Page 4

PROFILE

NATCHA

WICHEAN

WOULD YOU LIKE TO KNOW ME BETTER? I

won't

waste

your

time

PROFILE ชื ่ อ ณั ช ชา วิ เ ชี ย ร ชื ่ อ เล่ น มิ ้ ง ค์ เกิ ด 30 กรกฎาคม 2541 การศึ ก ษา คณะโบราณคดี เอกมานุ ษ ยวิ ท ยา โทฮิ น ดี มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ชั ้ น ปี ท ี ่ 2

เกี่ยวกับเรา ชื่อมิ้งค์ เป็นชื่อสัตว์ที่คนเอาขนมาทํา เสื้อให้ความอบอุ่น เรียกว่าขนมิ้งค์ แต่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นคนอบอุ่น และทนต่อความหนาวเย็นไม่ค่อยได้ เป็นคนปักษ์ใต้ที่กินสะตอไม่ได้ และบ้านไม่ได้อยู่ติดทะเล เรียนคณะโบราณที่ไม่เกี่ยวกับการขุดไ ดโนเสาร์และการส่องพระเครื่อง

งานอดิเรก

อื่นๆอีกมากมาย

ดูหนัง ฟังเพลง ขัดห้องน้ํา รดน้ําต้นไม้  อ่านหนังสือ  เขียนบันทึก เดินหอศิลป์  ไปพิพิธภัณฑ์ เป็นคอนเสิร์ตโกเออร์

 ฉันจะเขียนถึงเธอ ในเวลาที่เธอส่งสายตามาให้ฉัน...  

ยิ้ม

-

whal&Dolph

   เราสนใจชื่นชอบงานเขียน ชอบอ่านภาษาที่สละสลวย อ่านหนังสือหลากหลายแนว      แล้วยังชอบเขียนเองด้วยเช่นกัน จะมีสมุดกับปากกาอยู่ใกล้ตัวอยู่ตลอด หากไม่มีก็      จะพิมพ์ลงในโทรศัพท์แทน เวลาฟังเพลง ดูหนังหรือออกเดินทางไปที่ไหน หากคิด      อะไรได้ระหว่างนั้นก็จะเขียนเก็บไว้ บางครั้งเป็นเพียงประโยคสั้น บางคราวก็เป็นเรื่อง      เป็นราว บ้างเขียนถึงเพลงที่ฟัง บ้างเขียนถึงผู้คนทีเจอ พบพานเรื่องราวอะไรประทับ      ตรึงใจก็บันทึกเอาไว้ก่อน 

กินง่าย อยู่ง่าย นอนที่ไหนก็ได้ ไม่กลัวผี มีลูกเป็นดอกพยับหมอกสีม่วง ชอบหนังของพี่ต้อม เป็นเอก รัตนเรือง ชอบงานเขียนของปราบดา หยุ่น ชอบสารคดีของวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ชอบเพลงของพี่เมื่อยพี่บอล สครับบ์มากเป็นพิเศษ ชอบเดินข้ามสะพานปื่นเกล้า/ สะพานซังฮี้ตอนกลางคืน

Profile for Natcha W.

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Advertisement