Page 1

NATO podporilo neziskovky

(5. februára) Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Peter Vojtek sa na Generálnom štábe OS SR v Bra slave stretol so zástupcami neziskových organizácií, ktoré uspeli v medzinárodnej konkurencii a na svoje  projekty získali finančnú pomoc od charita vnej organizácie NATO Charity  Bazaar.  Symbolické šeky s finančnou pomocou od charita vnej organizácie NATO Charity Bazaar si 28. januára na Veliteľstve NATO v Bruseli z rúk vedúceho Stálej delegácie SR v NATO Fran ška Kašického a národného vojenského predstaviteľa SR v NATO generálporučíka Petra Gajdoša prevzali zástupkyne dvoch slovenských neziskových organizácií. Získali spolu 12 426  eur.  Prvý z úspešných slovenských projektov predložila nezisková organizácia  Marta  –  pomoc  núdznym  n.o.  zo  Zvolena.  Prostriedky  od  NCB  vo  výške   5 430 eur použije na modernizáciu kuchyne a jedálne organizácie, ktorá poskytuje sociálnu starostlivosť a humanitárnu  pomoc  ľuďom  bez  domova  a  zo  znevýhodnených  rodín.  Uspelo  aj  ďalšie  zvolenské  občianske  združenie  Go-ok,  ktorého činnosť je primárne zameraná na pomoc zdravotne pos hnutým občanom, seniorom a rodičom s deťmi. Na  projekt pod názvom Bezbariérový prístup uľahčuje život nielen handicapovaným získalo združenie od NCB 6 996 eur.   ● Príslušníci prieskumného potápačského družstva seredského ženijného práporu ukončili dvojtýždňový náročný praktický výcvik, ktorý zahŕňal prieskum zatopených objektov vo vode (utopená kolesová technika, loď a prístav) a zároveň odstraňovanie nebezpečných výbušných objektov pod vodou. Vojenskí potápači reálne precvičili aj prácu pri zabezpečení dôležitých ovládacích prvkov lode kotviacej v prístave, aby skupina pracujúca pod trupom lode bola v relatívnom bezpečí.

Hodnotili sme výcvikový rok

www.mosr.sk/ebulletin/

(6. februára) Hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR a prezident  SR Ivan Gašparovič oceňuje, že vedenie ministerstva obrany a ozbrojených síl začalo robiť racionálny program a zabezpečuje  pre  armádu  e  potreby  a  techniku,  ktoré  sú  nevyhnutné.  Uviedol  to  po  návšteve  rezortu  obrany  pri  príležitos  vyhodnotenia výcvikového roku 2012.  „Som rád, že hodnotenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky – a najmä zahraničných misií – bolo veľmi dobré.  Slovenskí vojaci odvádzajú vynikajúcu prácu nielen doma,  ale  aj  v  zahraničí.  Môžem  povedať,  že  nám  robíte  dobré  meno,“ uviedol v príhovore prezident SR Ivan Gašparovič.  Dodal, že sme dosiahli uznanie od všetkých jedno ek, s  ktorými sme slúžili. „Veľmi dôležité je dobudovať našu armádu tak, aby spĺňala všetky podmienky, ktoré potrebujeme nielen ako člen Aliancie, ale aj pre ochranu vlastného  územia a občanov,“ povedal prezident. Podľa jeho slov sa  aj  napriek  zhoršeniu  v  oblas   rozpočtu  situácia  mierne  pohla k lepšiemu.  Podľa ministra obrany SR Mar na Glváča cieľom súčasného  vedenia  je  investovať  peňažné  prostriedky  v  tomto  roku zmysluplne: „Hľadáme rezervy, nie však na úkor straty  akejkoľvek  zo  spôsobilos ,  ktoré  máme,  a  o  ktoré  by  sme  neradi  prišli.  Komunikujeme  s  ozbrojenými  silami  o  ich potrebách. Finančné prostriedky, ktoré sme v rezorte  obrany  po  prehodnotení  získali,  boli  použité  na  zabezpečenie  priorít  a  potrieb  vojakov,“  povedal.  Minister  Glváč  poďakoval  za  veľmi  dobrú  komunikáciu  medzi  najvyššími  predstaviteľmi rezortu obrany, ktorá prispela k posilneniu  atmosféry  vzájomnej  dôvery  medzi  civilnou  a  vojenskou  časťou rezortu: „Podarilo sa tým plnohodnotnejšie zapojiť  velenie ozbrojených síl do tvorby kľúčových rozhodnu  a  spolurozhodovať o ich budúcej podobe a rozvoji.“  Ako  ďalej  vysvetlil  náčelník  Generálneho  štábu  OS  SR  generálporučík  Peter  Vojtek,  výrazným  spôsobom  by  sa  mala  dokončiť  obmena  automobilovej  techniky,  ktorú  majú  ozbrojené  sily  na  bežné  používanie.  „Chceme  vyradiť z bežnej prevádzky naše legendárne UAZy a doriešiť aj  otázku  vystrojenia  zavedením  nových  výstrojových  noriem  tak,  aby  sme  mali  vojakov  vystrojených  a  vyzbrojených  ako  potrebujeme,“  uviedol.  Zdôraznil,  že  trvá  na  požiadavke  obmeny  a  doplnenia  dopravného  leteckého parku vysúťaženými  lietadlami: „Je to nevyhnutné aj z hľadiska bezpečnos  našich vojakov.“  Prezident Gašparovič potvrdil, že víta inicia vu zavedenia dobrovoľnej vojenskej služby: „Najmä z pohľadu, keď  armáda  neplní  v  súčasnos   len  bojové  úlohy  a  obranné  úlohy.  Už  sa  stalo  pravidlom,  že  je  veľmi  nápomocná  pri  prírodných  katastrofách,  pri  situáciách,  keď  ju  potrebuje  občan, preto si myslím, že hľadať takéto riešenie je veľmi  dobré.“  Pri  príležitos   20.  výročia  vzniku  OS  SR  udelil  minister  obrany pamätnú medailu hlavnému veliteľovi OS SR prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, predsedovi výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslavovi Baškovi,  náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta SR generálporučíkovi  Mariánovi  Áčovi  a  bývalým  náčelníkom  Generálneho  štábu  OS  SR  generálovi  v.v.  Ľubomírovi  Bulíkovi,  genplk.  v.v.  Jozefovi  Tuchyňovi  a  genmjr.  v.v.  Mariánovi  Miklušovi.  

● Centrum výcviku a kynológie Vojenskej polície (CVaK VP) vo Vlkanovej sa podieľa na zvyšovaní spôsobilostí jazykovej pripravenosti vojenských policajtov. Potreba efektívnej komunikácie je obzvlášť naliehavá pri nasadení v operáciách mimo územia SR, kde jazykové nedorozumenia predstavujú riziko, ktoré môže viesť k stratám na životoch. Aj preto dvanásť príslušníkov Vojenskej polície zasadlo na tri týždne do lavíc. Riadiaci kurzu mjr. Robert Schütz (CVaK VP) sa spolu s inštruktorom rtm. Jozefom Kmeťom (Útvar Vojenskej polície Topoľčany) zamerali najmä na najpoužívanejšie anglické frázy pri bežnom rozhovore, oblasť odbornej policajnej terminológie, reporting a rádiovú komunikáciu.

Navaria nám baníci Vojakom v niektorých posádkach, ktoré spadajú pod vojenské útvary Martin a Nováky, v najbližších štyroch rokoch zabezpečia stravovanie Hornonitrianske bane Prievidza. Bane zákazku získali vo verejnej súťaži. Predpokladaná celková hodnota zákazky bola 195 132 eur bez DPH, konečná maximálna hodnota zákazky je napokon nižšia o takmer štyritisíc eur a predstavuje 191 250 eur bez DPH. Na túto sumu už rezort uzatvoril s baňami rámcovú zmluvu. Platiť však bude len toľko, koľko stravy si objedná. Stravovanie týmto spôsobom zabezpečia pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR z posádok Lešť – Riečky, Sklené, Rašov, Nováky, spadajúcich pod Vojenský útvar 5728 Martin a Vojenský útvar 1606 Nováky. Stravu im privezú do výdajne, kde im zabezpečia aj stolovanie.

● Kľúčový personál pre plánovanú júnovú rotáciu v rámci operácie ISAF – Afganistan, jadro ktorého tvoria príslušníci 11. mechanizovaného práporu Martin, absolvoval v minulých dňoch náročný výcvik. Pripravoval sa na plnenie úloh strážnej jednotky na leteckej základni v Kandaháre (KAF) a úloh národného podporného prvku. Výcvik bol orientovaný na špecifické oblasti operácie ISAF a prostredie Afganistanu a obsahovo zameraný od histórie krajiny, kultúrneho povedomia, protipovstaleckých opatrení, cez mínovú bezpečnosť, pravidlá nasadenia, eskaláciu sily, činnosť počas konvojov, až po činnosť príslušníkov strážnej jednotky v sekciách vstupno-výstupného bodu (ECP-5) v základni KAF počas praktických zamestnaní. ● Na základe požiadavky krízového štábu obvodného úradu mesta Prešov nasadili 7. februára Ozbrojené sily SR v popoludňajších hodinách nákladný automobil Tatru T-815 s radlicou na pomoc obyvateľom mesta Prešov, ktoré celý deň bojovalo so snehovou kalamitou. Vojenská Tatra s radlicou odhŕňala sneh z hlavných komunikačných ťahov, prístupov k nemocnici a ďalších kritických miest. Prešovskí profesionáli ostávajú naďalej v pohotovosti a sú pripravení plniť ďalšie úlohy podľa vyvíjajúcej sa situácie.

Príslušníci vrtuľníkového krídla Prešov dennodenne potvrdzujú, že občania Slovenska, ktorí sa po vyčíňaní prírodných živlov ocitnú v núdzi, sa na nich môžu spoľahnúť. Relácia PROFESIONÁL na DVOJKE RTVS v premiére v stredu 13. 2. o 23.45 a v dvoch reprízach 14. 2. o 13.00 a 18. 2. o 16.30 pozýva na výnimočné stretnutie s pilotmi vrtuľníkov a technikmi. Naplno už bežia aj VOJENSKÉ RUBRIKY v Slovenskom rozhlase - na Rádiu Slovensko každý utorok o 16.13, na Rádiu Regina Bratislava v piatok o 9.20, na Rádiu Regina B. Bystrica každý utorok o 14.47 a na Rádiu Regina Košice v čase medzi 14.00 - 16.00.

Štátny tajomník na krste (5. februára) Štátny tajomník Miloš Koterec vystúpil v utorok s príhovorom na prezentácii publikácie Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2012, ktorú vydáva Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy v spolupráci s MO SR a Medzinárodným vyšehradským fondom. „Deviaty ročník Panorámy demonštruje životaschopnosť nášho partnerstva a význam publikácie pre slovenskú a zahraničnú bezpečnostnú komunitu,” povedal M. Koterec. Ocenil úsilie odborníkov MO SR, ktorí autorsky prispeli do publikácie a pomohli skvalitniť diskusiu naprieč expertnou komunitou. Diskusia je dôležitá v kontexte pokračujúcej ekonomickej a finančnej krízy, obranných škrtov, aj aktuálneho vývoja na Blízkom východe a v regióne Sahelu. „Panoráma je tiež jednou z platforiem, prostredníctvom ktorej sú pohľady slovenských obranných expertov distribuované aj do zahraničia,“ dodal štátny tajomník.

Minister odovzdal Nováky (7. februára) Minister obrany SR Martin Glváč symbolicky odovzdal Vojenský opravárenský podnik Nováky strategickému partnerovi, spoločnosti MSM Martin, s ktorou rezort obrany uzatvoril nájomnú zmluvu na obdobie 20 rokov. Symbolický kľúč od ministra obrany prevzal riaditeľ MSM Martin Marián Goga. „Prišiel som sa pozrieť, ako sa napĺňajú všetky ustanovenia zmluvy, ako sa darí novému nájomcovi a či dodržuje to, na čom sme sa dohodli. Som nadmieru spokojný, že ponúkol všetkým zamestnancom prechod do pracovného pomeru, všetkým robotníckym povolaniam dokonca ponúkol zvýšenie platu a lepšie pracovné podmienky. To bolo nad rámec našej dohody,“ zhodnotil situáciu minister. Riaditeľ MSM Martin potvrdil, že spoločnosť chce zachovať a rozvíjať pôvodné segmenty výroby: „Sústredili sme sa na stabilizáciu spoločnosti, keďže bola dlhodobo investične poddimenzovaná. Treba upokojiť zákazníkov, priniesť nejaké nové postupy a nastaviť vzťahy. Momentálne rozvíjame výrobný program. Zatiaľ nám beží civilná produkcia a časť špeciálnej produkcie.“ Rezort obrany vybral strategického partnera MSM Martin v rámci verejného ponukového konania. Na vyhodnotenie súťažných ponúk záujemcov boli stanovené tri kritériá (výška nájomného, výška kúpnej ceny za predávané zásoby a počet zachovaných, resp. vytvorených pracovných miest).

eBULLETIN MO SR

4. - 10. februára 2013

eBulletin 7/2013  

eBulletin 7/2013

Advertisement