Page 1

PRACE I DOKONANIA

21 DOBRYCH ZMIAN RAPORT 2012


PRACE I DOKONANIA

2012 ROK


Szanowni Państwo, Ministerstwo Sprawiedliwości pod moim kierownictwem przeprowadziło szereg reform, które składają się na systemową zmianę oblicza polskiego wymiaru sprawiedliwości. W 2012 roku koncentrowaliśmy się na tych działaniach, które realnie przekładają się na łatwiejszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz zdejmują z Polaków biurokratyczne obowiązki krępujące ich inicjatywę gospodarczą. Pomimo stałego przyrostu spraw sądowych udało nam się pierwszy raz od wielu lat skrócić czas oczekiwania na orzeczenie. Sędziowie zajmują się orzekaniem, a nie wypełnianiem obowiązków urzędniczych. Praca rozdzielana jest bardziej równomiernie pomiędzy wszystkich sędziów. Dokonał się ogromny skok technologiczny w wymiarze sprawiedliwości. Każdy może przeglądać w Internecie orzeczenia sądów i księgi wieczyste. Spółkę z o.o. zarejestrować już można przez Internet. Wprowadziliśmy bezpłatne elektroniczne odpisy z KRS, które w pierwszym roku pobrano ponad 5 milionów razy. Ułatwiamy życie przedsiębiorców. Skróciliśmy czas oczekiwania na NIP, znieśliśmy część obowiązków zgłoszeniowych, obniżyliśmy koszty rejestracji spółek handlowych. Otwieramy dostęp do zawodów, likwidując zbędne obostrzenia krępujące wolność gospodarczą. Sejm kończy prace nad pierwszą transzą ułatwiającą dostęp do 50 profesji, a rząd pracuje nad otwarciem blisko 200 kolejnych przeregulowanych zawodów. Dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości awansowaliśmy w prestiżowym rankingu Doing Business, stając się według Banku Światowego liderem tempa zmian na rzecz przedsiębiorców. Pomimo spektakularnego awansu wciąż zajmujemy dopiero 55. miejsce w tym zestawieniu. Nasza pozycja w rankingu niech będzie miarą wyzwań, które stoją przed nami. Jestem przekonany, że miliony Polaków oczekują od polityków właśnie tworzenia nowych miejsc pracy, sprawiedliwej konkurencji, możliwości uczciwego bogacenia się, bezpiecznego życia, równości wobec prawa, nie zaś jałowego politykierstwa i wywoływania wojen światopoglądowych. Wierzę, że zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany staną się impulsem do budowy sprawiedliwego państwa zamożnych obywateli.

Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości


RAPORT 2012 ROK Spis treści

USPRAWNIENIE PRACY SĄDÓW Reorganizacja sądów 6

6

Standaryzacja pracy sekretariatów sądowych Zmiana struktury zatrudnienia 8 Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr Wymiana danych między KRS i KRK 9 Rewolucja w dostępie do zawodu komornika

SKRÓCENIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

8 8 10

11

Nieuchronne kary za drobne przestępstwa, czyli nowelizacja Kodeksu postępowania karnego 11 Mniej obowiązków administracyjnych dla sędziów, czyli nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 11

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 2.0

12

E-protokół, czyli nagrywanie rozpraw 13 Portal Orzeczeń 15 Pobieranie bezpłatnych odpisów z rejestru KRS przez Internet Łatwiejszy i szybszy dostęp do księgi wieczystej przez Internet Rejestracja spółki z o.o. przez Internet 17 Portal Informacyjny 18

16 17

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW 19 UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 22 Awans Polski w rankingu Doing Business 22 Małe „jedno okienko” – ułatwienia w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Elektroniczny Monitor Sądowy i Gospodarczy – niższe koszty wpisu 24 Centrum Sądownictwa Gospodarczego 24 Prawo upadłościowe i naprawcze – założenia 25

OSZCZĘDNOŚCI

23

26

Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa 26 Zakupy wspólne w więziennictwie 27 Pozostałe oszczędności w sądownictwie i Służbie Więziennej Centrum Obsługi Druku 28

27

5


USPRAWNIENIE PRACY SĄDÓW Reorganizacja sądów Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę sędziów (mamy ich 10 tys., przykładowo w dwa razy większej Francji jest ich 5 tys.), na drugim miejscu, jeśli chodzi o nakłady na sądownictwo (w przeliczeniu na mieszkańca), a pod względem czasu orzekania – na miejscu przedostatnim. Wiele spraw ciągnie się długimi latami, co jest źródłem licznych dramatów ludzkich i odbija się niekorzystnie na tempie rozwoju gospodarczego. Jedną z przyczyn złego stanu sądownictwa jest jego nieracjonalna i marnotrawna struktura. Powoduje ona, że prawie połowa sędziów rejonowych to sędziowie funkcyjni (a więc tylko częściowo zajmujący się prowadzeniem spraw). Innym skutkiem jest rażąco nierównomierne obciążenie sędziów pracą – część jest przeciążona obowiązkami, a druga część ma dużo wolnego czasu (różnice w obciążeniu są nawet ośmiokrotne!). Aby to zmienić, 1 stycznia 2013 roku 79 małych sądów rejonowych przekształcono w wydziały zamiejscowe większych sądów. Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów. Konsolidacja umożliwia prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą podległych mu sędziów. Reforma sprawia, że w razie konieczności możliwe jest skierowanie mniej obciążonych pracą sędziów do tych wydziałów, w których występują braki kadrowe. Celem reformy nie jest szukanie oszczędności, lecz – przez bardziej równomierny podział pracy między sędziów – skrócenie czasu orzekania. Część sędziów będzie orzekała nie w jednym sądzie, jak dotychczas, lecz w dwóch, a nawet trzech. Dzięki temu Polacy krócej będą czekać na rozstrzygnięcie spraw. Reorganizacja objęła 79 najmniejszych sądów rejonowych, tj. 24,6% wszystkich jednostek tego szczebla, w których limit etatów sędziowskich wynosi 558 (5,4% ogółu sędziów w sądownictwie powszechnym i 8% sędziów w sądach rejonowych). Zmiana objęła również 1 878 urzędników, w tym 401 w pozostałych działach administracji, a więc spoza pionu orzeczniczego. Dla porównania wskazać trzeba, że 6 największych sądów rejonowych dysponuje łącznym limitem 619 sędziów. Reforma ta jest jednym z elementów prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości polityki doprowadzenia sądownictwa powszechnego, w tym jego struktury organizacyjnej, do standardów sądownictwa w tych państwach Unii Europejskiej, w których wymiar sprawiedliwości funkcjonuje najsprawniej.

6


PRZED REFORMĄ SĘDZIA W MAŁYM SĄDZIE

jedni sędziowie mają bardzo dużo pracy, inni mało, wszyscy jednak zarabiają tyle samo SĘDZIA W DUŻYM SĄDZIE

liczba spraw na jednego sędziego

01 02 ZŁ

PO REFORMIE SĘDZIA W WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM

01 02 03 04 05 ZŁ

czas oczekiwania na zakończenie sprawy zarobki sędziów

sędziowie są bardziej równomiernie obciążeni pracą

SĘDZIA W DUŻYM SĄDZIE

liczba spraw na jednego sędziego

01 02 ZŁ

01 02 03 ZŁ

czas oczekiwania na zakończenie sprawy zarobki sędziów

7


Standaryzacja pracy sekretariatów sądowych W połowie 2013 roku w całym kraju nastąpi ujednolicenie funkcjonowania sekretariatów sądowych w zakresie obiegu akt sądowych i odnotowywania danych w systemie biurowości elektronicznej. Pozwoli to na funkcjonowanie tzw. „elektronicznego nadzoru administracyjnego”, który na bieżąco i automatycznie będzie pokazywał ewentualne opóźnienia w prowadzonych przez sądy sprawach. Dzięki systemowi możliwe będzie również monitorowanie efektywności i obciążenia pracą osób zatrudnionych w sekretariatach. Standaryzacja pracy sekretariatów wpłynie korzystnie na sprawność postępowań sądowych. Te zmiany to efekt Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2012 roku.

Zmiana struktury zatrudnienia W 2012 roku Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało koncepcję ewolucyjnych zmian w strukturze zatrudnienia polegającą na systematycznym zwiększaniu liczby asystentów sędziów i jednoczesnym zmniejszaniu liczby urzędników sądowych. Celem zmian jest merytoryczne wsparcie dla sędziów, co ma doprowadzić do zwiększenia „efektywności” sądów i skrócenia czasu trwania postępowań. Zaawansowana informatyzacja sądownictwa pozwala na zautomatyzowanie prostych czynności sekretarskich, rezygnację z części dotychczasowych obowiązków i wprowadzenie procedur elektronicznych. W efekcie spowoduje to znaczące odciążenie urzędników i umożliwi „wygaszenie” etatów oraz jednoczesne proporcjonalne zwiększanie zatrudnienia w grupie asystenckiej.

Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr Dla polskiej administracji sporym kłopotem jest racjonalne zarządzanie zasobami. Wynika to przede wszystkim z faktu, że osoby decyzyjne nie mają świadomości, jakimi zasobami dysponują. Problem ten jest dość powszechny i dotyczy także wymiaru sprawiedliwości, dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace nad utworzeniem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr. Zamiast 1500 niezależnych aplikacji działających w sądach powszechnych, powstanie jeden zintegrowany system, z którego korzystać będą wszystkie sądy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Wdrożenie systemu pozwoli m.in. na: uzyskanie pełnej informacji o kosztach

8


poszczególnych spraw sądowych, poprawę skuteczności zarządzania płynnością budżetów czy bardziej efektywne planowanie wydatków i dochodów. W 2012 roku opracowane zostały koncepcje biznesowe dla poszczególnych obszarów wdrożenia, przeprowadzono też pilotaże i testy akceptacyjne. Od stycznia 2013 roku system działa już w apelacji wrocławskiej.

Wymiana danych między KRS i KRK 15 stycznia 2013 roku uruchomiony został system informatyczny, dzięki któremu będzie można wyłapać oszustów, którzy wbrew prawu próbują działać jako przedsiębiorcy. Automatyczna wymiana danych między Krajowym Rejestrem Sądowym i Krajowym Rejestrem Karnym oznacza, że zarówno na etapie dokonywania pierwszego wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie jego organów (m.in. zarządu), sądy rejestrowe otrzymują z KRK informację, czy dana osoba jest skazana za jedno z przestępstw, które uniemożliwia wpisanie jej do rejestru. Dotyczy to m.in. przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi czy papierami wartościowymi. Dzięki tym zmianom niemożliwa będzie sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku Amber Gold, kiedy skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwo Marcin P. działał jako prezes tej firmy, mimo że było to niezgodne z prawem. Do 30 czerwca 2013 roku sprawdzone zostaną także wszystkie osoby, które wpisane zostały do Krajowego Rejestru Sądowego jeszcze przed uruchomieniem systemu. Jeżeli po tej weryfikacji okaże się, że osoba skazana figuruje w rejestrze np. jako członek zarządu spółki, system o tym poinformuje i sąd rejestrowy będzie mógł taką osobę wykreślić.

automatyczna wymiana

KRS

KRK

9


Rewolucja w dostępie do zawodu komornika W ostatnich dniach lutego 2013 roku Minister Sprawiedliwości podpisał obwieszczenie o utworzeniu nowych 226 stanowisk komorniczych. Dzięki temu liczba stanowisk komorniczych zwiększy się w 2013 roku blisko o jedną czwartą – obecnie jest ich 1089. Decyzja ta ma zapewnić sprawniejsze wykonywanie zadań stojących przed komornikami, np. upadające przedsiębiorstwa będą mogły szybciej wyegzekwować swoje należności, bardziej skutecznie ściągane będą także grzywny i kary. Tylko tak znaczące zwiększenie liczby komorników może zapewnić ich sprawniejszą pracę. Obecna skuteczność egzekucji w skali kraju będąca w 2012 roku na poziomie ok. 19,3% nie jest bowiem zadowalająca. To potrzebna zmiana w sytuacji, gdy od wielu lat lawinowo rośnie liczba spraw, które wpływają do komorników. W samym 2012 roku takich spraw wpłynęło 5 049 992 i mimo iż obsadzono wówczas 80 dodatkowych stanowisk komorniczych, to na 2013 rok przeszło aż 3 422 048 nierozpoznanych spraw.

LICZBA STANOWISK KOMORNICZYCH

1500

1315 1200 900 600 300 0

10

1089


SKRÓCENIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH Nieuchronne kary za drobne przestępstwa, czyli nowelizacja Kodeksu postępowania karnego 9 października 2012 roku projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego został przyjęty przez Radę Ministrów. Obecnie jest przedmiotem prac w komisji sejmowej. Propozycje zmian mają na celu: z naczne skrócenie postępowania sądowego m.in. dzięki likwidacji obowiązku odczytywania przez sąd wszystkich akt sprawy czy obowiązkowego udziału oskarżonego w rozprawach, nałożenie na prokuratora obowiązku przeprowadzania postępowania dowodowego  (to nie sąd ma dostarczać dowody), ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania, nową kwalifikację części czynów np: kradzież do 1 000 zł czy prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości kwalifikowane będą jako wykroczenie; kosztowne postępowanie karne zastąpione zostanie szybszym i skuteczniejszym postępowaniem w sprawach o wykroczenie, realnie bardziej dotkliwe karanie przestępców – zamiast orzekanych obecnie zbyt często kar więzienia w zawieszeniu, sąd będzie orzekał karę grzywny lub aresztu.

Mniej obowiązków administracyjnych dla sędziów, czyli nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego W listopadzie 2012 roku projekt założeń nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego został przyjęty przez Radę Ministrów. Obecnie Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości finalizuje projekt nowelizacji. Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie obowiązków spoczywających na sędziach wyłącznie do orzekania, zgodnie z założeniem, że sędziowie powinni zajmować się rozstrzyganiem spraw, a nie wypełnianiem formalności. Będzie to możliwe dzięki rozszerzeniu kompetencji referendarzy sądowych i uproszczeniu czynności procesowych. Projekt nowelizacji zakłada również wprowadzenie innych uproszczeń: elektronicznej licytacji ruchomości w miejsce dotychczasowej licytacji komorniczej oraz elektronicznego zajęcia rachunku bankowego zamiast funkcjonującego obecnie papierowego przepływu postanowień o zajęciu.

11


WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 2.0

INTERNET 24H

URZĄD Godz. 8-16

bez opłat

za opłatą

Portal Orzeczeń odpis z rejestru KRS dostęp do księgi wieczystej Portal Informacyjny

12


E-protokół, czyli nagrywanie rozpraw W 2012 roku elektroniczna rejestracja przebiegu rozpraw zaczęła funkcjonować we wszystkich sądach okręgowych i apelacyjnych – wdrożeniem objęto 55 sądów (11 sądów apelacyjnych i 44 sądy okręgowe). Długotrwałe, ręczne protokołowanie wymuszające na sędziach powtarzanie zeznań świadków zastępujemy rejestracją audiowizualną. Dzięki temu niektóre rozprawy ulegną nawet czterokrotnemu skróceniu. Sędziowie skupiać będą swoją uwagę jedynie na sprawie, a nie kwestiach protokolarnych, a przebieg rozpraw będzie mógł być w razie potrzeby swobodnie odtwarzany. E-protokół zwiększa transparentność pracy sądów i jest formą obywatelskiej kontroli tej pracy. Obecnie trwa drugi etap wdrożenia e-protokołu. Do 31 marca 2013 r. wyposażonych zostanie kolejnych 270 sal w sądach okręgowych oraz 96 sal rozpraw w sądach rejonowych. Do końca 2012 roku w 387 salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt zarejestrowano 51 280 rozpraw.

E-protokół

9

12 6

3

9

12 6

3

13


25000 20000 15000 10000 5000 0

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Liczba utrwalonych spraw

24613

24187

22151

14444

Liczba spraw, które nie zostały utrwalone

8006

12521

15965

14788

2013

wszystkie Sądy Okręgowe i Apelacyjne w Polsce – wszystkie sale rozpraw Sądy Rejonowe apelacji wrocławskiej – wszystkie sale rozpraw

264 sale rozpraw

2014

Sąd Apelacyjny Sąd Apelacyjny

W GDAŃSKU

Sąd Apelacyjny

W BIAŁYMSTOKU

W SZCZECINIE

Sąd Apelacyjny

Sąd Apelacyjny

W POZNANIU Sąd Apelacyjny

WE WROCŁAWIU

W WARSZAWIE Sąd Apelacyjny

W ŁODZI

Sąd Apelacyjny

Sąd Apelacyjny

W LUBLINIE

Sądy Rejonowe 3 apelacji

783 sale rozpraw

2015

Sądy Rejonowe 3 apelacji

783 sale rozpraw

W KATOWICACH

Sąd Apelacyjny

W RZESZOWIE

Sąd Apelacyjny

W KRAKOWIE

2016

Sądy Rejonowe 4 apelacji

713 sale rozpraw

14


Portal Orzeczeń Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych. Orzeczenia sądów w sprawach karnych, cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych są dostępne on-line dla wszystkich zainteresowanych. W ten sposób realizujemy ideę jawności wymiaru sprawiedliwości i zwiększamy przejrzystość pracy polskich sądów. Aplikacja działa już w 39 sądach (11 apelacyjnych, 7 okręgowych, 21 rejonowych); opublikowano w niej prawie 6 000 orzeczeń, a stronę orzeczenia.ms.gov.pl – od czasu uruchomienia Portalu w sądach apelacyjnych – odwiedziło ponad 195 tys użytkowników. Do końca marca 2013 roku Portal Orzeczeń będzie funkcjonować we wszystkich sądach okręgowych, a do końca 2013 roku w każdym sądzie rejonowym w Polsce.

http://orzeczenia.ms.gov.pl

15


Pobieranie bezpłatnych odpisów z rejestru KRS przez Internet 28 czerwca 2012 roku uruchomiono możliwość bezpłatnego pobrania elektronicznego odpisu z KRS. Wydruk komputerowy informacji z KRS posiada moc prawną równą fizycznemu odpisowi pobieranemu dotychczas za opłatą. Najważniejsze korzyści wprowadzenia:  dostęp przez Internet z dowolnego miejsca,  b rak opłat za wydane wydruki posiadające moc prawną zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS,  weryfikacja autentyczności wydruków on-line. Uruchomienie usługi spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony obywateli. Do końca 2012 roku wydano ponad 5 milionów elektronicznych odpisów z KRS. Udział bezpłatnych odpisów aktualnych z KRS w ogólnej liczbie wydanych odpisów z KRS to 88%.

http://ems.ms.gov.pl

16


Łatwiejszy i szybszy dostęp do księgi wieczystej przez Internet Od 1 lipca 2013 roku możliwe będzie przeglądanie i wyszukanie księgi wieczystej, a także uzyskanie wyciągów z księgi wieczystej przez Internet. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. będzie można elektronicznie składać wnioski o wydanie odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i będą one pod względem prawnym równe dokumentom papierowym wydawanym przez CIKW. Będzie się można nimi posługiwać w obrocie prawnym tak samo jak dokumentami urzędowymi. Pozyskanie dokumentów będzie szybsze i tańsze. Projekt ustawy o księgach wieczystych i hipotece został przyjęty przez rząd w grudniu 2012 roku.

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet Od 1 stycznia 2012 roku na stronie ems.ms.gov.pl można złożyć elektroniczny wniosek o zarejestrowanie spółki z o.o. w trybie S24. Zawiązanie i rejestracja spółki możliwe są w ciągu jednego dnia, bez ponoszenia kosztów notarialnych. Od początku 2012 roku zarejestrowano w tym trybie 3 689 spółek; odsetek spółek z o.o. zarejestrowanych w trybie on-line w roku 2012 wyniósł 15%. Korzyści z uruchomienia tej usługi to przede wszystkim:  

b rak kosztów notarialnych – system umożliwia podpisanie umowy spółki w różnych wariantach bez udziału notariusza, o bniżone koszty dostarczenia wniosku do sądu – wniosek przekazywany jest do właściwego sądu rejestrowego drogą elektroniczną, oszczędność czasu – czas rejestracji spółki w tym trybie to z reguły jeden dzień roboczy, w  ykorzystanie podpisu elektronicznego z weryfikacją tożsamości w systemie PESEL – przedsiębiorca, aby złożyć podpis pod dokumentami, nie musi potwierdzać swojej tożsamości w urzędzie bądź punkcie certyfikacyjnym, dostępność usługi – umowę spółki oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wpis do KRS można przygotować i przekazać do sądu z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu o dowolnej porze.

17


Portal Informacyjny Dostęp do informacji sądowej oraz udostępnianie akt w postaci elektronicznej będzie możliwe dzięki uruchomieniu Portali Informacyjnych Sądów. Dzięki temu sądy będą działały szybciej: sekretariaty zostaną odciążone z obowiązku udzielania informacji sądowej telefonicznie lub drogą listowną. Funkcjonowanie Portalu Informacyjnego umożliwi również szerszą dystrybucję protokołu elektronicznego rozpraw.

18


DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Otwarcie dostępu do prawie 240 zawodów to rozłożony na trzy etapy proces legislacyjny, który dobiega końca. Pierwsza transza deregulacyjna jest już w Sejmie, druga została wysłana pod obrady rządu, trzecia zostanie już niedługo skierowana do konsultacji społecznych i międzyresortowych. To bardzo ważne projekty, ponieważ Polska znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych – mamy ich aż 380, podczas gdy np. Niemcy regulują jedynie 152 zawody. Deregulacja przyniesie szereg pozytywnych zmian, takich jak: 

w  ięcej pracy dla młodych – większa dostępność do atrakcyjnych, ale obecnie zamkniętych profesji,s padek cen, wzrost jakości – to naturalny efekt większej konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektórych przypadkach nawet zamkniętych rynkach, 

o graniczenie biurokracji – uchylenie szeregu państwowych egzaminów czy obowiązkowego wpisu do rejestrów to uwolnienie wielu etatów w polskich urzędach, które do tej pory tylko tym się zajmowały, 

s padek kosztów dla przedsiębiorców – ograniczenie kosztów stałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.

19


LICZBA ZAWODÓW REGULOWANYCH W EUROPIE, 2011 Dane: Komisja Europejska

Estonia Łotwa Litwa Słowenia Słowacja Rumunia Cypr Szwecja Bułgaria Luksemburg Węgry Finlandia Irlandia Holandia Malta Belgia Norwegia Włochy Francja Dania Niemcy Szwajcaria Grecja Lichtenstein Portugalia Hiszpania Islandia Austria Wlk. Brytania Czechy Polska

400 350 300 250 200 150 100

20

50

0


DZIĘKI DEREGULACJI UŁATWIMY DOSTĘP DO PRZESZŁO 230 ZAWODÓW

Legenda: Pierwsza transza – zawiera rozwiązania mające ułatwić dostęp do 50 zawodów. Projekt trafił do Sejmu jesienią. Ustawa zostanie przyjęta przez Sejm RP w marcu 2013 roku. Druga transza – obejmująca 89 zawodów podległych Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 22 lutego ustawa została wysłana pod obrady rządu. Trzecia transza – zawierać ma propozycje deregulacji kolejnych ok. 100 zawodów będących w zakresie kompetencji Ministrów: Administracji i Cyfryzacji, Gospodarki, Finansów, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rolnictwa, Spraw Wewnętrznych, Środowiska oraz Zdrowia. W październiku 2012 roku rozpoczęły się w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad przygotowaniem tej ustawy. Zawody nieobjęte deregulacją.

21


UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Awans Polski w rankingu Doing Business W październiku 2012 roku Bank Światowy opublikował raport Doing Business 2013. Publikacja porównuje warunki prowadzenia działalności gospodarczej w 185 państwach. Polska awansowała na 55. miejsce (z 74.) została liderem, jeśli chodzi o tempo poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Sukces Polski w rankingu wynika w dużym stopniu z działań Ministerstwa Sprawiedliwości. W roku 2012 po raz pierwszy przeprowadzono konsultacje z metodologami tworzącymi raport oraz warsztaty z respondentami Doing Business. Spośród 5 wskaźników, w których odnotowano poprawę, znalazły się wszystkie cztery leżące w gestii Ministra Sprawiedliwości. Polska awansowała w następujących obszarach:    

22

w zakresie prawa upadłościowego o 54 pozycje, z 91. na 37. miejsce, w zakresie dochodzenia należności z umów o 28 pozycji, z 84. na 56. miejsce, w zakresie rejestrowania tytułu własności o 25 pozycji, z 87. na 62. miejsce, w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej o 5 pozycji, ze 129. na 124. miejsce rankingu.

Rejestracja własności – Księgi Wieczyste

Dochodzenie należności

Upadłość

Zakładanie spółek

(registering property)

(enforcing contracts)

(resolving insolvency)

(starting business)


Małe „jedno okienko” – ułatwienia w rozpoczynaniu działalności gospodarczej 17 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, tzw. małe „jedno okienko”. Dzięki ustawie skrócono z 14 do 3 dni czas oczekiwania na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP dla podmiotów innych niż osoby fizyczne. Ustawa zniosła również dwa obowiązki zgłoszeniowe. Przedsiębiorca nie musi już zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, a także zmianach technologii i profilu produkcji. W tym zakresie wymienione instytucje uzyskają odpowiednie dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego.

23


Elektroniczny Monitor Sądowy i Gospodarczy – niższe koszty wpisu Dzięki nowelizacji przepisów dotyczących Monitora Sądowego i Gospodarczego rejestracja spółki handlowej w rejestrze przedsiębiorców jest tańsza o 400 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 30 kwietnia 2012 roku Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest jedynie w formie elektronicznej, w formacie PDF, generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu. Na mocy tego rozporządzenia opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu do KRS została obniżona z 500 zł do 100 zł.

Centrum Sądownictwa Gospodarczego Projekt tworzenia warszawskiego centrum sądowego obsługującego przede wszystkim przedsiębiorców to szansa na szybkie załatwienie w jednym miejscu wszystkich spraw rejestrowych, upadłościowych i procesowych. Centrum Sądownictwa Gospodarczego tworzone jest sukcesywnie. Początkiem było przejęcie właściwości w sprawach gospodarczych SO Warszawa-Praga w Warszawie na szczeblu sądu okręgowego do właściwości miejscowej SO w Warszawie. W ramach kolejnego etapu realizacji projektu kupiony został budynek przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie o powierzchni 13 045 m2. Planuje się przeprowadzenie jego adaptacji, właśnie dla potrzeb sądownictwa gospodarczego, do końca 2013 roku. Do pracy w CSG łącznie zostało skierowanych około 600 osób – docelowo pracować tam będzie: 165 sędziów, 89 referendarzy, 45 asystentów oraz 322 urzędników.

24


Prawo upadłościowe i naprawcze – założenia Trwają prace nad kompleksową zmianą Prawa upadłościowego i naprawczego. Podstawą do prac nad projektem ustawy są liczące prawie 400 stron „Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego”. Materiał zawiera analizę problemów polskich przedsiębiorców oraz wskazuje konkretne i praktyczne sposoby poprawy przeprowadzenia restrukturyzacji i upadłości likwidacyjnej.

Podstawowy cel zmian to: upadłość bardziej jako proces ekonomiczny a nie procedura sądowa, stworzenie przedsiębiorcom „drugiej szansy”, s kuteczna restrukturyzacja jako szansa stworzenia lepszych warunków dla funkcjonowania polskich firm.

25


OSZCZĘDNOŚCI Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa We wrześniu 2012 roku uruchomione zostało Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa. Dzięki systemowi, który realizuje wspólne zakupy dla wszystkich sądów powszechnych w Polsce, oszczędności wyniosą docelowo ponad 120 mln zł. Uzyskane oszczędności w poszczególnych kategoriach zakupów: świadczenie usług pocztowych – 52 mln zł, usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów – 5 mln zł, dostawa materiałów biurowych – 10,4 mln zł, dostawa systemu informacji prawnej – 3,26 mln zł rocznie, dostawa samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości – 0,55 mln zł, dostawa paliwa na podstawie kart paliwowych – 0,1 mln zł, dostawa energii elektrycznej – 42,22 mln zł (wynik postępowania jest prawomocny, lecz umowa nie została jeszcze zawarta). Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa – % oszczędności osiągniętych w poszczególnych kategoriach

46%

Energia elektryczna

27%

Dostawa samochodów

36%

Telefonia komórkowa

15%

Usługi pocztowe

35% 31% 26

Dostawa materiałów budowlanych

Programy informacji prawnej

2,4% Dostawa paliw


Zakupy wspólne w więziennictwie Zakupy wspólne wprowadzono także w Służbie Więziennej. Szacuje się, że osiągnięte dzięki temu oszczędności wyniosą ponad 15 mln zł.

OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI ZAKUPOM WSPÓLNYM

ponad

135

milionów złotych

Pozostałe oszczędności w sądownictwie i Służbie Więziennej SĄDOWNICTWO Prawie 8 mln oszczędności w efekcie ograniczenia powierzchni wynajmowanej i przekazania dla sądów powszechnych dodatkowych 15 589 m². SŁUŻBA WIĘZIENNA Likwidacja 10 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych Służby Więziennej: 25 mln złotych oszczędności, uwolnienie łącznie 278 etatów (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), prawie 1100 dodatkowych miejsc w zakładach karnych. Restrukturyzacja Zakładów dla Nieletnich : 2,5 mln złotych oszczędności, odzyskanie prawie 175 etatów.

27


Centrum Obsługi Druku W marcu 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach ruszy pilotaż programu Centrum Obsługi Druku. Głównym celem centralizacji tych usług jest bardziej racjonalne wykorzystanie pracy urzędników sądowych przy zmniejszeniu ich obciążenia rutynowymi czynnościami związanymi z drukiem i kopertowaniem. Redukcja kosztów związanych z wydrukiem nie tylko wpływa na oszczędności, ale powoduje też, że można lepiej wykorzystać czas i potencjał osób zatrudnionych w sądach.

Centrum Obsługi Druku obsługa systemów korespondencji masowej

druk odpisów z KRS i KRK

druk odpisów ksiąg wieczystych

druk na potrzeby Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr

28


ISBN 978-83-936703-0-7 WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa tel. 22 52 12 888 www.ms.gov.pl

21 DOBRYCH ZMIAN - RAPORT MS  

Raport z prac Ministerstwa Sprawiedliwosci 2012