Page 10

บทสัมภาษณประกอบงานวิจัย หัวขอ ตัวตนของคนตางจังหวัดที่เขามาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผูที่มาจาก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผูใหสัมภาษณ คุณสุธิตา สรอยยอดทอง แนะนําตัวคราวๆ ชื่อสุธิตา สรอยยอดทอง ชื่อเลนการตูน อายุ20ป เรียนอยูป2 สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม สถาบันการ จัดการปญญาภิวัฒน เปนคนอําเภอกําแพงแสนโดยกําเนิด ใชคะ เปนคนกําแพงแสนเลย บานเกิดอยูกําแพงแสน ทําไมถึงเขามาเรียนตอระดับป.ตรีในกรุงเทพ เพราะวาอยากอยูดวยตัวเองไดคะ มาอยูที่กรุงเทพก็ตองแยกกันอยูกับที่บาน ตองมาอยูหอคนเดียว ทําอะไรดวย ตัวเอง อยากเปนผูใหญมากขึ้นกวาตอนที่อยูกับครอบครัวคะ แสดงวาตอนที่อยูกับครอบครัวแลวรูสึกไมเปนผูใหญ ไมขนาดไมเปนผูใหญคะ ตอนที่อยูที่บานเราตองเงียบตลอดเวลา เราเปนใหญในบานรองจากพอก็จริง แตการ ตัดสินใจอะไรตางๆของเราก็ยังตองอยูภายใตกรอบ กฎเกณฑที่พอกําหนดไว ออกมาอยูกรุงเทพแลวมีอิสระมากขึ้น ใช ตองพูดวาอยางแนนอนเลย พอมาอยูดวยตัวเองปุบ ทุกอยางมันตองวางแผนดวยตัวเองหมด ไมวาจะเปนเรื่อง การเงิน การกินอยู แตอยางตอนอยูบานเราก็ยังตองขอเงินพอใช แตพอมาอยูหอแลวเราตองเด็ดเดี่ยวเลย เพราะถา พอไมสงเงินมาใหเรา เราก็ตองแลววาเราจะบริหารเงินที่มีอยูยังไง รูสึกผิดเวลาขอเงินพอแมเหรอ รูสึกผิดนะ เราโตแลว เราไมไดมองแคเราคนเดียว เรามองดูคนรอบขางคนอื่น เขายังทํางาน ชวยเหลือตัวเองได แลวทําไมเราโตแบบนี้แลวจะทําไมได ก็เลยคิดวาการที่เราใชเงินพอแมทุกวัน ไปกินไปเที่ยว ไปฟุมเฟอย แตพอ ทํางานเหนื่อย ถาเราเอาเงินพอมาใชฟุมเฟอยมันก็ไมถูก มันไรเหตุผล เราก็ควรจะหาเงินใชดวยตัวเองใหได เราจะ ไดไมรูสึกผิดเวลาเอาเงินไปใช การที่หาเงินเองได มันทําใหรูสึกวาโตเปนผูใหญ? ใชคะ

Profile for Natcha W.

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Portfolio ; fungjai summer internship(writer) natcha wichean silpakorn u  

Advertisement