Page 1


mi n i ma l A R C H I T E C T U R E

Ηm i n i m a l A R C H I T E C T U R E ε ί ν α ι μ ί α ο μ ά δ α π ο υ α π α ρ τ ί ζ ε τ α ι α π ο ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ ς σ χ ε δ ι α σ τ έ ς κ α ι 3 D a r t i s t s , π ο υ κ α λ ο ύ ν τ α ιν α α π ο δ ώ σ ο υ ν τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ α κ α ιφ ω τ ο ρ ε α λ ι σ τ ι κ ά ο π ο ι α δ ή π ο τ εέ μ π ν ε υ σ η π α ρ έ χ ο ν τ α ςπ α ρ ά λ λ η λ ατ ηδ υ ν α τ ό τ η τ αε λ έ γ χ ο υκ α ι ο ρ ι σ τ ι κ ο π ο ι ή σ η ςτ ω νχ ρ ω μ ά τ ω νκ α ι τ ω ν υ λ ι κ ώ ν . Μ ε ι ώ ν ε τ α ι έ τ σ ι τ οκ ό σ τ ο ς α π ότ ι ς α λ λ α γ έ ς κ α ι τ ι ς δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς κ α τ άτ η νκ α τ α σ κ ε υ ήτ ο υ έ ρ γ ο υ .


πε ρι ε χ ό με ν α


f l o o rp l a n


τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ ημ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ε σ ωτ ε ρ ι κ ο ύχ ώρ ο υ


ά π ο ψηα π ότ οκ α θ ι σ τ ι κ ό ά π ο ψηα π ότ ητ ρ α π ε ζ α ρ ί α


ε ξ ωτ ε ρ ι κ ήό ψη ά π ο ψηα π ότ οκ α θ ι σ τ ι κ ό ά π ο ψηα π ότ η νκ ο υ ζ ί ν α ά π ο ψητ ο υμ π α ρ


α π ό ψε ι ςα π ότ οκ α θ ι σ τ ι κ ό ά π ο ψηα π ότ η νκ ο υ ζ ί ν α


ε σ ωτ ε ρ ι κ ήά π ο ψηκ α τ ο ι κ ί α ς


ψη φι α κ ήμ α κ έ τ α


μ ε τ α λ λ ι κ ήκ α τ α σ κ ε υ ή


ι σ ο ϋ ψε ί ς


σ τ ά δ ι α ψη φι α κ ή ς μ ο ν τ ε λ ο π ο ί η σ η ς μ ε τ α λ λ ι κ ή ς κ α τ α σ κ ε υ ή ς

σ υ ν δ υ ά ζ ο ν τ α ςτ οπ ρ α γ μ α τ ι κ όμ ετ οφα ν τ α σ τ ι κ ό


ψηφι ακ ήμον τ ε λ οποί ησημεφωτ ορε αλ ι στ ι κ ήαπόδοση

φωτ ο ρ ε α λ ι σ μ ό ς


i n t e r i o rd e s i g n


e x t e r i o rd e s i g n


g r o u n dz e r o


μ ά σ κ α


l o g o AI A


cont act emai l : mi ni mal archi t ect ure@hot mai l . com

minimalARCHITECTURE  

3Design modeling and lighting

Advertisement