Page 1


30è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS 2010

Amb la col·laboració de:

Disseny de la portada: Clara Fort


Nanoart, Nanoprint El nostre segle és el de la nanociència i el de la nanotecnologia. Tot i que la miniatura –o la concentració de l’obra d’art en espais petitíssims– és tan antiga com l’home, el descobriment de nous camins d’allò més reduït no ha finit encara. L’art de la creació impresa –no necessàriament de la seva reproducció–, el que un dia conduí al cartell, trobà també una expressió quan entrà en allò que Walter Benjamin anomenà l’art en l’era de la reproducció mecànica. L’expressió elaborada pel gran crític mort malauradament i tràgica a Portbou, a poques passes de Cadaqués, l’any 1940, hauria de trobar la seva materialització uns pocs decennis després en la idea dels “miniprints”. Ara fa tres decennis en Pasqual Fort convocà un primer concurs de Mini Gravats Internacional, únic al món. Mercè Barberà, la seva muller, en continuà la tasca després del seu traspàs. L’èxit extraordinari de la convocatòria anyal obeeix sens dubte a l’aguda intel·ligència i sensibilitat de tots dos, però també a haver sabut tocar una fibra ultrasensible de la modernitat avançada: la nostra consciència de que la grandària de l’obra no és un component decisiu que expliqui la seva qualitat. Els milers i milers de concursants no s’hi presenten, al Mini Print Internacional, només per la facilitat del transport, la manejabilitat de les obres o la cura relativament fàcil que se’n pugui tenir, sinó també perquè responen a l’esperit del nostre temps. Aquest no ha polvoritzat del tot la dimensió física. El cos humà hi imposa les lleis de la seva percepció del món: la nostra mà, els nostres ulls, són dictadors de l’estètica, com l’oïda dicta el que podem definir o no com a música, combinada amb el ritme de fons que perceben els nostres òrgans. Nogensmenys, ha relativitzat el que eren mides convencionals. També ens ha redescobert el que en altres temps els miniaturistes medievals declaraven com a la millor o més santa de les arts, com ho era la il·lustració dels llibres sagrats i ha redescobert la importància sublim expressada en el més petit: els dibuixants i pintors otomans, o hindús o xinesos, n’havien assolit l’expressió més alta. Els darrers, mercès al seu invent de la impremta –amb blocs de fusta, entre d’altres materials– són antecessors antiquíssims dels miniprints cadaquesencs. I a fe que, en alguns casos, els que s’hi exhibeixen any rera any a Cadaqués, recorden directament o se’n fan ressò, de l’oriental invenció. La vinculació del Mini Print amb la nanotecnologia i la nanociència d’avui en dia és ben planera. Els dos avancen ensems, es donen la mà. Una font més de fascinació. Sembla que avui no podem fer res que no vinculi el coneixement filosòfic al poètic, l’artístic al de la ciència. Qui pot parlar doncs, avui, de desvinculació, de segregació i d’atomització en el si de la civilització, pròpia de la modernitat avançada? Certament no ho trobareu en les obres que la Mercè Barberà aplega amb tant d’encert a Cadaqués, vingudes de tot arreu del món, en una constant conversa transnacional i translingüística, en l’aplec de gravats de petit format més gran del món, i en el racó més blanc i equilibrat de casa nostra. Salvador Giner Sociòleg President de l’Institut d’Estudis Catalans


Nanoarte, Nanoprint Nuestro siglo es el de la nanociencia y el de la nanotecnología. Aunque la miniatura –o la concentración de la obra de arte en espacios pequeñísimos– es tan antigua como el hombre, el descubrimiento de nuevos caminos de lo más reducido no ha finalizado aún. El arte de la creación impresa –no necesariamente de su reproducción–, el que un día condujo al cartel, encontró también una expresión cuando entró en lo que Walter Benjamin denominó el arte en la era de la reproducción mecánica. La expresión elaborada por el gran crítico muerto desgraciada y trágicamente en Portbou, a pocos pasos de Cadaqués, el año 1940, habría de encontrar su materialización unos pocos decenios después en la idea de los “miniprints”. Ahora hace tres decenios Pascual Fort convocó un primer concurso de Mini Grabados Internacional, único en el mundo. Mercedes Barberá, su mujer, continuó la tarea después de su deceso. El éxito extraordinario de la convocatoria anual obedece sin duda a la aguda inteligencia y sensibilidad de los dos, pero también a haber sabido tocar una fibra ultrasensible de la modernidad avanzada: nuestra consciencia de que el tamaño de la obra no es un componente decisivo que explique su calidad. Los miles y miles de concursantes no se presentan al Mini Print Internacional de Cadaqués únicamente por la facilidad del transporte, la manejabilidad de las obras o el cuidado relativamente fácil que se pueda tener de ellas, sino también porque responden al espíritu de nuestro tiempo. Este no ha pulverizado del todo la dimensión física. El cuerpo humano le impone las leyes de su percepción del mundo: nuestra mano, nuestros ojos, son dictadores de la estética, como el oído dicta lo que podemos definir o no como música, combinada con el ritmo de fondo que perciben nuestros órganos. Por otro lado, ha relativizado lo que eran tamaños convencionales. También nos ha redescubierto lo que en otros tiempos los miniaturistas medievales declaraban como la mejor o más santa de las artes, como lo era la ilustración de los libros sagrados y ha redescubierto la importancia sublime expresada en lo más pequeño: los dibujantes y pintores otomanos, o hindúes o chinos, habían alcanzado su expresión más alta. Los últimos, gracias a su invento de la imprenta –con bloques de madera, entre otros materiales– son antecesores antiquísimos de los miniprints cadaquesenses. Y a fe que, en algunos casos, los que se exhiben año tras año en Cadaqués, recuerdan directamente o se hacen eco, de la oriental invención. La vinculación del Mini Print con la nanotecnología y la nanociencia de hoy en día es bien clara. Los dos avanzan conjuntamente, se dan la mano. Una fuente más de fascinación. Parece que hoy no podemos hacer nada que no vincule el conocimiento filosófico al poético, el artístico al de la ciencia. ¿Quién puede, pues, hablar hoy de desvinculación, de segregación y de atomización en el seno de la civilización, propia de la modernidad avanzada? Ciertamente no lo encontraréis en las obras que Mercedes Barberá reúne con tanto acierto en Cadaqués, venidas de todas partes del mundo, en una constante conversación transnacional y translingüística, en el agrupamiento de grabados de pequeño formato más grande del mundo, y en el rincón más blanco y equilibrado de nuestra tierra. Salvador Giner Sociólogo Presidente del Institut d’Estudis Catalans


Nanoart, Nanoprint Ours is the century of nanoscience and nanotechnology. Even though the miniature –or the concentration of a work of art in tiny spaces– is as old as mankind, the discovery of new ways towards reduction has still not finalized. The art of printed creation –not necessarily of the reproduction of art–, which once led to the poster, also found a means of expression when it entered into what Walter Benjamin called art in the age of mechanical reproduction. This expression by the great critic who, in 1940, died unfortunately and tragically in Portbou, so near to Cadaques, would materialize some decades later in the idea of “miniprints”. It is now thirty years since Pascual Fort convened a first competition of International Mini Prints, unique in the world. His wife Mercedes Barberá continued the task after his decease. The extraordinary success of the annual convocation is undoubtedly due to the intelligence and sensitivity of both of them, but also to their knowing how to touch an ultrasensitive fibre of advanced modernity: our consciousness that the size of a work is not a decisive component that explains its quality. The thousands and thousands of competitors do not participate in the Mini Print International of Cadaques only for the facility of transporting, manageability or the simplicity of caring for the works, but also because they are responding to the spirit of our time. This has not completely pulverized the physical dimension. The human body imposes on it the laws of its perception of the universe: our hand, our eyes, are dictators of the aesthetic, just as the sense of hearing determines what we can or cannot define as music, combined with the background rhythm that our organs perceive. On the other hand it has made relative what were conventional sizes. It has also rediscovered for us what in other times the medieval miniaturists declared to be the best or holiest of arts, like the illustrations of sacred books and has rediscovered the sublime importance expressed in smallness: the Ottoman, Hindu or Chinese draftsmen and painters had achieved its greatest expressiveness. The latter, thanks to their invention of printing –with wooden blocks among other materials– are ancient antecedents of the Cadaques miniprints. And truly, in some cases, those who exhibit year after year in Cadaques, directly recall or echo, the oriental invention. The Mini Print’s link with contemporary nanotechnology and nanoscience is clear. Both advance together hand in hand. One more source of fascination. Today it seems that we can do nothing that does not link philosophic knowledge with the poetic, the artistic with that of science. Who can speak today of disconnection, segregation and atomization in the heart of this civilization, characteristic of advanced modernity? Certainly you will not find it in the works that Mercedes Barberá gathers together, with such success, in Cadaques. They come from all parts of the world, in a constant transnational and transliguisitic conversation in the grouping of small format prints that is the largest in the world and in the whitest and most balanced corner of our land. Salvador Giner Sociologist President of the Institute of Catalan Studies


COMITÈ D’HONOR President: Molt Hble. Sr. José Montilla – President de la Generalitat de Catalunya Vicepresident: Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras – Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya Vocals: Sr. Daniel Giralt-Miracle – President Emèrit de l’Associació Catalana de Crítics d’Art Sr. Arnau Puig – Acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

MEMBRES DEL JURAT 2010 Reti Saks, Estònia Merlyn Chesterman, Regne Unit Leonardo Rial, Espanya Mercedes Molleda, Espanya Secretària del jurat: Mercè Fort

OBRES, TÈCNIQUES I ARTISTES PREMIATS «Woodland – V»

Manera negra i Aiguatinta

James McCreary

Aiguafort

Nelly Sandeva

Bulgària

Punta seca i Aiguatinta

Junko Funada

Japó

«Enigma»

Col·lagrafia

Eduardo López

Cuba

«My doorstep – IV»

Punta seca

Jeanette Thorup

Dinamarca

Art digital i Chine collée

Kana Veradacha

Tailàndia

«Player with graphics – II» «Peacock tunnel»

«Shadow – I»

Irlanda

Obres premiades a escala 100%


«Woodland – V» - Manera negra i Aiguatinta JAMES McCREARY Nascut a Dublín (Irlanda) el 1944, va treballar en el taller de vitralls de Harry Clarke entre 1960 i 1963. En el període 1964-1978 va treballar com a muntador de tancaments metàl·lics per als treballs d’enginyeria estructural de Smith & Pearson. El 1973 va estudiar aiguafort i litografia en el Graphic Studio Dublin, on va acabar com a director del taller el 1980. El 1979 Mary Farl Powers y ell mateix van muntar el programa d’Artistes Visitants en el Graphic Studio, que va introduir en el gravat a molts dels principals artistes d’Irlanda al llarg dels últims trenta anys. Junt amb Mary Farl Powers i James O’Nolan va ser responsable de la inauguració de la Graphic Studio Gallery a Cope Street 1988. James McCreary va ser director del taller del 1979 al 2000, i membre del comitè 1975-2004. El 2005 se’l va convidar a ser membre d’Aosdána. Des del 1974 fins a l’actualitat ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives al seu país i a l’estranger. Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Player with graphics – II» - Aiguafort

NELLY SANDEVA Nascuda el 1952 a Sofia, Bulgària. Graduada a l’Acadèmia d’Art N. Pavlovich en l’especialitat d’Il·lustració i Disseny de Llibres, treballa principalment en el camp del disseny de llibres, com a pintora, assessora artística o secretària de responsabilitat a tres revistes i tres diaris. Ha escrit diversos assaigs, dos dels quals van ser premiats el 2006. Des del 1994 ha fet diverses exposicions individuals a Sofia i a París, i nombroses exposicions col·lectives, les més recents a Bulgària, Macedònia i Espanya. Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Peacock tunnel» - Punta seca i Aiguatinta

JUNKO FUNADA Nascuda el 1982 a Kyoto, Japó. Amb una formació que ha comprès estades a Austràlia, França i Grècia, es va graduar en gravat a la Universitat Seika de Kyoto (Japó) el 2005. En els últims quatre anys ha celebrat deu exposicions individuals al Japó i ha participat en nombroses exposicions col·lectives al Japó i a Corea. Des del 2002 ha rebut catorze premis de gravat, tant en concursos i biennals nacionals com internacionals. Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Enigma» - Col·lagrafia

EDUARDO LÓPEZ Eduardo Félix López Osorio va néixer el 1949 a Holguín, Cuba. Formació 1967: Dibuix comercial, artístic i publicitari a l’Academia Interamericana. 1975: Arquitecte Projectista a l’Escola d’Arquitectura de la Universidad de Oriente, Cuba. 1997: Història de l’Art i Arquitectura Cristiana, Curs de Postgrau a Mèxic. Exposicions i premis • Premi de la Ciudad de Holguín en Arquitectura a la setmana de la cultura holguinera, gener de 1998. Obra: Restauració de la Catedral San Isidoro d’Holguín. • Participació en exposicions i events referits a les Arts Plàstiques en el període de 1998 al 2010 a Holguín. • Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«My doorstep – IV» - Punta seca

JEANETTE THORUP Nascuda el 1966 a Ringe, Dinamarca. Membre de diferents estudis gràfics de Dinamarca i del grup d’artistes “Gray aera”, va iniciar la seva formació el 1983 estudiant reproducció fotogràfica, va seguir amb el disseny gràfic i des del 1994 té el seu propi Estudi de Disseny Gràfic. Des del 1995 ha rebut diversos premis internacionals i ha exposat recentment a Mèxic, Dinamarca i Suècia. Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Shadow – I» - Art digital i Chine collée

KANA VERADACHA Nascut el 1975 a Bangkok, Tailàndia. Es va doctorar en Belles Arts a la Universitat Slipakorn de Tailàndia. Actualment és professor del programa d’Art i Dissenys de Comunicació Visual a la facultat d’Humanitats i Ciències Socials de la Universitat Suan Dusit Rajabhat. Només en aquests tres últims anys ha participat en tretze exposicions a Tailàndia, Espanya, Itàlia, Japó, la Xina i els Països Baixos. Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


El Mini Print Internacional de Cadaqués compleix

aquest any la 30a edició. L’alt nivell de les obres exposades, la gran diversitat de tècniques emprades, la quantitat de països representats, el reconeixement de l’eficàcia de la seva organització per part de tants artistes participants, són, entre molts factors, els que han fet possible amb notable èxit la seva continuïtat. Durant aquests anys han participat 8.071 artistes de 91 països, i per això podem assegurar que l’existència del Mini Print és conegudíssima a tot el món per la seva antiguitat i per la constància de les seves anuals convocatòries. L’Ajuntament de Cadaqués, representat pel seu alcalde Joan Borrell, ha col·laborat en la celebració dels 30 anys d’existència del Mini Print amb un festiu sopar, convidant als residents a Cadaqués que d’alguna manera han contribuït a la seva continuïtat.

Escriptors de la presentació del catàleg, artistes guanyadors, artistes participants, poetes, col·leccionistes de miniprints, galeristes que fan possible la seva itinerància, junt amb els que durant anys han col·laborat i col·laboren en la seva organització, reunits en el Taller Galeria Fort van realitzar un acte emotiu senzill i entranyable, en el que no va faltar una emotiva menció a Pascual Fort. La seva curiositat per saber què feien els artistes gravadors d’arreu el va dur a crear el Mini Print Internacional de Cadaqués ara fa 30 anys. El desig de que el Mini Print perduri integrat dins d’aquest acollidor i bellíssim poble que és Cadaqués el manifesten no només els seus habitants sinó també els milers d’artistes participants que durant aquests trenta anys ens han visitat i que tantes vegades ens han expressat que la imatge de Cadaqués ha quedat vinculada a la seva memòria junt amb l’exposició del Mini Print com a dues coses indissolubles. Les exposicions individuals dels artistes guanyadors de l’any passat solen ser visitades per col·leccionistes i especialistes en obra gràfica, suscitant gran admiració i interès. Han assistit a les seves inauguracions, i exercit de jurat del 30è Mini Print: Reti Saks, d’Estònia; Merlyn Chesterman, del Regne Unit; i Leonardo Rial, de Vigo; amb els que hem compartit dies de coneixement, simpatia i bon humor, deixant-nos un

record amistós i la promesa de tornar a Cadaqués una altra vegada. No vam poder comptar amb la presència de Verena Vernunft, Chikahide Saeki i Wojciech Łuczak, però les seves obres van ser igualment molt valorades. Aquest any hem convidat com a membre del jurat a Mercedes Molleda, catedràtica d’Història de l’Art, i molt amablement ha acceptat. Els seus coneixements artístics i tècnics i el seu entusiasme pel Mini Print ens han acompanyat durant trenta anys i desitgem que siguin molts més. L’exposició ha viatjat de nou a Wingfield sota l’eficient tutela de l’Ian Chance, artífex de l’èxit que aconsegueix durant anys en aquest bell lloc d’Anglaterra. Finalitzada l’exposició al Taller Galeria Fort de Cadaqués, continua la seva itinerància a la Fundació Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar, on rep les visites d’artistes participants d’aquesta localitat i dels tallers de gravat propers, exercint el Mini Print la seva funció pedagògica i divulgativa. Sophie Cassard acull a la seva galeria l’Etangd’Art de Bages, a 4 km de Narbona, l’exposició del Mini Print per enèsima vegada. La seva gran professionalitat ha fet possible que la presència del Mini Print sigui esperada i desitjada com un fet establert dins del món cultural del sud de França. Agraïm a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales la seva col·laboració econòmica en l’edició d’aquest catàleg i la seva comprensió de la importància de la difusió internacional de l’art i dels artistes a través del Mini Print. Ens emocionen tantes felicitacions rebudes pel 30è aniversari, però vull fer constar la meva admiració i agraïment als artistes participants, doncs sense la creativitat i bellesa de les seves obres el Mini Print no hauria pogut existir durant tants anys. Us esperem de nou amb energia i il·lusió! Mercè Barberà i Rusiñol Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


El Mini Print Internacional de Cadaqués cumple

este año la 30.ª edición. El alto nivel de las obras expuestas, la gran diversidad de técnicas empleadas, la cantidad de países representados, el reconocimiento de la eficacia de su organización por parte de tantos artistas participantes, son, entre muchos factores, los que han hecho posible con notable éxito su continuidad. Durante estos años han participado 8.071 artistas de 91 países, por lo que podemos asegurar que la existencia del Mini Print es conocidísima en todo el mundo por su antigüedad y por la constancia de sus anuales convocatorias. El Ayuntamiento de Cadaqués, representado por su alcalde Joan Borrell, ha colaborado en la celebración de los 30 años de existencia del Mini Print con una festiva cena, invitando a los residentes en Cadaqués que de alguna manera han contribuido a su continuidad. Escritores de la presentación del catálogo, artistas ganadores, artistas participantes, poetas, coleccionistas de miniprints, galeristas que hacen posible su itinerancia, junto con los que durante años han colaborado y colaboran en su organización, reunidos en el Taller Galeria Fort realizaron un acto emotivo sencillo y entrañable, en el que no faltó una emotiva mención a Pascual Fort. Su curiosidad por saber qué hacían los artistas grabadores de todo el mundo le llevó a crear el Mini Print Internacional de Cadaqués ahora hace 30 años. El deseo de que el Mini Print perdure integrado dentro de este acogedor y bellísimo pueblo que es Cadaqués lo manifiestan no solo sus habitantes sino también los miles de artistas participantes que durante estos treinta años nos han visitado y que tantas veces nos han expresado que la imagen de Cadaqués ha quedado vinculada en su memoria junto a la exposición del Mini Print como dos cosas indisolubles. Las exposiciones individuales de los artistas ganadores del año pasado acostumbran a ser visitadas por coleccionistas y especialistas en obra gráfica, suscitando gran admiración e interés. Han asistido a sus inauguraciones, y ejercido de jurado del 30.º Mini Print: Reti Saks, de Estonia; Merlyn Chesterman, de Inglaterra; y Leonardo Rial, de España; con los que hemos com-

partido días de conocimiento, simpatía y buen humor, dejándonos un recuerdo amistoso y la promesa de volver a Cadaqués de nuevo. No pudimos contar con la presencia de Verena Vernunft, Chikahide Saeki y Wojciech Łuczak, pero sus obras fueron igualmente muy valoradas. Este año hemos invitado como miembro del jurado a Mercedes Molleda, catedrática de Historia del Arte, y muy amablemente ha aceptado. Sus conocimientos artísticos y técnicos y su entusiasmo por el Mini Print nos han acompañado durante treinta años y deseamos que sean muchos más. La exposición ha viajado de nuevo a Wingfield bajo la eficiente tutela de Ian Chance, artífice del éxito que logra durante años en este bello lugar de Inglaterra. Finalizada la exposición en el Taller Galeria Fort de Cadaqués, continúa su itinerancia en la Fundació Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar, en donde recibe las visitas de artistas participantes de esta localidad y de los talleres de grabado cercanos, ejerciendo el Mini Print su función pedagógica y divulgativa. Sophie Cassard acoge en su galería l’Etangd’Art de Bages, a 4 km de Narbona, la exposición del Mini Print por enésima vez. Su gran profesionalidad ha hecho posible que la presencia del Mini Print sea esperada y deseada como un hecho establecido dentro del mundo cultural del sur de Francia. Agradecemos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales su colaboración económica en la edición de este catálogo y su comprensión de la importancia de la difusión internacional del arte y de los artistas a través del Mini Print. Nos emocionan tantas felicitaciones recibidas por el 30.º aniversario, pero quiero hacer constar mi admiración y agradecimiento a los artistas participantes, pues sin la creatividad y belleza de sus obras el Mini Print no hubiera podido existir durante tantos años. ¡Os esperamos de nuevo con energía e ilusión! Mercedes Barberá Rusiñol Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


This year the Mini Print International of Cadaques celebrates its 30th anniversary. The high quality of the exhibited art, the great diversity of techniques, the number of countries represented, the recognition of its efficient organization by so many participating artists are among the many factors that have made possible its successful continuity. During this time 8,071 artists from 91 countries have participated. For this we can be sure that the Mini Print is well known throughout the world for its duration and for the constancy of its annual shows. The Town Hall, represented by its mayor Joan Borrell, has cooperated in the celebration of the Mini Print’s 30 years of existence with a festive supper, inviting all the Cadaques residents who have participated in one way or another with its continuity. Authors of the presentation in the catalogue, winning and participating artists, miniprint collectors, gallery directors who contribute to its itinerancy, together with all those who have collaborated in its organization, gathered in the Taller Galeria Fort for a simple and affective act in which Pascual Fort was emotionally recalled. His curiosity for knowing what printmakers around the world were doing, led him to create the Mini Print International of Cadaques 30 years ago. The desire for the Mini Print to remain integrated into the beautiful, welcoming village of Cadaques is confirmed by its inhabitants as well as by the thousands of participating artists who have visited us during these thirty years. They have often told us how the image of Cadaques, together with the Mini Print has remained indissoluble in their memory. The solo shows of last year’s winning artists are visited by collectors and printmaking specialists who express their great admiration and interest. The following artists have attended their openings and acted as jurists for the 30th Mini Print: Reti Saks from Estonia; Merlyn Chesterman from England; and Leonardo Rial from Spain. We shared with them days of knowledge, sympathy and good humour leaving us with an amicable souvenir and the promise to return

to Cadaques. Verena Vernunft, Chikahide Saeki and Wojciech Łukzak were unable to attend, but their works were also highly esteemed. Mercedes Molleda, art critic and professor of Art History, was invited this year to be a member of the jury and she kindly accepted. Her knowledge of art and techniques and her enthusiasm for the Mini Print has accompanied us for thirty years and we hope for many more. The show has again travelled to Wingfield under the efficient direction of Ian Chance, promoter of its success during many years in that beautiful English village. After closing in the Taller Galeria Fort of Cadaques, the show travels to the Tharrats Graphic Art Foundation in Pineda de Mar where the local participating artists as well as those from nearby print workshops visit. Thus the Mini Print continues to perform its pedagogical and popularizing function. Sophie Cassard receives the Mini Print once again in her gallery L’Étangd’Art in Bages, 4 kilometres north of Narbonne. Because of her great professionalism the Mini Print is awaited and desired as an established cultural event in the south of France. Many thanks to the Directorate-General for National Fine Arts and Cultural Heritage of the Spanish Ministry of Culture for its economic support in the edition of this catalogue and for its understanding of the importance of the international diffusion of art and artists through the Mini Print. The numerous congratulations received for the 30th anniversary are very moving, but I want to state my admiration and gratitude to the participating artists. The Mini Print could not have existed for so many years without the beauty and creativity of their work. We await you again with energy and hopeful anticipation! Mercedes Barberá Rusiñol Director of the Mini Print International of Cadaques


30001 Jolanta Ewart Stones – II Xilografia

AUSTRÀLIA

30002 Kazuko Kido Sr. G Manera negra

JAPÓ

30005 Yoshiko Kiso Marbles Xilografia

JAPÓ

30009 Hideko Kunii Seed – 1 Aiguafort

30006 Akiko Hasegawa Links – 1 Col·lagrafia

JAPÓ

30010 Pia Feinik Desert Serigrafia

30003 FRANÇA Armelle Magnier Musicalement Aiguafort - Punta seca - Chine collée

30007 ARGENTINA Elba María Torres de Torres Despertar Calcografia

30011 Paski Fort Llinàs La llum Aiguafort - Aiguatinta

30004 Gérard de Brénnel Symphonie Pastorale Tècnica mixta

30008 ESPANYA Montse Enrich Bastús Compartimiento estanco – II Monotip - Additives

30012 Sara Waisburd Gracia Monotip

: Obres finalistes

ESPANYA

JAPÓ

FINLÀNDIA

ESPANYA

MÈXIC

30013 Ryo Natsukari Ballerina no. 25 Aiguafort - Aiguatinta

JAPÓ

30014 ESPANYA María Ángeles Pérez Gijón Arraigo Aiguafort - Aiguatinta

30015 Kay Robinson Inner city living Linòleum

30016 Ivo Yanakiev Amistad Tècnica mixta

REGNE UNIT

BULGÀRIA


30029 Eli Diner Dos palomas – II Aiguafort - Aiguatinta

SUÏSSA

30021 ESPANYA Francisco Andrino Muñoz Atardecer Art digital

30025 Ursula Hülsewig Lichtzeichen – 2 Art digital

30018 ESPANYA Núria Calsapeu Peixos i colors Lavament - Punta seca - Gofratge Rodet

30022 AUSTRÀLIA Christina Cordero Solitude Vernís dur i tou - Aiguafort Aiguatinta - Mossegada oberta (3 pl)

30026 Mary Carmen Ezcurra Chakra 2 Punta seca - Monyeca

30019 Yoshifumi Watanabe M & E – IV Xilografia

JAPÓ

30023 ESPANYA François Maréchal Bissey Mirón Xilografia

30027 ILLES FÈROE Rannvá Holm Mortensen Gliding toys – III Punta seca

30031 Kazuhiro Tano Landscape Serigrafia

30020 ÀUSTRIA Elisabeth Weratschnig-Hörwarter Abendstern Litografia

30024 ESPANYA Enric Bardera Geometría de las sombras I – Op. I Art digital

30028 Irma Vodeva Tremor – I Punta seca

30032 Svetlana Vedernikova Eventide – IV Gravat en cartró

30017 Theres Steidel-Freuler Trees - Emotion – IV Art digital

ALEMANYA

ESPANYA

BULGÀRIA

30030 Jacqueline Plante Tourmente Litografia

ISRAEL

CANADÀ

JAPÓ

RÚSSIA


30033 POLÒNIA Wojciech Łuczak Portrait with sleeping cat Burí

30037 David Sarasa Renedo Ajedrez – IV Aiguafort - Aiguatinta

ESPANYA

30041 FINLÀNDIA Kristiina Kellokoski Dragon of space – II Aiguafort - Aiguatinta

30045 Group LIGNA Signs – II Xilografia

30034 Patricia Sicardi S/T Tècnica mixta

ESPANYA

30038 ESPANYA Izaskun Álvarez Gainza Hondartza nuage Monotip

30042 ARGENTINA Graciela Buratti Serie: “Piedras a la mar LXI...” Calcografia

30046 BRASIL Saura Cirlei da Silva Maschio Detalhe III Xilografia

30035 Carme Boix Villalbos Relleu Aiguafort

ESPANYA

30039 Chiemi Itoi Good dog – 4 Aiguafort - Manera negra

JAPÓ

30043 ESPANYA Luis Miguel Baquero Fernández Dama con guitarra Aiguafort - Aiguatinta Carborúndum

30047 Pam Skinner Raven Punta seca

MÈXIC

30044 ESPANYA Lluïsa Jover Es Cucurucú Linòleum a planxa perduda

30048 COREA DEL SUD Hye-Jeong Kwon Monologue Aiguafort - Linòleum

30036 Iris Xilas Xanalatos Sunset - in blue Serigrafia manual

GRÈCIA

30040 Miriam Libhaber En los colores Monotip

SUÏSSA

EUA


30049 ESPANYA M. José Uriarte Mutos Amanecer Punta seca en metacrilat

30053 ESPANYA Diana Ashdown Winter birches Calcografia sobre plàstic

30057 Emiko Orai A ball of wood Aiguafort - Aiguatinta

30050 Christa Klinckwort S/T Monotip

MÈXIC

30054 BULGÀRIA Maria Duhteva Impression – II Aiguafort - Aiguatinta

30058 Wendy Bird Damselflies Punta seca

FINLÀNDIA

30055 ESPANYA Montserrat Benito Segura Max a Cadaqués Tècnica mixta

30059 Paola Nasso Grienti Donna con cane Aiguafort

30056 Tamara Sorkin Encircling Litografia

30060 REGNE UNIT Pat King Window Aiguafort - Col·lagrafia

30051 Leena Kaplas On the ground – I Fotogravat

30052 Katharina Proch Happening Xilografia

SUÏSSA

ISRAEL

JAPÓ

ESPANYA

ITÀLIA

30061 Rolf Aamot Star dust Art digital

30062 Aoife Layton S/T Manera negra

30063 Raphael Rezzonico Lámpara – 3 Punta seca

30064 Maite Escofet S/T Aiguafort - Aiguatinta

NORUEGA

IRLANDA

SUÏSSA

ESPANYA


30065 ALEMANYA Dietrich Gürtler In the Apollo sanctuary – 2/4 Linòleum - Tècnica mixta

30069 IRLANDA James McCreary Woodland – V Manera negra - Aiguatinta

30073 Luisa Tinazzi Akakus – III Punta seca (2 plx)

30066 Hermann Bob Gelzer 2009 - 31 Xilografia

30070 Margaret Dibdin Heartfelt kiss Aiguafort - Aiguatinta

FRANÇA

30074 Chloe Dee Noble Sakurando – Cherry fruit Linòleum

30067 ESPANYA M. Ángeles Suñer Lefort El último pigmeo – 1 Aiguafort - Aiguatinta

30071 Sergey Krasheninnikov Fire – II Linòleum

RÚSSIA

30068 Anna Carbonell Buira Tri-bi Sucre - Collage

30072 Atsuko Yamaba Various green Punta seca - Aiguafort

SUÏSSA

ESPANYA

JAPÓ

30075 Ivan Bachvarov Space – III Aiguafort

30076 Eva Gallizzi Body line – I Xilografia

ITÀLIA

EUA

BULGÀRIA

SUÏSSA

30077 Elmar Peintner Konrad sitting Aiguafort

30078 Esther Bianco Reflexo vago Gravat en metall

ÀUSTRIA

BRASIL

30079 ARGENTINA Eva Toker Jawerbaum Del mar Polímer - Incisió

30080 Aleix Mataró Garriga Polígon Linòleum

ESPANYA


30081 Jan-Eric Bergström Degas hallick Punta seca

SUÈCIA

30085 Jean Côté www.3 Tècnica mixta

30082 JAPÓ Yuuki Maki Structure of unconsciousness – III Xilografia

30086 Aria Komianou Composition Nº 823 Linòleum

30083 Xiao Ying Zhou Metamorphosis – I Calcografia

30087 Ayaco Suzuki Legend IV Aiguafort - Manera negra

30084 Santi Fort Entre cañas Art digital

EUA

ESPANYA

30088 Harvey Breverman Pettigrew Calcografia

CANADÀ

GRÈCIA

JAPÓ

EUA

30089 Rosa Mirambell S/T Monotip

ESPANYA

30093 Tomaž Gorjup Time traces – III Aiguafort

ESLOVÈNIA

30090 AUSTRÀLIA Maadi Einfeld The collection – I Collage de trossos de gravat en col·lagrafa

30094 Sarah Gordon Sofa Calcografia

30091 Nira Schwartz Wave Giclée - Collage

ISRAEL

30095 ESPANYA Montserrat Lacruz March Ocell blau Aiguafort - Aiguatinta

30092 PORTUGAL Mary St. George Salamanders / Sea Aiguafort - Chine collée

30096 JAPÓ Toshinori Tanuma The captured colors HOL-185-76Y Monotip - Chine collée

REGNE UNIT


30097 Brigitte Fournier Le destin contourné Aiguafort - Punta seca

FRANÇA

30101 Joseph Chaaltiel Composition Nº4 Litografia

ISRAEL

30105 Josep Luque Mateu L’ull crític Aiguafort - Aiguatinta

ESPANYA

30109 Graziella Conti Papuzza Little musician Aiguafort - Aiguatinta

ITÀLIA

30098 REGNE UNIT Luce Midnight Aiguatinta - Carborúndum

30102 Atsushi Matsuoka Above the roof Xilografia

JAPÓ

30106 ESPANYA Roser Ruiz Romero Passejant pel meu jardí interior... he trobat: un perfum de colors Collage - Litografia

30110 Roger Limbrick Winter wear – 4 Art digital

30099 ESPANYA Josy Malagrida Escorces – VI Aiguafort - Aiguatinta - Collage

30103 Naoko Tsurudome La piste Aiguafort

FRANÇA

30107 SUÈCIA Britt-Louise Sundell Nemes Bird’s nest – II Art digital

30111 CANADÀ Sylvain Grondin Save water - Save life – I Tècnica mixta

30100 Shoshanna Givon String – 2 Aiguafort - Aiguatinta

30104 Beverly Ashcraft-Johnson Nature reclaims her own Manera negra - Art digital

EUA

30108 ESPANYA Teresa Fernández Fuertes Cartas a la memoria – II Transferència

30112 Jean Riedweg 12 avril Burí i pa d’or

ISRAEL

REGNE UNIT

FRANÇA


30113 Perry Oliver Tres culturas – VII Aiguafort - Aiguatinta

ESPANYA

30117 Renaud Allirand S/T Aiguafort

FRANÇA

30121 Satomi Miyazawa Performed balance Aiguafort - Tècnica mixta

JAPÓ

30114 REGNE UNIT Louise Hayward Brawne House, The Brandon Estate Xilografia en plàstic - Chine collée

30118 ESPANYA Leonardo Rial S/T Tècnica mixta - Gofratge

30122 Marianne Gihle Models Aiguafort

30115 CANADÀ Paul-Gilles Vaillancourt Trio Col·lagrafia

30119 FRANÇA Sophie Wilbert S/T Aiguafort - Vernís tou - Chine collée

30123 Heinz-Peter Kohler The garden Punta seca

30116 Dagfinn Bakke Romance Litografia

30120 Killian Dunne Gabriel Aiguafort - Vernís dur

30124 CANADÀ Carolyn Mount S/T Aiguafort - Doble chine collée

NORUEGA

IRLANDA

NORUEGA

SUÏSSA

30125 Joe Ryan Tryptych – 1 Aiguafort - Aiguatinta

30126 Robert Kennon Vesuvins Xilografia

IRLANDA

EUA

30127 JAPÓ Yoriko Shimosaka Tea for me Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

30128 Susanna Manghetti Sei passi nel silenzio Aiguafort - Aiguatinta

ITÀLIA


30129 FRANÇA Denyse Lecomte Lavande Vernís tou - Aiguatinta - Collage

30133 Eva Pujol Saborit Entre murs – II Col·lagrafia

30130 Chieko Sato Connection D Litografia

30134 Hiroko Takata S/T Tècnica mixta

JAPÓ

ESPANYA

30137 Chantal Ferracci Soufle Aiguafort - Additives

ESPANYA

JAPÓ

30138 Yasuko Moriuma Pandora Manera negra

JAPÓ

ALEMANYA

30131 Nanna Sjöström Gabriel Fotogravat

ILLES ÅLAND

30135 ESPANYA Germán Aparicio Fernández Astrum 02 Aiguafort

30139 Hilke E. Helmich Campagna 13 Aiguafort

30132 Rina Vardy Green/Red – IV Aiguatinta

ISRAEL

30136 JAPÓ Yoshisuke Funasaka My space and my dimension - M839 Xilografia

30140 ALEMANYA Ina Seeberg West-eastern Divan – III Serigrafia

30141 Jun Maruyama Catch the dream Aiguafort

JAPÓ

30142 ESPANYA Ramon Llinés Camps Continuarà – I Manera negra - Collage

30143 Jose Barral S/T Tècnica mixta

PORTUGAL

30144 ISRAEL Lea Livne Prevention of cruelty to animals Aiguafort


30145 Michisuke Aoki Vision of M Art digital

JAPÓ

30149 ALEMANYA Heidi Bayer-Wech Relationship Aiguafort - Aiguatinta

30153 Gülnaz Ertan K.2 Aiguafort - Aiguatinta

30146 Empar Sesé Florensa Bernat Linòleum

ESPANYA

30150 COREA DEL SUD Kum Nam Baik Recollection – II Art digital

30154 Natsuko Horiguchi Sea world Aiguafort

30147 Roser Cros Font La Caputxeta Tècnica mixta

ESPANYA

30151 Heidi Meier-Freuler Maze – II Xilografia

30155 Mireia Fort S/T Monotip

30148 Haruko Cho B-cushion multi-4 Serigrafia

JAPÓ

SUÏSSA

30152 POLÒNIA Ewa Czober Leaf 87 2010 Tècnica mixta - Art digital

30156 Eduardo López Enigma Col·lagrafia

TURQUIA

30157 ISRAEL Clara Herscovici Hommage à Louise Bourgeois – III Punta seca - Chine collée

JAPÓ

30158 ESPANYA Mercè Montserrat Bartra Flor Manera negra

ESPANYA

CUBA

30159 Tove Krogh White Italian Aiguafort

NORUEGA

30160 Hiroko Sato Memory of the deep-sea (3) Col·lagrafia de paper

JAPÓ


30161 Mirko Molnar The eye of the creator Linòleum

SÈRBIA

30162 Leus 2010 Aiguafort - Aiguatinta

ESPANYA

30163 Djamilya Sultanova Marine Aiguafort

30164 Maruo Yasui Trace · C Xilografia - Col·lagrafia

RÚSSIA

JAPÓ

30165 Waikit J. Ng Kate B 03-05 Giclée

30166 Fumiko Miyazaki The top needs the top Litografia

EUA

JAPÓ

30169 Joan Canals Carreras Dues interrelacions Punta seca - Aiguafort

30170 Ingrid Stotz Spuren Xilografia

30167 ESPANYA Eduard Huertos Barot Falguera – 4 Aiguatinta al sucre i reserves amb tòner - Chine collée

30171 Maho Yamashita Drift Punta seca - Vernís tou

30168 Tomiko Matsuno Street of flower Aiguafort

30172 Sebastià Plans Pedra – III Art digital

JAPÓ

ESPANYA

ALEMANYA

JAPÓ

ESPANYA

30173 Susana Català Sánchez Dolor Burí - Punta seca

ESPANYA

30174 Claudia Hobi Treia Gofratges acolorits

SUÏSSA

30175 Monica Alon Nude 1 Aiguafort

ISRAEL

30176 Oriol Sàbat Rostre Linòleum

ESPANYA


30177 Kayoko Sawamura Anywhere ‘10 – I Aiguafort - Punta seca

30178 Norman Narotzky The Gioconda smile Art digital

30179 Irène Boisaubert India (2) Linòleum

30180 Wojciech Jaguźny City – IV Art digital

JAPÓ

ESPANYA

FRANÇA

POLÒNIA

30181 Eva Fort S/T Aiguafort - Aiguatinta

30182 Yasuko Tachi Pulse from door Serigrafia - Collage

30183 Claudio Onorato S/T Retallada

30184 Cecilia José San Giusto Punta seca

ESPANYA

JAPÓ

ITÀLIA

ESPANYA

30185 Silvia Borgogni Italian dish Monotip - Collage

ITÀLIA

30189 Yosef Shemesh Triple Aiguafort - Aiguatinta

30186 POLÒNIA Mieczyslaw Dabrowski X Serigrafia - Relleu

30190 Brigitte Petry Ice age – 2 Serigrafia

30187 Masumi Yokoyama Open the box... Aiguafort - Aiguatinta

30191 Risa Hirose Hi rose #5 Xilografia

JAPÓ

30188 ESPANYA Marta Torres S/T Aiguafort - Chine collée

30192 Maise Corral Tort Venere tempus Tècnica mixta

ISRAEL

ÀUSTRIA

JAPÓ

ESPANYA


30193 Cristina Capella Martí Mapa (8) Punta seca - Aiguafort

ESPANYA

30197 LETÒNIA Lolita Vorkale The blue diva of aquarium Aiguafort acolorit - Punta seca

30201 Carme Granell Fort Piano Aiguafort - Aiguatinta

30194 Yoko Hayashi Humming bee Aiguafort - Aiguatinta

JAPÓ

30198 FRANÇA Margot Maldonado Muñoz Ventana V-5 Aiguatinta - Punta seca

30202 Ema Leandro S/T Tècnica mixta

30199 Yoshiko Fujita Face - Ma Xilografia

30203 Marie-Claude Phenix Messafère Aiguafort - Gofratge

30195 Wolfgang Eckardt Steel profile Art digital

30196 Karin Iwabuchi High heel training #1 Serigrafia

ALEMANYA

JAPÓ

JAPÓ

30200 ESPANYA Encarna Ferrer Castillejo Los ángeles Fotogravat

30204 Kiko Ohno Dawn Aiguafort - Collage

ESPANYA

PORTUGAL

FRANÇA

JAPÓ

30205 REGNE UNIT Merlyn Chesterman Hot day Xilografia

30206 Risto Antunovic Stange – V Fotogravat

30207 Akie Arikawa Bluebell Aiguafort - Aiguatinta

SÈRBIA

JAPÓ

30208 BRASIL Paulo Roberto Lisboa Cinco gatitos para cinco árboles Vernís tou - Aiguafort - Aiguatinta


30209 Isabel Alves S/T Tècnica mixta

PORTUGAL

30213 Ana Ruiz Segura Cabacebra Aiguafort - Aiguatinta

ESPANYA

30217 REGNE UNIT Jill Bennett Window, Anti Paxos Litografia

30221 Rebecca Homfray The roost Xilografia

30210 Mary Hurst Velvet night Calcografia - Relleu

PORTUGAL

30214 ESPANYA Francesc Soler Claveras Una porta sense clau Col·lagrafia

30218 ESPANYA Margarida Alavedra Plà Casetes de Port Lligat Aiguafort - Aiguatinta

30222 PORTUGAL Maria Moura Cordeiro Aiguafort - Punta seca

30215 Luis Bourband Concierto Serigrafia - Collage

30219 Margaretha Persson Coming out Col·lagrafia

30223 Naomi Kasai Rain drop – I Punta seca - Col·lagrafia

30211 Joyce Blunk Abrazo de oro (Golden hug) Linòleum

30212 Pascal Mollard Je veux mon papa Punta seca

EUA

SUÏSSA

ARGENTINA

30216 ESPANYA Jordi Güell Gest d’ànima la rosa suspir Punta seca

30220 Takanori Iwase Red rain Litografia sense aigua

SUÈCIA

JAPÓ

30224 Camil·la Huisgen Euphoria Punta seca

IRLANDA

JAPÓ

ESPANYA


30225 Marco Stanke S/T Serigrafia

ALEMANYA

30229 Tanya Yordanova Nature – I Calcografia

30226 ESPANYA Sònia Giravent Pallerola Edith = Suite 2 Linòleum

30230 Gill Speirs Red by the blue Litografia en pedra

30227 JAPÓ Keiko Nakashima Days (6) Litografia - Collage - Esmalt

30228 FRANÇA Cécile Meyer-Malinverno La pomme Burí

BULGÀRIA

30233 Öivind Harsem Structur – I Aiguafort

SUÈCIA

30237 Rita Shulman Spring Aiguafort - Aiguatinta

ISRAEL

30234 ESPANYA Nona López Surroca Revés, tros terra Cadaqués Gofratge

30238 Gloria Fischer Old studio – 1 Chine collée - Aiguafort

EUA

30231 POLÒNIA Tadeusz Ramik ExL Ryszard Kowalewski Aiguafort - Punta seca

30235 D. Satish Kumar Up in the air Punta seca

ÍNDIA

30239 Junko Funada Peacock tunnel Punta seca - Aiguatinta

JAPÓ

30232 Pere Bellès D4 ITG CCF Linòleum

30236 Wernfried Poschusta OT. Linòleum

ÀUSTRIA

30240 Larissa Mayer-Hausner Fischer’s fritze Serigrafia

ÀUSTRIA

REGNE UNIT

ESPANYA


30241 S. Rajesh S/T Aiguafort

ÍNDIA

30245 Dórian Ribas Marinho Lingua de sogra Tècnica mixta

BRASIL

30242 BULGÀRIA Nelly Sandeva Playar with graphics – II Aiguafort

30246 Miki Hatakeyama Cross Serigrafia

30243 ESPANYA Nobuko Kihira Serie vertical – Composición Aiguafort - Paper jap.

30247 Uli Pick Essentia –. Col·lagrafia

30244 Roger Abella Castany Estructura Linòleum - Collage

30248 REGNE UNIT Janet-Ferrier Robinson Woodmouse Xilografia - Punta seca

ESPANYA

JAPÓ

ESPANYA

30249 Felipe Lamadrid La franja de Gaza Tècnica mixta

30250 Iria Čiekča Schmidt Mamywata Linòleum

ESPANYA

FINLÀNDIA

30253 Jean-Louis Cunin Mégalithe – III Vernís tou

30254 ALEMANYA Margret Sander Bild Nr. 307 Punta seca - Estergit - Dibuix

30251 ESPANYA Dolors Lujan S/T Col·lagrafia - Punta seca

30255 Miwa Fujisaki Amu #1 Frottage

30252 Betty Wood Allentown, PA Aiguafort - Chine collée

30256 Ivy Smith Bride and groom Linòleum

EUA

FRANÇA

JAPÓ

REGNE UNIT


30257 FINLÀNDIA Susanna Suikkari Free kick Aiguafort - Aiguatinta

30261 FRANÇA Philippe Auriol No me empecheras de sleep Serigrafia amb acrílic i pans d’or

30265 Christopher Moon Fight Aiguafort

30258 Miyuki Toshima Berry Manera negra

30262 Renée Micoulaud Dimention silenciense Aiguatinta

30266 CANADÀ Julie Maas Carnival world 2 Aiguafort - Chine collée

30270 Nicole Nègre Promesse Gofratge - Vernís tou

30267 Jeanette Thorup My doorstep – IV Punta seca

30271 Judit H. Fontana Autumn Aiguafort

JAPÓ

30259 ESPANYA Josep Lázaro (Leri) La mesura Aiguafort - Chine collée

30263 Fabrizio Pavolucci Chicken 2 Punta seca

30260 Filo Fuentes Cadaqués Aiguatinta - Additives

30264 Pia F. Wortham Love in a mist Monotip - Punta seca

ESPANYA

FRANÇA

ITÀLIA

ESPANYA

REGNE UNIT

DINAMARCA

30268 SUÏSSA Montserrat van Thuyne-Daniel S/T Aiguafort - Paper jap.

30269 Etsuko Ryu Into it – II Xilografia

30272 Gabriel Sabanés Rius Gerro amb flors Sucre - Aiguafort

JAPÓ

FRANÇA

ITÀLIA

ESPANYA


30277 REGNE UNIT Ruth Barrett-Danes Which way now? Punta seca - Gravat en cartulina

30281 ESPANYA Gloria Izquierdo Blasco Enigma Aiguatinta - Collage

30285 Linda Nevill Serve me the sky Aiguafort

30274 PORTUGAL Mel de G. Infinito Aiguafort - Punta seca

30278 Béatrice Mollard Humus Tècnica mixta

30282 Roser Capdevila S/T Aiguafort

30286 MÈXIC Emilio H. Rodríguez Montantes Ofrenda Linòleum

30275 Tsuyoshi Yatake Sorrow Xilografia

30279 REGNE UNIT Patricia Niemira Furrowed fields Col·lagrafia - Chine collée

30283 PORTUGAL Isabel Gorman S/T Aiguafort - Punta seca

30287 Philippe Grison Rogoznica Punta seca

30280 Vasil Fenchak Separate reality Aiguafort - Aiguatinta

30284 Kudou Tadataka Time 4 Tècnica mixta

30288 Nobuyuki Nakajima Given to speculation Aiguafort

30273 Megumi Kato Form – ‘10 – Line I Aiguafort

JAPÓ

JAPÓ

30276 ESPANYA Marta Balada Monclús Històries humanes, sèrie B – II Aiguafort - Aiguatinta

SUÏSSA

UCRAÏNA

ESPANYA

JAPÓ

REGNE UNIT

FRANÇA

JAPÓ


30289 Josefa Torres de Funes Seguint camí Serigrafia

ESPANYA

30290 Michel-André Martin Fragile Aiguafort

FRANÇA

30291 Sally Scott 2 lemons Litografia

30292 Kyoshiro Takahashi Umineko Punta seca

REGNE UNIT

JAPÓ

30293 Elizabeth Dove Terrain Calcografia - Fotogravat Chine collée

30294 Steve Lovett S/T Serigrafia

NOVA ZELANDA

30295 Alexandr Dvoriankin Eva Art digital

30296 Naomi Kubo Hold the stone Gravat en paper

EUA

UCRAÏNA

JAPÓ

30297 Patrick Bulas Little world seven Aiguafort

30298 Klara Nagy Wainting for Punta seca

CANADÀ

SUÈCIA

30301 ESPANYA Andrea A. Garcia Sastre Finestra al món Monotip

30302 Toshihiko Iwabuchi Kaleidoscope – vi Aiguafort - Col·lagrafia

JAPÓ

30299 ARGENTINA Claudia Fernández Farjat Mito forma Gravat - Collage

30303 BULGÀRIA Veselin Damyanov-Ves Are you creative? – II Tècnica mixta

30300 Ludmila Yuga Bali, theatre – IV Aiguafort - Aiguatinta

30304 Monika Puzauskaite Thyroid Aiguafort

RÚSSIA

LITUÀNIA


30305 Bernabé Díaz Lirio American lake Aiguafort - Aiguatinta

30306 Malcolm Franklin Embrace · 9 Litografia en pedra

30307 Monica Jacobs Catapult Monogravat - Relleu

30308 Noriko Yida Waiting for spring Col·lagrafia

ESPANYA

30309 ROMANIA Adrian Valentin Samson Childhood – I Tècnica mixta

30313 Sabine Potuschak I like vegetarians – I Serigrafia

REGNE UNIT

30310 RÚSSIA Evgeni L. Blumkin Uneasy Xilografia en color (Impr. digital)

30314 MÈXIC M. Dolores Romero Dávila Hombre sabio – III Aiguafort - Aiguatinta

30318 JAPÓ Minae Takada Secret bookshelf Aiguafort - Punta seca - Aiguatinta

30311 Adela Muiños Máscara Punta seca

30315 Marissela Esqueda Tuna Aiguafort - Aiguatinta

30319 MÈXIC Mónica Romero Dávila Huevos en sintaxis Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

EUA

JAPÓ

ESPANYA

30312 MÈXIC Claudia Ivónne Martínez Aguirre Soledad Punta seca

ÀUSTRIA

MÈXIC

30316 MÈXIC Roberto L. Mantilla (ROMAN) ...en el desierto Monotip

30317 Cecília Gorgues Solé Papallona Aiguafort - Aiguatinta

30320 Hyun-Jin Kim Silhouette Linòleum

ESPANYA

TAIWAN


30321 URUGUAI Pedro Hiriart Arrospide Muñeca triste Xilografia

30325 Patricia Figueroa Cuarto de suspiros Monotip

30322 ESPANYA Monique Lamotte Mats S/T Aiguatinta - Punta seca

30323 Mirella Aprahamian Urbania – III Col·lagrafia

LÍBAN

30324 BÒSNIA i HERCEGOVINA Mirko Zorko Bridge – I Tècnica mixta

30329 FINLÀNDIA Heidi Lehtola Goblin hugs tree Aiguafort - Aiguatinta

30333 Roland Schaller Femme fatale Aiguafort

30326 ESPANYA Conxita Grancha Arauzo Estrella negra Col·lagrafia

30330 Leticia Sánchez Mata S/T Monotip

30334 ESPANYA Concha Ávila S/T Tècnica mixta i polivinil

30327 Keiko Yukimoto Black cat Manera negra

30331 LUXEMBURG Serge Koch Sound of nature – I Art digital

30335 Irene Stursa Duo – 1 Linòleum i material

30332 Ros Vila Altimir El retorn Punta seca

30336 Janette Husny S/T Monotip

MÈXIC

JAPÓ

30328 ESPANYA Josep M. Portet Dot Arrecada Aiguafort - Chine collée

MÈXIC

ESPANYA

ALEMANYA

ÀUSTRIA

MÈXIC


30337 Michele Winkler Coffee (from the Mec series) Fotogravat de vàries planxes

30338 Michele Morvan Meditation – I Punta seca

30339 Verena Wendel Blinded by the light Serigrafia

EUA

FRANÇA

ALEMANYA

30340 Renata Gerlero Estrada S/T Monotip

MÈXIC

30341 BÒSNIA i HERCEGOVINA Ivana Ćavar Pietà Aiguafort

30345 Maria Giannakopoulou Magical picture – IV Xilografia

30342 Yosico Mori Chinese bellflower Aiguafort - Aiguatinta

30346 PAÏSOS BAIXOS Tieneke van Montfort Turtle Relleu i buit

30350 Marilupe Ruiz Torre San Antonio Monotip

30343 PAÏSOS BAIXOS Sonja Reedijk Hosta leaves – IV Aiguafort

30347 Emina Pughel Discocut – IV Tècnica mixta

30351 AUSTRÀLIA Jan Palethorpe Turtle Aiguafort - Chine collée

30344 M. Isabel Dávila Losada Mi cocina de campo Aiguafort - Aiguatinta

30348 ESPANYA Perla Estrada + Teresa Gironés Máscara – IV Tècnica mixta

JAPÓ

XILE

GRÈCIA

CROÀCIA

30349 Ignacio Márquez Escarabajo Xilografia

30352 Liliana Rizo Dewet Otoño Aiguafort - Aiguatinta

URUGUAI

MÈXIC

MÈXIC


EUA

30357 DINAMARCA Jette Asdis Ewerlöf The selected – 1 Fotogravat (2 planxes)

30361 Chandra Sheaker S/T Aiguatinta - Punta seca

ESPANYA

30358 BRASIL Maria Regina Pinto Pereira Mar – I Aiguafort - Aiguatinta

30362 Pilar Garcerá Castelló Otoño Linòleum

ESPANYA

30366 REGNE UNIT Elizabeth Stuart Smith Chinese jug Linòleum

30355 URUGUAI Rosalba Correa Caraffa Gorda primavera Xilografia

30359 Naotsugu Hashimoto Innocent – 2010 A Monotip

30363 Tihana Grzanić ···· ···· Linòleum

CROÀCIA

30367 Fernanda Reyna Silla Monotip

30356 Carme Garcés i Brusés El pescador Linòleum

30360 MÈXIC Raffaella Bianchi Beltrami Reacción Monotip

30353 Ellen Peckham Cloud spirit Aiguafort

30354 Susana Valdés Casas I la barca va Sucre - Chine collée

ESPANYA

JAPÓ

30364 Christine Aebi-Ochsner S/T Monotip

ÍNDIA

MÈXIC

30365 Regina Bugleeva House Linòleum

30368 François Laude La petite écuyère Aiguafort

RÚSSIA

MÈXIC

FRANÇA


30369 BULGÀRIA Kalina Kraleva Forest Aiguafort - Punta seca - Aiguatinta Vernís tou

30373 PORTUGAL Ana Galvão Ecos Aiguafort - Aiguatinta - Col·lagrafia

30377 Antonija Gudelj The profil Tècnica mixta

30370 VENEÇUELA Francisca María Asunción Suelo ardiente Art digital

30374 CROÀCIA Valentina Ŝuljić Essence of Mediterran Aiguatinta - Reserva - Aiguafort

30378 Yoko Furuta A peace of night Col·lagrafia - Punta seca

30371 Octavian Pacurar Lady in red Art digital

30375 Javier Hernández Geométrico – I Xilografia

30379 Beatriz Borrego Hinojosa Serie Colores Monotip

MÈXIC

30383 Petra Cuitan Forest – I Linòleum - Gofratge

30380 Cristina Carvalheira Confronto Aiguafort - Aiguatinta

BRASIL

30384 ESPANYA Carmen Garcia Velasco Pareja – I Aiguafort acolorit

EUA

30372 ESPANYA Carmen Romero Afán Laberintos de conciencia Linòleum - Gofratge

URUGUAI

30376 PAÏSOS BAIXOS Pieter Ploeger Restless furniture – 1 Xilografia

CROÀCIA

JAPÓ

30381 Jose Suarez Varela Running with ball Linòleum

30382 Dina Alcance Monotip

REGNE UNIT

MÈXIC

CROÀCIA


30385 COREA DEL SUD Inkyung Seo The blessing – No. 1 Ganivet sobre cartró

30389 Sonia Marta Otero Tenis rotos Xilografia

30386 Gerd Brandes Good news Art digital

30390 Ilia Pazderin Still life Linòleum

SUÈCIA

30387 ESLOVÈNIA Gordana Zirojević - Kiki Space Tècnica mixta digital

30391 Saara Tikkanen Pause Linòleum

30388 FINLÀNDIA Kyösti Miettinen On the pink sheet Aiguafort - Aiguatinta

30392 Aída Ferraris Llegan olas Linòleum

URUGUAI

RÚSSIA

FINLÀNDIA

ARGENTINA

30393 BÒSNIA i HERCEGOVINA Darko Dugandžić Transparent Tècnica mixta

30397 Maria Teresa Jorge S/T Tècnica mixta

30394 Abdulkareem Sadoon Home Col·lagrafia

30398 FINLÀNDIA Sari Mantila Grrr... Aiguafort - Aiguatinta - Relleu

SUÈCIA

PORTUGAL

30395 NORUEGA Lena Akopian Places in your mind – III Art digital acolorit a mà

30399 Ajk Piercc + Tee Kho! 14, 02, 10 Tècnica mixta

UCRAÏNA

30396 Mikhail Parshikov Lines 3 Serigrafia

30400 Lídice Stankervicaite Composición Xilografia

URUGUAI

RÚSSIA


30401 Dadi Wirz Balimo – II Xilografia

30402 Itsuji Hirata Boiler design (A) Art digital

30403 Alina Teleman Street Punta seca

SUïSSA

JAPÓ

ROMANIA

30404 MÈXIC José Roberto Hernández Hernández El poder del hombre Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

30405 Hertha O. Horwitz Flashpoints Gofratge

30406 Yoko Hato Hat Aiguafort - Manera negra

EUA

JAPÓ

30409 Fernanda Paulette Muro familia Nº2 Xilografia

URUGUAI

30413 ESPANYA Carme Tarrés Pomareda Vista des dels olivars Aiguafort al sucre

30410 Anna Trojanowska Forma - III Litografia en marbre

POLÒNIA

30414 Arvon Wellen Hotel room Tècnica mixta

REGNE UNIT

REGNE UNIT

30407 ARGENTINA Pipa Estefanell Líneas de huesos – III Planxa solar - Incisió al paper

30411 EUA Lauren Hall Irrisistance Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca Chine collée

30415 Colin Gillespie Rainmen Linòleum

30408 Alan Gorodzinsky Kerik La force Monotip

30412 Michiko Inukai Dancing in the sky Aiguatinta al lavament

30416 REGNE UNIT Joseph J. Field Japanese motted red Linòleum - Chine collée

MÈXIC

JAPÓ


30417 PORTUGAL Anabela Mendes Lopes S/T Tècnica mixta

30421 Albert Granell Fort S/T Aiguafort

ESPANYA

30425 Claudia Gonçalves Elena Linòleum

30418 FINLÀNDIA Laina Koskela Choice – I Aiguafort - Aiguatinta

30422 Agathe Piroir Van Dyck Aiguafort

CANADÀ

30426 Raul Cattelani El pez Xilografia

30419 ESLOVÈNIA Mihael Perčič Beetlejuice, beetlejuice, beetlejuice – VI Punta seca - Aiguafort

30423 FRANÇA Micheline Doucet-Carriere Seule Aiguafort - Collage

30427 Akiko Sugihara A route Aiguafort

30420 GRÈCIA Yannis Stefanakis The cloud Aiguafort - Aiguatinta - Linòleum

30424 Randi Werge Bøyesen Deer Aiguafort acolorit

30428 ESPANYA Raymond Zorrilla i Carceller Algallarens Aiguatinta - Transferència

NORUEGA

BRASIL

URUGUAI

JAPÓ

30429 Clarisse Airoso Persona – III Tècnica mixta

30430 Maja Vasić Katić Shadow Linòleum

30431 Hannele Salminen Green grass Burí - Aiguatinta

PORTUGAL

SÈRBIA

FINLÀNDIA

30432 EUA Leigh Craven S/T Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca


30433 Liliane Bil Nouchica Aiguafort

30434 Ivan Ninov Space XXXXXVII Punta seca

30435 Lia-Maria Bîra Rememorare Punta seca

30436 Jean-Jacques Lecoq Le verre et l’escargot Manera negra

BÈLGICA

BULGÀRIA

ROMANIA

FRANÇA

30437 Helena Cardoso Ostra Tècnica mixta

30438 Sawa Horio A fountain Aiguatinta - Punta seca

30439 Isabel Easton Máscara – II Xilografia

30440 Shuanna Sunkoeva Ex libris Aiguafort - Aiguatinta

PORTUGAL

JAPÓ

URUGUAI

RÚSSIA

30441 ESPANYA Montserrat Badia i Batlle L’àngel Punta seca - Collage

30445 Pilar Martín Herrero Naturaleza 2 Aiguafort - Aiguatinta

30442 Nim S/T Tècnica mixta

30446 Carla Meneghetti Lila – I Linòleum

30443 Isabel Sanjuan Gómez Cruce de caminos Aiguatinta

PORTUGAL

ESPANYA

30444 JAPÓ Etsuko Kubota Stroll weather Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

30447 Jean-Michel Vincent S/T Aiguafort

30448 Jamal Abdul Rahim S/T Fotogravat

ESPANYA

BRASIL

FRANÇA

BAHRAIN


30449 TAIWAN Debbie Pea-Chian Lee Blotches Aiguafort en planxa solar

30453 Maria Celeste Alves S/T Tècnica mixta

30450 ESLOVÈNIA Sabina Šiler Hudoklin Straza pri Novem Mestu Aiguafort acolorit

30451 Volodymyr Chornobay Break wing Serigrafia

30452 Olga Bacigalupo Soñando Xilografia

30457 JAPÓ Kinichi Maki Bicycle crossing (images through a glass bead) Xilografia - Linòleum - Digital

30461 Victoria Mihalachi Red Art digital

30454 ESPANYA Anna-Mercè Puig Alabern Convulsió Monotip - Collage

30458 Ilich Roimeser Xirgo Mudanza Aiguafort

ESPANYA

30462 FRANÇA Béa Nevoux Mémoires Burí - Aiguafort - Aiguatinta Chine collée

UCRAÏNA

30455 Verónica Soncini Núcleo vital Additives - Collage

30459 PUERTO RICO Wareco Martínez Díaz Desigualdad – II Art digital - Monotip

30463 DINAMARCA Else Strandsbjerg Haakonsson Bird on earth Burí

URUGUAI

30456 Philippe Morin Chez Elle Aiguafort - Aiguatinta

30460 Amaryllis Siniossoglou Nº 203 Fotogravat

30464 Maite Núñez Luque Menina Planxa perduda

PORTUGAL

ARGENTINA

FRANÇA

EUA

MOLDÀVIA

ESPANYA


30465 Guadalupe Morazúa Ave – II Monotip

MÈXIC

30469 Shyqri Nimani Epic mood Tècnica mixta

30466 POLÒNIA Zbigniew Jóźwik Vegetable impressions – I Linòleum

30470 May Utsui Waver Aiguafort

30467 ESPANYA Rosa Figueras Casanovas Patagònia – I Aiguafort - Aiguatinta - Viscositats

30468 ESPANYA Antonio José Barrientos Ruiz Bajondillo - Priego de Córdoba Aiguafort - Aiguatinta

KOSOVO

30473 Chiaki Takemoto Ton! Xilografia

JAPÓ

30477 Alexandra Maria Ilie Illusions Aiguafort

ROMANIA

30474 POLÒNIA Przemysław Michałowski Red play Linòleum

30478 POLÒNIA Graźyna Kulikowska-Antczak Rays – IV Manera negra

30471 REGNE UNIT Annette G. McIntosh Tranquil water Serigrafia - Impr. digital

30475 Colceru Ciprian Lines and gray Art digital

30479 BIELORÚSSIA Alena Semchyshyn Abstraction Aiguafort

30472 Jakub Godziszewski S/T Punta seca

30476 Masha Belaya Prison Linòleum

JAPÓ

POLÒNIA

ROMANIA

RÚSSIA

30480 Tami Shkedi Women in a woman Serigrafia

ISRAEL


30481 Shigeaki Yokoyama Flamenco Litografia - Impr. digital

30482 Noel Šuran Homework – IV Gofratge

30483 Susan Mézquita Wash & dry Linòleum - Chine collée

JAPÓ

CROÀCIA

SUÏSSA

30484 CUBA Julio C. Peña Peralta Serie esquelesutra: Mira hueco – II Aiguafort

30485 Dorothea Hirjoi Fire Monotip

30486 Heinz Allemann Pace Xilografia - Digital

30487 Josvel Vázquez Prat Mis noches sin ti Linòleum

30488 Zdeněk Kučera Defor 13 Art digital

ROMANIA

SUÏSSA

CUBA

TXÈQUIA

30489 Alban Nimani Elevator Tècnica mixta

KOSOVO

30493 Kira Petushkova Alhambra – I Aiguafort - Aiguatinta

30490 Daniel Llin Soler Zuric Aiguafort - Aiguatinta

ESPANYA

30494 JAPÓ Masaaki Sugita Sticket jet - Woman in warrior’s costume Aiguafort - Aiguatinta - Burí

30491 DINAMARCA Charlotte Hanmann Brazos de amor Serigrafia

30495 ESPANYA Concepció Matamoros i Viñas Transformació - Pedra nº 2 Col·lagrafia

30492 Ovidiu Petca The Vinci girl Art digital

30496 Jacqueline Allwood Lula Litografia

ROMANIA

RÚSSIA

FRANÇA


JAPÓ

30501 BIELORÚSSIA Karina Kharaneka Letter Linòleum - Litografia

30505 ROMANIA Dan Boar Mechanical forme’s – II Linòleum

30509 AUSTRÀLIA Susan Rushforth Estuarine changes – I Xilografia

30498 ESPANYA Anna Arqués i Guillamet Sinapsi Aiguafort - Lavament - Chine collée

30502 CANADÀ Patrick Desgreniers Hibiscus Aiguafort - Sucre - Chine collée

30506 Marina Rosljakova Romance Monotip

30510 Oksana Hrynenko Deeply Linòleum

30499 María Laura Pacitti Vida Xilografia

30503 Hanna Sperling Good bye Serigrafia

ISRAEL

30507 Agim Salihu The dawn – III Aiguatinta - Punta seca

30504 Aída Stolar Rhythm Aiguafort - Aiguatinta

ISRAEL

30508 COREA DEL SUD Myung-Jin Lee I love my identity (anatomy version) Manera negra - Mossegada profunda

30497 Itaru Iwahashi Koro koro Punta seca - Aiguatinta

30500 Iola Benton S/T Monotip

ARGENTINA

MÈXIC

UCRAÏNA

KOSOVO

UCRAÏNA

30511 EUA Don Becktel Filigree Planxa solar - Gofratge - Collage

30512 Hat Yamashiro Natsu (summer) Mossegada profunda

JAPÓ


30513 Isabel Indarte Boyero Gotas en cala Manera negra

30514 Marylin C. Bronfman “...y sombras llena.” 1 - Francisco de Quevedo Aiguafort - Aiguatinta

ESPANYA

XILE

30517 Ralph Slatton Apologetics Aiguafort - Aiguatinta

30521 FINLÀNDIA Taina Rantala II From the series: “The happy women” Fotogravat

30525 MÈXIC Miguel A. Otero Méndez Colas y bocas Dibuix - Collage - Fotogravat “Roll-up”

30518 FINLÀNDIA Anna Sihvonen Suprising intentions Punta seca - Carborúndum

30522 Tamar Asas Were here and they gone Punta seca - Aiguatinta

30526 Peter Kadrmas Blau Tècnica mixta

30523 EUA Aneta Kolodziejczyk World trade Aiguafort - Punta seca - Chine collée

30527 COLÒMBIA Juan Carlos Rivero Cintra Eco Linòleum a planxa perduda

30524 Anu Sukanen Old eagle-owl and I Tècnica mixta

30528 ALEMANYA Sil Jurkowei Die Antwort der Engel Art digital

EUA

30515 Rita del Río Rodríguez Caballito de San Jorge Aiguafort

ESPANYA

30519 Markos Kambanis Composition Col·lagrafia

30516 Marta G. Santa María Juego – I Fotogravat

ESPANYA

30520 COREA DEL SUD Youngt Hui Han To mother Monotip

GRÈCIA

ISRAEL

FINLÀNDIA

ESPANYA


30529 ESPANYA Manuel Fernando Mancera El festejo MMX Aiguafort - Aiguatinta - Gofratge

30533 Giancarlo Rossi Field Punta seca - Plexiglàs

30530 LUXEMBURG Helga Françoise Brinkmann Allee Art digital

30534 Joaquim Bel Llorens Àngel Aiguafort

30531 Shino Matsuura Hissatsu-Shigotonin Art digital

30532 Marta Lloret i Joan S/T Aiguafort

JAPÓ

ESPANYA

30537 ESPANYA Gloria Santacruz Tarjuelo Aromas de armonía Monotip - Art digital il·luminat

30541 Marianne Amundsen Float Linòleum

30538 Azza Abo Rebieh Women Punta seca - Aiguatinta

SÍRIA

30542 ESPANYA Celia Vara Sur la côte sud-est de l’Espagne Fotogravat - Chine collée Punta seca

30535 ESPANYA MasauR Urbanitas – II Xilografia - Chine collée

30539 ARGENTINA María Pumar S/T de la sèrie “Barquito de papel” Fotogravat - Chine collée

30543 CROÀCIA Josip Mijić Postojanost (Consistència) Tècnica mixta

30536 Katerina Xarchopoulou Best friend Linòleum

30540 FRANÇA Pierre Jonquières Oc Litografia (mitja tinta, gravat, ploma, llapis)

30544 Peter Boyadjieff Allegories: Oxygen – V Art digital

ITÀLIA

ESPANYA

GRÈCIA

NORUEGA

CANADÀ


30545 POLÒNIA Dorota Hauswirt From the cicle “7 sins”: Greed Art digital

30549 ISRAEL Dafna Sartiel Balcon Aiguafort - Aiguatinta (2 planxes)

30553 ESPANYA M. José Gimeno Oliva Barcas Aiguafort - Aiguatinta - Sucre

30557 Montserrat Ansótegui Mis raíces – 4 Tècnica mixta

30546 ARGENTINA Aníbal Jorge Sotelo Maciel Ad libitum – I Xilografia

30550 FRANÇA Laurence Rafii-Coquillard Instant potentiel – La danse Art digital

30554 Gaye Paterson Zellige 4 Aiguatinta

30558 ARGENTINA María Fernández Rivas Equilibrio Aiguafort - Aiguatinta

30547 Mireia Canillo i Marín La mar blava – 1 Punta seca - Collage

30551 CANADÀ Marie-France Bertrand De la sèrie “Trajectoires”: #4 Art digital - Chine collée

30555 Araceli M. Aparicio Bodegón Linòleum

30552 Geo Sipp The soldier Vitrografia

30556 Taja Ivancic Chairs Linòleum

30548 Lothar Olschewski Pressung – III Aiguafort

ESPANYA

ALEMANYA

EUA

AUSTRÀLIA

ESPANYA

ESLOVÈNIA

30559 Brendan Sarsfield Quern Gofratge de monogravats

ESPANYA

JAPÓ

30560 PORTUGAL Fernanda Marinho Homenagem a Magritte Serigrafia


30561 FINLÀNDIA Outi Pennanen Dona, gos i rata morta sota la llum de la lluna Aiguafort

30565 Olga Kolenc In the outburst Tècnica mixta

30562 Mary Oestereicher Hamill Navajo cross directions Tècnica mixta

30566 Idaherma Williams Windows Art digital

30563 Jenny Wu Tiger dolls Manera negra

EUA

XINA

30564 AUSTRÀLIA Danielle Creenaune Pino nieve – I Gravat - Monotip - Chine collée

30567 Georgeta Gherghinoiu Dreaming – I Punta seca

ESLOVÈNIA

EUA

ROMANIA

30568 COREA DEL SUD Dong-Ho Kang Memory – IV Aiguafort

30569 SUÏSSA Zanat Nova Sous les corneilles Punta seca amb pintura acrílica

30573 Betty Harmon What Aiguafort

30570 Amira Méndez Batarse Xochikopali navi Col·lagrafia

30574 SUÏSSA Coralie Hirschi Eve Punta seca - Carborúndum

ESPANYA

30571 Ewa Taryma-Myslinski “Martha Graham” 4 Dance Linòleum

30572 Ilse Plapp Vergittert Aiguafort

EUA

ALEMANYA

EUA

30575 Marisú Olivera Plenilunio Planxa solar

ARGENTINA

30576 Žarko Vrezec Shadow valley – 4 Art digital

ESLOVÈNIA


30577 COREA DEL SUD Jin-Su Jang Larme Mossegada profunda

30581 Adriana Flores Cinco Tècnica mixta

30578 ESPANYA Francesc Casanellas Bassols Paisatge imaginari Punta seca

30582 COLÒMBIA Juan Diego Mantilla Mendoza Sr. fontanero Aiguafort

30586 CANADÀ Nobuyo Iwasaki Rice burger rhapsody “up-up-up” Tècnica mixta - Monotip

30590 COLÒMBIA Julio César Rodríguez Jaimes Bodegón Manera negra

30579 COLÒMBIA Gerson Eduardo Forero Tauta Serie de chicas – Nº 3 Punta seca

30583 Ilona Huolman Poet Relleu - Monotip

30587 Martha Bolio S/T Monotip - Linòleum

MÈXIC

30591 Grizelda Tamez García Lucha de tortugas Aiguafort - Aiguatinta

30580 Enver Rakovica Dashurisë Tècnica mixta

30584 Mayte Amezcua Huellas – II Monotip - Transferència

30588 Lina Orozco Múnera S/T Punta seca

COLÒMBIA

KOSOVO

MÈXIC

FINLÀNDIA

MÈXIC

30585 Carrie A. Dyer Where Fletcher is kept Art digital

EUA

30589 Keiko Kobayasi Nostalgia – II-I Aiguatinta

30592 Bella Peralta Moon babe Xilografia

JAPÓ

MÈXIC

REGNE UNIT


30593 COLÒMBIA Marta Lucía de Bedout Paisaje celeste, paisaje marino Monotip

30597 Carlos Araneda Autoretrato Tècnica mixta

30594 COLÒMBIA Alejandro García Restrepo Estudios para una anatomía imaginaria Punta seca

30595 M. Wayne Dyer Hindenberg Art digital

30596 Fletcher H. Dyer Bail out Art digital

30601 COLÒMBIA Caterina Raimondi Sierra Muñeca Linòleum

30605 Andrea Suwald Quetzalcuatl Aiguafort

30598 COLÒMBIA Valentina Canseco-Jerez S/T Punta seca

30602 Agneta Östlund Fulion – II Fotogravat

30606 ARGENTINA María Cristina Fasah Recorridos – II Art digital

EUA

30599 Joana Passos Mangue Aiguafort - Roleu

30603 Greta Bergan Borge Nature – XIV Aiguafort

EUA

30600 Ethan A. Rice Donna : #7 Xilografia - Chine collée

XILE

BRASIL

EUA

SUÈCIA

NORUEGA

30604 FRANÇA Magali Keraudren La faille Aiguafort - Aiguatinta - Monotip

30607 A. Pereira da Silva Lunar Xilografia - Monotip

COLÒMBIA

BRASIL

30608 COLÒMBIA Pilar Esteban Rodríguez Port de la Selva Punta seca


30609 Ivan Mrsnik Cosmic garden Tècnica mixta

ESLOVÈNIA

30613 Alexander Smorodin Solar hares Manera negra

30610 Sara Méndez Fabre Intruso Monotip

MÈXIC

30614 Claire Illouz Deux poires Aiguatinta - Punta seca

30611 Sara Hernández-Pons S/T Monotip

MÈXIC

XILE

30612 Francisca Monreal Matapiojo Punta seca - Burí

UCRAÏNA

30617 Mara Diaconu Capre in Egipt Punta seca

30621 Barbara Niścior Landscape Art digital

POLÒNIA

CANADÀ

30622 NORUEGA Odd Melseth The painter and his model Fotogravat

30615 URUGUAI Brenda Silveira Echeverría Bodegón con frutas Xilografia

30619 EUA Ernest Milsted Isle de Jean Charles – 2 Fotogravat - Chine collée - Relleu

30623 TAILÀNDIA Kana Veradacha Shadow – I Art digital - Chine collée

30616 VENEÇUELA Beatriz Nones Dónde está el periquito? Art digital

30620 Rena Kalogeropoulou Synthesis Linòleum

30624 ESLOVÀQUIA Barbora Paulovičová Epiphany Aiguafort - Aiguatinta

FRANÇA

30618 Odile Loulou Bleu Aiguafort - Estergit

ROMANIA

GRÈCIA


JAPÓ

30629 COLÒMBIA María Isabel Plata Rosas Indagando Aiguafort - Aiguatinta

30633 Aishwaryan K Gienes: Semnopithecus Punta seca - Incisió

UCRAÏNA

30630 ARGENTINA Gonzalo Sebastián Jorge Espectador-ex-espectador Xilografia

30634 Monika Łukowska Lines Litografia en pedra

JAPÓ

30631 JAPÓ Yoshiko Tachibana Message (#) Aiguafort - Tècnica mixta - Monotip

30632 Paulo Symões Juego D Chine collée - Aiguatinta

30625 Mayuki Enoki Even the smallest things – 1 Fotogravat

30626 Anastasya Chechilova In free flight Linòleum

30627 Seiko Katsuo Circulate 3 Aiguafort

30628 NORUEGA Restiel Marqvardsen Wharfside shed Aiguatinta - Xilografia

BRASIL

ÍNDIA

30637 Zhuang Man The riverside village Manera negra

JAPÓ

30638 Helen Tkach Star for friends Aiguafort

UCRAÏNA

30635 COLÒMBIA Ángela Patricia Rodríguez H. Primero Aiguafort

30639 Paulina Sobierajska Outside Linòleum

POLÒNIA

30636 PUERTO RICO José A. Rivera Morales (JARM) Dormitando en su entorno el bebé marioneta Xilografia

30640 BULGÀRIA Daniela Maksimova Popova Folio Gravat

POLÒNIA


30641 Vitaley Shnitko Pompey running Art digital

UCRAÏNA

30645 Victor Korjakin Final Linòleum

30642 Charles van Gisbergen Serbia – III Aiguafort

BÈLGICA

30646 Ana Giulia Delcea Atmosphere red Art digital

30643 POLÒNIA Alicja Snoch-Pawlowska Order 2 Monogravat - Impr. digital

30647 Mariayt Magomaeva Ex libris Aiguafort

30644 UCRAÏNA Aleksandra Limanskaya Black and white winter Art digital

30648 Joanna Dudek No-closeness – I Art digital

RÚSSIA

ROMANIA

RÚSSIA

POLÒNIA

30649 Juliana Zelner O grito Aiguafort - Punta seca

BRASIL

30653 Gustavo Sorlino Un niño bajo la luna Aiguafort - Aquarel·la

ESPANYA

30650 VENEÇUELA Dumalva Herrera Seidel (DuDú) Soy espíritu Art digital

30654 CUBA María de los Ángeles Vidal Martínez La palma en mis ojos Linòleum

30651 Justyna Ciećka Joanna Art digital

30655 PAÏSOS BAIXOS Rinus Groenendaal + zee Xilografia

POLÒNIA

30652 ROMANIA Stefania Loredana Muscalu Halls of frozen north Art digital

30656 Hanne Sie Nordic portal – 3 Art digital

DINAMARCA


30657 VENEÇUELA David Kamal El muerto en incendio Collage - Impr. Digital

30661 Natalia Startseva Jazz Art digital

RÚSSIA

30665 Sergiu Mihai Zegrean The portal Art digital

ROMANIA

30658 Irina Messianu Visión Aiguafort - Aiguatinta

MÈXIC

30662 Yury Koledin The winter walk Aiguafort

RÚSSIA

30666 Asiyat Kamilova Ex libris Aiguafort - Aiguatinta

RÚSSIA

30659 Lena Kharitonova The confusion Tècnica mixta

RÚSSIA

30663 José Angelo Rodrigues S/T Xilografia

BRASIL

30667 Patrycja Wojtczak Rain Litografia

30660 Mariusz Dziak Faces – IV Linòleum

POLÒNIA

30664 Naveen Kumar A. Silver Aiguafort - Gofratge

ÍNDIA

POLÒNIA

30668 UCRAÏNA Irina Rud-Volga The traditions of Ukrainian wedding - Korovay Linòleum

30669 ROMANIA Marius Horațiu Sângeorzan Bizantine memories – I Art digital

30670 Kateryna Bortsova Chess Art digital

UCRAÏNA

30671 SÈRBIA Katarina Dragutinović-Roccella Nude Art digital

30672 Andrey Gonchar The shed Aiguafort

RÚSSIA


30673 Melinda Kostelac Night fly Col·lagrafia

CROÀCIA

30677 Krystyna Szwajkowska Lonely people – A Litografia

30674 Nadya Onyschenko Words to each other or we belong together Tècnica mixta

UCRAÏNA

30678 RÚSSIA Vladimir Zuev Listening to Joe Cocker - Across from midnight Vernís tou - Punta seca - Col·lagrafia

30682 Mauricio Sbarbaro S/T Xilografia

30675 Iosif Mihailo Endeavor No 3 Art digital

ROMANIA

30679 COREA DEL SUD Min-Kyeong Park Phenomenon – II Punta seca

30683 Daniel Dino Sol y abismo Gofratge

30676 ESPANYA Gloria Albors Tronchoni Rosa-rosae Linòleum

30680 BULGÀRIA Veliko Marinchevski Hedge shades – 3 (three birds) Aiguafort - Aiguatinta

POLÒNIA

30681 Norman Gebauer S/T Aiguatinta

ALEMANYA

ESPANYA

ARGENTINA

Obres participants a escala 40%


ÍNDEX DE PARTICIPANTS, PER PAÏSOS En negreta, els 10 finalistes; en gris, els 6 guanyadors. ALEMANYA 30065 Dietrich Gürtler 30149 Heidi Bayer-Wech 30139 Hilke E. Helmich 30572 Ilse Plapp 30140 Ina Seeberg 30170 Ingrid Stotz 30548 Lothar Olschewski 30225 Marco Stanke 30254 Margret Sander 30681 Norman Gebauer 30333 Roland Schaller 30528 Sil Jurkowei 30025 Ursula Hülsewig 30339 Verena Wendel 30195 Wolfgang Eckardt ARGENTINA 30392 Aída Ferraris 30546 Aníbal Jorge Sotelo Maciel 30299 Claudia Fernández Farjat 30683 Daniel Dino 30007 Elba María Torres de Torres 30079 Eva Toker Jawerbaum 30630 Gonzalo Sebastián Jorge 30042 Graciela Buratti 30215 Luis Bourband 30606 María Cristina Fasah 30558 María Fernández Rivas 30499 María Laura Pacitti 30539 María Pumar 30575 Marisú Olivera 30407 Pipa Estefanell 30455 Verónica Soncini AUSTRÀLIA 30022 Christina Cordero 30564 Danielle Creenaune 30554 Gaye Paterson 30351 Jan Palethorpe 30001 Jolanta Ewart 30090 Maadi Einfeld 30509 Susan Rushforth ÀUSTRIA 30190 Brigitte Petry 30020 Elisabeth Weratschnig-Hörwarter 30077 Elmar Peintner 30335 Irene Stursa 30240 Larissa Mayer-Hausner 30313 Sabine Potuschak 30236 Wernfried Poschusta BAHRAIN 30448 Jamal Abdul Rahim BÈLGICA 30642 Charles van Gisbergen 30433 Liliane Bil

BIELORÚSSIA 30479 Alena Semchyshyn 30501 Karina Kharaneka BÒSNIA i HERCEGOVINA 30393 Darko Dugandžić 30341 Ivana Ćavar 30324 Mirko Zorko BRASIL 30607 A. Pereira da Silva 30446 Carla Meneghetti 30425 Claudia Gonçalves 30380 Cristina Carvalheira 30245 Dórian Ribas Marinho 30078 Esther Bianco 30599 Joana Passos 30663 José Angelo Rodrigues 30649 Juliana Zelner 30358 Maria Regina Pinto Pereira 30208 Paulo Roberto Lisboa 30632 Paulo Symões 30046 Saura Cirlei da Silva Maschio BULGÀRIA 30640 Daniela Maksimova Popova 30028 Irma Vodeva 30075 Ivan Bachvarov 30434 Ivan Ninov 30016 Ivo Yanakiev 30369 Kalina Kraleva 30054 Maria Duhteva 30242 Nelly Sandeva 30229 Tanya Yordanova 30680 Veliko Marinchevski 30303 Veselin Damyanov-Ves CANADÀ 30422 Agathe Piroir 30124 Carolyn Mount 30030 Jacqueline Plante 30085 Jean Côté 30266 Julie Maas 30551 Marie-France Bertrand 30586 Nobuyo Iwasaki 30618 Odile Loulou 30297 Patrick Bulas 30502 Patrick Desgreniers 30115 Paul-Gilles Vaillancourt 30544 Peter Boyadjieff 30111 Sylvain Grondin COLÒMBIA 30594 Alejandro García Restrepo 30605 Andrea Suwald 30635 Ángela Patricia Rodríguez H. 30601 Caterina Raimondi Sierra 30579 Gerson Eduardo Forero Tauta 30527 Juan Carlos Rivero Cintra

30582 30590 30588 30629 30593 30608 30598

Juan Diego Mantilla Mendoza Julio César Rodríguez Jaimes Lina Orozco Múnera María Isabel Plata Rosas Marta Lucía de Bedout Pilar Esteban Rodríguez Valentina Canseco-Jerez

COREA DEL SUD 30568 Dong-Ho Kang 30048 Hye-Jeong Kwon 30385 Inkyung Seo 30577 Jin-Su Jang 30150 Kum Nam Baik 30679 Min-Kyeong Park 30508 Myung-Jin Lee 30520 Youngt Hui Han CROÀCIA 30377 Antonija Gudelj 30347 Emina Pughel 30543 Josip Mijić 30673 Melinda Kostelac 30482 Noel Šuran 30383 Petra Cuitan 30363 Tihana Grzanić 30374 Valentina Ŝuljić CUBA 30156 30487 30484 30654

Eduardo López Josvel Vázquez Prat Julio C. Peña Peralta María de los Ángeles Vidal M.

DINAMARCA 30491 Charlotte Hanmann 30463 Else Strandsbjerg Haakonsson 30656 Hanne Sie 30267 Jeanette Thorup 30357 Jette Asdis Ewerlöf ESLOVÀQUIA 30624 Barbora Paulovičová ESLOVÈNIA 30387 Gordana Zirojević - Kiki 30609 Ivan Mrsnik 30419 Mihael Perčič 30565 Olga Kolenc 30450 Sabina Šiler Hudoklin 30556 Taja Ivancic 30093 Tomaž Gorjup 30576 Žarko Vrezec ESPANYA 30311 Adela Muiños 30421 Albert Granell Fort 30080 Aleix Mataró Garriga 30570 Amira Méndez Batarse


30213 30301 30498 30068 30454 30468 30555 30305 30224 30035 30356 30201 30413 30384 30372 30317 30184 30542 30495 30334 30326 30193 30137 30490 30037 30053 30251 30167 30146 30200 30024 30181 30133 30249 30260 30578 30214 30021 30023 30272 30004 30135 30676 30281 30537 30653 30458 30513 30443 30038 30534 30216 30289 30259 30105 30328 30099 30169 30118 30162 30043 30044 30067 30553

Ana Ruiz Segura Andrea A. Garcia Sastre Anna Arqués i Guillamet Anna Carbonell Buira Anna-Mercè Puig Alabern Antonio José Barrientos Ruiz Araceli M. Aparicio Bernabé Díaz Lirio Camil·la Huisgen Carme Boix Villalbos Carme Garcés i Brusés Carme Granell Fort Carme Tarrés Pomareda Carmen García Velasco Carmen Romero Afán Cecília Gorgues Solé Cecilia José Celia Vara Concepció Matamoros i Viñas Concha Ávila Conxita Grancha Arauzo Cristina Capella Martí Chantal Ferracci Daniel Llin Soler David Sarasa Renedo Diana Ashdown Dolors Lujan Eduard Huertos Barot Empar Sesé Florensa Encarna Ferrer Castillejo Enric Bardera Eva Fort Eva Pujol Saborit Felipe Lamadrid Filo Fuentes Francesc Casanellas Bassols Francesc Soler Claveras Francisco Andrino Muñoz François Maréchal Bissey Gabriel Sabanés Rius Gérard de Brénnel Germán Aparicio Fernández Gloria Albors Tronchoni Gloria Izquierdo Blasco Gloria Santacruz Tarjuelo Gustavo Sorlino Ilich Roimeser Xirgo Isabel Indarte Boyero Isabel Sanjuan Gómez Izaskun Álvarez Gainza Joaquim Bel Llorens Jordi Güell Josefa Torres de Funes Josep Lázaro (Leri) Josep Luque Mateu Josep M. Portet Dot Josy Malagrida Joan Canals Carreras Leonardo Rial Leus Luis Miguel Baquero Fernández Lluïsa Jover Armengol M. Ángeles Suñer Lefort M. José Gimeno Oliva

30049 30192 30064 30464 30529 30218 30014 30276 30516 30532 30188 30026 30535 30682 30158 30547 30155 30322 30008 30557 30441 30055 30095 30243 30234 30178 30018 30176 30011 30034 30232 30348 30113 30526 30264 30362 30445 30142 30428 30515 30244 30332 30467 30089 30282 30147 30106 30084 30172 30226 30173 30354 30108 30247 30058

M. José Uriarte Mutos Maise Corral Tort Maite Escofet Maite Núñez Luque Manuel Fernando Mancera Margarida Alavedra Plà María Ángeles Pérez Gijón Marta Balada Monclús Marta G. Santa María Marta Lloret i Joan Marta Torres Mary Carmen Ezcurra MasauR Mauricio Sbarbaro Mercè Montserrat Bartra Mireia Canillo i Marín Mireia Fort Monique Lamotte Mats Montse Enrich Bastús Montserrat Ansótegui Montserrat Badia i Batlle Montserrat Benito Segura Montserrat Lacruz March Nobuko Kihira Nona López Surroca Norman Narotzky Núria Calsapeu Oriol Sàbat Paski Fort Llinàs Patricia Sicardi Pere Bellès Perla Estrada + Teresa Gironés Perry Oliver Peter Kadrmas Pia F. Wortham Pilar Garcerá Castelló Pilar Martín Herrero Ramon Llinés Camps Raymond Zorrilla i Carceller Rita del Río Rodríguez Roger Abella Castany Ros Vila Altimir Rosa Figueras Casanovas Rosa Mirambell Roser Capdevila i Valls Roser Cros Font Roser Ruiz Romero Santi Fort Sebastià Plans Sònia Giravent Pallerola Susana Català Sánchez Susana Valdés Casas Teresa Fernández Fuertes Uli Pick Wendy Bird

EUA (Estats Units d’Amèrica) 30460 Amaryllis Siniossoglou 30523 Aneta Kolodziejczyk 30573 Betty Harmon 30252 Betty Wood 30104 Beverly Ashcraft-Johnson 30585 Carrie A. Dyer 30074 Chloe Dee Noble

30511 30293 30353 30619 30600 30571 30596 30552 30238 30088 30405 30566 30211 30411 30432 30595 30562 30337 30307 30371 30047 30517 30126 30165 30083

Don Becktel Elizabeth Dove Ellen Peckham Ernest Milsted Ethan A. Rice Ewa Taryma-Myslinski Fletcher H. Dyer Geo Sipp Gloria Fischer Harvey Breverman Hertha O. Horwitz Idaherma Williams Joyce Blunk Lauren Hall Leigh Craven M. Wayne Dyer Mary Oestereicher Hamill Michele Winkler Monica Jacobs Octavian Pacurar Pam Skinner Ralph Slatton Robert Kennon Waikit J. Ng Xiao Ying Zhou

FINLÀNDIA 30518 Anna Sihvonen 30524 Anu Sukanen 30431 Hannele Salminen 30329 Heidi Lehtola 30583 Ilona Huolman 30250 Iria Čiekča Schmidt 30041 Kristiina Kellokoski 30388 Kyösti Miettinen 30418 Laina Koskela 30051 Leena Kaplas 30561 Outi Pennanen 30010 Pia Feinik 30391 Saara Tikkanen 30398 Sari Mantila 30257 Susanna Suikkari 30521 Taina Rantala FRANÇA 30003 Armelle Magnier 30462 Béa Nevoux 30097 Brigitte Fournier 30228 Cécile Meyer-Malinverno 30614 Claire Illouz 30129 Denyse Lecomte 30368 François Laude 30179 Irène Boisaubert 30496 Jacqueline Allwood 30112 Jean Riedweg 30436 Jean-Jacques Lecoq 30253 Jean-Louis Cunin 30447 Jean-Michel Vincent 30550 Laurence Rafii-Coquillard 30604 Magali Keraudren 30070 Margaret Dibdin 30198 Margot Maldonado Muñoz 30203 Marie-Claude Phenix 30290 Michel-André Martin


30338 30423 30103 30270 30261 30287 30456 30540 30117 30262 30119

Michele Morvan Micheline Doucet-Carriere Naoko Tsurudome Nicole Nègre Philippe Auriol Philippe Grison Philippe Morin Pierre Jonquières Renaud Allirand Renée Micoulaud Sophie Wilbert

GRÈCIA 30086 Aria Komianou 30620 Rena Kalogeropoulou 30036 Iris Xilas Xanalatos 30536 Katerina Xarchopoulou 30345 Maria Giannakopoulou 30519 Markos Kambanis 30420 Yannis Stefanakis ILLES ÅLAND 30131 Nanna Sjöström ILLES FÈROE 30027 Rannvá Holm Mortensen ÍNDIA 30633 30361 30235 30664 30241

Aishwaryan K Chandra Sheaker D. Satish Kumar Naveen Kumar A. S. Rajesh

IRLANDA 30062 Aoife Layton 30069 James McCreary 30125 Joe Ryan 30120 Killian Dunne 30221 Rebecca Homfray ISRAEL 30504 Aída Stolar 30157 Clara Herscovici 30549 Dafna Sartiel 30029 Eli Diner 30503 Hanna Sperling 30101 Joseph Chaaltiel 30144 Lea Livne 30175 Monica Alon 30091 Nira Schwartz 30132 Rina Vardy 30237 Rita Shulman 30100 Shoshanna Givon 30522 Tamar Asas 30056 Tamara Sorkin 30480 Tami Shkedi 30189 Yosef Shemesh ITÀLIA 30183 Claudio Onorato 30263 Fabrizio Pavolucci 30533 Giancarlo Rossi

30109 30271 30073 30059 30185 30128

Graziella Conti Papuzza Judit H. Fontana Luisa Tinazzi Paola Nasso Grienti Silvia Borgogni Susanna Manghetti

JAPÓ 30207 30006 30427 30072 30102 30087 30559 30473 30130 30039 30057 30444 30269 30166 30148 30512 30009 30160 30134 30497 30402 30141 30239 30196 30177 30031 30002 30589 30227 30327 30204 30457 30284 30292 30171 30164 30494 30187 30470 30625 30273 30412 30145 30246 30318 30255 30258 30223 30296 30359 30154 30288 30308 30191 30013

Akie Arikawa Akiko Hasegawa Akiko Sugihara Atsuko Yamaba Atsushi Matsuoka Ayaco Suzuki Brendan Sarsfield Chiaki Takemoto Chieko Sato Chiemi Itoi Emiko Orai Etsuko Kubota Etsuko Ryu Fumiko Miyazaki Haruko Cho Hat Yamashiro Hideko Kunii Hiroko Sato Hiroko Takata Itaru Iwahashi Itsuji Hirata Jun Maruyama Junko Funada Karin Iwabuchi Kayoko Sawamura Kazuhiro Tano Kazuko Kido Keiko Kobayasi Keiko Nakashima Keiko Yukimoto Kiko Ohno Kinichi Maki Kudou Tadataka Kyoshiro Takahashi Maho Yamashita Maruo Yasui Masaaki Sugita Masumi Yokoyama May Utsui Mayuki Enoki Megumi Kato Michiko Inukai Michisuke Aoki Miki Hatakeyama Minae Takada Miwa Fujisaki Miyuki Toshima Naomi Kasai Naomi Kubo Naotsugu Hashimoto Natsuko Horiguchi Nobuyuki Nakajima Noriko Yida Risa Hirose Ryo Natsukari

30121 30438 30627 30481 30531 30220 30168 30302 30096 30275 30138 30182 30378 30406 30194 30127 30019 30199 30005 30631 30136 30342 30082 30637

Satomi Miyazawa Sawa Horio Seiko Katsuo Shigeaki Yokoyama Shino Matsuura Takanori Iwase Tomiko Matsuno Toshihiko Iwabuchi Toshinori Tanuma Tsuyoshi Yatake Yasuko Moriuma Yasuko Tachi Yoko Furuta Yoko Hato Yoko Hayashi Yoriko Shimosaka Yoshifumi Watanabe Yoshiko Fujita Yoshiko Kiso Yoshiko Tachibana Yoshisuke Funasaka Yosico Mori Yuuki Maki Zhuang Man

KOSOVO 30507 Agim Salihu 30489 Alban Nimani 30580 Enver Rakovica 30469 Shyqri Nimani LETÒNIA 30197 Lolita Vorkale LÍBAN 30323 Mirella Aprahamian LITUÀNIA 30304 Monika Puzauskaite LUXEMBURG 30530 Helga Françoise Brinkmann 30331 Serge Koch MÈXIC 30581 Adriana Flores 30408 Alan Gorodzinsky Kerik 30379 Beatriz Borrego Hinojosa 30312 Claudia Ivónne Martínez Aguirre 30050 Christa Klinckwort 30364 Christine Aebi-Ochsner 30382 Dina 30286 Emilio H. Rodríguez Montantes 30367 Fernanda Reyna 30591 Grizelda Tamez García 30465 Guadalupe Morazúa 30500 Iola Benton 30658 Irina Messianu 30336 Janette Husny 30404 José Roberto Hernández Hdez. 30330 Leticia Sánchez Mata 30352 Liliana Rizo Dewet 30314 M. Dolores Romero Dávila


30350 30315 30587 30584 30525 30040 30319 30325 30360 30340 30316 30611 30610 30012

Marilupe Ruiz Marissela Esqueda Martha Bolio Mayte Amezcua Miguel A. Otero Méndez Miriam Libhaber Mónica Romero Dávila Patricia Figueroa Raffaella Bianchi Beltrami Renata Gerlero Estrada Roberto L. Mantilla (ROMAN) Sara Hernández-Pons Sara Méndez Fabre Sara Waisburd

MOLDÀVIA 30461 Victoria Mihalachi NORUEGA 30116 Dagfinn Bakke 30603 Greta Bergan Borge 30395 Lena Akopian 30541 Marianne Amundsen 30122 Marianne Gihle 30622 Odd Melseth 30424 Randi Werge Bøyesen 30628 Restiel Marqvardsen 30061 Rolf Aamot 30159 Tove Krogh NOVA ZELANDA 30294 Steve Lovett PAÏSOS BAIXOS 30376 Pieter Ploeger 30655 Rinus Groenendaal 30343 Sonja Reedijk 30346 Tieneke van Montfort POLÒNIA 30643 Alicja Snoch-Pawlowska 30410 Anna Trojanowska 30621 Barbara Niścior 30545 Dorota Hauswirt 30152 Ewa Czober 30478 Graźyna Kulikowska-Antczak 30472 Jakub Godziszewski 30648 Joanna Dudek 30651 Justyna Ciećka 30677 Krystyna Szwajkowska 30660 Mariusz Dziak 30186 Mieczyslaw Dabrowski 30634 Monika Łukowska 30667 Patrycja Wojtczak 30639 Paulina Sobierajska 30474 Przemysław Michałowski 30231 Tadeusz Ramik 30180 Wojciech Jaguźny 30033 Wojciech Łuczak 30466 Zbigniew Jóźwik PORTUGAL 30373 Ana Galvão

30417 30429 30202 30560 30437 30209 30283 30143 30453 30222 30397 30210 30092 30274 30442

Anabela Mendes Lopes Clarisse Airoso Ema Leandro Fernanda Marinho Helena Cardoso Isabel Alves Isabel Gorman Jose Barral Maria Celeste Alves Maria Moura Maria Teresa Jorge Mary Hurst Mary St. George Mel de G. Nim

PUERTO RICO 30636 José A. Rivera Morales (JARM) 30459 Wareco Martínez Díaz REGNE UNIT 30471 Annette G. McIntosh 30414 Arvon Wellen 30592 Bella Peralta 30415 Colin Gillespie 30265 Christopher Moon 30366 Elizabeth Stuart Smith 30230 Gill Speirs 30256 Ivy Smith 30248 Janet-Ferrier Robinson 30217 Jill Bennett 30381 Jose Suarez Varela 30416 Joseph J. Field 30015 Kay Robinson 30285 Linda Nevill 30114 Louise Hayward 30098 Luce 30306 Malcolm Franklin 30205 Merlyn Chesterman 30060 Pat King 30279 Patricia Niemira 30110 Roger Limbrick 30277 Ruth Barrett-Danes 30291 Sally Scott 30094 Sarah Gordon ROMANIA 30309 Adrian Valentin Samson 30477 Alexandra Maria Ilie 30403 Alina Teleman 30646 Ana Giulia Delcea 30475 Colceru Ciprian 30505 Dan Boar 30485 Dorothea Hirjoi 30567 Georgeta Gherghinoiu 30675 Iosif Mihailo 30435 Lia-Maria Bîra 30617 Mara Diaconu 30669 Marius Horațiu Sângeorzan 30492 Ovidiu Petca 30665 Sergiu Mihai Zegrean 30652 Stefania Loredana Muscalu

RÚSSIA 30672 Andrey Gonchar 30666 Asiyat Kamilova 30163 Djamilya Sultanova 30310 Evgeni L. Blumkin 30390 Ilia Pazderin 30493 Kira Petushkova 30659 Lena Kharitonova 30300 Ludmila Yuga 30647 Mariayt Magomaeva 30476 Masha Belaya 30396 Mikhail Parshikov 30661 Natalia Startseva 30365 Regina Bugleeva 30071 Sergey Krasheninnikov 30440 Shuanna Sunkoeva 30032 Svetlana Vedernikova 30645 Victor Korjakin 30678 Vladimir Zuev 30662 Yury Koledin SÈRBIA 30671 Katarina Dragutinović-Roccella 30430 Maja Vasić Katić 30161 Mirko Molnar 30206 Risto Antunovic SÍRIA 30538 Azza Abo Rebieh SUÈCIA 30394 Abdulkareem Sadoon 30602 Agneta Östlund 30107 Britt-Louise Sundell Nemes 30386 Gerd Brandes 30081 Jan-Eric Bergström 30298 Klara Nagy 30219 Margaretha Persson 30233 Öivind Harsem SUÏSSA 30278 Béatrice Mollard 30174 Claudia Hobi 30574 Coralie Hirschi 30401 Dadi Wirz 30076 Eva Gallizzi 30045 Group LIGNA 30151 Heidi Meier-Freuler 30486 Heinz Allemann 30123 Heinz-Peter Kohler 30066 Hermann Bob Gelzer 30052 Katharina Proch 30268 Montserrat van Thuyne-Daniel 30212 Pascal Mollard 30063 Raphael Rezzonico 30483 Susan Mézquita 30017 Theres Steidel-Freuler 30569 Zanat Nova TAILÀNDIA 30623 Kana Veradacha


TAIWAN 30449 Debbie Pea-Chian Lee 30320 Hyun-Jin Kim TURQUIA 30153 Gülnaz Ertan TXÈQUIA 30488 Zdeněk Kučera UCRAÏNA 30399 Ajk Piercc + Tee Kho! 30644 Aleksandra Limanskaya 30613 Alexander Smorodin 30295 Alexandr Dvoriankin 30626 Anastasya Chechilova 30638 Helen Tkach 30668 Irina Rud-Volga

30670 30506 30674 30510 30280 30641 30451

Kateryna Bortsova Marina Rosljakova Nadya Onyschenko Oksana Hrynenko Vasil Fenchak Vitaley Shnitko Volodymyr Chornobay

URUGUAI 30615 Brenda Silveira Echeverría 30409 Fernanda Paulette 30349 Ignacio Márquez 30439 Isabel Easton 30375 Javier Hernández 30400 Lídice Stankervicaite 30452 Olga Bacigalupo 30321 Pedro Hiriart Arrospide 30426 Raul Cattelani

30355 Rosalba Correa Caraffa 30389 Sonia Marta Otero VENEÇUELA 30616 Beatriz Nones 30657 David Kamal 30650 Dumalva Herrera Seidel (DuDú) 30370 Francisca María Asunción XILE 30597 30612 30344 30514

Carlos Araneda Francisca Monreal M. Isabel Dávila Losada Marylin C. Bronfman

XINA 30563 Jenny Wu


MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS NOTES PER A LA HISTÒRIA La primera vegada que es va celebrar el Mini Gravat Internacional de Cadaqués, va ser l’any 1981 - Participació: 192 artistes de 33 països. Membres del Jurat: Lanfranco Bombelli (Itàlia), Richard Hamilton (Anglaterra), Laurence Barker (EUA), R. Santos Torroella i Glòria Moure (Espanya). Obres premiades: «Record mirall» Gustau Carbó Berthold (Espanya). «Atarax» Michael Lasuchin (URSS). «Les bois de Versilles» Ursula Neubauer (França). «Angela» Peter Ford (Anglaterra). «C. Work» Makoto Iwamura (Japó). «Selfportrait painting a straight line» Hans Reinhard Szymansky (Alemanya). «Wind Wave» Humio Tomita (Japó). «S/T» Gerard Steffe (Àustria). “MicMac” George Krallis (Grècia). «Beso Fallido» Bárbara Alvarado (EUA). «Rose, Minnie and Sadie» Tilya Helfield (Canadà). «Reflet nº11» Diane de Montbrone (França). Exposicions: Cadaqués, Galeria Réné Mètras de Barcelona, Galeria Sant Jordi de Girona. 1982 - Participació: 322 artistes de 35 països. Membres del Jurat: G. Carbó Berthold (Espanya), Diane de Montbrone (França), Tylia Helfield (Canadà) i Joan Josep Tharrats (Espanya). Obres premiades: «Sin Misterio» Carlos Macià (Cuba). «Fortuna IV» W. Wolfsmoon (Noruega). «Pylon VI» William Atkinson (Anglaterra). «La Notte» Carmelo Nino Trovato (Itàlia). «Wild Hair» William Schade (EUA). «S/T» Luis Paz (Colòmbia). «La Ballena de Bruegel» M. Assumpció Raventós (Espanya). «Dama China» J. A. Hernández (Mèxic). «At Play» Myrna Bercovitch (Canadà). «Folding Square» Eijo Okubo (Japó). «Living Landscape» Norman Narotzky (Espanya). «Sheep Street» J. William Winkelman (Anglaterra). Exposicions: Cadaqués, itinerant per Terrassa, Tarragona, Vic, Lleida i Girona, organitzat pel Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya. A la galeria Réné Mètras de Barcelona es van presentar les obres dels participants catalans i, simultàniament, a la Galeria del Taller Galeria Fort de Barcelona, les obres dels participants estrangers. 1983 - Participació: 614 artistes de 45 països. Membres del Jurat: C. Nino Trovato (Itàlia), M. A. Raventós (Espanya), M. Bercovitch (Canadà) i N. Narotzky (Espanya). Obres premiades: «Groc» Daniel Argimon (Espanya). «Vestimenta» Saul Bauman (Israel). «Return to Luchinver» Molly Bullick (Irlanda). «La Larga Espera» Ramírez Cacho (Espanya). «S/T» Sheila Klarke (Anglaterra). «Treeman» Walter Krump (EUA.) «The Topiarist» Rod Ewins (Austràlia). «Love Pavilion» Kevin Jackson (Anglaterra). «Figure II» Yuji Hiratsuka (Japó). «Meeting» William Moeselaar (Països Baixos). «Zoo» Stanko Vrtovec (Iugoslàvia). «2 Figures» Jesús Carles Villalonga (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, Biennal d’Osca i Galeria Seiquer a Madrid. 1984 - Participació: 458 artistes de 38 països. Membres del Jurat: Daniel Argimon (Espanya), S. Bauman (Israel), R. Cacho (Espanya), K. Jackson (Anglaterra), Y. Hiratsuka (Japó) i J. C . Villalonga (Espanya). Obres premiades: «Cat Dreams» Sylvia Sue (EUA). «Erotic III» J. A. Pérez de Arenaza (Espanya). «Pine Needles» Theodora Varnay Jones (EUA). «Disappearance-B» Kenji Ishii (Japó). «Round Trip» Katsunori Hammanishi (Japó). «In Black» Tatsuro Tsubamoto (Japó). «Two and half swimmers» Elspelth Lamb (Escòcia). «Danzatore Celeste» Giancarlo Stacul (Itàlia). «Nouage-Poupie 01» Akemi Noguchi (Japó). «Amor» Ana Miguel (Brasil). «S/T» Paul Dumont (Bèlgica). «La Bòveda» Teresa Gancedo (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Valls, Girona i Tàrrega. 1985 - Participació: 629 artistes de 45 països. Membres del Jurat: T. Varnay Jones (EUA), G. C. Stacul (Itàlia), A. Noguchi (Japó) i T. Gancedo (Espanya). Obres premiades: «Zum Tee Bei Stefanie» Herbert Just (Àustria). «Notes and Notes» Chanina Noifeld (Israel). «Eternal World» Osamu Saito (Japó). «Line C» Young Sook Sang (Corea). «Personatge» Maria Elena Paredes (Espanya). «Ledge II» Ewa Sarad (Polònia). «Space 15» Maksymilian Snoch (Polònia). «Gull 31» Koichi Suihara (Japó). «Story II» Ewa Vlasàkova (Txecoslovàquia). «Espejo» Paiva Raposo (Portugal). «Hacia Castilla» Alfonso Ayuso (Espanya). «Postmodernidad» Carlos Mauricio Falgueras (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Tarragona, Manresa, Tremp i Girona. 1986 - Participació: 652 artistes de 43 països. Membres del Jurat: O. Saito (Japó), M. E. Paredes (Espanya), K. Sugihara (Japó), E. Vlasàkova (Txecoslovàquia), P. Raposo (Portugal) i A. Ayuso (Espanya). Obres premiades: «Rove motrice de noir» Akira Abé (França). «Whale Song» Paul L. Stewart (EUA). «Gris Llum I» Marta Montcada (Espanya). «505» Simon Winch (Anglaterra). «Figures and Dreams» Victor Hafseld (Noruega). «The Spring and


Wind» Yanawitya Kunchaethong (Tailàndia). «Teatrino fatto di niente» Marina Ziggiotti (Itàlia). «Ronda a la Turca» Aysegul Izer (Iugoslàvia). «House I» Kent Attilio Matricardi (EUA). «Arlequín» Paco Aguilar (Espanya). «Packing Man» Tomakazu Kataoka (Japó). «Bird» Kaoru Matsuda (Japó). Exposicions: Cadaqués, Lleida, Igualada i València. Per primera vegada, el Mini Gravat Internacional de Cadaqués es va exposar als EUA, a la Northeastern University of Boston i al Principat d’Andorra. 1987 - Participació: 633 artistes de 47 països. Membres del Jurat: M. Montcada (Espanya), Y. Kunchaethong (Tailàndia) i P. Aguilar, (Espanya). Obres premiades: «Dino’s Rescue» David Bacigalupi (EUA). «Diagram» Martin E. Baeyens (Bèlgica). «Buffalo» Jack Cassady (Canadà). «2nd Thought» Peter Cunliffe (Anglaterra). «A Fisherman’s Hapiness – IV» Dagffin Bakke (Noruega). «People L» Cecilia Frisendhal (Suècia). «Bags World» Mashiro Kawakubo (Japó). «1, 2, 3, ...S» Hegedus Laszlo (Hongria). «Confessions of a Martyr» Pam Longobardi (EUA). «S/T» Pedro Maruna (Espanya). «Pequeña Suite I» Mabel Rublí (Argentina). «Bull» Klaudij Tutta (Iugoslàvia). Exposicions: Cadaqués. Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat a Barcelona, i al Montserrat College de Beverly (EUA). Taula rodona per la normalització lingüística de les diverses tècniques d’estampació al català, hi col·labora el Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona i el TERMCAT. 1988 - Participació: 506 artistes de 36 països. Membres del Jurat: Kenneth W. Bushnell i Helen Gilbert, Professors d’Art de la Universitat de Hawaii, Honolulu (EUA); Marie José Capy, Editions Universelles, Toulouse (França); Louise Lavoie Maheux, President Atalier Presse Papier, Trois Rivieres, Quebec (Canadà); Josep Iglesias del Marquet, Vicepresident de l´Associació Catalana de Crítics d’Art (Espanya); Mel Ramos, Artista (EUA). Obres premiades: «Myself» Joan E. Popovich-Kutscher (EUA). «Robert Duncan» Harvey Breverman (EUA). «Magic Series - The Birds» Jean Duncan (Irlanda). «Retrato Compuesto de Julio Caro Baroja» Héctor Carrión (Espanya). «Viva Picasso + Jacqueline» Yoram Lilach (Israel). «She Laid Down» Kawabe Isshu (Japó). «Alberta Hunter» Marsha Sweet (EUA). «Dijalog – I» Miodrad Mladjovic (Iugoslàvia). «The Glass Veranda Marble» Joop Vegter (Països Baixos). «Feest - Festa» Frank Rosen (Països Baixos). «Portrait of the Artist» Svozilik Jaromir (Suècia). «Nautilus M.S.V.» Kotaro Suzuki (Japó). Exposicions: Cadaqués. Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu, cedida per l’Ajuntament de Barcelona. Es crea el “TRAVELLING SHOW”, que es va exposar a: Fundation Collioure, Chateau Royal, Collioure i Galerie des Editions Universelles, Tolouse (França). Korea Design Center Seoul i Hanaru Gallery, Seül (Corea). 1989 - Participació: 625 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Hector Carrión i Pedro Maruna (Espanya), Pam Longobardi (EUA), Jack Cassady (Canadà), David Bacigalupi (EUA), Joop Vegter (Països Baixos) i Cecilia Frisendhal (Suècia). Obres premiades: «Acrobatic Etude» Igor Podolchak (URSS). «Sunrise on 13th Street» Donna Moran (EUA). «Come On» Kyöto Mawatari (Japó). «Mariposas Negras» Christine Helmerich (Espanya). «Grilled Ham Platter» Frederica Tomas (Canadà). «Paper Entwinet in Wood» Koji Ikuta (Japó). Exposicions: Cadaqués. El “Travelling Show” es va exposar a: Museo Nacional de la Estampa, Ciutat de Mèxic; Sala del Silenzio, Comune di Bologna, Bolonya (Itàlia); «Festival Internacional de Teatro», Manizales (Colòmbia). 1990 - Participació: 685 artistes de 48 països. Membres del Jurat: Federica Tomas (Canadà), Koji Ikuta (Japó), Jean Duncan (Irlanda), Yoram Lilach (Israel), Donna Moran (EUA), Jaromir Svozilik (Suècia), Frank Rosen (Països Baixos), Marsha Sweet (EUA). Obres premiades: «The Brothers» Andrey Shabunin (URSS). «Poliptyc 12» Janni Konstantinovski (Polònia). «Au bain Marie» Magrit Willens (Països Baixos). «Cuerdas que cantan» Danae Sala (Mèxic). «S/T» David Wolff (EUA). «After Moon I-90» Cho Min (Corea). Exposicions: Cadaqués. Museu d’Art de Sabadell. Capella de Sant Joan, Vilafranca del Penedès. Museu del Suro, Palafrugell. Portal de Pardo, El Vendrell. Serveis Territorials, Tortosa. Galeria d’Art Farners, Santa Coloma de Farners. Palau de l’Abadia, Sant Joan de les Abadesses. Castell de la Bisbal, La Bisbal. 1991 - Participació: 660 artistes de 43 països. Membres del Jurat: Danae Sala (Mèxic). Santo Catanuto (Itàlia). David Wolff (EUA). Obres premiades: «Cross Break» Erling Gustafsson (Suècia). «Prinzip Hoffnung» Alfred Traugott (Alemanya). «S/T» Ilija Knezevic (Iugoslàvia). «Imoayan» Patricia de la Fuente (Mèxic). «DF-3a» Leszek Kiljanski (Polònia). «The Magic Flute» Shail Choyal (Índia). Exposicions: Cadaqués. Hankyu Department Store, Osaka. Gallery Oishi, Gallery Fukuda i Palus, Fukuoka. Daimaru Department Store, Kochi. Nipponbashi Takashimaya Interior


Gallery, Tokyo. Matsuyama Frame Shop, Sapporo. Miyai Frame Shop, Otaru. Tsuda Frame Glass, Muroran. Bungadoh, Hakodate. Tomamidoh, Tomakomai. Sasati Gallery, Kushiro (Japó). 1992 - Participació: 623 artistes de 45 països. Membres del Jurat: Patricia de la Fuente (Mèxic), Erling Gustafsson (Suècia) i Shail Choyal (Índia). Obres premiades: «Prelude III» Britta Kjaerulff (Dinamarca). «Umarmungen I» Marion Elias (Àustria). «Znak» Adam Olejnizak (Polònia). «Sérénité» Mikio Watanabe (Japó). «View 92-SS1» Akira Tokuda (Xina). «Form II» Park Soo-Ok (Corea). Exposicions: Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). 1993 - Participació: 518 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Britta Kjaerulff (Dinamarca), Mikio Watanabe (Japó) i Simon Fletcher (Anglaterra). Obres premiades: «Contingut Creat» Dolors Bosch i Agustí (Espanya). «Hot Line II» Ingrid Schubert (Alemanya). «Work U-46» Ryuichi Sugino (Japó). «Fear of Unknown - I» Rumen Petrov Nistorov (Bulgària). «Corteccia» Sonia Foschi (Itàlia). «Shrine I» Christopher John Denton (Anglaterra). Exposicions: Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar. 1994 - Participació: 687 artistes de 58 països. Membres del Jurat: Dolors Bosch (Espanya), Ingrid Schubert (Alemanya), Sonia Foschi (Itàlia) i Christopher Denton (Anglaterra). Obres premiades: «Recollection - 940141» Kum Nam Baik (Corea). «Billiards» Leonid Zikeev (Israel). «Pensieri» Sandro Bracchitta (Itàlia). «Yesterday» Jukka Vänttinen (Suècia). «White crow» Romanyshyn Roman (Ucraïna). «XXX» Robert Jancovic (Eslovàquia). Exposicions: Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar. The Art Center, Seül (Corea del Sud). 1995 - Participació: 727 artistes de 59 països. Membres del Jurat: Leonid Zikeev (Israel), Sandro Bracchitta (Itàlia) i Robert Jancovic (Polònia). Obres premiades: «Toro y mujer» Oliver (Espanya). «Anytime» Anne Dykmans (Bèlgica). «Visage U (Undulation) 1» Toshio Yoshizumi (Japó). «Invisible-I-’95" Alamgir (Canadà). «Y.Ó.» Nobuko Kihira (Espanya). «La Creation II» Park Jeong-Ho (França). Exposicions: Joensuun Taidemuseo, Joensuu (Finlàndia). Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 1996 - Participació: 759 artistes de 56 països. Membres del Jurat: Anne Dykmans (Bèlgica). Oliver (Espanya). Nobuko Kihira (Espanya). Xavier Barral (Espanya). Obres premiades: «Corrida III» Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària). «Nau III» Ester Turró Mayne (Espanya). «Polidrome» Francine Simonin (Suïssa). «Time-Collapse 12» Bodil Brems (Dinamarca). «Room» Arvon Wellen Flemings (Anglaterra). «Running Oxe II» Ji-Xin Shong (Xina). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). Museu de Sant Joan, Lleida. 1997 - Participació: 816 artistes de 61 països. Membres del Jurat: Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària), Ester Turró Mayne (Espanya), Francine Simonin (Suïssa), Xavier Barral (Espanya), Bodil Brems (Dinamarca) i Arvon Wellen Flemings (Anglaterra). Obres premiades: «A View» Toshimi Kitano (Japó). «Livre d’or» Marina Mayer (Bèlgica). «Re I» Lars Holmström (Finlàndia). «Window to paradise 2» Angela Rolim (Brasil). «Window» A. Balasubramaniam (Índia). «The sunset» Bladimir Basmanov (Rússia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 1998 - Participació: 816 artistes de 54 països. Membres del Jurat: Toshimi Kitano (Japó), Marina Mayer (Bèlgica), Lars Holmström (Finlàndia), Angela Rolim (Brasil) i A. Balasubramaniam (Índia). Obres premiades: «S/T» Marie Christine Dargent. «Embrace» Noboru Sawai (Canadà). «Dotik IV» Zarko Vrezec (Eslovènia). «Sakontasun» Oscar Alonso Usun (Espanya). «The evening in winter» Shigeki Tomura (Japó). «Bild nr. 223/98» Margret Sander (Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria Article 26, Barcelona. Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 1999 - Participació: 747 artistes de 55 països. Membres del Jurat: Noboru Sawai (Canadà), Marie Dargent (França), John Brunton (Anglaterra) i Francesc Todó (Espanya). Obres premiades: «Arpege II» Christina Cordero (Austràlia). «Footsteps» M. H. Paik (EUA). «Flying licence» Hannu Hyrske (Finlàndia). «West» Nicola Murray (Escòcia). «Tour-


mente» Eliane Gervasoni (Suïssa). «Spectrum-R-1» Takasuke Nakayama (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2000 - Participació: 615 artistes de 49 països. Membres del Jurat: Christina Cordero (Austràlia), Eliane Gervasoni (Suïssa), Nicola Murray (Escòcia) i Takasuke Nakayama (Japó). Obres premiades: «S/T» Catherin Bolle (Suïssa). «Gold looking cow» Hanne Christoffersen (Dinamarca). «S/T» Germán Aparicio (Espanya). «Game nº II» Robert Brun (Eslovàquia). «Geography-Freezing Point / III» Yoshio Imamura (Japó). «A» Egidijus Rudinskas (Lituània). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2001 - Participació: 667 artistes de 50 països. Membres del Jurat: Catherine Bolle (Suïssa), Hanne Christoffersen (Dinamarca), Yoshio Imamura (Japó) i Egidijus Rudinskas (Lituània). Obres premiades: «Non» Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca). «Love» Stanislaw Swieca (Polònia). «Entropía II» Alejandra Bagolini (Argentina). «Arctic labyrinth I» Liisa Malkamo (Finlàndia). «L’un l’autre» Daniel Clochey (França). «Shade – I» Mieko Urusido (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2002 - Participació: 630 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca), Stanislaw Swieca (Polònia), Mieko Urusido (Japó) i Liisa Malkamo (Finlàndia). Obres premiades: «Secret Writing 2» Sebastiao Pedrosa (Brasil). «The 6th Elegy» Maria Nichita (Romania). «S/T» Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània). «G-1090» Anna Vilarrúbias (Espanya). «Spacebox two» Roger Limbrick (Anglaterra). «Studio» Stephane Zaech (Suïssa). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2003 - Participació: 651 artistes de 51 països. Membres del Jurat: Sebastiao Pedrosa (Brasil), Maria Nichita (Romania), Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània), Anna Vilarrubias (Espanya) i Roger Limbrick (Anglaterra). Obres premiades: «Origin of colony 02-7» Masaaki Ohya (Japó). «Secret» Micheline Doucet Carriere (França). «Jardines interiores IV» Gloria Santacruz Tarjuelo (Espanya). «Fabel 3» Ase Anda (Noruega). «Bozicna zvezda» Berko (Eslovènia). «El volcán» Christian Zsagar (Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2004 - Participació: 603 artistes de 52 països. Membres del Jurat: Masaaki Ohya (Japó), Micheline Doucet-Carriere (França), Ase Anda (Noruega) i Berko (Eslovènia). Obres premiades: «Moon Walk» Mary Hurst (Anglaterra). «Emerge 03-IV» Shogo Muto (Japó). «Doors I've passed through IV» Todor Genkov Ovcharov (Bulgària). «D5 PEF GAL» Pere Bellès i Gras (Espanya). «Sinfonia #5» Gustavo Möller (Mèxic). «Tectonic-in movement-0403» Won-Seuk Jang (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2005 - Participació: 616 artistes de 48 països. Membres del Jurat: Todor Ovcharov (Bulgària), Mary Hurst (Anglaterra), Pere Bellès i Gras (Espanya) i Shogo Muto (Japó). Obres premiades: «En cuanto» Anna Maria David (Espanya). «Latifundia I» Caroline Ford (França). «Time of year – 1» Kiyo Wada (Japó). «Armonia» Viviana Moncayo (Itàlia). «Torso» Rais Gaitov (Rússia). «Stop Bush (1)» Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2006 - Participació: 658 artistes de 50 països. Membres del Jurat: Caroline Ford (França), Kiyo Wada (Japó), Viviana Moncayo (Itàlia), Anna M. David (Espanya), Rais Gaitov (Rússia) i Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Obres premiades: «S/T» Maja Poljak (Sèrbia). «B» Tanya Azarova (Rússia). «Mazo» Roland Schaller (Alemanya). «Espai» Joan Canals Carreras (Espanya). «Mi casa – IV» Célia Bragança (Portugal). «Horizon» Danielle Creenaune (Austràlia). Finalistes: «Ambient» Clara Baylina Cabré (Espanya). «Retornada» Cristina Garcia Tena (Espanya). «Breating of wood’s - A» Akihiro Tomoda (Japó). «Serie sensaciones - El silencio» Teresa Fernández Fuertes (Espanya). «Pencil» Fumie Kagoshima (Japó). «Essentia ∂» Uli Pick (Alemanya). «Element» Tadeusz Ramik (Polònia). «Untitled-3» N. Leelavathy (Índia). «Germinado» A. Pereira da Silva (Brasil). «Boreas» Jordi Solé Sellarès (Espanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).


2007 - Participació: 654 artistes de 51 països. Membres del Jurat: Maja Poljak (Sèrbia), Joan Canals (Espanya), Célia Bragança (Portugal), Danielle Creenaune (Austràlia) i Roland Schaller (Alemanya). Obres premiades: «3 archi di cerchio» Lanfranco Bombelli (Itàlia). «Sreća» Josip Mijić (Croàcia). «I’ll be there» Kiko Ohno (Japó). «Subiendo» Míriam Cantera Arranz (Espanya). «Color-full mind – IV» Yun-Jung Seo (Corea). «Space net» Leena Kaplas (Finlàndia). Finalistes: «Dream of the glass» Minae Takada (Japó). «Solace» Ivančo Talevski (Macedònia). «Aspudden 2» Peter Wiklund (Suècia). «II círculos» Luz González de la Torre (Espanya). «Gluttony» Chiemi Itoi (Japó). «The cow – A» Ryo Saitoh (Japó). «S/T» Leonardo Rial Otero (Espanya). «First snow #2» Linda Jules (Canadà). «S/T» Heather Huston (Canadà). «Velmo Poeta» Jussara T. G. Pires (Brasil). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2008 - Participació: 661 artistes de 55 països. Membres del Jurat: Josip Mijić (Croàcia), Kiko Ohno (Japó) i Míriam Cantera Arranz (Espanya). Obres premiades: «Porous #29» Eunice Kim (EUA). «Bubbles – II» Claudia Hobi (Suïssa). «Réminiscence 08-10-4» Sadao Sakurai (Japó). «Allegories: Oxygen» Peter Boyadjieff (Canadà). «S/T» Maria Ribeiro (Portugal). «Vague et mémoire» Gérard de Brénnel (Espanya). Finalistes: «Interacción» Isabel Sanjuan Gómez (Espanya). «Game» Nino Injia (Geòrgia). «Innocent – 2008 B» Naotsugu Hashimoto (Japó). «After Gaudi – IV» Red O’Neill (Irlanda). «Magic – 3» Mieczyslaw Dariusz Dabrowski (Polònia). «Morning passages – II» Dobroslava Kelsey Brodakova (Txèquia). «Estuarine mist – IV» Susan Rushforth (Austràlia). «Ha» Alice Zwarts (Canadà). «Pollastre» Margarita Feixas (Espanya). «In the sea – 1» Michiko Inukai (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2009 - Participació: 664 artistes de 49 països. Membres del Jurat: Gérard de Brénnel (Espanya), Sadao Sakurai (Japó), Peter Boyadjieff (Canadà), Claudia Hobi (Suïssa) i Maria Ribeiro (Portugal). Obres premiades: «S/T» Leonardo Rial (Espanya). «Autumn» Merlyn Chesterman (Regne Unit). «Meditations about winter – 2» Wojciech Łuczak (Polònia). «Toast – I» Chikahide Saeki (Japó). «Hands just right 3» Reti Saks (Espanya). «Markierungen XVIII» Verena Vernunft (Alemanya). Finalistes: «Límite do dia» Ana Galvão (Portugal). «Escape» Vicky Gruyters (Bèlgica). «El árbol que lloraba noes» Yolanda Spínola Elías (Espanya). «S/T» Concha Ávila (Espanya). «The vernal trousseau – I» Zhuang Man (Japó). «Plants – I» Naomi Kasai (Japó). «Seis de agosto» Ana María Velásquez (Colòmbia). «Red kimono» Merijean Morrissey (Canadà). «S/T» Isabel Sanjuan Gómez (Espanya). «Days (1)» Keiko Nakashima (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). 2010 - Participació: 683 artistes de 59 països. Membres del Jurat: Reti Saks (Estònia), Merlyn Chesterman (Regne Unit), Leonardo Rial (Espanya) i Mercedes Molleda (Espanya). Obres premiades: «My doorstep – IV» Jeanette Thorup (Dinamarca). «Woodland – V» James McCreary (Irlanda). «Enigma» Eduardo López (Cuba). «Playar with graphics – II» Nelly Sandeva (Bulgària). «Peacock tunnel» Junko Funada (Japó). «Shadow – I» Kana Veradacha (Tailàndia). Finalistes: «Drift» Maho Yamashita (Japó). «Space XXXXXVII» Ivan Ninov (Bulgària). «Days (6)» Keiko Nakashima (Japó). «Innocent – 2010 A» Naotsugu Hashimoto (Japó). «Epic Mood» Shyqri Nimani (Kosovo). «Eco» Juan Carlos Rivero Cintra (Colòmbia). «Seed – 1» Hideko Kunii (Japó). «Equilibrio» María Fernández Rivas (Argentina). «Brawne House, the Brandon Estate» Louise Hayward (Regne Unit). «Time traces – III» Tomaž Gorjup (Eslovènia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).


COL·LABORADORS LEISURE PAINTER, Regne Unit. AFTERIMAGE, Rochester, EUA. L’INDEPENDANT, França. AMARANT, Gent, Bèlgica. MAGENTA, Buenos Aires, Argentina. AMERICAN ARTIST, Marion, EUA. MAIN-POST, Würzburg, Alemanya. ART, Guia mensual de les Arts a Catalunya i Balears. MAIN-ECHO, Aschaffenburg, Alemanya. ART & METIERS DU LIVRE, París, França. MALASPINER BULLETIN, Vancouver, Canadà. ART MAGAZINE, Regne Unit. MALASPINER PRINTMAKERS SOCIETY, Canadà. ART NEXUS #31, EUA. McCLAIN’S PRINTMAKING SUPPLIES, Oregon, EUA. ART OPORTUNITIES MONTHLY, Califòrnia, EUA. MIDI LIBRE, França. ART PAPERS, Atlanta, EUA. NEWSPRINT, Print Club of Philadelphia, EUA. ARTE EN COLOMBIA, Colòmbia. NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT, Dinamarca. ARTIST NEWSLETTER, Regne Unit. NOUVELLES DE L’ESTAMPE, França. BBC, Radio Suffolk, Regne Unit. NOVUM, Gebraushsgrafik, München, Alemanya. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS, França. OAC NEWS, Japó. BILD-PUNKT, Àustria OLE! Magazine, França. BK INFORMATION JOURNAL, Països Baixos. OLEO Y MARMOL, Argentina. BONART, Girona. PRINT COLLECTORS NEWSLETTER, Austràlia. BX, Rússia. PRINT NEWS, San Francisco, EUA. CENTRE DE GRAVURE DE CÉRET, França PRINTMAKERS HAND BOOK. CIRCA ART MAGAZINE, Irlanda. PRINTMAKING TODAY, Regne Unit. CLARIN, Buenos Aires, Argentina. PRINTWORKS MAGAZINE, en línia, Regne Unit. CLUB DEL GRABADO, Montevideo, Uruguai. RÀDIO PINEDA, Pineda de Mar, Barcelona. COURRIER DES METIERS D’ART, França. RADIO NARBONNE MÉDITERRANÉE, França. CULTURA / NEW SYSTEM. Madrid. REVISTART, Barcelona. CYAN, Madrid. R.N.M. Radio Narbonne Mediterranee, França. DALA-DEMOKRATEN, Dalecarlia, Suècia. SETMANARI CAFÈAMBLLET, Blanes. DE WITTE RAAF, Gent, Bèlgica. SETMANARI DE L’EMPORDÀ, Alt Empordà, Girona. DIARI DE GIRONA, Girona. SOL IXENT, Cadaqués EAST ANGLIAN DAILY TIMES, Regne Unit. SOUTHWEST ART, Houston, EUA. EASTERN DAILY PRESS, Regne Unit. THE ARTIST, Kent, Regne Unit. EL PAIS, Barcelona. THE ATLANTA ART PAPERS, EUA. EL PUNT, Girona THE PRINT COLLECTION NEWSLETTER, N.Y., EUA. EMPORDÀGUIA, Girona. THE PRINTMAKER, Canadà. «ETC» MAGAZINE, Japó. VEDEMACUM BEELDEDE KUNST, Bèlgica. EXHIBITION DIRECTORY, Demar, N.Y., EUA. VISUAL ARTS ONTARIO MAGAZINE, Canadà. FESTIVAL DE CADAQUÉS, Cadaqués. WORLD PRINT COUNCIL, San Francisco, EUA. FORMAS PLASTICAS, Madrid. FR3, Television, França GACETA DE BELLAS ARTES, Madrid. GRAFICA D’ARTE, Milà, Itàlia. GRAPHEION, Regne Unit. HAND PAPERMAKING NEWSLETTER, EUA. HELL RAISER, Mother Jones Magazine, Napa, EUA. IDEA, Tòquio, Japó. IL GIORNALE DELL’ARTE, Faenza, Itàlia. INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, LJUBLJANA, Eslovènia. INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART AND POSTER, KHARKOV, Polònia. JOURNAL OF THE PRINT WORLD, Meredith, EUA. KULTUR POLITIK, Alemanya. KULTURA, Sofia, Bulgària. KUNSTECHO’S, Alemanya. KUNTS-BULLETIN, Kriens, Suïssa. KUNTSFORUM INTERNATIONAL, Alemanya. KUNTSHANWERRK & DESIGN, Alemanya. LA VANGUARDIA, Barcelona. LANDELIJK OVERLEG GRAFISCHE ATELIERS, Països Baixos. L’ART MÊME, Suïssa.


Profile for Merce Fort

Catalogue 30  

The catalogue of the 30th Mini Print International of Cadaques

Catalogue 30  

The catalogue of the 30th Mini Print International of Cadaques

Profile for miniprint
Advertisement