Page 1

28è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS 2008


28è MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS 2008

Amb la col·laboració de:


La clau de Cadaqués El diletant arriba a Cadaqués a mig matí, bufa una tramuntaneta fina d’estiu, i la badia és inundada per un devessall de sol que fereix la mirada. Resseguint les petjades de la memòria camina fins al Llané, saluda Na Lídia, tan ben plantada, i contempla la baluerna de l’església que domina l’acumulació arquitectònica de sempre, n’endevina l’altar barroc, hi posa música de Brahms. Aimez vous Brahms?, però ningú no li respon la pregunta. El diletant és a Cadaqués per resoldre un enigma: el misteri de M., el misteri del Miniprint… Necessita temps. La postal forma part de l’enigma, encara que només sembli un entreteniment. Una taula d’homes del rodal discuteix amb el parlar salat propi de la vila qüestions derivades de l’actualitat política. La parla genuïna el sedueix. Era massa aviat per dinar, tenia taula reservada a Es Baluard, i l’amic Marcel amb qui havia de compartir l’àpat, una peça clau per resoldre la qüestió, no es presentaria fins a l’hora convinguda: dos quarts de dues. “La roda del temps i la persistència de la memòria”, pensava mentre contemplava la terrassa del Meliton plena de guiris a la recerca del temps perdut. Marcel es presentà puntual com un rellotge tou. L’àpat fou excel·lent, la conversa pausada, la sobretaula dispersa i vaga com pertoca a dos homes posseïts pel mateix encanteri que havien de resoldre aquella mateixa tarda, ja que l’endemà el diletant tenia una cita amb el mariner Luard al Cafè de la Marina del Port de la Selva. La tarda començava a declinar. Havien parlat més d’allò diví que no pas d’allò humà, però el diletant, en acomiadar-se d’en Marcel, tenia una adreça concreta, però lacònica: Hort d’en Sanés 9. Hi arribà quan el capvespre pentinava amb fils d’or la badia i la vila, la mar i el cel, cap rastre de núvols, quietud extrema. Va travessar una gran portalada blava, d’aquell blau que combina tan bé amb el blanc encalcinat de les cases i que li recordava un viatge a una Ítaca imaginada. Misteri i més misteri, va pensar el diletant quan llegia una inscripció dalt

d’una porta de vidre, ja dins del pati interior: Taller Galeria Fort. Una parella d’aspecte nòrdic conversava amb una senyora que un cop quedà lliure i fetes les presentacions, (Mercè Barberà, per servir-vos, el diletant del Guinardó, desvagat i curiós com sempre, va remugar ell), el va convidar a contemplar els miniprints que omplien les parets blanques de la galeria taller, gravats, prints, tots de la mateixa mida, 10x10, que formaven un calidoscopi global, fins a 55 països dels quatre continents, més de 600 artistes. Escrutava amb detall cada peça i el misteri augmentava. Va recordar que algú li havia parlat del Mini Print com si es tractés d’un miracle. Sí, potser era això: un miracle. Tanmateix, el seu relativisme crònic i escèptic, racional, no li permetia de creure en miracles. Només era un diletant, ell, però també era un home del seu temps. Miracle o no, l’enigma persistia des de feia quasi 30 anys, un temps prou dilatat perquè es pogués parlar de treball consolidat, d’obra persistent i continuada, de fe sostinguda, virtuts més aviat escasses en el temps líquid de la nostra postmodernitat. Es fixà en els preus, eren assequibles, i s’emportà com a record un rostre esperitat d’un artista romanès que semblava vagament un De Sucre. Saludà la galerista i va sortir del recinte. Ella li havia explicat amb detall la història del Miniprint, història que ho feia encara tot més interessant i enigmàtic. I com és que havien passat tants anys sense que el diletant en tingués notícia, d’un fet tan remarcable? La badia nocturna enmig del silenci del cel estrellat, no feia gota de vent, Júpiter regnant majestàtic en la fosca, tot li parlava dels misteris d’aquest món, misteris que li eren motiu de joia i vida. No havia descobert quin era l’enigma del Miniprint, hi ha enigmes que és millor no resoldre, el diletant es donava per vençut, però havia trobat, com qui caça bolets, la clau d’una llarga història de l’art del país. Era la clau de Cadaqués: el Miniprint. Joaquim Pijoan Escriptor i pintor


La clave de Cadaqués El diletante llega a Cadaqués a media mañana, sopla una tramontanilla fina de verano, y la bahía está inundada por una avalancha de sol que hiere la mirada. Recorriendo las huellas de la memoria camina hasta el Llané, saluda Na Lídia, tan bien plantada, y contempla la mole de la iglesia que domina la acumulación arquitectónica de siempre, adivina el altar barroco, le pone música de Brahms. Aimez vous Brahms?, pero nadie le responde a la pregunta. El diletante está en Cadaqués para resolver un enigma: el misterio de M., el misterio del Miniprint… Necesita tiempo. La postal forma parte del enigma, aunque solo parezca un entretenimiento. Una mesa de hombres del rodal discute con el habla salada propia de la villa cuestiones derivadas de la actualidad política. El habla genuina le seduce. Era demasiado pronto para comer, tenía mesa reservada en Es Baluard, y el amigo Marcel con quien tenía que compartir el ágape, una pieza clave para resolver la cuestión, no se presentaría hasta la hora convenida: la una y media. “La rueda del tiempo y la persistencia de la memoria”, pensaba mientras contemplaba la terraza del Melitón llena de guiris a la búsqueda del tiempo perdido. Marcel se presentó puntual como un reloj blando. La comida fue excelente, la conversación pausada, la sobremesa dispersa y vaga como corresponde a dos hombres poseídos por el mismo hechizo que debían resolver aquella misma tarde, ya que al día siguiente el diletante tenía una cita con el marinero Luard en el Cafè de la Marina del Port de la Selva. La tarde empezaba a declinar. Habían hablado más de lo divino que no de lo humano, pero el diletante, al despedirse de Marcel, tenía una dirección concreta, pero lacónica: Hort d’en Sanés 9. Llegó allí cuando el atardecer peinaba con hilos de oro la bahía y la villa, la mar y el cielo, ningún rastro de nubes, quietud extrema. Atravesó un gran portal azul, de aquel azul que combina tan bien con el blanco encalado de las casas y que le recordaba un viaje a una Ítaca imaginada. Misterio y más misterio, pensó el diletante cuando leía una inscripción encima de

una puerta de cristal, ya dentro del patio interior: Taller Galeria Fort. Una pareja de aspecto nórdico conversaba con una señora que, una vez quedó libre y hechas las presentaciones, (Mercedes Barberá, para servirle, el diletante del Guinardó, desocupado y curioso como siempre, refunfuñó él), le invitó a contemplar los miniprints que llenaban las paredes blancas de la galería taller, grabados, prints, todos del mismo tamaño, 10x10, que formaban un caleidoscopio global, hasta 55 países de los cuatro continentes, más de 600 artistas. Escrutaba con detalle cada pieza y el misterio aumentaba. Recordó que alguien le había hablado del Mini Print como si se tratara de un milagro. Sí, tal vez era eso: un milagro. Sin embargo, su relativismo crónico y escéptico, racional, no le permitía creer en milagros. Solo era un diletante, él, pero también era un hombre de su tiempo. Milagro o no, el enigma persistía desde hacía casi 30 años, un tiempo lo suficientemente dilatado como para que se pudiera hablar de trabajo consolidado, de obra persistente y continuada, de fe sostenida, virtudes más bien escasas en el tiempo líquido de nuestra posmodernidad. Se fijó en los precios, eran asequibles, y se llevó como recuerdo un rostro poseso de un artista rumano que parecía vagamente un De Sucre. Saludó a la galerista y salió del recinto. Ella le había explicado con detalle la historia del Mini Print, historia que lo hacía aún todo más interesante y enigmático. ¿Y cómo es que habían pasado tantos años sin que el diletante tuviera noticia de un hecho tan notable? La bahía nocturna en medio del silencio del cielo estrellado, no hacía ni un soplo de viento, Júpiter reinando mayestático en la oscuridad, todo le hablaba de los misterios de este mundo, misterios que para él eran motivo de regocijo y vida. No había descubierto cuál era el enigma del Miniprint, hay enigmas que es mejor no resolver, el diletante se daba por vencido, pero había encontrado, como quien busca setas, la clave de una larga historia del arte del país. Era la clave de Cadaqués: el Miniprint. Joaquim Pijoan Escritor y pintor


The Key to Cadaqués The dilettante arrives in Cadaqués in mid-morning. A gentle summer tramuntana is blowing and the bay is flooded with a cascade of sunlight that hurts the eyes. Following the footsteps of memory he walks to Llané, greets Na Lidia, so firmly rooted, and contemplates the hulk of the church that dominates the typical architectural accumulation, divines the Baroque altar, and puts music by Brahms. Aimez-vous Brahms? But nobody answers the question. The dilettante is in Cadaqués to resolve an enigma: the mystery of M., the mystery of the Miniprint… He needs time. The postcard forms part of the enigma though it only appears to be a pastime. A group of local men discuss current politics in the salty speech characteristic of the village. Authentic speech seduces him. It was too early for lunch. He had a table reserved in Es Baluard and the friend with whom he was to share the banquet, Marcel, a key piece for resolving the question, would not arrive until the appointed time: one thirty. “The wheel of time and the persistence of memory”, he thought while he contemplated the terrace of Bar Meliton, full of foreigners in search of lost time. Marcel arrived as punctual as a soft watch. The meal was excellent, the dialogue deliberate, the after dinner conversation disperse and vague as corresponds to two men possessed by the same spell that they had to resolve that very afternoon since the next day the dilettante had an appointment with the sailor Luard in the Café de la Marina in Port de la Selva. It was getting late, they had spoken more about the divine than the human, but in taking leave of Marcel, he had a concrete, but laconic address: Hort d’en Sanés 9. He arrived there when the late afternoon combed the bay, the village, the sea and the sky with threads of gold, not a sign of clouds, extreme stillness. He crossed a large blue doorway, that blue which combines so well with the whitewashed houses and which reminded him of a voyage to an imagined Ithaca. Mystery and more mystery thought the dilettante when he read the inscription above a glass door inside the patio:

Taller Galeria Fort. A Nordic looking couple conversed with a woman who, once she was free and introductions made (Mercedes Barberá, at your service, the dilettante of Guinardó, unoccupied and curious as ever, he grumbled) invited him to contemplate the miniprints that filled the white walls of the workshop gallery: prints, all the same size, 10x10 centimeters, that formed a global kaleidoscope of 55 countries from the 4 continents and more than 600 artists. He closely scrutinized each piece and the mystery increased. He remembered that someone had spoken to him about the Mini Print as if it were a miracle. Yes, perhaps it was that: a miracle. Nevertheless his chronic, skeptical and rational relativism did not allow him to believe in miracles. He was only a dilettante, but also a man of his time. Miracle or not the enigma has endured for almost 30 years, a sufficiently extended time for one to be able to speak about consolidated effort, persistent and continuous work, sustained faith, virtues that are scarce in the liquid time of our postmodernity. He noted the prices which were reasonable and as a souvenir he took a possessed face by a Rumanian artist that vaguely recalled a De Sucre. He took leave of the gallery owner and left. She had told him in detail the history of the Mini Print, which made everything even more mysterious and enigmatic. And how had so many years passed without the dilettante having heard of such a notable fact? The nocturnal bay amid the silence of the starry sky, not the slightest breeze, Jupiter reigning majestically in the darkness, all spoke to him of the mysteries of this world, mysteries that were for him reason for rejoicing and life. He had not discovered what the enigma of the Mini Print was. There are enigmas that it is better not to resolve. The dilettante gave up, but he had found, like someone looking for mushrooms, the key to a long history of the art of the country. It was the key to Cadaqués: the Mini Print. Joaquim Pijoan Writer and painter


COMITÈ D’HONOR President: Molt Hble. Sr. José Montilla – President de la Generalitat de Catalunya Vicepresident: Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras – Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya Vocals: Sr. Francesc Torres – President de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya Sr. Daniel Giralt-Miracle – President Emèrit de l’Associació Catalana de Crítics d’Art

MEMBRES DEL JURAT 2008 Josip Mijic, Croàcia Kiko Ohno, Japó Míriam Cantera Arranz, Espanya Secretària del jurat: Mercè Fort

OBRES, TÈCNIQUES I ARTISTES PREMIATS «Bubbles – II»

Aiguafort i segell acolorit

Claudia Hobi

Suïssa

«Porous #29»

Col·lagrafia i chine collée

Eunice Kim

«Allegories: Oxygen»

Art digital

Peter Boyadjieff

«S/T»

Tècnica mixta

Maria Ribeiro

Portugal

«Vague et mémoire»

Tècnica mixta

Gérard de Brénnel

Espanya

«Réminiscence 08-10-4»

Aiguafort i aiguatinta

Sadao Sakurai

Estats Units Canadà

Japó

Obres premiades a escala 100%


28002

«Bubbles – II» - Aiguafort i Segell acolorit

CLAUDIA HOBI Nascuda el 1966 a Zuric, Suïssa, on viu i treballa. Formació Llicenciada a la Facultat de Belles Arts de Zuric (ZHdK). Estudis superiors de Gravat junt amb Arts i Oficis. Visites d’Estudi a St. Petersburg, Berlín, San Francisco i Sicília. Trajectòria Des del 1993 segueix desenvolupant el gravat, especialment l’aiguatinta, l’aiguafort en color, la punta seca i la tècnica del relleu, animada per un dels tallers de gravat capdavanters de la zona. Les tècniques de gravat de Claudia Hobi solen estar modificades, tot intentant ampliar els paràmetres creatius del gravat. Passa una part de l’any a les muntanyes, en un lloc aïllat, i l’altra part a la ciutat, on treballa en diferents projectes d’educació artística.


28034

«Porous #29» - Col·lagrafia i Chine collée

EUNICE KIM Nascuda el 1971 a Seül, Corea, viu i treballa a Seatle, Washington, EUA. Formació Estudis de postrau, Gravat – San Francisco State University, EUA, 1998. Llicenciatura, Belles Arts – California State University Long Beach, EUA, 1995. Cum Laude. Exposicions i premis Ha exposat en els últims tres anys a diversos estats dels Estats Units; a Shenzen, Xina; i a Seül, Corea. D’entre els premis, beques i postdoctorats, cal destacar el Premi en Efectiu del Jurat (Prints U.S.A. 2005, Springfield Art Museum, Springfield, Missouri), el Premi d’Excel·lència (Contemporary Abstracts, Alameda Art Center, Alameda, Califòrnia, 2005), el Premi del Jurat (Breaking the Role, Trammell Crow Upper West Pavilion, Dallas, Texas, 1996) i el Primer Premi (Wallworks, Artcore Brewery Annex, Los Angeles, Califòrnia, 1996).


28176

«Allegories: Oxygen» - Art digital

PETER BOYADJIEFF Nascut el 1951 a Kazanlâk, Bulgària, viu i treballa a Mont-real, Canadà. Formació: Màsters en arts visuals i disseny a la Facultat de Belles Arts de Sofia, Bulgària; Especialització addicional en gràfics per ordinador a l’ICARI (Institut de Création Artistique et de Recherche en Infographie), Mont-real, Canadà. Exposicions i Premis: Nombroses exposicions a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Europa i Àsia. Només el 2008, ha obtingut els següents reconeixements. Guanyador del B&W Magazine Excellence Award (Novato, CA, EUA); Mencions d’Honor a la 4.ª Muestra Internacional Miniprint Rosario (Rosario, Argentina); Gifted Artist Series Common Ground Collection (Santa Monica, CA, EUA); Selected Artist for Art Miniature Contemporain, Musée de la Miniature de Montélimar (Montelaimar, França).


28179

«S/T» - Tècnica mixta

MARIA RIBEIRO Nascuda el 1948 a Kinshasa, llavors República del Zaire, viu i treballa a Lisboa, Portugal. Formació 1966/1970: Curs d’Arquitectura d’Interiors, CAD, Brussel·les (Bèlgica). 1996/1998: Curs d’iniciació al Gravat en Metall i Litografia. Galeria Diferença, Lisboa (Portugal). 2006/2007: Curs de Disseny, Sociedade Nacional das Belas Artes, Lisboa (Portugal). 2006/2008: Curs de Pintura, Sociedade Nacional das Belas Artes, Lisboa (Portugal). 2007/2008: Curs al Taller Paiva Raposo, Cascais (Portugal). Exposicions Des del 1996 ha exposat principalment a Lisboa, a Amadora i a Évora (Portugal).


28194

«Vague et mémoire» - Tècnica mixta

GÉRARD DE BRÉNNEL Nascut el 1947 a la regió francesa del País del Loira, viu i treballa a Barcelona. Ceramista i serigrafista de professió i exdirector d’Escola d’Art, de Museus i d’Espais d’Art Contemporani, la seva formació abasta des de la Literatura general i comparada, Llengües i Història de l’Art a la Universitat de Haute-Bretagne (Rennes), fins a la formació pedagògica a l’Escola Normal de Rennes, cursos de gravat i ceràmica (Escola Municipal d’Art) i estades de formació en arts plàstiques i aplicades (escultura, foneria, gravat, ceràmica antiga, laca, etc.) a França i a Espanya. Des del 1974 ha efectuat nombroses exposicions col·lectives i individuals a Dordonya, Bretanya i País del Loira. Té obres en col·leccions públiques i privades a França (una font monumental en gres), Alemanya, Anglaterra i Espanya (escultures, esmalts de ceràmica).


28256

«Réminiscence 08-10-4» - Aiguafort i Aiguatinta

SADAO SAKURAI Nascut el 1951 a Wakayama, Japó, viu i treballa a Kyoto. Inicia estudis independents de gravat el 1969. Exposicions internacionals més importants 2005: “Obra Gráfica Contemporánea de México y Japón” a Guanajuato, Mèxic (Convidat). 2005: Triennal de mini-print internacional de Tòquio 2005 (Convidat). 2007: Exposició de Gravat “Wystawy Grafiki Kyoto to Kraków” (Convidat). Premis més importants 1988: Gran Premi - 6a Biennal de Gravat Internacional de Seül. 1991: Premi dels Patrocinadors - 1a Exposició Biennal de Gravat Internacional de Sapporo. 1993: Medalla d’Honor - 8a Exposició Internacional de “Small Graphic Forms, Poland-Łodz 93”.


Les obres que ens han enviat els 661 artistes de 55

països conformen una exposició de gran bellesa, ja que l’absoluta llibertat d’expressió de les seves formes les omple d’autenticitat i l’alt nivell tècnic de la seva realització mereix l’admiració i el respecte de les persones que la visiten, que cada vegada són més nombroses.

Les exposicions individuals dels sis artistes guanyadors de la convocatòria anterior són esperades amb molt interès pel nivell de qualitat de les obres presentades. La presència dels artistes en les seves inauguracions és un gran al·licient per visitar el Mini Print al Taller Galeria Fort de Cadaqués. Aquest estiu hem sofert la pèrdua de l’artista guanyador Lanfranco Bombelli, anomenat el “galerista de Cadaqués” pel fet de que en la seva galeria Cadaqués I exposaren grans artistes de l’època, com ara Marcel Duchamp, Richard Hamilton, Max Bill, John Cage, etc. També se l’anomenava “l’arquitecte de Cadaqués” per realitzar algunes de les cases més boniques i elegants amb un estil summament depurat, respectant sempre l’entorn. La seva participació durant vuit anys en el Mini Print amb les seves obres, que traduïen les matemàtiques en formes de gran bellesa plàstica, va culminar formant part dels sis guanyadors del 2007. Sabem que va preparar la seva exposició individual amb moltíssima il·lusió, però no podíem pensar que seria l’última il·lusió de la seva vida. El Mini Print anyorarà la presència de les seves perfectes serigrafies pitagòriques. Personalment he sofert la pèrdua d’un molt bon amic. Han assistit a les seves exposicions individuals els artistes Míriam Cantera (Espanya), Josip Mijic (Croàcia) i Kiko Ohno ( Japó), actuant de jurat del Mini Print 2008. Durant la seva estada ens van transmetre la seva alegria de visitar Cadaqués i el Mini Print. Ens ha sabut molt greu el fet que Leena Kaplas (Finlàndia) no pogués assistir per motius aliens a la seva vo-

luntat, i Yun-Jung Seo (Corea) va haver de cancel·lar el seu viatge a l’últim moment. El Mini Print comença el seu itinerari els mesos de setembre i octubre a la galeria del centre cultural Farleys Yard Trust, creat per Antony Penrose. Ian Chance, el seu director, durant la seva visita a Cadaqués ens va informar de l’interès que desperta pel seu valor artístic i pedagògic, per la qual cosa sembla que la presència del Mini Print a Farleys tindrà continuïtat. Durant octubre i mig novembre la Fundació Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar (Barcelona) acull l’exposició del Mini Print, on és molt ben rebuda i permet ser visitada amb facilitat pels barcelonins, donada la seva proximitat i fàcil comunicació. La galeria l’Etangd’Art de Bages (França), prop de Narbona, exposa el Mini Print durant els mesos de novembre, desembre i mig gener. La mostra és esperada amb expectació gràcies a la professionalitat i simpatia de la directora de la galeria Sophie Cassard. Tan sols em resta agrair a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Cultura de l’Estat Espanyol els ajuts que any rere any ofereixen al Mini Print. Sense la seva ajuda econòmica el Mini Print Internacional de Cadaqués no podria continuar existint. Molts artistes ens visiten i ens escriuen cartes entusiastes admirant la continuïtat de la convocatòria, però el mèrit no és només nostre, sinó també de tots els artistes participants que, enviant les seves belles obres, ens animen a seguir endavant. No ens aturem. La convocatòria del 29è Mini Print ja està en marxa! Mercè Barberà Rusiñol Presidenta d’Adogi


Las obras que nos han enviado los 661 artistas de 55

países conforman una exposición de gran belleza, ya que la absoluta libertad de expresión de sus formas las llena de autenticidad y el alto nivel técnico de su realización merece la admiración y el respeto de las personas que la visitan, que cada vez son más numerosas. Las exposiciones individuales de los seis artistas ganadores de la convocatoria anterior son esperadas con mucho interés por el nivel de calidad de las obras presentadas. La presencia de los artistas en sus inauguraciones es un gran aliciente para visitar el Mini Print en el Taller Galeria Fort de Cadaqués. Este verano hemos sufrido la pérdida del artista ganador Lanfranco Bombelli, llamado el “galerista de Cadaqués” por el hecho de que en su galería Cadaqués I expusieron grandes artistas de la época, como Marcel Duchamp, Richard Hamilton, Max Bill, John Cage, etc. También fue llamado el “arquitecto de Cadaqués” por realizar algunas de las casas más bonitas y elegantes con un estilo sumamente depurado, respetando siempre el entorno. Su participación durante ocho años en el Mini Print con sus obras, que traducían las matemáticas en formas de gran belleza plástica, culminó formando parte de los seis ganadores del 2007. Sabemos que preparó su exposición individual con muchísima ilusión, pero no podíamos pensar que sería la última ilusión de su vida. El Mini Print añorará la presencia de sus perfectas serigrafías pitagóricas. Personalmente he sufrido la pérdida de un muy buen amigo. Han asistido a sus exposiciones individuales los artistas Míriam Cantera (España), Josip Mijic (Croacia) y Kiko Ohno ( Japón), actuando de jurado del Mini Print 2008. Durante su estancia nos transmitieron su alegría de visitar Cadaqués y el Mini Print. Hemos lamentado mucho el hecho de que Leena Kaplas (Finlandia) no pudiera asistir por motivos ajenos a su voluntad, y Yun-Jung Seo (Corea) tuvo que cancelar

su viaje en el último momento. El Mini Print empieza su itinerario los meses de septiembre y octubre en la galería del centro cultural Farleys Yard Trust, creado por Antony Penrose. Ian Chance, su director, durante su visita a Cadaqués nos informó del interés que despierta por su valor artístico y pedagógico, por lo que parece que la presencia del Mini Print en Farleys tendrá continuidad. Durante octubre y medio noviembre la Fundación Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar (Barcelona) acoge la exposición del Mini Print, donde es muy bien recibida y permite ser visitada con facilidad por los barceloneses, dada su proximidad y fácil comunicación. La galería l’Etangd’Art de Bages (Francia), cerca de Narbona, expone el Mini Print durante los meses de noviembre, diciembre y medio enero. La muestra es esperada con expectación gracias a la profesionalidad y simpatía de la directora de la galería Sophie Cassard. Tan solo me queda agradecer a la Entidad Autónoma de Difusión Cultural de la Generalidad de Cataluña y al Ministerio de Cultura español las ayudas que año tras año ofrecen al Mini Print. Sin su ayuda económica el Mini Print Internacional de Cadaqués no podría continuar existiendo. Muchos artistas nos visitan y nos escriben cartas entusiastas admirando la continuidad de la convocatoria, pero el mérito no es solo nuestro, sino también de todos los artistas participantes que, enviando sus bellas obras, nos animan a seguir adelante. No nos detenemos. ¡La convocatoria del 29.º Mini Print ya está en marcha! Mercedes Barberá Rusiñol Presidenta de Adogi


The Works sent by 661 artists from 55 countries

form an exhibition of great beauty, since the absolute freedom of expression fills them with authenticity and the high technical level merits the admiration and respect of the visitors who are more and more numerous. The solo shows of the previous year’s winners are awaited with great interest because of the high quality of their works. The presence of these artists at their openings is a great incentive for visiting the Mini Print in the Taller Galeria Fort in Cadaqués. This summer we have suffered the loss of one of the winning artists, Lanfranco Bombelli, called the “galerista of Cadaqués” because some of the great artists of the time like Marcel Duchamp, Richard Hamilton, Max Bill, John Cage, etc. exhibited in his gallery Cadaqués I. He was also called the “architect of Cadaqués” because he designed some of the most beautiful and elegant houses of Cadaqués in a pure style that always respected the surroundings. His 8 years of participation in the Mini Print with works that translated mathematics into forms of great visual beauty culminated in his forming part of the 6 prizewinners of 2007. We know that he prepared his solo show with hopeful anticipation, but we could not know that it would be the last of his life. The Mini Print will miss the presence of his perfect Pythagorean serigraphs. Personally I have suffered the loss of a very good friend. The artists Míriam Cantera (Spain), Josip Mijic (Croatia), and Kiko Ohno ( Japan) were present at their exhibitions and acted as jurors of the Mini Print 2008. During their stay they expressed to us their joy at visiting Cadaqués and the Mini Print. We regret that Leena Kaplas (Finland) could not attend for reasons beyond her control and that Yun-Jung Seo (Korea) had to cancel her trip at the last minute.

The Mini Print begins its itinerary in September and October at the gallery of the Farleys Yard Trust cultural center created by Antony Penrose. Its director, Ian Chance, during his visit to Cadaqués, informed us of the interest it arouses for its pedagogic and artistic value, so it seems that the Mini Prints presence at Farleys will continue. During October and part of November the Tharrats Foundation of Graphic Art in Pineda de Mar (Barcelona) will show the Mini Print. It is very well received there and easy to visit from Barcelona because of its proximity and good communications. The gallery l’Etangd’Art in Bages (France) near Narbonne, shows the Mini Print during November, December and half of January. The show is awaited with great expectation thanks to the professionalism and congeniality of the gallery director Sophie Cassard. It only remains for me to express my gratitude to the “Entitat Autònoma de Difusió Cultural” of the Generalitat de Catalunya and to the Spanish “Ministerio de Cultura” for their assistance to the Mini Print year after year. Without their economic aid the Mini Print International of Cadaqués could not continue to exist. Many participating artists visit us and write enthusiastic letters of admiration at the continuity of the exhibition. But the merit is not only ours but also that of all the artists who, by sending us their beautiful works, encourage us to keep on going. We won’t stop. The convocation of the 29th Mini Print is already on the move! Mercedes Barberà Rusiñol President of Adogi


28001 SUÈCIA Bo Cronqvist Looking for God Aiguafort - Aiguatinta

28006 EUA Betty Wood Migration Monogravat

28010 ARGENTINA Eva Toker Jawerbaum Estela Polímer

28014 SUÏSSA Eva Gallizzi The crowd – Nr II Xilografia

28003 REGNE UNIT Patricia Niemira The early bird Col·lagrafia - Chine collée

28007 JAPÓ Eriko Hata Yobu Aiguafort - Aiguatinta

28011 JAPÓ Etsuko Kitajima Woman – Nº 1 Xilografia

28015 ESPANYA Encarnación Ferrer Castillejo S/T Monotip

28004 ARGENTINA Claudia Fernandez Farjat El número mágico Xilografia

28008 JAPÓ Yoshiko Kiso Island Xilografia - Stencil

28012 SUÈCIA Märta Nordlund Holiday on Jo – I Punta seca

28016 JAPÓ Kinichi Maki Turning point – 1 Xilografia - Impr. digital

28005 CANADÀ Marie Lessard Daudelin’s fountain Xilografia

28009 ISRAEL Yoram Lilach Dream landscape – Nº 4 Serigrafia (Impr. digital)

28013 JAPÓ Yasui Maruo Trace · A Xilografia - Col·lagrafia

28017 JAPÓ Akihiro Tomoda Breating 07 (B) Aiguafort - Aiguatinta - Manera negra

: Obres finalistes


28018 ITÀLIA Beatrice Palazzetti Cross-bedding Gravat en metacrilat

28022 CANADÀ Odile Loulou Transhumance – 1 Aiguafort

28026 ALEMANYA Frank N. Hoffmann For a bad person – 2 Monotip

28030 ALEMANYA Wulf Nolte Signal Art digital

28019 EUA Beverly Ashcraft-Johnson This child left behind #2 Art digital

28023 CANADÀ Yvan Lafontaine Tumulus – I Xilografia - Linòleum - Digital

28027 ESPANYA Mercè Iborra Valiente Princeses (raïm) Aiguafort - Aiguatinta

28031 GRÈCIA Aria Komianou Composition Nº 750 Linòleum

28020 EUA Jenny Freestone Bayon 4 Fotogravat

28024 ESPANYA Luis Miguel Baquero Fernández Manzana Aiguafort - Aiguatinta

28028 ESPANYA Perry Oliver Vínculo tocado – X Aiguatinta

28032 ESPANYA Santi Fort S/T Art digital

28021 SUÏSSA Bob Gelzer 7 · 1 · 08 Xilografia

28025 JAPÓ Kazuhiro Tano Still lifes Serigrafia

28029 SUÏSSA Raphael Rezzonico Frau mit Fisch Aiguatinta

28033 ESPANYA Nona López Surroca Oliveres Punta seca - Collage


28035 ISRAEL Joseph Chaaltiel Composition Nº404 Litografia

28039 UCRAÏNA Mykhailo Krasnyk One titel Aiguafort

28043 JAPÓ Shoji Kato En la brisa suave – 2 Xilografia

28047 Rob Komen Disconnection Aiguafort

28036 Peter Cunliffe Entangled sentence Xilografia

REGNE UNIT

28040 ESPANYA Francisco Andrino Muñoz Atardecer Electrografia

28044 ESPANYA Rosa Ciurana Chorto Gens Xilografia

28048 ESPANYA Maria Llapart Músics Aiguafort - Aiguatinta

28037 ISRAEL Rina Kalai Ingber Reflection Serigrafia

28041 SUÏSSA Marianne Theis Icelandic signs Manera negra

28045 ROMANIA Alexandru Jakabhazi Zip Punta seca

28049 CANADÀ Paul-Gilles Vaillancourt Nude Serigrafia

28038 MÈXIC Perla Estrada del Río El rapto Tècnica mixta

28042 ESPANYA Luz Rovira Mirambell Oh là là, quelle pollution! Art digital

28046 COLÒMBIA Anna Kerpel Danzarines Tècnica mixta

28050 EUA Dwight Pogue Brazil lilac Giclée

PAÏSOS BAIXOS


28051 MAURICI Neermala Luckeenarain Ile Maurice Pochoir

28055 JAPÓ Kibushi The setting sun Xilografia

28059 ESPANYA Olga Remón Baquero Huevos revueltos Linòleum

28063 SUÏSSA Iris Dwir Goldberg Gefen – Grape Mossegada oberta i lliure

28052 LITUÀNIA Mantas Arbaciauskas Clouds fisher Aiguafort

28056 MÈXIC Miriam Libhaber Interior Monotip

28060 ESPANYA Carme Garcés i Brusés El riu Linòleum

28064 SUÏSSA Marilou Morel Passants de l’ephemere Aiguatinta

28053 JAPÓ Shigeaki Yokoyama Bailarin, na Litografia

28057 AUSTRÀLIA Jeanne Harrison Frayed Col·lagrafia

28061 ISRAEL Nira Schwartz Crystal vase Giclée - Collage

28065 MÈXIC Sara Waisburd Fluyo Monotip

28054 ITÀLIA Paola Nasso Grienti La piazza di notte N.2 Aiguafort

28058 ALEMANYA Dorothée Braml Holländer Aiguafort - Aiguatinta

28062 JAPÓ Eiko Ohara ♀ Aiguafort

28066 SUÈCIA Frank Watson Kiruna Giclée


28067 ITÀLIA 28071 ESPANYA Lanfranco Bombelli Tiravanti Montserrat Benito Segura 32 + 42 = 52 Skate kid Serigrafia Tècnica mixta

28075 ISLÀNDIA Kristian Jon Gudnason Lover boy Punta seca

28079 JAPÓ Kazuko Kido Cats – I Manera negra

28068 ISRAEL Alon Monica Nude 3 Aiguafort - Aiguatinta

28072 EUA Pamela DeLaura Feel the ‘D’ – III Incisió amb apelfatge

28076 LETÒNIA Lolita Vorkale The pinion’s story Nº2 Punta seca

28080 EUA Suzanne Bloomfield Lost and found Monogravat

28069 ESPANYA Dorry van Haersolte Malagueña – II Tècnica mixta

28073 BRASIL Marynete Martins Margaridas Punta seca - Carborúndum

28077 ESPANYA José Ramón Díez Rebanal Las 3 Gracias Aiguafort

28081 AUSTRÀLIA Jolanta Ewart Flannel flower (Actinotus helianthi) Xilografia

28070 SUÏSSA Béatrice Mollard S/T Tècnica mixta

28074 BULGÀRIA Ivo Sotirov Yanakiev Figura Tècnica mixta

28078 ESPANYA Nobuko Kihira “Espai d’angles” Olivera Aiguafort - Paper japonès

28082 ISRAEL Lea Livne Quality critics Aiguafort


28083 EUA Erik Stange S/T Monogravat

28087 BRASIL Esther Bianco In observance Aiguatinta - Aiguafort

28091 ESPANYA Fran Lezama Perier Ascension Tècnica mixta

28095 ESPANYA Enric Bardera i Garcia Test Art digital

28084 JAPÓ Atsuko Yamaba Work III Mossegada profunda - Punta seca

28088 PORTUGAL Isabel Alves S/T Tècnica mixta

28092 ISRAEL Ayala Gruber A flower for you Aiguafort

28096 ISRAEL Yosef Shemesh Separation Aiguafort

28085 POLÒNIA Dariusz Kaca The survivor Linòleum

28089 ALEMANYA Victoria Westmacott Wrede People Aiguafort

28093 SUÏSSA Margrit Rochat Été Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca

28097 AUSTRÀLIA Natasha Florean Memories Fotogravat

28086 ESPANYA Rosa Figueras Casanovas Rebost 4000 Aiguafort - Aiguatinta Carborúndum

28090 Kay Robinson Route 52 Linòleum

28094 Pieter Ploeger Fuerteventura 2 Xilografia

28098 ESPANYA David Vergés Verdaguer Dissenis II Punta seca - Gofratge

REGNE UNIT

PAÏSOS BAIXOS


28099 AUSTRÀLIA Maadi Einfeld M. “Kimberley solitude” Aiguafort - Monogravat

28103 ALEMANYA Hilke E. Helmich Adiaphora 2b Aiguafort

28107 EUA Gary Rawlins Study Litografia en pedra

28111 ESPANYA Daniel Llin Soler Nu Punta seca

28100 ISRAEL Clara Herscovici The bottle – IV Aiguafort

28104 AUSTRÀLIA Susan Baran Bouquet of flowers – I Fotogravat - Relleu

28108 JAPÓ Chiemi Itoi Fujiyama cat Aiguafort - Manera negra - Punta seca

28112 ESPANYA Laia Arnau Près de toi Vernís tou

28101 Gill Speirs Eglisette morning Litografia en pedra

REGNE UNIT

28105 ESPANYA Lluís Ivern Escriptura selenita – II Art digital

28109 PORTUGAL Maria Celeste Alves Lisboa IV Tècnica mixta

28113 BRASIL Paulo Symoes Folhagem Aiguatinta

28102 AUSTRÀLIA Christina Cordero Meridian suite Nº 2 Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

28106 ESPANYA Carla Nicolás Martínez Hauteur Linòleum

28110 JAPÓ Chikahide Saeki Story of night – 3 Tècnica mixta

28114 JAPÓ Yoshie Arai In the water – 1 Gravat en placa solar


28115 JAPÓ Suzuki Tomomi Sora – I Fotogravat - Objecte

28119 CANADÀ Mirella Aprahamian Papillons bleus – IV Col·lagrafia

28123 SUÈCIA Anki Lethin Wolf Col·lagrafia

28127 ESPANYA Francine Simonin Eté Sucre - Punta seca - Collage

28116 ESPANYA Angelina Miró Teixidó Maternitat Aiguafort - Vernís tou

28120 REGNE UNIT Annette G. McIntosh The yellow house, Andalucia Serigrafia - Impr. digital

28124 JAPÓ Junko Kinefuchi Seigaiha p-1 Aiguafort - Aiguatinta - Ganpizuri

28128 SUÏSSA Claire Nicole Signe I Punta seca - Pochoir

28117 CANADÀ Terry Vatrt Thancion Aiguafort - Aiguatinta

28121 SUÈCIA Kerstin Nordin Reflex – blå Art digital

28125 PAÏSOS BAIXOS Tieneke van Montfort Junk jar – I Aiguafort

28129 CANADÀ Alice Zwarts Ha Aiguafort

28118 ESPANYA Ana Ruiz Segura Animalitos Aiguafort

28122 ESPANYA Roser Capdevila Valls Cartrons Gravat

28126 JAPÓ Ryo Saitoh Yoroshiku-B. Rat’s year Serigrafia

28130 POLÒNIA Mieczyslaw Dariusz Dabrowski Magic – 3 Serigrafia - Relleu


28131 JAPÓ Tomiko Matsuno Lovely flower Aiguafort

28135 BULGÀRIA Ivan Bachvarov Butterfly Aiguafort

28139 ARGENTINA Gabriela Alejandra Schoeller Salida Aiguafort - Vernís tou

28143 EUA Yasmin Kashfi Un encuentro casual Aiguafort - Tècnica mixta

28132 EUA Hertha O. Horwitz Amanita Monogravat

28136 BULGÀRIA Ivan Ninov Composition Punta seca

28140 ESPANYA Maria Ramírez Galleymore Sirena Monotip - Linòleum

28144 ALEMANYA Ina Seeberg West-eastern Divan – III Serigrafia

28133 ALEMANYA Ursula Hülsewig Beziehungen Aiguatinta

28137 JAPÓ Junko Kakizawa Nº 2 Serigrafia

28141 BULGÀRIA Tanya Yordanova Utopia IV Col·lagrafia

28145 ESPANYA Dolores Pascual Buyé Jardín Xilografia - Transferència

28134 XILE Marylin C. Bronfman “...pájaro - alma - vuelo en éxtasis...” 3 - Mircea Eliade Aiguafort

28138 ESPANYA Brunilda Castejon Schneiders A big thought Serigrafia

28142 ESPANYA 28146 EUA Marta Torres Paul O’Hara Bugambilias Satellite cleanup Aiguafort - Aiguatinta Xilografia


28147 FRANÇA Daniel Clochey Petites histoires 4 Manera negra

28151 NOVA ZELANDA Stephen Lovett Market forces 1 Serigrafia - Gofratge - Art digital

28155 NOVA ZELANDA Emma McLellan Chimera; an observed reconstruction – IV Serigrafia única

28159 SUÏSSA Heidi Meier-Freuler Agua desembocando en el mar Punta seca

28148 ALEMANYA Eduard Schmid Shaking hands – I Planografia

28152 Colin Gillespie House dog Linòleum

REGNE UNIT

28156 JAPÓ Haruko Cho B-cushion strawberry-5 Serigrafia

28160 BULGÀRIA Veselin Damyanov-Ves Cloudiness Tècnica mixta

28149 ESPANYA Sebastià Agell Sastre Camafeo Aiguafort

28153 ESPANYA Elena Sardinero Barrera Vuelta a casa Tècnica mixta

28157 CANADÀ Monique Danis-Bastien Agua Punta seca

28161 PARAGUAI Rosmary Barrail Luna llena Xilografia

28150 Sally Scott Ginger cat Litografia en pedra

28154 ESPANYA Manuel Hidalgo Allepuz Atardecer en la marisma – I Punta seca en PVC

28158 JAPÓ Naomi Kasai Surface 08-2 Punta seca - Col·lagrafia

28162 REGNE UNIT Denis Baxter Irises Aiguafort - Aiguatinta

REGNE UNIT


28163 JAPÓ Eiko Honda Quartet (d) Litografia

28167 ESPANYA Montse Enrich Bastús Estrella de mar – III Aiguafort - Transferència - Monotip

28171 JAPÓ Yoshiko Tachibana Blue illusion 03 Aiguafort - Monotip

28175 EUA Waikit J. Ng Milvia and woman 03a4 Giclée

28164 CANADÀ Daniela Zekina Lectrice Punta seca

28168 AUSTRÀLIA Claude Jones Bugfaced crawlers Tècnica mixta

28172 SUÏSSA Franca von Ritter-Zahony Angoisse Aiguatinta

28177 JAPÓ Kyoshiro Takahashi Think of you Punta seca

28165 ISRAEL Rina Vardy Field cat Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

28169 TAIWAN Hyun-Jin Kim Face – I Xilografia

28173 EUA Caroline Waloski Odyssey Aiguafort - Aiguatinta

28178 ESPANYA Margarita Feixas Pollastre Carborúndum

28166 COREA DEL SUD Hye-Jeong Kwon Relationship Aiguafort - Aiguatinta

28170 ESPANYA Matilde Juárez Caparrós Voluntad sigue – IV Litografia

28174 Rebecca Payn Sail Litografia en pedra

28180 ESPANYA Jorge Oloriz Garcés S/T Aiguafort - Aiguatinta

REGNE UNIT


28181 ESPANYA Amparo Pérez Villar Cero uno II Punta seca

28185 JAPÓ Kohjun Okumura Cock a hoop Xilografia

28189 TXÈQUIA Blanka Gawlikova Adensamova Egypt Aiguafort - Aiguatinta

28193 ESPANYA Josy Malagrida S/T Aiguafort

28182 ESPANYA Roser Ruiz Romero A (Sèrie samarretes) Tècnica mixta

28186 JAPÓ Michisuke Aoki Katachi 08-7 Art digital

28190 JAPÓ Tokie Hara Poem Aiguafort

28195 JAPÓ Tomoko Suzuki Portrait 08 - II Serigrafia

28183 REGNE UNIT Sumi Perera Gender..... Mossegada lliure - Aiguatinta

28187 LETÒNIA Nele Zirnite Bubble bath – 3 Aiguafort

28191 JAPÓ Misako Tsushima Be born Aiguafort

28196 SUÈCIA Peter Wiklund Self – I Art digital

28184 PORTUGAL Ema Leandro S/T Tècnica mixta

28188 ESPANYA Pere Bellès D17 PLE MSP Linòleum

28192 JAPÓ Ayaco Suzuki Cozmic traveler Aiguafort - Manera negra

28197 ESPANYA Maite Escofet Preguntas Aiguatinta - Punta seca


28198 ESPANYA M. José Gimeno Oliva Xàbia Aiguafort - Aiguatinta

28202 EUA EunKang Koh Birth Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

28206 JAPÓ Michiko Ueshima Wind the passage over woodland ‘08 Nº 1 Gofratge - Monotip

28210 GEÒRGIA Nino Injia Game Aiguafort

28199 ESPANYA Isabel Sanjuan Gómez Interacción Aiguatinta

28203 ESPANYA Sol Vidal Massaguer Les altres geografies Aiguafort - Aiguatinta

28207 ESPANYA Adela Muiños Vasija – IV Aiguafort - Additives

28211 JAPÓ Toshihiko Iwabuchi Imprint Aiguafort (buit + relleu)

28200 FRANÇA Marie-Claude Phenix Variation III sur “Le chant de la terre” de Gustav Malher Aiguafort - Sucre

28204 ROMANIA Adrian Sandu Head 1 Punta seca

28208 JAPÓ Minae Takada Little red riding hood Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca

28212 ESPANYA Chantal Ferracci S/T Gofratge

28201 ESPANYA Peter Kadrmas MnCO3 Aiguafort

28205 ESPANYA Isabel Indarte Boyero S/T Col·lagrafia - Fondino

28209 FRANÇA Violaine Ulmer Vénus préhistorique nº 2 Gravat en argent

28213 ESPANYA Norman Narotzky 3 W 87 St. Art Digital


28214 JAPÓ Naotsugu Hashimoto Innocent – 2008 B Monotip

28218 BÈLGICA Hugo Besard Darwin y el hombre tigre Aiguafort

28222 FRANÇA Anne Marie Filhol La vigne Aiguafort - Punta seca

28226 JAPÓ Mari Kobayashi My house Punta seca

28215 FINLÀNDIA Iria Ciekca Schmidt Árran Tècnica mixta

28219 MÈXIC Grizelda Tamez García Natura II Aiguafort - Clivellatge en metall Chine collée

28223 ESPANYA Cortés Diogène Glycines Aiguafort - Aiguatinta

28227 ESPANYA Roger Abella Castany Babel Linòleum

28216 ALEMANYA Brigitte Gmachreich-Jünemann Water Punta seca

28220 JAPÓ Kiyoshi Kondo Dalí – I Serigrafia

28224 CANADÀ Béatrice Sokoloff Quel jardin? II Burí - Aiguatinta

28228 EUA Candace Nicol Waiting for world to change Fotogravat - Chine collée

28217 ESPANYA Mercedes Diogéne Guilera Jordi Savall i Figueras Aiguafort - Aiguatinta

28221 ESPANYA Francesc Soler Claveras Foc ardent Linòleum

28225 FRANÇA Micheline Doucet-Carriere La pierre de vie – II Aiguafort - Collage

28229 ESPANYA Pilar Garcerá Castelló Silueta Aiguatinta - Punta seca - Gofratge


28230 FRANÇA Mireille Saltron Ganigue II Aiguatinta

28234 EUA Jacqueline Hogan The pair – I Aiguafort

28238 ESPANYA J. Carlos Lozano Visitantes Fotogravat - Aiguatinta

28242 COLÒMBIA Marta Lucía de Bedout Algarrobo – II Aiguatinta - Monotip

28231 ESPANYA Carme Tarrés Pomareda Patrona de la mar Punta seca - Collage

28235 JAPÓ Tomoko Taniguchi Ginza mogumi – 4 Tècnica mixta

28239 NORUEGA Restiel Marqvardsen Resemblence Aiguafort - Aiguatinta

28243 FRANÇA Géraldine Garçon Mise en plis Aiguatinta

28232 ALEMANYA Reinhild Zietz Summer garden Litografia

28236 ESPANYA Mercedes Ruano Puche La pluma Aiguafort

28240 Jose Suarez Varela El huerto Linòleum

REGNE UNIT

28244 ESPANYA Monte Catoira Cajas Aiguafort - Aiguatinta

28233 SUÏSSA Pascal Mollard La complicité Punta seca

28237 ALEMANYA Roland Schaller Geister-Menschen Aiguafort

28241 SÈRBIA Jasmina Aleksic Romeo & Juliet Aiguatinta

28245 MÈXIC Emilio H. Rodríguez Montantes Fiesta Monotip


28246 ESPANYA Luz González de la Torre Variación de cobre – IV Aiguatinta - Vernís tou - Collage

28250 SUÈCIA Margaretha Persson Flagellcat Col·lagrafia

28254 BULGÀRIA Dimiter Popgeorgiev The mask – I Aiguafort

28259 JAPÓ Akie Arikawa Hope Aiguafort - Aiguatinta

28247 DINAMARCA Mariann Thymann Schoop S/T Col·lagrafia

28251 ESPANYA Gina Christou S/T Litografia - Electrografia

28255 ISRAEL Liana Ben-Itzhak Generations Aiguafort

28260 MÈXIC Gustavo Möller Laberinto Col·lagrafia

28248 COLÒMBIA Norbey Chico Beltrán Musikos Punta seca

28252 ALEMANYA Wolfgang Eckardt Oxidation No. 4 Detail Art digital

28257 ESPANYA Teresa Fernández Fuertes Murmullos Linòleum - Gofratge

28261 JAPÓ Takanori Iwase Quadrangle lost article Aiguafort

28249 ISRAEL Rina Dror Ride to the new dimension Art digital

28253 COLÒMBIA Ana María Velásquez López Los perros criollos Aiguafort - Chine collée

28258 GRÈCIA Iris Xilas Xanalatos Flying bird Serigrafia

28262 ESPANYA Isidra Mayo Chavero Voces perdidas Tècnica mixta


28263 ESPANYA Yolanda Spínola Elías Tempus locis Art digital - Chine collée

28267 JAPÓ Etsuko Kano The family Aiguafort

28271 JAPÓ Chieko Sato Spring Litografia

28275 ESPANYA María Orihuela de la Casa Sueños Aiguafort

28264 VENEÇUELA Rosa Bouley de Puig Lyriques Mixtes - Punta seca

28268 COLÒMBIA Lwdin David Franco Giraldo Ocaso Manera negra

28272 ESPANYA Monique Lamotte Mats S/T Aiguafort

28276 IRLANDA Red O’Neill After Gaudi – IV Manera negra

28265 ESLOVÈNIA Olga Kolenc Looking-glass Tècnica mixta

28269 ESPANYA Leonardo Rial Otero S/T Tècnica mixta

28273 PORTUGAL Mary Hurst Sunrise, Algarve Relleu

28277 JAPÓ Masami Yoshimura Philosophy Aiguafort - Aiguatinta

28266 ARGENTINA Marisú Olivera Mirada de mujer Fotogravat

28270 JAPÓ Takuji Hasegawa Gum-gom 53 Xilografia

28274 GRÈCIA Yannis Stefanakis Small city – 2 Aiguatinta - Aiguafort

28278 ESPANYA Lourdes Blanco Mayor Japan Punta seca - Gofratge


28279 ESPANYA Rosa Mirambell Drac en combustió Fotogravat

28283 ESPANYA Josefa Torres de Funes Roig i or Serigrafia

28287 FRANÇA Marthe Sougy Nature morte – III Aiguafort

28291 JAPÓ Tadayoshi Okumura Rafu No. 1 Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

28280 FRANÇA Claude Carcenac Fauvette Aiguafort

28284 MÈXIC M. del Pilar Muro Arias Texturas Aiguatinta

28288 COLÒMBIA Alejandro García Restrepo S/T Punta seca

28292 EUA Nicole Rawlins Justice Tècnica mixta

28281 ESPANYA Uli Pick Essentia Ω Col·lagrafia

28285 ESPANYA Antoni Garcés Clotet Tipusgàrfic 8 Tècnica mixta

28289 AUSTRÀLIA Patricia Wilson-Adams Tenebrae – IV Aiguafort - Aiguatinta

28293 NORUEGA Greta Bergan Borge Nature VIII Aiguafort - Aiguatinta

28282 FRANÇA Armelle Magnier Trace Manera negra - Linòleum

28286 ÀUSTRIA Irene Stursa Fundstück 2 / Found 2 Linòleum i material

28290 ITÀLIA Fabrizio Pavolucci Clown in verde Xilografia

28294 EUA Art Werger Your whirling Manera negra


28295 XILE Daniel Délano Valenzuela Petits móvils Aiguafort - Punta seca

28299 FRANÇA Sophie Vigneau Reliquat Aiguatinta - Sucre

28303 COLÒMBIA Jesús Alexander Sánchez García Bosque – I Aiguafort al sucre - Aiguatinta

28307 JAPÓ Natsuko Horiguchi Dragon in heaven Aiguafort

28296 FINLÀNDIA Saara Tikkanen My doll Linòleum

28300 ESLOVÈNIA Sabina Siler Hudoklin Obljubljena dezela Aiguafort - Punta seca

28304 FRANÇA Nicole Nègre Lune rousse Aiguafort - Aiguatinta

28308 PUERTO RICO Fernando Santiago Camacho La mente no habla Incisió

28297 PUERTO RICO Carline Gutiérrez Pecadito o ex-voto Incisió

28301 ESPANYA Marie Beyou Tourment Aiguafort

28305 SUÏSSA Rose-Marie Rummel Walker Face à face – I Aiguatinta - Punta seca - Burí

28309 ESPANYA Marianne Dillmann S/T Punta seca

28298 DINAMARCA Leif Fogh Jakobsen Bra Aiguatinta

28302 JAPÓ Yukiko Mori Ren 8 Tècnica mixta

28306 ESPANYA Camil·la Huisgen Hommage a Christina Hoyos Punta seca

28310 EUA Michael Connors Trayectoria del poeta Art digital


28311 ESPANYA Evelio Adagio – I Xilografia

28315 MÈXIC Tere Aguirre Cabello Viaje a la luz Aiguatinta

28319 ESPANYA Cristina Izquierdo Serrano Serie Gofratge

28323 ESPANYA Maite Díaz Aguado S/T Vernís tou - Aiguatinta

28312 JAPÓ Zhuang Man A bouquet Manera negra

28316 ALEMANYA Rudolf Bieler Zoomfish – I Tècnica mixta - Monotip

28320 GRÈCIA Katerina Xarchopoulou Unity I Linòleum

28324 ARGENTINA Graciela Pereda Mirar atrás Incisió

28313 ISRAEL Aida Stolar Molino Monteriori Jerusalem Aiguafort

28317 SUÏSSA Geneviève Converset The fruit of waterpalm Aiguatinta - Punta seca

28321 ÀUSTRIA Wernfried Poschusta Besito Xilografia

28325 ALEMANYA Slavena Mitrovski Part – IV Tècnica mixta

28314 ESPANYA Roser Cros Font Textura viva Tècnica mixta

28318 ESPANYA M. Carme Serradell Porta Anem a dormir Aiguafort - Aiguatinta

28322 EUA Betty Harmon Bird now Aiguafort

28326 VENEÇUELA Dinorah Romano Árbol de ensueño Monotip


28327 FRANÇA Carole Ponthieu L’etre d’eau – 4 Aiguafort

28331 URUGUAI Pedro Hiriart Arrospide Paisaje Xilografia

28335 ÀUSTRIA Elisabeth Weratschnig-Hörwarter Meeresjungfrau Litografia

28339 FRANÇA Yarmila Vesovic Némésis II Linòleum

28328 ESPANYA Laura Codoñer Prieto Beni-Ras Punta seca

28332 ALEMANYA Ate Mies Dancer Monogravat

28336 ESPANYA Carmen Romero Afán Paisaje interior Aiguafort - Aiguatinta

28340 FINLÀNDIA Raija Rauhamaa Kalvö Monotip

28329 NORUEGA Randi Werge Bøyesen Fairy – tale – Aiguafort - Aiguatinta

28333 POLÒNIA Helena Sawicka Nowe zycie Aiguafort

28337 POLÒNIA Michal Kurkowski City of God’s Aiguafort - Aiguatinta - Sucre

28341 ARGENTINA Luis Bourband El árbol de la vida Serigrafia única

28330 JAPÓ Takeshi Katori Season of sazanka Art digital

28334 ESPANYA Jacobo Méndez Garroferas Punta seca

28338 RÚSSIA Ivan Plaksin Awakening Aiguafort

28342 ALEMANYA Barbara Pirthauer Ab ovo Hectografia


28343 DINAMARCA Pernille Lindblom S/T Fotogravat

28347 POLÒNIA Szymon Chwalisz Traw / ta Tècnica mixta

28351 ESPANYA Mary Carmen Ezcurra Mandala VI b Art digital

28355 ESPANYA Araceli Aparicio Bodegón Linòleum

28344 RÚSSIA Ayrat Teregulov Instinct – 46 Punta seca

28348 Na Eun-Suk A dream Punta seca

COREA DEL SUD

28352 URUGUAI Lídice Stankervicaite Anubis Xilografia

28356 ALEMANYA Berte Koehle Spring Aiguafort

28345 ROMANIA Ovidiu Petca The march of the postmodern Egyptian girls IV Art digital

28349 TXÈQUIA Dobroslava Kelsey Brodakova Morning passages – II Punta seca - Gravat al martell

28353 FRANÇA Rob Jurrissen Ciseau phantastique – I Col·lagrafia

28357 MÈXIC José Manuel García Ramírez S/T Serigrafia

28346 VENEÇUELA Francisca María Asunción Anti-arrugas Art digital

28350 POLÒNIA Tadeusz Ramik Monk Benedictus Aiguafort - Aiguatinta

28354 VENEÇUELA Teresa Cerra Olea S/T Monotip

28358 ESPANYA Antonio Gutiérrez Rodríguez Torso Aiguafort - Aiguatinta Carborúndum


28359 ESLOVÀQUIA Peter Krupa Homage Eugen Suchon – I Tècnica mixta

28363 ALEMANYA Claudia Kutzera Old news Xilografia

28367 BAHRAIN Jamal Abdul Rahim S/T Litografia

28371 URUGUAI Beatriz Puig Al centro Xilografia

28360 XILE Vera Lluch Linhares El muro – I Xilografia

28364 EUA Gloria Fischer Shell line #1 Chine collée - Aiguafort

28368 SUÏSSA Coralie Hirschi Intimité Aiguafort - Chine collée

28372 JAPÓ Takuya Maeda Transformation Tècnica mixta

28361 PUERTO RICO Harry Wareco Martínez Abey Art digital - Monotip

28365 CANADÀ Mary Romanuck Horse fly Linòleum - Chine collée

28369 FRANÇA Ariane Fruit Les egarés Aiguafort

28373 BRASIL Cristina Carvalheira Quebra cabeça Relleu - Punta seca

28362 ESPANYA Montserrat Gonzalo Tomé Formas Monotip

28366 Elaine Megahey Hold-Hut Fotogravat

28370 Carolyn Barlow Dog in the forest Xilografia

28374 FRANÇA Karin Prummel Monde magique Tècnica mixta

REGNE UNIT

REGNE UNIT


28375 ESPANYA Anna-Mercè Puig Alabern La noia del barret Aiguafort - Aiguatinta - Monotip

28379 AUSTRÀLIA Susan Rushforth Estuarine mist – IV Xilografia

28383 SÈRBIA Ilija Kostov Root Aiguatinta

28387 MÈXIC Margarita Chacón Bache Secreto Monotip

28376 ISLÀNDIA Gudbjörg Ringsted Memory Linòleum

28380 ESPANYA Belor El baño Aiguatinta - Aiguafort

28384 MÈXIC Felipe Cortés Reyes Retrato Additives - Punta seca

28388 JAPÓ Kawabe Isshu Girl Serigrafia

28377 JAPÓ Kudou Tadataka Time 8 – 4 Tècnica mixta

28381 MÈXIC Beatriz Borrego Hinojosa Perfil de mujer Linòleum

28385 CROÀCIA Antonija Gudelj Life on palm Tècnica mixta

28389 FRANÇA Gerda Adelski Solitude Aiguafort

28378 ALEMANYA Ilse Plapp Hallo Gravat en Rhenalon

28382 RÚSSIA Sofia Solnyshkina Flower-mother Monotip

28386 CROÀCIA Dunja Demartini 2 Aiguafort - Aiguatinta

28390 MÈXIC Christa Klinckwort Semillas Monotip


28391 ALEMANYA Margret Sander Picture No. 299 Aiguafort - Pochoir

28395 MÈXIC Dina S/T Monotip

28399 MÈXIC Roberto Luis Mantilla Bosque Monotip

28403 RÚSSIA Ludmila Yuga Nikolskoe – I Aiguafort - Aiguatinta

28392 TAILÀNDIA Kana Veradacha Inspiration (in city 3) Tècnica mixta

28396 UCRAÏNA Jhanna Sugira Honey girl Gravat en cartró

28400 UCRAÏNA Nataliya Pustovit Butterfly – II Linòleum - Monotip

28404 MÈXIC Dina Eugenia Gómez Albitres Vientos Monotip

28393 MÈXIC Helena González Graf Serie Tai Monotip

28397 MÈXIC Claudia Catelli Andando... Monotip

28401 ARGENTINA Lorena Alejandra Martínez Serie “Buscando un equilibrio” Offset

28405 JAPÓ Itaru Iwahashi Empieza de aquí (2) Aiguatinta - Aiguafort

28394 ISRAEL Dafna Sartiel Hiriya landfill Aiguatinta - Aiguafort

28398 JAPÓ Michiko Inukai In the sea – 1 Aiguafort - Punta seca

28402 MÈXIC Ana López-Montes Espuma Monotip

28406 MÈXIC Marcela Fernández Cantú S/T Monotip


28407 AUSTRÀLIA Anna Austin Thread Manera negra

28411 JAPÓ Seiko Katsuo Work 4 Aiguafort

28415 RÚSSIA Ekaterina Pilipenko S/T Aiguafort

28419 BRASIL Cordula Peissard Courtiat Abadiania Aiguafort - Aiguatinta

28408 MÈXIC Ma. Teresa Gaos S/T Monotip

28412 MÈXIC Arturo Hinojos Morales S/T Monotip

28416 ESPANYA María Bejarano Piñar Miedo al salto Litografia

28420 MÈXIC Adriana Méndez S/T Monotip

28409 TAIWAN Liu Yu Fang Waiting 2 Linòleum

28413 ESPANYA Antonio José Barrientos Ruiz Calle Alemanes – Sevilla Aiguafort - Resina

28417 MÈXIC Raffaella Bianchi Alegría Monotip

28421 CROÀCIA Boris Roce Landscape Vernís tou - Punta seca - Xilografia

28410 ARGENTINA María Cristina Fasah Sostenerlos?... Transferència - Tècnica mixta

28414 MÈXIC Teresa Alcocer Quebranto Aiguafort

28418 RÚSSIA Kira Petushkova Jordan – IV Aiguafort - Aiguatinta

28422 ESPANYA Leus S/T Aiguafort - Aiguatinta


28423 ROMANIA Padurean Anca Intimate Linòleum

28427 UCRAÏNA Kateryna Bortsova Mirror Aiguatinta

28431 UCRAÏNA Anastasiya Alexandrovna Skorikova Through ages Linòleum

28424 URUGUAI Brenda Silveira Echeverría Homenaje Xilografia

28428 MÈXIC Janette Husny Así es... Monotip

28432 ESPANYA 28436 POLÒNIA Carme Granell Fort Maria Malyszko Jarzebicka Peix presoner Bird – III Aiguafort - Aiguatinta Linòleum

28425 MÈXIC Iola Loria Benton S/T Monotip

28429 BÒSNIA i HERCEGOVINA Tihomir Bazina Sermon on the mound Tècnica mixta

28433 UCRAÏNA Oksana Hrynenko Projection Burí

28437 ROMANIA Mihai-Vlad Guta Vladimir spirit II Art digital

28426 MÈXIC Maru Vázquez S/T Monotip

28430 ALBÀNIA Abaz Hado Rationale Linòleum

28434 UCRAÏNA Elena Smirnova Seagull Art digital

28438 RÚSSIA Olga Shishkina Hagemda Aiguafort

28435 URUGUAI Milka Sobrero Ibáñez Sobre la ola Xilografia


28439 POLÒNIA Monika Pyziak Two hours Linòleum

28443 RÚSSIA Pichugin Pavel Valentinovich ExLibris il Bosco Stregato Aiguafort - Aiguatinta

28447 GEÒRGIA Tamta Giorgadze Wood’s dream Aiguafort - Aiguatinta

28451 URUGUAI Ena Martínez Marra Páginas al viento Xilografia

28440 ROMANIA Mihaela-Simona Apostol Point of view Art digital

28444 RÚSSIA Mikhail Parshikov Disk Art digital

28448 ALEMANYA Andréa Bryan La ciudad – I Xilografia

28452 RÚSSIA Tatjana Leonova Venera s jablokom Aiguafort

28441 ROMANIA Alina Teleman Between sun light and darkness Art digital

28445 RÚSSIA Stanislav Lebedev Thinking about Dali 1 Linòleum

28449 UCRAÏNA Anna Naduda I’m here Aiguafort

28453 MÈXIC Guadalupe Morazúa Acuática – 1 Monotip

28442 BAHRAIN Faika Al Hasan People Tinta i acrílic

28446 BÒSNIA i HERCEGOVINA Dalibor Pehar Water-beast Linòleum

28450 URUGUAI Sonia Marta Otero De, lo, cotidiano Xilografia

28454 ROMANIA Horatiu-Florin Sasu Road – II Art digital


28455 CUBA María de los Ángeles Vidal Martínez La mariposa de SoLangel Linòleum

28459 ROMANIA Dan Boar Sea life I Linòleum

28463 GEÒRGIA Kristi Kopaliani Litanioba Aiguafort - Aiguatinta

28467 RÚSSIA Kate Russkova 1 Linòleum

28456 VENEÇUELA Beatriz Nones Amor Art digital

28460 POLÒNIA Ewa Czober St. Paul Aiguafort

28464 RÚSSIA Maria Zikova Cat’s world. 3 Linòleum

28468 UCRAÏNA Dar’ya Veshtak Memories Aiguafort

28457 COREA DEL SUD Kum Nam Baik Recollection – VI Art digital

28461 ROMANIA Popa Adriana Emilia Mother Tècnica mixta

28465 ALEMANYA Eugen Buchner Birth Art digital

28469 UCRAÏNA Galina Khmel Mask Venecii Copy-art

28458 JAPÓ Koichi Tanaka A hedgehog Manera negra

28462 RÚSSIA Anna Elesina Staircase Linòleum

28466 JAPÓ Tomonori Isaka Forget Earth Art digital

28470 UCRAÏNA Alla Khmel Sun Copy-art


28471 RÚSSIA Krell Dmitriy Zont Linòleum

28475 POLÒNIA Zygmunt Nagler Creation Linòleum

28479 ESPANYA 28483 ROMANIA Albert Granell Fort Enikö Szücs (Máthé) Igualtat Macro 2 Aiguafort - Aiguatinta Art digital

28472 JAPÓ Keiko Tsuda 4 Liriche – Soliloquy IV Aiguafort - Punta seca - Collage

28476 UCRAÏNA Andrew Ivanov Autumn Aiguafort

28480 RÚSSIA Neonilla Lishtinskaia God krisi Aiguafort - Punta seca

28484 PORTUGAL Joana Jorge Noite II Tècnica mixta

28473 BÒSNIA i HERCEGOVINA Dario Pehar Plavi cvijet Art digital

28477 JAPÓ Kie Nishioka Time – A Art digital

28481 JAPÓ Kana Kusutani Twilight – 2 Art digital

28485 UCRAÏNA Iryna Kalenyk Without the name – Nº4 Art digital

28474 URUGUAI Sonia Camps Casona Tècnica mixta

28478 RÚSSIA Nikolai Nosov Adam und Eva Linòleum

28482 RÚSSIA Daniil Krell Forma I Linòleum

28486 RÚSSIA Peter Vladimirovich Dvoinikov The in mist Linòleum


28487 URUGUAI Pablo Rethemías Vázquez H2O Art digital

28491 RÚSSIA Ekaterina Zhilina I am splining Art digital

28495 SÈRBIA Maja Vasic Katic Ultrasound Aiguatinta

28499 PAÏSOS BAIXOS Wim van der Meij Amsterdam Aiguafort

28488 UCRAÏNA Artyom Smorodin Pink wine Linòleum

28492 UCRAÏNA Alexander Smorodin Performance Aiguafort

28496 EUA Ethan Rice Donna Sacra Xilografia - Chine collée

28500 EUA Amaryllis Siniossoglou Nº 132 Incisió

28489 ALEMANYA Andreas Geissel Akt Tècnica mixta

28493 BRASIL William A. Face Serigrafia

28497 BRASIL Joana Silveira Passos Côncavo convexo Punta seca

28501 RÚSSIA Dasha Dolgorukova Cats’ toilet Linòleum

28490 SUÏSSA Gottardo Bontognali Al plato Aiguafort - Aiguatinta

28494 RÚSSIA Olga Shaunova Still life Linòleum

28498 AUSTRÀLIA Gaye Paterson S/T Aiguatinta

28502 EUA Jeane McGrail The river project: River rising-cross Art digital


28503 ESPANYA Pere Matamala Horitzons – II Aiguafort - Collage

28507 ESPANYA 28511 PORTUGAL Antonio Díaz Pedreira José Robalo Interacciones – III S/T Xilografia Tècnica mixta

28515 UCRAÏNA Tee Kho ! Where the endings meet in water Tècnica mixta

28504 URUGUAI Ignacio Márquez Arquitectura – I Xilografia

28508 REGNE UNIT Sophie Le Bourva London, Paulonia Vernís dur - Llapis litogràfic Aiguatinta

28512 EUA Andrew Grabar Down the perfumed river, Vol. 2 Art digital

28516 JAPÓ May Utsui Osi – Itadaku Linòleum

28505 ALEMANYA Dietrich Gürtler La isla pequeña de Dios Monotip

28509 POLÒNIA Marta Miaskowska Remain II Art digital

28513 ESPANYA Javier Aguilar Icaza Poman Aiguafort - Punta seca

28517 JAPÓ Keiko Nakashima Cell (2) Litografia

28506 POLÒNIA Sylwia Olszewska Tracz Akt Aiguafort

28510 POLÒNIA Malgorzata Luszczak Graphics I from cycle Water’s Animals Art digital

28514 RÚSSIA Victoria Batalova Exl Nevyansk III Linòleum

28518 FRANÇA Martine Relyveld Acrobate – equilibre Vernís tou - Aiguatinta


28519 CROÀCIA Stipic Vedrana Sova Punta seca - Relleu

28523 JAPÓ Misako Kobayashi Ah... 1 Punta seca - Paper washi

28527 ROMANIA Ina Chira New baby Art digital

28531 ARGENTINA Aída “Kitty” Ferraris Tendremos el corazón dado vuelta? Monotip - Collage

28520 EUA Frederick Kluth Sailing Xilografia

28524 ÀUSTRIA Eric Neunteufel Ex Libris Aiguafort - Serigrafia

28528 ESPANYA Gabriel Sabanés Rius Noia nº 2 Aiguatinta al sucre

28532 MACEDÒNIA Petar Pasanko Bird Xilografia

28521 UCRAÏNA Vitaley Shnitko Winter Punta seca

28525 RÚSSIA Anastasia Danilochkina Meeting of light and shade Tècnica pròpia

28529 SÈRBIA Mirjana Marinsek Nikolic Body movement Art digital

28533 ESPANYA Pep Puigtió Haiku – I Serigrafia - Collage

28522 ESPANYA Gloria Santacruz Tarjuelo Sueños en colores Aiguafort

28526 RÚSSIA Tatiana Batrakova Nude 1 Linòleum

28530 MÈXIC Juan Pablo Macías Orozco Venas Linòleum

28534 EGIPTE Hussein El Gebali Simphony of caligraphy Mossegada profunda


28535 BRASIL Elaine Pessôa Leaves – II Tècnica mixta - Flexografia

28539 ESPANYA Concha Ávila S/T Vernís tou - Resina

28543 RÚSSIA Sergey Krasheninnikov The queue for air Linòleum

28547 RÚSSIA Elena Ionova Exl Karenina Linòleum

28536 RÚSSIA Katia Ktitor Parrot Linòleum

28540 POLÒNIA Magdalena Kowalczyk Dreamlike Tècnica mixta

28544 URUGUAI Fernanda Paulette Geometría – III Xilografia

28548 UCRAÏNA George Makhata Near to sun Punta seca

28537 ARGENTINA Graciela Buratti Punto II... Fotogravat - Chine collée

28541 RÚSSIA Jane Vasilieva Ex libris Linòleum

28545 AUSTRÀLIA Jim Brodie A small formalist Aiguafort - Gravat - Digital

28549 POLÒNIA Wojciech Franka Self-portrait Linòleum

28538 CANADÀ Marie-France Bertrand Carnaval Litografia sense aigua

28542 ESPANYA Montserrat Ansótegui Rodriguez Z2 Tècnica mixta

28546 URUGUAI Rosalba Correa Caraffa Marina II Xilografia

28550 UCRAÏNA Nadia Onyschenko Dreamer Tècnica mixta


28551 BRASIL Dórian Ribas Marinho Claudia Tècnica mixta

28555 POLÒNIA Zbigniew Józwik The rein Linòleum

28559 RÚSSIA Elena Lishtinskaia Jiraf Aiguafort

28563 RÚSSIA Tatyana Gurskaya African woman Tècnica mixta

28552 ESPANYA 28556 URUGUAI Clara Fort Olga Bacigalupo S/T Paisaje Aiguafort Xilografia

28560 RÚSSIA Catherine Shubina Day-dreams Art digital

28564 RÚSSIA Irina Gordeeva Geometry Linòleum

28553 RÚSSIA Irina Tretyakova Cupely Linòleum

28557 UCRAÏNA Pavel Nicolaychyk Rhythm – II Monotip

28561 UCRAÏNA Vitaliy Olegovich Kokhan Partizan, underground, love Linòleum

28565 BÒSNIA i HERCEGOVINA Ivan D. Krizanac Only work Linòleum

28554 UCRAÏNA Olga Sternik Marsian plants Monotip

28558 ARGENTINA Elba María Torres de Torres Playa y niñez Incisió

28562 BÒSNIA i HERCEGOVINA Josipa Bralo Zelena Monotip

28566 RÚSSIA Igor Lishinskiy Verevka Linòleum


28567 POLÒNIA Michal Grabowy Grace Art digital

28571 ESPANYA Mariona Sanahuja Dos arbres Aiguatinta

28575 POLÒNIA Halina Chwialkowska Young miss Monotip

28579 POLÒNIA Joanna Dudek 4 space IV Art digital

28568 Choi Mi-Yeon Somewhere Punta seca

COREA DEL SUD

28572 JAPÓ Noriko Konno ff (fortissimo) Aiguafort - Aiguatinta

28576 REGNE UNIT Arvon Wellen The jazz club, Cadaqués Art digital

28580 RÚSSIA Evgeni L. Blumkin Simmer Tècnica mixta

28569 RÚSSIA Marina Korneeva Labyrinth of black wolf Art digital

28573 RÚSSIA Ivan Filippov Life Linòleum

28577 Choi Hee-Won A mirage Punta seca

COREA DEL SUD

28581 RÚSSIA Yulia Korotkova ExLibris Mothers Linòleum

28570 URUGUAI Heber Rolandi Scelza Serie “Tango” nº 4 Art digital

28574 COREA DEL SUD Seo Yeong-Sil An awkward movement Punta seca

28578 POLÒNIA Jerzy Dmitruk The home Aiguatinta

28582 POLÒNIA Malgorzata Chwialkowska The Virgin Monotip


28583 Jang Hye-in She Punta seca

COREA DEL SUD

28587 REGNE UNIT Paul Helm Rossini Digital - Fotogravat

28591 EUA Rengin Holt As the light merges Monogravat

28595 DINAMARCA Annette O. Caspeller Nature’s elaborating alphabet – II Linòleum - Col·lagrafia

28584 RÚSSIA Tanya Azarova F Aiguafort - Aiguatinta

28588 MÈXIC Claudia Ivónne Martínez Aguirre Tu y yo Mixografia

28592 POLÒNIA Zbigniew Podciechowski ExLibris Tomasz Suma Linòleum

28596 COLÒMBIA Carlos Alberto Jiménez S. Narradoras Aiguafort - Aiguatinta

28585 RÚSSIA Denis Pecherski Master of pappets Tècnica mixta

28589 ESPANYA Encina Verdial López Paisatge urbà Art digital

28593 IRLANDA Mairead O’Callaghan S/T Aiguafort - Carborúndum

28597 JAPÓ Sawa Horio Rising moon Aiguafort - Aiguatinta

28586 RÚSSIA Ann Tsvetcova Exl Markiza Linòleum

28590 POLÒNIA Elzbieta Sosnowska Landscape Monotip

28594 ESPANYA Núria Hurtado Font Inconnex Aiguafort

28598 COLÒMBIA Catalina Salazar Mora Cenizas a las cenizas Tècnica mixta


REGNE UNIT

28603 COLÒMBIA Andrea Suwald El camuflaje Col·lagrafia

28607 UCRAÏNA Viacheslav Starchenko Harmoniya Aiguafort

28611 COLÒMBIA Marcela Cárdenas Monsieur Le Loup Aiguafort

28600 ESPANYA Rita del Río Rodríguez Desamor Aiguafort - Aiguatinta

28604 POLÒNIA Anna Osinska Sound tower Serigrafia

28608 SÈRBIA Simonida Radonjic Idlers Tècnica mixta

28612 JAPÓ Hiroshi Morita Egyptian spirit Serigrafia

28601 COLÒMBIA Julio César Rodríguez Jaimes Hugo por que no te callas Aiguafort

28605 BRASIL A. Pereira da Silva Brasil marajoara Linòleum - Aquarel·la

28609 COLÒMBIA Pilar Esteban Rodríguez Port Lligat Punta seca

28613 ESPANYA Tijmen Ploeger Orange Art digital

28602 UCRAÏNA Tanya Marchenko Talk Aiguafort

28606 VENEÇUELA Leonardo Augusto Blanco Linares S/T Gravat

28610 JAPÓ Reichiku Kondo Matsuri Xilografia

28614 COLÒMBIA María Isabel Plata Rosas Fragmentos Aiguafort - Aiguatinta

28599 Roger Limbrick Humpty Dumpty Art digital


28615 CROÀCIA Davor Katunar Rjecina Art digital

28619 UCRAÏNA Valery Lodyanova Spring Aiguafort

28623 ESPANYA Manuel Fernando Mancera Eros Punta seca

28627 UCRAÏNA Liudmyla Yurchenko State N1 Linòleum

28616 BRASIL JPires Mirada de Goya Xilografia - Punta seca

28620 POLÒNIA Lidia Malyszko-Ramik Memento Aiguafort

28624 COLÒMBIA Male Correa S/T Chine collée - Cera tova

28628 RÚSSIA Lubov Usova She remembed... Manera negra

28617 SUÈCIA Eva Molander One moment Fotogravat

28621 UCRAÏNA Denis Borodayev Emil Linòleum

28625 VENEÇUELA César Blanco S/T Gravat

28629 ESPANYA Josep Luque Mateu L’ardorosa dansa de Zubaida i Amina Aiguafort - Aiguatinta

28618 COLÒMBIA Angélica Cristina Castagna Sara Aiguafort - Aiguatinta

28622 COLÒMBIA Juan Guillermo Ordóñez Suárez Transitions Aiguafort - Aiguatinta

28626 EUA Keith Fallon S/T Aiguafort

28630 COLÒMBIA Lina Muñoz Noche Punta seca


28631 POLÒNIA Eugeniusz Delekta Wheel of fortune – II Art digital

28635 ROMANIA Bacian Roxana Childhood Fototip

28639 POLÒNIA Piotr Zalewski Wind Litografia

28643 ROMANIA Mihaela Clopotaru Drumul spre centru Tècnica mixta - Impr. digital

28632 ROMANIA Denisa Jebeleanu Childhood memories – I Fototip

28636 EUA Ewa Taryma Golden sea Linòleum

28640 ROMANIA Ileana Georgiu Nature 1 Art digital

28644 PORTUGAL Fernanda Marinho Divas – II Serigrafia

28633 MÈXIC M. del Socorro Aguirre Cabello S/T Aiguafort - Tècnica mixta

28637 POLÒNIA Magdalena Trocha Fale VIII Litografia

28641 ALEMANYA Maya Kühn Dancer 1 Linòleum - Xilografia

28645 POLÒNIA Leszek Zbijowski Monster Art digital

28634 ÀUSTRIA Daque Colon Linòleum

28638 ITÀLIA Giuliana Grande Arillo Manera negra

28642 UCRAÏNA Oleg Yurchenko Consteliation X Xilografia

28646 MÈXIC Hilda Alicia Aguirre Cabello Del pavo real Aiguafort


28647 ALEMANYA Ilona Kohut Sunset Art digital

28651 VENEÇUELA Mariela Arévalo Colmenares Lirio Art digital

28655 BRASIL Baldomiro Costa Fish of Saint Germain Serigrafia en PVC

28659 RÚSSIA Alexander Batrakov Verhoturje 1 Linòleum

28648 POLÒNIA Emilia Bober Polipthyc “Strings” III Punta seca

28652 CANADÀ Niccochi Niccochi’s prank journal, mar.14.2008, good morning pot Tècnica mixta - Monotip

28656 UCRAÏNA Anatoly Fedirko Composition Nº 13 Art digital

28660 RÚSSIA Ekaterina Papicheva Guardian Art digital

28649 FRANÇA Lorena Acin Zig-zag IV Tècnica mixta - Monotip

28653 ESPANYA Gema Climent Camacho Anochecer en el agua Col·lagrafia

28657 SÈRBIA Risto Antunovic Etat II Fotogravat

28661 ARGENTINA Daniel Dino Altres direccions Xilografia

28650 VENEÇUELA Lisbeth Franco Yanez Entre cielo y tierra – IV Art digital

28654 COLÒMBIA Henry Villada Tamayo Mezzoflora – I Manera negra

28658 FINLÀNDIA Anna Kolehmainen Breath – I Aiguatinta

Obres participants a escala 40%


ÍNDEX DE PARTICIPANTS PER PAÏSOS En negreta, els 10 finalistes; en gris, els 6 guanyadors. ALBÀNIA 28430 Abaz Hado ALEMANYA 28448 Andréa Bryan 28489 Andreas Geissel 28332 Ate Mies 28342 Barbara Pirthauer 28356 Berte Koehle 28216 Brigitte Gmachreich-Jünemann 28363 Claudia Kutzera 28505 Dietrich Gürtler 28058 Dorothée Braml 28148 Eduard Schmid 28465 Eugen Buchner 28026 Frank N. Hoffmann 28103 Hilke E. Helmich 28647 Ilona Kohut 28378 Ilse Plapp 28144 Ina Seeberg 28391 Margret Sander 28641 Maya Kühn 28232 Reinhild Zietz 28237 Roland Schaller 28316 Rudolf Bieler 28325 Slavena Mitrovski 28133 Ursula Hülsewig 28089 Victoria Westmacott Wrede 28252 Wolfgang Eckardt 28030 Wulf Nolte ARGENTINA 28531 Aída Ferraris 28004 Claudia Fernandez Farjat 28661 Daniel Dino 28558 Elba María Torres de Torres 28010 Eva Toker Jawerbaum 28139 Gabriela Alejandra Schoeller 28537 Graciela Buratti 28324 Graciela Pereda 28401 Lorena Alejandra Martínez 28341 Luis Bourband 28410 María Cristina Fasah 28266 Marisú Olivera AUSTRÀLIA 28407 Anna Austin 28102 Christina Cordero 28168 Claude Jones 28498 Gaye Paterson 28057 Jeanne Harrison 28545 Jim Brodie 28081 Jolanta Ewart 28099 Maadi Einfeld 28097 Natasha Florean 28289 Patricia Wilson-Adams 28104 Susan Baran 28379 Susan Rushforth ÀUSTRIA 28634 Daque 28335 Elisabeth Weratschnig-Hörwarter

28524 Eric Neunteufel 28286 Irene Stursa 28321 Wernfried Poschusta BAHRAIN 28442 Faika Al Hasan 28367 Jamal Abdul Rahim BÈLGICA 28218 Hugo Besard BÒSNIA i HERCEGOVINA 28446 Dalibor Pehar 28473 Dario Pehar 28565 Ivan D. Krizanac 28562 Josipa Bralo 28429 Tihomir Bazina BRASIL 28605 A. Pereira da Silva 28655 Baldomiro Costa 28419 Cordula Peissard Courtiat 28373 Cristina Carvalheira 28551 Dórian Ribas Marinho 28535 Elaine Pessôa 28087 Esther Bianco 28497 Joana Silveira Passos 28616 JPires 28073 Marynete Martins 28113 Paulo Symoes 28493 William A. BULGÀRIA 28254 Dimiter Popgeorgiev 28135 Ivan Bachvarov 28136 Ivan Ninov 28074 Ivo Sotirov Yanakiev 28141 Tanya Yordanova 28160 Veselin Damyanov-Ves CANADÀ 28129 Alice Zwarts 28224 Béatrice Sokoloff 28164 Daniela Zekina 28005 Marie Lessard 28538 Marie-France Bertrand 28365 Mary Romanuck 28119 Mirella Aprahamian 28157 Monique Danis-Bastien 28652 Niccochi 28022 Odile Loulou 28049 Paul-Gilles Vaillancourt 28176 Peter Boyadjieff 28117 Terry Vatrt 28023 Yvan Lafontaine COLÒMBIA 28288 Alejandro García Restrepo 28253 Ana María Velásquez López 28603 Andrea Suwald 28618 Angélica Cristina Castagna 28046 Anna Kerpel

28596 28598 28654 28303 28622 28601 28630 28268 28624 28611 28614 28242 28248 28609

Carlos Alberto Jiménez S. Catalina Salazar Mora Henry Villada Tamayo Jesús Alexander Sánchez García Juan Guillermo Ordóñez Suárez Julio César Rodríguez Jaimes Lina Muñoz Lwdin David Franco Giraldo Male Correa Marcela Cárdenas María Isabel Plata Rosas Marta Lucía de Bedout Norbey Chico Beltrán Pilar Esteban Rodríguez

COREA DEL SUD 28577 Choi Hee-Won 28568 Choi Mi-Yeon 28166 Hye-Jeong Kwon 28583 Jang Hye-in 28457 Kum Nam Baik 28348 Na Eun-Suk 28574 Seo Yeong-Sil CROÀCIA 28385 Antonija Gudelj 28421 Boris Roce 28615 Davor Katunar 28386 Dunja Demartini 28519 Stipic Vedrana CUBA 28455 María de los Ángeles Vidal DINAMARCA 28595 Annette O. Caspeller 28298 Leif Fogh Jakobsen 28247 Mariann Thymann Schoop 28343 Pernille Lindblom EGIPTE 28534 Hussein El Gebali ESLOVÀQUIA 28359 Peter Krupa ESLOVÈNIA 28265 Olga Kolenc 28300 Sabina Siler Hudoklin ESPANYA 28207 Adela Muiños 28479 Albert Granell Fort 28181 Amparo Pérez Villar 28118 Ana Ruiz Segura 28116 Angelina Miró Teixidó 28375 Anna-Mercè Puig Alabern 28285 Antoni Garcés Clotet 28507 Antonio Díaz Pedreira 28358 Antonio Gutiérrez Rodríguez 28413 Antonio José Barrientos Ruiz 28355 Araceli Aparicio


28380 Belor 28138 Brunilda Castejon Schneiders 28306 Camil·la Huisgen 28106 Carla Nicolás Martínez 28060 Carme Garcés i Brusés 28432 Carme Granell Fort 28231 Carme Tarrés Pomareda 28336 Carmen Romero Afán 28212 Chantal Ferracci 28552 Clara Fort 28539 Concha Ávila 28223 Cortés Diogène 28319 Cristina Izquierdo Serrano 28111 Daniel Llin Soler 28098 David Vergés Verdaguer 28145 Dolores Pascual Buyé 28069 Dorry van Haersolte 28153 Elena Sardinero Barrera 28015 Encarnación Ferrer Castillejo 28589 Encina Verdial López 28095 Enric Bardera i Garcia 28311 Evelio 28091 Fran Lezama Perier 28221 Francesc Soler Claveras 28127 Francine Simonin 28040 Francisco Andrino Muñoz 28528 Gabriel Sabanés Rius 28653 Gema Climent Camacho 28194 Gérard de Brénnel 28251 Gina Christou 28522 Gloria Santacruz Tarjuelo 28205 Isabel Indarte Boyero 28199 Isabel Sanjuan Gómez 28262 Isidra Mayo Chavero 28238 J. Carlos Lozano 28334 Jacobo Méndez 28513 Javier Aguilar Icaza 28180 Jorge Oloriz Garcés 28077 José Ramón Díez Rebanal 28283 Josefa Torres de Funes 28629 Josep Luque Mateu 28193 Josy Malagrida 28112 Laia Arnau 28328 Laura Codoñer Prieto 28269 Leonardo Rial Otero 28422 Leus 28105 Lluís Ivern 28278 Lourdes Blanco Mayor 28024 Luis Miguel Baquero Fernández 28246 Luz González de la Torre 28042 Luz Rovira Mirambell 28318 M. Carme Serradell Porta 28198 M. José Gimeno Oliva 28323 Maite Díaz Aguado 28197 Maite Escofet 28623 Manuel Fernando Mancera 28154 Manuel Hidalgo Allepuz 28178 Margarita Feixas 28416 María Bejarano Piñar 28048 Maria Llapart 28275 María Orihuela de la Casa 28140 Maria Ramírez Galleymore 28309 Marianne Dillmann 28301 Marie Beyou 28571 Mariona Sanahuja 28142 Marta Torres

28351 28170 28027 28217 28236 28272 28244 28167 28542 28071 28362 28078 28033 28213 28594 28059 28533 28188 28503 28028 28201 28229 28600 28227 28044 28086 28279 28122 28314 28182 28032 28149 28203 28257 28613 28281 28263

Mary Carmen Ezcurra Matilde Juárez Caparrós Mercè Iborra Valiente Mercedes Diogéne Guilera Mercedes Ruano Puche Monique Lamotte Mats Monte Catoira Montse Enrich Bastús Montserrat Ansótegui Rodriguez Montserrat Benito Segura Montserrat Gonzalo Tomé Nobuko Kihira Nona López Surroca Norman Narotzky Núria Hurtado Font Olga Remón Baquero Pep Puigtió Pere Bellès i Gras Pere Matamala Perry Oliver Peter Kadrmas Pilar Garcerá Castelló Rita del Río Rodríguez Roger Abella Castany Rosa Ciurana Chorto Rosa Figueras Casanovas Rosa Mirambell Roser Capdevila Valls Roser Cros Font Roser Ruiz Romero Santi Fort Sebastià Agell Sastre Sol Vidal Massaguer Teresa Fernández Fuertes Tijmen Ploeger Uli Pick Yolanda Spínola Elías

EUA (Estats Units d’Amèrica) 28500 Amaryllis Siniossoglou 28512 Andrew Grabar 28294 Art Werger 28322 Betty Harmon 28006 Betty Wood 28019 Beverly Ashcraft-Johnson 28228 Candace Nicol 28173 Caroline Waloski 28050 Dwight Pogue 28083 Erik Stange 28496 Ethan Rice 28034 Eunice Kim 28202 EunKang Koh 28636 Ewa Taryma 28520 Frederick Kluth 28107 Gary Rawlins 28364 Gloria Fischer 28132 Hertha O. Horwitz 28234 Jacqueline Hogan 28502 Jeane McGrail 28020 Jenny Freestone 28626 Keith Fallon 28310 Michael Connors 28292 Nicole Rawlins 28072 Pamela DeLaura 28146 Paul O’Hara 28591 Rengin Holt

28080 Suzanne Bloomfield 28175 Waikit J. Ng 28143 Yasmin Kashfi FINLÀNDIA 28658 Anna Kolehmainen 28215 Iria Ciekca Schmidt 28340 Raija Rauhamaa 28296 Saara Tikkanen FRANÇA 28222 Anne Marie Filhol 28369 Ariane Fruit 28282 Armelle Magnier 28327 Carole Ponthieu 28280 Claude Carcenac 28147 Daniel Clochey 28243 Géraldine Garçon 28389 Gerda Adelski 28374 Karin Prummel 28649 Lorena Acin 28200 Marie-Claude Phenix 28287 Marthe Sougy 28518 Martine Relyveld 28225 Micheline Doucet-Carriere 28230 Mireille Saltron 28304 Nicole Nègre 28353 Rob Jurrissen 28299 Sophie Vigneau 28209 Violaine Ulmer 28339 Yarmila Vesovic GEÒRGIA 28463 Kristi Kopaliani 28210 Nino Injia 28447 Tamta Giorgadze GRÈCIA 28031 Aria Komianou 28258 Iris Xilas Xanalatos 28320 Katerina Xarchopoulou 28274 Yannis Stefanakis IRLANDA 28593 Mairead O’Callaghan 28276 Red O’Neill ISLÀNDIA 28376 Gudbjörg Ringsted 28075 Kristian Jon Gudnason ISRAEL 28313 Aida Stolar 28068 Alon Monica 28092 Ayala Gruber 28100 Clara Herscovici 28394 Dafna Sartiel 28035 Joseph Chaaltiel 28082 Lea Livne 28255 Liana Ben-Itzhak 28061 Nira Schwartz 28249 Rina Dror 28037 Rina Kalai Ingber 28165 Rina Vardy 28009 Yoram Lilach 28096 Yosef Shemesh


ITÀLIA 28018 Beatrice Palazzetti 28290 Fabrizio Pavolucci 28638 Giuliana Grande 28067 Lanfranco Bombelli Tiravanti 28054 Paola Nasso Grienti JAPÓ 28259 Akie Arikawa 28017 Akihiro Tomoda 28084 Atsuko Yamaba 28192 Ayaco Suzuki 28271 Chieko Sato 28108 Chiemi Itoi 28110 Chikahide Saeki 28163 Eiko Honda 28062 Eiko Ohara 28007 Eriko Hata 28267 Etsuko Kano 28011 Etsuko Kitajima 28156 Haruko Cho 28612 Hiroshi Morita 28405 Itaru Iwahashi 28137 Junko Kakizawa 28124 Junko Kinefuchi 28481 Kana Kusutani 28388 Kawabe Isshu 28025 Kazuhiro Tano 28079 Kazuko Kido 28517 Keiko Nakashima 28472 Keiko Tsuda 28055 Kibushi 28477 Kie Nishioka 28016 Kinichi Maki 28220 Kiyoshi Kondo 28185 Kohjun Okumura 28458 Koichi Tanaka 28377 Kudou Tadataka 28177 Kyoshiro Takahashi 28226 Mari Kobayashi 28277 Masami Yoshimura 28516 May Utsui 28398 Michiko Inukai 28206 Michiko Ueshima 28186 Michisuke Aoki 28208 Minae Takada 28523 Misako Kobayashi 28191 Misako Tsushima 28158 Naomi Kasai 28214 Naotsugu Hashimoto 28307 Natsuko Horiguchi 28572 Noriko Konno 28610 Reichiku Kondo 28126 Ryo Saitoh 28256 Sadao Sakurai 28597 Sawa Horio 28411 Seiko Katsuo 28053 Shigeaki Yokoyama 28043 Shoji Kato 28115 Suzuki Tomomi 28291 Tadayoshi Okumura 28261 Takanori Iwase 28330 Takeshi Katori 28270 Takuji Hasegawa 28372 Takuya Maeda

28190 28131 28195 28235 28466 28211 28013 28114 28008 28171 28302 28312

Tokie Hara Tomiko Matsuno Tomoko Suzuki Tomoko Taniguchi Tomonori Isaka Toshihiko Iwabuchi Yasui Maruo Yoshie Arai Yoshiko Kiso Yoshiko Tachibana Yukiko Mori Zhuang Man

LETÒNIA 28076 Lolita Vorkale 28187 Nele Zirnite LITUÀNIA 28052 Mantas Arbaciauskas MACEDÒNIA 28532 Petar Pasanko MAURICI 28051 Neermala Luckeenarain MÈXIC 28420 Adriana Méndez 28402 Ana López-Montes 28412 Arturo Hinojos Morales 28381 Beatriz Borrego Hinojosa 28390 Christa Klinckwort 28397 Claudia Catelli 28588 Claudia Ivónne Martínez Aguirre 28395 Dina 28404 Dina Eugenia Gómez Albitres 28245 Emilio H. Rodríguez Montantes 28384 Felipe Cortés Reyes 28219 Grizelda Tamez García 28453 Guadalupe Morazúa 28260 Gustavo Möller 28393 Helena González Graf 28646 Hilda Alicia Aguirre Cabello 28425 Iola Loria Benton 28428 Janette Husny 28357 José Manuel García Ramírez 28530 Juan Pablo Macías Orozco 28284 M. del Pilar Muro Arias 28633 M. del Socorro Aguirre Cabello 28408 Ma. Teresa Gaos 28406 Marcela Fernández Cantú 28387 Margarita Chacón Bache 28426 Maru Vázquez 28056 Miriam Libhaber 28038 Perla Estrada del Río 28417 Raffaella Bianchi 28399 Roberto Luis Mantilla 28065 Sara Waisburd 28315 Tere Aguirre Cabello 28414 Teresa Alcocer NORUEGA 28293 Greta Bergan Borge 28329 Randi Werge Bøyesen 28239 Restiel Marqvardsen

NOVA ZELANDA 28155 Emma McLellan 28151 Stephen Lovett PAÏSOS BAIXOS 28094 Pieter Ploeger 28047 Rob Komen 28125 Tieneke van Montfort 28499 Wim van der Meij PARAGUAI 28161 Rosmary Barrail POLÒNIA 28604 Anna Osinska 28085 Dariusz Kaca 28590 Elzbieta Sosnowska 28648 Emilia Bober 28631 Eugeniusz Delekta 28460 Ewa Czober 28575 Halina Chwialkowska 28333 Helena Sawicka 28578 Jerzy Dmitruk 28579 Joanna Dudek 28645 Leszek Zbijowski 28620 Lidia Malyszko-Ramik 28540 Magdalena Kowalczyk 28637 Magdalena Trocha 28582 Malgorzata Chwialkowska 28510 Malgorzata Luszczak 28436 Maria Malyszko Jarzebicka 28509 Marta Miaskowska 28567 Michal Grabowy 28337 Michal Kurkowski 28130 Mieczyslaw Dariusz Dabrowski 28439 Monika Pyziak 28639 Piotr Zalewski 28506 Sylwia Olszewska Tracz 28347 Szymon Chwalisz 28350 Tadeusz Ramik 28549 Wojciech Franka 28555 Zbigniew Józwik 28592 Zbigniew Podciechowski 28475 Zygmunt Nagler PORTUGAL 28184 Ema Leandro 28644 Fernanda Marinho 28088 Isabel Alves 28484 Joana Jorge 28511 José Robalo 28109 Maria Celeste Alves 28179 Maria Ribeiro 28273 Mary Hurst PUERTO RICO 28297 Carline Gutiérrez 28308 Fernando Santiago Camacho 28361 Harry Wareco Martínez REGNE UNIT 28120 Annette G. McIntosh 28576 Arvon Wellen 28370 Carolyn Barlow 28152 Colin Gillespie


28162 28366 28101 28240 28090 28003 28587 28036 28174 28599 28150 28508 28183

Denis Baxter Elaine Megahey Gill Speirs Jose Suarez Varela Kay Robinson Patricia Niemira Paul Helm Peter Cunliffe Rebecca Payn Roger Limbrick Sally Scott Sophie Le Bourva Sumi Perera

28494 28438 28486 28443 28543 28382 28445 28584 28526 28452 28563 28514 28581

Olga Shaunova Olga Shishkina Peter Vladimirovich Dvoinikov Pichugin Pavel Valentinovich Sergey Krasheninnikov Sofia Solnyshkina Stanislav Lebedev Tanya Azarova Tatiana Batrakova Tatjana Leonova Tatyana Gurskaya Victoria Batalova Yulia Korotkova

ROMANIA 28204 Adrian Sandu 28045 Alexandru Jakabhazi 28441 Alina Teleman 28635 Bacian Roxana 28459 Dan Boar 28632 Denisa Jebeleanu 28483 Enikö Szücs (Máthé) 28454 Horatiu-Florin Sasu 28640 Ileana Georgiu 28527 Ina Chira 28643 Mihaela Clopotaru 28440 Mihaela-Simona Apostol 28437 Mihai-Vlad Guta 28345 Ovidiu Petca 28423 Padurean Anca 28461 Popa Adriana Emilia

SÈRBIA 28383 Ilija Kostov 28241 Jasmina Aleksic 28495 Maja Vasic Katic 28529 Mirjana Marinsek Nikolic 28657 Risto Antunovic 28608 Simonida Radonjic

RÚSSIA 28659 Alexander Batrakov 28525 Anastasia Danilochkina 28586 Ann Tsvetcova 28462 Anna Elesina 28344 Ayrat Teregulov 28560 Catherine Shubina 28482 Daniil Krell 28501 Dasha Dolgorukova 28585 Denis Pecherski 28660 Ekaterina Papicheva 28415 Ekaterina Pilipenko 28491 Ekaterina Zhilina 28547 Elena Ionova 28559 Elena Lishtinskaia 28580 Evgeni L. Blumkin 28566 Igor Lishinskiy 28564 Irina Gordeeva 28553 Irina Tretyakova 28573 Ivan Filippov 28338 Ivan Plaksin 28541 Jane Vasilieva 28467 Kate Russkova 28536 Katia Ktitor 28418 Kira Petushkova 28471 Krell Dmitriy 28628 Lubov Usova 28403 Ludmila Yuga 28464 Maria Zikova 28569 Marina Korneeva 28444 Mikhail Parshikov 28480 Neonilla Lishtinskaia 28478 Nikolai Nosov

SUÏSSA 28070 Béatrice Mollard 28021 Bob Gelzer 28128 Claire Nicole 28002 Claudia Hobi 28368 Coralie Hirschi 28014 Eva Gallizzi 28172 Franca von Ritter-Zahony 28317 Geneviève Converset 28490 Gottardo Bontognali 28159 Heidi Meier-Freuler 28063 Iris Dwir Goldberg 28093 Margrit Rochat 28041 Marianne Theis 28064 Marilou Morel 28233 Pascal Mollard 28029 Raphael Rezzonico 28305 Rose-Marie Rummel Walker

SUÈCIA 28123 Anki Lethin 28001 Bo Cronqvist 28617 Eva Molander 28066 Frank Watson 28121 Kerstin Nordin 28250 Margaretha Persson 28012 Märta Nordlund 28196 Peter Wiklund

TAILÀNDIA 28392 Kana Veradacha TAIWAN 28169 Hyun-Jin Kim 28409 Liu Yu Fang TXÈQUIA 28189 Blanka Gawlikova Adensamova 28349 Dobroslava Kelsey Brodakova UCRAÏNA 28492 Alexander Smorodin 28470 Alla Khmel

28431 28656 28476 28449 28488 28468 28621 28434 28469 28548 28485 28396 28427 28627 28039 28550 28400 28433 28642 28554 28557 28602 28515 28619 28607 28521 28561

Anastasiya A. Skorikova Anatoly Fedirko Andrew Ivanov Anna Naduda Artyom Smorodin Dar’ya Veshtak Denis Borodayev Elena Smirnova Galina Khmel George Makhata Iryna Kalenyk Jhanna Sugira Kateryna Bortsova Liudmyla Yurchenko Mykhailo Krasnyk Nadia Onyschenko Nataliya Pustovit Oksana Hrynenko Oleg Yurchenko Olga Sternik Pavel Nicolaychyk Tanya Marchenko Tee Kho ! Valery Lodyanova Viacheslav Starchenko Vitaley Shnitko Vitaliy Olegovich Kokhan

URUGUAI 28371 Beatriz Puig 28424 Brenda Silveira Echeverría 28451 Ena Martínez Marra 28544 Fernanda Paulette 28570 Heber Rolandi Scelza 28504 Ignacio Márquez 28352 Lídice Stankervicaite 28435 Milka Sobrero Ibáñez 28556 Olga Bacigalupo 28487 Pablo Rethemías Vázquez 28331 Pedro Hiriart Arrospide 28546 Rosalba Correa Caraffa 28474 Sonia Camps 28450 Sonia Marta Otero VENEÇUELA 28456 Beatriz Nones 28625 César Blanco 28326 Dinorah Romano 28346 Francisca María Asunción 28606 Leonardo Augusto Blanco Linares 28650 Lisbeth Franco Yanez 28651 Mariela Arévalo Colmenares 28264 Rosa Bouley de Puig 28354 Teresa Cerra Olea XILE 28295 Daniel Délano Valenzuela 28134 Marylin C. Bronfman 28360 Vera Lluch Linhares


MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS - NOTES PER A LA HISTÒRIA La primera vegada que es va celebrar el Mini Gravat Internacional de Cadaqués, va ser l’any 1981 - Participació: 192 artistes de 33 països. Membres del Jurat: Lanfranco Bombelli (Itàlia), Richard Hamilton (Anglaterra), Laurence Barker (EUA), R. Santos Torroella i Glòria Moure (Espanya). Obres premiades: «Record mirall» Gustau Carbó Berthold (Espanya). «Atarax» Michael Lasuchin (URSS). «Les bois de Versilles» Ursula Neubauer (França). «Angela» Peter Ford (Anglaterra). «C. Work» Makoto Iwamura (Japó). «Selfportrait painting a straight line» Hans Reinhard Szymansky (Alemanya). «Wind Wave» Humio Tomita (Japó). «S/T» Gerard Steffe (Àustria). “Mic-Mac” George Krallis (Grècia). «Beso Fallido» Bárbara Alvarado (EUA). «Rose, Minnie and Sadie» Tilya Helfield (Canadà). «Reflet nº11» Diane de Montbrone (França). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués; Galeria Réné Mètras de Barcelona; Galeria Sant Jordi de Girona. 1982 - Participació: 322 artistes de 35 països. Membres del Jurat: G. Carbó Berthold (Espanya), Diane de Montbrone (França), Tylia Helfield (Canadà) i Joan Josep Tharrats (Espanya). Obres premiades: «Sin Misterio» Carlos Macià (Cuba). «Fortuna IV» W. Wolfsmoon (Noruega). «Pylon VI» William Atkinson (Anglaterra). «La Notte» Carmelo Nino Trovato (Itàlia). «Wild Hair» William Schade (EUA). «S/T» Luis Paz (Colòmbia). «La Ballena de Bruegel» M. Assumpció Raventós (Espanya). «Dama China» J. A. Hernández (Mèxic). «At Play» Myrna Bercovitch (Canadà). «Folding Square» Eijo Okubo (Japó). «Living Landscape» Norman Narotzky (Espanya). «Sheep Street» J. William Winkelman (Anglaterra). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués; itinerant per Terrassa, Tarragona, Vic, Lleida i Girona, organitzat pel Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya. A la galeria Réné Mètras de Barcelona es van presentar les obres dels participants catalans i, simultàniament, a la Galeria del Taller Galeria Fort de Barcelona, les obres dels participants estrangers. 1983 - Participació: 614 artistes de 45 països. Membres del Jurat: C. Nino Trovato (Itàlia), M. A. Raventós (Espanya), M. Bercovitch (Canadà) i N. Narotzky (Espanya). Obres premiades: «Groc» Daniel Argimon (Espanya). «Vestimenta» Saul Bauman (Israel). «Return to Luchinver» Molly Bullick (Irlanda). «La Larga Espera» Ramírez Cacho (Espanya). «S/T» Sheila Klarke (Anglaterra). «Treeman» Walter Krump (EUA.) «The Topiarist» Rod Ewins (Austràlia). «Love Pavilion» Kevin Jackson (Anglaterra). «Figure II» Yuji Hiratsuka (Japó). «Meeting» William Moeselaar (Països Baixos). «Zoo» Stanko Vrtovec (Iugoslàvia). «2 Figures» Jesús Carles Villalonga (Espanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués; Barcelona; Biennal d’Osca i Galeria Seiquer a Madrid. 1984 - Participació: 458 artistes de 38 països. Membres del Jurat: Daniel Argimon (Espanya), S. Bauman (Israel), R. Cacho (Espanya), K. Jackson (Anglaterra), Y. Hiratsuka (Japó) i J. C . Villalonga (Espanya). Obres premiades: «Cat Dreams» Sylvia Sue (EUA). «Erotic III» J. A. Pérez de Arenaza (Espanya). «Pine Needles» Theodora Varnay Jones (EUA). «DisappearanceB» Kenji Ishii (Japó). «Round Trip» Katsunori Hammanishi (Japó). «In Black» Tatsuro Tsubamoto (Japó). «Two and half swimmers» Elspelth Lamb (Escòcia). «Danzatore Celeste» Giancarlo Stacul (Itàlia). «Nouage-Poupie 01» Akemi Noguchi (Japó). «Amor» Ana Miguel (Brasil). «S/T» Paul Dumont (Bèlgica). «La Bòveda» Teresa Gancedo (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Valls, Girona i Tàrrega. 1985 - Participació: 629 artistes de 45 països. Membres del Jurat: T. Varnay Jones (EUA), G. C. Stacul (Itàlia), A. Noguchi (Japó) i T. Gancedo (Espanya). Obres premiades: «Zum Tee Bei Stefanie» Herbert Just (Àustria). «Notes and Notes» Chanina Noifeld (Israel). «Eternal World» Osamu Saito (Japó). «Line C» Young Sook Sang (Corea). «Personatge» Maria Elena Paredes (Espanya). «Ledge II» Ewa Sarad (Polònia). «Space 15» Maksymilian Snoch (Polònia). «Gull 31» Koichi Suihara (Japó). «Story II» Ewa Vlasàkova (Txecoslovàquia). «Espejo» Paiva Raposo (Portugal). «Hacia Castilla» Alfonso Ayuso (Espanya). «Postmodernidad» Carlos Mauricio Falgueras (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Tarragona, Manresa, Tremp i Girona. 1986 - Participació: 652 artistes de 43 països. Membres del Jurat: O. Saito (Japó), M. E. Paredes (Espanya), K. Sugihara (Japó), E. Vlasàkova (Txecoslovàquia), P. Raposo (Portugal) i A. Ayuso (Espanya). Obres premiades: «Rove motrice de noir» Akira Abé (França). «Whale Song» Paul L. Stewart (EUA). «Gris Llum I» Marta Montcada (Espanya). «505» Simon Winch (Anglaterra). «Figures and Dreams» Victor Hafseld (Noruega). «The Spring and Wind» Yanawitya Kunchaethong (Tailàndia). «Teatrino fatto di niente» Marina Ziggiotti (Itàlia). «Ronda a la Turca» Aysegul Izer (Iugoslàvia). «House I» Kent Attilio Matricardi (EUA). «Arlequín» Paco Aguilar (Espanya). «Packing Man» Tomakazu Kataoka (Japó). «Bird» Kaoru Matsuda (Japó). Exposicions: Cadaqués, Lleida, Igualada i València. Per primera vegada, el Mini Gravat Internacional de Cadaqués es va exposar als EUA, a la Northeastern University of Boston i al Principat d’Andorra. 1987 - Participació: 633 artistes de 47 països. Membres del Jurat: M. Montcada (Espanya), Y. Kunchaethong (Tailàndia) i


P. Aguilar, (Espanya). Obres premiades: «Dino’s Rescue» David Bacigalupi (EUA). «Diagram» Martin E. Baeyens (Bèlgica). «Buffalo» Jack Cassady (Canadà). «2nd Thought» Peter Cunliffe (Anglaterra). «A Fisherman’s Hapiness – IV» Dagffin Bakke (Noruega). «People L» Cecilia Frisendhal (Suècia). «Bags World» Mashiro Kawakubo (Japó). «1, 2, 3, ...S» Hegedus Laszlo (Hongria). «Confessions of a Martyr» Pam Longobardi (EUA). «S/T» Pedro Maruna (Espanya). «Pequeña Suite I» Mabel Rublí (Argentina). «Bull» Klaudij Tutta (Iugoslàvia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat a Barcelona, i al Montserrat College de Beverly (EUA). Taula rodona per la normalització lingüística de les diverses tècniques d’estampació al català, hi col·labora el Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona i el TERMCAT. 1988 - Participació: 506 artistes de 36 països. Membres del Jurat: Kenneth W. Bushnell i Helen Gilbert, Professors d’Art de la Universitat de Hawaii, Honolulu (EUA); Marie José Capy, Editions Universelles, Toulouse (França); Louise Lavoie Maheux, President Atalier Presse Papier, Trois Rivieres, Quebec (Canadà); Josep Iglesias del Marquet, Vicepresident de l´Associació Catalana de Crítics d’Art (Espanya); Mel Ramos, Artista (EUA). Obres premiades: «Myself» Joan E. PopovichKutscher (EUA). «Robert Duncan» Harvey Breverman (EUA). «Magic Series - The Birds» Jean Duncan (Irlanda). «Retrato Compuesto de Julio Caro Baroja» Héctor Carrión (Espanya). «Viva Picasso + Jacqueline» Yoram Lilach (Israel). «She Laid Down» Kawabe Isshu (Japó). «Alberta Hunter» Marsha Sweet (EUA). «Dijalog – I» Miodrad Mladjovic (Iugoslàvia). «The Glass Veranda Marble» Joop Vegter (Països Baixos). «Feest - Festa» Frank Rosen (Països Baixos). «Portrait of the Artist» Svozilik Jaromir (Suècia). «Nautilus M.S.V.» Kotaro Suzuki (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu, cedida per l’Ajuntament de Barcelona. Es crea el “TRAVELLING SHOW”, que es va exposar a: Fundation Collioure, Chateau Royal, Collioure i Galerie des Editions Universelles, Tolouse (França). Korea Design Center Seoul i Hanaru Gallery, Seül (Corea). 1989 - Participació: 625 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Hector Carrión i Pedro Maruna (Espanya), Pam Longobardi (EUA), Jack Cassady (Canadà), David Bacigalupi (EUA), Joop Vegter (Països Baixos) i Cecilia Frisendhal (Suècia). Obres premiades: «Acrobatic Etude» Igor Podolchak (URSS). «Sunrise on 13th Street» Donna Moran (EUA). «Come On» Kyöto Mawatari (Japó). «Mariposas Negras» Christine Helmerich (Espanya). «Grilled Ham Platter» Frederica Tomas (Canadà). «Paper Entwinet in Wood» Koji Ikuta (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. El “Travelling Show” es va exposar a: Museo Nacional de la Estampa, Ciutat de Mèxic; Sala del Silenzio, Comune di Bologna, Bolonya (Itàlia); «Festival Internacional de Teatro», Manizales (Colòmbia). 1990 - Participació: 685 artistes de 48 països. Membres del Jurat: Federica Tomas (Canadà), Koji Ikuta (Japó), Jean Duncan (Irlanda), Yoram Lilach (Israel), Donna Moran (EUA), Jaromir Svozilik (Suècia), Frank Rosen (Països Baixos), Marsha Sweet (EUA). Obres premiades: «The Brothers» Andrey Shabunin (URSS). «Poliptyc 12» Janni Konstantinovski (Polònia). «Au bain Marie» Magrit Willens (Països Baixos). «Cuerdas que cantan» Danae Sala (Mèxic). «S/T» David Wolff (EUA). «After Moon I-90» Cho Min (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Museu d’Art de Sabadell. Capella de Sant Joan, Vilafranca del Penedès. Museu del Suro, Palafrugell. Portal de Pardo, El Vendrell. Serveis Territorials, Tortosa. Galeria d’Art Farners, Santa Coloma de Farners. Palau de l’Abadia, Sant Joan de les Abadesses. Castell de la Bisbal, La Bisbal. 1991 - Participació: 660 artistes de 43 països. Membres del Jurat: Danae Sala (Mèxic). Santo Catanuto (Itàlia). David Wolff (EUA). Obres premiades: «Cross Break» Erling Gustafsson (Suècia). «Prinzip Hoffnung» Alfred Traugott (Alemanya). «S/T» Ilija Knezevic (Iugoslàvia). «Imoayan» Patricia de la Fuente (Mèxic). «DF-3a» Leszek Kiljanski (Polònia). «The Magic Flute» Shail Choyal (Índia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Hankyu Department Store, Osaka. Gallery Oishi, Gallery Fukuda i Palus, Fukuoka. Daimaru Department Store, Kochi. Nipponbashi Takashimaya Interior Gallery, Tokyo. Matsuyama Frame Shop, Sapporo. Miyai Frame Shop, Otaru. Tsuda Frame Glass, Muroran. Bungadoh, Hakodate. Tomamidoh, Tomakomai. Sasati Gallery, Kushiro (Japó). 1992 - Participació: 623 artistes de 45 països. Membres del Jurat: Patricia de la Fuente (Mèxic), Erling Gustafsson (Suècia) i Shail Choyal (Índia). Obres premiades: «Prelude III» Britta Kjaerulff (Dinamarca). «Umarmungen I» Marion Elias (Àustria). «Znak» Adam Olejnizak (Polònia). «Sérénité» Mikio Watanabe (Japó). «View 92-SS1» Akira Tokuda (Xina). «Form II» Park Soo-Ok (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). 1993 - Participació: 518 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Britta Kjaerulff (Dinamarca), Mikio Watanabe (Japó) i Simon Fletcher (Anglaterra). Obres premiades: «Contingut Creat» Dolors Bosch i Agustí (Espanya). «Hot Line II» Ingrid Schubert (Alemanya). «Work U-46» Ryuichi Sugino (Japó). «Fear of Unknown - I» Rumen Petrov Nistorov (Bulgària). «Corteccia» Sonia Foschi (Itàlia). «Shrine I» Christopher John Denton (Anglaterra). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.


Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar. 1994 - Participació: 687 artistes de 58 països. Membres del Jurat: Dolors Bosch (Espanya), Ingrid Schubert (Alemanya), Sonia Foschi (Itàlia) i Christopher Denton (Anglaterra). Obres premiades: «Recollection - 940141» Kum Nam Baik (Corea). «Billiards» Leonid Zikeev (Israel). «Pensieri» Sandro Bracchitta (Itàlia). «Yesterday» Jukka Vänttinen (Suècia). «White crow» Romanyshyn Roman (Ucraïna). «XXX» Robert Jancovic (Eslovàquia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar. The Art Center, Seül (Corea del Sud). 1995 - Participació: 727 artistes de 59 països. Membres del Jurat: Leonid Zikeev (Israel), Sandro Bracchitta (Itàlia) i Robert Jancovic (Polònia). Obres premiades: «Toro y mujer» Oliver (Espanya). «Anytime» Anne Dykmans (Bèlgica). «Visage U (Undulation) 1» Toshio Yoshizumi (Japó). «Invisible-I-’95” Alamgir (Canadà). «Y.Ó.» Nobuko Kihira (Espanya). «La Creation II» Park Jeong-Ho (França). Exposicions: Joensuun Taidemuseo, Joensuu (Finlàndia). Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 1996 - Participació: 759 artistes de 56 països. Membres del Jurat: Anne Dykmans (Bèlgica). Oliver (Espanya). Nobuko Kihira (Espanya). Xavier Barral (Espanya). Obres premiades: «Corrida III» Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària). «Nau III» Ester Turró Mayne (Espanya). «Polidrome» Francine Simonin (Suïssa). «Time-Collapse 12» Bodil Brems (Dinamarca). «Room» Arvon Wellen Flemings (Anglaterra). «Running Oxe II» Ji-Xin Shong (Xina). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria L’Etangd’art, Bages (França). Museu de Sant Joan, Lleida. 1997 - Participació: 816 artistes de 61 països. Membres del Jurat: Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària), Ester Turró Mayne (Espanya), Francine Simonin (Suïssa), Xavier Barral (Espanya), Bodil Brems (Dinamarca) i Arvon Wellen Flemings (Anglaterra). Obres premiades: «A View» Toshimi Kitano (Japó). «Livre d’or» Marina Mayer (Bèlgica). «Re I» Lars Holmström (Finlàndia). «Window to paradise 2» Angela Rolim (Brasil). «Window» A. Balasubramaniam (Índia). «The sunset» Bladimir Basmanov (Rússia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 1998 - Participació: 816 artistes de 54 països. Membres del Jurat: Toshimi Kitano (Japó), Marina Mayer (Bèlgica), Lars Holmström (Finlàndia), Angela Rolim (Brasil) i A. Balasubramaniam (Índia). Obres premiades: «S/T» Marie Christine Dargent. «Embrace» Noboru Sawai (Canadà). «Dotik IV» Zarko Vrezec (Eslovènia). «Sakontasun» Oscar Alonso Usun (Espanya). «The evening in winter» Shigeki Tomura (Japó). «Bild nr. 223/98» Margret Sander (Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria Article 26, Barcelona. Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 1999 - Participació: 747 artistes de 55 països. Membres del Jurat: Noboru Sawai (Canadà), Marie Dargent (França), John Brunton (Anglaterra) i Francesc Todó (Espanya). Obres premiades: «Arpege II» Christina Cordero (Austràlia). «Footsteps» M. H. Paik (EUA). «Flying licence» Hannu Hyrske (Finlàndia). «West» Nicola Murray (Escòcia). «Tourmente» Eliane Gervasoni (Suïssa). «Spectrum-R-1» Takasuke Nakayama (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2000 - Participació: 615 artistes de 49 països. Membres del Jurat: Christina Cordero (Austràlia), Eliane Gervasoni (Suïssa), Nicola Murray (Escòcia) i Takasuke Nakayama (Japó). Obres premiades: «S/T» Catherin Bolle (Suïssa). «Gold looking cow» Hanne Christoffersen (Dinamarca). «S/T» Germán Aparicio (Espanya). «Game nº II» Robert Brun (Eslovàquia). «GeographyFreezing Point / III» Yoshio Imamura (Japó). «A» Egidijus Rudinskas (Lituània). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2001 - Participació: 667 artistes de 50 països. Membres del Jurat: Catherine Bolle (Suïssa), Hanne Christoffersen (Dinamarca), Yoshio Imamura (Japó) i Egidijus Rudinskas (Lituània). Obres premiades: «Non» Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca). «Love» Stanislaw Swieca (Polònia). «Entropía II» Alejandra Bagolini (Argentina). «Arctic labyrinth I» Liisa Malkamo (Finlàndia). «L’un l’autre» Daniel Clochey (França). «Shade – I» Mieko Urusido (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2002 - Participació: 630 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca), Stanislaw Swieca (Polònia), Mieko Urusido (Japó) i Liisa Malkamo (Finlàndia). Obres premiades: «Secret Writing 2» Sebastiao Pedrosa (Bra-


sil). «The 6th Elegy» Maria Nichita (Romania). «S/T» Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània). «G-1090» Anna Vilarrúbias (Espanya). «Spacebox two» Roger Limbrick (Anglaterra). «Studio» Stephane Zaech (Suïssa). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2003 - Participació: 651 artistes de 51 països. Membres del Jurat: Sebastiao Pedrosa (Brasil), Maria Nichita (Romania), Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània), Anna Vilarrubias (Espanya) i Roger Limbrick (Anglaterra). Obres premiades: «Origin of colony 02-7» Masaaki Ohya (Japó). «Secret» Micheline Doucet Carriere (França). «Jardines interiores IV» Gloria Santacruz Tarjuelo (Espanya). «Fabel 3» Ase Anda (Noruega). «Bozicna zvezda» Berko (Eslovènia). «El volcán» Christian Zsagar (Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2004 - Participació: 603 artistes de 52 països. Membres del Jurat: Masaaki Ohya (Japó), Micheline Doucet-Carriere (França), Ase Anda (Noruega) i Berko (Eslovènia). Obres premiades: «Moon Walk» Mary Hurst (Anglaterra). «Emerge 03-IV» Shogo Muto (Japó). «Doors I’ve passed through IV» Todor Genkov Ovcharov (Bulgària). «D5 PEF GAL» Pere Bellès i Gras (Espanya). «Sinfonia #5» Gustavo Möller (Mèxic). «Tectonic-in movement-0403» Won-Seuk Jang (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2005 - Participació: 616 artistes de 48 països. Membres del Jurat: Todor Ovcharov (Bulgària), Mary Hurst (Anglaterra), Pere Bellès i Gras (Espanya) i Shogo Muto (Japó). Obres premiades: «En cuanto» Anna Maria David (Espanya). «Latifundia I» Caroline Ford (França). «Time of year – 1» Kiyo Wada (Japó). «Armonia» Viviana Moncayo (Itàlia). «Torso» Rais Gaitov (Rússia). «Stop Bush (1)» Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2006 - Participació: 658 artistes de 50 països. Membres del Jurat: Caroline Ford (França), Kiyo Wada (Japó), Viviana Moncayo (Itàlia), Anna M. David (Espanya), Rais Gaitov (Rússia) i Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Obres premiades: «S/T» Maja Poljak (Sèrbia). «B» Tanya Azarova (Rússia). «Mazo» Roland Schaller (Alemanya). «Espai» Joan Canals Carreras (Espanya). «Mi casa – IV» Célia Bragança (Portugal). «Horizon» Danielle Creenaune (Austràlia). Finalistes: «Ambient» Clara Baylina Cabré (Espanya). «Retornada» Cristina Garcia Tena (Espanya). «Breating of wood’s - A» Akihiro Tomoda (Japó). «Serie sensaciones - El silencio» Teresa Fernández Fuertes (Espanya). «Pencil» Fumie Kagoshima (Japó). «Essentia ∂» Uli Pick (Alemanya). «Element» Tadeusz Ramik (Polònia). «Untitled-3» N. Leelavathy (Índia). «Germinado» A. Pereira da Silva (Brasil). «Boreas» Jordi Solé Sellarès (Espanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2007 - Participació: 654 artistes de 51 països. Membres del Jurat: Maja Poljak (Sèrbia), Joan Canals (Espanya), Célia Bragança (Portugal), Danielle Creenaune (Austràlia) i Roland Schaller (Alemanya). Obres premiades: «3 archi di cerchio» Lanfranco Bombelli (Itàlia). «Sreća» Josip Mijić (Croàcia). «I’ll be there» Kiko Ohno (Japó). «Subiendo» Míriam Cantera Arranz (Espanya). «Color-full mind – IV» Yun-Jung Seo (Corea). «Space net» Leena Kaplas (Finlàndia). Finalistes: «Dream of the glass» Minae Takada (Japó). «Solace» Ivančo Talevski (Macedònia). «Aspudden 2» Peter Wiklund (Suècia). «II círculos» Luz González de la Torre (Espanya). «Gluttony» Chiemi Itoi (Japó). «The cow – A» Ryo Saitoh (Japó). «S/T» Leonardo Rial Otero (Espanya). «First snow #2» Linda Jules (Canadà). «S/T» Heather Huston (Canadà). «Velmo Poeta» Jussara T. G. Pires (Brasil). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages (França). 2008 - Participació: 661 artistes de 55 països. Membres del Jurat: Josip Mijić (Croàcia), Kiko Ohno (Japó) i Míriam Cantera Arranz (Espanya). Obres premiades: «Porous #29» Eunice Kim (EUA). «Bubbles – II» Claudia Hobi (Suïssa). «Réminiscence 08-10-4» Sadao Sakurai (Japó). «Allegories: Oxygen» Peter Boyadjieff (Canadà). «S/T» Maria Ribeiro (Portugal). «Vague et mémoire» Gérard de Brénnel (Espanya). Finalistes: «Interacción» Isabel Sanjuan Gómez (Espanya). «Game» Nino Injia (Geòrgia). «Innocent – 2008 B» Naotsugu Hashimoto (Japó). «After Gaudi – IV» Red O’Neill (Irlanda). «Magic – 3» Mieczyslaw Dariusz Dabrowski (Polònia). «Morning passages – II» Dobroslava Kelsey Brodakova (Txèquia). «Estuarine mist – IV» Susan Rushforth (Austràlia). «Ha» Alice Zwarts (Canadà). «Pollastre» Margarita Feixas (Espanya). «In the sea – 1» Michiko Inukai (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).


COL·LABORADORS MAGENTA, Buenos Aires, Argentina. AFTERIMAGE, Rochester, EUA. MAIN-POST, Würzburg, Alemanya. AMARANT, Gent, Bèlgica. MAIN-ECHO, Aschaffenburg, Alemanya. AMERICAN ARTIST, Marion, EUA. MALASPINER BULLETIN, Vancouver, Canadà. ART, Guia mensual de les Arts a Catalunya i Balears. MALASPINER PRINTMAKERS SOCIETY, Canadà. ART & METIERS DU LIVRE, París, França. McCLAIN’S PRINTMAKING SUPPLIES, Oregon, EUA. ART MAGAZINE, Anglaterra. MIDI LIBRE, França. ART NEXUS #31, EUA. NEWSPRINT, Print Club of Philadelphia, EUA. ART OPORTUNITIES MONTHLY, Califòrnia, EUA. NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT, Dinamarca. ART PAPERS, Atlanta, EUA. NOUVELLES DE L’ESTAMPE, França. ARTE EN COLOMBIA, Colòmbia. NOVUM, Gebraushsgrafik, München, Alemanya. ARTIST NEWSLETTER, Regne Unit. OAC NEWS, Japó. BBC, Radio Suffolk, Regne Unit. OLE! Magazine, França. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS, França. OLEO Y MARMOL, Argentina. BILD-PUNKT, Àustria PRINT COLLECTORS NEWSLETTER, Austràlia. BK INFORMATION JOURNAL, Països Baixos. PRINT NEWS, San Francisco, EUA. BX, Rússia. PRINTMAKERS HAND BOOK. CENTRE DE GRAVURE DE CÉRET, França PRINTMAKING TODAY, Regne Unit. CIRCA ART MAGAZINE, Irlanda. PRINTWORKS MAGAZINE, en línia, Regne Unit. CLARIN, Buenos Aires, Argentina. RÀDIO PINEDA, Pineda de Mar, Barcelona. CLUB DEL GRABADO, Montevideo, Uruguai. RADIO NARBONNE MÉDITERRANÉE, França. COURRIER DES METIERS D’ART, França. REVISTART, Barcelona. CULTURA / NEW SYSTEM. Madrid. R.N.M. Radio Narbonne Mediterranee, França. CYAN, Madrid. SETMANARI CAFÈAMBLLET, Blanes. DALA-DEMOKRATEN, Dalecarlia, Suècia. SETMANARI DE L’EMPORDÀ, Alt Empordà, Girona. DE WITTE RAAF, Gent, Bèlgica. SOUTHWEST ART, Houston, EUA. DIARI DE GIRONA, Girona. THE ARTIST, Kent, Regne Unit. EAST ANGLIAN DAILY TIMES, Regne Unit. THE ATLANTA ART PAPERS, EUA. EASTERN DAILY PRESS, Regne Unit. THE PRINT COLLECTION NEWSLETTER, N.Y., EUA. EL PAIS, Barcelona. THE PRINTMAKER, Canadà. EL PUNT, Girona VEDEMACUM BEELDEDE KUNST, Bèlgica. EMPORDÀGUIA, Girona. VISUAL ARTS ONTARIO MAGAZINE, Canadà. «ETC» MAGAZINE, Japó. WORLD PRINT COUNCIL, San Francisco, EUA. EXHIBITION DIRECTORY, Demar, N.Y., EUA. FESTIVAL DE CADAQUÉS, Cadaqués. FORMAS PLASTICAS, Madrid. FR3, Television, França GACETA DE BELLAS ARTES, Madrid. GRAFICA D’ARTE, Milà, Itàlia. GRAPHEION, Regne Unit. HAND PAPERMAKING NEWSLETTER, EUA. HELL RAISER, Mother Jones Magazine, Napa, EUA. IDEA, Tòquio, Japó. IL GIORNALE DELL’ARTE, Faenza, Itàlia. INFORMACIÓN CULTURAL, Ministeri de Cultura, Madrid. INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, LJUBLJANA, Eslovènia. INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART AND POSTER, KHARKOV, Polònia. JOURNAL OF THE PRINT WORLD, Meredith, EUA. KULTUR POLITIK, Alemanya. KULTURA, Sofia, Bulgària. KUNSTECHO’S, Alemanya. KUNTS-BULLETIN, Kriens, Suïssa. KUNTSFORUM INTERNATIONAL, Alemanya. KUNTSHANWERRK & DESIGN, Alemanya. LA VANGUARDIA, Barcelona. LANDELIJK OVERLEG GRAFISCHE ATELIERS, Països Baixos. L’ART MÊME, Suïssa. LEISURE PAINTER, Regne Unit. L’INDEPENDANT, França. LOGA NIEUWS, Països Baixos.


ADOGI - Taller Galeria Fort Ap. de correus 9319, 08080 Barcelona, Spain. www.miniprint.org

Amb la col路laboraci贸 de:

Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci贸

Profile for Merce Fort

Catalogue 28  

The catalogue of the 28th Mini Print International of Cadaques, 2008

Catalogue 28  

The catalogue of the 28th Mini Print International of Cadaques, 2008

Profile for miniprint
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded