Page 1

V Bosne o EUFOR ALTHEA Ďalšie pôsobenie slovenského kontingentu v novej štruktúre operácie EUFOR ALTHEA bolo témou rokovania zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR generálmajora Miroslava Kociana s veliteľom mnohonárodných síl EUFOR generálmajorom Robertom Briegerom. Stretnutie sa uskutočnilo 10. septembra v Sarajeve počas dvojdňovej pracovnej cesty generálmajora Kociana do Bosny a Hercegoviny. Cieľom návštevy zástupcu náčelníka GŠ OS SR v Bosne a Hercegovine bolo stretnutie s predstaviteľmi velenia EUFOR a návšteva príslušníkov slovenského kontingentu priamo v miestach ich pôsobenia. Generálmajor Kocian pokračoval v pracovnej ceste návštevou slovenských príslušníkov veliteľstva tímov LCC a LOT v Novom Sarajeve a Visegrade. Stretol sa aj s veliteľom medzinárodného veliteľstva ozbrojených síl SWISSINT-EUFOR-ALTHEA švajčiarskym plukovníkom Fridolinom Kellerom.

Odovzdali nové autá (10. septembra) Minister obrany SR Mar n Glváč v Nemšovej spolu s náčelníkom Generálneho štábu OS SR generálporučíkom Petrom Vojtekom slávnostne odovzdali do užívania 70 nových Land Roverov Defender. Šéf rezortu obrany zaželal všetkým, ktorí budú autá používať, veľa šťastných kilometrov. Uviedol: „Ide o prvý veľký nákup techniky, ktorý sa rezortu podarilo zrealizovať prostredníctvom organizácie NATO pre údržbu a zásobovanie – NAMSA. Agentúra využíva pri obstarávaní medzinárodné konkurenčné prostredie, vďaka čomu je možné získať od dodávateľov lepšie zmluvné podmienky a tú najkvalitnejšiu techniku.“ Náčelník GŠ OS SR je ež s novými vozidlami spokojný. „Je to ďalší významný míľnik v obmene našej zastaranej techniky, ktorej prevádzka už bola veľmi neefek vna,“ povedal. „Dúfam, že čoskoro príde čas, keď budeme slávnostne odovzdávať posledný UAZ do vojenského múzea,“ dodal. V ozbrojených silách po doplnení nových vozidiel naďalej zostáva v prevádzke posledných 98 vozidiel UAZ, ktorých priemerný vek je cca 20 rokov. Ako už minister obrany viackrát zdôraznil, jeho snahou je maximálne zefek vniť chod rezortu. Účelnejšie hospodárenie by mohlo podľa jeho slov výrazne prispieť k obmene zastaranej techniky.

Športovcom treba vytvoriť podmienky (11. septembra) Minister Mar n Glváč sa zaujíma o tvorbu novej koncepcie Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica na roky 20122016. Vedenie Vojenského športového centra ju ministrovi predložilo, no ten s ňou nesúhlasil, a preto ju vedeniu VŠC poslal na prepracovanie. Predložený návrh nespĺňal znaky koncepčného materiálu, nezohľadňoval existujúcu finančnú situáciu či rozvoj VŠC Dukla Banská Bystrica. „Slovensko sa nemôže tešiť len z vybojovaných medailí. Na takéto úspechy športovcom musia byť vytvorené patričné podmienky,“ uviedol minister. Vojenské športové centrum v Banskej Bystrici pôsobí na základe rozhodnu a ministra obrany Slovenskej republiky od 1. januára 1998 a zabezpečuje prípravu športovcov po tréningovej, organizačnej, zdravotnej, finančnej a materiálovej stránke. Je strediskom vrcholového športu s najlepšími výsledkami v Slovenskej republike v individuálnych športoch. V roku 2009 športovci VŠC DUKLA získali 45 medailí na európskych a svetových poduja ach, v roku 2010 získali 46 medailí a v roku 2011 získali celkom 31 medailí.

● Od 1. septembra 2012 funguje misia EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine podľa novej štruktúry. Styčné a pozorovateľské tímy LOT (Liaison and Observation Teams), ktoré zabezpečujú monitorovanie bezpečnostnej situácie v krajine a informovanosť veliteľstva EUFOR, spadajú pod novovytvorené centralizované pracovisko – Koordinačné centrum styčných a pozorovateľských tímov LCC (LOT Coordination Centre) dislokované v Sarajeve. Veliteľom LCC sa stal príslušník Ozbrojených síl SR a veliteľ slovenského kontingentu v operácii EUFOR ALTHEA podplukovník Róbert Zebegney. ● Štátny tajomník Miloš Koterec prijal 12. septembra predsedníčku Spoločného výboru pre obranu a bezpečnosť parlamentu Bosny a Hercegoviny Dušanku Majkić. Na pracovnom obede ju oboznámil so súčasným stavom v rezorte a predstavil zámery nového vedenia MO SR do budúcnosti. D. Majkić ocenila ochotu Slovenska pomôcť BaH v jej transformačnom procese svojimi skúsenosťami a potvrdila, že jej krajina má veľký záujem aj o slovenské skúsenosti v oblasti obrany. Štátny tajomník potvrdil, že ministerstvo obrany SR je ochotné vyslať svojich expertov do Bosny a Hercegoviny, resp. privítať expertov z ministerstva obrany Bosny a Hercegoviny a podeliť sa s nimi o skúsenosti. ● Vo vojenskom výcvikovom priestore poľskej armády Wedrzyn na západe Poľska sa od 12. až do 22. septembra koná cvičenie mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (MNMPBAT) Sharp Lynx 2012. Prápor tvoria zástupcovia vojenských polícií Poľska, Českej republiky, Slovenska a Chorvátska. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť plniť úlohy ako súčasť väčšieho zoskupenia síl pod velením NATO v krízových oblastiach sveta. Zo Slovenska sa na cvičení zúčastní celkom 42 príslušníkov vojenskej polície. Okrem čaty z prešovského útvaru vojenskej polície pod vedením nadrotmajstra Maríána Lenčéša aj kriminalistickí vyšetrovatelia a slovenskí zástupcovia v štábe mnohonárodného práporu a v riaditeľstve cvičenia. ● Preverenie zručností profesionálnych vojakov veliteľstva pozemných síl z vedenia strelieb a zvládnutia základných bojových zručností sa uskutočnilo v stredu 12. septembra 2012. Na posádkovej strelnici Lipovník v blízkosti Topoľčian si viac ako 60 profesionálnych vojakov preverilo, upevnilo a zdokonalilo návyky vo vedení streľby z pištole. Okrem streľby po fyzickej námahe bolo súčasťou prípravy i zvládnutie základných bojových zručností v oblasti topografickej a zdravotnej prípravy. ● V dňoch 14. – 16. septembra sa v rumunskom Sibiu konala konferencia Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov Generálnych štábov spojeneckých krajín. Najvyšší vojenskí predstavitelia prediskutovali za účasti strategického veliteľa NATO pre operácie admirála Jamesa G. Stavridisa aktuálnu situáciu a ďalšie smerovanie operácií NATO na západnom Balkáne, operácie v boji proti terorizmu a pirátom v Adenskom zálive a Stredomorí. Dôležitou témou bolo rokovanie o stratégii, cieľoch a plánoch budúcej výcvikovej misie NATO v Afganistane po roku 2014. Slovenskú delegáciu viedol náčelník GŠ OS SR generálporučík Peter Vojtek za účasti vojenského predstaviteľa SR pri Vojenskom výbore NATO generálporučíka Petra Gajdoša.

Zmeny na zemi... Dňa 10. septembra 2012 sa v priestoroch kasární SNP za prítomnosti ministra obrany Martina Glváča a náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučíka Petra Vojteka uskutočnil slávnostný akt odovzdávania funkcie veliteľa pozemných síl. Generálmajor Ján Salaganič, ktorý pôsobil v tejto funkcii takmer dva roky, odovzdal túto funkciu brigádnemu generálovi Ondřejovi Novosadovi, ktorý doposiaľ vykonával funkciu zástupca veliteľa pozemných síl OS SR. Na slávnostnom akte sa zúčastnili velitelia a zástavníci, nesúci bojové zástavy a zástavy jednotiek podriadených útvarov a zväzkov.

...aj vo vzduchu Novým veliteľom Vzdušných síl ozbrojených síl SR je od 15. septembra plukovník Miroslav Korba, ktorý počas slávnostného ceremoniálu na leteckej základni Sliač prevzal funkciu od doterajšieho veliteľa generálmajora Martina Babiaka. Na ceremónii sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva obrany Miloš Koterec a náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek. V rámci ceremoniálu odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa Vzdušných síl OS SR v Sliači nastúpili zástupcovia všetkých útvarov vojenského letectva a protivzdušnej obrany. Slávnostnú atmosféru umocnil prelet trojice stíhacích lietadiel MiG-29.

Minister chce sprísniť pravidlá Minister obrany Martin Glváč chce zmeniť pravidlá predaja voľných prebytočných bytov v správe Bytovej agentúry rezortu ministerstva obrany (BARMO). Nie je spokojný so spôsobom, akým sa byty doteraz odpredávali. Aj preto odvolal z funkcie riaditeľa BARMO Milana Sásku. Napriek tomu, že pri predaji nebol porušený zákon č. 278/1993 o správe majetku štátu, minister si myslí, že riaditeľ, ktorý bol za odpredaj bytov zodpovedný, nevyužil všetky možnosti, ako byty odpredať čo najefektívnejšie.

Kohézia je hlavným mottom NATO (13. septembra) Spolupráca v oblasti rozvoja obranných spôsobilostí, „inteligentná obrana“, nasadenie spojeneckých jednotiek v Afganistane a ďalšie témy súvisiace s našim členstvom v NATO boli predmetom stretnutia námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti a bezpečnostnú politiku Dirka Brengelmanna so štátnym tajomníkom ministerstva obrany SR Milošom Kotercom. Hovorilo sa najmä o potenciáli v súčasnej zložitej situácii v obranných rozpočtoch, ale aj ako napomôcť prehĺbeniu transatlantického partnerstva a spolupráce. „Kohézia je dnes hlavným mottom aliancie,“ povedal Dirk Brengelmann. „Naša dôveryhodnosť stojí a padá na tom, či a do akej miery budeme stáť aj naďalej pevne jeden pri druhom.“ M. Koterec hosťa informoval, že MO SR je v záverečnej fáze prípravy Bielej knihy o obrane, ktorá definuje obranné priority Slovenska nielen doma, ale i v zahraničí. Dirk Brengelmann sa zaujímal o postoj Slovenska k operácii ISAF v Afganistane a uviedol, že pre NATO bola v istom smere mimoriadne poučná: „Ukázalo sa, že v budúcnosti zrejme pristúpime k modelu, v ktorom budeme mať v misii menej partnerov. Ukázalo sa, že čím viac ich je, tým vyššie nároky sú kladené na koordináciu krokov.“ Miloš Koterec potvrdil náš záujem zotrvať v Afganistane vo forme tímov špecializovaných na výcvik a podporu afganskej armády, vrátane nasadenia väčšieho počtu inštruktorov, mentorov a v dlhšom časovom období aj jednotiek špeciálnych síl. Na záver sa obaja predstavitelia dohodli na pokračovaní dialógu pri očakávanej návšteve štátneho tajomníka MO SR M. Koterca v sídle NATO v Bruseli.

eBULLETIN MO SR

10. - 16. septembra 2012

eBulletin 38/2012  

eBulletin 38/2012