Page 9

แมแตการศึกษาใหจบภาคบังคับ ก็ตองใชเงินมากมาย ทั้งคาหนังสือเรียน คาชุดนักเรียน หรือเงินคาขาวคาขนม ที่จะตองมีติดตัวไปโรงเรียนในแตละวัน

อย่างไรก็ตาม การศึกษาภาคบังคับไม่ว่าจะกี่ ปี ก็ตามอาจไม่สามารถนําไปสู่ความเสมอภาค ความ เท่าเทียม หรื อแม้ แต่จะลดความเหลื่อมลํ ้าของคนใน สัง คมเมื อ งและสัง คมชนบท การศึกษานํ าไปสู่การ ยกระดับคุณภาพชี วิตได้ จริ ง แต่เพราะการบังคับใช้

การเกิดขึน้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไทยก็เพื่อรองรับเด็กต่างจังหวัด (เดิมเป็ นเพียงวิทยาลัยครู ที่เ ปิ ดสอนเพี ยงหลักสูตรครู เท่านัน้ ) ยัง มี บางหลักสูตร และวิ ธี ก ารสอนที่ อ าจไม่ ไ ด้ มาตรฐาน ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ม่มี คุณ ภาพออกมาจนล้ น ตลาด จนเกิ ด คํ า พู ด ที่ ว่ า จ บ ป ริ ญ ญ า แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ มี ง า น ทํ า ห า ก เปรี ยบเทียบกับมหาวิทยาลัยอันดับต้ นๆของประเทศ จะ เห็นความแตกต่างตังแต่ ้ การแข่งขัน ความพยายามเพื่อจะ ได้ เข้ าไปเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย เหล่ า นั น้ แล้ ว เพราะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนันสามารถเข้ ้ าเรี ยนได้ อย่างง่ายดาย และยังมองเห็น ความเหลื่ อมลํ า้ ระหว่างสังคมเมืองและ ชนบท ที่ เ ด็ ก ในเมื อ งจะมี ก ารเรี ย นพิ เ ศษหรื อ มี ค วาม พยายามอย่ างสูง ที่ จ ะได้ ส อบติด มหาวิ ท ยาลัยดัง ๆ แต่ สําหรับเด็กชนบทนันการได้ ้ เรี ยนมหาวิทยาลัยก็ถือเป็ นสิ่ง ที่ เ ป็ นเกี ย รติ ม ากแล้ ว แม้ จะเป็ นเพี ย งมหาวิ ท ยาลั ย ต่างจังหวัดที่ไม่ได้ โดดเด่นก็ตาม แต่ทัง้ นี ท้ งนั ั ้ นนอกจาก ้ แรงสนับสนุน ของครอบครั ว ก็ ขึน้ อยู่กับ ความพยายาม และความกระตือรื อร้ นของเด็กด้ วย ซึ่งด้ วยพื น้ ฐานแล้ ว เด็กในเมืองจะมีความกระตือรื อร้ นมากกว่าเด็กในชนบท เพราะต้ องแข่ ง ขั น อยู่ ต ลอดเวลา แต่ ใ นยุ ค สมั ย นี ท้ ี่ อินเทอร์ เน็ตเชื่อมโยงทุกพื ้นที่ไว้ ด้วยกัน การเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป เด็กไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ก็สามารถใช้ อินเทอร์ เน็ตเพื่อการศึกษาได้ โดยไม่ต้องเสีย เงินไปเรี ยนพิเศษก็ได้

กฎหมายก็ ไ ม่ไ ด้ เ ข้ ม ข้ น พอที่ จ ะให้ เ ด็ก ทุก คนได้ รั บ การศึกษาอย่างเท่าเทียม เพราะแม้ แต่ในสังคมเมือง เองเราก็ยงั เห็นการใช้ แรงงานเด็กที่อาจไม่ได้ ศกึ ษาถึง ภาคบังคับเสียด้ วยซํ ้า ส่วนปั ญหาการศึกษาในชนบท เป็ นปั ญหาที่แตกย่อยออกมาจากปั ญหานโยบายรัฐที่ เกี่ยวเนื่องสวัสดิการทางสังคม เพราะหากยังมีวิถีชีวิต ที่ ย ากลํ าบาก ผู้ ปกครอง ในชนบทก็ อ าจม อง ความสํ า คั ญ เรื่ องปากท้ องมากกว่ า การให้ ลู ก มี การศึกษาที่ดี และในทางกลับกันหากประเทศไทยเรา มีการบังคับใช้ กฎหมายที่เข้ มงวด และมีนโยบายรั ฐ ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี ้ ก็จะทําให้ ผ้ ปู กครองไม่ ต้ องกังวลเรื่ องทุนทรัพย์ และพร้ อมที่จะสนับสนุนให้ เด็ กได้ รั บการศึก ษาที่ ดี โดยอาจไม่ต้ องมี ก ฎหมาย ภาคบังคับการศึกษาขันพื ้ ้นฐานไม่ว่าจะ 12 หรื อ 15 ปี เลยก็ได้

Profile for Natcha W.

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Advertisement