ®∫°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑ §√ÿ»“ µ√ ¡À“∫—≥±‘µ(§.¡.)  “¢“«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∫â“π ¡‡¥Á®‡®â“æ√–¬“

ª√–«—µ‘°“√√—∫√“™°“√ Ò æƒ»®‘°“¬π ÚıÛ¯ √—∫√“™°“√§√Ÿ µ”·Àπàß Õ“®“√¬å Ò √–¥—∫ Û ‚√߇√’¬π ¡ÿ∑√æ‘∑¬“§¡ Õ”‡¿Õ ∫“߇ “∏ß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ (‚√߇√’¬π∫¥‘π∑√‡¥™“ 10( ‘ßÀå  ‘“ßÀ‡ π’ √ ∑π√ª√“°“√) √ )“  ¡ÿ “ ¬ ‚√ß

«

P_10

§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¡’µàÕ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß ‡ªìπ‚√߇√’¬π·√°∑’Ë¥‘©—π °â“« Ÿàµ”·Àπàß√ÕߺŸâÕ”π«¬°“√ «—π∑’Ë ˘ ∏—𫓧¡ ÚııÙ ¥‘©—π‡¥‘π∑“ß¡“ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ≥ ‚√߇√’¬π·Ààßπ’È ¥‘©—π√Ÿâ ÷°∂÷ß §«“¡Õ∫Õÿàπ∑’˧≥–ºŸâ∫√‘À“√ §√Ÿ ºŸâª°§√Õ߇§√◊Õ¢à“¬ ·≈– π—°‡√’¬π∑ÿ°§π µâÕπ√—∫¥â«¬¡‘µ√‰¡µ√’∑’Ë· πÕ∫Õÿàπ¡“° ∂◊Õ«à“ ‡ªì𧫓¡ª√–∑—∫„®∑’‰Ë ¡àÕ“®≈◊¡ „π«—π∑’Ë Úˆ  ‘ßÀ“§¡ Úııˆ ¥‘©π— µâÕ߇¥‘π∑“߉ªªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’√Ë ÕߺŸÕâ ”π«¬°“√‚√߇√’¬π  ‘√‘√—µπ“∏√ π—∫‡ªìπ°â“«∑’Ë Õß∑’Ë°â“«Õ¬à“ß¡—Ëπ„® ‡æ√“– ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß ‰¥â„Àâª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ·°à¥‘©—π‡ªìπÕ¬à“ß¡“° °â“«∑’Ë Õß∑’Ë¡—Ëπ„® ·≈–¡—Ëπ§ß¡“®“° ºŸâÕ”π«¬°“√ ÿ√æß»å ß“¡ ¡ ‰¥â‡ªìπ ºŸâ∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√ °≈¬ÿ∑∏åµà“ßÊ „π°“√ ªØ‘∫µ— À‘ πâ“∑’·Ë °à¥©‘ π— πÕ°®“°π’¬È ß— ¡’§≥–ºŸ∫â √‘À“√ §≥–§√Ÿ ∑’Ë√à«¡¡◊Õ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π  ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß  ‘Ëß„¥∑’˧‘¥«à“¥‘©—π ®–„À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ‰¥â °Á¢Õ„Àâ∫Õ° ¥‘©—π¬‘π¥’„À⧫“¡ ™à«¬‡À≈◊Õ „π‚Õ°“ π’È¥‘©—π ¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥∑ÿ°∑à“π

10

21/10/13, 13:31


คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางสาววรัญญา กรเจริญกิจ ๕/๒ ประธานนักเรียน หน้าที่ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหน้าเสาธง

นายภัทรพล ทองนิ่ม ๕/๔ รองประธานนักเรียน หน้าที่ เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหน้าเสาธง

นายธนพล พรโชติธนเสถียร 5/2 หน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง เสียงตามสาย

นางสาวเอเชีย ห้วยหงส์ทอง 5/2 หน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง

นางสาวกัญญารัตน์ สงกรณีย์ 5/2 หน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง

นางสาวปพิชญา นวลศรี 5/2

นายศิวกร วงศ์สามัคคี 5/2

นายธนัยนันท์ ศรีรงควัฒน์ 5/2 คณะกรรมการ หน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง

นายศรันย์ ควรขจร 5/2

นางสาวเมลานี วินยวรพล 5/2 หน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง

นางสาวณัฐอร ซื่อตรง 5/2 หน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง

นางสาว ศิวนาถ บุญสืบสกุล 5/2 หน้าที่ กิจกรรมหน้าเสาธง

11.indd 11

11 10/10/2556 23:56


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

§’懪ìπ≈Ÿ°§π ÿ¥∑âÕß„π®”π«πæ’ËπâÕß∑—ÈßÀ¡¥√«¡ Û §π §√Õ∫§√—«¢Õ߇√“„À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√»÷°…“¡“ ‚¥¬µ≈Õ¥ ‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡∂÷ß«—¬‡√’¬π‡√“µà“߉¥â‡¢â“‡√’¬π„π‚√߇√’¬π ‡Õ°™π™◊ËÕ¥—ß„π°√ÿ߇∑æœ §’æ√—°…“º≈°“√‡√’¬π„π√–¥—∫ ¥’‡¬’¬Ë ¡®π‰¥â√∫— ‡À√’¬≠‡√’¬π¥’‡ ¡Õ¡“ „π¢≥–π—πÈ §«“¡µ◊πË ‡µâπ µÕπ∑’Ë¢÷Èπ√—∫‡À√’¬≠√“ß«—≈„π·µà≈–§√—Èß≈â«π‡∑’¬∫‰¡à‰¥â°—∫ §«“¡ ÿ¢„®∑’ˉ¥â‡ÀÁπ ’Àπâ“·Ààߧ«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®¢Õߧÿ≥æàÕ ·≈–§ÿ≥·¡à ·≈–π—πË ‡ªìπ‡§√◊ÕË ß‡µ◊Õπ„®Õ¬à“ߥ’«“à Àπâ“∑’¢Ë Õߧ’æ „π∫∑∫“∑π—°‡√’¬π§◊Õ°“√»÷°…“„Àâ ÿ¥°”≈—ß ·µàπ“π«—π‡¢â“ §«“¡§“¥À«—ß∑—Èß®“°µπ‡Õß·≈–§π√Õ∫¢â“ß°≈—∫°≈“¬‡ªì𠥓∫ Õߧ¡ ·≈–°¥¥—π∑”„Àâ‡√’¬πÕ¬à“߉¡à¡§’ «“¡ ÿ¢ ‡°‘¥°“√ º‘¥„®°—∫‡æ◊ËÕπ®π∫“ߧ√—Èß√Ÿâ ÷°‰¡àÕ¬“°‰ª‚√߇√’¬πÕ’°µàÕ‰ª „π¢≥–π—πÈ §ÿ≥æàÕ§ÿ≥·¡àµ“à ߇ΩÑ“¥Ÿ¥«â ¬§«“¡‡ªìπÀà«ß·≈–§Õ¬ „À⧔·π–π”Õ¬à“ß„°≈♑¥ ®π„π∑’Ë ÿ¥°Á‡¢â“„®«à“‰¡à«à“‡√“ ®–‡ªìπÕ¬à“߉√§√Õ∫§√—«°Á®–¬—ß√—°·≈–¬◊π‡§’¬ß¢â“߇√“‡ ¡Õ °“√‡Õ“„®„ àπ’ȇÕß∑’Ë∑”„À⧒æºà“πæâπ«‘°ƒµ‘°“√≥å∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ „π„®≈߉¥â„π∑’Ë ÿ¥·≈–°≈—∫¡“µ—Èß„®‡√’¬πÕ’°§√—Èß À≈—ß®“°‡√’¬π®∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û §’æµ—¥ ‘π „®≈“ÕÕ°®“°‚√߇√’ ¬ π‡¥‘ ¡ ‡æ◊Ë Õ  Õ∫‡¢â “ ‚√߇√’ ¬ π‡µ√’ ¬ ¡ Õÿ¥¡»÷°…“ ·µà¥«â ¬§«“¡™–≈à“„®„π°“√‡µ√’¬¡µ—« Õ∫ ∑”„Àâ  Õ∫‰¡àµ‘¥ §’欗߮”§«“¡√Ÿâ ÷°„π‡Àµÿ°“√≥åπ—Èπ‰¥â¥’ ∑—Èß ‡ ’¬¥“¬∑’˵—«‡Õ߉¡à‰¥â∑”Õ¬à“߇µÁ¡∑’Ë·≈–‡ ’¬„®∑’Ë∑”„Àâ§ÿ≥ æàÕ§ÿ≥·¡àº‘¥À«—ßÕ¬à“ß¡“° ‡Àµÿ°“√≥å§√—Èßπ—Èππ—∫‡ªìπ∫∑ ‡√’¬π∑’Ë ”§—≠∑’ˇµ◊Õπ„®§’æÕ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“‰¡à¡’Õ–‰√‰¥â¡“ßà“¬¥“¬ ·µàπ—∫‡ªì𧫓¡‚™§¥’∑’Ë„π‡√◊ËÕß√⓬°Á¬—ߧߡ’‡√◊ËÕߥ’Õ¬Ÿà ≠“µ‘ ºŸâ„À≠à∑à“πÀπ÷Ë߉¥â·π–π”„Àâ Õ∫‡¢â“‡√’¬π∑’Ë‚√߇√’¬π¡—∏¬¡ «—¥π“¬‚√ß ‡æ√“–‰¥â¬π‘ ™◊ÕË ‡ ’¬ß¡“π“πª√–°Õ∫°—∫∑“ß‚√߇√’¬π ¡’À≈—° Ÿµ√ English Program (EP) ´÷Ëß∑”„À≡àµâÕß∑‘Èß ¿“…“Õ—ß°ƒ…®“°‚√߇√’¬π‡¥‘¡∑’˧’扥â‡√’¬πÀ≈—° Ÿµ√ EP ¡“‡™àπ°—π °“√‡¢â“¡“‡√’¬π∑’‚Ë √߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß ∑”„Àâ‡ÀÁπ ¡ÿ¡¡Õß„À¡à„πÀ≈“¬Ê ¥â“π ·≈–∂÷ß·¡â«à“°“√‡¥‘π∑“߉ª°≈—∫ ‚√߇√’¬π®–‰¡à –¥«°·µà°§Á ¡ÿâ §à“°—∫°“√µ◊πË ‡™â“¡“‡√’¬π „π∑ÿ°Ê «—𠇪ìπ™à«ß™’«‘µ∑’ˇ¡◊ËÕ¡Õ߬âÕπ°≈—∫‰ª‡¡◊ËÕ„¥°Á¬‘È¡‰¥â∑ÿ°§√—Èß

¥â«¬‡Àµÿ∑™’Ë Õ∫§«“¡‡ªìπ‡Àµÿ‡ªìπº≈¢Õß«‘∑¬“»“ µ√凪ìπ∑ÿπ‡¥‘¡ ∑”„À⧒æ‡≈◊Õ°‡√’¬π “¬«‘∑¬å-§≥‘µ„π™—Èπ¡—∏¬¡ª≈“¬ ·¡â®– πÿ°°—∫ ™’«µ‘ ‡¥Á°¡—∏¬¡ª≈“¬‡æ’¬ß„¥·µà°ªÁ Ø‘‡ ∏‰¡à‰¥â«“à «—π‡«≈“∑’ºË “à π‰ªÀ¡“¬∂÷ß °“√»÷°…“µàÕ„π™—πÈ Õÿ¥¡»÷°…“∑’‡Ë ¢â“¡“„°≈â¢π÷È ∑ÿ°¢≥–®“°∫∑‡√’¬π§√—ßÈ °àÕπ ∑”„À⧒槑¥«“ß·ºπ·≈–‡µ√’¬¡µ—«≈à«ßÀπâ“ §’æ∂“¡µ—«‡Õß«à“Õ¬“°‡√’¬π Õ–‰√µàÕ‰ª ∑”„Àâ “¡“√∂µ’°√Õ∫µ—«‡≈◊Õ°¢Õߧ≥–∑’ Ë π„®‰¥â§√à“«Ê ‡™àπ «‘∑¬“»“ µ√å «‘»«°√√¡»“ µ√å ·≈– ‡¿ —™»“ µ√å ‡ªìπµâπ ®“°π—Èπ °Á‡µ√’¬¡µ—«‚¥¬‡√‘Ë¡∑’Ë°“√µ—Èß„®‡√’¬π„πÀâÕ߇√’¬π ‡√’¬π°«¥«‘™“∫â“ß‚¥¬ ‡≈◊Õ°‡√’¬π‡©æ“–«‘™“∑’®Ë ”‡ªìπ √«¡∑—ßÈ ´◊ÕÈ Àπ—ß ◊Õ¡“Õà“π·≈–∑”·∫∫Ωñ°À—¥ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡æ’¬ßæ√‘∫µ“‡¥’¬«ªï ÿ¥∑⓬¢Õß™’«‘µ¡—∏¬¡°Á¡“∂÷ß·≈â« §’æ ·≈–‡æ◊ËÕπµà“ß™«π°—π ¡—§√∑—Èß Õ∫µ√ß·≈–·Õ¥¡‘™™—Ëπµ“¡§«“¡ π„® ´÷ßË º≈§◊Õ§’æ Õ∫µ‘¥À≈“¬·Ààß∑’ÀË «—߇Փ‰«âµàÕ¡“ ‘ßË ∑’¬Ë “°‰¡à·æâ°∫— °“√ Õ∫ §◊Õ°“√‡≈◊Õ°§≥–∑’®Ë –‡¢â“‡√’¬π §’扥⻰÷ …“‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡«à“ “¢“«‘™“∑’®Ë –‡√’¬π π—Èπ¡’À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬πÕ¬à“߉√∫â“ß ·≈–∂“¡µ—«‡Õß«à“∂Ⓡ√“𔧫“¡√Ÿâ π—Èπ‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æ ‡√“®–æÕ„®„π·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢ÕßÕ“™’æ π—ÈπÀ√◊Õ‰¡à πÕ°®“°π’È∑“ߧ√Õ∫§√—«‰¥â™à«¬·π–π”·≈–„À⧫“¡‡ÀÁπ®“° À≈“¬¡ÿ¡¡Õß·µàª≈àÕ¬„Àâ‡√“µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°¥â«¬µ—«‡Õß À≈—ß®“°∑’Ë„™â‡«≈“„π°“√‰µ√àµ√ÕßÕ¬Ÿàπ“π §’æµ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ° ‡¢â“‡√’¬π§≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å  “¢“«‘™“«‘»«°√√¡π“‚π ®ÿÓ≈ß°√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡æ√“–‡ªìπ«‘™“∑’Ë„À¡à·≈–¡’ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâπà“§âπÀ“µàÕ‰ª „π √–À«à“ß°“√‡√’¬π  ‘Ëß∑’˺≈—°¥—π„À⧒浗Èß„®·≈–·πà«·πà„π°“√‡√’¬π πÕ°®“°‡æ◊ËÕ§«“¡¿Ÿ¡‘„®¢Õߧ√Õ∫§√—«·≈⫬—ß√«¡∂÷߇æ◊ËÕ ‘Ëß∑’ˇ√“‡™◊ËÕ¡—Ëπ ®“°°“√µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°¥â«¬µ—«‡ÕßÕ’°¥â«¬ „π∑’Ë ÿ¥√“ß«—≈·Ààߧ«“¡ 欓¬“¡ §◊Õ°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’¥â«¬‡°’¬√µ‘π‘¬¡ Õ—π¥—∫ Ò ‡À√’¬≠∑Õß ·≈–¬‘Ë߉ª°«à“π—Èπ §◊Õ°“√‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π ∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘Õ“π—π∑¡À‘¥≈ ·ºπ°«‘»«°√√¡»“ µ√å ª√–®”ªï Úııı ‰ª»÷°…“µàÕ√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑·≈–ª√‘≠≠“‡Õ° ¥â“π«‘»«°√√¡π“‚π (Nanoengineering) ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·§≈‘øÕ√å‡π’¬ ´“π¥‘‡Õ‚° (University of California, San Diego)  À√—∞Õ‡¡√‘°“ Àπ∑“ߢâ“ßÀπ⓬—ßÕ’°¬“«‰°≈ À≈—ß®“°°“√‡√’¬π¬—ß¡’™’«‘µ °“√∑”ß“π∑’ˬ—ß√ÕÕ¬Ÿà´÷Ëß®–‡ªìπ‡™àπ‰√§ß‰¡à¡’„§√ “¡“√∂µÕ∫‰¥â ·µà„π∑ÿ°¬à“ß°â“«®“°π’ȵàÕ‰ª °Á§ßµâÕ߇Փ∫∑‡√’¬π®“°„πÕ¥’µ  ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ‡æ◊ËÕ°â“«µàÕ‰ª Ÿà®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß„πÕ𓧵  ÿ¥∑⓬π’¢È Õ‡ªìπ °”≈—ß„®„ÀâπÕâ ßÊ ‚√߇√’¬π«—¥π“¬‚√ß∑ÿ°§π „π°“√ „™â µ‘‰µ√àµ√Õß„π∑ÿ°Ê ¬à“ß°â“«µàÕ‰ª¢â“ßÀπâ“Õ¬à“ß¡—Ëπ§ßπ–§–

12 P_12-13

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 12

16/10/13, 0:43


« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I am the youngest of 3 with my brother and sister who are 6 and 3 years older respectively. We grew up in a family where education is believed to be the best investment for our future. Our early schoolings began in famous private schools in Bangkok. I maintained exceptional grades at school which constantly rewards me with academic medals of merit. Then, seeing in my parentûs eyes how proud they were of me was the strongest charm which reminded me that my duty as a student was to do my best in study. As time went by, however, I took the expectations the wrong way and pressured myself. Study became torturing and friends were not understanding. Sometimes, I even lost my hope in going to school. Meanwhile, my parents were always there and gave me comforting words. Finally, I felt their unconditional love and realized that they will always take me no matter what I become. That warmth has took me over the crisis in my mind and I regain focus in my study again. At the end of Matthayom 3, I decided to leave my present school and take an entrance examination for Triam Udom Suksa School. Unfortunately, I was overconfident while preparing for the exam and failed to get my admission. My feelings from that event are still clear; I was disappointed that I did not give it my all and regretted for letting my parents down. I have learned a costly lesson that nothing comes easy in life and if I want something I have to work for it. In addition to Triam Udom Suksa, I also took another entrance test at Matthayom Wat Nairong School, a great school that I could continue studying in English Program (EP). I was lucky enough that this time I was admitted. Looking back from now I am more than pleased to embrace the twist of faith. From an all-girls private school to a co-ed public school, I had adapted a new mindset which made me see things with a different angle. Although traveling to school was inconvenient but itûs worth it to get up early everyday to school. It was a part of my life that could always put a smile on my face whenever I think of. Since I like the rationality of science, I chose science - mathematics as my high school major. No matter how much I enjoyed my high school life, it is undeniable that every passing day means the time for

university is in its imminence. My previous life lesson warned me to prepare for the university entrance exams in advance. I asked myself what Iûd like to continue my education and came up with a rough scope of faculties such as science, engineering, and pharmacy. Then I began preparing by being attentive in class and took a few tutorial courses for certain subjects I felt the necessity. I also purchased books to read and work on practice problems. In the blink of an eye, the last year of high school arrived. My friends and I registered and took exams for the program of our interests including both the direct and central admission systems. After the results were announced, I received a few admissions from the programs I aimed for. Here came another difficult task that is deciding which one to attend. In order to do so, I found out more what subjects were included in each curriculum and ask myself if I seek a career from that knowledge, whether or not I would be satisfied with the lifestyle of that profession. In the meantime, my family has given me great advice from different perspectives, but they respectfully left the final decision to be made on my own. After a long while, I finally chose to study Nano Engineering at the Faculty of Engineering, Chulalongkorn University (CU) because of its novelty and I believe there is a lot more that I would like to find out. During the 4 years in CU, what has driven me to learn besides the pride of my family was for what I believe in the decision I made. Finally, my hard work has paid off as I received my bachelor degree with a first class honor, gold medal. On top of that, I was so honored to receive an engineering scholarship from the Ananda Mahidol Foundation in 2012 to continue my masters and PhD in Nanoen gineering at University of California, San Diego, USA. I have come so far, but there is still a long way to go from here. After PhD there is working life waiting ahead and who knows what future may brings. Every step from now, however, I will take the lessons in the pass and what I possess in the present with me while making each step to the end of the road. Lastly, I wish all my brothers and sisters from Matthayom Wat Nairong School to contemplate before slowly but steadily making every step forward. Keep walking everyone!

P_12-13

13

16/10/13, 0:43

13


P_14

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 14

○ ○

Bachelorûs Degree

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Deciding which school and degree to pursue to is not an easy decision for any student. In my case, I knew where my strength is: Math and English. It became clear, and I decided to attend the BBA International Program at Thammasat University, majoring in Accounting. My tip for choosing a degree is to select the area you like and you have competence in. It does not matter which school you go to, it is how you approach and manage your studies. I also applied the 3Ps method during my studies at Thammasat as well. My last tip is to put extra emphasis on çTime Managementé. You should not only focus on studying for four years, but rather learn to enjoy yourself by joining extracurricular activities. I am one of the most active students, participating in both academic and non-academic activities. Donít forget! Simultaneously doing activities and studying meant being aware of the first two components of the 3Ps. I graduated not only with a Bachelor Degree but also with a First-Class Honor. So, I can guarantee that studying and having fun can be achieved together. It is important to make your university life worthwhile and create as many memories with friends as you can.

Working Experience A new chapter has begun. I am currently working as an auditor at Pricewaterhouse Cooper ABAS Co., Ltd. which is one of the Big Four auditing firms around the world. The working life is much different from a studentûs life. The material in textbooks and what was taught in classes are just the basic fundaments. I had to apply them accordingly and at the same time learn new tools or techniques at the workplace. Once you start working, you are now responsible for all your actions and decisions. It does not affect only your personal performance but a group of people and the firm at large. Recently, I have received the governmentûs scholarship from the Office of the Civil Service Commission for pursuing my Masterûs Degree in the United States next year. I would take this opportunity to thank you all the teachers and the school for bringing me to the place and the person I am today. I am proud to tell others that Matthayom Watnairong School is one of factors which have contributed to my success. A life journey depends all on you. Tianthip Boonchokvitoon (Mook) First Batch of English Program at Matthayom Watnairong School

14

This is the point where my life changed. My desire to improve my English skill led me to become an exchange student for one academic year at Iowa, United States. Life during an exchange program was very tough. During the first month of my stay in the U.S., my host family gave feedback that my English skill was very bad. This could easily discourage others to hear such strong words, but it somewhat pushed me to improve even further. I tried to ask more questions and converse more with the people around me. I would read books for three hours every day after school. I managed all the homework assignments by myself. The experience helped me to become a stronger and more mature person. One exchange year passed. I came back to continue my M.5-6 in the English Program at Matthayom Watnairong, majoring in Math-English. This is where my life getting more serious. I had to both perform well to receive good grades in class as well as study for university entrance exams. My tips for studying can be best explained with 3Ps, which is short for çPay Attentioné, çPlan your studyé, and çPlay harderé Pay attention means to listen to teachers and understand them in class. Plan your study means to set your timetable for reviewing and studying for exam. You must not only plan but also follow and adjust the plan that best suit your circumstances. Play harder means exactly as how it is literally written. The only thing to keep in mind is that you must make sure you are on track of the first two. These methods to organizing my studies worked out well. My grade went up to an average point of 3.90.

Upper Secondary School (M.4-M.6)

Fate has flown me here to study at Matthayom Watnairong. It was much unexpected since at that time the school is not as famous as it is right now and I never put down the school in my list of choices. However, it proved to me that this was a very wrong mindset to have. My life journey started in Mini-English Program. You might have expected that I was always the number one rank in class, but this was absolutely not true! My average grade was around 3.20. In other words, if everyone in class was to be ranked, I would only have slid into the mid-section of the class. I did not sit at the front row of class. I studied for exams only one week before. I sometimes even had to copy a friendûs homework to turn it in on time. It is not my intention to show these things to convince you that they are reasonable actions, but rather, to show you that my beginning journey was one far from a typical dream.

Lower Secondary School (M.1-M.3)

It is really a tough request when Ajarn asked me to describe my life experience since I was studying at Matthayom Watnairong School. It is not that I donût have anything to say but it is how to make you truly understand and connect with my story. And so, let me thus begin.

14/10/13, 15:03


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ò. π“ß “«≥—∞π√’ °“≠®π‡°µÿ §≥–»‘≈ª°√√¡»“ µ√å À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Ú. 𓬙—¬æƒ°…å ¿—∑√‡¥™“°ÿ≈ §≥–æ“≥‘ ™ ¬»“ µ√å · ≈–°“√∫— ≠ ™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Û. π“ß “«π¿— π—π∑å æ‘∏“√—µπ∑‘æ¬å §≥–‡»√…∞»“ µ√å ®ÿ à “≈ß°√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ (Bachelor of economics) Ù. π“ß “«∫ÿ»√‘π∑√å °”‡π‘¥»‘√‘°ÿ≈ §≥–‡»√…∞»“ µ√å À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å (Bachelor of economics Thammasat University) ı. π“ß “«°π°°√ ≈’«√«—≤πå §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å (BBA) (Bachelor of Business Administration Thammasat University) ˆ. π“ß “«‚™µ‘√  ª√¡’»≥“¿√≥å §≥–‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ÕË  “√ À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ˜. π“ß “« ‘√‘‚¿§“ ª√–∑ÿ¡∑Õß §≥–æ“≥‘ ™ ¬»“ µ√å · ≈–°“√∫— ≠ ™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ¯. π“ß “«®—π∑√®πå  ¡ª√–‡ √‘∞ §≥–¡— ≥ ±π»‘ ≈ ªá  “¢“π‘ ‡ ∑»»‘ ≈ ªá ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ˘. π“ß “«π—π∑æ√ °ÿ»≈“ —¬ §≥– ∂“ªí µ ¬°√√¡ ®ÿ à “≈ß°√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ Ò. π“ß “«∞“π‘π’ ‡√◊Õπ„®¡—Ë𠉪»÷°…“µà“ߪ√–‡∑» ÒÒ. π“ß “«‡ “«π’¬å °√∑Õß °≈ §≥–»‘≈ª»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ÒÚ. π“¬æƒ∑∏‘Ï ™«π∫ÿ≠ §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ À≈—° Ÿµ√ π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å(BBA)

ÒÙ. π“ß “« √√—µπå √—»¡’ §≥–«‘∑¬“»“ µ√å §≥‘µ»“ µ√åª√–°—π¿—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Òı. π“¬¡ß§≈ ‚™§√—»¡’À‘√—≠ §≥–∑—πµ·æ∑¬å»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ √—ß ‘µ Òˆ. π“¬π—π∑¿æ µ—≠꟫߻“ International Business Mahidol University International College (Precollaege) Ò˜. π“ß “««ß»å«“√’ °“≠®π¢ÿπ¥’ §≥– ‘ßË ·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ò¯. π“ß “«√¡‘¥“ µ—≥±æß»å §≥– ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å ÕÕ°·∫∫ µ°·µàß¿“¬„π À≈— °  Ÿ µ √π“π“™“µ‘ ¡ À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡∑§‚π‚≈¬’ æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ Ò˘. 𓬰ƒµ‘∏’ ∑Õß®—π∑√å §≥–∑—πµ·æ∑¬å»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å Ú. π“ß “«π√’™“ «ß»å°«’ °ÿ≈ §≥–∑—πµ·æ∑¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√—ß ‘µ ÚÒ. π“ß “«Õ—≠∏‘™“ ®‘𥓰ÿ≈ §≥–‡¿ — ™ »“ µ√å  “¢“∫√‘ ∫ “≈∑“ß ‡¿ —™°√√¡ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÚÚ. π“ß “«Õ“¿“æ—™√å  ÿ‚¶ ‘µ §≥–æ“≥‘™¬å»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’  “¢“∫—≠™’∫—≥±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ÚÛ. π“¬≥—∞ππ∑å ‡Õ◊ÈÕ«π“ªí°…“ §≥– ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å À≈— °  Ÿ µ √π“π“™“µ‘ ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ ÚÙ. π“ß “«∏≠æ√ ß“¡ ¡ ‡∑§‚π‚≈¬’°“√∫‘π  “¢“°“√®—¥°“√°“√ ∫‘π  ∂“∫—π°“√∫‘πæ≈‡√◊Õπ

Ò. 𓬧“¡‘π «ß…å°‘®æ—≤π“ §≥–·æ∑¬»“ µ√廑√‘√“™æ¬“∫“≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ú. π“¬∏’√¿—∑√ ∫ÿæ‚楡 §≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å Û. 𓬠√â“ß √√§å πæªØ≈¡ß§≈ §≥–∑—πµ·æ∑¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ù. π“¬‡Õ°∏π—™ ‚¿§∏ÿ«“ππ∑å §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ı. 𓬻‘√‘ª√–¿“  ∫ÿ≠™—¬æ—≤π°‘® §≥–‡»√…∞»“ µ√å À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ˆ. π“ß “« ¡‘µ“ °“≈Õ√ÿ≥°‘® §≥–‡»√…∞»“ µ√å À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ˜. π“¬Õ“≥°√  ßà“‡¥™ §≥–‡»√…∞»“ µ√å À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ¯. π“¬∏πª√—™≠å ‰°√«ß»å §≥– ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å·≈–°“√º—߇¡◊Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ˘. π“¬∏π–¿—∑√ π‘¡¡“√‡°’¬√µ‘°ÿ≈ §≥–·æ∑¬»“ µ√å√“¡“∏‘∫¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ò. π“ß “«∑—µ∏π—π∑å ‚Õ¿“ ‡ √’™—¬ §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’  “¢“∫—≠™’∫—≥±‘µ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÒÒ. π“ß “«√—µπåπ¿“ ∏ÿ≠≠“πÿ√—°…å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÒÚ. π“ß “«°¡≈∑‘µ“ ‡√◊Õß∑Õß §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å  “¢“Õ“°“»¬“π À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÒÛ. π“ß “«™—≠≠“ ≈‘¡ªáª√– ‘∑∏‘æ√ §≥– ∂“ªí µ ¬°√√¡»“ µ√å ÕÕ°·∫∫ º≈‘ µ ¿— ≥ ±å ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡∑§‚π‚≈¬’ æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß P_15-18

15

14/10/13, 15:10

15


16 P_15-18

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ú. π“¬≥—Ø∞å ‡µ™–«‘®‘µ√‰æ»“≈ §≥–«‘»«°√√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ÚÒ. π“ß “«Õ“√¬“ ®Õ¥æ‘¡“¬ §≥–欓∫“≈»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ÚÚ. π“¬π¿πµå ®µÿ√¿ÿ™æ√æß»å §≥– ∂“ªí µ ¬°√√¡  “¢“¿Ÿ ¡‘ » “ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÚÛ. 𓬫√æ≈ Õ”π“®»»‘∏√ §≥– ∂“ªí µ ¬°√√¡»“ µ√å ‡Õ°  ∂“ªíµ¬°√√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’ æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ (Õ‘π‡µÕ√å)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ı. π“ß “«¿“√–æ’ ºŸ°æ—π∏å §≥–«‘∑¬“»“ µ√å°“√°’Ó ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ˆ. π“ß “«¿—∑√‘π∑√å ∑—∫∑‘¡·¥ß §≥–‡»√…∞»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ˜. π“¬≥—∞¥π—¬ ™¡¿Ÿ∑Õß »÷°…“µàÕµà“ߪ√–‡∑» ¯. π“¬√µ‘ Õÿ¥¡ “√°‘µµ‘°ÿ≈ §≥–«‘»«°√√¡·¡§§“‚∑π‘° å  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“ ‡®â“§ÿ≥∑À“√≈“¥°√–∫—ß ˘. 𓬻ÿ¿°‘® Õ¡√∞‘µ‘æß»å §≥–«‘»«Õÿµ “À°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ Ò. π“¬∏—™«—≤πå ‡≈‘»Õπ—πµå §≥–«‘»«°√√¡‡§√◊ËÕß°≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ÒÒ. 𓬻ÿ¿°√ √Õ¥°“√∑ÿ°¢å §≥–«‘ » «°√√¡‚¬∏“ ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“æ√–π§√‡Àπ◊Õ ÒÚ. π“¬π—π∑æß»å  —µ¬–æß…åæ—π∏ÿå §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å  “¢“Õ’‡≈Á°‚∑√π‘° å  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“ ‡®â“§ÿ≥∑À“√≈“¥°√–∫—ß ÒÛ. π“ß “«æ‘™“¥“ ‡≈“À«π‘™ §≥–‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ÒÙ. π“ß “«®‘¥“¿“ √Õ¥ “µ√å §≥– ∂“ªíµ¬°√√¡·≈–°“√ÕÕ°·∫∫ ‡Õ° ∂“ªíµ¬°√√¡¿“¬„π ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ (¿“§Õ‘π‡µÕ√å) Òı. π“ß “«™≠“π‘…∞å √Õ¥∫”√ÿß §≥–»‘≈ª»“ µ√å  “¢“«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ… ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å «‘∑¬“‡¢µ°”·æß· π π§√ª∞¡ Òˆ. 𓬇∏’¬√«‘™≠å æ‘™—¬‡∫≠® ÿ¢ §≥–«‘ ∑ ¬“»“ µ√å  ∂“∫— π ‡∑§‚π‚≈¬’ æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√≈“¥°√–∫—ß Ò˜. π“ß “«°ÿ≈π—π∑å · ß®—π∑√å¿—°¥’ §≥–∑—πµ·æ∑¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬π‡√»«√ Ò¯. π“ß “«∞‘µ‘«√¥“ °Õ®‘µµ«π‘® International Business Mahidol University International College ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ò˘. π“¬ªî¬–‡∑æ ¥’»’≈√—°…å §≥–«‘»«°√√¡°“√º≈‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“æ√–π§√‡Àπ◊Õ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ò. 𓬰ƒµ‘π ∫”√ÿßæ◊™ §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Ú. π“¬æ’√æ—π∏ÿå 欗§¶¡“» §≥–«‘ ∑ ¬“»“ µ√å  “¢“«‘ ∑ ¬“°“√ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Û. π“ß “««ß»å®—π∑√å ‚™§«“≥‘™¬åæß…å §≥– ∂“ªí µ ¬°√√¡»“ µ√å · ≈–°“√ ÕÕ°·∫∫  “¢“ ∂“ªíµ¬°√√¡¿“¬„π ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ ¿“§Õ‘π‡µÕ√å Ù. π“ß “«‡∫≠≠“¿“ π“ ∂‘µ¬å §≥–«‘∑¬“»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈

ÒÛ. 𓬫—™√æß»å ‡µ‘¡ªîµ‘æß»å §≥–‡»√…∞»“ µ√å À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å (Bachelor of economics Thammasat University) ÒÙ. π“ß “«‡∑’¬π∑‘æ¬å ‚©≈°§ß∂“«√ BALAC ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Òı. π“ß “«¡“≠“·§≈√å Õ“¿√≥å ÿ«√√≥ Saint Paul College Community College of Philedelphia Òˆ. π“ß “«°…‘√“ »√’°ƒ…≥æ≈ §≥–»‘≈ª°√√¡»“ µ√å  “¢“π“Æ»‘≈ªá “°≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ª√– “π¡‘µ√ Ò˜. π“ß “«ª∑‘µµ“  ‘ßÀå≥√ß§å §≥– —ߧ¡ ß‡§√“–À廓 µ√å ‚§√ß°“√ √—∫µ√ß ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Ò¯. π“ß “«π—π∑‘™“ æ—π∏å‡æÁß §≥–π‘ ‡ ∑»»‘ ≈ ªá  ∂“∫— π ‡∑§‚π‚≈¬’ æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√≈“¥°√–∫—ß Ò˘. π“ß “« ÿª√’‡¡ ‚Õ™“ §≥–»‘ ≈ ª»“ µ√å «‘ ∑ ¬“≈— ¬ π“π“™“µ‘ ª√’¥’æπ¡¬ß§å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Ú. π“ß “« √ª¿“ ªÿµµ–‰µ√ ‘π Communication Design ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÚÒ. π“ß “«°—≠≠“≥—∞ ‡®µ‘¬“πÿ«—µ√ Bachelor of Arts in language and culture ÚÚ. π“ß “«®‘µµ‘æ√ ®µÿ√“«‘™“π—π∑å §≥–»‘ ≈ ª»“ µ√å «‘ ∑ ¬“≈— ¬ π“π“™“µ‘ ª√’¥’æπ¡¬ß§å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ÚÛ. π“ß “«≥—∞√‘°“ ®ÿ≈≈–ªÿ…ª– ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠

Ò. 𓬰ÿ≈»‘√‘ ºàÕߺÿ¥ §≥–‡»√…∞»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Ú. π“ß “«™ÿµ‘¡π ®‘√«‘∑«—  §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Û. π“¬≥¿—∑√ æß…å·æ∑¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC Computer Science PC2 Ù. π“ß “«∏¡≈«√√≥ ™—¬«‘»“≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, International Business (B.B.A) PC3 ı. π“ß “«¿—  √“ °≈‘Ëπ‡√≥Ÿ §≥–‡»√…∞»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ˆ. π“ß “«Õ—≠™≈‘π∑√å »√’√ߧ«—≤πå Assumption University ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ (∑ÿπ°“√»÷°…“) ˜. π“ß “««“√‘¥“ π‘≈ª√–¥—∫ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Tourism & Hospitality Management (B.B.A.) PC ¯. π“ß “«π¿—  √ ®“√– ¡∫Ÿ√≥å §≥–¡πÿ…¬å»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ˘. 𓬥πÿ¿æ µ√’¡ß§≈‚™§ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Computer Engineering (B.Eng.) PC Ò. π“¬∏√√¡∑—»πå  ÿ¿“°√≥å ‰ª»÷°…“µàÕµà“ߪ√–‡∑» ÒÒ. π“ß “« ‘«‘µ“ ‡°◊ÈÕ«‘∑¬“°√°ÿ≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Tourism & Hospitality Management (B.B.A.) ÒÚ. π“ß “« ÿ∑—µµ“  ÿ√‘π∑√å√—∞ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Marketing (B.B.A.) PC

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 16

14/10/13, 15:10


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ò. π“¬æ‘‡™…∞å»—°¥‘Ï Õ¡√ ‘√‘∏π“π—πµå §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ BBA Hotel Management Vatel Silpakorn University Ú. 𓬪“≥— ¡å æ√âÕ¡∑√—æ¬å ‘π §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ BBA Hotel Management Vatel Silpakorn University Û. 𓬪√¡—µ∂å ¡À∫ÿ≠æ“™—¬ §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Ù. 𓬫√æ®πå √—°™“µ‘‡®√‘≠ °“√µ≈“¥-°“√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√ ı. 𓬠—πµ‘¿“æ ∑Õß„À¡à §≥–«‘»«°√√¡‰øøÑ“Õ’‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈– √–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ˆ. π“¬æ’√«—  ‡°√Õ¥ § ≥ – «‘ » « ° √ √ ¡ » “   µ √å «‘ » « ‚ ¬ ∏ “ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“ æ√–π§√‡Àπ◊Õ ˜. 𓬵√—≥ ‡ß‘π°≈—Ëπ §≥–‚¿™π“°“√·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“À“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π¥ÿ ‘µ ¯. π“¬¿—∑√ · π»‘√‘æß…å §≥–«‘»«°√√¡‰øøÑ“Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å·≈– √–∫∫§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ˘. π“ß “«≥‘™™“¿—∑√ Õ¬ŸàÀ«à“ß §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ BBA Hotel Management Vatel Silpakorn University Ò. π“ß “«√®‘µ ‡æÁß≈’ §≥–ª√–¡ß ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ÒÒ. π“ß “«§™“¿√≥å √Ÿª™â“ß §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®≠’˪ÿÉπ  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’‰∑¬-≠’˪ÿÉπ ÒÚ. π“¬¿“§¿Ÿ¡‘ ‡Õ°æ‘π‘®æ‘∑¬“ §≥–«‘∑¬“»“ µ√凧¡’ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÒÛ. π“¬∏’√«—≤πå √ÿ®‘√“‰°√æ—≤πå §≥–‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ÕË  “√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ÒÙ. 𓬰’√µ‘ ®ß‡®√‘≠¡ÿàß∏—≠≠“ §≥–«‘»«°√√¡‰øøÑ“  “¢“«‘»«°√√¡ §Õ¡æ‘ « ‡µÕ√å · ≈–√–∫∫Õ‘ ‡ ≈Á ° ∑√Õπ‘ °  å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ («‘∑¬“‡¢µ π“¡®—π∑√å)

Òı. 𓬰—𵫗≤πå Õ“√¬– §≥– IT ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å Òˆ. π“¬Õ¥‘™≈ Õ§√ªí≠≠“∏√ §≥–«‘»«°√√¡‚¬∏“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ò˜. π“ß “«¥≈ƒ¥’ ∫ÿ≠™Ÿ §≥–«‘»«°√√¡ Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å  ∂“∫—π ‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“§ÿ≥∑À“√ ≈“¥°√–∫—ß Ò¯. π“ß “«∏—≠≠“√—µπå ®√— ∫ÿ≠‰æ»“≈ §≥–欓∫“≈»“ µ√å «‘ ∑ ¬“≈— ¬ 欓∫“≈∫√¡√“™™ππ’®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’ Ò˘. π“ß “«∞“π‘°“ ®“√ÿ»—°¥‘Ï §≥–π‘‡∑»»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ Ú. π“ß “«°π°°“≠®πå ¡“≈’√—µπå §≥– — ß §¡»“ µ√å  “¢“®‘ µ «‘ ∑ ¬“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ÚÒ. π“ß “«∞‘µ‘æ√ ‡°àߪ“π ‘ßÀå §≥–Õÿµ “À°√√¡‡°…µ√  “¢“‡∑§‚π‚≈¬’ °“√∫√√®ÿ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ÚÚ. 𓬻‘√æß…å 𑵑°ÿ≠™√ §≥–«‘ » °√√¡‰øøÑ “  “¢“«‘ » «°√√¡ §Õ¡æ‘«‡µÕ√å·≈–√–∫∫Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ «‘∑¬“‡¢µ π“¡®—π∑√å ÚÛ. π“ß “«∑‘¶—¡æ√ ÕË” ”Õ“ß §≥–«‘∑¬“»“ µ√å  “¢“Õ—≠¡≥’·≈–‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ÚÙ. π“ß “«∫√√≥ √≥å «‘¿Ÿ…‘µ«√°ÿ≈ ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡∑§‚π‚≈¬’ √ “™¡ß§≈ æ√–π§√ Úı. π“ß “« ÿπ‘ “ ∂«‘≈æß»å §≥–π‘‡∑»»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ Úˆ. π“¬≥—∞æ≈ µÿ≈“¿‘∫“≈™—¬ §≥–∫√‘À“√  “¢“∫√‘À“√∏ÿ√°‘®√–À«à“ß ª√–‡∑»  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’‰∑¬-≠’˪ÿÉπ Ú˜. π“¬æ≈«‘™≠å §ß°≈‘Ëπ ÿ§π∏å §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å Ú¯. π“ß “« ÿ∏—≠≠“ ·°â«¡≥’ §≥–«‘∑¬“»“ µ√å ®ÿ≈™’««‘∑¬“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“ Ú˘. π“¬‡Õ°°√ »µµÿ≈“ππ∑å ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ Û. 𓬮‘µµ‘«—≤πå ƒ°…å√—µπ™—¬ §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ BBA Hotel Management Vatel Silpakorn University

ÒÛ. π“¬≥æ≈æ—∑∏å ‚¶…‘µ∫ÿ≥¬«—™√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Tourism & Hospitality Management PC ÒÙ. π“¬¡≥±≈ ‡∫≠®«‘∑¬“°ÿ≈ §≥–π‘‡∑»»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ Òı. π“ß “«ø“√‘¥“  Õß®—π∑÷° §≥–»‘ ≈ ª–»“ µ√å (‡Õ°Ω√—Ë ß ‡» ) ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Òˆ. π“ß “«∏πæ√ ®ßæ—≤π ¡∫—µ‘ §≥–»‘≈ª–»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ò˜. π“ß “«∏’√—™π—π∑å æ—π ÿ∑∏‘√“ß°Ÿ√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Marketing (B.B.A.) PC Ò¯. 𓬪√‘≠≠“  °ÿ≈ —πµ‘∏√√¡ §≥–«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕ°“√§â“ Ò˘. 𓬧≥°ƒ…  ÿ√‘¬‡ π’¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Tourism & Hospitality Management PC Ú. π“ß “«πà“πøÑ“ ≈‘¢‘µªí≠≠‚™µ‘ ‰ª»÷°…“µàÕµà“ߪ√–‡∑» ÚÒ. π“ß “«≥—Æ∞å™ÿ¥“  °≈∑«’√ÿàß‚√®πå §≥–π«—µ°√√¡ ◊ÕË  “√ —ߧ¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ »√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ Nation University, §≥–π‘‡∑»»“ µ√å (∑ÿπ Ú0%) ÚÚ. π“ß “«æ‘¡æå«’π—  À≈‘π ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ Assumption University (ABAC) ÚÛ. π“¬≥¿—∑√ æ—µ√“«—≤π“ππ∑å ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ¡À‘ ¥ ≈ MUIC, Social Science (B.A.) PC4 ÚÙ. π“¬æ‘ ‘∞ °¡≈«—∑ππ‘»“ §≥–»‘ ≈ ª»“ µ√å «‘ ∑ ¬“≈— ¬ π“π“™“µ‘ ª√’¥’æπ¡¬ß§å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Úı. 𓬠‘√«‘™≠å ‡ß“√ÿà߇√◊Õß ‰ª»÷°…“µàÕµà“ߪ√–‡∑» Úˆ. π“ß “«°‘µµ‘≠“ ‡ª“π‘≈ §≥–𑵑»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Ú˜ π“ß “«®‘≥≥ÿ√—ß…‘¡“ ¡—Ëπ§ßπ™—¬ƒ∑∏‘Ï ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ MUIC, Tourism & Hospitality Management (B.B.A.) PC Ú¯. π“ß “« ÿ«“≥’ æ‘æ—≤∏π“π—π∑å §≥– ∂“ªíµ¬°√√¡·≈–°“√º—߇¡◊Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Ú˘. π“ß “«™«‘»“ æß…åÕ”‰æ §≥– ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å·≈– °“√ÕÕ°·∫∫  “¢“°“√ÕÕ°·∫∫ Õÿµ “À°√√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬æ√–®Õ¡‡°≈â“ ∏π∫ÿ√’ À≈—° Ÿµ√π“π“™“µ‘

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß P_15-18

17

14/10/13, 15:10

17


P_15-18

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 18

ÚÙ. π“¬§ß™≈—™ ß“¡ª√– ‘∑∏‘Ï  ∂“∫—π°“√∫‘π  “¢“π—°∫‘πæ“≥‘™¬å Úı. π“ß “«™ÿµ‘¡≥±πå ªØ‘¿“≥æ‘ ÿ¥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈°√ÿ߇∑æ Úˆ. 𓬃∑∏‘™—¬ §’√’· π ÿ¢ Tourism and Hospitality Mangement MUIC (Precollage) Ú˜. π“ß “«‰Õ≈¥“ ‡™◊ÈÕ∏√√¡™“≠ §≥–∑àÕ߇∑’ˬ«·≈–°“√‚√ß·√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ Ú¯. π“ß “«√–«’«√√≥ ∑«’»—°¥‘Ï ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡∑§‚π‚≈¬’ √ “™¡ß§≈ √—µπ‚° ‘π∑√å Ú˘. π“¬æß…åæ√√≥ ‡®√‘≠æ“≥‘™¬å»‘√‘ §≥–°“√®—¥°“√∑√—欓°√¡πÿ…¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π ÿπ—π∑“ Û. 𓬰ƒ…Ø‘Ï ¡—™≠å ‡Õ◊ÈÕ≈–æ—π∏ÿå §≥–π«—µ°√√¡ ◊ËÕ “√ —ߧ¡  “¢“º≈‘µ¿“æ¬πµ√å·≈– ◊ËÕ¥‘®‘µÕ≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ÛÒ. π“¬πææ≈ ®‘µ√æ—π∏ÿå §≥–π‘‡∑»»‘≈ªá ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ ÛÚ. π“ß “««π‘¥“ Õ¡√®‘µ√‡«™°ÿ≈ §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®  “¢“∏ÿ√°‘®®’π ¡À“«‘∑¬“≈—¬À—«‡©’¬«‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ÛÛ. π“ß “««’√–«√√≥ °‘µ‘»‘√‘¡ß§≈ §≥–∫√‘À“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏ÿ√°‘®∫—≥±‘µ ÛÙ. π“ß “«√—ß ‘¡“ °√∑Õß °≈ §≥–»‘≈ª»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¡ß§≈ °√ÿ߇∑æ Ûı. π“¬√—™æ≈ °ƒ…¥“¿‘π‘À“√ Mahidol University (Pre-collage) International Business Ûˆ. 𓬪√‡¡» ®ÿ≈‡®√‘≠ππ∑å §≥–π‘‡∑»»“ µ√å¿“æ¬πµ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ Û˜. π“ß “«∏—≠≠≈—°…≥å √—ß ‘¡—πµÿæß…å §≥–»‘≈ª»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å Û¯. π“ß “«‡ª√¡°¡≈ ‰µ√‰¡µ√’æ‘∑—°…å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π ÿπ—π∑“ §≥–»‘≈ª°√√¡»“ µ√å  “¢“¥πµ√’

18

ı. π“ß “««’√«√√≥ À“≠¥‘≈°‡≈‘» §≥–π‘‡∑»»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ ˆ. π“ß “«™‘™≥¡“Æ ∏πæ—π∏å §≥–°“√∑à Õ ß‡∑’Ë ¬ «·≈–°“√∫√‘ ° “√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈°√ÿ߇∑æ «‘∑¬“≈—¬π“π“™“µ‘ ˜. 𓬠∂“ªíµ¬å ‡æÁ™√åÀ≈” §≥–‡∑§‚π‚≈¬’ª√–°Õ∫Õ“À“√·≈– °“√∫√‘°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π¥ÿ ‘µ ¯. 𓬥𗬠π√—µ∂√—°…“ §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ (BBA) ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ ˘. π“ß “«¿—∑√’¬“ ¢≈ÿ଻√’µ√–°Ÿ≈ §≥–∫√‘À“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕ°“√§â“ Ò. 𓬫‘ ÿ∑∏‘Ï  ÿ¢‡®√‘≠ §≥–°“√®—¥°“√·≈–°“√∑àÕ߇∑’ˬ« ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“ ÒÒ. π“ß “«®ÿ±“«’  —ߢƒ°…å §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿ߇∑æ ÒÚ. π“ß “«™‘µ√“¿√≥å ®—π∑√å√—°…“ §≥–∫√‘À“√√–À«à“ߪ√–‡∑»  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’‰∑¬-≠’˪ÿÉπ ÒÛ. π“ß “«∏π∫¥’ ‡À¡◊Õπ ÿ¥„® §≥–«‘∑¬“°“√®—¥°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ÒÙ. π“ß “«‡∫≠®æ√ ‡À√’¬≠∑Õß §≥–‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’ Òı. π“ß “«‡∫≠®¿“ ∑√—æ¬å»‘√‘º≈ Faculty of Liberal Art Mahidol University Òˆ. π“ß “«æ√√≥ªæ√ ≈‘Ë¡‡ß‘π §≥–»‘≈ª»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ò˜. π“ß “«»ÿ¿«√√≥ ‡Õ’ˬ¡ –Õ“¥ §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®  “¢“°“√®—¥°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕ°“√§â“‰∑¬ Ò¯. π“ß “«Õ¡√√—µπå ¢ÿπ π‘∑ BBA Hotel Management Silpakon University International Collage Ò˘. 𓬰‘µµ‘∏—™  ÿ«°√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π ÿπ—π∑“ Ú. π“¬æ’√¿“  «√«‘∑¬åæ‘π‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π ÿπ—π∑“ ÚÒ. π“¬æ≈°ƒ…≥å  ÿ¢≈âÕ¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π ÿπ—π∑“ ÚÚ. π“ß “«ª¿“«’ ¿Ÿà‡°µÿ §≥–¡πÿ…¬å»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕ°“√§â“ ÚÛ. π“¬π—∞æ≈ ∫ÿ≠ª° §≥–∫√‘À“∏ÿ√°‘®  “¢“°“√®—¥°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕÀ“√§â“‰∑¬

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ò. π“¬Õπ«—™ ¡ß§≈ §≥–°“√®—¥°“√·≈–°“√∑àÕ߇∑’ˬ« “¢“°“√‚√ß·√¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“ Ú. π“¬πæ∫Ÿ√≥å ™â“ß ”≈’ §≥–°“√®—¥°“√∑√—欓°√¡πÿ…¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π ÿπ—π∑“ Û. π“¬∏’√¿—∑√ µ—π¡π– «√√§å §≥–∫√‘À“√®—¥°“√Õÿµ “À°√√¡  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’‰∑¬-≠’˪ÿÉπ Ù. π“ß “«ªØ‘≠≠“ §ß· π §≥–∫√‘À“√Õ—ß°ƒ… ◊ËÕ “√∏ÿ√°‘® ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕ°“√§â“

ÛÒ. π“ß “«æ‘¡æå√—™Æ“ ‡√◊Õß∏π“¿—°¥’ »÷°…“µàÕµà“ߪ√–‡∑» ª√–‡∑»Õ‡¡√‘°“ (∑ÿπ Ò ªï) ÛÚ. π“ß “«πÿ™√‘π∑√å ∏‘«—≤πå∏π“°√ §≥– “∏“√≥ ÿ ¢ ¡À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ √“™æƒ°…å (∑ÿπ) ÛÛ. 𓬵ƒπ∏≥—Ø∞å ‡®√‘≠æŸ≈ §≥–«‘»«°√√¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ÛÙ. π“¬∏πæ≈ ‚™µ‘°ÿ≈‡¥™“ ICT Mahidol University ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ Ûı. 𓬫’√–«—≤πå «‘«—≤πå ÿ¢ —πµå Mahidol University International College (Precollege) ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À‘¥≈ Ûˆ. 𓬻ÿ¿«‘™≠å ·¥ß Õπ §≥–∫√‘À“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’ √“™¡ß§≈√—µπ‚° ‘π∑√å Û˜. π“ß “«ªîòπªî¬– ‚™§™—¬§ß‡∫≠®“ §≥–«‘»«°√√¡»“ µ√凧√◊ËÕß°≈ ·≈– °“√º≈‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å («‘∑¬“‡¢µ»√’√“™“) Û¯. π“ß “«¡π— π—π∑å ∑√ß摇™…∞å §≥–«‘ » «°√√¡¬“π¬πµå  ∂“∫— π ‡∑§‚π‚≈¬’‰∑¬-≠’˪ÿÉπ Û˘. π“ß “«¿—∑√«√√≥ ®‘𥓫—≤πå §≥–π‘‡∑»»“ µ√å  “¢“¿“æ¬πµ√å ·≈–¿“æπ‘Ëß ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑ÿπ‚§«µ“摇»… Ò%

14/10/13, 15:10


Exchange Program : A Wonderful Experience in a Life Time Blariacum College, the Netherlands & Matthayomwatnairong School, Thailand Thailand Visit : 18-31 August 2013 and the Netherlands Visit : 19 October - 3 November 2013

rs become e g n a r t s ow Amazing h mily. fa ney begins r u o j r u o Let oments! Exciting m er finally! each oth We found hayomwatnairong ! o Matt Welcome t

19.indd 19

Memories last forever. Don’t cry bec ause it is over but smile because it happened. Every day we are getting closer. We have been through laughter and tea rs no matter how different we are. We enjoy our time togeth er. Friendship never ends.

Â

19 10/10/2556 23:58


ALWAYS SUPERB

SISC 2013

PRECIOUS PENANG

St.George’s Girl School 21-24 May 2013 Since we had arrived at SGGS, the first thing we could feel was the warm welcome and amiability of Malaysian people. They all were affable and cordial. We were staying at the school hostel at nights. As an aside, we acquired the most valuable memory ever. We got an opportunities to join the class and the activities with them, SGGS girls. It was such a great time to learn how they think and study in their classes. Another things that made us impressed were all the delicious malaysian dishes, such as Nasi Lemak and Laksa. The Ais Kacang, the malaysian dessert, was precisely delectable as well. We could confirm that all foods are so palatable that everyone should try once in a lifetime.

SIGHTSEEING AUSPICIOUS CHANCE FOR US! It was wonderful to be there. Penang was such a fantastic place and we had a splendid time visiting landmarks over there. We went to so many marvelous places, for instance, Penang Hill, Kek Lok Si Temple, Snake Temple, Queensbay Mall, Gurney Paragon, local market, etc.

ROUND TRIPS: We went to so many places we had never been before. We acted like avid tourists, we were so thankful to all the opportunities we got.

4th SGGS International Students’ Conference 2013 During 25-29 May 2013, ten of delegates from Matthayom Watnairong School got an opportunity to join the International Conference. The theme was“Moral and Ethics: What Choice?” Hundreds of people from all around the world were joining this conference as well. We got tons of new friends. Everyday we gained a lot of valuable experiences. There were lessons from experts and scholars. We all had our own workshop and duty. In each workshop, there were chairperson, rapporteur, and respondent. We all got useful real-life skills and were able to share and gain new things. On the

FRIENDSHIP NEVER ENDS: We have found new friends and at the end of the trip, we became best friends with our camaraderies.

Farewell Night, we were having the most amazing performance ever and then having a great time with friends for the last day.

“Although parting with a friend is always a painful thing to do, there is nothing better compared to the hope and joy of meeting again.”

FAREWELL PERFORMANCE: We were proudly presented elegant Thai dance, Thai song, Near Dawn, by our great King. Also, we had outstanding performance letting the world knew how much we love our King.

20 20.indd 20

10/10/2556 23:59


งานอาเซียนประเทศสิงคโปร์ โดย ครูสุรีพร แจ้งสว่าง

ประเทศไทยสู่สิงคโปร์ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 วันเดินทางของคณะนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงสู่ประเทศสิงคโปร์ เราเดินทางออกจากโรงเรียนเวลา 10.30 น. พร้อมเครือข่ายผู้ปกครอง 1 ท่าน คือคุณแม่จัน กับครูสุรีพร และนักเรียนทั้ง 4 คน คึือ 1. นายทักษกร แสนอุบล ชั้น ม. 5/2 2. นายวรายุท ปัญญาสิริกุล ชั้น ม. 5/2 3. นางสาวมธุรดา วรนุช ชั้น ม. 4/1 4. นางสาวนิพพิทา โพนเงิน ชั้น ม. 4/1 เราขึน้ เครือ่ งบินทีส่ นามบินดอนเมืองกำ�หนดเวลาบินคือ 12.30 น. เราไปถึงเร็วมากเพราะรถไม่คอ่ ยติดเท่าไร เราขึน้ เครือ่ ง ของแอร์เอเชียใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงถึงสิงคโปร์ สิ่งแรกที่เห็นในน่านฟ้าของสิงคโปร์คือ หมอกควัน เป็นผลมาจากไฟไหม้ป่าที่ ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์จึงกลายเป็นเมืองในหมอก มีคณะนักเรียนซึ่งเป็นคณะลีดเดอร์มาต้อนรับพวกเรา นักเรียนสิงคโปร์ นำ�เราไปขึ้นรถ Mr. core (เป็นคนประสานงานและคนขับรถในเวลาเดียวกัน) ไปถึงที่พักติดทะเล ชื่อ โกลด์คิช บีชรีสอร์ต อยู่ทาง ตะวันออกของเกาะสิงคโปร์ ครูได้ให้หัวข้อกับนักเรียนคือเรื่องมุมมองต่อประเทศไทยอย่างไรในสายตานักเรียนต่างชาติ และให้ สังเกตการทำ�งานของกลุ่มลีดเดอร์ว่าเขาทำ�งานกันอย่างไร นักเรียนมองจุดดีและจุดด้อยของเขาอย่างไรบ้าง และให้บันทึกลงสมุด ตื่นเช้ามาพบกับหมอกควันที่หนามาก มองไปไม่เห็นเรือสินค้าเลย ซึ่งปกติจะเห็นเต็มไปหมด (ถามจากคนงานทำ�สวนซึ่ง เป็นชาวปากีสถาน) กิจกรรมคงต้องสะดุดโดยเฉพาะกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานภายนอก เมื่อคืนลีดเดอร์นัดเราตอน 07.30 น. เพื่อขึ้นรถไปทานอาหารเช้า ที่โรงเรียนวิกทอเรียสคูล ทานเสร็จลงทะเบียน รับเสื้อค่าย 4 ตัว สมุดค่าย หนังสือโครงการ ปากกา ถุงเหลืองใส่อุปกรณ์ 1 ถุง และร่วมพิธีเปิดเวลา 10.00 น. นักเรียนที่เป็นลีดเดอร์ทำ�งานได้ดี Mr. ชู เป็นประธานในการเปิดค่าย ครั้งนี้ มีการให้ความรู้เรื่องอาเซียนเกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยวิทยากรภายนอก จากนั้นให้คณะผู้ร่วมกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยน เยาวชนแต่ละประเทศขึ้นไปถ่ายรูปในพิธีเปิด ลีดเดอร์นัดพบกันตอนเช้าเวลา 07.30 น. เพื่อไปวิกทอเรียสคูล ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนนี้ เริ่มกิจกรรมเวลา ประมาณ ๐9.30 น. เด็กๆ เล่นเกมร้องเพลง ตอนบ่ายเราไปทัศนศึกษาที่ SINGAPORE MARI TIME GALLERY เป็นพิพธิ ภัณฑ์เกีย่ วกับ ท่าเรือของสิงคโปร์ นับได้วา่ เป็นหัวใจสำ�คัญของสิงคโปร์กว็ า่ ได้เพราะสิงคโปร์นนั้ เน้นการค้าเป็นหลัก ทรัพยากรมีนอ้ ยมาก วิธกี ารคิด และความขยันอดทนความรักชาติของพวกเขาเป็นสิ่งที่คนไทยควรต้องเรียนรู้ให้มาก ประเทศที่เล็กแต่คุณภาพคับแก้วขนาดนั้น เขาสร้างคนของเขาอย่างไร ด้านในมีอาคารที่ทันสมัยมาก น่าเรียนรู้ สีสันสดใสดี แบ่งเรื่องราวความเป็นมาเป็นสัดส่วนตั้งแต่ ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน การจัดน่าสนใจวิทยากรเป็นกันเอง ภาษาอังกฤษพูดได้ชัดเจน ที่นี่ทางค่ายจัดเราเป็น 2 กลุ่มไปสลับกัน เพือ่ ลดความแออัด ตอนบ่ายไปรัฐสภาของสิงคโปร์ซงึ่ เปิดให้เข้าชมได้แต่เป็นรัฐสภาเก่ายุคแรกเริม่ การเข้ามีขนั้ ตอนยุง่ ยากมากมาย ตรวจละเอียดยิ่งกว่าสนามบิน คุณแม่จันไม่เข้าไปด้วยเพราะไม่มีในรายชื่อของทางค่ายซึ่งต้องส่งมาก่อนล่วงหน้า

21-22.indd 21

21 15/10/2556 0:45


กิจกรรมเริม่ วันนีท้ ี่ Bedok Green Secondary School วันนีก้ จิ กรรม ของนักเรียนเป็นการทำ�กิจกรรมการค้าโลกในช่วงเช้า ดูเขาสนุกกันดีค่ะ กิจกรรมคล้ายเกมเศรษฐีและร้องเพลงโยนกันไปมา กิจกรรมช่วงบ่าย ไปทัศนศึกษาทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์แห่งชาติสงิ คโปร์ เขาจัดได้ยงิ่ ใหญ่มาก ตัวอาคาร สูงใหญ่ แบ่งโซนการจัดไว้นา่ ดู ห้องเป็นห้องโล่ง ๆ ติดแอร์เย็นฉํา่ ดูนกั เรียน ของเราสนใจพวกของเก่าๆ พอสมควร ดูเสร็จเวลา 18.45 น. กลับที่พัก และเริ่มหาเวลาไปสำ�รวจโลกภายนอกค่าย เราจึงเดินทางโดยรถไฟฟ้า ไปที่ห้างออชาร์ด เป็นห้างที่สวยมากๆ ในตอนกลางคืนเพราะประดับไฟได้ แปลกตา ส่วนใหญ่ขายสินค้าราคาแพงพอสมควรถ้าเทียบกับห้างของ เมืองไทยน่าจะเป็นห้างพารากอน เดินสักพักไปเจอร้านอาหารไทย พ่อครัว แม่ครัวเป็นคนไทยยกเว้นคนเสิร์ฟและพนักงานต้อนรับ สินค้าที่ด้านนอก ของห้างออชาร์ด คนขายตะโกนบอกว่า (ตีฟอร์เต็น) 3 FOR 10 ไม่ใช่ 3 อย่างร้อยนึงเหมือนเมืองไทยนะคะ แต่หมายถึง 3 อย่าง 250 บาทค่ะ เรากลับถึงที่พักประมาณ 23.30 น. ค่ะ วันนีเ้ ราไปทีโ่ รงเรียน Bedok Green Secondary School ทานอาหาร เช้าที่นั่น และเริ่มกิจกรรมเวลาประมาณ ๐9.30 น. วันนี้เป็นวันที่นักเรียน ทุ ก ชาติ จ ะมี ก ารแสดงของตน (เรี ย กว่ า Cultural Night) ดูทุกคนมีความสุขมากที่แสดงศิลปะของชาติตนเอง โดยในตอนช่วงเช้า กิจกรรมเป็นการจัดนิทรรศการในห้องเรียนโดยแบ่งเป็นชาติต่าง ๆ โต๊ะของนักเรียนไทยได้รับความสนใจมากพอสมควรเพราะ มีการแสดงชุดไทย เงินไทย อักษรไทย ซึ่งครูยอมรับว่าเขาแก้ไขสถานการณ์ได้ดีทีเดียวเพราะเราไม่ได้เตรียมของไปจัดนิทรรศการ กันเลย จึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เอาของที่มีมารวมกันจัดเป็นโต๊ะเอกลักษณ์ไทยได้ โต๊ะไทยได้รับความสนใจมาก น็อตและเนลจะทำ� หน้าที่ผันอักษรไทย อักษรที่ผันคือ อา อ่า อ้า อ๊า อ๋า ให้เพื่อนที่มาชมได้ออกเสียงตาม เด็กชาติอื่นตามได้เป็นส่วนใหญ่ บอกสนุกดี เอาอีกทีสิ ทำ�ให้ครูรู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษของเราที่สร้างชาติ สร้างภาษา สร้างขนบธรรมเนียมที่ดีงามไว้มากมาย ถ้าเด็กไทย เมินเฉยเราคงไม่เหลือความภาคภูมิใจแบบนี้อีกแล้วในอนาคต เด็กๆ เตรียมใส่ชุดไทย ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากโรงเรียนโดย ท่านอาจารย์รัชดา มีป้อม อาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ให้ความอนุเคราะห์จัดหาให้ เด็กผู้ชายใส่เสื้อลายดอก เด็กผู้หญิงใส่ชุดในสมัย รัชกาลที่ 5 ส่วนโต๊ะของชาติที่ครูคิดว่าจัดได้ดีมากคือเวียดนาม เขาเตรียมของที่ระลึกมาแจกหลายอย่างมาก ทำ�เป็นบอร์ดและ ไวนิวมาเลย ส่วนอินโดนีเซียจัดได้ดีเช่นกันมีแสดงการละเล่นเหมือนหมากเก็บของไทย เตรียมเสื้อผ้า ดนตรี มีไวนิวแสดง เตรียมโน้ตบุคส์มาตั้งให้ดูด้วย ส่วนบรูไนทำ�อาหารประจำ�ชาติมาแสดง น็อตและจีนี่เดินแฟชั่นชุดไทย ชุดของเราได้รับการโหวตว่า สวยที่สุด เด็กๆ ตั้งใจในกิจกรรมนี้มากโดยเฉพาะเด็กของอินโดนีเซียที่มาถึง 42 คน พวกเขาเล่นอังกะลุง นักเรียนบรูไนแสดงลีลา ฟ้อนรำ�แบบนั่งที่ประทับใจคนดูมาก ตอนบ่ายเราได้เดินทางไปทัศนศึกษา DEVOTION AND DESIRE Cross-Cultual Art in Asia ทีน่ จี่ ดั ได้สวยมากและสะอาดตา น่าชม ห้องเป็นสัดส่วนแสดงถึงวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของประเทศสิงคโปร์เองด้วย แต่ส่วนใหญ่ เน้นไปทางประเทศจีนมากกว่า วันนีเ้ ราเดินทางช่วงเช้าเวลา ๐8.30 น. ไปที่ Bedok Green Secondary School วันนีช้ ว่ งเช้ามีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย เกี่ยวกับอาเซียน ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ตอนบ่ายเป็นพิธีปิดค่าย เด็กๆ ที่ค่ายมีการแลกเปลี่ยนที่อยู่กัน พร้อมกล่าวขอบคุณ ลีดเดอร์ทมี่ าจากประเทศต่างๆ ดูเขาสนุกสนานกันดี จากนัน้ มิสเตอร์ซู ประธานค่ายกล่าวปิดงาน และกล่าวขอบคุณชาวค่ายทุกคน และร่วมถ่ายรูป เรากลับรีสอร์ทเพื่อเก็บของเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย วันสุดท้ายแล้ว วันนี้เราจัดกระเป๋าเรียบร้อยและเตรียมไปที่สนามบิน ครูพานักเรียนเดินดูของ สถานที่ภายในเซ็นโตซ่า ทานข้าวและถ่ายรูปกับเมอไลออนจำ�ลอง จนเย็นจึงเดินทางไปสนามบินชางจี ไฟท์ของเราบินตอน 22.30 น. เราไปถึง สนามบิน เวลา 17.00 น. จึงนัง่ รอเครือ่ งออกและทานข้าวเย็นทีส่ นามบิน ลีดเดอร์มาส่งเรา ถ่ายรูปและแลกเปลีย่ นเบอร์โทร ทีอ่ ยูข่ องเฟสบุคส์กนั จนได้เวลาขึ้นเครื่องใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมงครึ่ง กลับถึงประเทศไทยประมาณ ๐1.30 น. โดยสวัสดิภาพ

22 21-22.indd 22

15/10/2556 0:45


Science and Mathematics

Study Camp in Singapore 20-23 July 2013

โครงการ SCIENCE AND MATHEMATHICS STUDY CAMP IN SINGAPORE (MNR 1st) วันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ประเทศสิงคโปร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโครงการ SCIENCE AND MATHEMATHICS STUDY CAMP IN SINGAPORE (MNR 1st) ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนขอขอบพระคุณที่ได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เป็นอย่างดี ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพือ่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและความเป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติในกิจกรรม SCIENCE AND MATHEMATHICS STUDY CAMP IN SINGAPORE (MNR 1st) ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 2. เพื่อพัฒนาความเป็นสากลในโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษและการเปิดสู่ภูมิภาค 3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัวในต่างแดน ออกเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยมีคณะครูร่วมเดินทางด้วย ได้แก่ นางสาวจิรัฐ นันทพฤทธิ์ (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์) นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี และนางสาววาสนา พิทักษ์สาลี (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ จำ�นวน ๓๙ คน มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งให้ความรู้ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ และเที่ยวชมสถานที่สำ�คัญต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ เช่น Merlion Tower, Song of the Sea, Universal Studios Singapore, Science Center และเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ Coleman College และในระหว่างการเดินทางได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้มีประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้า MRT และรถประจำ�ทางเป็นระยะทางสั้นๆ อีกด้วย ตลอดการเดินทางนักเรียนได้บันทึกความทรงจำ� ผ่านภาพถ่ายและบรรยายความรู้สึกของตนลงในใบงานเรียบร้อย และเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัยและความสุข หวังเป็น อย่างยิ่งจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองต่อไป

23-24.indd 23

23 11/10/2556 0:21


24 23-24.indd 24

11/10/2556 0:21


รายชื่อนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลำ�ดับที่ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวนภสร ทองวุฒิศักดิ์ นางสาวนัฏจรีย ์ ศรีธรรมรงค์ เด็กหญิงรมณ รัตน์พงษ์โสภิต เด็กชายกรวิชญ์ เสรีเลิศวิวัฒน์ นางสาวณภัคกมนตร์ ทวีโรจน์มงคล เด็กหญิงจินต์อาภา ภิริสมบูรณ์ นางสาวนัสวิวรรณ อานามวัฒน์ นางสาวชัญญา เต็มกำ�พล นางสาวปัณฑิตา ยันตกิจ นางสาวอลิสา วรกิจจากร นางสาวกัญญารัตน์ สังกรณีย์ นางสาวบุษนี เพียรอนุกูลบุตร นายกัญจน์ ศรีวรรณวัฒน์ นางสาวจิรัญญา เจนมานะ นางสาวปัณฑา เผื่อนนาค นางสาวฐานิน ี เรือนใจมั่น นายณัฐดนัย ชมภูทอง นางสาวน่านฟ้า ลิขิตปัญญโชติ นายสิรวิชญ์ เงารุ่งเรือง

(Yok) (Jajah) (Jab) (Kim) (Pak) (Bell) (Nas) (Pang) (Pun) (Mai) (Ant) (Joon) (Best) (Mild) (Fen) (Thapti) (Pop) (Fah) (Mickzo)

ชั้น 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/2 4/2 4/2 4/3 4/4 4/4 4/4 5/2 5/2 5/2 6/2 6/3 6/4 6/4

โครงการที่เข้าร่วม AFS AFS AYC AFS YFU AYC AFS AYC AYC AFS FTW IES AYC AYC AFS YFU AFS AFS AFS

ประเทศ โปรตุเกตุ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา อิตาลี เกาหลี แคนาดา ปานามา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา จีน สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย เบลเยี่ยม เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

25-26.indd 25

25 11/10/2556 0:23


รายชื่อนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลำ�ดับที่ ๒๐. 2๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘.

ชื่อ - นามสกุล นางสาวชนกนันท์ แจ้งการ (Gib) นางสาวศุภรดา สุรภักดี (Tangkwa) นางสาวกมลชนก เสนา (Baifern) นางสาวรมย์รวินท์ เพ็ชรโยธิน (Anfield) นายญาณิน ตรงในธรรม (Nin) นายวนสินธุ ์ บุนนาค (Mek) นางสาวศรินยา สิริวิศิฏฐกุล (Khaofang) นางสาวมธุรดา ขนาดนิด (Palm) เด็กหญิงน้ำ�ใจ จันทพลาบูรณ์ (Jelly) นางสาวนรพรรณ รัตนกิจรุ่งเรือง (Mook) นางสาวณัฐจรีย ์ พฤทธิ์ไพศาล (Naan) นายภาณุพัธ ชาตตระกูล (Phum) นางสาวธนันญา ชัยวิศาล (In) นางสาวณัฐธิดา กิตติปาโลรัตน์ (Auey) นางสาวพัชรา ศิริโฉม (Sai) นางสาวมณิสรา ศรีมงคล (Mink) นางสาวณัฏฐกานต์ เหรียญเก่งสุรการ (Mint) นางสาวพิมพ์ชนก ชยะสุนทร (Pim) นางสาวหทัยภัทร ทิพย์ตำ�แย (Pun) นางสาวอภิสสมา เรือนมั่นใจ (Pailin) นายอรรถวิท คงสวัสดิ์ (Matoom) นายปฐมฤกษ์ โตสวัสดิ ์ (Stamp) นางสาวจิดาภา ฤทธิชัยฤกษ์ (Grace) นายชวัชร์พล รุจีภาชัยเจริญ (Ton) นายณภัทร แสนชัยชนะ (Knot) นายสรัล เมืองสมบูรณ์ (Manok) นางสาวณิชาพร ไพศาลวิจิตรนุช นางสาวรัตตวัลย์ คอสุวรรณ (Sankaew) นางสาวภาสิร ิ ฮอนซา จูเนียร์ (Pha)

ชั้น 4/1 4/1 4/1 4/1 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/5 5/1 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 5/3 5/3 5/3 5/3 5/๔ 5/5 5/5 5/5 4/1 4/1 4/1 4/2 5/2

โครงการที่เข้าร่วม AFS AFS AFS YFU YFU YFU AYC AYC YES AYC AYC YFU IES OEG YFU YFU OEG YFU OEG YFU AYC AYC AYC AYC YFU YFU AFS AFS AFS

ประเทศ ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย ฟินแลนด์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็ค สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ค สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น บราซิล เปรู เยอรมัน

26 25-26.indd 26

11/10/2556 0:23


AFS Exchange Student from Italy

In the first picture was the first time I made a merit at home. In the second one, I made a merit at Shop.

I gave my gifts to my host mom and my new family.

The first time, I met my fantastic teacher in the Maruay Garden Hotel before going home.

We visited Phutamonthon, beautiful place, with my brother and my sister.

I participated and gave my mom the jasmine garland in the Mother’s Day Ceremony at school.

Hi! I’m Davide Cescutti from Rome, Italy. In Italy, I went from a linguistic school called “Federigo Enriques” where I studied English, French and Spanish. My hobbies are reading, writing, and drawing. I played a lot of sports including swimming, football (only three days because I broke my foot while I was playing it) and volleyball that is also my favourite one. Thailand was my second choice but now that I’m here. I think how lucky I am. Everyone I talked to tell me that Thailand was a special country, full of colours, perfumes and beautiful people. Now that I’m here. I have to say that is not like this. It is better! The first impression about this country, the people and in general of this experience has been really really good. The school where I studied called Matthayomwatnairong and I think it is beautiful. The gymnasium, the garden, the canteen, the classes. Moreover, all the students and the teachers are fantastic! The relationship between these two are really good when I arrived here. I was a little bit scared but immediately they talked to me and they were available to help me. Probably, the thing that I like most is that everyone smiles. It makes me feel good and happy. I still can’t speak Thai very well but Matthayomwatnairong School has the English Program. If I need something, I can speak English and make me understand. Luckily, I have already started Basic Thai lessons so I can say some words. For these three weeks, I have felt really good, I’ll be here for a year and I’m sure the ten remaining months, I’ll adapt myself as well.

27.indd 27

27 11/10/2556 0:23


กิจกรรมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

openhouse 2013

28-29.indd 28

11/10/2556 0:29


28-29.indd 29

11/10/2556 0:29


กิจกรรมใส่บาตรปีใหม่

30 30-40.indd 30

15/10/2556 0:48


งานวันเด็กแห่งชาติ

30-40.indd 31

31 15/10/2556 0:49


กิจกรรมวันไหว้ครู

32 30-40.indd 32

15/10/2556 0:49


วันสุนทรภู่

งานประจำ�ปีวัดนายโรง เวทีพบปะเสวนา

งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนายโรง

30-40.indd 33

33 15/10/2556 0:49


พิิธีหล่อเทียนจำ�นำ�พรรษา และแห่เทียนพรรษา

34 30-40.indd 34

15/10/2556 0:50


วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๖

30-40.indd 35

35 15/10/2556 0:50


วันชาติฝรั่งเศส

36 30-40.indd 36

15/10/2556 0:50


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

30-40.indd 37

37 15/10/2556 0:51


กิจกรรมวันลูกเสือแห่งชาติ

38 30-40.indd 38

15/10/2556 0:51


หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์

30-40.indd 39

39 15/10/2556 0:51


กิจกรรมอาเซียน

40 30-40.indd 40

15/10/2556 0:52


NR Digital Knowledge Centre (ศูนย์เรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยี นายโรง)

การอ่านหนังสือถือเป็นการเปิดโลกเรียนรู้ของสมอง ช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้มีวิธีคิดที่ดี แต่ปจั จุบนั พฤติกรรมการอ่านของเยาวชนได้เปลีย่ นไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นผลให้เยาวชน หนีหา่ งและให้ความส�ำคัญกับการเข้าค้นหาความรูจ้ ากห้องสมุดลดลง ซึง่ นายสุรพงษ์ งามสม ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินการศึกษาหาทางออกและได้มอบให้เครือข่าย ผูป้ กครองร่วมกับกลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ออกแบบและปรับปรุงอาคารห้องสมุดกาญจนาภิเษก ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากน�้ำท่วมใหญ่ ส�ำหรับห้องสมุดกาญจนาภิเษกได้ท�ำการย้ายขึน้ ไว้ชนั้ 2 ของอาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายจากน�้ำท่วมอีก ส่วนแนวคิดของการออกแบบ NR Digital Knowledge Centre (ศูนย์เรียนรูโ้ ดยระบบเทคโนโลยี นายโรง) เป็นห้องทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้งา่ ย อุปกรณ์และเฟอร์นเิ จอร์ตอ้ งเคลือ่ นย้ายได้ จากเงือ่ นไขและ ข้อก�ำหนดดังกล่าวเครือข่ายผู้ปกครองได้รับอาสาจัดหา ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาก่อสร้าง ในก�ำหนดเวลา 90 วัน งบประมาณที่ใช้ 2.5 ล้านบาท ปัจจุบันเปิดให้บริการ โดยจัดอาคารเป็น 2 ส่วน แบ่งเป็น - NR Digital Knowledge Centre ศูนย์เรียนรู้ ด้วยการจัดให้มีเครื่อง iPAD 45 เครื่อง Tablet Android 5 เครื่อง จอ LED 46” 5 เครื่อง ส�ำหรับการเรียนรู้จากสื่อการเรียนในรู้แบบ Multi media ด้วย application ด้านการศึกษามากมาย นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถเข้าใช้ได้ตาม ความต้องการ - Media Center ศูนย์ผลิตสื่อและ รายการโทรทัศน์โรงเรียน เพือ่ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิม่ ทักษะ การเรียนรู้ โดยการสร้างสรรค์การเรียนจากผูเ้ รียนเอง

41-42.indd 41

41 11/10/2556 0:40


NR Digital Knowledge Centre

โรงเรียนจึงได้จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือถ่ายท�ำโทรทัศน์ ส�ำหรับครูและนักเรียนที่ต้องการสร้าง VDO สื่อ การสอน รวมทั้งเพื่อรองรับการสอนผ่านเครื่อข่าย อินเทอร์เน็ต และการเรียนในรูปแบบ CAS ซึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว นักเรียนมักเลือกการสร้าง VDO เรื่องสั้น ท�ำให้จ�ำเป็น ต้องจัดหาอุปกรณ์บันทึกการถ่ายท�ำด้วยตนเอง บางครั้งก็ไม่สามารถจัดหาได้ ดังนั้น Media Center จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนนักเรียนได้

42 41-42.indd 42

11/10/2556 0:40


Café’ de Nairong การสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยกับการใช้เทคโนโลยีและการอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขและพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมุ่งสู่สากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ บรรยากาศสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะสนองตอบเป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียน มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูท้ งั้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ โดยการจัดให้นกั เรียนได้รบั ความรูท้ งั้ ภายในและภายนอกห้องเรียน การด�ำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การจ�ำหน่าย และ การบริการ ธุรกิจ SMEs ธุรกิจที่เป็นอิสระ ด�ำเนินการโดยเจ้าของเอง มีต้นทุนในการด�ำเนินงานต�ำ่ และมีพนักงานจ�ำนวนไม่มาก จึงเป็น ทีม่ าของการจัดท�ำแหล่งเรียนรูก้ ารผลิตและจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ น�ำ้ ผลไม้ปน่ั และกาแฟสดซึง่ เป็นกิจกรรมอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยปลูกฝังคุณธรรม และคุณลักษณะที่ดีในการท�ำงาน การจ�ำหน่ายสินค้า การให้บริการ และจัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมไปถึงการพัฒนาบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในโรงเรียน ให้เอื้อต่อทักษะกระบวนการคิด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน�ำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำแหล่งเรียนรูบ้ ริการอาหารและเครือ่ งดืม่ เพือ่ ใช้เป็นสถานฝึกปฏิบตั งิ านในวิชาบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะเพิม่ เติมในงานอาชีพการจ�ำหน่าย และการบริการ ธุรกิจ SMEs และใช้เป็นสถานทีใ่ ห้นกั เรียน ผูป้ กครองพักผ่อน ระหว่าง นั่งรอหลังเลิกเรียน ปัจจุบนั ได้เปิดด�ำเนินการ ภายใต้ชอื่ แหล่งเรียนรูบ้ ริการอาหารและเครือ่ งดืม่ (Food & Beverage service) มีสญ ั ลักษณ์ชอื่ สินค้า เรียกว่า Café’ de Nairong (คาเฟ่เดอร์นายโรง) บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ และคณะท�ำงาน ซึง่ ประกอบด้วยครูกลุม่ สาระต่างๆ และนักเรียน อาสาช่วยงานในเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน สินค้าที่จ�ำหน่ายจะเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทน�ำ้ ผลไม้ปั่น โก้โกเย็น กาแฟสด และอุปกรณ์การเรียน โดยจ�ำหน่ายเฉพาะเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน Green Apple Smoothie

Kiwi Smoothie

่าสนใจ น ู น ม ะเ ล แ ำ � ะน น แ ม ่ ื ด ง เครื่อ Orange Smoothie

Pie Apple Smoothie

43.indd 43

43 11/10/2556 0:41


กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เยือนเมืองยุทธหัตถี ชมวิถีชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ วัดป่าเลไลยก์ บ้านอนุรักษ์ควายไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

44 44.indd 44

18/10/2556 3:22


กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สวนนงนุช และวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำ�ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดชลบุรี โดยมีคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานรวม ๑๒ คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำ�นวน ๑๗๙ คน เดินทางไปยังสวนนงนุช ชมการแสดงช้าง และฟังวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน เที่ยวชมสวนและบันทึกภาพความประทับใจ หลังจากนั้นเดินทางไปทำ�บุญที่วัดญาณสังวราราม โดยได้รับพรและคติเตือนใจจากพระอาจารย์ฉันทะมีการกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะสมกับโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงที่มี การจัดการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วย

45.indd 45

45 11/10/2556 0:43


Mathematics Department Group • โครงการ “The One Month Academic Exchange Program” ระหว่าง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กับ The University of Jember Republic of Indonesia ได้แก่ นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และ Miss Robiatul Adawiyah The University of Jember republic of Indonesia

• กิจกรรมเรียนเสริมศักยภาพ

46 46-47.indd 46

11/10/2556 0:45


• การแข่งขัน Project work โครงการ English Program และ Mini English Program

เด็กหญิงณุตตรา คงดั่น, เด็กหญิงจิดาภา ลีลาเศรษฐ์ และเด็กหญิงภัทรกรรณ พุ่มกุมาร นักเรียนชั้น ม.๓/๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายพสิษฐ์ กะลัมพะนันทน์, นายภัทรชัย เจริญวงษา และ นายจิณณะ วิชกูล นักเรียนชั้น ม.๔/๑ เป็นตัวแทนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน ระดับภาค

• การเรียนการสอนผ่านโลกไซเบอร์

ครูวาสนา พิทักษ์สาลี จัดการเรียนการสอนผ่าน Google hangout กับนักเรียนชั้น ม.๔/๕

ครูแก้ว สกุลเสริมไกรศรี จัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำ�หรับนักเรียนทีไ่ ม่สามารถ มาเรียนในเวลาปกติได้ และนักเรียนสนใจผ่าน teacherkaew.blogspot.com

ครูสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน นำ�เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาสถิติ ผ่าน kroojade2012.blogspot.com

46-47.indd 47

47 11/10/2556 0:45


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

48 48.indd 48

11/10/2556 0:47


« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß P_49

49

14/10/13, 15:13

49


º≈°“√·¢àߢ—π √–¥—∫ ¡.µâ𠇥Á°À≠‘ß«√°“πµå »√’ ÿ«√√≥¿æ ¡.3/3 ‡¥Á°À≠‘ßæ‘™≠“ µ—ß∏π“«‘√µÿ ¡å ‡¥Á°À≠‘ßæ‘™≠“ ∏—≠≠“πÿ√°— …å ‡¥Á°À≠‘ß«√√≥∏°“πµå »ÿ°√«—®πå ¡.1/1·≈–‡¥Á°À≠‘ß ÿ¿—§®‘√“ ‡°≥±å¢ÿπ∑¥ ¡.1/3 º≈°“√·¢àߢ—π √–¥—∫ ¡.µâπ √–¥—∫ ¡. ª≈“¬

‡¥Á°À≠‘ß∏—≠√—µπå ®‘ππ–«ß§å ¡.2/2 π“ß “«™π“°“πµå ¢®√‡ √’ ¡.6/1 º≈°“√·¢àߢ—π √–¥—∫ ¡.µâ𠇥Á°À≠‘ß®‘»‘√‘π∑√å æÿà¡»‘√‘ ¡.3/1 √–¥—∫ ¡.ª≈“¬ 𓬰“≠®πå ®‘µµª√–¡«≈∫ÿ≠¡.5/1

º≈°“√·¢àߢ—π √–¥—∫ ¡.µâπ √–¥—∫ ¡.ª≈“¬

‡¥Á°À≠‘ß≥—Ø∞å≥‘∞“ »√’ «à“ß ¡.3/1 π“ß “«Õ—®®‘¡“ °ƒ…∫ÿ≠™Ÿ ¡.6/4 √–¥—∫ ¡.µâ𠇥Á°À≠‘ß®‘≥Àå®ÿ±“ æ“π‘™ ‡¥Á°À≠‘ß®‘»‘√‘π∑√å æÿà¡»‘√‘ ·≈–‡¥Á°™“¬™—¬  °ÿ≈‚™§™—¬ ¡.3/1 √–¥—∫ ¡.ª≈“¬ π“¬∏√√¡™“µ‘ ®—π∑æ≈“∫Ÿ√≥å π“¬∏πæ≈ æ√‚™§∏π‡ ∂’¬√ ¡.5/2 ·≈–𓬰“≠®πå ®‘µµª√–¡«≈∫ÿ≠ ¡.5/1

º≈°“√·¢àߢ—π √–¥—∫ ¡.µâπ √–¥—∫ ¡. ª≈“¬

‡¥Á°™“¬«√¡—πµå ≈Õ‡ √’«“π‘™ ¡.2/2 π“ß “««√‘»√“  ¡∫ÿ≠ ¡.6/1

º≈°“√·¢àߢ—π √–¥—∫ ¡.µâ𠇥Á°™“¬«√¡—πµå ≈Õ‡ √’«“π‘™ ¡.2/2 50√–¥—∫ “¡.ª≈“¬ √ “ √ ππ“ß “««√— “ ¬ ‚√ßπæ√ «‘√ÿÃÀå®√√¬å ¡.6/1

«

P_50-51

º≈°“√·¢àߢ—π Project Work Mathematics √–¥—∫ ¡.µâ𠇥Á°À≠‘ß®‘¥“¿“ ≈’≈“‡»√…∞ ‡¥Á°À≠‘ß≥ÿµµ√“ §ß¥—Ëπ ·≈– ‡¥Á°À≠‘ß¿—∑√°√√≥ æÿà¡°ÿ¡“√ ¡.3/2 √–¥—∫ ¡.ª≈“¬ 𓬮‘≥≥– «‘™°Ÿ≈ π“¬¿—∑√™—¬ ‡®√‘≠«ß…“ ·≈–π“¬æ ‘…∞å °–≈—¡æ–π—π∑πå ¡.4/1 √–¥—∫ ¡.µâ𠇥Á°™“¬ªîµ‘√—∞ ‡ π“‡≈’È¬ß ‡¥Á°À≠‘ß≥—∞≥‘™“ Õ¡√‡«™√—µπå·≈–‡¥Á°À≠‘ßÕ≈‘π · π™—¬™π– ¡.2/1 √–¥—∫ ¡.ª≈“¬ π“ß “«∫ÿ…π’ ‡æ’¬√Õπÿ°≈Ÿ ∫ÿµ√ π“ß “«™—≠≠“ ‡µÁ¡°”æ≈ ·≈–π“¬∏√√¡™“µ‘ ®—π∑æ≈“∫Ÿ√≥å

50

14/10/13, 15:46


‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√߉¥â√—∫‡°’¬√µ‘ „Àâ ‡ ªì π ‡®â “ ¿“æ®— ¥ °“√·¢à ß ¢— π ∑— ° …–¿“…“ Õ—ß°ƒ…‚µâ«“∑’ English Debate„π «—π∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.» 2556 ¿“¬„µâ‚§√ß°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡ Ÿàª√–™“§¡Õ“‡´’¬π ·≈–∑—°…–„𻵫√√…∑’Ë 21 ‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°π—°‡√’¬π√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ·≈– ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ª√–‡¿∑∑—Ë«‰ª·≈–ª√–‡¿∑摇»…‡æ◊ËÕ‡ªìπµ—«·∑π¢Õß ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡»÷°…“°≈ÿà¡∑’Ë 3 ‡¢â“·¢àߢ—π„π°≈ÿà¡Õ◊Ëπ„π√–¥—∫‡¢µµàÕ‰ª

¥â«¬»Ÿπ¬å‡§√◊Õ¢à“¬æ—≤π“§ÿ≥¿“æ«‘™“¿“…“Ω√—Ë߇»  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“ ‡¢µ 1 ‚√߇√’¬π «‘¡ÿµ‘¬“√“¡æ‘∑¬“°√ °”Àπ¥®—¥°‘®°√√¡§à“¬æ—≤π“∑—°…– ¿“…“Ω√—Ë߇»  ªï°“√»÷°…“2556 ´÷Ë߇ªìπ°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√ æ—≤π“π—°‡√’¬π¿“…“Ω√—ßË ‡»  Ÿ¡à “µ√∞“π “°≈‡æ◊ÕË  √â“ß‚Õ°“  „Àâ π— ° ‡√’ ¬ π‰¥â „ ™â ∑— ° …–¿“…“Ω√—Ë ß ‡» „π√Ÿ ª ·∫∫ °‘®°√√¡πÕ°™—Èπ‡√’¬π √–À«à“ß«—π∑’Ë 2-4  ‘ßÀ“§¡ 2556 ≥ The Pine Resort ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ °≈ÿ¡à  “√–°“√‡√’¬π√Ÿ¿â “…“µà“ߪ√–‡∑» «‘™“¿“…“Ω√—ßË ‡»   àßπ—°‡√’¬π‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ ‚¥¬¡’√“¬π“¡ π—°‡√’¬π µàÕ‰ªπ’‡È ¢â“√à«¡°‘®°√√¡ π“ß “«»ÿ¿‡»√…∞å ™“«π“ π“ß “«ª√’¬“¿√≥å §” ÿ¢ π“ß “«≥‘™°“πµå ∫ÿµ√ª√–¥‘…∞å π“ß “«≥—∞∏‘¥“ æ—≤πÕ∏‘√µ— πå π“ß “«πæ«√√≥ ®’¬–¡“¿“ π“ß “«ªæ‘™≠“ ‡ªïò¬¡§ÿâ¡ π“ß “«¡“≈—¬∑‘æ¬å ¢≈‘∫‡æÁß π—°‡√’¬π™—Èπ ¡.4 ‚¥¬¡’§ÿ≥§√Ÿ‡ “«π’ æŸàæ‘∑¬“ ∂“æ√ ‡ªìπºŸâ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß P_50-51

51

14/10/13, 15:46

51


§≥–§√Ÿ ° ≈ÿà ¡ “√–°“√‡√’ ¬ π√Ÿâ ¿ “…“‰∑¬·≈– µ—«·∑ππ—°‡√’¬π ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß «“ßæ«ß¡“≈“ ∑’ËÕπÿ “«√’¬å ∑à“π ÿπ∑√¿Ÿà ®.√–¬Õß

π—°‡√’¬π‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß∑’Ë·¢àߢ—π çæ“∑’ √â“ß √√§åé ¢Õß°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰∑¬ „π√–¥—∫°≈ÿà¡ ‚√߇√’¬π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡—∏¬¡»÷°…“‡¢µ Ò °≈ÿà¡ Û ≥ ‚√߇√’¬π∑«’∏“¿‘‡»° °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâ𠉥â√—∫√“ß«—≈ ç‡À√’¬≠∑Õßé Ò. ‡¥Á°™“¬ªîµ‘√—∞ ‡ π“‡≈’È¬ß π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ú/Ò Ú. ‡¥Á°À≠‘ß«√°“πµå »√’ ÿ«√√≥¿æ π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û/Û Û. ‡¥Á°™“¬∏π«—≤πå µ–«—π∫√√‡®‘¥ π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Û/Ò √–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ‰¥â√—∫√“ß«—≈ ç‡À√’¬≠∑Õßé Ò. π“ß “«Õ—®®‘¡“ °ƒ…∫ÿ≠™Ÿ π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ/Ù Ú. π“ß “«¿“ ‘π’ ®‘√«‘∑«—  π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ/Ù Û. π“ß “«æ√ª«’≥å æ‘√‘¬Õ“¿√≥å π—°‡√’¬π™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë ˆ/Ù

π“ß “«™¡æŸπ‘°¢å ‰™¬°“≠®πå ‡¢â“√à«¡·¢àߢ—π °“√查 ÿπ∑√æ®πå „πÀ—«¢âÕ ç®√‘ßÀ√◊Õ? ‡¬“«™π√—∫‰¥â °—∫§Õ√—ª™—πË é ®—¥°“√·¢àߢ—π‚¥¬  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√∑ÿ®√‘µ·Ààß™“µ‘

π“ß “«Õ—®®‘¡“ °ƒ…∫ÿ≠™Ÿ ‰¥â √— ∫ √“ß«— ≈ ™π–‡≈‘ » °“√æŸ ¥  ÿπ∑√æ®πå „πÀ—«¢âÕ ç«’∂’‰∑¬ °â“«‰°≈  ŸàÕ“‡´’¬πé ‡π◊ËÕß„π °‘®°√√¡Õ“‡´’¬π‡¥¬å „π«—π∑’Ë ı  ‘ßÀ“§¡ Úııˆ ≥ ‚√߇√’¬π¡—∏¬¡«—¥π“¬‚√ß

52 P_52

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 52

14/10/13, 15:48


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ....

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 คณะครูโรงเรียน โพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำ�นวน 20 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านแหล่งเรียนรู้การบริการ อาหารและเครื่องดื่ม การจัดทำ�ระบบบริหารและจัดการระบบ เครือข่ายเทคโนโลยี

ช่างภาพผู้เยาว์.... ชุมนุมโทรทัศน์โรงเรียน นักเรียนทีม่ คี วามสามารถในการบันทึกภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว ได้ดมี าก ซึง่ ได้รบั รางวัลต่าง ๆ มากมายและมีจติ อาสาช่วยบันทึกภาพในงานกิจกรรมของโรงเรียน ทุกครั้ง นักเรียนชั้นม.2/3, 2/4 1. ด.ช.จิรวัชร สายวุฒินนท์ 2. ด.ช.พิชชาธร ทับทิม 3. ด.ญ.อรัญญา อยู่เย็น

เทคโนโลยีก้าวไกล New iMAC (2556 Version)…. ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำ�นวน 45 เครื่อง สำ�หรับให้นักเรียนที่เรียนวิชากราฟิก iMac เครือ่ งใหม่

iMac เครื่องเก่า

53.indd 53

53 15/10/2556 0:58


54 P_54

« “ √ “ √ π “ ¬ ‚√ß 54

14/10/13, 15:49


√“¬°“√ çThailand open Úııˆé ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å √—ß ‘µ ¥.≠. ≥—Ø∞π‘™ √—»¡’¢®√ √“ß«—≈ √Õß™π–‡≈‘» Õ—π¥—∫∑’Ë Ú ( ‡À√’¬≠∑Õß·¥ß ) « “ √ “ √ º≈—¥º ¡ Ù X Ú ‡¡µ√ P_55

55

14/10/13, 15:50

π “ ¬ ‚√ß 55


เครือข่ายความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา Macleans College - Matthayomwatnairong School ณ ประเทศนิวซีแลนด์

01-56.indd 1

21/10/2556 21:34

school magazine 1/2556  
school magazine 1/2556  
Advertisement