Page 1

m i n i n i c k


Theppitak

Sakjay

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Communication Arts & Design http://www.facebook.com/mini.nick.1

mininick3@gmail.com 0

8

4

3

0

7

5

3

2

0


PORTFOLIO Drawing, Painting, Adobe Photoshop,

Retouching, Computer Graphic Skills, illustrator, indesign, and dreamweawer


ต วนั หนงึ่ ไดมีราชสหี วั หนงึ่ นอนหลับกลางวัน ในขณะที่มันกำลังหลบั อยางสนทิ อยูนนั้ กเ็ ผอิญ มนั คดิ วาไดเ ดนิ แหวกพงหญา อยแู ตทไี่ หนไดละ ทนี่ ั่น

" ใครมนั มาบังอาจ รบกวน

พดู เแลว ราชสีหต วั นั้นกใ็ ชม อื อันใหญโ ต

ไร..ที่แทก ็เปนแคห นูตวั เลก็ ๆ ไมพอ ยาใส " " นึกวาอะ กมอื ขนึ้ พนมแลว ไดพูดออนวอนขอรอ งวา แมห นไู ดย สีห ไดโ ปรดชว ยไวช วี ิตดวยเถิด... " ทานราช าพเจานนั้ มีลูกๆ ทยี่ งั ตัวเลก็ ๆอย ู ทบี่ านของข คอยการกลบั มาของขาพเจ าอยู " ตั้งเจด็ ตวั รอ ดวยหรือ กเ็ ปน แมห นสู ก ู ล ี ม า  จ เ อ  อ " ?ิ " ว ตวั ของขา พเจานั้นกเ็ ล็กแคเพียงนิดเดยี ว "ใชค ะ ,แล กไ็ มส ามารถที่จะทำใหทา นรสู ึกวา อิ่มไดเ ลยใชไ หม กนิ เขา ไป

อยทู ี่ในปา ใหญท ี่อัฟริกา แลว ในขณะนนั้ ไดม แี มห นตู วั หนงึ่ เดิน ผา นมาอยางรบี เรง กลบั กลายเปน ขนลำแพนคอของราชสีหไปเสยี น.ี่ .

การนอนหลับกลางวันของขาน.ี่ .หือ! " ของมนั ตะปบแมห นูตัวนนั้ ไวในทนั ที


ว !! ว า ว ว นนั่ มันกอนเนื้อนี่..!!

...

กาววว ห ี่หอม ีๆท ด ่ ิ น ล  ก ด ไ . . . น " อา นน

งั " วลจ

ดงั นนั้ เมื่อมันรตู ัวจึงพยายามที่จะดิ้นไปมา หมายใหต วั มันเองหลุดจากตะขา ย ใหไ ด " มนั ชา งเปน เรอื่ งทนี่ า อายเสยี เหลือเกิน ทขี่ าตองมาติดกับดกั อยา ง งายๆ เพยี งเพราะวา ขา อยากทจี่ ะกินกอ นเนื้อที่มันตกอยู " ราชสีหเสียใจที่ คิดผดิ พลาดไป แตอยา งไรมันก็เปนสงิ่ ทชี่ วยอะไรไมไ ดเสียแลว แลว ในเวลานนั้ กเ็ ผอิญกับที่แมหนูกบั ลกู ๆของมัน ไดเ ดนิ ทางผา นมาทางนั้นเขาพอดิบพอด.ี ..

ี้

พวกเจาจงดูแม เ ปน ตัวอยาง อยางน

แมหนูจำราชสหี ได " ทา นราชสีหผ ใู จดี ไดโ ปรดรอสักครู ขาพเจาจะ ตอบแทนพระคุณที่ทานไดช วยไวเมื่อครั้งกอน

ลากอ น ลากอ น

ลากอน

ลากอ น

ลากอ น

" วา แลวแมหนกู ็ใชฟน อนั แขง็ แรงทมี่ ันมีเปน ความสามารถ

แทะเชอื กที่เปนตะขายเปน การใหญ. ..

แลวมนั ยังไดสั่งพวกลูก ๆของมันวา

" ปน ขนึ้ มาชว ยกนั แทะเชอื กใหข าดจากกนั เรว็ ๆ ลกู ๆ "

แลวก็จริงอยา งที่แมหนูไดพ ดู เพราะที่ไกลออก

นายพรานปา ไดถือปนและกำลังเด

ไปตรงลิบๆนั้น

นิ มาอยา งรวดเร็ว... และก็พอดกี บั ในเวลานั้น ที่เชอื ก ได ขาดออกจากกนั ุ เปนอยางมากพวก " ขอบคณ หนใู จดที ั้งหลา ย ุ และขอโทษ เมื่อมนั พูด ขอบคณ เสร็จแลว กร็ ีบวิ่งหนหี ายไปจากตรงนนั้ อยางรว ดเรว็ ....

TYPOGRAPHIC DESIGN The Lion And The Mouse


TYPOGRAPHIC DESIGN 72th Aniversary Mcdonald


TYPOGRAPHIC DESIGN 2012 Chocolate Calendar ออกแบบปฏิทิน โดยนำ�ลักษณะของไม้เมตรมาเล่น สามารถวัดได้จริง และบอกวันที่ได ้


TYPOGRAPHIC DESIGN


LOGO

เทพพิทักษ์ ศักดิ�จ้าย ��������

KMITL King Mongkut’s Institute of Technology Ladkra bang


LOGO COCA COLA แปลงฟ้อน COCA COLA เป็นฟ่้อนภาษาไทย

เทพพิทักษ์ ศักดิ�จ้าย ��������


LOGO จังหวัดกระบี่ เปลี่ยนตราประจำ�จังหวัดกระบี่ใหม่ โดยมีสัญลักษณ์เดิมอยู่


COMPUTER GRAPHIC PAINTING


COMPUTER GRAPHIC ICON


COMPUTER GRAPHIC RETOUCHING


COMPUTER GRAPHIC RETOUCHING


COMPUTER GRAPHIC music album ออกกแบบปกซีดีเพลง ภายใต้ คอนเส็ปของความรักที่ว่า ความ รักเปรียบเสมือนอัญมณีที่มีค่า ไม่ สามารถหาได้ตามท้องถนน


COMPUTER GRAPHIC POSter โดยใช้พยัญชนะไทยหนึ่งตัวมาประกอบเป็นรูปร่าง


COMPUTER GRAPHIC ออกแบบงานโชว์ทีสิส นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง See all scene ภายใต้คอนเส็ป airforce ก็คือ แบ่งเป็นสาม เหล่าทัพ ตามสาขานิเทศศิลป์ ลาดกระบัง ที่พร้อมจะทยานขึ้นครองน่านฟ้า โชว์ศักยภาพ ความเป็น นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง


COMPUTER GRAPHIC POSter ออกแบบโปสเตอร์ หนังรักโรแมนติกคอมมาดี้ MY Neigthbor


COMPUTER GRAPHIC ออกแบบแผนที่สวนหลวง ร.9


ปวดหั ว ตั ว ร้ อ น ปวดตา มองฟ้าเป็ น สี เ หลื ตาลาย อง COMPUTER GRAPHIC


COMPUTER GRAPHIC ออกแบบกล่องใส่ของที่เป็นกลุ่มเดียวกัน กล่องเค้กใส่ช้อนซ้อม, กล่องสเต็กใส่มีด, กล่องข้าวผัดใส่ช้อน


MEN

VINTAG

IN VG A E

ESTYE

ISSUE 001

ISSUE 001

100 THB

TONS OF NEW GROOMONG PRODUCTS UPDATE JUST FOR YOU WWW.VINAGE.COM

MAGAZINE

100 THB

M E N

V I N T A G E

WWW.VINAGE.COM

S T Y L E

ออกแบบปกแม็กกาซีน vintage


MAGAZINE LAYOUT แม็กกาซ๊น วินเทจผู้ชาย


LAYOUT LAYOUT แผ่นพับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง


WEBSITE http://www.mininick.thmy.com/ ออกแบบเว็ปไซด์แนะนำ�ผลงานที่แสดงถึงตัวตนของตัวเอง มีคอนเส็ป คือ designer journey


PACKAGING ออกแบบ PACKAGING และ prodect ผลิตภัณฑ์น้ำ�สมุนไพรไทย


POSTER โปสเตอร์งานประกวด รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค ในเด็ก ผ่านเข้ารอบสุดท้าย


LOGO 16x

2x

3x 2x

16x

16x 2x 44x

3x 2x 16x 2x 3x

39x

CORPORATE IDENTITY CONCEPT CHOCOHOLIC เป็นร้านขายขนมหวานที่มีช็อคโกแลตเป็นส่วนประกอบ ทั้งหมด มีตัวย่อ คือ C C H L โลโก้จึงใช้ตัวย่อและรูปทรงแท่ง ช็อคโกแลตมารวมกัน แล้วตัดทอนให้ดูเรียบคลาสสิก และยังคงความ เป็นรูปทรงแท่งช็อคโกแลตอยู่ ส่วนสีที่ใช้จะเป็นสีน้ำ�ตาลเข้มซึ่งเป็น สีหลักของช็อคโกแลต ให้ความรู้สึกมั่นคง และยังเกี่ยวข้องกับการ เติมเต็มของความรู้สึก ทำ�ให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ช็อคโกแลตในวัน สำ�คัญเกี่ยวกับความรัก


ซองจดหมาย

นามบัตร หน้า-หลัง

เครื่องแต่งกายพนักงาน

จานเค้ก

ช้อน แก้วร้อน

ที่รองแก้ว

แก้วน้ำ�เปล่า กล่องใส่ของหนึ่งชิ้น

เมนูอาหาร


Canon U Challenge Season3(2011) โดนใจ...อย่างแรง! กับเป้ อารักษ์ (ชนะเลิศอันดับหนึ่ง) Concept: Reection in Color Party การสะท้อนของมุมมองภายใต้สีสันแห่ง ควาสุข สื่อถึงความเป็นนักดนตรี นักร้อง นักแสดง นายแบบโดยพรีเซนเตอร์ของ แคนน่อนครั้งนี้่มีความโดดเด่น ไม่เหมือนใคร มีหลากหลายไตล์แต่ยังคง ความเป็น เป้ อารักษ์ ผ่านมุมมอทาง ความคิดเสมือนการเลือก มุมมองผ่านเลน์ สื่อการสะท้อน และการแตกออกของตัวตน ในแต่ละด้านผ่านโทสีการจัดวางแลสื่อสาร ถึงกล้อง 4 ตัว 4 สีของแคนน่อน ได้อย่างลงตัว


C O N T A C T Mail Tel FB

: :

mininick3@gmail.com 084 307 5320 : mini.nick.1

mininick's Portfolio  

พอร์ตโฟลิโอแสดงผลงานของ เทพพิทักษ์ ศักดิ์จ้าย รวบรวมผลงานตั้งแต่ปีที่หนึ่ง ถึงปีที่สาม ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลย...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you