Page 1

V Rožňave ocenili vojakov, ktorí sa vrátili z Afganistanu (24. apríla) Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Miloš Koterec spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíkom Petrom Vojtekom v Rožňave ocenili pamätnými medailami 103 vojakov, ktorí sa vrátili po polročnom pôsobení v operácii ISAF v Afganistane. Poďakovali sa im za ich profesionalitu a odbornú pripravenosť, ktorú preukázali pri strážení najväčšej základne NATO v Afganistane. Podľa štátneho tajomníka bolo mimoriadne významné aj nasadenie špeciálnej jednotky, ktorá cvičila pohotovostný útvar Afganskej polície. „Výsledkom práce boli operácie a zásahy, ktoré pomohli k odhaleniu a zničeniu skladísk zbraní, podomácky vyrobených výbušnín a drog. Veľkým úspechom bolo zadržanie niekoľkých podozrivých, medzi ktorými bol aj veliteľ Talibanu,“ pripomenul štátny tajomník. Slovenská republika ukončila pôsobenie jednotiek pre špeciálne operácie SOTU. Ozbrojené sily však získali jednu z najcennejších spôsobilostí, ktorú plánujú využiť aj pri ďalšom pôsobení v Afganistane. ● V dňoch 17.-19. apríla sa vo Výcvikovej jednotke vojenských misií Práporu výcviku Martin uskutočnilo Veliteľsko-štábne cvičenie SPRING HARVEST – Jarný zber s cieľom preveriť pripravenosť profesionálnych vojakov na nasadenie do operácie EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine do funkcií príslušníkov styčných operačných tímov LOT (Liaison Observation Team) a koordinačného centra LOT - LCC (LOT Coordination Centre). Nadväzovalo na odborno-taktické cvičenie WINTER HARVEST z februára tohto roku. Cvičenie aj ostatné zamestnania v rámci udržiavacej prípravy príslušníkov LCC a LOT významnou mierou prispeli k zladeniu jednotlivých tímov. Boli posledným spoločným výcvikom pred nasadením do operácie EUFOR ALTHEA v máji a septembri 2013.

Zlepšíme podmienky pre šport (26. apríla) Minister obrany SR Mar!n Glváč chce zefek#vniť činnosť Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Nová organizačná štruktúra by k 1. júnu 2013 mala sprehľadniť a zároveň zefek#vniť činnosť vojenského športového centra. „Chcel by som, aby sa Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica stalo výkladnou skriňou slovenského športu. Novou kategorizáciou športu chceme vytvoriť športovcom kvalitnejšie zázemie a podmienky,“ uviedol v piatok minister obrany SR Mar!n Glváč po návšteve Dukly. V rámci reorganizácie by sa mali znížiť počet stupňov riadenia a sprehľadniť funkcie jednotlivých športovcov tak, aby neboli v systéme zaradení ako vojaci len pre možnosť vyššieho zárobku. „Chceme vytvoriť systém odmeňovania na základe výsledkov športovcov v reprezentácii Slovenska,“ vysvetlil šéf rezortu. V tejto súvislos! sa pripravuje aj nová kategorizácia športov a návrh spolupráce vojenského športového centra so športovým klubom polície. Riaditeľ poverený vedením VŠC Dukla Banská Bystrica Róbert Kurčík prisľúbil, že v najbližších dňoch predloží aj správu o efek#vnos! vynaložených Þnančných prostriedkov na dostavbu lodenice v Liptovskom Mikuláši. Minister Glváč prisľúbil okrem iného doÞnancovanie dostavby lodenice. Predtým ju prisľúbila ešte Iveta Radičová, ktorá však na ňu nevyčlenila peniaze.

● V dňoch 10. až 24. apríla sa uskutočnila prvá plánovaná osobitná kontrola jednotky SLOVCON v operácii ISAF. Zamerala sa na logistiku, personálny manažment, finančné zabezpečenie, výcvik a výkon služby SJ KAF, CSS MAT a profesionálnych vojakov na veliteľstvách NATO v operácii ISAF. Člen kontrolnej skupiny plukovník gšt. Daniel Zmeko konštatoval: „Jednotky CSS MAT, CSS MAT ISAF-D 30, EOD tímu a SJ KAF patria medzi najlepšie v celej operácii. Svedčia o tom výborné ohlasy zahraničných partnerov z koaličných jednotiek, aj od miestneho obyvateľstva.“ ● V dňoch 23. - 24. apríla sa na oddelení výcviku, vzdelávania a špecializačnej prípravy odboru špecializovaných zdravotníckych a veterinárnych činností Úradu hlavného lekára Ružomberok s pracoviskom v Liptovskom Mikuláši uskutočnil Kurz ošetrovania a obväzovania traumatických poranení, určený pre zdravotnícky personál OS SR. ● 23. apríla sa uskutočnil prvý rekognoskačný oblet objektov Základne stacionárnych komunikačných a informačných systémov (ZaSKIS) vrtuľníkom Mi-17 z prešovského vrtuľníkového krídla. Cieľom bolo preveriť možnosti skrátenia a zjednodušenia servisných zásahov vykonávaných príslušníkmi ZaSKIS v náročnom horskom teréne, najmä v zimnom období. Plánovanie obletov bude naďalej pokračovať. Aj preto, aby piloti získali skúseností potrebné na lietanie v náročnom horskom prostredí. ● Aktuálne otázky spojené s pripravovanou novelizáciou zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov a nastávajúce zmeny v sociálnom zabezpečení profesionálnych vojakov boli témami prednášok spoločensko-vedného seminára, ktorý sa uskutočnil 25. apríla na Veliteľstve 2. mechanizovanej brigády. Problematiku novely zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozrejmil náčelník oddelenia personálnych činností major Rastislav Jánošík. V druhej časti riaditeľ Úradu finančného zabezpečenia Prešov podplukovník Jozef Petrík s vedúcim všeobecnej učtárne úradu kapitánom Martinom Škovránkom prezentovali zmeny v sociálnom zabezpečení profesionálnych vojakov v súlade s novelou zákona č. 328/2002.

Nové logo k jubileu OS SR (28. apríla) Ministerstvo obrany SR si 20. výročie vzniku Ozbrojených síl SR pripomína aj novým symbolickým logom. Má jednoduchý kruhový tvar, v strede sú situovaní traja vojaci. Kruh je symbolom bezpečnosti a ochrany. Trojica vojakov predstavuje stabilitu, odhodlanie a súdržnosť. Symbolizuje tiež kontinuitu „minulosť – prítomnosť – budúcnosť. Logo má dve verzie, jednu s výrazným tmavozeleným pozadím a druhú s obrysmi v maskáčových farbách. „Verejnosť dlhodobo vníma ozbrojené sily ako jednu z najdôveryhodnejších inštitúcií. Preto si myslím, že ich dvadsaťročnej histórii by sme mali venovať pozornosť. Verím, že nové logo zaujme predovšetkým mladých ľudí a vzbudí v nich záujem o zodpovednosť za obranu krajiny a pomoc obyvateľom,“ uviedol minister obrany Martin Glváč. Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka symbolizuje nové logo aj súdržnosť ozbrojených síl, bez ktorej by nedokázali plniť svoje poslanie. „Je dôležité, aby aj verejnosť vedela, že na ozbrojené sily sa môže v krízových situáciách vždy spoľahnúť,“ povedal generálporučík Vojtek. Logo pri príležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl SR pripravilo Oddelenie marketingu Komunikačného odboru MO SR. Oslavy 20. výročia vzniku ozbrojených síl vyvrcholia 22. septembra - v Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

● O aktuálnych úlohách rokovali v piatok 26. apríla 2013 v priestoroch práporu podpory velenia v Trenčíne členovia vojenskej rady veliteľa pozemných síl. Rokovanie viedol veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, ktorý zhrnul úlohy plnené pozemnými silami za uplynulé obdobie. Okrem toho členov rady informoval aj o záveroch z vojenskej rady náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Najlepší delostrelec je z Michaloviec

www.mosr.sk/ebulletin/

(24. apríla) V priestoroch Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa od 22. do 24. apríla uskutočnil tretí ročník súťaže o najlepšieho delostrelca pozemných síl. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov sa súťaž po prvý raz neuskutočnila vo výcvikovom priestore. „Na druhej strane podmienky v simulačnom centre boli pre všetkých súťažiacich rovnaké. Nemohli sa sťažovať na rozdielny vietor, či ďalšie vplyvy počasia práve počas ich streľby. Pre všetkých tridsiatich súťažiacich je to nová, prospešná skúsenosť,“ pripomenul riaditeľ súťaže podplukovník Andrej Staško. Súťaž pozostávala z preskúšania z teoretických vedomostí a plnenia individuálnych palebných úloh. Titul Najlepší delostrelec pozemných síl spolu s putovným pohárom získal kapitán Roman Bobaľ z michalovského samohybného delostreleckého oddielu. Na druhom mieste skončil nadporučík Slavomír Pristaš z toho istého útvaru a tretiu priečku obsadil kapitán Ľuboslav Havrilla z rožňavského raketometného oddielu. Putovný pohár víťazovi odovzdal rektor AOS brigádny generál Boris Ďurkech za prítomnosti zástupcu veliteľa pozemných síl plukovníka gšt. Karola Navrátila, ktorý vysoko ohodnotil úroveň súťažiacich delostrelcov.

eBULLETIN MO SR

Vojaci opäť pomáhali hasiť (25. apríla) Vojaci zasahovali s vrtuľníkmi pri požiari trávy a porastu v Starom Smokovci. Ozbrojené sily SR požiadalo o pomoc Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove. „Do terénu boli okamžite nasadené dva vrtuľníky Mi-17 s BAMBI vakmi a vozidlo Tatra 815 s cisternou. V teréne zostanú tak dlho, ako to bude potrebné,“ uviedol minister obrany SR Martin Glváč. Ozbrojené sily SR vyčlenili techniku z Vrtuľníkového krídla v Prešove. Vojaci zasahovali pri hasení požiaru aj v minulom roku. V mesiacoch marec až máj v oblasti Miľpoš, Ružomberok – Čebrať a pri doposiaľ jednom z najväčších lesných požiarov v oblasti Vyšná Boca, kde vyviezli a vyprázdnili 274 BAMBI vakov, čo predstavuje 548 000 litrov vody.

22. - 28. apríla 2013

eBulletin 18/2013  

eBulletin 18/2013

Advertisement