Page 15

เวลาผานไปนานกวาเวลาที่คาดการณไวมาก 5โมงเย็นผานเลย ไปจนถึง2ทุมพี่ตูนก็ยังมาไมถึงเสียที บางคนที่เริ่มกลับไปหรือ อาจแคเปลี่ยนที่รอก็ไมอาจรูได แตหลายคนก็ไมไดยอทอหรือ แสดงอาการเหนื่อยหนายจนถอดใจกลับบานไปกอน ยังตั้งใจ รออย า งใจจดใจจ อ เพราะเข า ใจดี ว า พี่ ตู น นั้ น วิ่ ง มา ย อ มมี ความอ อนลาและล าชาเปนธรรมดา การอยูรอตอนรับ เปน กําลังใจ และชวยบริจาคเงินนั้นเปนสิ่งที่ทําใหพวกใจตั้งใจมา ทําอยูแลว แตเวลา3ทุมสถานการณยิ่งนาตื่นเตนขึ้น เมื่อมีใคร บางคนตะโกนบอกวาพี่ตูนกําลังวิ่งลงจากทางดวนกาญจนา ภิเษกแลว นั่นหมายถึงกําลังเขาสูถนนสิรินธรที่พวกเขา(รวมถึง เรา)รออยูนั่นเอง ในเวลานี้เราจะเห็น ผูคนเริ่มอยูไมสุข นั่งไม ติ ด คอยชะเง อ มองออกไปนอกถนน ลู ก เล็ ก เด็ ก แดงเริ่ ม กระโดดโลดเตน สงเสียงเซ็งแซ แลวในที่สุดเวลาที่รอคอยก็ มาถึง พี่ ตูนก็ วิ่งใกลเ ขามาแล ว ผู คนต างวิ่ งกรู กันไปถึงกลาง ถนนตลอดความยาวหลายกิโลเมตรของถนนสิ รินธร ชนิดที่ ชี วิ ต นี้ อ าจไม มี โ อกาสมายื น กลางทางหลวงตรงนั้ น อี ก แล ว แนนอน เสียงกรี๊ดและเสียงเชียรที่บอกใหพี่ตูนสูๆใหความรูสึก เหมือนอยูในกีฬาสีเมื่อครั้งมัธยม แตครั้งนี้ยิ่งใหญและตื้นตัน กว า มาก สิ้ น สุ ด การรอคอยแม จ ะคลาดเคลื่ อ นกว า เวลาที่ คาดการณไวถึง4ชั่วโมงก็ตาม สําหรับวัยรุนหรือผูที่อายุเฉียด30ปบางทาน ตูน บอดี้สแลม อาจเปรียบเหมือนศาสดาแหงศาสนาบอดี้สแลม ที่ปลุกไฟแหง ความฝน ความเชื่อ ความศรัทธาในชีวิต และเสียงดนตรีใหลุก โชน แตสํ า หรั บ ผูสู งอายุ หรื อเด็กน อยๆที่เ พิ่ งหั ดพูด หัดเดิน อาจไมรูจักบทเพลงหรือชื่อของวงบอดี้สแลมเสียดวยซ้ํา แตพี่ ตูนกลับมีอิทธิพลตอคนไทยมากเสียจนทําใหใครตอใคร เรียก ขานเขาวา ‘พี่ตูน’ ตั้งแตเด็กนอยที่ยังพูดจาไมฉะฉานนัก เด็ก มัธยมหัวเกรียนที่ถือแผนซีดีวงบอดี้สแลมไวในมือ หรือแมแต อามาบนวี ล แชร ที่มานั่ งรอพี่ ตูน ตั้ งแต 4โมงเย็ น กั บ ลูกหลาน สําหรับคนไทยแลวนั้น การจะเรียกใครที่ไมใชญาติพี่นองวา ‘พี่ ’ นั้ น ถื อ เป น การเกี ย รติ อ ย า งมาก ดั ง เช น สุ ภ าษิ ต มี เ งิ น นับเปนนอง มีทองนับเปนพี่ นั่นหมายถึงผูที่ไดรับการยกยอให เปน พี่ต องมี อ ายุ มากกว า หรื อไม เ ช น นั้ น ก็ ตอ งมี ทรั พยสิน ที่ มากกวาจึงจะยอมเปนนองใหได แตในกรณีพี่ตูนนั้นเปนเพราะ เมื่อเริ่มแรก วงบอดี้สแลม วงดนตรีแนวร็อคที่พี่ตูนเปนนักรอง นําโดงดังในกลุมวัยรุนที่มีอายุนอยกวาหรือไลเลี่ยกับศิลปน

จึงถูกเรียกวาพี่ดวยลําดับอาวุโส และเมื่อวงยิ่งมีชื่อเสียงไป ทั่วทุกกลุมคนในประเทศจนเรียกไดวาแมส(mass)รวมไปถึง โครงการกาวคนละกาวนี้เอง ที่ทําใหไมมีใครในประเทศไทย ไม รู จั ก พี่ ตู น เกิ ด เป น จุ ด เริ่ ม ต น ปรากฏการณ พี่ ตู น พี่ ทุ ก สถาบั น ไม ว า ใครอายุ เ ท า ไหร ก็ พ ลอยติ ด ปากเรี ย กตู น บอดี้ ส แลมคนนี้ ว า พี่ ตู น ไปด ว ย โดยไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ความ อาวุโส (อัน เปน หลักสําคัญ ที่ใชจัดลําดับ ชั้นในสังคมไทย) หรือไมไดรูสึกวาตนเองเปน นองชายนองสาวของพี่ ตูน แต อยางใด เพียงแตเปนความคุนหูและชินปากเทานั้น อยางไร ก็ตามเราเองก็ปฏิเสธไมไดวาสิ่งที่พี่ตูนไดทํานั้นมีคุณคามาก แมไมมีทองมากองก็เต็มใจยกยองนับเปนพี่โดยไมมีขอกังขา แม จ ะมี ผู ที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ โครงการก า วคนละก า ว ด ว ย เหตุผลที่วาไมใชหนทางที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน และ แนนอนวานี่ไมใชหนาที่ของตูน บอดี้สแลมหรือชาวบานที่ ตองแบกรับและแกปญหา (ซึ่งอันที่จริงก็เปนหนาที่รัฐบาล โน น ) และถ า สมมติ ว า ไม ใ ช พี่ ตู น บอดี้ ส แลม บุ ค คลที่ มี ชื่อเสียง แตเปนเราเองที่ออกไปวิ่งเพื่อระดมเงิน เปนเรื่อง นาคิดวาจะมีผูใหการสนับสนุนมากนอยเพียงใด ผลลัพธอาจ ตางออกไปก็ได แตทวาการที่คนๆหนึ่งที่ไมจําเปนตองเปน บุคคลที่มีชื่อเสียงกลาที่จะกาวออกไปกระทําบางสิ่งโดยมี สมาชิกในสังคมเปนผูรับประโยชนรวมกันยอมเปนจุดเริ่มตน ที่ ดี ที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมใช ห รื อ ไม ? เปรียบเสมือนการจุดไมขีดไฟกานเล็กๆ เพื่อรอใหฟนหรือ น้ํามันมาชวยผสมโรงใหไฟปลายกานไมขีดลุกฮือขึ้นเกิดเปน กองไฟโชติชว งก็ไดมิใชหรือ? การกาวออกมาเพียงคนละ กาวแลวประคับประคองซึ่งกันและกัน จะทําใหกาวตอไป มั่นคง และยอมดีกวาการที่หยุดอยูกับที่อยางแนนอน

ในค่ําคืนที่ฟานั้นไมมีดาวอยูตรงนี้ฉันยังคงกาวไป… ตราบใดที่ปลายทองฟามีแสงร่ําไร จะไปจนถึงแสงสุดทาย.

Profile for Natcha W.

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Advertisement