Page 1

โรงเรี ย นบ า นหนองปลาไหล

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 27 ก.ค. 2555

จดหมายขาว   

ชลบุรีเขต 1 ใชสือ่

ICT

สพป.ชลบุรี เขต1

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 นาง นฤมล พอดี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองปลาไหล อ. บ้านบึง ต.บ้านบึง จ.ขลบุรี สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ได้ส่งนางณัฐชยา สิงโตทองและนางสาวทวีพร สัจจกุลบ ุคลากรใน โรงเรียน เข้ารับอบรม เชิงปฏิบตั ิการ “พัฒนา เครือข่าย ประชาสัมพันธ์“ ณ ชั้น

“พัฒนางานประชาสัมพันธ” 3 สพป.ชบ.1 โดยมี รองมลิวัลย์ เจริญสว่าง เป็น ประธานในการเปิดพิธี ในการอบรม ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเพิม่ พูน ศักยภาพในการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน สื่อ internet และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การทําจดหมายข่าว ทําแผ่นพับ และ การฝึกถ่ายรูปเพื่อสร้างความสนใจ ให้กับข่าวที่ ประชาสัมพันธ์.......

เจ้าของ นางสาวทวีพร สัจจกุล โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษําร์รังสรรค์) ที่อยู่ 505/7 หมู่ 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทร.038-444-544 ,0899343226 E-mail mmmugming@hotmail.com

newslester nongpralai  
newslester nongpralai  

พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์